Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο"

Transcript

1

2 Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. είλαη κία ηερληθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη ζηελ αλάπηπμε αθηλήησλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2003 ε ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε εξβία κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DIASTASI CONSTRUCTION d.o.o. θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008 ζην Καπξνβνχλην κέζσ ηεο DIASTASI TECHNICAL DSD PODGORICA. Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σνπ Δκπνξίνπ Σεο Βηνκεραλίαο Σσλ Σξαπεδψλ Σσλ Πεηξειαηνεηδψλ Σνπ Σνπξηζκνχ Σνπ Γεκνζίνπ Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο Σηο επηρεηξήζεηο απηέο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ΓΗΑΣΑΖ Α.Δ. ζα βξείηε ζην site Ζ ΓΗΑΣΑΖ Αλψλπκε Δηαηξία πηζηνπνηείηαη βάζεη ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 γηα ηελ Θαηαζθεπή Θηηξηαθψλ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ. 2

3 ΞΔΙΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΒΔΕ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ) 8 ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. 8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 8 Α.Δ.Δ. ΥΑΛΤΒΟ (HELLENIC STEEL) 9 Α.Δ.Δ.Π. Γ. ΜΑΜΗΓΑΚΖ & ΗΑ 10 ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. (ΑΜΣΔΛ) 11 ΑΦΟΗ ΗΧΑΝΝΗΓΖ (ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ) 11 ΑΦΟΗ ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ & ΗΑ ΔΔ 11 ΑΦΡΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ - Π.ΠΡΟΚΟΠΗΓΖ-Θ.ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ. 12 ALCATEL ΚΑΛΧΓΗΑ ΔΛΛΑ ΑΒΔ 12 ΒΑΛΚΑΝ ΔΞΠΟΡΣ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΞΤΛΟΤ) 13 ΒΑΦΔΗΑ-ΦΗΝΗΡΗΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. 13 ΒΗΑΜΤΛ Α.Δ. (ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΑΜΤΛΟΤ ΚΑΗ ΑΜΤΛΟΑΚΥΑΡΟΤ) 13 ΒΗΟΤΠ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΡΣΟΤ) 14 ΒΗΣΔΜΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ) 14 ΓΔΧΡΓΟΤΛΗΑ. Δ.Π.Δ. (ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 14 CARREFOUR MAΡΗΝΟΠΟΤΛΟ A.E. 15 CITY GATE ΑΔ ONE SALONICA OUTLET 15 COVITA A.E. 16 CYTA ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΑΔ 16 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 18 DIA HELLAS A.E. 18 ΔΒΗΔΝ (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ) 19 3

4 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 20 Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ 21 ΔΚΟ Α.Β.Δ.Δ. (ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ) 21 ΔΛΒΗΑΛ Α.Δ. (ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ) 26 ΔΛΒΗΕ Α.Δ. (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ) 26 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Α.Δ. (ΔΔΑΑ) 26 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ Α.Δ. (COCA COLA) 28 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (Δ.Ο.Σ.) 29 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 29 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 30 9 η ΔΦΟΡΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ 30 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Α.Δ. 30 ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. (ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΔΗΓΧΝ ΔΞΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ) 32 GOOD YEAR ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. 32 GOODY S ΟΜΗΛΟ VIVARTIA 33 GREENFOOD ΑΒΔΔ - ΟΜΗΛΟ ΓΔΛΣΑ / VIVARTIA 33 I.K. ΒΔΛΛΗΓΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ Β. ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 34 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.Γ.Α. (ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ) 34 ΗΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 34 JOY CLUB ΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ) 35 ΚΑΦΖ - ΒΑΡΓΑ Α.Δ. (ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΦΖ) 35 ΚΗΚΗΕΑ Α.Δ.Β.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ ΜΔΛΗΑ) 36 ΚΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. (ΠΛΔΚΣΖΡΗΟ) 38 4

5 Κ&Ν ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ Α.Β.Δ. (ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 38 ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. 39 ΚΡΑΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 40 ΚΣΖΗΟ ΕΔΤ ΔΠΔ 41 KNAUF ΓΤΦΟΠΟΗΗΑ ΑΒΔΔ 41 ΛΑΜΑΠΛΑΣ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ) 41 ΛΔΤΚΑ ΟΡΤΚΣΑ 42 ΛΖΣΧ Α.Δ. (ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΒΡΔΦΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ) 42 LIDL HELLAS & ΗΑ Δ.Δ. (ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 43 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ ΣΗΣΑΝ Α.Δ. 50 ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ) 50 ΜΟΤEΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 50 ΜΠΑΡMΠΑ ΣΑΘΖ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 50 ΜΑΚRO CASH & CARRY 51 MANGO (ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΡΟΤΥΧΝ) 52 MEDIA SATURN HELLAS (ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΧΛΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ) 52 MEDITERRANEAN COSMOS 54 MICROSOFT ΔΛΛΑ Α.Δ. 54 Ν.Α.Σ.Ο. - ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΚΟΓΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Ο.Λ.Θ. 55 ΝΔΣΛΔ ΔΛΛΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΟΡΠΖ 56 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ 56 ΟΠΑΠ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔ 56 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Ο.Λ.Θ.) 57 5

6 ΠΑΝΟΡΑΜΗΚ Α.Δ. (ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ) 58 ΠΡΟΝΣΑΞΗΟΝ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ) 58 ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ & ΑΜΑΛΗΑ 59 PEPSICO ΖΒΖ Α.Β.Δ. 59 POLIECO HELLAS A.E.B.E. 62 ΔΣΡΑ Α.ΣΑΜΑΣΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. (ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ) 63 ΗΓΔΝΟΡ Α.Β.Δ.Δ. (ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΔΗΟ) 63 ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 64 ΦΑΓΔΗΑ ΚΗΛΚΗ 64 SPRIDER STORES A.E. 64 ΣΔΜΔ Α.Δ. COSTA NAVARINO 72 TRENDINO 73 ΣΗΝΦΗΛ Α.Δ. (ΒΑΦΔΗΟ ΦΗΝΗΡΗΣΖΡΗΟ) 73 ΣΗΣΑΝ Α.Δ. (ΣΗΜΔΝΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ) 73 ΣΟΡΧΝΖ Α.Δ. (ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ) 74 ΣΟΤΡΝΑΒΗΣΖ Α.Β.Δ.Δ. (ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ) 74 ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΗΟΤ 76 VILLAGE CINEMAS 76 ΤΗΟΗ ΑΡΑΜΟΤΡΣΖ Α.Β.Δ.Δ. (ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΔΗΟ) 77 ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΗΑ KRICKET - ΑΦΟΗ ΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 77 ΦΗΛΚΔΡΑΜ ΣΕΟΝΟΝ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ) 78 FOODIN ΓΗΑΚΟ & ΗΑ Δ.Π.Δ. (ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 78 Υ.Α.Ν.Θ. 78 6

7 ΘΓΑΡΟΗΘΥΛ 80 EKO SERBIA AD 80 EUROPEAN PERSPECTIVE 82 ΜcDONALD S 82 MEGASTORES ELECTRONICA d.o.o. 82 ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ Α.Δ. (ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ) 83 SAJKASKA AE ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ (ΔΒΕ) 83 STER CINEMAS 84 VOJVODJANSKA BANKA (ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ NBG) 84 DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO MONTENEGRO 85 ΔΚO - JUGOPETROL AD KOTOR 85 MUNICIPALITY OF NIKSIC 87 STER CINEMAS 87 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 88 SPRIDER STORES A.E. 88 7

8 ΑΒΔΕ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΚΑΟΗΘΥΛ) Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο Γίθηπα ππέξζεξκνπ λεξνχ θαη πεηξειαίνπ, κνλψζεηο. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 750 KVA Απνμήισζε παιαηνχ δεχγνπο, ηνπνζέηεζε λένπ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ κε φια ηα εμαξηήκαηα, δεμακελή πεηξειαίνπ, πεδίν ηζρχνο δηαθνπηψλ κε κνηέξ ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ-Ζ/Ε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δεχγνπο- πεδίνπ κεηαγσγήο, ηξίγσλν γείσζεο. Γεληθέο εξγαζίεο Υεκηθφο θαζαξηζκφο θαη κφλσζε δεμακελήο πεηξειαίνπ, ςεπδνξνθή. ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ Αεξφςπθηνο ςχθηεο 80 RT, ςπρξνζηάζην, δίθηπν ηξνθνδνζίαο αεξνςπθηήξσλ θαη fan coils, κνλψζεηο δηθηχσλ. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40 HP θαη Π/Θ 45 ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ππζηήκαηα θιηκαηηζκνύ (ζέξκαλζε- ςύμε- εμαεξηζκόο) Θιηκαηηζηηθή κνλάδα, δίθηπν αεξαγσγψλ, κνλψζεηο αεξαγσγψλ. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΝΗΛΗΘΑ Δκβαδφλ γεπέδνπ : 3.226,51m 2 Δκβαδφλ ππνγείνπ : 151,97 m 2 Δκβαδφλ ηζνγείνπ : 130,88 m 2 Δκβαδφλ νξφθνπ : 67,95 m 2 Γηακνξθσκέλνο Πεξηβάιισλ ρψξνο : 2.000,00 m 2 Γηώξνθν θηίξην κε ππόγεην ζηνλ Γήκν Ξπιαίαο Θεζζαινλίθεο ζηελ πεξηνρή Φνίληθα επί ηεο Ιεσθόξνπ Γεσξγηθήο Πρνιήο. 8

9 Δθζθαθέο, εθηίκεζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο εδάθνπο κε ζηαηηθέο πελεηξνκεηξήζεηο, εμπγίαλζε εδάθνπο ζεκειίσζεο θηηξίνπ, επηρψζεηο, ζηεγαλφο βφζξνο, ζθειεηφο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πιήξσζε κε νπηνπιηλζνδνκή κε ζεξκνκφλσζε θαη επηρξίζκαηα κε καξκαξφζθνλε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, πγξνκνλψζεηο δσκάησλ θαη πγξνκφλσζε ππνγείνπ, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξν θαη πιαθίδηα, εμσηεξηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, εζσηεξηθά μχιηλεο ζχξεο θνηλέο πξεζαξηζηέο θαη κεηαιιηθέο ππξάληνρεο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, ρξσκαηηζκνί φςεσλ θαη ζπαηνπιαξηζηά εζσηεξηθά, θαηαζθεπή νξνθήο απφ νξπθηή ίλα θαη γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή μχιηλσλ εξκαξίσλ εμππεξέηεζεο γξαθείσλ θαη ηακείσλ, κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα θιηκαθνζηαζίνπ, εμσζηψλ. Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θα πξνζαγσγήο λσπνχ αέξα, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ (ζχζηεκα VRV), πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, δνκεκέλε θαισδίσζε δηθηχνπ επηθνηλσληψλ θαη Ζ/Τ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, θαισδίσζε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ, CCTV, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαηαζθεπή δηθηχνπ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο γθαδφλ. Ξεξηβάιισλ ρώξνο Γεκηνπξγία ππφβαζεο, βάζεο, αζθαιηηθνχ κε ακκνράιηθν θαη 3Α, αζθαιηφζηξσζε, δεκηνπξγία ρψξσλ θχηεπζεο θαη ζηξψζηκν έηνηκνπ γξαζηδηνχ, θαηαζθεπή πεξηθξαγκάησλ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ κε ζπξκαηφπιεγκα θαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. Α.Δ.Δ. ΣΑΙΒΝΠ (HELLENIC STEEL) ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο σιελψζεηο ππξαζθάιεηαο ζηηο δεμακελέο πξνπαλίνπ, αληηθαηάζηαζε ζεη ζσιήλσλ - κπεθ ζηελ δεμακελή μεπιχκαηνο, επηζθεπή ζσιελψζεσλ ζηα απνδπηήξηα, θαζαξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ TCM oil cellar, απνμήισζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, κνλψζεηο. Θαηαζθεπή ζεξπαληίλσλ Κεηαηξνπέο κεραλεκάησλ Δθηέιεζε κεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζην ηχκπαλν, mεηαθνξά ρεηξηζηεξίνπ ςαιηδηνχ θνπήο ραιπβδνηαηληψλ, κεραλνινγηθέο εξγαζίεο ζην ζπγθξφηεκα ηεο κεηαιινβνιήο. Ππληήξεζε γεξαλνγεθπξώλ Δξγαζίεο ζηνλ κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ κπνπινληψλ, βαθή θαη θαζαξηζκφο. Δξγαζίεο ζηνπο απαγσγείο θαπζαεξίσλ πληήξεζε θαη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη επηζθεπή θίιηξσλ ζηνλ απαγσγφ θαπζαεξίσλ ηεο γξακκήο θαζαξηζκνχ, θαζαξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ TCM oil cellar. 9

10 Θαηαζθεπέο θίιηξσλ Ππληήξεζε θίιηξσλ Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θίιηξσλ αέξα, θαζαξηζκφο θίιηξνπ ηνπ αλεκηζηήξα ςχμεο, ζχζηεκα θίιηξαλζεο- αθχγξαλζεο. Πηδεξνθαηαζθεπέο Αλζξσπνζπξίδεο, κεηαιιηθέο ζθάιεο ζηνπο ππνζηαζκνχο, πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, κεηαιιηθέο πφξηεο, ζηδεξνθαηαζθεπέο γηα ηνπνζέηεζε παιάγθσλ ζην ηκήκα ζπζθεπαζίαο, εγθαηάζηαζε παιάγθνπ ζην TCM, θαηαζθεπή θνπβνπθιίσλ γηα ηα θιάξθ. Γεμακελέο Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεο δεμακελήο passivation, εμαγσγή ιάζπεο απφ ηα Distribution tank. Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο απηνκαηηζκνί πνζηαζκνί Θαζαξηζκφο ησλ κνλσηήξσλ θαη απνςίισζε θαη θαζαξηζκφο ηνπ ππνζηαζκνχ 150 KV, ζπληεξήζεηο δέθα ππνζηαζκψλ. Πύζηεκα παξαθνινύζεζεο ελέξγεηαο χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ρξήζε Ζ/Τ. Ππζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη ειέγρνπ Απηνκαηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κέζσ P.L.C. ελφο θνπηηθνχ κεραλήκαηνο, ζχζηεκα αλίρλεπζεο ζθαικάησλ κε ρξήζε Ζ/Τ, λέν ζχζηεκα αλίρλεπζεο νπψλ θαη ηαμηλφκεζεο ραιπβδνηαηληψλ ζηελ γξακκή ειεθηξνιπηηθήο επηθαζζηηέξσζεο, πίλαθαο ειέγρνπ κνλάδαο εμνπδεηέξσζεο απνβιήησλ (Neutralization) κε εθαξκνγή P.L.C., πίλαθαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξεχκαηνο αλνξζσηηθήο δηάηαμεο ζηελ γξακκή ειεθηξνιπηηθνχ θαζαξηζκνχ ιακαξίλαο E.C.L. Γηάθνξεο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πληήξεζε κπαξψλ ηνπ ηκήκαηνο reflow ηεο γξακκήο ειεθηξνιπηηθήο επηθαζζηηέξσζεο, βειηίσζε ςχμεο αλνξζσηηθψλ ηεο γξακκήο ειεθηξνιπηηθήο επηθαζζηηέξσζεο, εγθαηάζηαζε εθθηλεηψλ θαη θαισδηψζεσλ ζε ηξία coolers ησλ λέσλ θνχξλσλ, επηζθεπή ηεζζάξσλ δεπγψλ ειεθηξνδίσλ ειεθηξφιπζεο, ηξνπνπνίεζε δηαδξνκψλ γξακκψλ παξνρήο πξηδψλ, πίλαθεο ππξαζθάιεηαο, ρεηξηζηήξηα, πίλαθεο αλφξζσζεο ηζρχνο 8000 Α. Α.Δ.Δ.Ξ. Γ. ΚΑΚΗΓΑΘΖΠ & ΠΗΑ ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Δγθαηάζηαζε ππφγεηαο ειεθηξνληθήο γεθπξνπιάζηηγγαο 80 ηφλσλ κε πιαηθφξκα εμ νινθιήξνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 18mx3m. 10

11 ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΕΘΝΞΝΗΗΑ Α.Δ. (ΑΚΠΡΔΙ) ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζηα 14 ζηιό ηνπ βπλνπνηείνπ (Θεληξηθόο πίλαθαο, ρεηξηζηήξηα, θαισδηώζεηο) ΑΦΝΗ ΗΥΑΛΛΗΓΖ (ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ) Θαηαζθεπή Θηηξίνπ 3.500m 2 ζηελ Δζληθή Νδό Πεξξώλ Θεζζαινλίθεο Πεξηβάιινλ ρψξνο : m 2 Θαηάζηεκα : 3.600m 2 ΠΔΟΟΔΠ Υσκαηνπξγηθά, νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα, κεηαιιηθή θαηαζθεπή θηηξίνπ,πάλει νξνθήο θαη πιαγηνθαιχςεσλ, παινζηάζηα, εηδηθέο κεηαιιηθέο πεξζίδεο επελδχζεηο ALUCOBOND, δάπεδα, θιίκαθεο, πεξηκεηξηθά θάγθεια εμψζηε, ηνηρνπεηάζκαηα, ςεπδνξνθέο, βαθέο, ηνπαιέηεο- είδε πγηεηλήο, πφξηεο, βηνκεραληθά ξνιά. Ξεξηβάιινλ ρώξνο Δπηρψζεηο 3Α, αζθαιηφζηξσζε, θξάζπεδα, ηζηκεληφπιαθεο, πεξίθξαμε, πφξηεο. Θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο ζπλεξγείνπ, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εγθαηάζηαζε πεπηεζκέλνπ αέξα, αιεμηθέξαπλν. ΑΦΝΗ ΣΑΡΕΖΗΥΑΛΛΝ & ΠΗΑ ΔΔ Δξγαζίεο επηζθεπώλ θαη αλαθαίληζεο ζε θηίξην η.κ. ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ, εμσηεξηθέο βαθέο, θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, γπςνζαλίδεο, ςεπδνξνθή, εζσηεξηθέο βαθέο, επελδχζεηο, θαηαζθεπή πγξνκφλσζεο (αζθαιηφπαλα), θαηαζθεπή ειαθξνζθπξνδέκαηνο ξχζεσλ, απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε επηθάιπςεο κεηαιιηθψλ ιακαξηλψλ θαζψο θαη δηαθσηηζηψλ, θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ. Αιιαγή δηθηχνπ ζέξκαλζεο, ηνπνζέηεζε αληιίαο πδάησλ, βειηίσζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, κεηαθίλεζε ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, βειηίσζε δηθηχνπ αθαζάξησλ. 11

12 ΑΦΟΝΚΑΘΔΓΝΛΗΘΖ - Ξ.ΞΟΝΘΝΞΗΓΖΠ-Θ.ΚΑΟΝΞΝΙΝΠ Ν.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Βηνηερληθό θηίξην επεμεξγαζίαο αθξώδνπο πιηθνύ 1.600m 2 γξαθείσλ 150m 2 θαη θηίξην Νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γξαθεία Ξεξηβάιισλ ρώξνο Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ζθειεηφο ζηδεξνθαηαζθεπήο, ηνηρνπνηία απφ πάλει, ππξάληνρε ςεπδνξνθή, επελδχζεηο θεξφλησλ ζηνηρείσλ ζηδεξνθαηαζθεπήο κε ππξάληνρε γπςνζαλίδα, νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα, ξάκπεο, βηνκεραληθέο πφξηεο, ζηέγαζηξα, άζθαιηνο. Γξαθεία ηδεξνθαηαζθεπή, ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, αινπκίληα, πιαθίδηα, πφξηεο. Ππξνζβεζηηθφ δίθηπν κε springlers θαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, δίθηπν ζέξκαλζεο κε αεξφζεξκα, ππξαλίρλεπζε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, ειεθηξηθνί πίλαθεο, απνρέηεπζε, χδξεπζε, θπζηθφ αέξην, αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα γεψηξεζεο, εγθαηάζηαζε πνηίζκαηνο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ALCATEL ΘΑΙΥΓΗΑ ΔΙΙΑΠ ΑΒΔ ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Αλαθαίληζε γξαθείσλ θαη απνζήθεο ππνθαηαζηήκαηνο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1.200m² Ξεξηβάιινλ ρώξνο Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 1.000m² κε θαηαζθεπή ππφβαζεο, βάζεο, αζθαιηηθήο επίζηξσζεο, πεξίθξαμε. Γξαθεία Κεηαιιηθφ παηάξη, ηνηρνπνηίεο, ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, πιαθίδηα ηνίρνπ, δαπέδνπ, είδε πγηεηλήο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, ςεπδνξνθή, πφξηα αζθαιείαο, βαθέο. Απνζήθε Βηνκεραληθφ δάπεδν, κεηαιιηθέο βηνκεραληθέο πφξηεο βαξέσο ηχπνπ, βαθέο. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γξαθείσλ (θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο, πίλαθεο, ηειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν DATA), θσηηζκφο απνζήθεο (ζράξεο, θαισδηψζεηο, θσηηζηηθά), πεξηθεξεηαθφο θσηηζκφο, εγθαηάζηαζε θίλεζεο κεραλεκάησλ, πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. 12

13 ΒΑΙΘΑΛ ΔΜΞΝΟΡ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ) ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ «ΛΔΥΛ ΑΞΝΘΖΘΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 65ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο λέσλ απνζεθψλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο Γίθηπα θαη πίλαθεο θσηηζκνχ, ειεθηξνινγηθή παξνρή ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ «ΘΑΟΑΙΖ» Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. ΒΑΦΔΗΑ-ΦΗΛΗΟΗΠΡΖΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ιεβεηνζηάζην Αηκνιέβεηαο kgr, ιέβεηαο ιαδηνχ, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, ζπιιέθηεο αηκνχ- ιαδηνχ, απηνκαηηζκνί, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. Γίθηπα ζσιελώζεσλ Αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, ιαδηνχ (300 Ο C), πεπηεζκέλνπ αέξα, καιαθνχ λεξνχ, ζθιεξνχ λεξνχ θαη κνλψζεηο δηθηχσλ. Πηδεξνθαηαζθεπέο Βάζεηο κεραλεκάησλ θαη ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. Γεληθέο θαηαζθεπέο Κεραλνπξγηθά εμαξηήκαηα. ΒΗΑΚΙ Α.Δ. (ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΑΚΙΝ ΘΑΗ ΑΚΙΝΠΑΘΣΑΟΝ) ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κεραλνπξγηθέο εξγαζίεο Κεηαθνξηθή ηαηλία ζάθσλ θαη ειηθνεηδήο γιπζηέξα ζάθσλ, κνληάξηζκα λέαο παιεηνπνηεηηθήο κεραλήο. 13

14 ΒΗΝΠΞ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΣΑΟΡΝ) Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 60ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΒΗΡΔΚΑ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΥΝΡΟΝΦΥΛ) ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ιεβεηνζηάζην Αηκνιέβεηαο kgr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, ζπιιέθηεο αηκνχ, απηνκαηηζκνί, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα ( Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 60ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. Γίθηπα ζσιελώζεσλ Αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, πεπηεζκέλνπ αέξα, πνηάζαο κε ζπλνδεία αηκνχ θαη κνλψζεηο δηθηχσλ. Πηδεξνθαηαζθεπέο Βάζεηο κεραλεκάησλ, ζηεξίγκαηα δηθηχσλ θαη δηάθνξεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. ΓΔΥΟΓΝΙΗΑΠ Π. Δ.Ξ.Δ. (ΚΝΛΑΓΑ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ) Θαηαζθεπή ςπθηηθώλ ζαιάκσλ εκβαδνύ 350m² θαη όγθνπ 1.400m² ΘΑΒΑΙΑ Τπθηηθνί ζάιακνη Πξνεξγαζίεο δηακφξθσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή κφλσζεο δαπέδνπ, κφλσζε δαπέδνπ- θξάγκα πδξαηκψλ, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζεξκνκνλσηηθά πάλει πάρνπο 150mm, πφξηεο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, αεξνθνπξηίλεο απφ PVC, δεκηνπξγία ζαιάκσλ κε βηνκεραληθά πάλει, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο, αεξνςπθηήξεο θαη θσηηζκφο. Πύζηεκα βηνκεραληθήο ςύμεο Ψστροζηάζιο Γχν(2) ζπκπηεζηέο (κε ηα αληίζηνηρα panel ειέγρνπ), δνρεία ιαδηνχ, θξένληνο, δχν (2) αεξφςπθηνη ζπκππθλσηέο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο. Ζιεθηξνινγηθά ζπζηήκαηνο ςύμεο Πίλαθαο ειέγρνπ ςχμεο - θιηκαηηζκνχ κε εθαξκνγή PLC, ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο κε εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (PC) θαη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο SCADA γηα ηελ απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ιήςε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ (θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηψλ, θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θαη αηζζεηεξίσλ, αλαθνίλσζε θαη θαηαγξαθή βιαβψλ, alarm θαη ηειεθσληθή εληνιή), 14

15 εζράξεο θαη θαισδηψζεηο γηα ηνπο ζπκπηεζηέο ζην ςπρξνζηάζην θαη ηνπο αεξνςπθηήξεο ζηνπο ζαιάκνπο, πίλαθαο κεηαγσγήο ΓΔΖ- ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο. CARREFOUR MAΟΗΛΝΞΝΙΝΠ A.E. Θαηαζθεπή θαηαζηεκάησλ Champion Καξηλόπνπινο ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ Πεξηβάιινλ ρψξνο : 2.000m 2 Θαηάζηεκα : 1.500m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΜΑΛΘΖΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο : m 2 Θαηάζηεκα : m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΟΑΗΑΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο : 4.000m 2 Θαηάζηεκα : 1.500m 2 Υσκαηνπξγηθά, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξνθαηαζθεπή, πάλει, επηζηξψζεηο δαπέδσλ, βηνκεραληθά δάπεδα, ςεπδνξνθέο, ηνηρνπεηάζκαηα, μπινπξγηθά, κεηαιιηθέο πφξηεο, ζηέγαζηξα, παινζηάζηα, ρξσκαηηζκνί, κνλψζεηο. Ζιεθηξνινγηθά, θσηηζκφο, πίλαθεο, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηλδχλνπ, αζζελψλ ξεπκάησλ, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππξνζβεζηηθφ δίθηπν, δίθηπν sprinklers, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, αεξαγσγνί. CITY GATE ΑΔ ONE SALONICA OUTLET ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ζην Δκπνξηθό Θέληξν GITY GATE ONE SALONICA OUTLET FOOD COURT +2 Eπηθάλεηα: 4.000m 2 ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΣΥΟΝΠ +2 Eπηθάλεηα: 2.000m 2 ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ -1 Eπηθάλεηα: 900m 2 ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ -3 Eπηθάλεηα: 350m 2 15

16 PARKING -3 Eπηθάλεηα: m 2 PARKING -4 Eπηθάλεηα: m 2 Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, γέκηζκα δαπέδσλ κε ειαθξνκπεηφ, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ/καξκάξσλ, ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, γπάιηλεο ππξάληνρεο πφξηεο, ρξσκαηηζκνί, ξνιά ππξάληνρν, επηθιηλείο ςεπδνξνθέο ζε ζπκκεηξηθνχο δαθηπιίνπο κε θξπθφ θσηηζκφ, μπινπξγηθά, πφξηεο, κεηαιιηθή γέθπξα, επνμεηδηθά δάπεδα, δηαγξάκκηζε παξθηλγθ,ηνπνζέηεζε μχιηλσλ καζίθ δαπέδσλ εζσηεξηθά θαη ζπλζεηηθνú πισηνχ ληεθ εμσηεξηθά ζε ππφβαζε θνηινδνθψλ. Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο, αεξαγσγνί, ςπθηηθέο κνλάδεο, ερνπαγίδεο, ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζχζηεκα ππξφζβεζεο (απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ χδαηνο springler, κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν), ερνπεηάζκαηα. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο Θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, θσηηζηηθά αζθαιείαο, ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, αληρλεπηέο, θαισδηψζεηο, ηειεθσληθφ δίθηπν, θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, θεληξηθφο εληζρπηήο, κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ζχζηεκα αζθαιείαο. COVITA A.E. ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ Πύζηεκα αηκνύ Αηκνιέβεηαο kgr/hr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ καδνχη 20m³, δεμακελή εκεξήζηαο θαηαλάισζεο καδνχη 2m³, ζπιιέθηεο, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, ζηδεξνθαηαζθεπέο, απηνκαηηζκνί, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ-δεμακελψλ. CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΖ ΑΔ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΔΓΚΝΛΓΝ ΟΝΠΡΑΛ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Υψξνο πψιεζεο: 16 m 2 Απνζεθεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί ρψξνη: 6 m 2 Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, 16

17 επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, ςεπδνξνθή, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν, θεξακηθά πιαθίδηα, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, παξαπέηαζκα απφθξπςεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο ίλαο. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΑΟΗΠΑΠ Τπφγεην: 37m 2 Ηζφγεην: 48m 2 Παηάξη: 34m 2 Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, ςεπδνξνθή, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν, θεξακηθά πιαθίδηα, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά αινπκηλίνπ κε θξχζηαιια αζθαιείαο, θαηαζθεπή κεηαιιηθήο ζθάιαο, λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, παξαπέηαζκα απφθξπςεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο ίλαο. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΗΟΑΗΑ Ηζφγεην: 80m 2 Παηάξη: 60m 2 Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο απφ ηνχβια, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, επελδχζεηο κε ηζηκεληνζαλίδα ζηε βηηξίλα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ςεπδνξνθή απφ γπςνζαλίδα, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν απφ 17

18 ζνπεδηθφ μχιν, θεξακηθά πιαθίδηα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο απφ ελεξγεηαθά γπαιηά επελδεδπκέλα απφ απηνθφιιεηα, εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά αινπκηλίνπ κε θξχζηαιια αζθαιείαο, λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο ίλαο. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΔΟΟΥΛ Γηακόξθσζε ππνζηαηηθνύ θαιηέξα φδεπζεο ειεθηξνινγηθψλ δηθηχσλ, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ, γεηψζεηο, θσηηζκφο Υψξηζκα κε ηζηκεληνζαλίδα, πφξηα αζθαιείαο, ρξσκαηηζκνί ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ζιεθηξνθσηηζκόο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε έμη ραιύβδηλνπο ππιώλεο (πξνβνιείο, ειεθηξηθνί πίλαθεο, θαισδηώζεηο). DIA HELLAS A.E. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΚΦΗΠΠΑΠ Θαηάζηεκα: 1.000m 2 δηψξνθν ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.000m 2 Θαηάζηεκα: 1000m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.050m 2 Θαηάζηεκα: 630m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.000m 2 Θαηάζηεκα: 1.000m 2 18

19 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΟΓΑΙΙΝ Θαηάζηεκα: 550m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΟΑΠ ΒΟΠΖΠ Θαηάζηεκα: 520m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.000m 2 Θαηάζηεκα:1.000m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ Θαηάζηεκα: 630m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΑΟΠΑΙΥΛ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.000m 2 Θαηάζηεκα: 1.000m 2 Δθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, δαπεδνζηξψζεηο κε πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κεηαιιηθέο ζχξεο, ςεπδνξνθέο, ζηδεξνθαηαζθεπή πιεπξηθή θαη νξνθήο, πάλει πνιπνπξεζάλεο, κνλψζεηο δαπέδσλ, ζηεγαλψζεηο, θηγθιηδψκαηα, ζθάιεο, πάγθνη θνπδίλαο, βηνκεραληθφ δάπεδν, πδξνξξνέο κεηαιιηθέο. Ξεξηβάιινλ ρώξνο Δπηρψζεηο 3Α, ηνηρεία αληηζηήξημεο, θξάζπεδα, αζθαιηηθή επίζηξσζε, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, βφζξνη, πεξίθξαμε. Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφοξεπκαηνδφηεο- πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θξεάηηα, ζσιελψζεηο), θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (ηζηνί, θαισδηψζεηο, θξεάηηα), ζχζηεκα ζέξκαλζεο- ςχμεο θαη αεξηζκνχ κε αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη αεξαγσγνχο. ΔΒΗΔΛ (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΛΖΚΑΡΝΟΓΗΑΠ) ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο Γίθηπα ζσιελώζεσλ Δπέθηαζε δηθηχσλ ζπκππθλσκάησλ, αηκνχ, ζέξκαλζεο, πεπηεζκέλνπ αέξα. Γίθηπν ςπρξνχ λεξνχ. Κνλψζεηο. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. πνβξύρηα αληιία Δγθαηάζηαζε ππνβξχρηαο αληιίαο ζε ππάξρνπζα πνκψλα, παξνρή. Πηδεξνθαηαζθεπέο ηεξίγκαηα δηθηχσλ. 19

20 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 800 KVA Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο, παξαιιειηζκφο κε ππάξρνληα ππνζηαζκφ, αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο γεληθνχ πίλαθα Υ.Σ. θαη ππνπηλάθσλ, λένη πίλαθεο Υ.Σ., αληηθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ Κ.Σ. θαη Υ.Σ. Φσηηζκφο λέσλ απνζεθψλ. ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΕΑΘΛΘΝ Γηαηεξεηέν θηίξην - Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 700m² Θαζαηξέζεηο, απνμειψζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο κε νπηφπιηλζνπο πδξνζεξκηθήο θαηεξγαζίαο, επηρξίζκαηα, βαθέο, ςεπδνξνθέο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, μχιηλα θνπθψκαηα γαιιηθνχ ηχπνπ (φςεσλ), μχιηλεο ζθάιεο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (πφξηεο-εξκάξηα- επελδχζεηο), ζεξκνκφλσζε- ζηεγάλσζε νξνθήο, μχιηλνη αλεκνθξάθηεο, δξχηλα παηψκαηα, γχςηλα, επηζθεπή θεληξηθψλ ζπξψλ, ζπληήξεζε ππαξρφλησλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ, κεηαιιηθή θαηαζθεπή θάιπςεο αίζξηνπ κε ςεπδνξνθή νπαιίλαο, αινπκηλέλην ζηέγαζηξν αίζξηνπ, θαζαξηζκφο καξκάξηλσλ επελδχζεσλ, ζηειψλ θαη αεησκάησλ φςεσλ, ηζηκεληελέζεηο κε ξεηίλεο γηα ελίζρπζε επηρξηζκάησλ φςεσο, πδξνβνιή, βαθή φςεσο. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο-ξεπκαηνδφηεο-πίλαθεο), ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, δίθηπν LAN, κηθηνλφκηζε θαηαλεκεηψλ DATA ΟΣΔ, ζχζηεκα αζθαιείαο (CCTV- CAMERA- VIDEO), δίθηπν ξαληάξ, ζχζηεκα ςχμεοζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (ιέβεηαο ζεξκνχ λεξνχ, ςχθηεο, θιηκαηηζηηθή κνλάδα, αεξαγσγνί, ζσιελψζεηο, fan coils). ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ Γηαηεξεηέν θηίξην - Αλαθαίληζε όςεσο Αληηθαηάζηαζε ή θαζάξηζκα νξζνκαξκάξσζεο, απνμήισζε επηρξηζκάησλ, επηρξίζκαηα, βαθέο, θαηαζθεπή ζηεζαίνπ, θηγθιηδψκαηα, θσηηζκφο φςεο, ζηδεξνπξγηθά, θαζαξηζκνί. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΤΑΣΛΥΛ ΔΒΝΗΑΠ Λέν θαηάζηεκα εκβαδνύ 160m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΘΗΑΘΝ Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 300m 2 20

21 Θαζαηξέζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο, επηρξίζκαηα, βαθέο, ςεπδνξνθέο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ - παινπίλαθεο (φςεσλ), κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζθάιαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (πφξηεο εξκάξηα ζθαινπάηηα - επελδχζεηο), ζεξκνκφλσζε - ζηεγάλσζε νξνθήο, αλεκνθξάθηεο, παιφζπξεο securit, ςεπδνξνθέο. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο- ξεπκαηνδφηεο- πίλαθεο), ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, κηθηνλφκηζε θαηαλεκεηψλ DATA - ΟΣΔ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο (CCTV CAMERA - VIDEO), ζχζηεκα ςχμεοζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (αλεκηζηήξεο, αληιίεο ζεξκφηεηαο, αεξαγσγνί). i BANK - ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΝΠ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Λέν θαηάζηεκα εκβαδνύ 264m 2 Βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, λέεο νξνθέο απφ γπςνζαλίδα θαη μχιν, επελδχζεηο φισλ ησλ ηνίρσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ είηε απφ μχιν είηε απφ γπςνζαλίδα, εηδηθέο θακπχιεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο επελδεδπκέλεο κε γπςνζαλίδα θαη κε ηνπνζέηεζε θξπθνχ θσηηζκνχ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπο φζν θαη ζην επάλσ κέξνο ηνπο, δεκηνπξγία ηνίρσλ απφ plexiglass γηα ηελ ηνπνζέηεζε LCD νζνλψλ, W.C., θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ θνπηηψλ κε ηαπηφρξνλε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθσλ κελπκάησλ επ απηψλ, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε εηδηθήο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θξπθφ θσηηζκφ, θσηηδφκελε επηθάλεηα απφ plexiglass, ηνπνζέηεζε projector γηα επηδαπέδηα πξνβνιή, έπηπια θαη γξαθεία απφ Corian, λέα παινζηάζηα ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα μχιηλα θαη βηληιηθά δάπεδα, ρσξίζκαηα απφ αινπκίλην θαη γπαιί. Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθνπ θήπνπ, κε πξφβιεςε γηα εηδηθφ θσηηζκφ. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ ζπλαγεξκνχ CCTV. Δ.Θ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ ΑΘΖΛΑ Ξπξαλίρλεπζε Πίλαθαο θεληξηθφο addressable, παξάιιεινη πίλαθεο, αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο, θσηνειεθηξηθνί, εθξεθηηθψλ αεξίσλ, ζεηξήλεο, θσηεηλνί επαλαιήπηεο, κεραληζκνί εληνιψλ, ειέγρνπ, modem επηθνηλσλίαο, θέληξν ειέγρνπ (ππνινγηζηήο, UPS, modem, ινγηζκηθφ), θαισδηψζεηο, θσηηζηηθά αζθαιείαο θαη ραιπβδνζσιήλεο. ΔΘΝ Α.Β.Δ.Δ. (ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ) 21

22 ΞΟΑΡΖΟΗΝ & ΑΞΝΘΖΘΖ ΙΗΘΥΛ - ΗΥΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Πεξηβάιισλ ρψξνο : m² ηαζκφο δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ : 300m² Θηίξην απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ-γξαθείσλ δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ : 600m² ΓΗΓΚΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΟΑΡΖΟΗΥΛ ΚΔ ΑΛΑΤΘΡΖΟΗΝ - ΘΑΙΑΚΑΡΑ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 7.000m² Αλαςπθηήξην : 100m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ Α : 180m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ Β : 200m² ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΞΝΙΓΟΝ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 5.000m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ : 120m² ΞΟΑΡΖΟΗΝ Λ. ΟΑΗΓΔΠΡΝ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 4.000m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ : 80m² Υσκαηνπξγηθά, νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, βαθέο, πιαθίδηα δαπέδσλ - ηνίρσλ, ςεπδνξνθέο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζεξκνκφλσζε, πγξνκφλσζε, ηειερεηξηδφκελα ξνιά πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ. Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφο - ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, χδξεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν απνρέηεπζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Δηδηθέο εξγαζίεο Σνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, ΣΟΣΔΚ, ζήκαηνο, επελδχζεσλ, θαηαζθεπή λεζίδσλ αληιηψλ, εγθαηάζηαζε αληιηψλ, ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε αληιηψλ, βηνκεραληθφ δάπεδν ζηεγάζηξσλ, ξάκπα, πεηξειαηνδηαρσξηζηήο, ζήκαλζε θφκβνπ, εγθαηαζηάζεηο πιπληεξίσλ, ιηπαληεξίσλ, δίθηπν θαπζίκσλ, ηνπνζέηεζε θαη εγθηβσηηζκφο δεμακελψλ. Ξεξηβάιινλ ρώξνο Τπφβαζε βάζε - αζθαιηηθή επίζηξσζε, πεξίθξαμε, ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο ζπξφκελεο ζχξαο (είζνδνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν), θφκβνο. ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΙΔΥΦΝΟΝ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.700m 2 Θαηάζηεκα: 127m 2 Αλαθαίληζε πάξρνληνο Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ Ρύπνπ «Θαιπςώ» Απνμειψζεηο, θαηαζθεπή δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ, ειεθηξνινγηθψλ, θιηκαηηζκνχ, κνλψζεσλ, επελδχζεσλ etalbond. 22

23 Ξεξηβάιινλ ρώξνο Βηνκεραληθφ δάπεδν, άζθαιηνο, θφκβνο, θαλάιηα απνξξνήο απνρέηεπζεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, πεδνδξφκηα, πεξηθεξεηαθφο θσηηζκφο, επελδχζεηο ζηεγάζηξσλ, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηνπνζέηεζε δεμακελψλ, νγθνκεηξήζεηο δεμακελψλ, πδξαπιηθή δνθηκή δεμακελψλ, ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θαπαθηψλ δεμακελψλ, ηνπνζέηεζε-ζχλδεζε αληιηψλ, δίθηπν πδξαπιηθήο-ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο αληιηψλ. ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 520m² Θαηάζηεκα : 199m² ηέγαζηξν : 150m² Θαηεδάθηζε θηζηάκελνπ Θηηξίνπ θαη Αλέγεξζε Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ κε Ξεξίθξαμε Ρύπνπ «Θαιπςώ» Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο Θαηεδάθηζε θηηξίνπ, απνμειψζεηο δεμακελψλ θαπζίκσλ, ζηεγάζηξνπ, αληιηψλ, ζεκαηνινγίαο, δαπέδνπ πιαηείαο, λεζίδαο αληιηψλ θαη πεξίθξαμεο. Δθζθαθέο, επηρψζεηο, θξάζπεδα, πεξίθξαμε, δεμακελέο, απνξξνθεηηθφο θαη ζεπηηθφο βφζξνο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα, αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, μεξά δφκεζε, etalbond, πιαθίδηα δαπέδνπ, πιαθίδηα ηνίρνπ, πιπληήξην ιηπαληήξην, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ, θαζαξηφηεηεο. Ξεξηβάιινλ Σώξνο Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζηακπσηφ. Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο απνρέηεπζεο, δίθηπν θαπζίκσλ, αληιίεο θαπζίκσλ, γεηψζεηο, απηφκαηε πφξηα, βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ. ΞΑΡΟΗΑΟΣΗΘΑ ΓΖΚΝ ΞΙΑΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 2.900m² ηαζκφο δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ : 350m² ηαζκφο απηνθηλήησλ : 3x240m² Πηαζκόο Απηνθηλήησλ Γεκόζηαο Σξήζεο θαη Ξξαηήξην γξώλ Θαπζίκσλ Δθζθαθέο, επηρψζεηο, θξάζπεδα, πεξίθξαμε, δάπεδα θπθινθνξίαο, δεμακελέο, απνξξνθεηηθφο θαη ζεπηηθφο βφζξνο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, μεξά δφκεζε, etalbond, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ, θαζαξηφηεηεο, Ξεξηβάιινλ ρώξνο Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, αζθαιηφζηξσζε, θπθινθνξηαθή ζχλδεζε θφκβνπ. 23

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΝΑΜΛΗ ΘΔΟΦΙΛΟ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΥΑΑΠΗ ΘΩΜΑ ΑΔΜ 4502

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

S Ειαζηηθά 165/60 R15

S Ειαζηηθά 165/60 R15 PARK 1,0lt L MINU 1,0lt L 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT 14'' 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.480 8.980 10.160 10.750 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΩΗ 7.580 8.080 8.960 9.550

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΓΗΜΟ Β. ΚΤΝΟΤΡΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΔ: ΠΓΔ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Δπεκβάζεηο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΑ. Οςε από Απνζηνινπνύινπ

ΥΔΓΗΑ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΑ. Οςε από Απνζηνινπνύινπ 1 ΥΔΓΗΑ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΑ Οςε από Απνζηνινπνύινπ Σξηζδηάζηαην πνξάδσλ - Απνζηνινπνύινπ 2 Οςε πνξάδσλ 3 Κάηνςε ππνγείνπ 4 Κάηνςε ηζνγείνπ (piloti θαη θήπνο) 5 Κάηνςε Α1,Α2,Β1,Β2,Γ1,Γ2,Γ1,Γ2 Ηζόγεην κεδνλεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣ ΑΡΗ

3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣ ΑΡΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΟ 1 ΟΨΗ ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 2 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣΑΡΗ 3 ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ 4 ΠΙΩ ΟΨΗ 5 Πίλαθαο Δηδηθήο πγξαθήο ππνρξεώζεσλ. 6 αιόλη Τπλνδσκάηηα Κνπδίλα Λνπηξό - wc Δμώζηεο - ηαξάηζεο Γάπεδα Ξύιν Γξπο AB 12 Ξύιν Γξπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» ΣΕΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ & ΝΕΑΠΟΛΕΩ, 153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP Οδηγίες Χρήζης - σνηήρηζης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Πηζηνπνηεηηθφ Δγγχεζεο... 5 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ... 6 2. ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανώηαηο όριο αιηούμενοσ μιζθώμαηος για ηοσς τώροσς κύριας τρήσης ορίζεηαι ηο ποζό ηων

Ανώηαηο όριο αιηούμενοσ μιζθώμαηος για ηοσς τώροσς κύριας τρήσης ορίζεηαι ηο ποζό ηων Θεζζαινλίθε 16/9/2015 Αξηζ. Πξση.:16890 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΓΑΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ΝΔΑΠΟΛΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 1. χκθσλα κε ηνλ Α.Ν 1846/51 «Πεξί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925656 2015-07-21

15REQ002925656 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έπγο: «ςνηήπηζη κενηπικών κλιμαηιζηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α. ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α. ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ (RENDERING) ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΦΑΓΗ; ΣΟΣΕ, ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ

[1] ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ ΚΔΙΔΣΖ > ΔΘΘΔΖ ΘΟΠΗΚΟΣΖΣΑ > ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ > ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 1. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο Γήκνο Νέαο κχξλεο ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο πφιεο ζηνλ ηνκέα ηεο Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο

Διαβάστε περισσότερα

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0]

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0] Τει.+306940577834,+302108953836 E-mail annasalvaridou@yahoo.com ΠΑΙΒΑΟΗΓΝ ΑΛΛΑ Ξξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δζληθόηεηα : Διιεληθή Τόπνο γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Ππνπδέο Ξηζηνπνηεηηθά [ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003337382 2015-11-19

15REQ003337382 2015-11-19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη Ανελκσζηήρων ζηο Πολιηιζηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959 1 2 Πεξηερόκελα Δηαηξηθό Πξνθίι Δηζαγωγή Δμνπιηζκόο Δηαηξίαο Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο Πξνθαηαζθεπαζκέλα πίηηα Έηνηκε Σνηρνπνηία «Energy Wall System» 3 Δηαηξηθό Πξνθίι ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΙΑ:M.MICHAELMETALSL.T.D.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥ/ΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧ ΚΣΗΡΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΓΟ: Σσποποιημένοι οικίζκοι για Αρταιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Σηελ Αζήλα ζήκεξα, oη θάησζη ππνγεγξακκέλνη αθ ελφο 1) Γηνλχζεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξεζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1

ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1 ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΝ 13499 (External thermal insulation composite systems (ETICS) based

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο Εήζεο Ξελνθψλ, Ζιεθηξνιφγνο Μεραλνιφγνο Μέινο ηεο Οηθνινγίαο Αιιειεγγχεο Παραδοτές : 20.05.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα