ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.)."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη 2 - Τ.Κ Θεσσαλονίκη Τηλ. Διοικ.-Οικ.Υπ , Αριθ. Πρωτ. Φ5/2467 Fax : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 16/2014 Επαναληπτικού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού παραχώρησης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων με ελάχιστη τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΑNAΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Α.Κ.Θ.) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 χρόνια από την υπογραφή της ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υψηλότερη τιμή (μίσθωμα) ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.). ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Χίλια πεντακόσια τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (1.537,50 ), ήτοι το αρχικό μίσθωμα υπολογισμένο μηνιαίος, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει δημοσιευτεί δις στην εφημερίδα «Μακεδονία» και έχει επικολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Α.Α.Μ.Θ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015, ώρα π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015, ώρα π.μ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., που βρίσκονται στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, Γρηγ. Λαμπράκη 2, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, τηλ , ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Στις ιστοσελίδες και στα Γραφεία Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., Γρηγ. Λαμπράκη 2, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ ,

2 Η Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) των ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Α.Κ.Θ.) έχοντας υπ όψιν: 1. το Ν. 423/76 «περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν», 2. τα άρθρα 38-49, του Π.Δ. 715/79, κεφ. Β, «περί μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων», αναλογικά εφαρμοζόμενων 3. το Ν.Δ. 496/74 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», 4. το Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δαπάνες», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 και ισχύει, 5. το Ν. 4002/11, άρθρο 59 «περί συγχώνευσης νομικών προσώπων σε νέο φορέα», 6. την υπ αριθμ. 4/ , θέμα 3 o απόφασή της, με την οποία ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων και όρισε την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 7. Τη διακήρυξη της υπ αρ. 7/2014 του διαγωνισμού για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση Διαφημίσεων. 8. Την υπ αριθμ. 33/ , θέμα 15 ο απόφασή της, με την οποία εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού.- Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις διοικητικές υπηρεσίες των Ε.Α.Κ.Θ., Γρηγ. Λαμπράκη 2, Τ.Κ (αρμόδια υπάλληλος: κα Μαρία Φουντουκάκη) μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 (ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού) και ώρα (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών). Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση διευκρινήσεις σχετικές με τo διαγωνισμό έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα Ε.Α.Κ.Θ. θα απαντήσουν εγγράφως σε όλα τα ερωτήματα δύο εργάσιμες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κανείς διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους των Ε.Α.Κ.Θ. Όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις με ποινή παράβασης εκάστου τον αποκλεισμό του παραβάτη διαγωνιζόμενου από τη συμμετοχή του στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία και έγγραφο μεταξύ των Ε.Α.Κ.Θ. και των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα ή να φέρει νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με τους παρακάτω όρους: 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα π.μ. που λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών, στο γραφείο συνεδριάσεων της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. στην οδό Γρηγ. Λαμπράκη 2, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79. Α. Περιγραφή εγκαταστάσεων: Οι εγκαταστάσεις στις οποίες μπορεί να τοποθετήσει διαφημίσεις ο πλειοδότης του διαγωνισμού είναι : (1) Το Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας (Τέρμα Νέας Κρήνης, Καλαμαριά), το οποίο περιλαμβάνει: Κλειστό Γυμναστήριο «Μίκρα 1» (Πετοσφαίριση Καλαθοσφαίριση), Κλειστό Γυμναστήριο «Μίκρα 2» (Καλαθοσφαίριση), Κλειστό Γυμναστήριο «Μίκρα 3» (Χειροσφαίριση), Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης (Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων), 2

3 Κλειστό Γυμναστήριο Ενόργανης γραφεία διοίκησης, Αθλητικό Ξενοδοχείο (εκτός λειτουργίας), 6 ανοιχτά γήπεδα τένις 1 ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης 1 ανοιχτό γήπεδο Χειροσφαίρισης 2 ανοιχτά γήπεδα beach volley 1 κλειστό γήπεδο beach volley 1 ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 1 κλειστό γήπεδο βαρέων αθλημάτων «Τ4» (είναι υπό κατασκευή) (2) Το Κλειστό Γυμναστήριο του Βότση (Αριστείδου 6), (3) Το Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (προέκταση Παραλιακής Λεωφόρου & 25ης Μαρτίου), το οποίο περιλαμβάνει: Κολυμβητήριο (1 πισίνα ανοιχτή, 1 πισίνα κλειστή, 1 πισίνα εκμάθησης κλειστή) 4 ανοιχτά γήπεδα τένις, 2 κλειστά γήπεδα τένις, 1 ανοιχτό γήπεδο τένις παιδικό, 10 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, 1 ανοιχτό γήπεδο χάντμπολ 2 ανοιχτά γήπεδα volley, 2 κλειστά γυμναστήρια ενδυνάμωσης. (4) Το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης (επί της οδού Αγίου Δημητρίου, Περιοχή Χορτατζήδες), το οποίο περιλαμβάνει: Κολυμβητήριο (1 πισίνα ανοιχτή πισίνα, 1 πισίνα κλειστή, 1 πισίνα εκμάθησης) 1 κλειστό γυμναστήριο ενδυνάμωσης. (5) Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Λαμπράκη 2), το οποίο περιλαμβάνει : Ισόγειο Γυμναστήριο: προπονητήριο ρυθμικής, προπονητήριο ενόργανης, αίθουσα δυναμικής, αίθουσες γραφείων, αίθουσες διαλέξεων. Υπόγειο Γυμναστήριο: Κλειστός Στίβος, προπονητήριο Ενόργανης, προπονητήριο Ρυθμικής, προπονητήριο Άρσης Βαρών, προπονητήριο πυγμαχίας, αίθουσα δυναμικής, 2 γήπεδα Badminton. (6) Το γυμναστήριο της Νεάπολης (Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη), το οποίο περιλαμβάνει: 1 κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα τένις 1 ανοιχτό κολυμβητήριο. (7) Το γυμναστήριο της Σταυρούπολης, (Καραολή και Δημητρίου 3, Σταυρούπολη), το οποίο περιλαμβάνει: 1 κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου, 1 κλειστό γυμναστήριο άρσης βαρών, (8) Το Κλειστό γυμναστήριο Αμπελοκήπων (Παπάγου 40, Αμπελόκηποι), το οποίο περιλαμβάνει: 1 κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, 1 αίθουσα γυμναστικής, 3

4 (9) Το Αθλητικό κέντρο Ε.Κ.Ο., (άνωθεν Περιφερειακού, περιοχή ΕΚΟ, Εύοσμος), Θεσσαλονίκη, το οποίο περιλαμβάνει: 1 κλειστό γήπεδο χόκεϋ καλαθοσφαίρισης - χειροσφαίρισης 2 ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος αυτών απορρίπτεται άνευ ετέρου ως απαράδεκτη. Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του να λάβει κάθε αναγκαία αδειοδότηση, καταβάλλοντας σε κάθε τρίτο τέλη, φόρους κ.λ.π. όπως ο νόμος προβλέπει. Η τυχόν αύξηση αυτού του κόστους κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν παρέχει στο αναδόχο κανένα δικαίωμα σε απαλλαγή ή μείωση του ανταλλάγματος. Κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του έχοντας προηγουμένως λάβει πλήρη γνώση και με επιτόπια μετάβαση σε κάθε μία εγκατάσταση, με τους νομικούς, τεχνικούς και άλλους συμβούλους διαφήμισης κ.λ.π. των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης (δυνατότητα νόμιμης διαφημιστικής αξιοποίησης των εγκαταστάσεων, εκτίμηση κέρδους, ενδιαφέρον διαφημιζόμενων κ.λ.π.). Η υποβολή και μόνο της προσφοράς του τεκμαίρει την πλήρη κατά τα ως άνω γνώση και ως εκ τούτου ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια των συνθηκών. Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν φέρουν καμία σχετική ευθύνη ούτε ελέγχουν εποπτεύουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις διαφημίσεις από το μισθωτή. Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν υποχρεούνται σε διαρκή λειτουργία των εγκαταστάσεων ούτε εγγυώνται οτιδήποτε σε σχέση με τον αριθμό των προσώπων που θα έχουν προσέγγιση στις διαφημίσεις του αναδόχου (αθλητικά γεγονότα, ενδιαφέρον και αριθμός αθλητικών σωματείων που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων κλπ). Επίσης, η διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων (π.χ. λόγω καλοκαιρινών και άλλων διακοπών, επισκευών, κλπ) δεν παρέχει κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο. Εξαιρείται η περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας κάποιας εγκατάστασης με πράξη της αρμόδιας αρχής, οπότε στην περίπτωση αυτή θα συμφωνείται από τα μέρη ανάλογη μείωση του οφειλόμενου ανταλλάγματος για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η διακοπή. Η υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος είναι ανεξάρτητη από την πραγματική χρήση των εγκαταστάσεων από το αναδόχου. Τα Ε.Α.Κ.Θ. παρέχουν το δικαίωμα αποκλειστικής διαφήμισης του αναδόχου στις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ. καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με την έννοια ότι τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν θα παραχωρήσουν για τη διενέργεια διαφήμισης, της παραχωρούμενες εγκαταστάσεις με συμφωνία όμοια με τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ωστόσο, δεν υποχρεούνται σε διασφάλιση της αποκλειστικότητας (ακόμη και για ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες) έναντι τρίτων, οι οποίοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, για την υλοποίηση συναυλιών, εκδηλώσεων εν γένει, αγώνων, προπονήσεων κ.λ.π.. Επίσης, η αποκλειστικότητα δεν ισχύει έναντι τρίτων, οι οποίοι με δικαίωμα εκ του νόμου παρέχουν το δικαίωμα διαφήμισης (π.χ. κατά το άρθρο 56 του Ν. 2725/1999). Ο ανάδοχος οφείλει να αποδεχθεί και επιτρέψει την υπάρχουσα ή μέλλουσα να προκύψει διαφήμιση στις ως άνω περιπτώσεις, ακόμη και κατά περιορισμό του δικαιώματός του χρήσης των εγκαταστάσεων. Β. Διάρκεια παραχώρησης: Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται διετής. Θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα λήξει την προηγουμένη της αντίστοιχης ημέρας του ίδιου μήνα μετά από δύο (2) έτη. Προφορική ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης ή αναμίσθωση ρητώς αποκλείεται. Γ. Τιμή εκκίνησης προσφερόμενου ανταλλάγματος για την παραχώρηση: Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς/εκκίνησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό προσδιορίζεται ετήσιο μίσθωμα ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Δ.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 4

5 Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Β) Ενώσεις / κοινοπραξίες των ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη των οποίων πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, ορίζοντας ταυτόχρονα κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος εξουσιοδοτείται να τους εκπροσωπεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και στον οποίο θα γίνονται κάθε είδους κοινοποιήσεις και επιδόσεις καθ όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού και σε περίπτωση κατακύρωσης μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν αποκλειστεί αμετάκλητα από διαγωνισμούς ή που, ως συμμετέχοντες σε συναφείς διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το διαγωνισμό ή από τη σύμβαση ή έχοντας υπάρξει μισθωτές ή ανάδοχοι παραχώρησης σε χώρους δικαιοδοσίας των Ε.Α.Κ.Θ. ή των νομικών προσώπων εκ των οποίων προέκυψαν τα Ε.Α.Κ.Θ ή σε στάδια και γυμναστήρια εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) και των προσώπων που εποπτεύει, δεν έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι του φορέα. Ο αποκλεισμός αφορά και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπήρξαν μέτοχοι ή εταίροι ή διοικητές ή διαχειριστές των ως άνω νομικών προσώπων. Δ.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: α). Αίτηση συμμετοχής, συμπληρωμένη όπως στο Παράρτημα 1 της παρούσας, υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή επί νομικών προσώπων ή ενώσεων ή κοινοπραξιών από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή ειδικό πληρεξούσιο. Η αίτηση θα φέρει ημερομηνία και σφραγίδα της επιχείρησης και διακριτή αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος (ολογράφως). Η υποβολή της αίτησης συνιστά ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά υπογράφεται και υποβάλλεται δια πληρεξουσίου, στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται και ειδικό πληρεξούσιο. Στην αίτηση συμμετοχής θα αναφέρονται εκτός από τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου), οπωσδήποτε και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ. Κάθε έγγραφο των Ε.Α.Κ.Θ. προς διαγωνιζόμενο δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω διαδικτύου στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής. β). Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως στο Παράρτημα 2), ποσού ίσου με το προτεινόμενο ελάχιστο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος, μηνιαίος υπολογισμένου, πλέον του αναλογούντος τέλος χαρτοσήμου, ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Δεν γίνεται δεκτή προσφορά, της οποίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολείπεται στο ελάχιστο του απαιτούμενου ποσού. γ). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, από αρμόδια αρχή, στην οποία: i. Να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα. iii. Να δηλώνεται ότι ως συμμετέχοντες (ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ως μέτοχοι ή εταίροι ή διοικητές ή διαχειριστές των ως άνω νομικών προσώπων), σε συναφείς διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το διαγωνισμό ή από τη σύμβαση ή έχοντας υπάρξει ανάδοχοι χρήσης ή μισθωτές σε χώρους δικαιοδοσίας των Ε.Α.Κ.Θ. ή των νομικών προσώπων εκ των οποίων προέκυψαν τα Ε.Α.Κ.Θ ή σε στάδια και γυμναστήρια εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) και των προσώπων που εποπτεύει, δεν έχει συντρέξει περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι του φορέα. Επίσης, ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση. δ). Α) Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 5

6 υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Β) Οι Αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α (1) του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και διαδικασία. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α ή Β του παρόντος, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 6

7 ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α του παρόντος άρθρου. Δ) Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. B του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. Γ του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε). Ο διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, υποβάλει μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης συντεταγμένο συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικό με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του. Εάν κάποιος διαγωνιζόμενος ενεργεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει και να προσκομίσει και το σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι ενεργεί για τον εαυτό του. στ). Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταθέσουν απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π., στην οποία ειδικότερα: Εγκρίνεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο (ή πρόσωπα) η εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της, να υπογράφει δεσμευτικά για την επιχείρηση όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, όπως την προσφορά, υπεύθυνες δηλώσεις, ενστάσεις, αποδείξεις παραλαβής κ.λ.π. της διαδικασίας μέχρι πέρατος αυτής. Επίσης οφείλουν να καταθέσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης, και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και όλα τα έγγραφα ανάλογα με την εταιρική μορφή από τα οποία θα προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή τους: 1. για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε - ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε. - ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Α.Ε. - Πρόσφατη (εκδόσεως του τελευταίου διμήνου) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας. 2. για διαγωνιζόμενους με μορφή Ε.Π.Ε - ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της ΕΠΕ - ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της ΕΠΕ - Πρόσφατο (εκδόσεως του τελευταίου διμήνου) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας. 3. για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε και Ε.Ε - Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε και Ε.Ε - Ισχύον καταστατικό της Ο.Ε και Ε.Ε - Πρόσφατο (εκδόσεως του τελευταίου διμήνου) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού σύστασης και μη λύσεως της εταιρείας. 4. για διαγωνιζόμενους με μορφή συνεταιρισμού - Καταστατικό Σύστασης - Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού - Πρόσφατο (εκδόσεως του τελευταίου διμήνου) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού σύστασης και μη λύσεως. 7

8 Αν υφίσταται κωδικοποιημένο καταστατικό, προσκομίζεται μόνο αυτό, διαφορετικά προσκομίζονται όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης. Αν από το καταστατικό δεν προκύπτει ευθέως το δικαίωμα υπογραφής, πρέπει να προσκομίσουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των προαναφερόμενων ανωτέρω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική και η μη υποβολή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. ζ). Ένωση προσώπων / Κοινοπραξία - Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προσώπων. - Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. - Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν τα παραπάνω προκύψουν κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Υποχρεούται όμως να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να: i) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης / κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση / κοινοπραξία, ii) αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους για την υλοποίηση του έργου, iii) δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας και ο οποίος θα ορίζεται υπεύθυνος για την επικοινωνία με τα Ε.Α.Κ.Θ. και στον οποίο θα γίνονται κάθε είδους κοινοποιήσεις και επιδόσεις καθ όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού και σε περίπτωση κατακύρωσης μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. η). Επί αλλοδαπών προσώπων Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του μετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Ε. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1. Η προσφερόμενη αξία του ανταλλάγματος θα είναι σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν την προσφορά τους με πλήρη γνώση των προς παραχώρηση χώρων, μετά από επιτόπια επιθεώρηση αυτών και αφού έχουν σταθμίσει το προσδοκώμενο, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτούς του διαγωνισμού, αναλαμβάνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο. 8

9 2. Σε εμφανές σημείο της προσφοράς θα γίνεται ο υπολογισμός του Φ.Π.Α. που θα βαρύνουν την προσφερόμενη καθαρή αξία του ανταλλάγματος. Το ποσό που θα προκύπτει θα προστίθεται στην καθαρή αξία του προσφερόμενου ανταλλάγματος. Το σύνολο, θα αποτελεί την αξία προσφοράς. 3. Η ισχύς των προσφορών θα είναι για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν χωρίς πρόσκληση, εφόσον επίκειται λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, να τις ανανεώσουν ισόχρονα. Εάν δεν τις ανανεώσουν θεωρείται ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 4. Η αξία προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. 5. Προκειμένου, να αποφευχθούν λάθη ή διαφορετικές ερμηνείες και να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση, παρατίθεται στο τέλος της διακήρυξης ως παράρτημα ο τύπος της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα 3). Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικά με την υποβολή αίτησης συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται στην παρούσα η επιστροφή φακέλων της διαδικασίας, όλα τα λοιπά υποβαλλόμενα εκ των υποψηφίων δεν επιστρέφονται αλλά παραμένουν στο φάκελο του διαγωνισμού. Τα Ε.Α.Κ.Θ. επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διαπιστώσουν το αληθές των στοιχείων που καταθέτουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του υπό κρίση διαγωνισμού. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές πρέπει: α. Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά, που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. β. Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις όπως σβησίματα, προσθήκες κ.λ.π. Αν υπάρχουν διορθώσεις προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να έχουν γίνει πριν την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς, γεγονός που θα το βεβαιώσει η Επιτροπή Διαγωνισμού. γ. Αν διαπιστωθεί ότι οι προσφορές περιλαμβάνουν καθ οποιονδήποτε τρόπο επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Διακήρυξης, μπορεί κατά την κρίση της Επιτροπής, αυτό να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού των προσφορών. Αποκλίσεις όμως από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης αποτελούν στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. δ. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένες αρχές, οπότε στην περίπτωση αυτή αφενός πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα APOSTILLE σύμφωνα με το Ν. 1497/1984, αφετέρου πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (ως τέτοια νοείται μετάφραση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ, είτε από το αρμόδιο προξενείο ή άλλη αρμόδια αρχή, είτε από δικηγόρο). 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Φάκελοι προσφορών παραλαβή: Α) Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, δηλαδή μέχρι ώρα της 12 ης Ιανουαρίου Β) Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε κλειστό κυρίως φάκελο, που φέρει την επαγγελματική σφραγίδα του υποψηφίου και την υπογραφή του ιδίου ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην ένωση του φακέλου, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 9

10 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 12/01/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ». Ο φάκελος απευθύνεται προς την : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Α.Α.Μ.Θ., Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Οι φάκελοι, πρέπει να φέρουν καθαρογραμμένα τα στοιχεία του αποστολέα (τίτλος, ονοματεπώνυμο, δ/νση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.). Γ) Ο φάκελος της προσφοράς είτε κατατίθεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε αποστέλλεται επί αποδείξει, με οποιονδήποτε τρόπο, (αρκεί να παραδίδεται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην προθεσμία που προαναφέρεται). Φάκελοι, που δεν έχουν αποστολέα δε θα παραλαμβάνονται. Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση των φακέλων που δεν κατατίθενται αλλά αποστέλλονται. Δ) Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εγκαίρως. Ε) Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε αίτηση διευκρίνισης ή αμφισβήτηση όρου της διακήρυξης ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των διαγωνιζόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που ορίζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή Διαγωνισμού οφείλει να αντιμετωπίζει τις διευκρινίσεις των διαγωνιζόμενων με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με όριο σε κάθε περίπτωση την μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι για το ακριβές αντικείμενο του διαγωνισμού (εγκαταστάσεις, αντικείμενο και συνθήκες) και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. Για τον εύκολο έλεγχο των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν αξιολογούνται και οι φάκελοι επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. ΣΤ) Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται δύο ανεξάρτητοι κλειστοί υποφάκελοι με τη σφραγίδα και την υπογραφή του υποψηφίου στην ένωση των φακέλων ως εξής: - «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει την αίτηση συμμετοχής και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. - «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 10

11 Κάθε υποφάκελος φέρει τα στοιχεία του κυρίως φακέλου και την αντίστοιχη προσθήκη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή «Οικονομική Προσφορά». Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία όλων των μελών Αποσφράγιση φακέλων Δημόσια συνεδρίαση. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, που προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία: Α) Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη παρουσία των παρισταμένων πλειοδοτών ή εκπροσώπων τους, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Β) Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί κατά σειρά προτεραιότητας παραλαβής τους φακέλους σύμφωνα με τη χρονική σειρά κατάθεσης τους και καταγράφει σε ειδικό πίνακα τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων, με αντίστοιχη σειρά. Σε περίπτωση που οι φάκελοι δεν είναι συμπληρωμένοι κατά τα ως άνω οριζόμενα, επιστρέφονται ως απαράδεκτοι χωρίς να αποσφραγιστούν. Γ) Στην ίδια συνεδρίαση ακολουθεί η αποσφράγιση των αποδεκτών κυρίως φακέλων. Μονογράφονται οι υποφάκελοι κάθε προσφοράς. Αποσφραγίζεται μόνον ο υποφάκελος με τα δικαιολογητικά. Αριθμείται και μονογράφεται το περιεχόμενό του από τα μέλη της Επιτροπής. Τα ΦΕΚ και τα έγγραφα άνω των τριών σελίδων μονογράφονται μόνο στην πρώτη σελίδα τους. Γίνεται η ανάγνωση των στοιχείων των δικαιολογητικών και σημειώνεται ο έλεγχος σε προβλεπόμενο πίνακα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των περιεχομένων στοιχείων στον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η Επιτροπή θα ανακοινώσει δημοσίως τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από το διαγωνισμό λόγω μη πληρότητας των στοιχείων καθώς και τους λόγους αποκλεισμού του καθενός, επιστρέφοντας επί αποδείξει στους αποκλεισθέντες, μετά την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεών τους, σφραγισμένο τον υποφάκελο με την οικονομική προσφορά. Δ) Στη συνέχεια και στην ίδια συνεδρίαση αποσφραγίζεται ο υποφάκελος με την οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, που έγινε δεκτός στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, κατά την ίδια σειρά της παραγράφου Β. Τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν την προσφορά που βρίσκεται μέσα σ αυτόν. Τα οικονομικά στοιχεία κάθε προσφοράς διαβάζονται φωναχτά. Τα στοιχεία κάθε προσφοράς καταγράφονται στον προβλεπόμενο πίνακα και πρακτικό με φθίνουσα σειρά, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη προσφορά. Ε) Η Επιτροπή του διαγωνισμού ανακοινώνει το αποτέλεσμα καταγραφής των στοιχείων στους παριστάμενους και προχωρεί στην εισήγησή της περί ανάδειξης πλειοδότη. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ενστάσεις κατά τη διαδικασία, θα επισυναφθούν στο πρακτικό που θα υποβληθεί για έγκριση στην Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται μόνο μετά την εγκριτική απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ., που κατακυρώνει ή μη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. ΣΤ) Η πρόσκληση στον πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης θα αποσταλεί μετά την συνεδρίαση της Ε.Δ. και την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ζ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους διαγωνισθέντες εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος, με εξαίρεση εκείνης του τελικού πλειοδότη που θα επιστραφεί με την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο ετήσιο αντάλλαγμα με ελάχιστη τιμή εκκίνησης το ποσό των ,00 (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 11

12 α) Κατακύρωση στον πλειοδότη, με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα, εφόσον καλύπτονται οι όροι της διακήρυξης και οι προσφορές θα καλύπτουν και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων. γ) Ματαίωση του διαγωνισμού. δ) Ματαίωση της ανάθεσης. Τα Ε.Α.Κ.Θ. διατηρούν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο να μεταβάλουν το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, να μην κατακυρώσουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον τελευταίο πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κριθεί τελικά ασύμφορη για τα Ε.Α.Κ.Θ., να ματαιώσουν το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός βρίσκεται, να αναβάλουν ή να επαναλάβουν τον διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων του, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των διαγωνιζομένων ή του πλειοδότη εξ οιουδήποτε λόγου. Εάν δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν την ίδια προσφορά, η Ε.Δ. αποφασίζει αιτιολογημένα την κατακύρωση σ αυτόν που συγκεντρώνει περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, κατόπιν ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Κατά του αποτελέσματος της κλήρωσης δεν χωρούν ενστάσεις. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του μη προκριθέντος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο ή ο διαγωνισμός αποβεί άγονος (μη προσέλευση κανενός πλειοδότη), ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3 του Π.Δ. 715/ Ενστάσεις. Η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου επιτρέπεται ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους διαγωνιζόμενους εγγράφως, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή σε 24 ώρες από τη λήξη διενέργειάς του. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Για την υπογραφή της σύμβασης ο τελικός πλειοδότης πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, συντεταγμένης σύμφωνα με το Παράρτημα 4, διπλάσιας αξίας του υπολογισθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος, πλέον του Φ.Π.Α. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. Το ποσό της θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος, ώστε πάντα να ισούται με δύο τρέχοντα μισθώματα. Η εγγύηση θα επιστραφεί ατόκως στον ανάδοχο μετά την αφαίρεση του διαφημιστικού υλικού και εφόσον προηγουμένως έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές και κάθε εν γένει δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή. Η εγγύηση δεν επιτρέπεται να συμψηφίζεται με μισθώματα. Η παράβαση του όρου αυτού έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ των Ε.Α.Κ.Θ. πέραν των άλλων υποχρεώσεων του αναδόχου. Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης η εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ των Ε.Α.Κ.Θ. ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να την ανανεώσει, συμπληρώσει ή αντικαταστήσει εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία κατάπτωσης, παρέχεται στα Ε.Α.Κ.Θ. το δικαίωμα να καταγγείλουν χωρίς προειδοποίηση ή διαμαρτυρία τη σύμβαση. 5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Με την έγγραφη επί αποδείξει γνωστοποίηση στον προκριθέντα πλειοδότη της υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αυτός καλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθει και για την υπογραφή της σύμβασης. Αν δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων των δημοσιεύσεων της προκήρυξης κατά τον όρο της παρούσας, τα Ε.Α.Κ.Θ. 12

13 κηρύσσουν αυτόν έκπτωτο και χάνει το δικαίωμα της συμμετοχής σε επόμενο διαγωνισμό καθώς και το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, που εκπίπτει υπέρ των Ε.Α.Κ.Θ. Ακολούθως, τα Ε.Α.Κ.Θ. προβαίνουν στην παραχώρηση και άνευ διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του ανταλλάγματος που θα επιτευχθεί μέχρι τη λήξη του στη διακήρυξη ορισθέντος συμβατικού χρόνου και στην ανόρθωση της, κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας στα Ε.Α.Κ.Θ. ζημίας, εκ της αθέτησης της υποχρέωσης αυτού προς υπογραφή της σύμβασης. Ο καταλογισμός σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 3 του Π.Δ. 715/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για την κάλυψη της αστικής ευθύνης εκ της τοποθέτησης των διαφημίσεων, για ζημίες σε πρόσωπα και πράγματα, των ΕΑΚΘ ή τρίτων (μαζί με την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων). Η χρονική διάρκεια της ασφάλισης θα καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως την αφαίρεση κατά τη λήξη της ή και μετά από αυτήν όλων των μέσων διαφήμισης. 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Συμβατικό αντάλλαγμα. Α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα ληφθούν υπόψη : 1. Η καθαρή αξία του προαναφερθέντος ανταλλάγματος. 2. Η επιβάρυνση του μισθώματος με τέλη και ποσοστά που θα ισχύουν την ημερομηνία της υπογραφής, ανεξάρτητα από εκείνα της προσφοράς, εφόσον έχουν αλλάξει. Β) Με δεδομένο, ότι η επιβάρυνση του ανταλλάγματος υπολογίζεται ποσοστιαία ο υπολογισμός θα γίνεται επί του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος, κάθε φορά, για κάθε μήνα. Το είδος των επιβαρύνσεων και τα ποσοστά καθορίζονται από τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους. Γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει μαζί με το συμφωνημένο αντάλλαγμα ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αυξομείωσης των φόρων - τελών ή αντικατάστασης από φόρο ή τέλος, ο ανάδοχος θα καταβάλλει την δαπάνη, που αντιστοιχεί. Δ) Το μίσθωμα θα αυξάνεται το δεύτερο έτος κατά ποσοστό ίσο με το δείκτη τιμών καταναλωτή Υποχρεώσεις αναδόχου Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν τον ανάδοχο Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει την ειδική άδεια ανάρτησης διαφημιστικού υλικού (πινακίδες, έντυπα, κ.α.) που θα χρησιμοποιήσει Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπόχρεος σε οποιαδήποτε δαπάνη προκύψει από πιθανή υποβολή προστίμου για κακή τοποθέτηση ή χρήση του διαφημιστικού υλικού, προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π Ο μισθωτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο: α) Μείωση του ανταλλάγματος ή απαλλαγή από την υποχρέωση ετήσιας αναπροσαρμογής, ούτε και στην περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού. Δεδομένου ότι η παραχώρηση για χρήση συνάπτεται σε χρόνο οικονομικής ύφεσης, ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής, δικαστικώς ή εξωδίκως, μείωση του ανταλλάγματος, με επίκληση εφαρμογής των άρθρων 288 και 388 ΑΚ, καθώς για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την υποβολή της προσφοράς του έχει σταθμίσει το σύνολο των συνθηκών. β) Μείωση του ανταλλάγματος, έκπτωση ή απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωσή του. γ) Σε συμψηφισμό του ανταλλάγματος με ανταπαίτηση οποιασδήποτε φύσης, σε επίσχεση του ανταλλάγματος και του μισθίου για τυχόν ανταπαιτήσεις του κατά των Ε.Α.Κ.Θ., από οποιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, των νομίμων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α. του συμβατικού ανταλλάγματος. Για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζει αποδείξεις για την εξόφληση τιμολογίων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η προκήρυξη. 13

14 Το αντάλλαγμα προκαταβάλλεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε συμβατικού έτους. Ειδικά κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει το 1/3 της συμβατικού ανταλλάγματος για το πρώτο έτος της σύμβασης. Η καταβολή του ανταλλάγματος θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό των Ε.Α.Κ.Θ. και την ίδια ημέρα θα κοινοποιεί ο ανάδοχος στα Ε.Α.Κ.Θ. το τραπεζικό καταθετήριο για την έκδοση του αντιστοίχου γραμματίου είσπραξης α) Απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Απαγορεύεται, επίσης, η παραχώρηση της χρήσης των χώρων μερικώς ή στο σύνολό τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση των Ε.Α.Κ.Θ. και με τους όρους που θα θέσουν, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικοί για τον ανάδοχο και τον τρίτο. β) Σε περίπτωση παραχώρησης σε τρίτο ο ανάδοχος συνεχίζει να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι των Ε.Α.Κ.Θ. βάσει των όρων της σύμβασης. Η σύμφωνα με τα παραπάνω παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο δεν δύναται να συνομολογηθεί για χρόνο πέραν του χρόνου της κύριας σύμβασης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραμένει στις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ. τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την τοποθέτηση των διαφημίσεων, να μην παρακωλύει τη χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλητές, το προσωπικό των Ε.Α.Κ.Θ. κ.λπ, να απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις και να απορρίπτει σε κατάλληλο χώρο με ευθύνη του όλα τα άχρηστα υλικά και να μην τοποθετεί μόνιμες κατασκευές ή κατασκευές οι οποίες επηρεάζουν την στατικότητα των εγκαταστάσεων ή μέρος αυτών Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος ούτε δικαιούται οποιαδήποτε μείωση για όσο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης εκκρεμούν οι σχετικές διαδικασίες Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργεί σεβόμενος το σκοπό και τη φυσιογνωμία του Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης ως αθλητικών χώρων. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπονται οι πολιτικές διαφημίσεις και οι διαφημίσεις προϊόντων όπως οινοπνευματώδη, προϊόντα καπνού, συμπληρώματα διατροφής ή άλλου είδους προϊόντα που δεν συνάδουν με το αθλητικό πνεύμα που προάγουν τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης Η μίσθωση εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 άρθρα 38-49, αναλογικά εφαρμοζόμενων, και του Ν.1646/86 άρθρο 21, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1898/90 και το Ν. 1958/91 άρθρο 46, παρ. 5 και Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης θα συνεπάγεται λύση της σύμβασης και έξωση του αναδόχου Απόδοση του μισθίου. Α) Η απόδοση του μισθίου θα γίνει την προβλεπόμενη ημέρα λήξης της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς όχληση των Ε.Α.Κ.Θ. ανυπερθέτως και απροφασίστως να αφαιρέσει το τοποθετημένο διαφημιστικό υλικό, ευθυνόμενος και υποχρεούμενος σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αφαίρεσης: α) σε πλήρη αποζημίωση των Ε.Α.Κ.Θ., καταπίπτουσας σε βάρος του και της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β) σε καταβολή ποινικής ρήτρας για αναπόδεικτη ζημία για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσού ίσου με το 1/10 του τρέχοντος στο χρόνο εκείνο ανταλλάγματος, επιπλέον της οφειλόμενης αποζημίωσης χρήσης. Β) Το μίσθιο θα αποδοθεί από τον ανάδοχο στην Επιτροπή παραλαβής των Ε.Α.Κ.Θ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Γ) Εάν κατά την αφαίρεση του διαφημιστικού υλικού διαπιστωθούν φθορές, ζημιές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης, αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως τα Ε.Α.Κ.Θ. δικαιούνται να προβούν στην αποκατάσταση των φθορών, ζημιών, βλαβών, να παρακρατήσουν από την εγγύηση καλής εκτέλεσης τη δαπάνη των επισκευών τους και να διεκδικήσουν δικαστικά κάθε περαιτέρω δικαίωμά τους Λύση της μίσθωσης. Η σύμβαση λύεται υποχρεωτικά με την πάροδο του χρόνου για την οποία συμφωνήθηκε. Προφορική ή σιωπηρή παράταση ή ανανέωση ρητώς αποκλείεται. Πριν από τη συμβατική λήξη η μίσθωση λύεται: - Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου μισθωτή. - Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της επιχείρησής του ή επιβληθούν σε αυτόν οποιοιδήποτε νομικοί περιορισμοί. 14

15 - Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπει η σύμβαση, ή η κείμενη νομοθεσία. - Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί ή περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση των Ε.Α.Κ.Θ. πράξη αρμόδιας αρχής περί διαπίστωσης παράβασης του αναδόχου αναφορικά με την εκτέλεση της σύμβασης και τη χρήση των εγκαταστάσεων και ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί εντός μηνός από την προς αυτόν κοινοποίηση της πράξης. Η καταγγελία της σύμβασης από τα Ε.Α.Κ.Θ. στην περίπτωση αυτή είναι ανεξάρτητη από τυχόν ακύρωση από το αναδόχου στη συνέχεια της πράξης της αρχής και τυχόν ακύρωση κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο δεν παρέχει στο αναδόχου κατά των Ε.Α.Κ.Θ. Η αναστολή εκτέλεσης της πράξης αναστέλλει αντιστοίχως την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας των Ε.Α.Κ.Θ. Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης από τα Ε.Α.Κ.Θ. εξαιτίας συμβατικής παράβασης του μισθωτή θα έχει τις παρακάτω συνέπειες: - Την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ως ποινικής ρήτρας για αναπόδεικτη ζημία, χωρίς συμψηφισμό με οφειλόμενα μισθώματα. - Ότι καθίστανται απαιτητά και ληξιπρόθεσμα και τα άληκτα μισθώματα Απόδοση εγγύησης. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, την εξόφληση των οφειλομένων μισθωμάτων μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α., των λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου, όπως περιγράφονται ανωτέρω και την υπογραφή του πρωτοκόλλου απόδοσης του μισθίου, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. 8. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης για κάθε ζημία ή βλάβη, που θα προκληθεί στο μίσθιο ή σε γειτονικές ιδιοκτησίες ή σε κοινόχρηστους χώρους και θα προέρχεται από δική του αμέλεια ή κακή χρήση του μισθίου. 9. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται με την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 715/1979 (ιδίως στα άρθρα 44 έως 49) όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενου. Για την Επιτροπή Διοίκησης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 15

16 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 «ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ. ΦΑΞ., , Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.» ΠΡΟΣ: την Επιτροπή Πλειοδοτικού Διαγωνισμού των Ε.Α.Κ.Θ. για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ - Δ Η Λ Ω Σ Η Για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού. Σχετ.: Διακήρυξη αριθμ. 16/2014 των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης. Έχοντας υπόψη την κατάσταση του προς παραχώρηση για χρήση χώρου και την αναφερόμενη ως άνω Διακήρυξη, καθώς και όλες τις συνέπειες του περί ψευδούς δηλώσεως δ η λ ώ ν ω ό τ ι 1. λαμβάνω μέρος στο διαγωνισμό για την παραχώρηση για χρήση των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού, 2. αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης αριθμ. 16/2014 των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης, 3. η προσφορά αυτή έχει ισχύ για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. [Επισυνάπτεται ειδικό πληρεξούσιο ΝΑΙ. (αναγραφή των στοιχείων του :.. ΟΧΙ.] Ημερομηνία Ο Προσφέρων υπογραφή, σφραγίδα και διακριτή ολογράφως αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος 16

17 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ... Προς: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ.... για ευρώ 1.537,50- Ημερομηνία έκδοσης... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του.., ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας... οδός... αριθμ... τκ ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της.. με αντικείμενο.., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των μελών της Ένωσης ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 17

18 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 3 «ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ. ΦΑΞ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.» Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α για την παραχώρηση για χρήση των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων Σχετ.: Διακήρυξη αριθμ. 16/2014 των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης. Έχοντας λάβει πλήρη γνώση του προς παραχώρηση για χρήση χώρου και των σε αυτόν εργασιών εκ της λειτουργίας του, αφού έχω σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος και τον επιχειρηματικό κίνδυνο π ρ ο σ φ έ ρ ω : Καθαρή αξία ανταλλάγματος: Φ.Π.Α. (23%): ΣΥΝΟΛΟ Αξία προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: (ολογράφως) (& αριθμητικώς) Ημερομηνία Ο Προσφέρων σφραγίδα και διακριτή αναγραφή ολογράφως του ονόματος του υπογράφοντος 18

19 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 4 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ ΕΚΔΟΤΗΣ... Προς: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ.... για ευρώ... Ημερομηνία έκδοσης... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των μελών της Ένωσης... οδός... αριθμός...τκ ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο..... αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η εγγύηση παρέχεται για αόριστη διάρκεια και έως την επιστροφή της παρούσας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 19

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) έτη από την υπογραφή της. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υψηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) έτη από την υπογραφή της. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υψηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 19-12-2013 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υψηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υψηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 01-10-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 ) μίσθωμα για δύο έτη (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 ) μίσθωμα για δύο έτη (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 08-07-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ» Ο Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα