Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο"

Transcript

1

2 Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. είλαη κία ηερληθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη ζηελ αλάπηπμε αθηλήησλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2003 ε ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε εξβία κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DIASTASI CONSTRUCTION d.o.o. θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008 ζην Καπξνβνχλην κέζσ ηεο DIASTASI TECHNICAL DSD PODGORICA. Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σνπ Δκπνξίνπ Σεο Βηνκεραλίαο Σσλ Σξαπεδψλ Σσλ Πεηξειαηνεηδψλ Σνπ Σνπξηζκνχ Σνπ Γεκνζίνπ Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο Σηο επηρεηξήζεηο απηέο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ΓΗΑΣΑΖ Α.Δ. ζα βξείηε ζην site Ζ ΓΗΑΣΑΖ Αλψλπκε Δηαηξία πηζηνπνηείηαη βάζεη ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 γηα ηελ Θαηαζθεπή Θηηξηαθψλ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ. 2

3 ΞΔΙΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΒΔΕ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ) 8 ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. 8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 8 Α.Δ.Δ. ΥΑΛΤΒΟ (HELLENIC STEEL) 9 Α.Δ.Δ.Π. Γ. ΜΑΜΗΓΑΚΖ & ΗΑ 10 ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. (ΑΜΣΔΛ) 11 ΑΦΟΗ ΗΧΑΝΝΗΓΖ (ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ) 11 ΑΦΟΗ ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ & ΗΑ ΔΔ 11 ΑΦΡΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ - Π.ΠΡΟΚΟΠΗΓΖ-Θ.ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ. 12 ALCATEL ΚΑΛΧΓΗΑ ΔΛΛΑ ΑΒΔ 12 ΒΑΛΚΑΝ ΔΞΠΟΡΣ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΞΤΛΟΤ) 13 ΒΑΦΔΗΑ-ΦΗΝΗΡΗΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. 13 ΒΗΑΜΤΛ Α.Δ. (ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΑΜΤΛΟΤ ΚΑΗ ΑΜΤΛΟΑΚΥΑΡΟΤ) 13 ΒΗΟΤΠ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΡΣΟΤ) 14 ΒΗΣΔΜΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ) 14 ΓΔΧΡΓΟΤΛΗΑ. Δ.Π.Δ. (ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 14 CARREFOUR MAΡΗΝΟΠΟΤΛΟ A.E. 15 CITY GATE ΑΔ ONE SALONICA OUTLET 15 COVITA A.E. 16 CYTA ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΑΔ 16 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 18 DIA HELLAS A.E. 18 ΔΒΗΔΝ (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ) 19 3

4 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 20 Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ 21 ΔΚΟ Α.Β.Δ.Δ. (ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ) 21 ΔΛΒΗΑΛ Α.Δ. (ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ) 26 ΔΛΒΗΕ Α.Δ. (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ) 26 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Α.Δ. (ΔΔΑΑ) 26 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ Α.Δ. (COCA COLA) 28 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (Δ.Ο.Σ.) 29 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 29 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 30 9 η ΔΦΟΡΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ 30 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Α.Δ. 30 ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. (ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΔΗΓΧΝ ΔΞΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ) 32 GOOD YEAR ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. 32 GOODY S ΟΜΗΛΟ VIVARTIA 33 GREENFOOD ΑΒΔΔ - ΟΜΗΛΟ ΓΔΛΣΑ / VIVARTIA 33 I.K. ΒΔΛΛΗΓΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ Β. ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 34 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.Γ.Α. (ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ) 34 ΗΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 34 JOY CLUB ΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ) 35 ΚΑΦΖ - ΒΑΡΓΑ Α.Δ. (ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΦΖ) 35 ΚΗΚΗΕΑ Α.Δ.Β.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ ΜΔΛΗΑ) 36 ΚΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. (ΠΛΔΚΣΖΡΗΟ) 38 4

5 Κ&Ν ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ Α.Β.Δ. (ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 38 ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. 39 ΚΡΑΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 40 ΚΣΖΗΟ ΕΔΤ ΔΠΔ 41 KNAUF ΓΤΦΟΠΟΗΗΑ ΑΒΔΔ 41 ΛΑΜΑΠΛΑΣ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ) 41 ΛΔΤΚΑ ΟΡΤΚΣΑ 42 ΛΖΣΧ Α.Δ. (ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΒΡΔΦΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ) 42 LIDL HELLAS & ΗΑ Δ.Δ. (ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 43 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ ΣΗΣΑΝ Α.Δ. 50 ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ) 50 ΜΟΤEΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 50 ΜΠΑΡMΠΑ ΣΑΘΖ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 50 ΜΑΚRO CASH & CARRY 51 MANGO (ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΡΟΤΥΧΝ) 52 MEDIA SATURN HELLAS (ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΧΛΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ) 52 MEDITERRANEAN COSMOS 54 MICROSOFT ΔΛΛΑ Α.Δ. 54 Ν.Α.Σ.Ο. - ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΚΟΓΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Ο.Λ.Θ. 55 ΝΔΣΛΔ ΔΛΛΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΟΡΠΖ 56 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ 56 ΟΠΑΠ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔ 56 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Ο.Λ.Θ.) 57 5

6 ΠΑΝΟΡΑΜΗΚ Α.Δ. (ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ) 58 ΠΡΟΝΣΑΞΗΟΝ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ) 58 ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ & ΑΜΑΛΗΑ 59 PEPSICO ΖΒΖ Α.Β.Δ. 59 POLIECO HELLAS A.E.B.E. 62 ΔΣΡΑ Α.ΣΑΜΑΣΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. (ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ) 63 ΗΓΔΝΟΡ Α.Β.Δ.Δ. (ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΔΗΟ) 63 ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 64 ΦΑΓΔΗΑ ΚΗΛΚΗ 64 SPRIDER STORES A.E. 64 ΣΔΜΔ Α.Δ. COSTA NAVARINO 72 TRENDINO 73 ΣΗΝΦΗΛ Α.Δ. (ΒΑΦΔΗΟ ΦΗΝΗΡΗΣΖΡΗΟ) 73 ΣΗΣΑΝ Α.Δ. (ΣΗΜΔΝΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ) 73 ΣΟΡΧΝΖ Α.Δ. (ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ) 74 ΣΟΤΡΝΑΒΗΣΖ Α.Β.Δ.Δ. (ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ) 74 ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΗΟΤ 76 VILLAGE CINEMAS 76 ΤΗΟΗ ΑΡΑΜΟΤΡΣΖ Α.Β.Δ.Δ. (ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΔΗΟ) 77 ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΗΑ KRICKET - ΑΦΟΗ ΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 77 ΦΗΛΚΔΡΑΜ ΣΕΟΝΟΝ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ) 78 FOODIN ΓΗΑΚΟ & ΗΑ Δ.Π.Δ. (ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ) 78 Υ.Α.Ν.Θ. 78 6

7 ΘΓΑΡΟΗΘΥΛ 80 EKO SERBIA AD 80 EUROPEAN PERSPECTIVE 82 ΜcDONALD S 82 MEGASTORES ELECTRONICA d.o.o. 82 ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ Α.Δ. (ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ) 83 SAJKASKA AE ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ (ΔΒΕ) 83 STER CINEMAS 84 VOJVODJANSKA BANKA (ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ NBG) 84 DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO MONTENEGRO 85 ΔΚO - JUGOPETROL AD KOTOR 85 MUNICIPALITY OF NIKSIC 87 STER CINEMAS 87 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 88 SPRIDER STORES A.E. 88 7

8 ΑΒΔΕ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΚΑΟΗΘΥΛ) Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο Γίθηπα ππέξζεξκνπ λεξνχ θαη πεηξειαίνπ, κνλψζεηο. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 750 KVA Απνμήισζε παιαηνχ δεχγνπο, ηνπνζέηεζε λένπ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ κε φια ηα εμαξηήκαηα, δεμακελή πεηξειαίνπ, πεδίν ηζρχνο δηαθνπηψλ κε κνηέξ ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ-Ζ/Ε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δεχγνπο- πεδίνπ κεηαγσγήο, ηξίγσλν γείσζεο. Γεληθέο εξγαζίεο Υεκηθφο θαζαξηζκφο θαη κφλσζε δεμακελήο πεηξειαίνπ, ςεπδνξνθή. ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ Αεξφςπθηνο ςχθηεο 80 RT, ςπρξνζηάζην, δίθηπν ηξνθνδνζίαο αεξνςπθηήξσλ θαη fan coils, κνλψζεηο δηθηχσλ. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40 HP θαη Π/Θ 45 ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ππζηήκαηα θιηκαηηζκνύ (ζέξκαλζε- ςύμε- εμαεξηζκόο) Θιηκαηηζηηθή κνλάδα, δίθηπν αεξαγσγψλ, κνλψζεηο αεξαγσγψλ. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΝΗΛΗΘΑ Δκβαδφλ γεπέδνπ : 3.226,51m 2 Δκβαδφλ ππνγείνπ : 151,97 m 2 Δκβαδφλ ηζνγείνπ : 130,88 m 2 Δκβαδφλ νξφθνπ : 67,95 m 2 Γηακνξθσκέλνο Πεξηβάιισλ ρψξνο : 2.000,00 m 2 Γηώξνθν θηίξην κε ππόγεην ζηνλ Γήκν Ξπιαίαο Θεζζαινλίθεο ζηελ πεξηνρή Φνίληθα επί ηεο Ιεσθόξνπ Γεσξγηθήο Πρνιήο. 8

9 Δθζθαθέο, εθηίκεζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο εδάθνπο κε ζηαηηθέο πελεηξνκεηξήζεηο, εμπγίαλζε εδάθνπο ζεκειίσζεο θηηξίνπ, επηρψζεηο, ζηεγαλφο βφζξνο, ζθειεηφο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πιήξσζε κε νπηνπιηλζνδνκή κε ζεξκνκφλσζε θαη επηρξίζκαηα κε καξκαξφζθνλε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, πγξνκνλψζεηο δσκάησλ θαη πγξνκφλσζε ππνγείνπ, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξν θαη πιαθίδηα, εμσηεξηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, εζσηεξηθά μχιηλεο ζχξεο θνηλέο πξεζαξηζηέο θαη κεηαιιηθέο ππξάληνρεο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, ρξσκαηηζκνί φςεσλ θαη ζπαηνπιαξηζηά εζσηεξηθά, θαηαζθεπή νξνθήο απφ νξπθηή ίλα θαη γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή μχιηλσλ εξκαξίσλ εμππεξέηεζεο γξαθείσλ θαη ηακείσλ, κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα θιηκαθνζηαζίνπ, εμσζηψλ. Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θα πξνζαγσγήο λσπνχ αέξα, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ (ζχζηεκα VRV), πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, δνκεκέλε θαισδίσζε δηθηχνπ επηθνηλσληψλ θαη Ζ/Τ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, θαισδίσζε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ, CCTV, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαηαζθεπή δηθηχνπ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο γθαδφλ. Ξεξηβάιισλ ρώξνο Γεκηνπξγία ππφβαζεο, βάζεο, αζθαιηηθνχ κε ακκνράιηθν θαη 3Α, αζθαιηφζηξσζε, δεκηνπξγία ρψξσλ θχηεπζεο θαη ζηξψζηκν έηνηκνπ γξαζηδηνχ, θαηαζθεπή πεξηθξαγκάησλ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ κε ζπξκαηφπιεγκα θαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. Α.Δ.Δ. ΣΑΙΒΝΠ (HELLENIC STEEL) ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο σιελψζεηο ππξαζθάιεηαο ζηηο δεμακελέο πξνπαλίνπ, αληηθαηάζηαζε ζεη ζσιήλσλ - κπεθ ζηελ δεμακελή μεπιχκαηνο, επηζθεπή ζσιελψζεσλ ζηα απνδπηήξηα, θαζαξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ TCM oil cellar, απνμήισζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, κνλψζεηο. Θαηαζθεπή ζεξπαληίλσλ Κεηαηξνπέο κεραλεκάησλ Δθηέιεζε κεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζην ηχκπαλν, mεηαθνξά ρεηξηζηεξίνπ ςαιηδηνχ θνπήο ραιπβδνηαηληψλ, κεραλνινγηθέο εξγαζίεο ζην ζπγθξφηεκα ηεο κεηαιινβνιήο. Ππληήξεζε γεξαλνγεθπξώλ Δξγαζίεο ζηνλ κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ κπνπινληψλ, βαθή θαη θαζαξηζκφο. Δξγαζίεο ζηνπο απαγσγείο θαπζαεξίσλ πληήξεζε θαη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη επηζθεπή θίιηξσλ ζηνλ απαγσγφ θαπζαεξίσλ ηεο γξακκήο θαζαξηζκνχ, θαζαξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ TCM oil cellar. 9

10 Θαηαζθεπέο θίιηξσλ Ππληήξεζε θίιηξσλ Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θίιηξσλ αέξα, θαζαξηζκφο θίιηξνπ ηνπ αλεκηζηήξα ςχμεο, ζχζηεκα θίιηξαλζεο- αθχγξαλζεο. Πηδεξνθαηαζθεπέο Αλζξσπνζπξίδεο, κεηαιιηθέο ζθάιεο ζηνπο ππνζηαζκνχο, πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, κεηαιιηθέο πφξηεο, ζηδεξνθαηαζθεπέο γηα ηνπνζέηεζε παιάγθσλ ζην ηκήκα ζπζθεπαζίαο, εγθαηάζηαζε παιάγθνπ ζην TCM, θαηαζθεπή θνπβνπθιίσλ γηα ηα θιάξθ. Γεμακελέο Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεο δεμακελήο passivation, εμαγσγή ιάζπεο απφ ηα Distribution tank. Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο απηνκαηηζκνί πνζηαζκνί Θαζαξηζκφο ησλ κνλσηήξσλ θαη απνςίισζε θαη θαζαξηζκφο ηνπ ππνζηαζκνχ 150 KV, ζπληεξήζεηο δέθα ππνζηαζκψλ. Πύζηεκα παξαθνινύζεζεο ελέξγεηαο χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ρξήζε Ζ/Τ. Ππζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη ειέγρνπ Απηνκαηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κέζσ P.L.C. ελφο θνπηηθνχ κεραλήκαηνο, ζχζηεκα αλίρλεπζεο ζθαικάησλ κε ρξήζε Ζ/Τ, λέν ζχζηεκα αλίρλεπζεο νπψλ θαη ηαμηλφκεζεο ραιπβδνηαηληψλ ζηελ γξακκή ειεθηξνιπηηθήο επηθαζζηηέξσζεο, πίλαθαο ειέγρνπ κνλάδαο εμνπδεηέξσζεο απνβιήησλ (Neutralization) κε εθαξκνγή P.L.C., πίλαθαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξεχκαηνο αλνξζσηηθήο δηάηαμεο ζηελ γξακκή ειεθηξνιπηηθνχ θαζαξηζκνχ ιακαξίλαο E.C.L. Γηάθνξεο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πληήξεζε κπαξψλ ηνπ ηκήκαηνο reflow ηεο γξακκήο ειεθηξνιπηηθήο επηθαζζηηέξσζεο, βειηίσζε ςχμεο αλνξζσηηθψλ ηεο γξακκήο ειεθηξνιπηηθήο επηθαζζηηέξσζεο, εγθαηάζηαζε εθθηλεηψλ θαη θαισδηψζεσλ ζε ηξία coolers ησλ λέσλ θνχξλσλ, επηζθεπή ηεζζάξσλ δεπγψλ ειεθηξνδίσλ ειεθηξφιπζεο, ηξνπνπνίεζε δηαδξνκψλ γξακκψλ παξνρήο πξηδψλ, πίλαθεο ππξαζθάιεηαο, ρεηξηζηήξηα, πίλαθεο αλφξζσζεο ηζρχνο 8000 Α. Α.Δ.Δ.Ξ. Γ. ΚΑΚΗΓΑΘΖΠ & ΠΗΑ ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Δγθαηάζηαζε ππφγεηαο ειεθηξνληθήο γεθπξνπιάζηηγγαο 80 ηφλσλ κε πιαηθφξκα εμ νινθιήξνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 18mx3m. 10

11 ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΕΘΝΞΝΗΗΑ Α.Δ. (ΑΚΠΡΔΙ) ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζηα 14 ζηιό ηνπ βπλνπνηείνπ (Θεληξηθόο πίλαθαο, ρεηξηζηήξηα, θαισδηώζεηο) ΑΦΝΗ ΗΥΑΛΛΗΓΖ (ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ) Θαηαζθεπή Θηηξίνπ 3.500m 2 ζηελ Δζληθή Νδό Πεξξώλ Θεζζαινλίθεο Πεξηβάιινλ ρψξνο : m 2 Θαηάζηεκα : 3.600m 2 ΠΔΟΟΔΠ Υσκαηνπξγηθά, νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα, κεηαιιηθή θαηαζθεπή θηηξίνπ,πάλει νξνθήο θαη πιαγηνθαιχςεσλ, παινζηάζηα, εηδηθέο κεηαιιηθέο πεξζίδεο επελδχζεηο ALUCOBOND, δάπεδα, θιίκαθεο, πεξηκεηξηθά θάγθεια εμψζηε, ηνηρνπεηάζκαηα, ςεπδνξνθέο, βαθέο, ηνπαιέηεο- είδε πγηεηλήο, πφξηεο, βηνκεραληθά ξνιά. Ξεξηβάιινλ ρώξνο Δπηρψζεηο 3Α, αζθαιηφζηξσζε, θξάζπεδα, ηζηκεληφπιαθεο, πεξίθξαμε, πφξηεο. Θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο ζπλεξγείνπ, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εγθαηάζηαζε πεπηεζκέλνπ αέξα, αιεμηθέξαπλν. ΑΦΝΗ ΣΑΡΕΖΗΥΑΛΛΝ & ΠΗΑ ΔΔ Δξγαζίεο επηζθεπώλ θαη αλαθαίληζεο ζε θηίξην η.κ. ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ, εμσηεξηθέο βαθέο, θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, γπςνζαλίδεο, ςεπδνξνθή, εζσηεξηθέο βαθέο, επελδχζεηο, θαηαζθεπή πγξνκφλσζεο (αζθαιηφπαλα), θαηαζθεπή ειαθξνζθπξνδέκαηνο ξχζεσλ, απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε επηθάιπςεο κεηαιιηθψλ ιακαξηλψλ θαζψο θαη δηαθσηηζηψλ, θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ. Αιιαγή δηθηχνπ ζέξκαλζεο, ηνπνζέηεζε αληιίαο πδάησλ, βειηίσζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, κεηαθίλεζε ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, βειηίσζε δηθηχνπ αθαζάξησλ. 11

12 ΑΦΟΝΚΑΘΔΓΝΛΗΘΖ - Ξ.ΞΟΝΘΝΞΗΓΖΠ-Θ.ΚΑΟΝΞΝΙΝΠ Ν.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Βηνηερληθό θηίξην επεμεξγαζίαο αθξώδνπο πιηθνύ 1.600m 2 γξαθείσλ 150m 2 θαη θηίξην Νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γξαθεία Ξεξηβάιισλ ρώξνο Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ζθειεηφο ζηδεξνθαηαζθεπήο, ηνηρνπνηία απφ πάλει, ππξάληνρε ςεπδνξνθή, επελδχζεηο θεξφλησλ ζηνηρείσλ ζηδεξνθαηαζθεπήο κε ππξάληνρε γπςνζαλίδα, νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα, ξάκπεο, βηνκεραληθέο πφξηεο, ζηέγαζηξα, άζθαιηνο. Γξαθεία ηδεξνθαηαζθεπή, ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, αινπκίληα, πιαθίδηα, πφξηεο. Ππξνζβεζηηθφ δίθηπν κε springlers θαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, δίθηπν ζέξκαλζεο κε αεξφζεξκα, ππξαλίρλεπζε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, ειεθηξηθνί πίλαθεο, απνρέηεπζε, χδξεπζε, θπζηθφ αέξην, αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα γεψηξεζεο, εγθαηάζηαζε πνηίζκαηνο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ALCATEL ΘΑΙΥΓΗΑ ΔΙΙΑΠ ΑΒΔ ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Αλαθαίληζε γξαθείσλ θαη απνζήθεο ππνθαηαζηήκαηνο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1.200m² Ξεξηβάιινλ ρώξνο Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 1.000m² κε θαηαζθεπή ππφβαζεο, βάζεο, αζθαιηηθήο επίζηξσζεο, πεξίθξαμε. Γξαθεία Κεηαιιηθφ παηάξη, ηνηρνπνηίεο, ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, πιαθίδηα ηνίρνπ, δαπέδνπ, είδε πγηεηλήο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, ςεπδνξνθή, πφξηα αζθαιείαο, βαθέο. Απνζήθε Βηνκεραληθφ δάπεδν, κεηαιιηθέο βηνκεραληθέο πφξηεο βαξέσο ηχπνπ, βαθέο. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γξαθείσλ (θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο, πίλαθεο, ηειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν DATA), θσηηζκφο απνζήθεο (ζράξεο, θαισδηψζεηο, θσηηζηηθά), πεξηθεξεηαθφο θσηηζκφο, εγθαηάζηαζε θίλεζεο κεραλεκάησλ, πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. 12

13 ΒΑΙΘΑΛ ΔΜΞΝΟΡ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ) ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ «ΛΔΥΛ ΑΞΝΘΖΘΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 65ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο λέσλ απνζεθψλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο Γίθηπα θαη πίλαθεο θσηηζκνχ, ειεθηξνινγηθή παξνρή ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ «ΘΑΟΑΙΖ» Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. ΒΑΦΔΗΑ-ΦΗΛΗΟΗΠΡΖΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ιεβεηνζηάζην Αηκνιέβεηαο kgr, ιέβεηαο ιαδηνχ, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, ζπιιέθηεο αηκνχ- ιαδηνχ, απηνκαηηζκνί, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. Γίθηπα ζσιελώζεσλ Αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, ιαδηνχ (300 Ο C), πεπηεζκέλνπ αέξα, καιαθνχ λεξνχ, ζθιεξνχ λεξνχ θαη κνλψζεηο δηθηχσλ. Πηδεξνθαηαζθεπέο Βάζεηο κεραλεκάησλ θαη ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. Γεληθέο θαηαζθεπέο Κεραλνπξγηθά εμαξηήκαηα. ΒΗΑΚΙ Α.Δ. (ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΑΚΙΝ ΘΑΗ ΑΚΙΝΠΑΘΣΑΟΝ) ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κεραλνπξγηθέο εξγαζίεο Κεηαθνξηθή ηαηλία ζάθσλ θαη ειηθνεηδήο γιπζηέξα ζάθσλ, κνληάξηζκα λέαο παιεηνπνηεηηθήο κεραλήο. 13

14 ΒΗΝΠΞ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΣΑΟΡΝ) Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 60ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΒΗΡΔΚΑ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΥΝΡΟΝΦΥΛ) ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ιεβεηνζηάζην Αηκνιέβεηαο kgr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, ζπιιέθηεο αηκνχ, απηνκαηηζκνί, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα ( Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 60ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. Γίθηπα ζσιελώζεσλ Αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, πεπηεζκέλνπ αέξα, πνηάζαο κε ζπλνδεία αηκνχ θαη κνλψζεηο δηθηχσλ. Πηδεξνθαηαζθεπέο Βάζεηο κεραλεκάησλ, ζηεξίγκαηα δηθηχσλ θαη δηάθνξεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. ΓΔΥΟΓΝΙΗΑΠ Π. Δ.Ξ.Δ. (ΚΝΛΑΓΑ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ) Θαηαζθεπή ςπθηηθώλ ζαιάκσλ εκβαδνύ 350m² θαη όγθνπ 1.400m² ΘΑΒΑΙΑ Τπθηηθνί ζάιακνη Πξνεξγαζίεο δηακφξθσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή κφλσζεο δαπέδνπ, κφλσζε δαπέδνπ- θξάγκα πδξαηκψλ, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζεξκνκνλσηηθά πάλει πάρνπο 150mm, πφξηεο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, αεξνθνπξηίλεο απφ PVC, δεκηνπξγία ζαιάκσλ κε βηνκεραληθά πάλει, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο, αεξνςπθηήξεο θαη θσηηζκφο. Πύζηεκα βηνκεραληθήο ςύμεο Ψστροζηάζιο Γχν(2) ζπκπηεζηέο (κε ηα αληίζηνηρα panel ειέγρνπ), δνρεία ιαδηνχ, θξένληνο, δχν (2) αεξφςπθηνη ζπκππθλσηέο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο. Ζιεθηξνινγηθά ζπζηήκαηνο ςύμεο Πίλαθαο ειέγρνπ ςχμεο - θιηκαηηζκνχ κε εθαξκνγή PLC, ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο κε εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (PC) θαη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο SCADA γηα ηελ απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ιήςε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ (θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηψλ, θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θαη αηζζεηεξίσλ, αλαθνίλσζε θαη θαηαγξαθή βιαβψλ, alarm θαη ηειεθσληθή εληνιή), 14

15 εζράξεο θαη θαισδηψζεηο γηα ηνπο ζπκπηεζηέο ζην ςπρξνζηάζην θαη ηνπο αεξνςπθηήξεο ζηνπο ζαιάκνπο, πίλαθαο κεηαγσγήο ΓΔΖ- ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο. CARREFOUR MAΟΗΛΝΞΝΙΝΠ A.E. Θαηαζθεπή θαηαζηεκάησλ Champion Καξηλόπνπινο ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ Πεξηβάιινλ ρψξνο : 2.000m 2 Θαηάζηεκα : 1.500m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΜΑΛΘΖΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο : m 2 Θαηάζηεκα : m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΟΑΗΑΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο : 4.000m 2 Θαηάζηεκα : 1.500m 2 Υσκαηνπξγηθά, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξνθαηαζθεπή, πάλει, επηζηξψζεηο δαπέδσλ, βηνκεραληθά δάπεδα, ςεπδνξνθέο, ηνηρνπεηάζκαηα, μπινπξγηθά, κεηαιιηθέο πφξηεο, ζηέγαζηξα, παινζηάζηα, ρξσκαηηζκνί, κνλψζεηο. Ζιεθηξνινγηθά, θσηηζκφο, πίλαθεο, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηλδχλνπ, αζζελψλ ξεπκάησλ, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππξνζβεζηηθφ δίθηπν, δίθηπν sprinklers, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, αεξαγσγνί. CITY GATE ΑΔ ONE SALONICA OUTLET ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ζην Δκπνξηθό Θέληξν GITY GATE ONE SALONICA OUTLET FOOD COURT +2 Eπηθάλεηα: 4.000m 2 ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΣΥΟΝΠ +2 Eπηθάλεηα: 2.000m 2 ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ -1 Eπηθάλεηα: 900m 2 ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ -3 Eπηθάλεηα: 350m 2 15

16 PARKING -3 Eπηθάλεηα: m 2 PARKING -4 Eπηθάλεηα: m 2 Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, γέκηζκα δαπέδσλ κε ειαθξνκπεηφ, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ/καξκάξσλ, ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, γπάιηλεο ππξάληνρεο πφξηεο, ρξσκαηηζκνί, ξνιά ππξάληνρν, επηθιηλείο ςεπδνξνθέο ζε ζπκκεηξηθνχο δαθηπιίνπο κε θξπθφ θσηηζκφ, μπινπξγηθά, πφξηεο, κεηαιιηθή γέθπξα, επνμεηδηθά δάπεδα, δηαγξάκκηζε παξθηλγθ,ηνπνζέηεζε μχιηλσλ καζίθ δαπέδσλ εζσηεξηθά θαη ζπλζεηηθνú πισηνχ ληεθ εμσηεξηθά ζε ππφβαζε θνηινδνθψλ. Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο, αεξαγσγνί, ςπθηηθέο κνλάδεο, ερνπαγίδεο, ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζχζηεκα ππξφζβεζεο (απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ χδαηνο springler, κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν), ερνπεηάζκαηα. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο Θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, θσηηζηηθά αζθαιείαο, ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, αληρλεπηέο, θαισδηψζεηο, ηειεθσληθφ δίθηπν, θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, θεληξηθφο εληζρπηήο, κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ζχζηεκα αζθαιείαο. COVITA A.E. ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ Πύζηεκα αηκνύ Αηκνιέβεηαο kgr/hr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ καδνχη 20m³, δεμακελή εκεξήζηαο θαηαλάισζεο καδνχη 2m³, ζπιιέθηεο, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, ζηδεξνθαηαζθεπέο, απηνκαηηζκνί, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ-δεμακελψλ. CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΖ ΑΔ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΔΓΚΝΛΓΝ ΟΝΠΡΑΛ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Υψξνο πψιεζεο: 16 m 2 Απνζεθεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί ρψξνη: 6 m 2 Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, 16

17 επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, ςεπδνξνθή, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν, θεξακηθά πιαθίδηα, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, παξαπέηαζκα απφθξπςεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο ίλαο. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΑΟΗΠΑΠ Τπφγεην: 37m 2 Ηζφγεην: 48m 2 Παηάξη: 34m 2 Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, ςεπδνξνθή, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν, θεξακηθά πιαθίδηα, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά αινπκηλίνπ κε θξχζηαιια αζθαιείαο, θαηαζθεπή κεηαιιηθήο ζθάιαο, λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, παξαπέηαζκα απφθξπςεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο ίλαο. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΗΟΑΗΑ Ηζφγεην: 80m 2 Παηάξη: 60m 2 Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο απφ ηνχβια, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, επελδχζεηο κε ηζηκεληνζαλίδα ζηε βηηξίλα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ςεπδνξνθή απφ γπςνζαλίδα, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν απφ 17

18 ζνπεδηθφ μχιν, θεξακηθά πιαθίδηα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο απφ ελεξγεηαθά γπαιηά επελδεδπκέλα απφ απηνθφιιεηα, εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά αινπκηλίνπ κε θξχζηαιια αζθαιείαο, λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο ίλαο. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΔΟΟΥΛ Γηακόξθσζε ππνζηαηηθνύ θαιηέξα φδεπζεο ειεθηξνινγηθψλ δηθηχσλ, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ, γεηψζεηο, θσηηζκφο Υψξηζκα κε ηζηκεληνζαλίδα, πφξηα αζθαιείαο, ρξσκαηηζκνί ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ζιεθηξνθσηηζκόο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε έμη ραιύβδηλνπο ππιώλεο (πξνβνιείο, ειεθηξηθνί πίλαθεο, θαισδηώζεηο). DIA HELLAS A.E. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΚΦΗΠΠΑΠ Θαηάζηεκα: 1.000m 2 δηψξνθν ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.000m 2 Θαηάζηεκα: 1000m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.050m 2 Θαηάζηεκα: 630m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.000m 2 Θαηάζηεκα: 1.000m 2 18

19 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΟΓΑΙΙΝ Θαηάζηεκα: 550m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΟΑΠ ΒΟΠΖΠ Θαηάζηεκα: 520m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.000m 2 Θαηάζηεκα:1.000m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ Θαηάζηεκα: 630m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΑΟΠΑΙΥΛ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.000m 2 Θαηάζηεκα: 1.000m 2 Δθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, δαπεδνζηξψζεηο κε πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κεηαιιηθέο ζχξεο, ςεπδνξνθέο, ζηδεξνθαηαζθεπή πιεπξηθή θαη νξνθήο, πάλει πνιπνπξεζάλεο, κνλψζεηο δαπέδσλ, ζηεγαλψζεηο, θηγθιηδψκαηα, ζθάιεο, πάγθνη θνπδίλαο, βηνκεραληθφ δάπεδν, πδξνξξνέο κεηαιιηθέο. Ξεξηβάιινλ ρώξνο Δπηρψζεηο 3Α, ηνηρεία αληηζηήξημεο, θξάζπεδα, αζθαιηηθή επίζηξσζε, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, βφζξνη, πεξίθξαμε. Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφοξεπκαηνδφηεο- πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θξεάηηα, ζσιελψζεηο), θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (ηζηνί, θαισδηψζεηο, θξεάηηα), ζχζηεκα ζέξκαλζεο- ςχμεο θαη αεξηζκνχ κε αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη αεξαγσγνχο. ΔΒΗΔΛ (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΛΖΚΑΡΝΟΓΗΑΠ) ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο Γίθηπα ζσιελώζεσλ Δπέθηαζε δηθηχσλ ζπκππθλσκάησλ, αηκνχ, ζέξκαλζεο, πεπηεζκέλνπ αέξα. Γίθηπν ςπρξνχ λεξνχ. Κνλψζεηο. Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. πνβξύρηα αληιία Δγθαηάζηαζε ππνβξχρηαο αληιίαο ζε ππάξρνπζα πνκψλα, παξνρή. Πηδεξνθαηαζθεπέο ηεξίγκαηα δηθηχσλ. 19

20 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 800 KVA Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο, παξαιιειηζκφο κε ππάξρνληα ππνζηαζκφ, αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο γεληθνχ πίλαθα Υ.Σ. θαη ππνπηλάθσλ, λένη πίλαθεο Υ.Σ., αληηθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ Κ.Σ. θαη Υ.Σ. Φσηηζκφο λέσλ απνζεθψλ. ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΕΑΘΛΘΝ Γηαηεξεηέν θηίξην - Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 700m² Θαζαηξέζεηο, απνμειψζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο κε νπηφπιηλζνπο πδξνζεξκηθήο θαηεξγαζίαο, επηρξίζκαηα, βαθέο, ςεπδνξνθέο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, μχιηλα θνπθψκαηα γαιιηθνχ ηχπνπ (φςεσλ), μχιηλεο ζθάιεο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (πφξηεο-εξκάξηα- επελδχζεηο), ζεξκνκφλσζε- ζηεγάλσζε νξνθήο, μχιηλνη αλεκνθξάθηεο, δξχηλα παηψκαηα, γχςηλα, επηζθεπή θεληξηθψλ ζπξψλ, ζπληήξεζε ππαξρφλησλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ, κεηαιιηθή θαηαζθεπή θάιπςεο αίζξηνπ κε ςεπδνξνθή νπαιίλαο, αινπκηλέλην ζηέγαζηξν αίζξηνπ, θαζαξηζκφο καξκάξηλσλ επελδχζεσλ, ζηειψλ θαη αεησκάησλ φςεσλ, ηζηκεληελέζεηο κε ξεηίλεο γηα ελίζρπζε επηρξηζκάησλ φςεσο, πδξνβνιή, βαθή φςεσο. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο-ξεπκαηνδφηεο-πίλαθεο), ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, δίθηπν LAN, κηθηνλφκηζε θαηαλεκεηψλ DATA ΟΣΔ, ζχζηεκα αζθαιείαο (CCTV- CAMERA- VIDEO), δίθηπν ξαληάξ, ζχζηεκα ςχμεοζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (ιέβεηαο ζεξκνχ λεξνχ, ςχθηεο, θιηκαηηζηηθή κνλάδα, αεξαγσγνί, ζσιελψζεηο, fan coils). ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ Γηαηεξεηέν θηίξην - Αλαθαίληζε όςεσο Αληηθαηάζηαζε ή θαζάξηζκα νξζνκαξκάξσζεο, απνμήισζε επηρξηζκάησλ, επηρξίζκαηα, βαθέο, θαηαζθεπή ζηεζαίνπ, θηγθιηδψκαηα, θσηηζκφο φςεο, ζηδεξνπξγηθά, θαζαξηζκνί. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΤΑΣΛΥΛ ΔΒΝΗΑΠ Λέν θαηάζηεκα εκβαδνύ 160m 2 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΘΗΑΘΝ Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 300m 2 20

21 Θαζαηξέζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο, επηρξίζκαηα, βαθέο, ςεπδνξνθέο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ - παινπίλαθεο (φςεσλ), κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζθάιαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (πφξηεο εξκάξηα ζθαινπάηηα - επελδχζεηο), ζεξκνκφλσζε - ζηεγάλσζε νξνθήο, αλεκνθξάθηεο, παιφζπξεο securit, ςεπδνξνθέο. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο- ξεπκαηνδφηεο- πίλαθεο), ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, κηθηνλφκηζε θαηαλεκεηψλ DATA - ΟΣΔ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο (CCTV CAMERA - VIDEO), ζχζηεκα ςχμεοζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (αλεκηζηήξεο, αληιίεο ζεξκφηεηαο, αεξαγσγνί). i BANK - ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΝΠ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Λέν θαηάζηεκα εκβαδνύ 264m 2 Βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, λέεο νξνθέο απφ γπςνζαλίδα θαη μχιν, επελδχζεηο φισλ ησλ ηνίρσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ είηε απφ μχιν είηε απφ γπςνζαλίδα, εηδηθέο θακπχιεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο επελδεδπκέλεο κε γπςνζαλίδα θαη κε ηνπνζέηεζε θξπθνχ θσηηζκνχ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπο φζν θαη ζην επάλσ κέξνο ηνπο, δεκηνπξγία ηνίρσλ απφ plexiglass γηα ηελ ηνπνζέηεζε LCD νζνλψλ, W.C., θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ θνπηηψλ κε ηαπηφρξνλε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθσλ κελπκάησλ επ απηψλ, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε εηδηθήο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θξπθφ θσηηζκφ, θσηηδφκελε επηθάλεηα απφ plexiglass, ηνπνζέηεζε projector γηα επηδαπέδηα πξνβνιή, έπηπια θαη γξαθεία απφ Corian, λέα παινζηάζηα ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα μχιηλα θαη βηληιηθά δάπεδα, ρσξίζκαηα απφ αινπκίλην θαη γπαιί. Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθνπ θήπνπ, κε πξφβιεςε γηα εηδηθφ θσηηζκφ. Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ ζπλαγεξκνχ CCTV. Δ.Θ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ ΑΘΖΛΑ Ξπξαλίρλεπζε Πίλαθαο θεληξηθφο addressable, παξάιιεινη πίλαθεο, αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο, θσηνειεθηξηθνί, εθξεθηηθψλ αεξίσλ, ζεηξήλεο, θσηεηλνί επαλαιήπηεο, κεραληζκνί εληνιψλ, ειέγρνπ, modem επηθνηλσλίαο, θέληξν ειέγρνπ (ππνινγηζηήο, UPS, modem, ινγηζκηθφ), θαισδηψζεηο, θσηηζηηθά αζθαιείαο θαη ραιπβδνζσιήλεο. ΔΘΝ Α.Β.Δ.Δ. (ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ) 21

22 ΞΟΑΡΖΟΗΝ & ΑΞΝΘΖΘΖ ΙΗΘΥΛ - ΗΥΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Πεξηβάιισλ ρψξνο : m² ηαζκφο δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ : 300m² Θηίξην απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ-γξαθείσλ δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ : 600m² ΓΗΓΚΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΟΑΡΖΟΗΥΛ ΚΔ ΑΛΑΤΘΡΖΟΗΝ - ΘΑΙΑΚΑΡΑ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 7.000m² Αλαςπθηήξην : 100m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ Α : 180m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ Β : 200m² ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΞΝΙΓΟΝ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 5.000m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ : 120m² ΞΟΑΡΖΟΗΝ Λ. ΟΑΗΓΔΠΡΝ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 4.000m² ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ : 80m² Υσκαηνπξγηθά, νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, βαθέο, πιαθίδηα δαπέδσλ - ηνίρσλ, ςεπδνξνθέο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζεξκνκφλσζε, πγξνκφλσζε, ηειερεηξηδφκελα ξνιά πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ. Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφο - ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, χδξεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν απνρέηεπζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Δηδηθέο εξγαζίεο Σνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, ΣΟΣΔΚ, ζήκαηνο, επελδχζεσλ, θαηαζθεπή λεζίδσλ αληιηψλ, εγθαηάζηαζε αληιηψλ, ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε αληιηψλ, βηνκεραληθφ δάπεδν ζηεγάζηξσλ, ξάκπα, πεηξειαηνδηαρσξηζηήο, ζήκαλζε θφκβνπ, εγθαηαζηάζεηο πιπληεξίσλ, ιηπαληεξίσλ, δίθηπν θαπζίκσλ, ηνπνζέηεζε θαη εγθηβσηηζκφο δεμακελψλ. Ξεξηβάιινλ ρώξνο Τπφβαζε βάζε - αζθαιηηθή επίζηξσζε, πεξίθξαμε, ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο ζπξφκελεο ζχξαο (είζνδνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν), θφκβνο. ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΙΔΥΦΝΟΝ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.700m 2 Θαηάζηεκα: 127m 2 Αλαθαίληζε πάξρνληνο Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ Ρύπνπ «Θαιπςώ» Απνμειψζεηο, θαηαζθεπή δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ, ειεθηξνινγηθψλ, θιηκαηηζκνχ, κνλψζεσλ, επελδχζεσλ etalbond. 22

23 Ξεξηβάιινλ ρώξνο Βηνκεραληθφ δάπεδν, άζθαιηνο, θφκβνο, θαλάιηα απνξξνήο απνρέηεπζεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, πεδνδξφκηα, πεξηθεξεηαθφο θσηηζκφο, επελδχζεηο ζηεγάζηξσλ, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηνπνζέηεζε δεμακελψλ, νγθνκεηξήζεηο δεμακελψλ, πδξαπιηθή δνθηκή δεμακελψλ, ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θαπαθηψλ δεμακελψλ, ηνπνζέηεζε-ζχλδεζε αληιηψλ, δίθηπν πδξαπιηθήο-ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο αληιηψλ. ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 520m² Θαηάζηεκα : 199m² ηέγαζηξν : 150m² Θαηεδάθηζε θηζηάκελνπ Θηηξίνπ θαη Αλέγεξζε Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ κε Ξεξίθξαμε Ρύπνπ «Θαιπςώ» Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο Θαηεδάθηζε θηηξίνπ, απνμειψζεηο δεμακελψλ θαπζίκσλ, ζηεγάζηξνπ, αληιηψλ, ζεκαηνινγίαο, δαπέδνπ πιαηείαο, λεζίδαο αληιηψλ θαη πεξίθξαμεο. Δθζθαθέο, επηρψζεηο, θξάζπεδα, πεξίθξαμε, δεμακελέο, απνξξνθεηηθφο θαη ζεπηηθφο βφζξνο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα, αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, μεξά δφκεζε, etalbond, πιαθίδηα δαπέδνπ, πιαθίδηα ηνίρνπ, πιπληήξην ιηπαληήξην, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ, θαζαξηφηεηεο. Ξεξηβάιινλ Σώξνο Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζηακπσηφ. Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο απνρέηεπζεο, δίθηπν θαπζίκσλ, αληιίεο θαπζίκσλ, γεηψζεηο, απηφκαηε πφξηα, βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ. ΞΑΡΟΗΑΟΣΗΘΑ ΓΖΚΝ ΞΙΑΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Πεξηβάιισλ ρψξνο : 2.900m² ηαζκφο δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ : 350m² ηαζκφο απηνθηλήησλ : 3x240m² Πηαζκόο Απηνθηλήησλ Γεκόζηαο Σξήζεο θαη Ξξαηήξην γξώλ Θαπζίκσλ Δθζθαθέο, επηρψζεηο, θξάζπεδα, πεξίθξαμε, δάπεδα θπθινθνξίαο, δεμακελέο, απνξξνθεηηθφο θαη ζεπηηθφο βφζξνο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, μεξά δφκεζε, etalbond, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ, θαζαξηφηεηεο, Ξεξηβάιινλ ρώξνο Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, αζθαιηφζηξσζε, θπθινθνξηαθή ζχλδεζε θφκβνπ. 23

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα