Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Transcript

1 Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1]

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Στόχος και Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα...3 Ρόλος Εμπλεκομένων Ατόμων...4 Φοιτητής...4 Συντονιστής μεταπτυχιακών διατριβών (ΣΜΔ)...4 Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ)...4 Ομάδα Αξιολόγησης...5 Διαδικασία Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διατριβής...5 Εξάμηνο Εκπόνησης...5 Έκταση Μεταπτυχιακών Διατριβών...6 Ανάθεση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών...6 Ερευνητική Πρόταση...6 Διεκπεραίωση Εργασίας και Συγγραφή Τελικής Γραπτής Αναφοράς ΜΔ...6 Υποβολή Εργασίας...7 Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Διατριβής...7 Υποβολή Τελικής Μεταπτυχιακής Διατριβής...8 Κανόνες Δεοντολογίας και Πνευματικά Δικαιώματα...8 Ιστορικό...9 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ A...10 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Β...11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ...12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ...13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε...14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [2]

3 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΑ στη Γραφιστική Επικοινωνία, του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Η διατριβή είναι ουσιαστική πτυχή του προγράμματος σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η διατριβή εκπονείται στο πλαίσιο τoυ υποχρεωτικού μαθήματος ΠΓΤ580 Διατριβή και Πρακτικό Έργο, το οποίο αποτιμάται με 30 ECTS. Την επίβλεψη του μαθήματος έχει ο εκάστοτε Συντονιστής Μεταπτυχιακών Διατριβών (ΣΜΔ). Στο έγγραφο αυτό περιγράφονται οι σκοποί της διατριβής, ο ρόλος των εμπλεκομένων ατόμων, η διαδικασία για την εκπόνηση και τη συγγραφή της εργασίας, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης της εργασίας. Στόχος και Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα Η Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΜΔ) βοηθά το φοιτητή να καλλιεργήσει τις ικανότητες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση πρωτότυπης έρευνας ή ανάπτυξης σε αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών ή/και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του κάθε προγράμματος. Οι μεταπτυχιακές διατριβές διακρίνονται σε δύο είδη: πρωτότυπη έρευνα και ανάπτυξη. Το πρώτο είδος, το οποίο προτείνεται σε άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν ερευνητική κατεύθυνση, ακολουθεί τα κλασικά στάδια διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση καινούριας γνώσης, διερεύνησης της βιβλιογραφίας, ερευνητικού σχεδιασμού, και συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Το δεύτερο είδος είναι περισσότερο επαγγελματικά προσανατολισμένο και απευθύνεται σε άτομα τα οποία θέλουν να διερευνήσουν ένα θέμα επαγγελματικής φύσης, μέσα από την ανάπτυξη ή τη σημαντική διαφοροποίηση ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος. Ο τύπος αυτής της διατριβής προορίζεται για επαγγελματίες που θέλουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διατριβή, η οποία να συνδυάζεται με τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις και να τους δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν, να βελτιώσουν και να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στο μεταπτυχιακό σε συνάρτηση με συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Η διατριβή αυτή θα συμπεριλαμβάνει την τεκμηρίωση της ανάπτυξης αλλά θα συνοδεύεται και από περιγραφικό κείμενο στο οποίο θα επεξηγείται ο σχεδιασμός. Το Τμήμα έχει την ευχέρεια να δώσει επιπρόσθετες οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής η οποία αφορά στην ανάπτυξη υλικού. Η ΜΔ δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να εξετάσει κριτικά τη βιβλιογραφία και να τεκμηριώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Αναμένεται ότι μέσα από την ΜΔ ο φοιτητής θ αποκτήσει δεξιότητες που σχετίζονται με: Ερευνητικό σχεδιασμό Αποτελεσματική χρήση της βιβλιογραφίας για σκοπούς προώθησης και περιγραφής της έρευνας Διασύνδεση γνώσεων, τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογίας που έχει διδαχθεί Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων Κριτική σκέψη Παρουσίαση των συμπερασμάτων γραπτά και προφορικά Συσχετισμό και απόδοση της θεωρητικής έρευνας σε εφαρμοσμένο γραφιστικό έργο. Δημιουργική, εννοιολογική και καλλιτεχνική ανάπτυξη γραφιστικού έργου. Μέσω της ΜΔ ο φοιτητής θα αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και θα μάθει πώς να εργάζεται μεθοδικά, εφαρμόζοντας αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [3]

4 Ρόλος Εμπλεκομένων Ατόμων Στην εκπόνηση της ΜΔ εμπλέκονται άμεσα ο Φοιτητής 1 που αναλαμβάνει την εργασία και η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ). Η ΕΠ ορίζεται από το Συντονιστή Μεταπτυχιακών Διατριβών (ΣΔΜ) μετά από συνεννόηση με το Συντονιστή του εκάστοτε μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος. Μέλη της ΕΠ είναι ο ΣΜΔ, ο Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ) και ένα μέλος του Τμήματος. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο ΣΜΔ. Δύο τουλάχιστον μέλη της ΕΠ πρέπει να κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ. Την επίβλεψη της διατριβής μπορεί μόνο να έχει μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ του τμήματος. Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μπορούν να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν στην ΕΠ, μετά από έγκριση του Συντονιστή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι διδάσκουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών κατά τη χρονική περίοδο αποπεράτωσης της μεταπτυχιακής διατριβής, μπορούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης ως απλά μέλη, μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή και του Συντονιστή Μεταπτυχιακών Διατριβών. Φοιτητής Ο Φοιτητής έχει την ευθύνη για την προετοιμασία της πρότασης και για τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της εργασίας. Παρόλο που οι πιο πάνω ενέργειες γίνονται σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, η ευθύνη της εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών ανήκει στο Φοιτητή. Συντονιστής μεταπτυχιακών διατριβών (ΣΜΔ) Ο ΣΜΔ έχει την ευθύνη της ομαλής ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπόνησης, παρουσίασης και αξιολόγησης των μεταπτυχιακών διατριβών (ΜΔ), ως ακολούθως: Επικυρώνει την ανάθεση ΕΚ στους φοιτητές Ορίζει το τρίτο μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή Επιλαμβάνεται αιτήσεων για τυχόν αλλαγές θεμάτων ΜΔ ή/και του Επιβλέποντα Καθηγητή Μεριμνά για την υποβολή των ονομάτων των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης στο Συμβούλιο του Τμήματος για έγκριση Μεριμνά για τον προγραμματισμό των παρουσιάσεων των εργασιών Μεριμνά για την υποβολή των βαθμολογιών για κάθε Φοιτητή Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης Διασφαλίζει την αρχή της ισοδυναμίας ανάμεσα στις διατριβές όσον αφορά στην ποιότητα της εργασίας. Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ) Ο Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ) εκτελεί χρέη ερευνητικού συμβούλου στο φοιτητή που του έχει ανατεθεί. Η ανάθεση των φοιτητών στους ΕΚ γίνεται πριν την έναρξη του τελευταίου εξαμήνου, αποφασίζεται από κοινού από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ που διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και επικυρώνεται από τον ΣΜΔ. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, ο φοιτητής συσκέπτεται µε τον ΕΚ σε τακτική βάση. Κατά τη διάρκεια των αρχικών συναντήσεων καταρτίζεται ένα γενικό σχέδιο εξέλιξης της ΜΔ. Οι συναντήσεις του φοιτητή µε τον ΕΚ αποσκοπούν στην ενημέρωση για την πορεία του έργου, στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην πορεία της εργασίας και στην καθοδήγηση του φοιτητή για τα επόμενα ερευνητικά στάδια. Ο ΕΚ έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από το φοιτητή την τήρηση ημερολογίου των συναντήσεών τους και την παράδοση συνοπτικών εκθέσεων προόδου σε συγκεκριμένες προθεσμίες, ώστε να παρακολουθείται καλύτερα η πρόοδος της εργασίας και η ανταπόκριση του φοιτητή στις απαιτήσεις εκπόνησης της εργασίας. 1 Για διασφάλιση της ορθής πολιτικής σημειώνεται ότι: όπου αναφέρεται «ο φοιτητής», «ο Συντονιστής», «ο Επιβλέπων Καθηγητής», «ο αξιολογητής» εννοείται «ο/η φοιτητής/τρια», «ο/η Συντονιστής/στρια», «ο/η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια», «ο/η αξιολογητής/τρια». ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [4]

5 Ομάδα Αξιολόγησης Η Ομάδα Αξιολόγησης αποτελείται από τον ΣΜΔ, τον ΕΚ και ένα άλλο μέλος του Τμήματος (δεύτερος αξιολογητής), το οποίο προτείνεται από τον ΣΜΔ σε συνεργασία με τον ΕΚ. Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται ως εξής: 1. Οι ΕΚ και δεύτερος αξιολογητής βαθμολογούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο με βάση το έντυπο Αξιολόγησης των Πτυχιακών Εργασιών που είναι συνημμένο στο Παράρτημα Γ (αυτό αποτελεί το 90% του βαθμού και δεν περιλαμβάνει τον βαθμό της παρουσίασης). 2. Οι βαθμολογίες δίνονται στον ΣΜΔ πριν τη μέρα της παρουσίασης σε ημερομηνία που ανακοινώνει ο ΣΜΔ και διατηρούνται σε αρχείο που κρατά ο ΣΜΔ για 2 χρόνια μετά το τέλος της διαδικασίας. 3. Την ημέρα της παρουσίασης, και πριν ο φοιτητής παρουσιάσει, ο ΣΜΔ κοινοποιεί τις αρχικές βαθμολογίες στους ΕΚ και δεύτερο αξιολογητή. Οι τριμελής ομάδα κάνει μια σύντομη αρχική συζήτηση της βαθμολογίας. Ακολούθως καλείται ο φοιτητής για να παρουσιάσει και αφού ολοκληρώσει και απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις της τριμελούς ομάδας, αποχωρεί. Οι ΕΚ και δεύτερος αξιολογητής έχουν ξανά την ευκαιρία να συζητήσουν και, εάν επιθυμούν, μπορούν να αναθεωρήσουν τον βαθμό τους σε νέο έντυπο βαθμολόγησης με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Πτυχιακών Εργασιών που είναι συνημμένα στα Παραρτήματα Γ και Δ. Στο νέο έντυπο βαθμολόγησης, οι ΕΚ και δεύτερος αξιολογητής αξιολογούν επίσης το υπόλοιπο 10% που αφορά καθαρά την αξιολόγηση για την ικανότητα παρουσίασης (presentation skills) που επέδειξε ο φοιτητής, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εφαρμοσμένο μέρος. Οι νέες βαθμολογίες διατηρούνται επίσης σε αρχείο που κρατά ο ΣΜΔ για 2 χρόνια μετά το τέλος της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η βαθμολογία αφορά τα μέχρι στιγμής παραδοτέα και δεν προϋποθέτει τις οποιεσδήποτε μικρο αλλαγές μπορεί να ζητηθούν από το φοιτητή και που πιθανόν να βελτιώσουν την εργασία. 4. Με βάση τις τελικές βαθμολογίες των 2 αξιολογητών, ο ΣΜΔ υπολογίζει τον τελικό βαθμό του φοιτητή ως εξής: a. Εκεί που η διαφορά είναι μικρότερη των 2 μονάδων, ο ΣΜΔ βάζει αυτόματα ως βαθμό το μέσο όρο μεταξύ των βαθμών των δύο αξιολογητών. b. Εκεί που η διαφορά είναι μεγαλύτερη των 2 μονάδων και μικρότερη των 4 μονάδων, η εργασία βαθμολογείται επιπλέον από τον ΣΜΔ και η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των 2 κοντινότερων βαθμών (σημειώνεται ότι ο ΣΜΔ εξετάζει τις βαθμολογίες πριν την μέρα της παρουσίασης και ετοιμάζει την βαθμολογία του στην περίπτωση διαφοράς >2 και <4 μονάδες). c. Σε περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο αξιολογητών είναι 4 μονάδες ή μεγαλύτερη, η εργασία εξετάζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος η οποία προτείνει συλλογικά έναν βαθμό και η τελική βαθμολογία του φοιτητή είναι ο μέσος όρος των 2 κοντινότερων βαθμών μεταξύ της επιτροπής και των δύο αξιολογητών. Διαδικασία Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διατριβής Η διαδικασία εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ) περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Ερευνητική Πρόταση (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση των Δεσμών μαθημάτων 1 και 2) Ανάθεση Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ) Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) Υποβολή ΜΔ Αξιολόγηση ΜΔ Δημόσια Υποστήριξη ΜΔ Βελτιωτική επεξεργασία, στην περίπτωση που ζητηθούν αλλαγές. Εξάμηνο Εκπόνησης Η ΜΔ ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο οποίο ο φοιτητής εγγράφεται στο αντίστοιχο μάθημα. Δικαίωμα εγγραφής στο μάθημα έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα άλλα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έχουν πάρει έγκριση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [5]

6 Η ΜΔ υποβάλλεται την τελευταία βδομάδα του διδακτικού μέρους του εξαμήνου. Έκταση Μεταπτυχιακών Διατριβών Η αναμενόμενη έκταση της διατριβής είναι λέξεις εξαιρουμένων της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. Ανάθεση Μεταπτυχιακών Διατριβών Ο κάθε φοιτητής που πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο μάθημα ΠΓΤ 580, ενημερώνεται από τον αντίστοιχο Επιβλέποντα Καθηγητή για τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εκπόνησής της. Η όλη διαδικασία ανάθεσης εργασιών εποπτεύεται από το Συντονιστή Μεταπτυχιακών Διατριβών, ο οποίος έχει και την ευθύνη αντιμετώπισης περιπτώσεων φοιτητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με οποιοδήποτε από τα στάδια της διαδικασίας. Ερευνητική Πρόταση Ο κάθε φοιτητής, υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντα Καθηγητή, ετοιμάζει την Ερευνητική Πρόταση (ΕρΠ) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα εν συντομία: Εισαγωγή Σύντομη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας Επεξήγηση της αναγκαιότητας της προτεινόμενης έρευνας Ερευνητικά Ερωτήματα Ερευνητική μεθοδολογία Η ΕρΠ θα πρέπει να παραδοθεί στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Διατριβών μέχρι την τρίτη εβδομάδα του εξαμήνου. Μέχρι την έκτη εβδομάδα του εξαμήνου ο φοιτητής παραδίδει συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο Ενδιάμεσης Προόδου, το οποίο πρέπει να φέρει την υπογραφή/ έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή. Το έντυπο Ενδιάμεσης Προόδου και η ερευνητική πρόταση αξιολογούνται από τον ΕΚ ο οποίος έχει και την ευθύνη να προωθήσει τα σχόλια στον φοιτητή. Το Τμήμα έχει την ευχέρεια, μετά από έγκριση του Συμβουλίου Τμήματος, να κάνει αλλαγές σε αυτή την διαδικασία. Σε περίπτωση που η ενδιάμεση αυτή αξιολόγηση δεν καταδεικνύει ότι θα είναι εφικτή η συμπλήρωση της εργασίας εντός των χρονοδιαγραμμάτων, ο ΕΚ σε συνεργασία με τον ΣΜΔ κάνουν τις αναγκαίες συστάσεις στο φοιτητή και δύνανται να τροποποιήσουν το χρονοδιάγραμμα της εργασίας ή/και να μεταθέσουν την ημερομηνία τελικής υποβολής της ΜΔ. Στην περίπτωση αυτή δύναται να μετατεθεί η υπολογιζόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης του πτυχίου για ένα ή περισσότερα εξάμηνα. Σε περίπτωση που η ποιότητα της εργασίας συνεχίζει να μην είναι ικανοποιητική, το θέμα προωθείται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για περαιτέρω συζήτηση. Διεκπεραίωση Εργασίας και Συγγραφή Τελικής Γραπτής Αναφοράς ΜΔ Η εκπόνηση της ΜΔ από τον φοιτητή αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου, υπό την καθοδήγηση του ΕΚ. Η τελική εργασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και επιστημονικότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Β και μπορεί να υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα (ή στην Αγγλική, μετά από συνεννόηση με τον ΕΚ και με την έγκριση του). Το Παράρτημα Β παραθέτει τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν στη δομή και στη συγγραφή της ΜΔ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [6]

7 Υποβολή Εργασίας Η υποβολή της μεταπτυχιακής εργασίας και των άλλων παραδοτέων γίνεται την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου εκπόνησης της ΜΔ. Ο φοιτητής ενθαρρύνεται να εφαρμόσει τη μορφή και δομή της διατριβής όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β. Η μεταπτυχιακή διατριβή υποβάλλεται στον ΕΚ σε τρία έντυπα αντίγραφα, ο οποίος αναλαμβάνει την έγκαιρη διαβίβαση όλων των υποβληθέντων αρχείων στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης. Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Η ΜΔ υποβάλλεται στα μέλη της ΕΠ μέσω της Γραμματείας του Τμήματος μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης της ΜΔ, που είναι συνήθως την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου εκπόνησης της ΜΔ. Το κάθε µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης εξετάζει ανεξάρτητα τη ΜΔ, πριν την ημέρα της παρουσίασης από το φοιτητή. Η βαθμολόγηση της Διατριβής γίνεται από την ομάδα αξιολόγησης όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Η παρουσίαση της ΜΔ λαμβάνει χώρα κατά την εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνει ο ΣΜΔ σε όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος. Η κάθε παρουσίαση διαρκεί μέχρι σαράντα λεπτά και περιλαμβάνει εικοσάλεπτη παρουσίαση της εργασίας και των αποτελεσμάτων από το φοιτητή και ερωτήσεις από τα μέλη της ΕΠ και το κοινό. Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας του και η παρουσίαση αξιολογείται με 10% του τελικού βαθμού. Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής είναι δημόσια και σε αυτή έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν άτομα εντός και εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης και την υποβολή ερωτήσεων από το κοινό και την ΕΠ, η Επιτροπή συσκέπτεται, χωρίς την παρουσία του υποψηφίου, και συμπληρώνει το έντυπο τελικής αξιολόγησης της ΜΔ. Η αξιολόγηση της ΜΔ θα γίνεται με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης ΜΔ που είναι συνημμένα στα Παραρτήματα Γ και Δ. Η τελική βαθμολογία βασίζεται στα όσα έχει παραδώσει ο φοιτητής πριν από τη δημόσια υποστήριξη της εργασίας. Ο τελικός αριθμητικός βαθμός που προκύπτει με βάση την πιο πάνω διαδικασία θα αντιστοιχηθεί σε ποιοτικό βαθμό όπως ορίζουν οι κεντρικοί κανόνες του Πανεπιστημίου, ως ακολούθως: Άριστα με διάκριση (9.5 10) Άριστα (8 9) Λίαν Καλώς ( ) Καλώς (5 6) Αποτυχία (0 4.5) Σε περίπτωση επιτυχούς συμπλήρωσης της εργασίας υπάρχουν οι πιο κάτω δυο περιπτώσεις: Επιτυχής συμπλήρωση (με ποιοτικό βαθμό) εργασίας χωρίς την ανάγκη οποιωνδήποτε αλλαγών. Επιτυχής συμπλήρωση (με ποιοτικό βαθμό) εργασίας με αλλαγές περιορισμένης κλίμακας. Σε τέτοια περίπτωση ο φοιτητής κάνει τις ζητούμενες αλλαγές εντός μιας εβδομάδας από τη μέρα της παρουσίασης. Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει την ευθύνη ελέγχου και έγκρισης των διορθώσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και η απονομή του Τίτλου Σπουδών εξαρτάται από το αν έγιναν οι ζητούμενες αλλαγές. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς συμπλήρωσης της εργασίας ισχύουν τα πιο κάτω: Απόρριψη εργασίας, με προτροπή για εκ νέου υποβολή της εργασίας εντός 30 ημερών (Ασυμπλήρωτος Βαθμός). Η ΕΠ ορίζει τις αναγκαίες αλλαγές για εκ νέου υποβολή της εργασίας του προς επαναξιολόγηση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης, ο φοιτητής υποχρεώνεται να επαναλάβει εκ νέου τη διαδικασία με διαφορετικό ΕΚ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [7]

8 Υποβολή Τελικής Μεταπτυχιακής Διατριβής Ο Φοιτητής υποβάλλει την τελική εργασία ηλεκτρονικά στον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ), μαζί με όλες τις αλλαγές που ενδεχομένως ζητήθηκαν κατά την παρουσίαση της εργασίας. Ο ΕΚ εξετάζει αν οι αλλαγές έγιναν και προωθεί το τελικό κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία και στο ΣΜΔ. Η Γραμματεία του κάθε Τμήματος διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα τελικά κείμενα των ΜΔ. Η τελική εργασία κατατίθεται ηλεκτρονικά και στο ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ (βλ. σύμφωνα με τις οδηγίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Ακολούθως, ο φοιτητής έχει την ευθύνη να προσκομίσει την απόδειξη της Βιβλιοθήκης στη Γραμματεία του Τμήματος. Χωρίς την απόδειξη αυτή, δεν μπορεί να προχωρήσει η απονομή του τίτλου σπουδών. Κανόνες Δεοντολογίας και Πνευματικά Δικαιώματα Η ΜΔ πρέπει να διέπεται από τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας και ηθικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της λογοκλοπής συμβουλευθείτε τη σχετική σελίδα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [8]

9 Ιστορικό Το παρόν κείμενο δύναται να τροποποιηθεί μετά από τεκμηριωμένες προτάσεις. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να επικυρώνονται από το Συμβούλιο του τμήματος. Κάθε τροποποίηση καταγράφεται στο παρόν ιστορικό και ανανεώνεται ο αριθμός έκδοσης που ισχύει και η ημερομηνία έγκρισης από το Συμβούλιο του τμήματος. Το παρόν κείμενο επικυρώθηκε από τα Συμβούλια των Τμημάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας ως ακολούθως: Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου: Εγκρίθηκε στην 47 η Συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ, 8/2012, 27 Ιουνίου 2012 Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών: Εγκρίθηκε στην 8η συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ, 20 Ιουνίου Με την αλλαγή σχολής του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών από την σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι κανόνες του τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ γίνονται ανεξάρτητοι από τους κανόνες οποιασδήποτε άλλης σχολής. 1η Έκδοση: 1 η μετά τον διαχωρισμό των σχολών και 5 η από την αρχική κοινή έκδοση, Αύγουστος 2013 Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών: Οι αλλαγές συζητήθηκαν στην 21η συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ, 26 Αυγούστου 2013 και εγκρίθηκαν μέσω εμαιλ στις 4 Σεπτεμβρίου η Έκδοση: 1 η μετά τη δημιουργία του ΜΑ στη Γραφιστική Επικοινωνία και 6 η από την αρχική κοινή έκδοση, Απρίλιος 2014, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών: Οι αλλαγές συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στην 28η συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ, 30 Απριλίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [9]

10 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ A Συμπληρωματικοί κανονισμοί 1. Οι μεταπτυχιακές διατριβές δύναται να υποβληθούν στο σύστημα Ephorus (http://www.ephorus.com/). Σε περίπτωση που η εργασία έχει ψηλά ποσοστά λογοκλοπής σύμφωνα με το σύστημα Ephorus, θα υπάρχει ανάλογη μείωση της τελικής βαθμολογίας της εργασίας ή και απόρριψη της εργασίας εξ ολοκλήρου. Η τελική απόφαση για το θέμα θα λαμβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [10]

11 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Β Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών Ο φοιτητής πρέπει να εφαρμόσει τη μορφή διατριβής όπως προσδιορίζεται από τη βιβλιοθήκη στο Η δομή του κειμένου της διατριβής εξαρτάται από το θέμα της. Στην περίπτωση ερευνητικών εργασιών ενθαρρύνεται όπως η τελική εργασία έχει τη δομή και αίσθηση ενός δημοσιευμένου άρθρου. Ενδεικτικά μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια: Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Κεφάλαιο 2: Περιγραφή προβλήματος αναγκαιότητα μελέτης Κεφάλαιο 3: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα και Συζήτηση Παράρτημα (όπου ισχύει) Βιβλιογραφικές Αναφορές Ενθαρρύνεται η χρήση του συστήματος παραπομπών APA 6 th edition, αλλά ο Eπιβλέπων Kαθηγητής μπορεί να ζητήσει τη χρήση άλλου συστήματος ανάλογα με το θέμα της εργασίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [11]

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Εργασιών MA στη Γραφιστική Επικοινωνία Η μεταπτυχιακή εργασία του Προγράμματος ΜΑ στη Γραφιστική Επικοινωνία συνίσταται σε τρία μέρη: Θεωρητικό Μέρος, Εφαρμοσμένο Έργο και Παρουσίαση. Η γραπτή μελέτη, έκτασης λέξεων, αντιπροσωπεύει το Θεωρητικό μέρος. Στο Εφαρμοσμένο έργο περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό δύο τουλάχιστον μαθημάτων της Δέσμης 2. Η Παρουσίαση αφορά τόσο στο Θεωρητικό μέρος, όσο και στο Εφαρμοσμένο έργο Ο Πίνακας περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μέρος ξεχωριστά. * Για κάθε επιμέρους κριτήριο, η αξιολόγηση γίνεται με βάση το πλέγμα αξιολόγησης που ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Όνομα φοιτητή/τριας: Ακαδ. έτος: Θεωρητικό μέρος Κριτήρια αξιολόγησης Εμβάθυνση στην έρευνα (ευρύτητα και βάθος έρευνας, βιβλιογραφική διερεύνηση, διεπιστημονική θεώρηση) [κριτ. 1*] Άρτια εννοιολογική προσέγγιση και διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων [κριτ. 3*] Σαφήνεια στην περιγραφή των ερευνητικών και άλλων μεθόδων, συνθετική ικανότητα και επιχειρηματολογία [κριτ. 4*]. /10. /10. /10 Συμβολή στη γνώση (δημιουργικότητα, αυθεντικότητα) [κριτ. 5*]. /10 Ποιότητα (Χρήση γλώσσας / δομή ανάπτυξη κειμένου / έκταση / εφαρμογή συστήματος παραπομπών APA) [κριτ. 6*]. /10 Αξιολόγηση Βαθμός Γραπτής Μελέτης. /10.. /5 50% Εφαρμοσμένο έργο Εμβέλεια γνώσεων (ευρύτητα και βάθος γνώσεων σε θεωρίες και πρακτικές που σχετίζονται με τη γραφιστική επικοινωνία) [κριτ. 2*] Άρτια εννοιολογική προσέγγιση (όπως αντικατοπτρίζεται στο εφαρμοσμένο έργο) [κριτ. 3*]. /10. /10 Αναλυτική και συνθετική ικανότητα / μεθοδολογία [κριτ. 4*]. /10 Συμβολή στη γνώση (δημιουργικότητα, αυθεντικότητα, πρωτοβουλία, αισθητική) [κριτ. 5*]. /10 Βαθμός Σχεδιαστικών Προτάσεων. /10.. /4 40% Παρουσίαση Ποιότητα παρουσίασης εφαρμοσμένου έργου [κριτ. 6*]. /10 Ποιότητα προφορικής παρουσίασης εργασίας [κριτ. 6*]. /10 Βαθμός Παρουσίασης. /10.. /1 10% Τελικός Βαθμός Μεταπτυχιακής Εργασίας.. /10 Αξιολογητής/τρια: Ημερ: Υπογρ.: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [12]

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Κριτήρια Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Εργασιών MA στη Γραφιστική Επικοινωνία Μαθησιακό αποτέλεσμα 1. Εμβάθυνση στην έρευνα 2. Εμβέλεια γνώσεων 3. Άρτια εννοιολογική /πρακτική προσέγγιση 4. Ανάλυση και σύνθεση ιδεών, μεθοδολογία 5. Συμβολή στη γνώση. (Δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και πρωτοβουλία) 6. Ποιότητα τελικής παρουσίασης Βαθμός 9 10 Βαθμός 8 9 Βαθμός 7 8 Βαθμός 5 6 Βαθμός 0 4 Ουσιαστική εμβάθυνση και αξιοσημείωτη ευρύτητα της έρευνας που εφαρμόζεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Αξιοσημείωτο εύρος γνώσεων και εξαιρετική ικανότητα στη σύνθεση και αξιολόγηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη γραφιστική επικοινωνία. Υψηλότατο επίπεδο θεωρητικών, δημιουργικών, εννοιολογικών και τεχνικών ικανοτήτων, που αντικατοπτρίζονται στο συνολικό έργο. Εξαιρετική ικανότητα και μεθοδικότητα για ανάλυση και σύνθεση ιδεών, εντοπισμό προβλημάτων και εξεύρεση των κατάλληλων μέσων και διαδικασιών για την επίλυσή τους. Αξιοσημείωτη ευρύτητα του τελικού έργου που επιδεικνύει βαθύτατη διερεύνηση και διέπεται από ανεξάρτητο δημιουργικό ενδιαφέρον, αισθητική και φιλοδοξία. Εμβάθυνση και πολύ καλή ευρύτητα της έρευνας που εφαρμόζεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Πολύ καλό εύρος γνώσεων και πολύ καλή ικανότητα στη σύνθεση και αξιολόγηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη γραφιστική επικοινωνία. Υψηλό επίπεδο θεωρητικών, δημιουργικών, εννοιολογικών και τεχνικών ικανοτήτων, που αντικατοπτρίζονται στο συνολικό έργο. Πολύ καλή ικανότητα και μεθοδικότητα για ανάλυση και σύνθεση ιδεών, εντοπισμό προβλημάτων και εξεύρεση των κατάλληλων μέσων και διαδικασιών για την επίλυσή τους. Πολύ καλή ευρύτητα του τελικού έργου που επιδεικνύει βαθιά διερεύνηση και διέπεται από ανεξάρτητο δημιουργικό ενδιαφέρον, αισθητική και φιλοδοξία. Επαρκής εμβάθυνση και καλή ευρύτητα της έρευνας που εφαρμόζεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Βασικό εύρος γνώσεων και καλή ικανότητα στη σύνθεση και αξιολόγηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη γραφιστική επικοινωνία. Καλό επίπεδο θεωρητικών, δημιουργικών, εννοιολογικών και τεχνικών ικανοτήτων, που αντικατοπτρίζονται στο συνολικό έργο. Καλή ικανότητα και μεθοδικότητα για ανάλυση και σύνθεση ιδεών, εντοπισμό προβλημάτων και εξεύρεση των κατάλληλων μέσων και διαδικασιών για την επίλυσή τους. Καλή ευρύτητα του τελικού έργου που επιδεικνύει επαρκή διερεύνηση και διέπεται από ανεξάρτητο δημιουργικό ενδιαφέρον, αισθητική και φιλοδοξία. Μερική εμβάθυνση και περιορισμένη ευρύτητα της έρευνας που εφαρμόζεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Αποδεκτό εύρος γνώσεων και περιορισμένη ικανότητα στη σύνθεση και αξιολόγηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη γραφιστική επικοινωνία. Μέτριο επίπεδο θεωρητικών, δημιουργικών, εννοιολογικών και τεχνικών ικανοτήτων, που αντικατοπτρίζονται στο συνολικό έργο. Μέτρια ικανότητα και μεθοδικότητα για ανάλυση και σύνθεση ιδεών, εντοπισμό προβλημάτων και εξεύρεση των κατάλληλων μέσων και διαδικασιών για την επίλυσή τους. Μέτρια ευρύτητα του τελικού έργου που επιδεικνύει περιορισμένη διερεύνηση και διέπεται οριακά από δημιουργικό ενδιαφέρον, αισθητική και φιλοδοξία. Ανεπαρκής εμβάθυνση και στενότητα της έρευνας που εφαρμόζεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Μη αποδεκτό εύρος γνώσεων και φτωχή ικανότητα στη σύνθεση και αξιολόγηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη γραφιστική επικοινωνία. Χαμηλό επίπεδο θεωρητικών, δημιουργικών, εννοιολογικών και τεχνικών ικανοτήτων, που αντικατοπτρίζονται στο συνολικό έργο. Ανεπαρκής ικανότητα και μεθοδικότητα για ανάλυση και σύνθεση ιδεών, εντοπισμό προβλημάτων και εξεύρεση των κατάλληλων μέσων και διαδικασιών για την επίλυσή τους. Στενότητα του τελικού έργου που επιδεικνύει ανεπαρκή διερεύνηση και δεν διέπεται από ανεξάρτητο δημιουργικό ενδιαφέρον, αισθητική και φιλοδοξία. Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Μη αποδεκτή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [13]

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Τίτλος Εργασίας: Φοιτητής/Φοιτήτρια: Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύντομη περιγραφή της μέχρι στιγμής πορείας της ΜΔ (κύριες δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί). ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύντομη περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της Μεταπτυχιακής Διατριβής ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [14]

15 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επισυνάπτονται οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες σχετικά με τη ΜΔ. Φαίνεται ότι θα είναι εφικτή η συμπλήρωση της εργασίας εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος ΝΑΙ / ΟΧΙ Υπογραφή Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/ήτριας: Υπογραφή Φοιτητή/τριας: Ημερομηνία υποβολής ενδιάμεσης έκθεσης: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [15]

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα