ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων , Πόλη : GR Χαλάνδρι, Σημείο Επαφής : Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών, Υπόψη : Κας Ειρήνης Αγγελοπούλου, Δ/ντρια Διοικητικών Προμηθειών, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: Φαξ: , Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων: Στο(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Προσφορές αποστέλλονται : Στο(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας I.3) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης: Όχι ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων: Υπηρεσίες. Κύριος τόπος παροχής : Οι εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε στο Πάτημα Ελευσίνας, Οινόφυτα Βοιωτίας, Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας, Τ.Λ.Σ. Αμπελιάς Φαρσάλων, Τ.Λ.Σ. Ν. Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης, Τ.Λ.Σ. Σιδηροκάστρου Σερρών, Τ.Λ.Σ. Βιστωνίδα Ξάνθης, Τ.Λ.Σ. Πελοπονήσσου & ΜΣΣ Κήπων Έβρου. Κωδικός NUTS : Αττική GR300 ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια Σύμβαση ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις ( CPV ) : Kύριο Λεξιλόγιο : Κύριο Αντικείμενο : ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) : Όχι ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι. ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, επί του οποίου αντιστοιχεί η προσφορά, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών ( ,89), πλέον ΦΠΑ για δύο (2) έτη. ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Οχι ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του Αναδόχου που θα επιλεγεί, προβλέπεται να έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ετών. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣIII.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Οι προσφέροντες μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους ,00Ευρώ, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΔΕΣΦΑ (Παράρτημα 1-Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής), διάρκειας επτά (7) μηνών από την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα πρέπει να υποβληθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γραπτή ανάθεση, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, διάρκειας δύο (2) μηνών μετά την προβλεπόμενη λήξη της σύμβασης, η οποία θα επιστρέφεται μετά την πάροδο του χρόνου ισχύος της και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκκαθαριστεί οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τυχόν απαιτήσεις των συμβαλλομένων. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από μία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών. Εάν το κείμενο των Εγγυητικών Επιστολών δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική, θα συνοδεύεται από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση, από Αρμόδια Αρχή, στην Ελληνική ή στην Αγγλική. Σελίδα 1 από 6

2 Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του ΔΕΣΦΑ. III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν (κατά περίπτωση): - Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. - Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά μήνα, ενώ το σχετικό τιμολόγιο,θα συνοδεύεται από το έντυπο πιστοποίησης εργασιών το οποίο θα είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο κάθε εγκατάστασης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (για το είδος εργασίας, κτίριο, ώρες απασχόλησης, αριθμό ατόμων κλπ) και θα εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι Αττικής, ΑΦΜ ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ). Ειδικά τα τιμολόγια για το πλύσιμο των μοκετών και το γυάλισμα/πλύσιμο των δαπέδων, θα πρέπει να αναγράφουν τους χώρους και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα που πλύθηκαν και γυαλίστηκαν. - Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έναντι του καταβληθησομένου τιμήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Πληρωμή Συμβατικού Τιμήματος των Γενικών Όρων Σύμβασης, που επισυνάπτονται στην παρούσα. - Επισημαίνεται ότι ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ κάθε δικαιολογητικό (εκκαθαριστικό πληρωμής, έναρξη εργασίας στον ΟΑΕΔ, καταθετήρια μισθών, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση -ΑΠΔ και ότι αποδεικτικό αφορά την αμοιβή και ασφάλιση του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού στις εγκαταστάσεις ΔΕΣΦΑ) από το οποίο να προκύπτει ότι οι αμοιβές του διατιθέμενου προσωπικού είναι σύμφωνες με την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας Προσωπικό Καθαριότητας, περιλαμβάνουν όλα τα νόμιμα επιδόματα και είναι σύμφωνες με το συμβατικά καταβαλλόμενο από το ΔΕΣΦΑ στον ΑΝΑΔΟΧΟ ποσό για τις αμοιβές του προσωπικού. - Με τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τιμολογεί το ΔΕΣΦΑ για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που παρείχε τον προηγούμενο μήνα. - Η πληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα καταβάλλεται από το ΔΕΣΦΑ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου το οποίο θα είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο του ΔΕΣΦΑ (για το είδος εργασίας, κτίριο, ώρες απασχόλησης, αριθμό ατόμων κλπ) και θα αναγράφει τον αριθμό της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ειδικά τα τιμολόγια για το πλύσιμο των μοκετών και το γυάλισμα/πλύσιμο των δαπέδων, θα πρέπει να αναγράφουν τους χώρους και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα που πλύθηκαν και γυαλίστηκαν. - Όλα τα τιμολόγια θα υποβάλλονται στο ΔΕΣΦΑ στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι Αττικής, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ελληνικών Νόμων και διατάξεων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίσει στο ΔΕΣΦΑ όλα τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του τόσο σχετικά με φόρους, καταβολή εισφορών σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π. (π.χ. Εφορία, ΙΚΑ κλπ) όσο και σχετικά με τη ΣΥΜΒΑΣΗ. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει όλα τα έγγραφα ή παραστατικά που τυχόν ζητηθούν από Δημόσιες Αρχές (π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας). - Με την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΔΕΣΦΑ θα καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ προκαταβολή ίση με το συμβατικό τίμημα δύο μηνών. Η εν λόγω προκαταβολή θα συμψηφιστεί με τις τρεις (3) τελευταίες μηνιαίες πληρωμές. III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση): - Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών, ή συμπράξεις αυτών, με εμπειρία στην Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή έχουν Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος - μέλος της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα με Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. και πληρούν αντίστοιχα με τις προαναφερόμενες Ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες. - Οι Κοινοπραξίες εταιριών, δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ. - Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που συμμετέχει σε Κοινοπραξία πρέπει να υποβάλει με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα δικαιολογητικά του Άρθρου 6 του παρόντος. - Η Κοινοπραξία υποβάλει κοινή ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που τη συνιστούν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. - Kάθε μέλος της Κοινοπραξίας αναλαμβάνει ευθύνη έναντι του ΔΕΣΦΑ ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και δηλώνει υπεύθυνα ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα υπογράψουν σχετικό Συμφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη εκάστου των μελών της Κοινοπραξίας έναντι του ΔΕΣΦΑ εξακολουθεί να ισχύει ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μέχρι πλήρους εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. - Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως μέλος Κοινοπραξίας ως ανωτέρω, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και ατομικά. III.1.4 Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Για κάθε μορφή Εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο ότι: i) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα) ή άλλη παρόμοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των Σελίδα 2 από 6

3 προαναφερομένων. Εφόσον δεν υποβάλλεται πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο, αλλά υπεύθυνη δήλωση, αυτή υποβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και υπογράφεται μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, δηλαδή ακόμα και αν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διορίσει, κατά το άρθρο 6.β (ii) της παρούσας, ειδικώς εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. ii) Tα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν τo συμμετέχον νομικό πρόσωπο, ενδεικτικώς οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα υπό τις αντίστοιχες κατά το δίκαιο που διέπει την αλλοδαπή επιχείρηση, ιδιότητες ως ανωτέρω, δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τυχόν αμετάκλητη καταδίκη για τα υπό α - δ αδικήματα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα σε κάθε περίπτωση, ενώ αμετάκλητη καταδίκη για τα υπό ε - ια έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα μόνο αν σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα του δηλούντος φυσικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομικού Προσώπου: - Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, όπου θα αναφέρονται: i) Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους Όρους και Διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού. ii) Ο διορισμός Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου ειδικώς να υπογράψει και να υποβάλει επ ονόματι και για λογαριασμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ την προσφορά και να εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με αναφορά των πλήρων στοιχείων της ταυτότητας του. Ο ανωτέρω διορισμός απαιτείται σε περίπτωση που οι αναφερόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χώρα από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 6.κ (ii) της παρούσας). - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των λοιπών Τευχών. -Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία βεβαιώνει ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Εκπροσώπου, τον οποίο θα έχει ορίσει το αρμόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ως ανωτέρω), ότι αποδέχεται τον διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις και δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα. - Τα ανωτέρω υπογράφονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. Πρόσθετα δικαιoλoγητικά που αφoρούν Κoιvoπραξίες: Σε περίπτωση υπoβoλής αίτησης συμμετoχής στo Διαγωvισμό εκ μέρoυς Κoιvoπραξίας, εκτός από τα δικαιoλoγητικά πoυ απαιτoύvται σύμφωvα με τις αvωτέρω παραγράφoυς τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, θα υπoβληθoύv επιπρόσθετα τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά: - Αποφάσεις ή πρακτικά των Αρμοδίων κατά τo Καταστατικό ή τo Νόμo oργάvωv πoυ δεσμεύoυv τις επιχειρήσεις πoυ συμμετέχoυv στηv Κoιvoπραξία για: α. Τηv έγκριση συμμετoχής τoυς σε σύμπραξη με τα άλλα μέρη της Κoιvoπραξίας στo Διαγωvισμό. β. Τov oρισμό εκπρoσώπωv, πoυ θα υπoγράφoυv δικαιoλoγητικά, από αυτoύς πoυ έχoυv δικαίωμα vα υπoγράφoυv σύμφωvα με τo καταστατικό της κάθε εταιρίας γ. Τον ορισμό Εκπρoσώπoυ πoυ θα τα υπoβάλλει δ. Απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς μέλoυς. ε. Τον ορισμό του επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας (με μερίδιο στην Κοινοπραξία κατ ελάχιστον 50%) - Έγγραφα που θα απoδεικvύoυv τη σύσταση της Κoιvoπραξίας (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συμφωvητικό) ή δεσμευτική δήλωση πρόθεσης σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αvαφέρεται η απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς μέλoυς. - Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης κoιvoύ εκπροσώπου και δήλωση απoδoχής, καθώς και πλήρη στoιχεία τoυ εκπρoσώπoυ, για vα είvαι εφικτή η επικoιvωvία μαζί τoυ. - Όλοι oι συμμετέχοντες σε Κoιvoπραξία θα είvαι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυvoι απέvαvτι στo ΔΕΣΦΑ για όλες τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για κάθε υπoχρέωση πoυ θα απoρρέει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov Ελληvικό Νόμo. Η απoδoχή της κατά τα αvωτέρω εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς πρέπει vα μvημovεύεται (εκτός από τηv απόφαση ή τo πρακτικό τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo Κατασταστικό ή τov Νόμo δεσμεύει τηv επιχείρηση, όπως αvαφέρovται) τoυ παρόvτoς και στo συμφωvητικό σύστασης Κoιvoπραξίας ή δεσμευτική δήλωση της Σελίδα 3 από 6

4 παραγράφoυ, και σε δήλωση πoυ θα υπoβληθεί από κάθε μία κoιvoπρακτoύσα επιχείρηση, υπoγραφόμεvη από τo vόμιμo εκπρόσωπό της. - Σε περίπτωση Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε μία από τις εταιρίες μέλη που θα συμμετέχουν σε αυτή. - Οι συμμετέχοντες δεν δύναται να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σε μία ή ορισμένες από τις εγκαταστάσεις. - Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. III.2.2) Οικονομική και Χρηματοοικονομική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: - Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, εισφορές σε Επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. - Αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, δημοσιευμένων επισήμως (για τις ημεδαπές ΑΕ-ΕΠΕ, στο Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ ή στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης που έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της στο Γ.Ε.ΜΗ ή σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας). - Τραπεζικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική ικανότητα για χρηματοδοτήσεις ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Μετά από αίτηση της εταιρείας, με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι συνεργαζόμαστε από το έτος με την εν λόγω εταιρεία, και μέχρι σήμερα διαθέτει επαρκή πιστοληπτική ικανότητα για την συνεπή τήρηση των συμβατικών και οικονομικών υποχρεώσεών της. Η Τράπεζά μας έχει εγκρίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, πιστοδοτικά όρια για χρηματοδοτήσεις συνολικού ποσού. Αναφορικά με τον ανωτέρω Διαγωνισμό στον οποίο πρόκειται να συμμετάσχετε, η Τράπεζα μας προτίθεται να εξετάσει οιοδήποτε αίτημα χρηματοδότησης με βάση τα Τραπεζικά κριτήρια, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας κατά τον χρόνο υποβολής του. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ όπου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: - Πελατολόγιο εταιριών στις οποίες παρέχονται παρόμοιες υπηρεσίες τα τελευταία δύο (2) έτη. - Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές παροχής υπηρεσιών από εταιρίες προς τις οποίες ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ παρείχε υπηρεσίες καθαριότητας κατά τα τελευταία δύο (2) έτη. - Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, OHSAS 18001: 2007 Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων, επιφανειών υαλοπινάκων, περσίδων και υδρορροών κλπ για τον καθαρισμό αυτών καθώς και των χώρων προς απολύμανση και μικροβιοκτονία, σύμφωνα με το Παράρτημα 5 Υπεύθυνη Δήλωση Επίσκεψης. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται για τη μόνιμη απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας, ότι θα προσκομίσει εν ισχύ θεωρημένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας και ότι το ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό θα είναι 100 άτομα (Διοικητικό, Τεχνικό & Καθαριότητας). - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία θα δηλώνει ότι για την εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτού θα υπάρχει οργανωμένο Λογιστήριο και Τμήμα Προσωπικού, το οποίο αποδεικνύεται από το οργανόγραμμα της Εταιρίας, το οποίο και θα επισυνάπτεται σε αυτήν. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία θα δηλώνει ότι θα τηρεί τον «Κανονισμό Ασφαλείας των Εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ» ως αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί με την εταιρία που τελικά θα επιλεγεί. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία θα δηλώνει ότι θα τηρεί τα μέτρα ασφαλείας για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο διατιθέμενο προσωπικό (όπως γάντια, ιματισμός, αντιολισθητικά υπoδήματα, μάσκες, ζώνες, κράνος κτλ.), καθώς και ότι θα κάνει χρήση αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών πιστοποιημένων από Δημόσιο φορέα ή άλλον πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να απασχολήσει προσωπικό εκ των μονίμων κατοίκων των πλησίον προς τις εγκαταστάσεις Δήμων και Κοινοτήτων, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, διατηρούμενης στο ακέραιο της ευθύνης του για κάθε πταίσμα τους κατά την παροχή των υπηρεσιών. III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ αποκλειστικότητα συμβάσεις: Όχι ΙΙΙ.3) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: Όχι ΙΙΙ.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Όχι ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Aνοικτός ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Σελίδα 4 από 6

5 IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης : Ο ΔΕΣΦΑ θα αναθέσει τελικά τη ΣΥΜΒΑΣΗ στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ του οποίου η ΠΡΟΣΦΟΡΑ έχει γίνει αποδεκτή και έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τον τύπο: μηνιαίο κόστος υπηρεσιών (Πίνακας Ι) πλέον αμοιβής (όπως θα καθορίζεται από το ποσοστό αμοιβής) x 12 μήνες + ετήσιο γενικό σύνολο (Πίνακας ΙΙΙ, IV και V) για όλες τις εγκαταστάσεις. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: 438/14/ΔΔΠ IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα. Ημερομηνία : Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: Όχι IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία : και ώρα 12:00 IV.3.5) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά/Αγγλικά IV.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους μετά από έγγραφο αίτημα του ΔΕΣΦΑ σε οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ειδάλλως οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους ή απαίτησης κατά του ΔΕΣΦΑ σχετικά με το Διαγωνισμό. IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: - Ημερομηνία : και ώρα 12:30 - Tόπος: Στη διεύθυνση του σημείου Ι.1 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. - ΜΟΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. - ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Όχι VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από τον Αναθέτοντα Φορέα διεύθυνση του σημείου Ι.1 ανωτέρω) έως τις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από ) Ο Διαγωνισμός διέπεται από τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β 2695/2011) και την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 59/2007, η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. 3) Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης διέπονται από το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». Οιαδήποτε άλλη διαφορά εκ της συμβάσεως θα διέπεται από τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στη δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας. 4) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β 2695/ , Απόφαση Αριθ.Δ1/Γ/25457) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ: ). Ο ανωτέρω Κανονισμός θα εφαρμόζεται επίσης στην Σύμβαση που θα υπογραφεί. 5) Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ως αποτέλεσμα αυτού του Διαγωνισμού, ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε φάση αυτού, ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, ή να ενεργήσει διαφορετικά, χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 6) Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών ΔΕΣΦΑ, όπως: α) κατακυρώσει την προμήθεια, β) κατανείμει την προμήθεια, εφόσον αυτή είναι διαιρετή, σε περισσότερους αναδόχους αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι η εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων της ή η ύπαρξη Σελίδα 5 από 6

6 συνθηκών στην αγορά που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή διάρθρωσή της, ή γ) αναθέσει την προμήθεια είτε με κατανομή μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων προμηθευτών που υπέβαλλαν αποδεκτές ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές είτε μετά από κλήρωση, ή δ) ακυρώσει τον διαγωνισμό με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό, ή ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, ή ανέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι όπως μεταβολή των αναγκών της εταιρείας κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από το ΔΕΣΦΑ στους διαγωνιζόμενους οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 7) Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μετά από έγγραφη αιτιολογημένη απαίτηση την αντικατάσταση προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης αν κατά τη κρίση του, το προσωπικό δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη θέση ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Σύμβαση, κατά την ανέλεγκτη κρίση του. Το προσωπικό του Ανάδοχου θα είναι σταθερά απασχολούμενο (δεν θα υπόκειται σε αντικατάσταση παρά μόνο με την έγκριση του ΔΕΣΦΑ). Το δε απασχολούμενο αλλοδαπό προσωπικό θα γνωρίζει, ομιλία, ανάγνωση, γραφή, επαρκώς την Ελληνική γλώσσα και θα φέρει πιστοποιητικό άδειας εργασίας στην Ελλάδα. 8) Ο ΔΕΣΦΑ θα ελέγχει την προσήκουσα κα εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πoυ προκύπτουν από τις διατάξεις της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 9) Όλη η αλληλογραφία σχετικά με το Διαγωνισμό και οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα ενώ η εκτέλεση της Σύμβασης θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Επίσημη Επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων Πόλη : GR Χαλάνδρι Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών: Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) για τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Επίσημη Επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων Πόλη : GR Χαλάνδρι Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε: Σελίδα 6 από 6

GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214656-2012:text:el:html GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα