ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"

Transcript

1 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» Απευθύνεται σε: ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (ΠΕ/ΤΕ) Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: έως 7 Ιουλίου 2014 Προϋπολογισμός : ,00 Υλοποίηση έργων ΕΤΑΚ: έως 30 Νοεμβρίου 2015 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

2 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...5 Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ...9 Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ Αντικείμενο έργων ΕΤΑΚ Σκοπός έργων ΕΤΑΚ Διάρκεια έργων ΕΤΑΚ Αμοιβή Ωφελουμένων Υποβολή προτάσεων έργων ΕΤΑΚ Δικαιολογητικά συμμετοχής Αξιολόγηση προτάσεων έργων ΕΤΑΚ ο Στάδιο Αξιολόγησης: Συνάφεια ο Στάδιο Αξιολόγησης: Βαθμολόγηση ο Στάδιο Αξιολόγησης: Κατάρτιση πινάκων κατάταξης ο Στάδιο Αξιολόγησης: Διαδικασία Ενστάσεων Συμβασιοποίηση έργων ΕΤΑΚ Γενικοί όροι Ενημέρωση ενδιαφερομένων... 21

3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας και κατάρτισης στην Ελλάδα, την πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας στον αγροτικό τομέα, τον έλεγχο τήρησης προδιαγραφών των κοινοτικών ποιοτικών σημάτων και τον έλεγχο ποιότητας του ελληνικού γάλακτος και κρέατος. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την απόφαση ένταξης με κωδικό MIS , είναι Δικαιούχος της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός άξονας 2, «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Φορέας πρότασης και χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Σκοπός της Πράξης είναι η ενδυνάμωση, η βελτίωση της ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός της εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, δασοπονία) με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας/τεχνολογίας καθώς και πρακτικών εφαρμογών έρευνας που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση-εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής από το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Ο σκοπός της Πράξης θα επιτευχθεί με τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών διδακτόρων για τη διαμόρφωση και εκπόνηση 150 Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό τομέα και την παρεπόμενη επιμόρφωση με τα αποτελέσματα αυτών τελικών ωφελούμενων της παραγωγικής βάσης (αγροτών, επιχειρήσεων, στελεχών δημόσιας διοίκησης). Ο επιμερισμός της Δημόσιας Δαπάνης, για την αμοιβή των διδακτόρων που θα επιχορηγηθούν (Ωφελούμενοι), η οποία ανέρχεται σε ,00, προσδιορίζεται ως εξής: o Περιφέρειες Σύγκλισης: Με επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ύψους ,00 η κατηγορία αυτή που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Α. Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δ. Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης θα φιλοξενήσει κατά μέγιστο 87 έργα ΕΤΑΚ. o Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Με επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ύψους ,00 που κατανέμεται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα φιλοξενήσει κατά μέγιστο 5 έργα ΕΤΑΚ. o Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Με επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ύψους ,00 που επιμερίζεται στις Περιφέρειες Αττικής και Κ. Μακεδονίας θα φιλοξενήσει κατά μέγιστο 58 έργα ΕΤΑΚ. 3

4 Για την εκπόνηση εκάστου έργου ΕΤΑΚ προβλέπεται αμοιβή ύψους ,00 για κάθε Ωφελούμενο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επί της καθαρής αξίας όλων των νόμιμων κρατήσεων όπως αυτές προβλέπονται εκάστοτε καθώς και η κάλυψη του κόστους υποστηρικτικών δαπανών ύψους έως 8.666,67 (αναλώσιμα, μετακινήσεις και αποσβέσεις). Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ αποτελεί 100% Δημόσια Δαπάνη και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρους της Ελλάδας και της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Δικαίωμα υποβολής προτάσεων για έργα ΕΤΑΚ έχουν όλοι οι διδάκτορες που έχουν καινοτόμες ιδέες σε εφαρμοσμένη έρευνα στον αγροτικό τομέα και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αυτή τους την ιδέα προς όφελος του ΥΠΑΑΤ, του αγροτικού κόσμου και της αγροτικής οικονομίας γενικότερα στις ερευνητικές μονάδες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στην Πράξη απαιτείται: Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο «Τεχνικό Δελτίο Έργου ΕΤΑΚ». Να επιλεγεί η πρότασή του κατόπιν αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή και την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Δρ Ε. Βαβουλίδου , κ. Μ. Χατζή και κ. Σ. Ηλιάδου , καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4

5 Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Η με αριθμ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 2. Η με αριθμ. C(2007)5534/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (CCI 2007GR05UPO001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το με αριθμ /ΕΥΘΥ 1631/ έγγραφο του ΥΠΟΙΟ: «Εφαρμογή απλοποιημένων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ». 4. Ο ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40/Α/ ). 5. Ο ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ). 6. Η με αριθμ /ΕΥΣ1749/ «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1957/Β/ , ΦΕΚ1088/Β/ και ΦΕΚ 292/Β/ ). 7. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , η ΚΥΑ 2/51571/0020/ που αφορά στη λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ και ο Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (αρ. 2164/ΕΥΘΥ 181/ ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1081/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 και ο Κανονισμός 396/2009 της 6 ης Μαΐου 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 9. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 284/2009 του Συμβουλίου της 7 ης Απριλίου 2009 και με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Ιουνίου Ο Κανονισμός (ΕΚ)1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 11. Η με αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΦΕΚ 1595/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 399/ (ΦΕΚ 1155/Β/ ), / (ΦΕΚ 631/Β/ ), / (ΦΕΚ 101/Β/ ) και / ΦΕΚ 1157/Β/ ) ΚΥΑ, καθώς και η με αριθμ /2235/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 603/Β/ ) με την οποία τροποποιείται η με αριθμ / ΚΥΑ Σύστασης και Λειτουργίας της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, και η οποία μετονομάζεται σε

6 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 12. Το με αριθμ /ΕΥΘΥ/2482/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης «Πρόσθετες διευκρινίσεις για επιβεβαίωση επάρκειας ΟΤΑ α και β βαθμού». 13. Ο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 14. Οι διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/Α/ ), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180Α / ). 15. Ο ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/ ) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 16. Η με αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ), με την οποία το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΟΠΕΓΕΠ και ο ΕΛΟΓΑΚ συγχωνεύτηκαν σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). 17. Ο ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύει. 18. Το με αριθμ. 9376/Γ/1826/ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το με αριθμ /οικ.6.947/ (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο. 19. Η με αριθμ. 359/35982/ (ΦΕΚ 123/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον ορισμό προσωρινού Προέδρου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 20. Η με αριθμ. 740/75722/ (ΦΕΚ 279/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον ορισμό προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 21. Η με αριθμ. 741/75723/ (ΦΕΚ 279/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον ορισμό προσωρινού ΔΣ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 22. Οι διατάξεις του Κανονισμού Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων (ΚΑΝΕΡΕ) του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 23. Η με αριθμ /οικ / (ΑΔΑ: ΒΕΖΑΛ-ΨΓ8), Κωδικός 64, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04, 05, 06 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων». 6

7 24. Η με αριθμ. 1012/ αίτηση χρηματοδότησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ (αρ. πρωτ. ΕΥΔ: /6.5938/ ) σχετικά με την ένταξη της προτεινόμενης Πράξης και το συνημμένο σε αυτή ΤΔΠΠ. 25. Η με αριθμ. 9 απόφαση της 22 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η πρόθεση υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με ίδια μέσα. 26. Η με αριθμ. 11 απόφαση της 22 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ). 27. Η με αριθμ /6.5938/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το συνημμένο σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης. 28. Η με αριθμ. 28 απόφαση της 31 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με ίδια μέσα. 29. Η με αριθμ. 11 απόφαση της 36 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπής Ενστάσεων για τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης. 30. Ο Κωδικός ΣΑ: Ε1828 (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ ) του ΠΔΕ όπου έχει ενταχθεί η ανωτέρω Πράξη, συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ. 31. Το με αριθμ. 960/ αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη συμβάσεων έργων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ). 32. Η με αριθμ.4512/ βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι το ανωτέρω αίτημα γίνεται δεκτό για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εκατόν πενήντα (150) επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό τομέα και τη διάδοση της παραγόμενης τεχνογνωσίας/τεχνολογίας. 33. Οι διατάξεις του ν. 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα. 34. Οι διατάξεις του άρθρου 6, του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν σήμερα. 35. Οι διατάξεις της παραγράφου 24, του άρθρου 9, του ν. 4057/2012, όπως ισχύουν σήμερα. 36. Οι διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν σήμερα. 37. Το αριθμ πρωτ /6.1305/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο [1] «Διοίκηση και Συντονισμός Έργου» και το Υποέργο [2] «Εκπόνηση και Διάχυση ΕΤΑΚ» της Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ». 38. Η με αριθμ. 9 απόφαση της 32 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με το καθεστώς οδοιπορικής πολιτική του Οργανισμού. 39. Τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/ )). 40. Ο ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/ ) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 7

8 41. Ο ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/ ) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 42. Ο ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/ ) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις». 8

9 Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί. ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ ΕΠ Πράξη του ΕΠ Έργο του ΕΠ Δημόσια Δαπάνη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έγγραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων. Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. Έργο που υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριμένης Πράξης. Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση Πράξεων/ Έργων. ΕΥΔ/ΕΠΑΝΑΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 9 Δικαιούχος Υπεύθυνος Πράξης Δημοσιονομική διόρθωση Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό Ανάκτηση Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εκτελεί έργο και λαμβάνει δημόσια ενίσχυση. Είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας δαπάνης. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης ως δικαιούχος θεωρείται ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Φυσικό πρόσωπο στέλεχος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που έχει την ευθύνη για το συντονισμό της Πράξης Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής Συμμετοχής σε ένα Έργο ή σε μία Πράξη. Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα.

10 Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έργων ΕΤΑΚ έχουν όλοι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που μπορούν να εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν καινοτόμες ιδέες, που αφορούν σε εφαρμοσμένη έρευνα, με άμεση πρακτική εφαρμογή στον αγροτικό τομέα. Λόγω της πολυεπιστημονικής προσέγγισης της έρευνας και τεχνολογίας και της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα, δικαίωμα υποβολής έχουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των επιστημονικών τομέων και κυρίως γεωτεχνικών σχολών (Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Ιχθυολόγοι), σχολών θετικής κατεύθυνσης (Χημικοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί κ.λπ.) και μηχανικών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Τοπογράφων Μηχανικών κ.λπ.), κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι: Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ) με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα (για τους πτυχιούχους αλλοδαπών πανεπιστημίων). Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα, όπου απαιτείται. Να μπορούν να εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος (δηλαδή να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή να έχουν προβεί σε σχετική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος). Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα του κλάδου τους (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) ή να δηλώνουν υπεύθυνα ότι προτίθενται να εγγραφούν. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή πολίτες κρατών εκτός ΕΕ που έχουν άδεια παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (στην περίπτωση ανδρών υποψηφίων). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και στρατευμένοι υποψήφιοι, υπό τον όρο ότι έως την ημερομηνία έναρξης του έργου θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Η υλοποίηση των έργων ETAΚ θα γίνει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα στις υποδομές των Ερευνητικών Μονάδων (Ινστιτούτα, Κέντρα Γεωργικής Έρευνας και Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. Οι Ερευνητικές Μονάδες υποδοχής έργων ΕΤΑΚ παρατίθενται ως Παράρτημα Ι και ο μέγιστος αριθμός Ωφελουμένων που μπορεί να υποδεχθεί κάθε Ερευνητική Μονάδα ως Παράρτημα ΙΙ. 10

11 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ 1. Αντικείμενο έργων ΕΤΑΚ Τα έργα ΕΤΑΚ καλύπτουν όλες τις μορφές καινοτομίας (τόσο την τεχνολογική καινοτομία που είναι συνδεδεμένη με την έρευνα, όσο και την οργανωτική καινοτομία, την καινοτομία στο σχεδιασμό κ.λπ.), οι οποίες μπορεί να προέρχονται από διάφορα συστήματα γνώσης, όπως την παραδοσιακή γνώση, την επιστημονική και τεχνολογική γνώση. Η ενσωμάτωση αυτής της καινοτομίας σε οποιοδήποτε σημείο της παραγωγικής διαδικασίας, της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής έως την αγορά, θα πρέπει να οδηγεί σε νέα προϊόντα, φιλικότερα στο περιβάλλον με νέα επιθυμητά χαρακτηριστικά, χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικότητα. Οι προτάσεις έργων ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορούν έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με συγκεκριμένο αντικείμενο και διακριτά αποτελέσματα-παραδοτέα. Ειδικότερα, το κάθε έργο θα πρέπει να αναφέρεται σε εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα αλλά όχι σε βασική έρευνα (πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση πρακτική εφαρμογή ή χρήση). Θα πρέπει επίσης, να προβλέπονται δράσεις δημοσιοποίησης και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στις προτάσεις έργων ΕΤΑΚ είναι αποδεκτοί όλοι οι θεματικοί τομείς που αφορούν τον αγροτικό τομέα και εμπίπτουν στους σκοπούς και στόχους της παρούσας πράξης και με την προϋπόθεση της δυνατότητας υποστήριξής τους από την υφιστάμενη υποδομή των Ερευνητικών Μονάδων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Σκοπός έργων ΕΤΑΚ Σκοπός των έργων ΕΤΑΚ είναι η ενδυνάμωση, η βελτίωση της ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός της εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, δασοπονία) με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας/τεχνολογίας καθώς και πρακτικών εφαρμογών έρευνας μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών διδακτόρων. Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τον σκοπό αυτό δίνοντας τη δυνατότητα τόσο για την ανάπτυξη της ζητούμενης καινοτομίας όσο και για τη διασπορά της στην παραγωγική βάση του συνόλου της χώρας, με τη μορφή 150 διακριτών έργων ΕΤΑΚ, τα οποία θα υλοποιηθούν στις Ερευνητικές Μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Βασικοί στόχοι των έργων ΕΤΑΚ είναι: Η υποστήριξη του ΥΠΑΑΤ και των αρμόδιων φορέων του στην εφαρμογή των νέων κοινών πολιτικών της ΕΕ ώστε ο αγροτικός τομέας να γίνει πυλώνας πραγματικής ανάπτυξης του τόπου και μάλιστα αειφόρου ανάπτυξης: o της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής , η οποία παράλληλα με την προώθηση δράσεων ενίσχυσης της παραγωγικότητας προωθεί και δράσεις για την ορθολογική και βιώσιμη χρήση των πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και

12 o της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής Η αξιοποίηση της γνώσης που προσφέρει η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνολογία και το νέο ελληνικό επιστημονικό δυναμικό σε όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας και κυρίως της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας που θα συμβάλλουν στη στροφή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς ποιοτικά προϊόντα/προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας ή/και προϊόντα και διαδικασίες που ενσωματώνουν υψηλής έντασης ειδικευμένη γνώση και τεχνολογία. Η συμβολή στην ανανέωση ή/και αναδιάρθρωση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), προς κατευθύνσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις του αγροτικού τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ενίσχυση της απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού υψηλών προσόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας με τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται. Η εξειδίκευση νέου ή/και έμπειρου επιστημονικού προσωπικού στα νέα δεδομένα του αγροτικού τομέα. Η συμβολή του ΥΠΑΑΤ στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» και στη μετάβαση προς μια έξυπνη, βιώσιμη και καθολική ανάπτυξη. Η παραγωγή νέου ή βελτιωμένου αγροτικού προϊόντος, η αύξηση παραγωγικότητας προϊόντος, η μείωση κόστους κ.λπ. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα Διάρκεια έργων ΕΤΑΚ Ημερομηνία έναρξης εκάστου έργου ΕΤΑΚ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης υλοποίησής του. Τα έργα ΕΤΑΚ θα πρέπει να υλοποιηθούν έως 30 Νοεμβρίου Η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξής του και λήγει στις 30 Νοεμβρίου Αμοιβή Ωφελουμένων Για την εκπόνηση εκάστου έργου ΕΤΑΚ προβλέπεται αμοιβή ύψους ,00 για κάθε Ωφελούμενο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επί της καθαρής αξίας όλων των νόμιμων κρατήσεων όπως αυτές προβλέπονται εκάστοτε καθώς και η κάλυψη του κόστους υποστηρικτικών δαπανών ύψους έως 8.666,67 (αναλώσιμα, μετακινήσεις και αποσβέσεις για τις ανάγκες του έργου) η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχα παραστατικά. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ωφελούμενος θα συνδέεται με τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου, (όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ), το οποίο παρατίθεται ως

13 Παράρτημα ΙΙΙ), και τη ροή χρηματοδότησης. Η τμηματική καταβολή της αμοιβής του Ωφελούμενου θα γίνεται με την ταυτόχρονη έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του και κατόπιν βεβαίωσης του Υπευθύνου Παρακολούθησης και του Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας (ο ρόλος των οποίων αναφέρεται στον συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής), στην οποία υλοποιείται το έργο, βάσει των τριμηνιαίων αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και μετά την πιστοποίηση των παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Παραδοτέων της Πράξης, η οποία έχει ορισθεί με τη με αριθμ 11 απόφαση της 22 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου και εφόσον αυτό έχει βεβαιωθεί και πιστοποιηθεί βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, παρέχει αξίωση μόνο για αμοιβή που αντιστοιχεί στο τμήμα που έχει εκτελεσθεί. 5. Υποβολή προτάσεων έργων ΕΤΑΚ Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση στις ακόλουθες ευρείες θεματικές ενότητες: Φυτική Παραγωγή Ζωική Παραγωγή και Κτηνιατρική Αλιευτική Παραγωγή Αγροτικό και Δασικό Περιβάλλον Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Αγροτική Οικονομία Εδαφοϋδατικοί Πόροι 13 Η υποβολή των προτάσεων έργων ΕΤΑΚ είναι δυνατή από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους ορίζεται η Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014, τοπική ώρα 15:00. Η υποβολή της πρότασης γίνεται στην ελληνική γλώσσα σε τυποποιημένο έντυπο (Τεχνικό Δελτίο Έργου ΕΤΑΚ (ΤΔΕ)), όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα πεδία: Εμπειρία του υποψηφίου στο θέμα της πρότασης, η οποία τεκμηριώνεται από σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, που συνοδεύει την πρόταση, στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος ερευνητικών εργασιών, ειδική αναφορά στο θέμα των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και της διδακτορικής διατριβής και τυχόν εργασιακή εμπειρία σχετική με την υποβαλλόμενη πρόταση. Ερευνητικές Μονάδες υποδοχής της πρότασης (έως 3 με σειρά προτίμησης). Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της πρότασης ΕΤΑΚ, οφείλουν με δική τους ευθύνη να έρθουν σε επαφή με τα αρμόδια σημεία επικοινωνίας των Ερευνητικών Μονάδων, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο υφιστάμενος εργαστηριακός εξοπλισμός είναι επαρκής για την ομαλή διεξαγωγή της πρότασης έργου ΕΤΑΚ που προτίθενται να υποβάλουν. Στο παρόν πεδίο μπορεί να συμπεριληφθεί και άλλη ερευνητική υποδομή για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς στην πρόταση η αναγκαιότητα αυτή.

14 Θεματική Ενότητα. Περίληψη. Λέξεις Κλειδιά. Σκοπός & Στόχοι. Αναλυτικά στοιχεία του έργου ως προς το φυσικό αντικείμενο (αντικείμενο, καινοτομικότητα, μεθοδολογία υλοποίησης, ορόσημα & παραδοτέα συνολικά και ανά φάση έργου, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης). Οφέλη Βραχυπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα, όπου θα αναφέρεται η αναμενόμενη συμβολή των παραδοτέων του έργου ΕΤΑΚ άμεσα και έμμεσα στην αγροτική οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα καθώς και η προκύπτουσα από την υλοποίησή της προστιθέμενη αξία για το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Ειδική αναφορά στο παρόν πεδίο θα πρέπει να καταδεικνύει το εύρος της παρεμβατικότητας της πρότασης στους δυνητικά ωφελούμενους της παραγωγικής βάσης. Προϋπολογισμός ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών. Βιβλιογραφία όπου θα τεκμηριώνεται το σύνολο της πρότασης ΕΤΑΚ ως προς την ορθότητα του επιστημονικού σχεδιασμού και θα αποδεικνύεται η ωριμότητα και καινοτομία της πρότασης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στην περιγραφή της πρότασης πρέπει να τεκμηριώνεται η καινοτομία των μεθοδολογιών και τεχνικών που επιλέγονται για την υλοποίηση του έργου, η πρόοδος στην τρέχουσα τεχνολογική στάθμιση και παράλληλα η σχετική εμπειρία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιγραφή της μεθοδολογίας εκτέλεσης, στο βαθμό καινοτομίας/ πρωτοτυπίας καθώς και στη σαφήνεια του τελικού παραδοτέου του προτεινόμενου σχεδίου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια στην πρόταση συνολικά, αλλά και ανά φάση έργου. Την κάθε πρόταση ΕΤΑΚ συνοδεύει Υπεύθυνη Δήλωση, του ενδιαφερόμενου (υποβάλλεται ηλεκτρονικά) ότι: α) μπορεί να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, β) είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα του κλάδου του (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) ή ότι προτίθεται να εγγραφεί, γ) είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα, για τους πτυχιούχους αλλοδαπών πανεπιστημίων), δ) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα), ε) δέχεται τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου που θα υλοποιήσει μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων κ.λπ., 14

15 στ) η υποβληθείσα πρόταση έργου ΕΤΑΚ με τίτλο «.», δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό της, ζ) έλαβε γνώση του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού των Ερευνητικών Μονάδων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στις οποίες επιθυμεί και προτείνει να εκπονήσει το έργο ΕΤΑΚ, η) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης του έργου (στην περίπτωση ανδρός υποψηφίου), θ) έχει άδεια παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα (για πολίτες κρατών εκτός ΕΕ), ι) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, ια) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, ιβ) συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος (δηλαδή έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή έχει προβεί σε σχετική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση έργου ΕΤΑΚ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνοδευόμενη από την ανωτέρω σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Εκτός από την ανωτέρω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υποβολή της πρότασης του έργου ΕΤΑΚ, θα πρέπει να κατατεθούν, είτε αυτοπροσώπως είτε με courier, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά, Παράδεισος Αμαρουσίου», αντίγραφα των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν όσα αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωσή τους. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια, ορίζεται η 7 η Ιουλίου 2014 και τοπική ώρα 15:00 (σε περίπτωση κατάθεσής τους με courier ή συστημένο ταχυδρομείο, θα πρέπει να αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στο σχετικό αποδεικτικό. Δικαιολογητικά: Για τους Έλληνες πολίτες απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. 15

16 Για τους Έλληνες πολίτες πιστοποιητικό του ασφαλιστικού φορέα του κλάδου τους στο οποίο να βεβαιώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Για τους Έλληνες πολίτες πιστοποιητικό αρμοδίων αρχών στο οποίο να βεβαιώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Για τους αλλοδαπούς απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. Για τους αλλοδαπούς πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τους αλλοδαπούς πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί φορολογικής ενημερότητας. Πτυχίο (και προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, όπου απαιτείται). Διδακτορικό Δίπλωμα (και προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, όπου απαιτείται). 16 Στην περίπτωση ανδρών ελληνικής καταγωγής, πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου που να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή (για στρατευμένους υποψήφιους) βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου για την ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Άδεια παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα (για πολίτες κρατών εκτός ΕΕ). Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Επισημαίνεται ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα φέρει την ένδειξη «Για την Πράξη ΑγροΕΤΑΚ». Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από την Ομάδα Διαχείρισης της Πράξης (ΟΔΠ). Κριτήρια αποκλεισμού Προτάσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή με ελλείψεις, δηλαδή: δεν έχει συμπληρωθεί κάποιο ή κάποια από τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου του Έργου, δεν συνοδεύονται από την παραπάνω αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση και

17 δεν υποβλήθηκε, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή δεν ευρέθησαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύννομα, ή αυτά είναι ελλιπή ή δυσανάγνωστα/δυσδιάκριτα και δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα δηλωθέντα στοιχεία, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού της πρότασής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της πρότασης. Τυχόν ενστάσεις επί του παρόντος σταδίου μπορούν να ασκηθούν και με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση των λόγων αποκλεισμού της πρότασης στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 11 απόφαση της 36 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Τονίζεται ότι τυχόν ψευδή στοιχεία κατά την υποβολή θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της υποβληθείσας πρότασης σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται. Ακόμη και αν αυτή η διαπίστωση γίνει μετά την αξιολόγηση και έγκριση της πρότασης, ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να διακόψει τη χρηματοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η κάθε πρόταση ΕΤΑΚ υποβάλλεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη υποβολή και την πληρότητά της. Οι υποβληθείσες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και κωδικοποιούνται. Ο «Κωδικός Υποβολής Πρότασης ΕΤΑΚ» (ΚΥΠΕ), ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε πρόταση έργου ΕΤΑΚ, γνωστοποιείται στον υποβάλλοντα την πρόταση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι η πρότασή του έχει υποβληθεί έγκαιρα και συνοδεύει στο εξής την πρόταση Αξιολόγηση προτάσεων έργων ΕΤΑΚ Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων ETAΚ θα πραγματοποιηθεί από Αξιολογητές εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιλογή των Αξιολογητών θα γίνει βάσει του βαθμού συνάφειας του γνωστικού τους αντικειμένου με το αντικείμενο της πρότασης. Ο τελικός αριθμός των Αξιολογητών θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των προς αξιολόγηση προτάσεων. Σε περίπτωση που θα προκύψει μεγαλύτερος αριθμός Αξιολογητών από αυτούς που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων (δύο (2) για κάθε πρόταση ΕΤΑΚ συναφούς αντικειμένου) η επιλογή των Αξιολογητών θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των Παραδοτέων, η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 11 απόφαση της 36 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά με την ταξινόμηση των προτάσεων ΕΤΑΚ ανά θεματική ενότητα όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον υποβάλλοντα την πρόταση στο

18 αντίστοιχο πεδίο του εντύπου υποβολής της πρότασης έργου ΕΤΑΚ. Η ταξινόμηση αυτή εκτελείται από την ΟΔΠ μετά τον έλεγχο της εμπρόθεσμης υποβολής των προτάσεων. Οι πλήρεις προτάσεις στη συνέχεια κατανέμονται στους αρμόδιους Αξιολογητές (δύο (2) για κάθε πρόταση έργου ΕΤΑΚ), των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της υποβληθείσας πρότασης. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν βάσει ειδικού εντύπου - το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα ΙV - σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 1 ο Στάδιο Αξιολόγησης: Συνάφεια Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης της πρότασης έργου ΕΤΑΚ, το οποίο και αποτελεί κριτήριο ένταξης ή απόρριψής της από την περαιτέρω αξιολόγηση, είναι η συνάφεια της πρότασης με τους σκοπούς, τους στόχους και τις βασικές αρχές της ενταγμένης Πράξης, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Προτάσεις που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο απορρίπτονται χωρίς βαθμολόγηση. Στην περίπτωση διχογνωμίας των Αξιολογητών για το κριτήριο αυτό, η πρόταση ΕΤΑΚ προωθείται και σε τρίτο Αξιολογητή. 2 ο Στάδιο Αξιολόγησης: Βαθμολόγηση Η βαθμολόγηση των προτάσεων έργων ΕΤΑΚ που προκρίνονται στο παρόν στάδιο αξιολόγησης, γίνεται στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων με άριστη βαθμολογία τους 100 βαθμούς: Ποιότητα πρότασης ΕΤΑΚ (επιστημονική τεκμηρίωση, μεθοδολογία, καινοτομικότητα πρότασης, εθνική προστιθέμενη αξία): βαρύτητα κριτηρίου 40% (0-40 βαθμοί). Συνάφεια του επιστημονικού πεδίου του ερευνητή/σπουδές ενδεχόμενη εμπειρία με το αντικείμενο της πρότασης και την ικανότητά του να το υλοποιήσει: βαρύτητα κριτηρίου 25% (0-25 Βαθμοί). Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Οφέλη βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα: βαρύτητα κριτηρίου 35% (0-35 Βαθμοί). Η τελική βαθμολογία κάθε πρότασης προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο Αξιολογητών. Στην περίπτωση απόκλισης βαθμολογίας των δύο Αξιολογητών μεγαλύτερης ή ίσης των 30 βαθμών, η πρόταση προωθείται σε τρίτο Αξιολογητή, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο Αξιολογητών βαθμολόγησε την πρόταση με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 60. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας του τρίτου Αξιολογητή και της βαθμολογίας του ενός εκ των δύο πρώτων Αξιολογητών που είναι πλησιέστερη προς αυτήν του τρίτου. Αν η βαθμολογία του τρίτου Αξιολογητή συμπίπτει με τον μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο πρώτων Αξιολογητών, αυτή αποτελεί και την τελική βαθμολογία. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι όλες οι προτάσεις με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 50, με άριστα το 100 (μέγιστη). Οι προτάσεις με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερη 18

19 από 50 απορρίπτονται. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους λόγους της απόρριψης. Επί του παρόντος σταδίου δεν προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων, δεδομένου ότι προτάσεις με απόκλιση στη βαθμολογία μεταξύ των δύο Αξιολογητών μεγαλύτερη ή ίση των 30 βαθμών αξιολογούνται και από τρίτο Αξιολογητή. 3 ο Στάδιο Αξιολόγησης: Κατάρτιση πινάκων κατάταξης Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των προτάσεων, θα συνταχθούν από την ΟΔΠ τρεις (3) πίνακες, ένας για κάθε κατηγορία Περιφερειών (Σύγκλισης, Σταδιακής Εισόδου και Σταδιακής Εξόδου) κατάταξης των προτάσεων ΕΤΑΚ με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τις Ερευνητικές Μονάδες υποδοχής τους. Κάθε πρόταση έργου ΕΤΑΚ εμφανίζεται στους οικείους Πίνακες με τον αντίστοιχο ΚΥΠΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται η πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο της Ποιότητας ΕΤΑΚ. Θα εγκριθούν οι προτάσεις που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία ανά ομάδα περιφερειών (τρεις (3) πίνακες) στη βάση των διαθέσιμων θέσεων ανά Ερευνητική Μονάδα και των αιτήσεων των Ωφελουμένων. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού από τον Πίνακα των προτάσεων που προκρίθηκαν, θα δημοσιευτεί συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΤΑΚ με άμεση αξιολόγηση ανά πρόταση, χρησιμοποιώντας το ίδιο Σώμα Αξιολογητών όπως προηγουμένως και τα ίδια κριτήρια (Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των 50 βαθμών). Δικαίωμα υποβολής θα έχουν και οι μη επιλεγέντες της πρώτης πρόσκλησης. Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης των προτάσεων (προσωρινοί) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν τον ΚΥΠΕ, τον τίτλο του έργου, τη βαθμολογία του, το ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και την Ερευνητική Μονάδα υλοποίησης του έργου ΕΤΑΚ. 4 ο Στάδιο Αξιολόγησης: Διαδικασία Ενστάσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, σε ότι αφορά την ένταξή τους στις Ερευνητικές Μονάδες και όχι ως προς τη βαθμολογία αξιολόγησής τους, σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει με την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εφόσον παρέλθει η προθεσμία των τριών (3) ημερών χωρίς υποβολή ενστάσεων εκδίδεται Απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης/Χρηματοδότησης έργου ΕΤΑΚ, από το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τα προς ένταξη έργα. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων αυτές εξετάζονται από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 19

20 Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, στο οποίο αιτιολογούνται πλήρως οι θέσεις της, συντάσσεται εισήγηση βάσει του πρακτικού της Επιτροπής, προς το ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τους προσωρινούς πίνακες και το πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων, εγκρίνει τον τελικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων. Η απόφαση έγκρισης κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι. Ο πίνακας με τα προς υλοποίηση έργα, κοινοποιείται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ, ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ο πίνακας περιλαμβάνει τον ΚΥΠΕ, τον τίτλο του έργου, τη βαθμολογία του, το ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και την Ερευνητική Μονάδα υλοποίησης του έργου ΕΤΑΚ. 7. Συμβασιοποίηση έργων ΕΤΑΚ Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Υλοποίησης/Χρηματοδότησης των έργων ΕΤΑΚ οι Ωφελούμενοι καλούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υπογράψουν τη σύμβαση μίσθωσης έργου ΕΤΑΚ, όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, αναγράφεται ευκρινώς ο διακριτικός αριθμός της λογιστικής μερίδας του έργου ΕΤΑΚ και συνοδεύεται από το δεσμευτικό για τον Ωφελούμενο ΤΔΕ. Η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή των συμβάσεων θα αναφέρεται στην Απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης/Χρηματοδότησης των έργων ΕΤΑΚ Γενικοί όροι Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί, για τους με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία των έργων ΕΤΑΚ εμπλεκομένους. Η συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής. Η υποβολή πρότασης έργου ΕΤΑΚ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Δικαιούχος τηρεί τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων των Ωφελουμένων, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ανεξαρτήτως της σχέσης που αυτός έχει με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι Ωφελούμενοι θα έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα, στον Οδηγό Εφαρμογής και στη σχετική σύμβαση που θα υπογράψουν με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα