ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -."

Transcript

1 ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -. Χορηγείται προσωρινή διαταγή επί τιτλοποιημένου δανείου απόστρατου Αξιωματικού του Π. Ν. από το ΤΠΔ. Απορρίπτεται ένσταση εκ μέρους του ΤΠΔ περί ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως του με τον ισχυρισμό ότι το δάνειο αυτό δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, διότι η απαίτηση από αυτό έχει τιτλοποιηθεί με εκχώρηση σε αγγλική εταιρεία. Υποχρεούται το ΤΠΔ να άρει πλήρως την παρακράτηση από την μηνιαία σύνταξη της δόσης αποπληρωμής του δανείου. Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλει αυτοβούλως το ποσό των 116,76 ευρώ μηνιαίως αντί του ποσού των 530,20 ευρώ που παρεκρατείτο λόγω του τιτλοποιημένου δανείου. Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΝΤΟΣ Αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναινέσεως κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2-4 ν. 3869/10. Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας με αριθμό κατάθεσης 867/14 αίτησης την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερόμενων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος., κατοίκου Πειραιά, με την υποχρέωση καταβολής ποσού 120 ευρώ μηνιαίως, που θα καταβάλλεται από 1/9/2014 εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός προς το ΝΠΔΔ Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προς εξυπηρέτηση της υπ αρ. αριθ. απαίτησης , 60 Ε, 1.900,77 (αρ. συμβ..) η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη (προσημείωση υποθήκης α τάξης) και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση (άρθρ. 5 παρ. 2 παρ. 2 περ. 2 Ν. 3869/2010 όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 13 Ν. 4161/2013). Αίρει από 1/9/2014 τη μηνιαία παρακράτηση από τη σύνταξη του αιτούντος το Ταμείο Παρακαταθηκών (530,20 Ε + 112,03 Ε). Πειραιάς 12/8/2014 Ο Ειρηνοδίκης Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά

2 (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 ως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον ν. 4161/2013 & αίτημα προσωρινής διαταγής κατ' άρθρο 781 ΚΠολΔ) Του., κατοίκου Πειραιά (Οδός.) ΚΑΤΑ 1. Του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Οδός Ακαδημίας 40), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και 2.Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ Ελλάδος ΑΕ Παροχής Πιστώσεων και τον διακριτικό τίτλο DINERS CLUB, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού 52-54), όπως εκπροσωπείται. Ως γνωστό, η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστωτών, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν παράγοντες που, δρώντας υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν συνεχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται, τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειες της. Προκειμένου, δε να αντιμετωπιστεί το πραγματικό, ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, η Πολιτεία προέβη στη θέσπιση του ν. 3869/2010, με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σ' αυτόν. Άλλωστε, η καθιερούμενη από τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής και την επαναφορά της ισορροπίας των παροχών, που διαταράχθηκε από διάφορα περιστατικά, προβλεπτά ή απρόβλεπτα με κριτήρια αντικειμενικά για την ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του δικαίου (βλ. Βαθρακοκοίλης ερμηνεία άρθρου 288 ΑΚ σελ. 423). Με το ν. 3869/2010 παρέχεται ακριβώς η δυνατότητα της ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο, των χρεών του με απαλλαγή από αυτά και βρίσκει τη νομιμοποίηση της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε, και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει όμως να εξυπηρετεί και ευρύτερα το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν μέσω των εν λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα (βλ. αιτιολογική έκθεση ν. 3869/2010). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ν. 3869/2010

3 εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, με τις διατάξεις του, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, καθότι με το καθιερούμενο πλαίσιο διατάξεων αυτού, καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών απαλλαγής απ' αυτά του οφειλέτη - φυσικού προσώπου, με σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που κατά κύριο λόγο είναι οι τράπεζες (ούτω η υπ' αριθμ. 5105/2011 Ειρ. Θεσ/νίκης ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΝΟΜΟΣ). Στόχος των διατάξεων του ν. 3869/2010 είναι η επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Αδυναμία, άλλωστε συνιστά όχι απαραίτητα κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως αστοχία σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη, ατυχείς προγραμματισμοί, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια κλπ στοιχεία δηλαδή που θα αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας. Εξάλλου, ο ως άνω νόμος αποβλέπει στη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο με τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, ενώ και στην υπ' αρίθμ. ΖΙ-699 απόφαση περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (ΦΕΚ 917/2010) θεσπίζεται ρητά στο άρθρο 8 η υποχρέωση από τα πιστωτικά ιδρύματα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, δηλ. το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεώνεται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης να ερευνά και να αξιολογεί την ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή», βάσει επαρκών στοιχείων κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (ούτω η υπ' αρίθμ. 1922/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΝΟΜΟΣ). Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ : 1. Κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων μου: 1 α). Είμαι 48 ετών (γεννηθείς το έτος 1966) και Συνταξιούχος του Πολεμικού Ναυτικού με το Διοικητικό Βαθμό του Υποπλοιάρχου από το έτος Είμαι έγγαμος με την και έχουμε δύο κόρες, 23 και 21 ετών αντίστοιχα. Το μέσο μηνιαίο μου εισόδημα αποτελεί μόνο η σύνταξη μου η οποία τυπικά, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων, ανέρχεται στο ποσό των 1.280,49 ευρώ μικτά, ενώ το καθαρό πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 1162,88 ευρώ, καθώς από τη σύνταξη μου παρακρατείται το 4 % λόγω περίθαλψης, δηλ. ποσό 46,12 ευρώ, φόρος στο ποσό των 55,05 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης στο ποσό των 10,49 ευρώ. Ουσιαστικά όμως από την ανωτέρω σύνταξη μου λόγω της παρακράτησης των οφειλομένων δόσεων από την σύνταξη μου από το πρώτο των αντιδίκων στο ποσό των 530,20 ευρώ και 112,03 ευρώ από στεγαστικό και επισκευαστικό δάνειο που έλαβα από αυτό (πρώτο των αντιδίκων) όπως θα αναπτύξω κατωτέρω, αλλά και των συνεχών περικοπών που υφίσταται συνεπεία της τρέχουσας οικονομικής και νομισματικής κρίσεως που διέρχεται η χώρα μας, απομένει για τη διαβίωση μου αλλά και των μελών της οικογενείας μου, καθώς η σύζυγος μου είναι άνεργη από το έτος 2011, μόνο το ποσό των ευρώ, πράγμα φυσικά αδύνατο, όπως αυτό προκύπτει από Ενημερωτικό Σημείωμα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Δ/νση Συντάξεων, το οποίο παραθέτω αυτούσιο ως ενιαίο όλο με την παρούσα :...ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 29, Τ.Θ. 1116, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ 01/7/2013 ΕΩΣ 30/9/2013. Επειδή όπως προανέφερα η σύζυγος μου είναι άνεργη από το 2011 εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ από έως σήμερα, και ως εκ τούτου θεωρείται μακροχρόνια άνεργη, επιπλέον είναι βέβαιο ότι στο προσεχές μέλλον δεν θα μπορέσει να προσληφθεί σε κάποια νέα θέση εργασίας μεσούσης της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που πλήττει την χώρα μας, καθώς είναι 45 ετών, με γνώσεις μέσης εκπαίδευσης, κατάσταση η οποία δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εύρεση θέσης εργασίας. Η μία κόρη μου, είναι επίσης άνεργη και καλύπτονται οι βιοτικές της ανάγκες από την σύνταξη μου, η δε δεύτερη μόλις τον Οκτώβριο 2013 έλαβε τον πρώτο της μισθό ως Υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος ανέρχεται στα 750,00 ευρώ και καλύπτει τις όλως απαραίτητες και στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης της ιδίας. Επειδή το μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αλλά και της οικογενείας μου (σύζυγος και η άνεργη κόρη μας) ανέρχεται στο ποσό των 900,00 ευρώ. ήτοι: - Για μηνιαία διατροφή το ποσό των 500 ευρώ περίπου (ήτοι περί τα 130 ευρώ εβδομαδιαίως το κόστος διατροφής σε σούπερ μάρκετ, λαϊκή αγορά, κρεοπωλείο κλπ) - Για κάλυψη δαπανών που αφορούν λογαριασμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινοχρήστων της κατοικίας μου απαιτείται το ποσό περί των 200 ευρώ μηνιαίως, επιπλέον σε αυτά προστίθεται και το τέλος ΕΕΤΑ πρώην ΕΕΤΗΔΕ το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 28,02 ευρώ μηνιαίως, διότι 336,25 ευρώ : 12 μήνες-28,02 ευρώ, - Για την ψυχαγωγία εμού και των λοιπών προστατευόμενων μελών της οικογένειας μου από εμένα (τυχόν κοινωνική υποχρέωση, κάποια εκδήλωση) απαιτείται στοιχειωδώς το ποσό των 80,00 ευρώ....για απολύτως αναγκαίες δαπάνες ενδύσεως - υποδήσεως, απαιτούνται 50,00 ευρώ μηνιαίως. Για την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων εξόδων του οχήματος μου απαιτούνται περί τα 50,00 ευρώ μηνιαίως. Επειδή αδυνατώ να ανταποκριθώ στις βασικές βιοτικές ανάγκες μου αλλά και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας μου, όπως προσδιόρισα αυτές ανωτέρω. 1β). ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

5 Επειδή δια του υπ' αρίθμ. / αγοραπωλητηρίου Συμβολαίου της συμβ/φου Πειραιώς νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά στον τόμο με αριθμό, απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή α) την υπό στοιχεία οριζόντια ιδιοκτησίαδιαμέρισμα του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού στην περιοχή «Νέα Κοκκινιά» της περιφέρειας του Δήμου Πειραιά, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης, εκτάσεως 76,97 τμ., όγκο ιδιόκτητο κυβ.μ., αναλογία όγκου κοινοχρήστων 49,23 κυβ.μ., ήτοι συνολικό όγκο 280,16 κυβ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 234/1000 και συνορεύει γύρωθεν με την οδό., την οδό.., Φωταγωγό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, φρέαρ ανελκυστήρα και όριο ανελκυστήρα και β) την υπό στοιχεία αποθήκη του υπογείου, εκτάσεως 9,05 τμ, όγκο 25,34 κυβ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 3/1000 και συνορεύει γύρωθεν με διάδρομο, την αποθήκη, όριο οικοπέδου, φρέαρ ανελκυστήρος και πλατύσκαλο. Επειδή επιπλέον δια του υπ' αρίθμ. / συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της συμβ/φου Πειραιά., απέκτησα από την αδελφή μου., από κοινού με τα αδέλφια μου.. τα 3/24 εξ αδιαιρέτου ήτοι το 1/24 εξ αδιαιρέτου ο καθένας από εμάς, ενός αγροτεμαχίου μετά των δύο ισογείων κατοικιών που υπάρχουν σε αυτό το οποίο βρίσκεται στο Καραβοστάσι του Δημοτικού Διαμερίσματος Οιτύλου Λακωνίας, εκτάσεως τμ., φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς στο από Σεπτεμβρίου 1980 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού.. που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αρίθμ /1980 συμβόλαιο της συμβ/φου Οιτύλου.. και συνορεύει γύρωθεν : Βόρεια με κοινοτική οδό, Νότια με ιδιοκτησία.., Ανατολικά με επαρχιακή οδό Οιτύλου - Αρεοπόλεως και με ιδιοκτησία Β. Δημητρακοπούλου πρώην και τώρα αγνώστου ιδιοκτήτη και Δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία. και εν μέρει με ιδιοκτησία. Επί του ως άνω αγροτεμαχίου υφίστανται δύο ισόγειες κατοικίες καθεμία από τις οποίες έχει έκταση 80 τμ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου αυτού ανέρχεται στο ποσό των 1.868,52 ευρώ για το ποσοστό συγκυριότητας που αναλογεί σε μένα, ήτοι τα 4/24 ή 1/6 επί του ως άνω ακινήτου. Επειδή λόγω του μικρού ποσοστού συγκυριότητας, σύννομης και συγκατοχής μου επί του αυτού ως άνω ακινήτου που διαθέτω εγώ αλλά και οι λοιποί συγκύριοι κλπ (αδέλφια μου κλπ), είναι αδύνατο να καταστεί αυτό εμπορεύσιμο. Επειδή στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή μου διαθέτω ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας CITROEN 308 CC, μοντέλο 2009, 1200 κυβικών, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ICO, παλαιότητας 2007, 1000 κυβικών και ένα δίτροχο 125 κυβικών («παπάκι»), παλαιότητας Επειδή σε βάρος της ως άνω κύριας κατοικίας μου οικογενειακής μου στέγης, ήτοι του διαμερίσματος μετά της υπό στοιχεία αποθήκης του υπογείου, έχει εγγραφεί στις υποθήκη από και υπέρ του πρώτου των αντιδίκων στο ποσό των ,09 ευρώ ήτοι των ,000 δρχ., νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά στον τόμο με αριθμό Επειδή το ακίνητο αυτό, το οποίο χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη, καθώς διαμένω σε αυτό μαζί με τη σύζυγο μου και τις δύο κόρες μας και ουσιαστικά είναι η μοναδική κατοικία που διαθέτω (εφόσον το ποσοστό κυριότητας μου επί του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου στην περιοχή της Οιτύλου περιορίζεται στο 1/24 και δεν δύναμαι να το χρησιμοποιήσω ως κατοικία, είτε κύρια είτε εξοχική, διότι εν πάση περιπτώσει και οι υπόλοιποι συγκύριοι δεν μου το έχουν παραχωρήσει), κατασκευάσθηκε το έτος 2001 και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (ήτοι: ,50 ευρώ η αντικειμενική αξία του ως άνω διαμερίσματος μου και 1.153,88 ευρώ η αντικειμενική αξία της ως άνω αποθήκης μου = ,38 ευρώ). Επειδή πλέον των ως άνω περιγραφόμενων ακινήτων δεν έχω στην κυριότητα μου κάποιο άλλο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, ενώ δεν έχω καταθέσεις σε κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, παρά μόνο τον Τραπεζικό Λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται το εναπομείναν ποσό της σύνταξης μου, ήτοι 393,45 ευρώ, το οποίο καταναλώνεται άμεσα για τις βασικές βιοτικές ανάγκες μας. Επειδή επιπλέον, αναφέρω, ότι δεν έχω προβεί σε καμία μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος μου κατά την τελευταία τριετία.

6 Επειδή έπρεπε να προβώ στην αγορά της ως άνω κατοικίας μου (υπό στοιχεία διαμέρισμα κλπ) προκειμένου να καλύψω τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας μου. Για το λόγο αυτό δανείστηκα από το πρώτο των αντιδίκων, το υπ' αρίθμ. / Λογαριασμού Στεγαστικό Δάνειο και στη συνέχεια αναγκάστηκα να λάβω το υπ'αρίθμ. / Λογαριασμού δάνειο μικροεπισκευών, ώστε να αποπερατωθούν απαραίτητες οικοδομικές εργασίες στο αυτό ως άνω ακίνητο μου προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό. Επειδή προκειμένου να καλύψω τα οικονομικά βάρη της οικογένειας μου, εφόσον παρακρατούνταν από το πρώτο των αντιδίκων σημαντικό μέρος της σύνταξης μου όπως προανέφερα, αναγκάστηκα να λάβω από την δεύτερη των αντιδίκων την με αριθμό.. Diners Club κάρτα και εν συνεχεία την με αριθμό.. επίσης, Diners Club, κάρτα. Επειδή τα υψηλά επιτόκια των δανείων - καρτών που μου χορήγησαν οι αντίδικοι, η γενικότερη γνωστή σε όλους οικονομική και νομισματική κρίση που διέρχεται η χώρα μας συνεπεία της οποίας η σύνταξή μου έχει υποστεί διαδοχικές περικοπές, έτσι ώστε σήμερα να έχει μειωθεί συνολικά κατά 40% περίπου, και το οικογενειακό μας εισόδημα να έχει συρρικνωθεί, ώστε να βρίσκομαι σε πλήρη και μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των πιστωτών μου. Επειδή σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2009 για το φορολογικό έτος 2008 της ΔΟΥ Δ Πειραιά, οι ετήσιες αποδοχές εμού και της συζύγου μου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ, ενώ έλαβα ποσό επιστροφής 1205,51 ευρώ. Επειδή σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2010 για το Φορολογικό έτος 2009 της αυτής ως άνω ΔΟΥ οι ετήσιες αποδοχές μου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ, ενώ έλαβα ποσό επιστροφής 566,58 ευρώ. Επειδή σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2011 για το φορολογικό έτος 2010 της αυτής ως άνω ΔΟΥ οι ετήσιες αποδοχές μου ανήλθαν στο ποσό των ,40 ευρώ, ενώ έλαβα ποσό επιστροφής 1211,87 ευρώ. Επειδή σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2012 νια το Φορολογικό έτος 2011 της ως άνω ΔΟΥ, οι ετήσιες αποδοχές μου ανήλθαν στο ποσό των ,01 ευρώ, και κλήθηκα να καταβάλω το ποσό των 1803,24 ευρώ. Επειδή σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2013 για το φορολογικό έτος 2012 της ΔΟΥ Δ Πειραιά, οι ετήσιες αποδοχές μου ανήλθαν στο ποσό των ,34 ευρώ, και κλήθηκα να καταβάλω το ποσό των 670,00 ευρώ. Επειδή χαρακτηριστικό της οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχω περιέλθει είναι και το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να καταβάλω τις φορολογικές μου υποχρεώσεις για το φορολογικό έτος 2011 και προέβην σε ρύθμιση καταβολής του ως άνω ποσού (1803,24 ευρώ όπως αυτό προκύπτει από το ως άνω Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2012) ήτοι 50,00 ευρώ μηνιαίως το οποίο δεν έχει εξοφληθεί ακόμη, αλλά απομένει το ποσό των 1500,00 ευρώ. Ταυτόχρονα λόγω της κατάστασης που προανέφερα, οφείλω και τις φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογικού έτους 2012 ποσού 670,00 ευρώ (όπως αυτό προκύπτει από το ως άνω Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2013), στο οποίο δεν μπορώ ακόμα να προβώ σε ρύθμιση, διότι εκκρεμεί ήδη η πρώτη ρύθμιση προς εξόφληση του ποσού των 1803,24 ευρώ, με

7 συνέπεια να είμαι υπερήμερος και απέναντι στην Δ ΔΟΥ Πειραιά, κατάσταση η οποία επιβαρύνει έτι περαιτέρω την αδυναμία μου να εκπληρώσω τις δανειακές μου υποχρεώσεις. Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι λόγω των περιορισμένων πλέον ατομικών εισοδημάτων μας αλλά και της αύξησης του μηνιαίου κόστους διαβίωσης, περιήλθαμε σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οικονομικών μας υποχρεώσεων προς τους δανειστές εξαιτίας της σταδιακής μείωσης της σύνταξης μου, της παρατεταμένης ανεργίας της συζύγου μου, από την διαπιστωμένη πλέον εισοδηματική στενότητα, τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης, την αύξηση και επιβολή φόρων από την Πολιτεία (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΤΑΚ κ.α.) κλπ. Επειδή επιπλέον η κλιμακωτή μείωση των εισοδημάτων μας (όπως ανέλυσα ανωτέρω) επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική μας κατάσταση και κατέστησαν εν τέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών μας, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το ένα και μοναδικό εισόδημα μου για την εξόφληση των δανειακών μας υποχρεώσεων και να περιέλθουμε σε νωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μας. Πράγματι, όπως προκύπτει και από τα ως άνω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης μας στερούμαστε επαρκών εισοδημάτων, προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχουμε γι' αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που μας επηρεάζει και μας επιβαρύνει ψυχολογικά καθώς είμαστε πλέον εγκλωβισμένοι στην κατάσταση αυτή και αδυνατούμε να λειτουργήσουμε ως κοινωνικά όντα και να συμμετάσχουμε στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Εξάλλου, δεν νοείται δολιότητα του οφειλέτη μόνο βάσει του γεγονότος ότι προέβη σε ανάληψη υποχρεώσεων, των οποίων η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον οφειλέτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές του (ΕφΑθ 143/2011, ΕφΑθ 102/2011, ΕφΑθ 61/2011, ΕφΑθ 15/2011 Εφ ΑΔ 2011, σ. 677, ΕιρΧαλανδρίου 4/2011, Ειρ Χαλανδρίου 11/2011, Ειρ Θεσ/νίκης 5182/2011 NOMOS, Ειρ Θεσ/νίκης 5175/2011 Ειρ Θεσ/νίκης 5074/2011 NOMOS). Επειδή άλλωστε από τις υπάρχουσες αποφάσεις κρίθηκε, ειδικά ως προς αυτό, ότι οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων δανειοληπτών - οφειλετών τους (ΕφΑθ 15/2011 Εφ ΑΔ 2011, σ677). Ειδικά για την περιέλευση του οφειλέτη με δόλο στη κατάσταση της μόνιμης αδυναμίας πληρωμών σημειώνεται ότι τέτοια περίπτωση μπορεί να υπάρξει, αν ο οφειλέτης με δόλο παραπλανούσε τους πιστωτές του ως προς την πιστοληπτική του ικανότητα και την ικανότητα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αν απλώς έκανε χρήση αναχρηματοδοτήσεων {ΕιρΠειρ 60/2011) και ανακυκλούμενης πίστωσης (ΕφΑθ , ΕφΑθ 112/2011, ΕφΑθ 85/2011, ΕφΑθ 58/2011, ΕφΑθ 59/2011 ΕφΑθ 15/2011 Εφ ΑΔ 2011, σ 677, ΕφΧαλανδρ 309/2011, ΕιρΚαλαμάτας 4/2011, ΕφΧαλανδρίου 11/2011, ΕιρΑγρινίον 4/2011) για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου, που του επέτρεπε το εισόδημα του (Ιάκωβος Βενιέρης - Θεόδωρος Κατσάς, «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, Νομική Βιβλιοθήκη-2011, σελ ). Ενδεικτικά αναφέρομαι στο σκεπτικό της υπ' αρίθμ. 39/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νικαίας [ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -nomos], σύμφωνα με την οποία: «Η ένσταση της δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής, που κάποιες πιστώτριες πρόβαλαν, με το αιτιολογικό της απόκρυψης από αυτές της αληθινής οικονομικής του κατάστασης, κατά τους χρόνους του δανεισμού και της χρήσης των δανεισμάτων για την εξασφάλιση ανώτερου από τις δυνατότητες του επιπέδου ζωής, τέλος, επειδή το αυξημένο κόστος διαβίωσης υποκρύπτει άδηλα έσοδα, πρέπει να απορριφθεί. Κατ' αρχήν ως μη νόμιμη, διότι στηρίζεται σε περιστατικά πρωθύστερα, αφού κατά το χρόνο του δανεισμού δεν περιέρχεται ο οφειλέτης σε αδυναμία πληρωμών, ακόμη και αν είναι βέβαιη η πρόβλεψή της από τον υπερβολικό δανεισμό. Όσον αφορά στα κρυφά έσοδα, αποτελούν έμμεσο συμπέρασμα και όχι απόδειξη δόλου, με την οποία επιβαρύνεται κατά το νόμο ο πιστωτής. Ως αόριστη κατά δεύτερο λόγο, διότι και τότε απαιτούνται συγκεκριμένες δόλιες ενέργειες, που απουσιάζουν από την ένσταση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ούτε βάσιμη, διότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται προηγουμένως μέσω των διατραπεζικών συστημάτων και της μηχανογραφικής μεταξύ τους επικοινωνίας, που έχουν καθιερώσει, αλλά και από στοιχεία που ζητούν από τον επίδοξο πιστούχο, τις δυνατότητες του προς αποπληρωμή των δανείων. Ο υπερβολικός δανεισμός, ο οφειλόμενος σε κακό υπολογισμό των οικονομικών δυνατοτήτων

8 του πιστούχου, δεν αποτελεί στοιχείο δόλου, είναι δε από τις κύριες αιτίες της θεσμοθέτησης του ν. 3869/2010». Επειδή άλλωστε, πρωτεύων ρυθμιστικός σκοπός του συγκεκριμένου συνόλου κανόνων δικαίου υπήρξε όχι η μεγιστοποίηση της ικανοποιήσεως των πιστωτών (credit wealth maximization), αλλά η χορήγηση μιας δεύτερης ευκαιρίας στον ιδιώτη για την επάνοδο του στην οικονομική ζωή. Εξ αυτής της απόψεως, το περιεχόμενο των διατάξεων του συγκεκριμένου συνόλου κανόνων δικαίου δεν συνιστά απλώς μετείκασμα των τυπικών συμβατικών ρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα επί αφερεγγυότητας του οφειλέτη ("contractarianism") αλλά στοχεύει περαιτέρω στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων απαλλαγής του τελευταίου από το μη βιώσιμο χρέος του. Έχω γι' αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που με επηρεάζει καθώς εγκλωβισμένος στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Επιπλέον αντιμετωπίζω πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα κρίθηκε απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό μου,, Καρδιολόγο, ότι πρέπει άμεσα να υποβληθώ σε καρδιοχειρουργική επέμβαση καθώς πάσχω από στεφανιαία νόσο, γεγονός που επιβαρύνει έτι περαιτέρω την οικονομική μου κατάσταση εφόσον θα χρειασθούν αρκετά χρήματα τόσο για τη νοσηλεία μου, όσο και για τη θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσω και την εν γένει «παρακολούθηση» της κατάσταση της υγείας μου με επισκέψεις στoυς ιατρούς, πολυάριθμες εξετάσεις, καλή και υγιεινή διατροφή. Επειδή περαιτέρω, η κατάσταση της υγείας μου απαιτεί ηρεμία, έλλειψη από κάθε είδους στρεσογόνου καταστάσεως και εντάσεων, πράγμα αδύνατο αφού τα χρέη μου όλο και αυξάνονται με τα επιτόκια που επιβάλουν οι δανειστές μου και αποτελούν (τα χρέη) λόγο που βρίσκομαι εγκλωβισμένος τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική μου ζωή με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται έτι περαιτέρω η κατάσταση της υγείας μου, καθώς το άγχος που μου δημιουργείται, «επιβιώνοντας» εγώ, η σύζυγός μου και η μία μας κόρη με το ποσό των 393,45 ευρώ μηνιαίως είναι τεράστιο και επιβαρύνει την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση της υγείας μου. Επειδή το μηνιαίο κόστος διαβίωσης μου και της οικογένειας μου με τους απαραίτητους και στοιχειώδεις υπολογισμούς ανέρχεται στο ποσό των 900,00 ευρώ, όπως ανέλυσα ανωτέρω. 2. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους : Σύμφωνα με τις αναλυτικές βεβαιώσεις των δανειστών μου, οι συνολικές οφειλές μου προς αυτούς ανέρχονται στο ποσό των ,29 ευρώ, όπως αναλύονται στον πίνακα Α τον οποίο παραθέτω αυτούσιο ως ενιαίο όλο με την παρούσα, ήτοι: ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΙΣΤΩΤΩΝ, ΑΙΤΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΤΡΕΧΟΝΤΟς ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, 10% ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΟΚΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Στον παραπάνω πίνακα εμφαίνονται: Στην πρώτη στήλη ο αύξων αριθμός του πιστωτή. Στην δεύτερη στήλη το όνομα του κάθε πιστωτή μου.

9 Στην τρίτη στήλη η αιτία της οφειλής. Στην τέταρτη στήλη το τρέχον επιτόκιο της οφειλής Στην πέμπτη στήλη το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης εξυπηρέτησης της εκάστοτε οφειλής μου (σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε η παρ 4 του άρθρου 11 του ν. 4161/2013 δημ. ΦΕΚ Α 143/ στο άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3869/2010). Στην έκτη στήλη το συνολικό ποσό της οφειλής μου. Στις επόμενες στήλες αναλύεται η κάθε οφειλή μου κατά κεφάλαιο (έβδομη στήλη) τόκους (όγδοη στήλη) και έξοδα (ένατη στήλη). Τέλος, στη δέκατη στήλη εμφανίζονται ενδεχόμενες εμπράγματες ασφάλειες των οφειλών μου. Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην κατάσταση πιστωτών αφορούν σε δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας. 3 Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων : Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών : Όπως ήδη προανέφερα, λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων των περιορισμένων πλέον εισοδημάτων μου, λόγω της μείωσης της μηνιαίας σύνταξης μου, της αύξησης του μηνιαίου κόστους διαβίωσης της μη συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες της άνεργης συζύγου μου αδυνατώ να ανταποκριθώ στις τρέχουσες δανειακές μου υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα η αποπληρωμή τους να είναι πλέον αδύνατη. Εκ των ανωτέρω προκύπτει η μόνιμη αδυναμία μου να ανταπεξέλθω Στο σύνολο των οφειλών μου. Η οικονομική μας κατάσταση, πρωτίστως λόγω της μείωσης της μηνιαίας σύνταξης μου, της οικονομικής στενότητας των αδιάκοπων ψηφιζομένων μέτρων εις βάρος των συνταξιούχων και κατ' επέκταση η απώλεια μεγάλου μέρους των εισοδημάτων μας αλλά και το* σοβαρό πρόβλημα υγείας μου εξ αιτίας του οποίου δεν μπορώ να αναζητήσω μία έστω τετράωρη απασχόληση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα' τακτοποίησης των οφειλών μου στο επόμενο χρονικό διάστημα Υπενθυμίζω ότι είμαι συν/χος του Πολεμικού Ναυτικού και η μηνιαία σύνταξη μου είναι προκαθορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η αύξηση της, αντιθέτως πιθανότερες είναι εκ νέου περικοπές αυτής, όπως και σε όλους φυσικά τους συνταξιούχους. Επειδή ευρίσκομαι σε κατάσταση μόνιμης και διαρκούς αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών μ ου, για το λόγο αυτό εμπίπτω στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010, δεδομένου ότι είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω εμπορική ιδιότητα κλπ. όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010, όπως ανέπτυξα ανωτέρω. Για τους λόγους αυτούς στα πλαίσια του άρθρου 2 ν. 3869/2010, όπως ισχύει πλέον, μετά την αντικατάσταση του, με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/ ), νομίμως και παραδεκτώς ασκώ την παρούσα, χωρίς να ακολουθήσω προηγουμένως τη διαδικασία του άρθρου 2 ν. 3869/2010 (διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού). Σε κάθε περίπτωση όμως, δύναται να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός, κατά τα στο επόμενο κεφάλαιο λεπτομερώς αναφερόμενα, κατά την ορισθείσα από το Υμέτερο Δικαστήριο ημέρα επικύρωσης του άρθρου 4 παρ. 3 εδ. β' του ν. 3869/ Νομικό Μέρος: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3869/2010 («Προδικασία»), όπως ισχύει σήμερα: «1...Εντός μηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο? * φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος, Οι πιστωτές μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2-4 του παρόντος, επέρχεται ο προδικαστικός συμβιβασμός των μερών. Ο συμβιβασμός των μερών επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη στην ταχθείσα ημέρα κατά τα άρθρα 210επ. και 293 ΚΠολΔ., και επιφέρει την ανάκληση της αίτησης. 2. Αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως, εφόσον πρόκειται για καταβολές του άρθρου 8 παράγραφος 2, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2, εφόσον υφίσταται αίτημα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωμάτων στην κύρια κατοικία. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα

10 καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παράγραφος 2. Το ποσό των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο με βάση την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των μηνιαίων δόσεων που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής συνολικά στους δανειστές ανέρχεται σε 40 ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση στο παραπάνω όριο υφίσταται,, αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρόντος, περίπτωση κατά την οποία ορίζεται από τον Ειρηνοδίκη χαμηλότερη ή μηδενική δόση. Σε, περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 11 2 του ν.3869/2010. Η επικύρωση ή η όποια απόφαση ανακαλούνται ή μεταρρυθμίζονται κατά το άρθρο 758 με δυνατότητα προσωρινής ρύθμισης κατά το άρθρο του Κ.Πολ.Δ.». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3869/2010 («Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς»), όπως ισχύει σήμερα: «1. Οι οφειλέτες και οι πιστωτές δύνανται να συμβιβάζονται και μετά την ημέρα επικύρωσης έως την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εμφανίζονται ενώπιον τον Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωση του. Το σχέδιο επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές ανακαλείται αυτοδικαίως. 2. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, ο Ειρηνοδίκης υποκαθιστά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη ανακαλείται αυτοδικαίως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιδώσει στους πιστωτές, οι οποίοι δεν συγκατατίθενται αντίγραφο, του επικυρωμένου σχεδίου. 3. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο» σε σχέση με τους άλλους πιστωτές, βαθμό ή β) σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές, ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή. 4. Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και τις δαπάνες που δημιουργούνται από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών». 2. Προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών μου: (όπως ενσωματώνεται στην παρούσα αίτηση και αποτελεί ενιαίο κείμενο με αυτήν, προς γνώσιν των αντιδίκων σύμφωνα με το άρθρο 4 1 του ν.3869/2010, αρ. κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) Δια της παρούσης, αιτούμαι σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 & 7 του ν.3869/2010, όπως ισχύουν σήμερα, να γίνει δεκτό το κατωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης/Ρύθμισης των χρεών μου, το οποίο θα αναλύσω διεξοδικότερα αμέσως κατωτέρω, και στο οποίο προτείνω σταθερές μηνιαίες καταβολές 96 μηνών (8 έτη) για τις μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις και 288 μηνών (24 έτη) για τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις των πιστωτών μου. ΠΙΝΑΚΑΣ Β Προτεινόμενο σχέδιο συμβιβασμού Καταβολές σε σταθερές δόσεις. Στον παραπάνω πίνακα - σχέδιο ρύθμισης οφειλών εμφαίνονται αναλυτικά τα εξής : Στη πρώτη στήλη ο αύξων αριθμός του πιστωτικού ιδρύματος προς το οποίο υφίσταται οφειλή. Στη δεύτερη στήλη η επωνυμία του κάθε πιστωτή. Στη τρίτη στήλη η αιτία της απαίτησης από την πλευρά κάθε πιστωτή μου, άλλως η αιτία κάθε οφειλής μου καθώς και διευκρινιστικά στοιχεία επ' αυτής. Στην τέταρτη στήλη η συνολική απαίτηση του κάθε πιστωτή, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου, των τόκων και εξόδων αυτής. Στην πέμπτη κατά σειρά στήλη ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που προτείνω προς εξόφληση της εκάστοτε οφειλής. Στην έκτη στήλη το ποσό που δύναμαι να καταβάλω κάθε μήνα για

11 την κάθε οφειλή μου, με βάση το προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης και Στην έβδομη στήλη αναγράφεται το συνολικό ποσό που πρόκειται να καταβληθεί προς εξόφληση κάθε απαίτησης, μετά το τέλος της προτεινόμενης περιόδου ρύθμισης. 3α. Εξαίρεση της κύριας και μοναδικής κατοικίας από την εκποίηση. Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατεύσω την κύρια και μοναδική μου κατοικία από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Τούτο δε μάλιστα, καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο της πρώτης κατοικίας το οποίο ανέρχεται στην περίπτωση μου, έγγαμος με δύο τέκνα, σε ευρώ ( (προσαύξηση 50 %) = ευρώ). Υπάγεται συνεπώς στην προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 και προστατεύεται στην περίπτωση συνδρομής των όρων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών από τη ρευστοποίηση με την ανάληψη από εμένα της υποχρέωσης για εξόφληση οφειλών μέχρι και το 80 % της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Για το σκοπό αυτό και με δεδομένο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων μου και δη, επειδή είμαι συνταξιούχος του Πολεμικού Ναυτικού με συγκεκριμένη σύνταξη η οποία σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται να αυξηθεί, αλλά αντίθετα συνεχώς ελαττούται, η σύζυγος μου αλλά και η μία μου κόρη άνεργη και όχι μόνο δεν μπορούν να συνεισφέρουν στις οικογενειακές ανάγκες αλλά αποτελούν δικά μου προστατευόμενα μέλη, δεν έχω άλλα εισοδήματα και πόρους, με το ως άνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών προτείνω την προνομιακή ικανοποίηση του πιστωτή μου με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πρώτη και με βαθμό 1 αντίστοιχα (Πίνακας Α κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων, οφειλή εμπραγμάτως εξασφαλισμένη επί του ως άνω ακινήτου μέχρι το ποσό των ,82 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 60% της αντικεμενικής αξίας αυτού, όπως αυτή αποτιμάται στο ποσοστό του εμπραγμάτου δικαιώματος μου επί του εν λόγω ακινήτου, ήτοι την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% επί ενός διαμερίσματος υπό στοιχεία υπέρ το ισόγειο ορόφου,επιφανείας 76,97 τμ. μετά της αντίστοιχης αυτού αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 9,05 τμ., στο Κερατσίνι Αττικής επί της οδού, έτους κατασκευής 2001, αντικειμενικής αξίας ,38 ευρώ (57.727, ,88 =58.881,38). Με δεδομένο ότι η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση επί του ως άνω ακινήτου μου υπερβαίνει το 60 % της συνολικής αντικειμενικής αξίας του, η απαίτηση της οποίας ρυθμίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται μέχρι το ποσό των ,82 ευρώ, την αποπληρωμή του οποίου ποσού προτείνω σε χρονικό διάστημα των 24 ετών, με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 2,20 % (επομένως το επιτόκιο των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ που σήμερα ανέρχεται σε 0,75 % πλέον περιθωρίου 1,45 ποσοστιαίων μονάδων). 3β. Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τη θεωρία είναι πιθανό να υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η ρευστοποίηση να είναι δύσκολη λόγω ιδιοτήτων ή αξίας, συνθηκών αγοράς και εξαιτίας του ότι δεν παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον. Ηδη και η Νομολογία φαίνεται ότι αποδέχεται την ανωτέρω άποψη αυτή και ενδεικτικά αναφέρω την υπ' αρίθμ. 146/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία δεν διατάχθηκε η εκποίηση αγροτεμαχίου 141 τμ. αξίας 3000 ευρώ. Συνεπώς προτείνω να μην ρευστοποιηθούν τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα περιουσιακά μου στοιχεία, (ήτοι τα 3/24 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στην περιοχή Οίτυλο Λακωνίας, ένα ΙΧΕ μάρκας CITROEN, ένα δίτροχο χαμηλού κυβισμού), για την ικανοποίηση των πιστωτών μου αφού δεν θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) και επιπλέον τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν είναι εμπορεύσιμα αλλά για μένα είναι ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας αφού πρό κείται για οικόπεδο που ανήκε κατά ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου στη μητέρα μου και κατά ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου στην αδελφή αυτής, στο οποίο μεγάλωσα και έζησα τα παιδικά μου χρόνια με όλα τα μέλη της οικογένειας μου (Οικόπεδο στην Οίτυλο).

12 Επιπλέον το ανωτέρω ΙΧΕ αυτοκίνητο μου εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης μου αλλά και τις ανάγκες της οικογένειας μου και η εμπορική του αξία δεν ξεπερνά σήμερα πλέον τις ευρώ ως μεταχειρισμένο όχημα, αφού ως γνωστό τα ΙΧΕ αυτοκίνητα έχουν πολύ χαμηλή εμπορική αξία αν δεν είναι καινούρια και τέλος η εμπορική αξία του δίτροχου («παπάκι») είναι μηδαμινή και ως εκ τούτο δεν καθίσταται αυτό εμπορεύσιμο και εκμεταλλεύσιμο. 3γ. Παύση της μηνιαίας παρακράτησης χρηματικών ποσών από την μισθοδοσία μου. Τέλος, με σκοπό να ανταπεξέλθω στην ανωτέρω πρόταση του προδικαστικού συμβιβασμού που προτείνω κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η παύση της μηνιαίας παρακράτησης : Από το πρώτο των αντιδίκων α) το ποσό των 530,20 ευρώ ως καταβολή δόσης του στεγαστικού μου δανείου και β) το ποσό των 112,03 ευρώ ως καταβολή δόσης του δανείου μικροεπισκευών, με την κατάθεση της Αιτήσεως μου, άλλως με την επικύρωση του ανωτέρω αναφερόμενου προδικαστικού συμβιβασμού. 4.Ικανοποίηση υπολοίπων πιστωτών (ανέγγυων οφειλών). Όπως αναφέρω στον Πίνακα Β, για όλες τις υπόλοιπες μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις, πέραν του ποσού που θα καταβάλει εντός 24 ετών για τη διάσωση της μοναδικής κατοικίας μου, προτείνεται η σύμμετρη μερική ικανοποίηση τους, πλην της υπ' αρίθμ. 3 (Πίνακας Β) απαίτησης κατά της δεύτερης των αντιδίκων, για την οποία προτείνω μηδενικές καταβολές, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης μου, όπως ανέλυσα ανωτέρω. Η καταβολή των ως άνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του ανωτέρω αναφερόμενου προδικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των ως άνω ρυθμίσεων των οφειλών μου. Επειδή συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 5 ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 ν. 4161/2013 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Οι αντίδικοι, όπως υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τις απόψεις τους σχετικά με το ανωτέρω προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης οφειλών μου εντός ενός μηνός από την επίδοση σε αυτούς της παρούσης, ούτως ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2-4 ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 ν. 4161/2013, να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση κατά την ημερομηνία που θα προσδιορισθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. σε περίπτωση που δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 3 ν. 3869/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3996/2011 ΦΕΚ Α 170/ και το ν. 4161/2013 ΦΕΚ Α 143/ ) δικαιούμαι όπως αιτηθώ την χορήγηση προσωρινής διαταγής και κάθε αναγκαίου προληπτικού ασφαλιστικού μέτρου για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου στα έννομα συμφέροντα μου και για την ικανοποίηση επείγουσας ανάγκης προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης επί όλων των αιτημάτων - προτάσεων που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρω, προς αποτροπή κάθε εκτελεστικής

13 διαδικασίας και καταδιωκτικού μέτρου εναντίον μου, που αφορά στις ως άνω οφειλές μου προς τις αντιδίκους. Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ : Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 ν. 3869/2010, όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 ν. 4161/2013 «2. αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή τον οφειλέτη. 2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματα του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών κατά την κρίση του ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ως άνω Ν.3869/2010 το Δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, κατά την 2 του άρθρου αυτού: «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές τον οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Λεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αυτής αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επί αυτών». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 1 του ν.3869/2010: «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 τού άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή τον από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους Το δικαστήριο με αίτηση τον οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των

14 οφειλών». Κατά το ανωτέρω άρθρο 9 2 του Ν.3869/2010 «..το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας», δηλαδή απόκειται στην ευχέρεια του Δικαστηρίου, αναλόγως των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του αιτούντος, να καθορίσει το ακριβές ποσό από τις απαιτήσεις των πιστωτών, το οποίο θα πρέπει ο αιτών να τους καταβάλλει ως αντίτιμο για τη διατήρηση της κατοικίας του. Τούτο μπορεί να πράξει το Δικαστήριο, με θεσμοθετημένο μόνον το ανώτατο όριο του καταβλητέου ποσού, δηλαδή το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ δεν τίθεται κατώτερο όριο, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται να ορισθεί ακόμη και μηδενική καταβολή, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η όποια καταβολή, χωρίς την υποβάθμιση του ανεκτού ορίου της ανθρώπινης διαβιώσεως. Τούτο συνάγεται από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 9 του Ν.3869/2010, το οποίο ρητά ορίζει μόνον το ανώτατο όριο: «σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό», επιτρέποντας έτσι στο Δικαστήριο να εξειδικεύσει κατά, περίπτωση, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και το νομοθετικό έρεισμα για τον ορισμό ακόμη και μηδενικής καταβολής, αφού ο νόμος δεν τον απαγορεύει. Η μηδενική καταβολή ευρίσκεται εντός των νομοθετημένων ορίων και επιλογών, αφού στην μεν πρώτη περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2010 επιτρέπεται ρητά να ορισθούν μηδενικές καταβολές, στη δε περίπτωση της παρ. 9 δεν τις επιτρέπει άμεσα, αλλά έμμεσα, με το να θέτει μόνον το ανώτατο όριο. Ειδικότερα: Δια της παρούσης επικουρικά και σε περίπτωση, που δεν επέλθει Προδικαστικός Συμβιβασμός A I Τ ΟΥ Μ A I 1. Τη ρύθμιση των οφειλών 2. Την εξαίρεση από την εκποίηση της ως άνω κύριας - μοναδικής κατοικίας μου καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου I ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μου από το Δικαστήριο Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας - μοναδικής κατοικίας μου από τη ρευστοποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του αυτού νόμου, επιπλέον την εξαίρεση των λοιπών περιουσιακών μου στοιχείων, όπως αναλυτικά παρέθεσα ανωτέρω, ήτοι των 3/24 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου μετά 2 κατοικιών 80 τμ η καθεμία στην περιοχή της Οιτύλου Λακωνίας, του ΙΧΕ αυτοκινήτου μου μάρκας CITROEN και του δίτροχου μηχανακίου μου 125 κυβ. («παπάκι»). Εφαρμόζοντας επομένως τις διατάξεις αυτές στην περίπτωση της προσωπικής και οικονομικής μου κατάστασης, όπως αυτή απεικονίστηκε παραπάνω, και δεδομένου ότι το ποσό που μπορώ να διαθέσω για την μερική εξόφληση των οφειλών μου ανέρχεται σε 132,66 ευρώ για όλες τις οφειλές μου, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό εισόδημα μου, την παρατεταμένη ανεργία της συζύγου μου, το σοβαρό πρόβλημα υγείας μου, το ποσό που θα μπορούσα να καταβάλω για τη ρύθμιση των υπολοίπων οφειλών μου στο πλαίσιο της τριετούς ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 ν. 4161/2013 ανέρχεται στο ποσό των 90,00 ευρώ για την καταβολή δόσεων στην υπό στοιχεία 1 οφειλή μου του ανωτέρω Πίνακα Β, και 10 ευρώ συμμέτρως για την καταβολή δόσεων στις υπό στοιχεία 2 και 4 του αυτού Πίνακα, (πλην της υπό στοιχεία 3 που προτείνω μηδενικές καταβολές, όπως αναφέρεται ανωτέρω) ήτοι συνολικό ποσό ευρώ σε τρία (3) έτη-36 δόσεις και απαλλαγή μου από το υπόλοιπο των οφειλών μου, σύμφωνα με την τριετή ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 ν. 4161/2013, με την επιφύλαξη της συνεπούς και ομαλής εξυπηρέτησης της ρύθμισης για τη διάσωση της μοναδικής μου κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 ν 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 ν. 4161/2013. Τέλος, εφόσον τηρήσω την παραπάνω ρύθμιση που θα με υποχρεώνει το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010, θα απαλλαγώ με την πάροδο της τριετίας από τα χρέη μου προς τους αντιδίκους, με την επιφύλαξη της οφειλής μου από τη ρύθμιση του χρέους των ,82 ευρώ σε είκοσι (20) έτη που γίνεται με Βάση το άρθρο 9 παρ. 2 για την εξαίρεση της κύριας μοναδικής κατοικίας μου από τη ρευστοποίηση της περιουσίας μου κλπ.

15 Επειδή με την παρούσα δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα παρατιθέμενα από εμένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της περιουσίας μου και των κάθε φύσης εισοδημάτων μου, ενώ η σύζυγος μου δεν διαθέτει κανένα ακίνητο ούτε εισόδημα, την κατάσταση των πιστωτών μου και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, είναι πλήρη και αληθή και σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι πιστωτές μου έχουν γνωστοποιήσει, καθώς και τα ανωτέρω αναφερθέντα σχετικά με μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες δεν προέβην κατά την τελευταία τριετία. Επειδή συντρέχει λόγος έκδοσης προσωρινής διαταγής περί απαγόρευσης λήψεως σε βάρος οιουδήποτε προληπτικού ή κατασταλτικού μέτρου μέχρι την επικύρωση του ως άνω Σχεδίου Διευθέτησης Οφειλών, άλλως μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της παρούσας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 781 ΚΠολΔ Επειδή η Αίτηση μου είναι νόμιμη βάσιμη και αληθής Επειδή για το παραδεκτό της παρούσας κατέβαλα το υπ' αρίθμ.. προσήκον Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, μαζί με όσα κατά τη συζήτηση της παρούσας θα καταθέσω A I Τ ΟΥ ΜΑ Ι Να γίνει για τους εν τω ιστορικώ λόγους δεκτή η παρούσα Αίτηση μου Να ακυρωθεί το ως άνω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται (Πίνακας Β), είτε στα πλαίσια του προδικαστικού συμβιβασμού, κατά το άρθρο 5 ν. 3869/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 ν. 4161/2013 είτε, μέχρι τη συζήτηση της παρούσας κατά το άρθρο 7 του ως άνω νόμου όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 ν. 4161/2013, ώστε να αποκτήσει το σχέδιο δικαστική ισχύ. Αλλως και όλως επικουρικώς, και σε περίπτωση μη επίτευξης προδικαστικού συμβιβασμού : Να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 ν. 4161/2013 για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ήτοι 36 δόσεων, και να ορισθούν μηνιαίες καταβολές συνολικού ύψους 100 ευρώ, ήτοι 90,00 ευρώ στο πρώτο των αντιδίκων για το υπό στοιχεία 1 στεγαστικό δάνειο μου και το ποσό των 10,00 ευρώ συμμετρως στο πρώτο και δεύτερη των αντιδίκων για τα υπό στοιχεία 2 και 4 δάνειο μικροεπισκευών και πιστωτική κάρτα αντιστοίχως(βλ. Πίνακα Β). Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών μου το υπό στοιχεία διαμέρισμα του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου εκτάσεως 76,97 τμ. μετά της υπό στοιχεία αποθήκης μου του υπογείου, εκτάσεως 9,05 τμ. επί της οδού στην περιοχή Νέα Κοκκινιά στον Πειραιά, έτους κατασκευής 2001 και αντικειμενικής αξίας ,38 ευρώ, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία εμού και της οικογένειας μου και τη ρύθμιση της ικανοποίησης του πιστωτή μου στο ποσοστό 60 % της αντικειμενικής του αξίας σε χρονικό διάστημα 20 ετών με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 2,20 % (επομένως το επιτόκιο των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ που σήμερα ανέρχεται σε 0,75% πλέον περιθωρίου 1,45 ποσοστιαίων μονάδων) και να αναγνωρισθεί ότι ουδέν άλλο ποσό υποχρεούμαι να καταβάλλω σε αυτούς εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

16 Να εξαιρεθούν από την εκποίηση της περιουσίας μου και τα υπόλοιπα περιουσιακά μου στοιχεία, ήτοι: α. επί ποσοστού 3/24 εξ αδιαιρέτου (που αντιστοιχεί στην συγκυριότητα μου) ενός οικόπεδο μετά 2 παλαιών κατοικιών 80 τμ στην περιοχή της Οιτύλου Λακωνίας, συνολικής εκτάσεως τμ, αντικειμενικής αξίας 1.868,52 ευρώ (επί του ποσοστού 3/24 εξ αδιαιρέτου που μου αναλογεί), β. ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου μου κατά πλήρη κυριότητα, μάρκας CITROEN, μοντέλο 2009, 1200 κυβικών, αξίας 3000 ευρώ και γ. ενός δίτροχου μηχανακίου 125 κυβικών, παλαιότητας 2003, μηδενικής εμπορικής αξίας. Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση των παραπάνω τριετούς ρύθμισης των οφειλών μου θα απαλλαγώ από τα χρέη μου όπως αναφέρομαι με την παρούσα, με την επιφύλαξη αυτών που ρυθμίσθηκαν για την εξαίρεση της κύριας - μοναδικής κατοικίας μου. Να προσδιορισθεί ημέρα επικύρωσης κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός είτε θα συζητηθεί αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής με την οποία Θα ορίζεται : Η άρση της μηνιαίας παρακράτησης από τη σύνταξη μου των ποσών 530,20 και ευρώ από το πρώτο των αντιδίκων ως δόσεις των στεγαστικού δανείου και δάνειο μικροεπισκευών αντιστοίχως μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της παρούσης Η καταβολή του ποσού των 53,02 ευρώ που αντιστοιχεί στο 10% επί της τελευταίας ενήμερης δόσης του υπ' αρίθμ. Στεγαστικού δανείου στο πρώτο των αντιδίκων και η μη καταβολή δόσεων στο πρώτο και δεύτερη των αντιδίκων για τις υπόλοιπες οφειλές έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσας Η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, η διατήρηση της πραγματικής νομικής κατάστασης της περιουσίας μου, η απαγόρευση αλλοίωσης ή μείωσης της πραγματικής ή νομικής κατάστασης αυτής, η απαγόρευση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από τις καθών η πα ρούσα κατά της περιουσίας μου, κατάθεσης αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, άσκησης αγωγών αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών, συνέχισης δικών επ' αυτών, άσκησης εκδίκασης ενδίκων μέσων, που αφορούν στοιχεία της περιουσίας μου, καθώς και κατάθεσης αιτήσεως εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης ή αιτήσεων για οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο. Η εξασφάλιση του δικαιώματος μου να υπάγω την κινητή και ακίνητη περιουσία μου στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2014 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΤΕΜΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ. 2 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Με την κρινόμενη αίτηση, αιτ επικαλούμεν έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση Ενημερωτικό πλαίσιο ως προς τις διατάξεις και τις σημαντικότερες παραμέτρους του Ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γενική παρατήρηση: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ... ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου....., οδός..., αρ.... ΠΡΟΣ-KATA 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010» Κεφάλαιο Α Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο άρθρων 1-17 ν. 3869/2010. Άρθρο 1

Κείμενο άρθρων 1-17 ν. 3869/2010. Άρθρο 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κωδικοποιημένο κείμενο άρθρων 1-17 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/3.8.2010), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και τον ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20-11-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθμός Απόφασης 126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνο&ίκη Χριστίνα Δήμου και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Υπόδειγμα αίτησης σε περίπτω ση που το αίτημα χορήγησης προσω ρινής διαταγής έχει σ υζητηθεί και έχει γίνει δεκτό) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 (Δ ιαδικασ ία Εκούσιας Δ ικαιοδοσ ίας) ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)

ΑΙΤΗΣΗ. (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010) ΑΙΤΗΣΗ (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010) Προσωπικά στοιχεία αιτούντος Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα: Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού Ελένη Παλιούρα. Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης /2014 (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 16/2013 Αριθμός κατάθεσης αίτησης 17/2013)

Αριθμός απόφασης /2014 (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 16/2013 Αριθμός κατάθεσης αίτησης 17/2013) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ EKOYΣIA ΔIKAIOΔOΣIA Αριθμός απόφασης /2014 (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 16/2013 Αριθμός κατάθεσης αίτησης 17/2013) ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 15/Φ1/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 15/Φ1/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 15/Φ1/2011 Περίληψη Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΕΚ 130 Α/3-8-2010- Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις

Ν. 3869/10 (ΦΕΚ 130 Α/3-8-2010- Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ν. 3869/10 (ΦΕΚ 130 Α/3-8-2010- Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Η οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση... 3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 3 1.2. Σο πρόβλημα... 6 1.3. Η εξυγίανση... 8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3869 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 130 20100803 Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2010 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010.:

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010.: Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α'130), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Αρ. απόφασης 422/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σ. Λ. και τη Γραμματέα Ε. Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 11-2-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ για δημόσια διαβούλευση

Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ για δημόσια διαβούλευση Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ για δημόσια διαβούλευση Πρόταση νόμου για τη ρύθμιση χρεών και προϋποθέσεις απαλλαγής των υπερχρεωμένων καταναλωτών από τα χρέη τους. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η εισοδηματική στενότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 88 /2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ν.3869/2010)

Αριθμός απόφασης 88 /2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ν.3869/2010) NEWLAW Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου Τσιμισκή 10, 1 ος ορ., 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: + 30 2310 551501 Fax: + 30 2310 261503 newlaw@newlaw.gr Αριθμός απόφασης 88 /2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Κωδικοποίηση Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" Τροποποιήσεις: * Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/05.08.2011) * Ν.4019/2011 (ΦΕΚ Α 216/30.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 06/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 06/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 172 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:160 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 03/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 03/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 03/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 122 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ.

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/8/2015 Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698 Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη Αικ. Ανουσάκη Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλ. 2103332626 Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. Συντάγματος ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010)

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 146 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής Κωδικοποίηση Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" και με τις τροποποιήσεις του N.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) Τροποποιήσεις: *

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 14/10/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 360 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σοφία Λάσκαρη και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σοφία Λάσκαρη και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αρ. Απόφασης 64/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σοφία Λάσκαρη και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Η οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 112/2015 Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 112/2015 Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 112/2015 Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ελένη Τομαρά παρουσία και της γραμματέως Βάιας Παπαδάρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 29η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2016. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2016. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2016 (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σοφία Σαββοπούλου, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 122/2015 πράξη της διευθύνουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Δανειοληπτών - Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Προστασία Δανειοληπτών - Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας Προστασία Δανειοληπτών - Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας Αθανάσιος Δράγιος, Συμβολαιογράφος Αθηνών, Μέλος του ΔΣ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 154 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 252 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 30 Η ΜΑΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Στην Αθήνα σήμερα 30 Μαΐου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΤΟΣ 2013 1. Στοιχεία του ή της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα