1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών προσώπων από χρέη που δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας. Χρέη που προέρχονται από περιορισµένη σε έκταση επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εµπορική ιδιότητα µπορούν οµοίως να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος νόµου. Εξαιρούνται τα πρόστιµα, οι χρηµατικές ποινές και οι εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 2. Προϋπόθεση υπαγωγής του οφειλέτη στις διατάξεις του παρόντος νόµου είναι η οριστική ή επαπειλούµενη µη δόλια µόνιµη αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών του. 3. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, εφαρµόζονται αναλόγως και στην διαδικασία αυτή οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. 4. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος µπορεί να γίνει µόνο µία φορά. Άρθρο 2 ιαδικασία εξωδικαστικού συµβιβασµού Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου ρύθµισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγµατοποίηση εκ µέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως µε τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος νόµου και να έχει αποβεί άκαρπη. Άρθρο 3 Αρµόδιο δικαστήριο - ιαδικασία Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κυρία κατοικία του άλλως τη διαµονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

2 Άρθρο 4 Σχέδιο ιευθέτησης Οφειλών 1. Για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραµµατέα του κατά τόπον αρµόδιου, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο Ειρηνοδικείου. Με την αίτηση ή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της ο οφειλέτης προσκοµίζει: α) Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ένωσης Καταναλωτών, δικηγόρου ή άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα που συντρέχει τους καταναλωτές σε ζητήµατα υπερχρέωσης, από την οποία να προκύπτει η πραγµατοποίηση της προσπάθειας εξωδικαστικού συµβιβασµού του άρθρου 2 και η αποτυχία αυτής και στην οποία να εκτίθεται το σχέδιο συµβιβασµού καθώς και οι λόγοι της αποτυχίας του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνονται οι αρµόδιοι για την παραπάνω δραστηριότητα φορείς. β) Κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδηµάτων του οφειλέτη από την εργασία του, κατάσταση των πιστωτών, µε τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις τους και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο και τόκους και υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν περιληφθεί στην παραπάνω κατάσταση πιστωτής και αυτός δεν ενηµερωθεί, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της παρούσας διαδικασίας. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται εντός οκτώ εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτά αίτησης του οφειλέτη να παραδώσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του σύµφωνα µε τα παραπάνω. γ) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, σύµφωνο µε τα συµφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. 2. Σε περίπτωση µη υποβολής των απαιτούµενων στοιχείων, το δικαστήριο διατάσσει την υποβολή τους εντός ενός µηνός, µετά την άπρακτη πάροδο του οποίου η αίτηση θεωρείται ανακληθείσα. 3. Η διαδικασία εξέτασης της αιτήσεως ρύθµισης ή απαλλαγής από τα χρέη σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος νόµου αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο για την επιβεβαίωση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις µήνες από την υποβολή της αίτησης, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, µετά από ακρόαση του οφειλέτη ότι το σχέδιο δεν πρόκειται να γίνει δεκτό, οπότε διατάσσει τη συνέχιση της διαδικασίας, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των επόµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 4. Ο οφειλέτης κοινοποιεί αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδηµάτων του οφειλέτη και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών στους πιστωτές, µε την πρόσκληση του δικαστηρίου να λάβουν θέση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός για το προτεινόµενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 194 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας ο αρµόδιος Ειρηνοδίκης µπορεί να αναθέσει την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την κοινοποίηση της αίτησης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση των απαιτήσεών τους. Οι πιστωτές µπορούν να συµφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ή να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πάροδο απράκτου της προθεσµίας αυτής, τεκµαίρεται ότι ο

3 πιστωτής συµφωνεί µε το σχέδιο ρύθµισης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται µνεία για τη συνέπεια αυτή. 5. Μετά την πάροδο της µηνιαίας προθεσµίας αξιολόγησης της προηγούµενης παραγράφου, ο οφειλέτης µπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσµίας που τάσσει το δικαστήριο, να επιφέρει µεταβολές στο αρχικό σχέδιο, προκειµένου να επιτευχθεί οµοφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές ενηµερώνονται για τις παραπάνω µεταβολές και καλούνται να λάβουν θέση επί του σχεδίου, όπως πλέον διαµορφώνεται. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται αναλόγως. 6. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις στο σχέδιο ρύθµισης ή αν συγκατατεθούν όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός. Το δικαστήριο επιβεβαιώνει το παραπάνω µε απόφαση του, οπότε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται ανακληθείσα. 7. Σε περίπτωση µη ένταξης στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών απαίτησης πιστωτή στον οποίο κοινοποιήθηκε το σχέδιο, η απαίτηση θεωρείται αποσβεσθείσα αν ο πιστωτής δεν αναγγείλει και αυτή την απαίτηση εντός της προθεσµίας της παραγράφου Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο περισσότεροι από τους µισούς πιστωτές, µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου από τους πιστωτές, υποκαθιστά τη συγκατάθεση πιστωτή που αντιτίθεται στο συµβιβασµό, αφού προηγηθεί ακρόαση αυτού, στην οποία εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να συγκατατεθεί. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συµβιβασµός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται οµοίως ανακληθείσα. 9. Η υποκατάσταση της συγκατάθεσης του πιστωτή δεν µπορεί να γίνει όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται στο βαθµό που ικανοποιούνται οι λοιπές απαιτήσεις ή β) σε περίπτωση εφαρµογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται είναι βέβαιο ότι θα περιέλθει σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση από αυτή στην οποία θα περιερχόταν σε περίπτωση έναρξης της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη. 10. Την απόφαση υποκατάστασης µπορούν να προσβάλουν ο οφειλέτης και ο πιστωτής του οποίου η συγκατάθεση υποκαθίσταται. 11. Οι πιστωτές δεν έχουν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και δαπάνες που υποβάλλονται µε βάση το σχέδιο συµβιβασµού. 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ικαιοσύνης και Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εκδίδονται υποδείγµατα των απαιτούµενων πιστοποιητικών, καταλόγων και σχεδίων διευθέτησης των οφειλών µε σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και τη διευκόλυνση της αξιοποίησής της. Άρθρο 5 ιαδικασία ρύθµισης και απαλλαγής από τα χρέη 1. Αν εκδηλωθούν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου ρύθµισης οφειλών και δεν υποκατασταθούν κατά τη

4 διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 4, η διαδικασία ρύθµισης και απαλλαγής από τα χρέη ξεκινά από την ηµεροµηνία της αίτησης, ηµεροµηνία από την οποία παύουν να εκτοκίζονται τα χρέη του οφειλέτη. Το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθµιση και απαλλαγή χρεών. 2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα προσδοκώµενα εισοδήµατα είναι επαρκή σε σχέση µε τον αριθµό των πιστωτών και το ύψος των απαιτήσεών τους, µπορεί το δικαστήριο να περιοριστεί σε ρύθµιση των οφειλών που υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µε την εξόφλησή τους, προβλέποντας περίοδο χάριτος που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη µε επιτόκιο ενήµερης οφειλής, και να διατάξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το δικαστήριο µπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφαση αυτή οποτεδήποτε µετά από αίτηση του οφειλέτη ή και του πιστωτή εφόσον δεν εξυπηρετείται η ρύθµιση. 3. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι κατά την προηγούµενη παράγραφο επαρκή, το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα εισοδήµατα του οφειλέτη από την εργασία του και σταθµίζοντας αυτά µε τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει κάθε µήνα για χρονικό διάστηµα από 3 έως 5 έτη ορισµένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται απευθείας στους πιστωτές του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, πρέπει να έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό των συνολικών οφειλών του, στο ύψος που αυτές ανέρχονταν κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης του άρθρου 4. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος και εφόσον ο οφειλέτης ανταποκριθεί στους όρους που έχει θέσει το δικαστήριο, αυτό, µε αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται και στους πιστωτές κηρύσσει την απαλλαγή του από τα χρέη του, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου. 4. Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή µπορεί να τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς το ύψος των µηνιαίων καταβολών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από µεταγενέστερα γεγονότα ή µεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδηµάτων του οφειλέτη. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σηµαντικών προβληµάτων υγείας, εισοδήµατος που δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατός ο προσδιορισµός χαµηλότερων ή και µηδενικών καταβολών, ακόµη κι αν δεν προκύπτει κατ' αυτόν τον τρόπο η εξόφληση του ποσοστού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το ικαστήριο δύναται να επανεξετάζει κάθε οκτώ µήνες, ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, την εξακολούθηση της συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων. Άρθρο 6 Ορισµός συνδίκου -Προστασία κύριας κατοικίας 1. Ο σύνδικος ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 63 Πτωχευτικού Κώδικα για τις περιπτώσεις που υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή το κρίνει σκόπιµο το δικαστήριο για την παρακολούθηση, εκτέλεση και τήρηση των όρων

5 και υποχρεώσεων που τίθενται σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο για απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη ή την εξασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών. Ως σύνδικος µπορεί να ορίζεται και πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων του άρθρου 371 Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. 2. Πιστωτές των οποίων η απαίτηση διασφαλίζεται µε εµπράγµατη ασφάλεια, ικανοποιούνται προνοµιακά από την πώληση του πράγµατος. 3. Ο οφειλέτης µπορεί µε το σχέδιο εκκαθάρισης να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης ή εκπλειστηριασµού ακινήτου που χρησιµεύει ως κύρια κατοικία του εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόµενο κατά είκοσι επί τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούµενου άρθρου, µέχρι συνολικό ποσόν που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε επί τοις εκατό της εµπορικής αξίας του ακίνητου, όπως αυτή αποτιµάται κατά την κρίση του δικαστηρίου. Η ρύθµιση µπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος για όσο διαρκεί η αποπληρωµή του υπολοίπου των οφειλών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του προηγούµενου άρθρου. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο µήνα για τον οποίο υφίσταται µέτρηση, αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για τον προσδιορισµό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της κατά τα παραπάνω οριζόµενης συνολικής οφειλής συνυπολογίζεται η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων χορηγήθηκε η πίστωση, σε κάθε δε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στην παραπάνω ρύθµιση και ικανοποιούνται κατά τη τάξη εξασφάλισης. Μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου επιτρέπει στον πιστωτή την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Άρθρο 7 Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και εισοδηµάτων 1. Ο οφειλέτης που αιτείται την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου οφείλει να προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και εισοδηµάτων. Παράβαση από δόλο ή από βαριά αµέλεια της υποχρέωσης αυτής έχει ως συνέπεια µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον τη µη έγκριση του σχεδίου εκκαθάρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόµου και την έκπτωση από τη ρύθµιση και απαλλαγή των χρεών. Η αίτηση αυτή µπορεί να υποβληθεί µέχρι και δύο έτη µετά την κήρυξη της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη. 2. Ο οφειλέτης οφείλει να επιτρέπει στους πιστωτές πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήµατά του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής µπορεί κατά την κρίση του ικαστηρίου να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης ρύθµισης και απαλλαγής από τα χρέη.

6 Άρθρο 8 Επιτρεπτός χρόνος τήρησης και χρήσης δεδοµένων Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους ή χάριν αυτών δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που αναφέρονται στην παραπάνω διαδικασία δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα τριών ετών από τη λήξη της ρύθµισης των χρεών ή των πέντε ετών από την κήρυξη της απαλλαγής από τα χρέη.

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 14 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010

Διαβάστε περισσότερα

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013) Όπως ισχύει µετά την ψήφιση του Ν. 4223/2013 1 Τόκοι και πρόστιµα (Κεφάλαιο έκατο Ν. 4174/2013) 1.1. Τόκοι εκπρόθεσµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Διάγραμμα ρυθμίσεων Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις... 1 Κεφάλαιο Β - Ίδρυση της εταιρίας... 4 Κεφάλαιο Γ - Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας... 6 Κεφάλαιο Δ - Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα