Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη,24/01/2007 Αριθμ. Πρωτ /ΥΔ747 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Βασιλική Σωτηροπούλου Τηλ. : Fax. : ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, Η παρούσα επιστολή είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και αφορά το νέο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία» εντάσσεται στο πλαίσιο του Στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο νέος Στόχος 3 «Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» του νέου Γενικού Κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εξέλιξη και διεύρυνση των Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG για την προγραμματική περίοδο Πρόκειται ουσιαστικά για κοινές δράσεις είτε μόνο μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε / και μεταξύ αυτών και χωρών σε προενταξιακή φάση ή/και τρίτων χωρών, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με σκοπό πάντα την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Για την προετοιμασία του νέου Προγράμματος έχει συσταθεί Ομάδα Σχεδιασμού, η οποία απαρτίζεται από στελέχη της Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π) του ΥΠ.ΟΙ.Ο, καθώς και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού

2 Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση των στόχων και παρεμβάσεων του νέου Προγράμματος υποβάλλοντας προτάσεις για δυνητικά έργα. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου και να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο Ερωτηματολόγιο, στο οποίο καλείστε να προτείνετε προτεραιότητες και δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: Ο νέος στόχος για τη συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαστάσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική της συνοχής ενισχύει την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της Ένωσης στο επίπεδο των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Βασικό στόχο της διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε. αποτελεί η συνεργασία περιοχών που τις χωρίζουν τα εθνικά σύνορα και οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα που απαιτούν κοινές λύσεις. Παρόλο που το πρόγραμμα συνεργασίας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο προς την ειδική κατάσταση κάθε διασυνοριακής περιοχής, είναι σημαντικό για να γίνει μία προσπάθεια επικέντρωσης των παρεμβάσεων στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης. Η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διασυνοριακών περιφερειών. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ενοποίηση μέσα στην Ε.Ε., ιδίως στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκτεταμένες οικονομικές ανισότητες σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Στις διάφορες ενέργειες θα είναι δυνατό να περιλαμβάνεται η προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση των διασυνοριακών δυνατοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, διαχείρισης περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων, κ.λ.π. Σημειώνεται ότι, η υποβολή μίας πρότασης έργου σε αυτό το στάδιο, σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την ένταξη του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, το νέο Πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος των δύο χωρών, στο πλαίσιο πάντα της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος. Ειδικότερα το νέο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διασυνοριακά (κοινά) έργα που μπορούν να αφορούν σε: Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας / ανταγωνιστικότητας. 2

3 Ανάπτυξη / ενθάρρυνση συνεργασιών στους τομείς τουρισμού και πολιτισμού Ανάπτυξη διασυνοριακών πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης & του ανθρώπινου δυναμικού Έναρξη κοινών διασυνοριακών ενεργειών στον τομέα της υγείας Καινοτομία / Έρευνα και τεχνολογία: Δημιουργία και ανάπτυξη τεχνολογικών και επιστημονικών δικτύων, ενδυνάμωση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε διασυνοριακό επίπεδο. Περιβάλλον: Διαχείριση υδατικών πόρων, ενεργειακή αποδοτικότητα, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος με ξεκάθαρη διασυνοριακή διάσταση. Βελτίωση της Πρόσβασης: Ανάπτυξη δράσεων και υποδομών στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Σημειώνεται ότι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες: Διασυνοριακά (κοινά) έργα: έργα με τη συμμετοχή εταίρων από τις επιλέξιμες περιοχές των δύο χωρών, τα οποία παρουσιάζουν δύο τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση, κοινή χρηματοδότηση. Έργα στρατηγικής σημασίας: έργα με σαφή διασυνοριακό χαρακτήρα, που διασφαλίζουν σημαντικό αντίκτυπο σε χωροταξικό επίπεδο και επιλέγονται με βάση την σημασία του προβλήματος για την περιοχή και τις ανάγκες της αειφόρου ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας από την ενδεχόμενη συμμετοχή του φορέα σας σε ανάλογα Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και κυρίως του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α «Ελλάδα-Βουλγαρία». Στο νέο Διασυνοριακό Πρόγραμμα επιλέξιμες να συμμετέχουν είναι οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης & Έβρου) και Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) από την πλευρά της Ελλάδας, ενώ από τη Βουλγαρική οι Επαρχίες Blagoevgrad, Smoljan, Kardjali και Haskovo. Παρακαλούμε όπως οι προτάσεις σας αποσταλούν μέχρι την ακολούθως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 01/02/2007 ως i. εγγράφως στην γραμματεία της Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος, Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. Interreg (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ΤΚ57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη), υπόψη κας Σωτηροπούλου Βασιλικής 3

4 ii. μέσω φαξ στον αριθμό: , υπόψη κας Σωτηροπούλου Βασιλικής iii. σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση Σημειώνεται ότι, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και την υποστήριξή τους κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την καταγραφή των προτάσεων έργων, η Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG θα διοργανώσει σχετική ημερίδα με στόχο την εκτενή παρουσίαση του ερωτηματολογίου και τη συλλογή ανατροφοδότησης. Στόχος της συλλογής προτάσεων είναι να εξασφαλιστεί μια κοινή βάση προσέγγισης και ανάλυσης των δεδομένων που αφορούν στα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές συνεργασίας σε σχέση με την κατάρτιση του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος. Ο Προϊστάμενος της Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Συνημμένα: Ένας Πίνακας Ερωτηματολόγιο Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επ. & Αν. κ. Κων/νου Μουσουρούλη Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Εμμ. Κατσιαδάκη Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 4

5 Πίνακας Αποδεκτών ΦΟΡΕΑΣ Δ/ΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Θεσσαλονίκης Πλούτωνος Θεσσαλονίκη Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Δράμας Κων/πόλεως Δράμα Αναπτυξιακή Εταιρία Αλεξανδρούπολης Λεωφ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Καβάλας Εθνικής Αντιστάσεως Καβάλα Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Ξάνθης 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ξάνθη Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Ροδόπης Νικολάου Πλαστήρα 2α Κομοτηνή Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Βασιλέων Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος Σέρρες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης/Επιτροπή Ερευνών Υπόψη κ.θεοδοσίου Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη Β Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδoνίας Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Υπόψη κ. Μαγόπουλου Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Δ.Υ.ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Γραφείο Διοικητή Μερ. Σερρών Κομοτηνή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Επιτροπή Ερευνών Γραφείο Αλεξανδρoύπολης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ι. Καβύρη Αλεξανδρούπολη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Επιτροπή Ερευνών Γραφείο Ξάνθης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας Ξάνθη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Επιτροπή Ερευνών Γραφείο Κομοτηνής Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή Δήμος Αβδήρων Άβδηρα Άβδηρα Δήμος Αγίου Αθανασίου Ρήγα Φεραίου Άγιος Αθανάσιος Δήμος Αγίου Γεωργίου Λ. Παραλίας Ασπροβάλτα Δήμος Αγίου Παύλου Προέδρου Β. Μυρώνη Άγιος Παύλος Δήμος Αιγείρου Κομοτηνή Δήμος Αλεξανδρούπολης Λεωφ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη Δήμος Αλιστράτης Αλιστράτη Αλιστράτη 1

6 Δήμος Αμπελοκήπων Πατρ. Γρηγορίου Ε' Αμπελόκηποι Δήμος Αμφίπολης Παλαιοκώμη Δήμος Αξιού Κύμινα Χαλάστρα Δήμος Απολλωνίας Νέα Απολλωνία Δήμος Αρέθουσας Σοχός Δήμος Αρριανών Σάπες Δήμος Αχινού Σιτοχώρι Δήμος Ασσήρου Λαγκαδάς Δήμος Βασιλικών Βασιλικά Δήμος Βερτίσκου Όσσα Λαγκαδάς Δήμος Βισαλτίας Δημητρίτσι Δήμος Βιστονίδας Γενισέα Γενισέα Δήμος Βύσσας Νέα Βύσσα Δήμος Διδυμοτείχου Β. Γεωργίου Διδυμότειχο Δήμος Δοξάτου Δοξάτο Δήμος Δράμας Πλατεία Ελευθερίας Δράμα Δήμος Εγνατίας Λαγκαδάς Δήμος Ελευθερίου - Κορδελιού Εθν. Αντίστασης Ελευθέριο-Kορδελιό Δήμος Ελευθερούπολης Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη Δήμος Ελευθερών Φιλίππου Ν. Πέραμος Δήμος Εμμανουήλ Παππά Χρυσό Δήμος Επανομής 28ης Οκτωβρίου Επανομή Δήμος Ευκαρπίας Εθνικής Αντίστασης Ευκαρπία Δήμος Ευόσμου Παύλου Μελά Εύοσμος Δήμος Εχεδώρου Πλατεία Δημοκρατίας Σίνδος Δήμος Ηρακλείας Πλατεία Μπακογιάννη Ηράκλεια Δήμος Θάσου Λιμένας Θάσος Δήμος Θερμαϊκού Περαία Νέοι Επιβάτες Δήμος Θέρμης Αλεξ. Παπάγου Θέρμη Δήμος Θεσσαλονίκης Ελευθ. Βενιζέλου Θεσσαλονίκη Δήμος Ιάσμου Εθν. Αμύνης Ίασμος Δήμος Κ. Νευροκοπίου Σωκράτους Κ. Νευροκόπι Δήμος Κ. Μητρουσίου Προβατάς Δήμος Καβάλας Κύπρου Καβάλα Δήμος Καλαμαριάς Κομνηνών Καλαμαριά Δήμος Καλαμπακίου Καλαμπάκι Δήμος Καλλιθέας Θεσσαλονίκη Δήμος Καλλινδοίων Ζαγκλιβέρι Δήμος Κεραμωτής Κεραμωτή Δήμος Κερκίνης Ροδόπολη Δήμος Κομοτηνής Πλατεία Βιζυηνού Κομοτηνή Δήμος Κορμίστας Πρώτη Δήμος Κορωνείας Ζαγκλιβέρι Δήμος Κουφαλίων Εθνικής Αντίστασης Κουφάλια Δήμος Κυπρίνου Κυπρίνος Δήμος Λαγκαδά Ν. Παπαγεωργίου Λαγκαδάς Δήμος Λαχανά Ξυλόπολη Δήμος Λευκώνα Λευκώνας Σέρρες Δήμος Μαδύτου Σταυρός Δήμος Μαρωνείας Ξυλαγανή Δήμος Μενεμένης Ελ. Βενιζέλου 167 & Δελφών Μενεμένη Δήμος Μεταξάδων Μεταξάδες Δήμος Μηχανιώνας Βάρναλη Νέα Μηχανιώνα Δήμος Μίκρας Θεσσαλονίκη Δήμος Μυγδονίας Θεσσαλονίκη Δήμος Μύκης Ξάνθη Δήμος Νεαπόλεως Ελ Βενιζέλου Νεάπολη Δήμος Νέας Ζίχνης Νέα Ζίχνη Νέα Ζίχνη 2

7 Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου Κομοτηνή Δήμος Νιγρίτας Ηρώων Νιγρίτα Δήμος Νικηφόρου Νικηφόρος Δήμος Ξάνθης Μαυρομιχάλη Ξάνθη Δήμος Ορεινού Λεκάνη Κεχρόκαμπος Δήμος Ορεστιάδας Βασ. Κωνσταντίνου Ορεστιάδα Δήμος Ορφέα Κωνσταντινουπόλεως Λάβαρα Δήμος Παγγαίου Δημαρχείο Νικήσιανη Δήμος Πανοράματος Πλατεία Δημαρχείου Πανόραμα Δήμος Παρανεστίου Παρανέστι Παρανέστι Δήμος Πετριτσίου 27ης Ιουλίου Πετρίτσι Δήμος Πεύκων Ειρήνης 19 Χορτιάτης Δήμος Πιερέων Μουσθένη Μουσθένη Δήμος Πολίχνης Καρυπίδη Πολίχνη Δήμος Προσοτσάνης Χρ. Σάκαρη Προσοτσάνη Δήμος Πρώτης Πρώτη Δήμος Πυλαίας Πολυτεχνείου Πυλαία Δήμος Ρεντίνας Σταυρός Δήμος Ροδολίβους Ροδόλιβος Δήμος Σαμοθράκης Σαμοθράκη Δήμος Σαπών Παπαδήμα Σάπες Δήμος Σελέρου Σέλερο Σέλερο Ξάνθης Δήμος Σερρών Μεραρχίας Σέρρες Δήμος Σιδηροκάστρου Ελ. Βενιζέλου Σιδηρόκαστρο Δήμος Σιταγρών Φωτόλιβος Δήμος Σκοτούσσης Σκοτούσα Δήμος Σκουτάρεως Σκουτάρι Δήμος Σουφλίου Βασιλέως Γεωργίου Σουφλί Δήμος Σοχού Θ. Καρακόλη Σοχός Δήμος Σταυρούπολης Δημαρχείο Σταυρούπολης Σταυρούπολη Δήμος Στρυμόνα Νέος Σκοπός Νέος Σκοπός Δήμος Στρυμωνικού Στρυμονικό Δήμος Συκέων Στρ. Στέφ. Σαράφη Συκιές Δήμος Σώστου Ίασμος Δήμος Τραγίλου Μαυροθάλασσα Δήμος Τραϊανούπολης Αρίστηνο Αλεξανδρούπολη Δήμος Τριανδρίας Ελευθερίας Τριανδρία Δήμος Τριγώνου Δικαία Δικαία Δήμος Τοπείρου Εύλαλο Δήμος Τυχερού Τομπαϊδη Τυχερό Δήμος Φερών Πλατεία Ελευθερίας Φέρες Δήμος Φιλίππων Κρηνίδες Κρηνίδες Δήμος Φιλλύρας Σάπες Δήμος Χαλάστρας Χαλάστρα Δήμος Χαλκηδόνος Τέρμα Εθν. Αντίστασης Χαλκηδόνα Δήμος Χορτιάτη Ασβεστοχώρι Δήμος Χρυσούπολης Ελευθ. Βενιζέλου Χρυσούπολη Δήμος Ωραιοκάστρου Κομνηνών Ωραιόκαστρο Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Σερρών Εθν. Αντίστασης Σέρρες ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Πρ. Κορομηλά 51, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΔΔ) Προξ. Κορομηλά Θεσσαλονίκη ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ Διοικητήριο Ξάνθη 3

8 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Πρόεδρος Νομάρχης Ξάνθης ΕΝΓΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης Θέρμη Θεσσαλονίκη ΕΘ. Ι. Α. Γ. Ε. Λουτρά Θέρμης, Βασιλικά Θεσσαλονίκη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τεχνική Γραμματεία INTERREG III) Λοχ. Ορφανουδάκη και Ηλέκτρας Κομοτηνή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Τεχνική Γραμματεία INTERREG ΙΙΙ) Λ. Γεωργ. Σχολής Θεσσαλονίκη ΕΚΕΤΑ 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ Αθήνα Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων Υγρότοπων 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας Τ.Θ , ΘΕΡΜΗ Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / Έδρα Επιμελητήριο Δράμας, υπόψη κ. Χαρακίδη Λαμπριανίδη Δράμα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Υπόψη κ. Μπακατσέλου Τσιμισκή Θεσσαλονίκη Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης Υπόψη κ. Αγγελίδη Β. Γεωργίου 2Β Κομοτηνή Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών Υπόψη κ. Χρυσάφη Π. Κωστοπούλου Σέρρες 4

9 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Υπόψη κ. Νικολαϊδη Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης Υπόψη κ. Λιούρτα Καβείρων Κομοτηνή Επιμελητήριο Έβρου ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αλεξανδρούπολη Επιμελητήριο Δράμας Υπόψη κ. Χαρακίδη Λαμπριανίδη Δράμα Επιμελητήριο Καβάλας Υπόψη κ. Μαρδύρη Ομόνοιας 50 Καβάλα Επιμελητήριο Ξάνθης Υπόψη κ. Ανδρικοπούλου Β. Κων/νου Ξάνθη Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΕΠΑΔΑ) Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πανεπιστημίου Μακεδονίας) Εγνατία 156 Θεσσαλονίκη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Ε.Π.Ο. 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΙΕΛ / ΚΕΤΕΠ Βασ. Σοφίας Ξάνθη ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Παράρτημα ΑΜΘ Τέρμα 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Βασσιλικά Θεσσαλονίκη ΚΑΛΛΙΣΤΩ Νικηφόρου Φωκά Θεσσαλονίκη Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες & την Ειρήνη στα Βαλκάνια Πλούτωνος 30 - Γ. Παπανδρέου Θεσσαλονίκη Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΚΤ 47, 2η Οδός, ΒΙΠΕΘ Σίνδος Σίνδος ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θρασυβούλου Αθήνα Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορίας / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΚΕΤΕΠ/IRIS) Γ. Αναστασίου Αθήνα Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορίας / Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Τσιμισκή Ξάνθη 5

10 Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΚΕΤΕΠ/ΙΠΕΤ) Κοινότητα Αγκίστρου Σερρών Άγκιστρο Άγκιστρο Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Αχλαδοχώρι Αχλαδοχώρι Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΕΚΒΥ 14 Ο Χιλ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας Θεσσαλονίκη Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης Θερμοπυλών 1 & Κεντρική Πλατεία, Κτίριο Άστρον 3ος ορ Ξάνθη Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ξάνθης Διοικητήριο Ξάνθης Ξάνθη Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας Υπόψη κ. Νομάρχη Διοικητήριο Δράμα Έβρου - Ροδόπης Απ. Σούζου Κομοτηνή Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου Υπόψη κ. Νομάρχη Καραολή & Δημητρίου Αλεξανδρούπολη Έβρου Δ/νση Προγραμματισμού Ι. Δραγούμη Αλεξανδρούπολη Έβρου Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Λ. Δημοκρατίας & Ι. Δραγούμη Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκης Υπόψη κ. Νομάρχη Βασιλίσσης Όλγας Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Προγραμματισμού & Σχεδιασμού Β. Όλγας Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Υδάτινων Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων 26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Παπαναστασίου Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Πολεοδομίας Μανουσογιαννάκη 6 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Βασ. Όλγας 227 Θεσσαλονίκη 6

11 Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Δ/νση Εταιρειών Βασ. Ηρακλείου 12 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Απασχόλησης & Εργασίας Φράγκων 14 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης Καλοχώρι - Ν. Λαχαναγορά Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης Θέρμη, Τ. Θ. 79 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Παιδείας - Αθλητισμού και Τουρισμού - Πολιτισμού Κολοκοτρώνη Σταυρούπολη Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας Υπόψη κ. Νομάρχη Εθν. Αντίστασης Καβάλα Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης Υπόψη κ. Νομάρχη Διοικητήριο Ξάνθη Ροδόπης Υπόψη κ. Νομάρχη Δημοκρατίας Κομοτηνή Σερρών Υπόψη κ. Νομάρχη Μεραρχίας 36 Διοικητήριο Σερρών Σέρρες ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΡΑΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΔΡΑΣ Καβάλα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Επιτροπή Ερευνών Εγνατία Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Υπόψη κ. Γενικού Ελευθερίας Καβάλα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ Κομοτηνή Περιφέρεια 3ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΛ Κομοτηνή 7

12 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΛ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Κομοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Υπόψη κ. Γενικού Τ.Οικονομίδη 1 & Καθ.Ρωσσίδου Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας Τ. Οικονομίδη Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τ.Οικονομίδη 1 & Καθ.Ρωσσίδου Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Δημ. Καραολή- Ναυαρίνου Θεσσαλονίκη ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κομοτηνή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Δωδεκανήσου 10Α Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Ερμού 18Α Θεσσαλονίκη Τ.Ε.Δ.Κ. Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 43, Πλ. Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Τ.Ε.Δ.Κ. Έβρου Μπουμπουλίνας 14 Τ.Θ. 50, Αλεξανδρούπολη Τ.Ε.Δ.Κ. Καβάλας Φιλίππου Καβάλα Τ.Ε.Δ.Κ. Ξάνθης Γεωργίου Σταύρου Ξάνθη Τ.Ε.Δ.Κ. Σερρών Αργυρού Αθανασίου 4 Σέρρες Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υπόψη κ. Βουρουτζίδου Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες Ταμιείον Θράκης Αντίκα Ξάνθη ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υπόψη κ. Πλιάκου Κτίριο Διοίκησης ΤΘ Σίνδος 8

13 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΚΕ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Καβάλα Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Διεύθυνση Εργασίας Πειραιώς Αθήνα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Οικονομικών Π. Κανελλοπούλου Αθήνα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Μουρούζη Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Αθήνα Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων / Τμήμα Γ Καρ. Σερβίας Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Πατησίων Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού Μπουμπουλίνας Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ρεθύμνου Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων Νοταρά Αθήνα Φ.Δ. Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης Κομνηνών Αλεξανδρούπολη Φ.Δ. Υγροτόπου Κερκίνης Κερκίνη Κάτω Πορόια WWF-Ελλάς / Πρόγραμμα Δαδιάς, Τοπικός Συντονιστής Γιάννης Μαρίνος Δαδιά Σουφλίου WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα 9

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ A. Οργανισμός:.. Tηλέφωνο:.. .. B. Τύπος Οργανισμού (παρακαλώ σημειώστε κατάλληλα): Τοπική / Περιφερειακή Αρχή Υπουργείο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (παρακαλώ προσδιορίστε:..) Ισοδύναμοι Δημόσιοι Φορείς (public equivalent bodies) Ερευνητικά / Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί (NGOs) Επιχειρηματικές Ενώσεις / Εκπρόσωποι ΜΜΕ (παρακαλώ προσδιορίστε: ) Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε:..) Γ. Θεματικοί Τομείς Ενδιαφέροντος Παρακαλώ κατατάξτε τους θεματικούς τομείς που δίνονται παρακάτω χρησιμοποιώντας κλίμακα από 1 εώς 12, ανεξάρτητα από τις προτάσεις έργου που θα παρουσιάσετε στον παρακάτω πίνακα. Παρακαλώ κατατάξτε όλους τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται: το 1 υποδεικνύει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο θεματικό τομέα και το 12 υποδεικνύει σχετική αδιαφορία για τον εν λόγω θεματικό τομέα. Α.Επιχειρηματικότητα / Ανταγωνιστικότητα Β. Περιβαλλοντική Προστασία / Πρόληψη Κινδύνων / Διαχείριση Αποβλήτων Γ. Βελτίωση Πρόσβασης (Μεταφορές / Τηλεπικοινωνίες) Δ. Τουρισμός Ε. Πολιτισμός ΣΤ. Ανθρώπινο Δυναμικό Ζ. Υγεία Η. Καινοτομία / Έρευνα & Τεχνολογία Θ. Εκπαίδευση Ι. Υποδομές μικρής κλίμακας (Small-scale Infrastructure) Κ. Κοινωνία της Πληροφορίας Λ. Αγροτική / Αστική Ανάπτυξη 10

15 Δ. Προτάσεις Έργου Επιπτώσεις στη Θεματικός Τομέας 1 Τίτλος Πρότασης Έργου Συνολικός Π/Υ ( ) Σύντομη Περιγραφή 2 διασυνοριακή περιοχή / Ανάγκες που πρέπει να Διασυνοριακοί Εταίροι 4 Επίπεδο Ωριμότητας Έργου 5 Γεωγραφική Περιοχή Παρέμβασης 6 καλυφθούν 3 1 Παρακαλούμε να επιλέξτε τον Θεματικό Τομέα στον οποίο θα υποβληθεί η πρόταση έργου. Παρακαλούμε επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα (Α εώς L) σύμφωνα με τη λίστα με τους 12 Θεματικούς Τομείς που δίνεται παραπάνω. 2 Παρακαλούμε να καταγράψετε μία σύντομη περιγραφή της Πρότασης Έργου (στόχοι, ενέργειες, κ.α.). Χρησιμοποιήστε περίπου 200 λέξεις προκειμένου να περιγράψετε την πρόταση έργου σε αυτό το στάδιο. 3 Παρακαλούμε να καταγράψετε τις ανάγκες που θα καλυφθούν από το έργο καθώς και τις διασυνοριακές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται. 4 Διασυνοριακοί εταίροι Παρακαλούμε να καταγράψετε τους διασυνοριακούς εταίρους με τους οποίους βρίσκεστε σε επικοινωνία ή τον τύπο του οργανισμού / προφίλ εταίρου με τον οποίο θα θέλατε να συνεργαστείτε στη διασυνοριακή περιοχή. 5 Η ωριμότητα του έργου αναφέρεται στην ύπαρξη μελετών, σχετικών αδειών, επικοινωνίας με αντίστοιχους οργανισμούς από τη Βουλγάρικη / Ελληνική πλευρά, κ.λ.π. Παρακαλούμε να περιγράψτε τι ισχύει στη δική σας περίπτωση, τι από τα παραπάνω υπάρχει ήδη και τι επιπλέον θα χρειαστεί προκειμένου το έργο να θεωρηθεί ώριμο. 6 Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τη διασυνοριακή περιοχή που αφορά η πρόταση έργου σας. 11

16 PROGRAMME GREECE-BULGARIA DRAFT QUESTIONNAIRE FOR THE RECORDING OF PROJECT PROPOSALS A. Organization s Name:.. Tel. No.: B. Organization s Type (please check as appropriate): Local / Regional Authority Ministry Wider Public Sector Body (please specify:..) Public Equivalent Authority Research / Academic Institution NGO Business Unions / SMEs Representatives (please specify: ) Other (please specify:..) C. Thematic Sectors of Interest Please rank the thematic sectors given below using a scale from 1 to 12, irrespectively of the specific project proposals that you will present in the upcoming table. Please rank all respective thematic sectors: 1 indicates extreme interest in the respective thematic sector and 12 ranks relative indifference on the sector. A. Entrepreneurship / Competitiveness B. Environmental Protection / Risk Prevention / Waste Management C. Improving Accessibility (Transport / Telecommunications) D. Tourism E. Culture F. Human Resources G. Health H. Innovation / Research & Technology I. Education J. Small-scale Infrastructure K. Information Society L. Urban / Rural Development 12

17 D. Indicative Project Proposals Thematic Sector 1 Project Proposal Title Total Budget ( ) Short Description 2 Cross-border Impact / Needs to be covered 3 CBC Partner/-s 4 Stage of Project Maturity 5 Geographical Area of Intervention 6 1 Please state the Thematic Sector under which your project proposal could be submitted. Please choose the code (A to M) from the list of the 13 Thematic Sectors given above. 2 A short description of the contents of the Project Proposal should be provided (objective, actions, etc.). Please use a maximum of 200 words to describe your project proposal at this stage. 3 A short recording of the needs to be covered by the project and its cross-border impacts should be provided. 4 CBC: Cross-Border Cooperation partner please state here the actual cross-border partner you are in communication with or the kind of organization / ideal profile of partner you would like to cooperate with from the cross-border region. 5 It refers to the existence of the studies, relevant licenses, communication with respective organizations on the Bulgarian / Greek side, etc. Please describe what is applicable in your case, what already exists and what else will be needed in order for the project to be considered as mature. 6 Please indicate the cross-border area of your project proposal. 13

18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΟΧ (50%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (50%) του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή www.horotechniki.com Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ2310473770 F 2310473710 E horotech@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 2008 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί. Υποστηρικτές

Χορηγοί. Υποστηρικτές Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι www.olp.gr Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Έρευνα - Καινοτομία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δώρα Φαρμάκη, Τμήμα Α Προγραμματισμού 1 To συγκεκριμένο κείμενο είναι ακόμη σε πρωτόλεια μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP014, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα