ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : ΣΔΡΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ : ΟΦΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : ΣΖΛΔΦΩΝΑ : ΣΑΥΤΓΡ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 179, ΔΡΡΔ Σ.Κ ΑΦΜ. : : ΠΟΤΓΔ Μεηαπηςσιακό «MSc in Finance and Financial Information Systems» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Greenwich.(2006) Πηςσιούσορ Οικονομολόγορ. Απνθνίηεζα απφ ηελ Αλσηάηε Βηνκεραληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο (Α.Β..Θ.), λπλ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην ΓΛΩΔ Αγγιηθά : Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα (2006) I.E.L.T.S. (2003) I.E.L.T.S. (1998) FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (1986) Γαιιηθά CERTIFICATE DE LANGUE FRANCAISE (1983) H/Y πκκεηνρή ζην εκηλάξην Δπηκφξθσζεο πκβνχισλ Τπνζηήξημεο θαη Καζνδήγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΚΣΤΩΘΔΗΣΔ» (Σνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο), απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Μάξηηνο ηνπ 2002). Έθηνηε, δηεηέιεζα πλεξγάηεο Τπνζηήξημεο Καζνδήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΗΚΣΤΩΘΔΗΣΔ» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 1

2 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ «ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» (2003) θαη «ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» (2007) Δλδεηθηηθέο εξγαζίεο θαη ζπλεξγαζίεο Διεγθηήο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2007 ηεο επηρείξεζεο «ΜΠΔΛΛΔ Α.Δ.- Δπξσπατθέο Δπελδχζεηο εξξψλ». Διεγθηήο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2007 ηεο επηρείξεζεο «STRIMON ΝΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Δθπφλεζε κειέηεο θνζηνιφγεζεο γηα ηελ επηρείξεζε «ΥΗΩΣΖ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΑΦΑΛΔΗΩΝ» θαηά ην έηνο 2007 Κνζηνινγηθή, ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή παξαθνινχζεζε γηα ην έηνο 2007 ηεο επηρείξεζεο «ΜΠΑΞΔΒΑΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ηδεξηθά ρξψκαηα-νχπεξ Μάξθεη» Κνζηνινγηθή θαη ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο επηρείξεζεο «Αγξνηνπξηζηηθφο Βηνηερληθφο πλεηαηξηζκφο Γπλαηθψλ Πνξξνίσλ εξξψλ» θαηά ην έηνο 2007 πκβνπιεπηηθή ζε θνζηνινγηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ «Γηθηχνπ Αλάπηπμεο θαη Πνηφηεηαο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Κεξθίλεο Ζ ΟΗΚΟΞΔΝΗΑ» θαηά ην έηνο 2007 θαη Τπεχζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη επίβιεςε ιεηηνπξγίαο πξνγξακκάησλ εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ «Γηθηχνπ Αλάπηπμεο θαη Πνηφηεηαο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Κεξθίλεο Ζ ΟΗΚΟΞΔΝΗΑ» θαηά ην έηνο Μειέηε «ζθνπηκφηεηαο ίδξπζεο ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο» ηνπ «Παξαγσγηθνχ θαη Πξνκεζεπηηθνχ Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Θεξκνυδξαπιηθψλ Ν. εξξψλ θαη Πεξηρψξσλ» ην 2000 κέρξη ην Δζσηεξηθφο ειεγθηήο ( δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ κεληαίσλ ειέγρσλ) ζηελ «ΜΔΣΟΥΟ Αλψλπκε Δηαηξία Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ» θαηά ηα έηε 2000 έσο ην Τπεχζπλνο Οξγάλσζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Μάξθεηηλγθ ηεο Αγξνηνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο «ΔΡΩΓΗΟ Α.Δ.» θαηά ηα έηε 2002 θαη χληαμε κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Κεξθίλεο ην 2003, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαπηπμηαθήο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Κεξθίλεο (ΑΓΔΚ) Μειέηε γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Λνπηξψλ ηδεξνθάζηξνπ» ην Μειέηε γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ Ξελνδνρείνπ «ΔΠΑΤΛΗ» θαη ινηπέο ινγηζηηθέο, θνζηνινγηθέο εξγαζίεο, κειέηεο κάξθεηηλγθ θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ θ.ά. (δηαζέζηκεο εθφζνλ δεηεζνχλ) 2

3 ςμμεηοσή ζε επεςνηηικά και άλλα ππογπάμμαηα και έπγα ηος ΣΔΙ εππών πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε ηίηιν «Interregional Management οf Human Resources» ηνπ Operational Programme Greece-Bulgaria , ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ European Regional Development Fund (ERDF), σο Δπηζηήκνλαο νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο ΠΔ πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ μελέηη για ηην αδήλωηη επγαζία και ηην διαζςνοπιακή επγαζιακή κινηηικόηηηα, κε ππνελφηεηα ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο ( ). Σν έξγν βξίζθεηαη ελ εμειίμεη. Μέινο ηεο Οκάδνο Δξεχλεο (πληνληζηήο Δξεπλεηψλ) γηα ηελ «Μειέηε απνηχπσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Δπηζθεπηψλ- Καηαλαισηψλ ζηελ Αγνξά ηεο Βνπιγαξίαο απφ έσο , κε αλάδνρν ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ ΣΔΗ εξξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ. Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Αλάπηπμεο ηνπ Σ.Δ.Η. εξξψλ ( αξ. πξάμεο Πξνέδξνπ 1469/ ), θαηά ην έηνο πκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο ελέξγεηαο α «ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ» ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ εξξψλ, κε αληηθείκελν ηελ έξεπλα αλάιπζε, αλακφξθσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αλακφξθσζεο ησλ ΠΠ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2003 έσο θαη Απαζρφιεζε ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Leonardo Da Vinci :No F/03/B/PP )» σο εξεπλεηήο ζηελ εθπφλεζε κειέηεο «Σνπξηζκφο Διιάδα-Βνπιγαξία» απφ ην 2003 έσο ην Τπνζηήξημε πνπδαζηψλ ζηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μέληνξηλγθ απφ ην πξφγξακκα β «Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ εξξψλ», θαηά ηα έηε 2004 θαη Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΗ», ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο β «Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ εξξψλ», ην Καζνδήγεζε πνπδαζηψλ ζηελ εθπφλεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΥΔΓΗΩΝ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γ «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΙΓΔΩΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΟΜΔ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ β ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΙΓΔΩΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ» ην Μέινο ηεο Οκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΣΔΗ εξξψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ «ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΗΓΒΔ ΣΟ ΣΔΗ ΔΡΡΩΝ» ζηα πιαίζηα ηεο ελέξγεηαο α ΗΓΒΔ ΣΔΗ ΔΡΡΩΝ, ην Καζνδήγεζε πνπδαζηψλ ζηελ εθπφλεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΥΔΓΗΩΝ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γ «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΙΓΔΩΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΟΜΔ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ β ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΙΓΔΩΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ» ηα έηε 2007 θαη

4 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Από και μέσπι ζήμεπα έσω διδάξει ζηο Σ.Δ.Ι. ΔΡΡΩΝ ηα κάηωθι μαθήμαηα: Δξγαζηήξην Λνγηζηηθψλ Μεραλψλ, Αξρέο Οηθνλνκηθήο, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δπηρεηξήζεηο, Γηαθήκηζε, Οηθνλνκηθή ηεο Γηνίθεζεο, Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή, Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή, Γεκφζηεο ρέζεηο, εκηλάξην Σειεηνθνίησλ, Πηπρηαθέο Δξγαζίεο, Δξγαζηήξην Ζ/Τ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Μειέηεο Δπελδχζεσλ, Σειεκαηηθή- Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Διεγθηηθή, Δηδηθή Λνγηζηηθή, Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, Δπηρεηξεζηαθέο Δπηθνηλσλίεο, χγρξνλεο Μνξθέο Υξεκαηνδφηεζεο, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Πιεξνθνξηθή Η θαη ΗΗ (εξγαζηήξηα), Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή Η, Λνγηζηηθή θφζηνπο ΗΗ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην),ηνηρεία Οηθνλνκίαο, Δπηρεηξεζηαθέο Γνκέο θαη Δπηθνηλσλία, Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Οηθνλνκνηερληθή αλάιπζε ΗΜΔΙΩΔΙ : Δγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο κνπ έρνπλ δηαλεκεζεί ζην Σ.Δ.Η. εξξψλ ζηα θάησζη καζήκαηα : Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο. Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή Δπξσπατθή Έλσζε & Δπηρεηξήζεηο Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή Γηαθήκηζε 4

5 ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ Παποςζιάζειρ Bogas Christos G., Tsoukas Vassileios, Greek Banks` financial performance and efficiency during the fianancial crisis, as it is derived by the Analysis of their Financial Statements, 4th International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countyries in the changed World), May 2012, Sofia, Bulgaria, Tsoukas Vassileios, Bogas Christos, Kollias Panagiotis (2010), Viability Study of Small and Medium Size Agrotourism Enterprises, Using the Cost Benefit Analysis Method in the Area of Lake Kerkini- Belles- Sidirokastro, 2 nd International Conference on Tourism and Hospitality Management, Athens, May, 22 nd and 23 rd, Theoharis D. Siotis, Christos G. Bogas,Vassileios Tsoukas, (2010), ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION OF GREEK FIRMS IN THE INDUSTRIAL AREA OF FILIPPOUPOLIS DURING THE PERIOD , 2 nd International Conference The Economics of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed world, May 7-9, 2010, Kavala, Greece Σζούκαρ Βαζίλειορ (2007), «Πρακηική άζκηζη ποσδαζηών», ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΤΝΑΝΣΖΖ, ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ Ηνπλίνπ Emmanouil F. Papavasileiou, Vasileios Tsoukas, Karanasios Nickolaos, Theofanis Karagiorgos (2006), Mapping the attitudes of entrepreneurs towards Corporate Social Responsibility in Northern Greece, The International Conference on Innovation, Entrepreneurship and Competitiveness in the Balkan and Black Sea Countries, Kavala, Greece, 3-5 November 2006 Theofanis Karagiorgos, Emmanouil Papavasileiou, Vasileios Tsoukas,(2006), Corporate codes of ethics; The case of the Greek insurance and banking sector, 1 ν Γηεζλέο πλέδξην ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή, 31 Απγνχζηνπ-1 επηεκβξίνπ 2006, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε. Karanassios N., Karagiorgos Th., Papavassileiou E., Tsoukas V., (2006), Business Codes in S.M.E.s in Central Macedonia A preliminary Study, 1 ν Δπηζηεκνληθφ πλέδξην «Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΝ 21 ν ΑΗΩΝA : ΣΑΔΗ, ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ». Vassileios Tsoukas, Dr. Stefanos Karagiannis, Nikolaos Karanassios, (2004), Networking Technologies and new forms of consulting services, under the view of the Enlargement, 2nd International Scientific Conference (ENLARGED EUROPE AND REGIONAL DISPARITIES), Preveza, Greece. Vassileios Tsoukas, Dr. Stefanos Karagiannis, Nikolaos Karanassios, (2004), Internet as a platform of development of International Service Brokers, 2 nd International Scientific Conference (ACCOUNTING AND FINANCE IN TRANSITION), Kavala, Greece. 5

6 Σζούκαρ Βαζίλειορ (2003), «Μια πρώηη διερεύνηζη αθληηικών ηοσριζηικών δραζηηριοηήηων ζηην εσρύηερη περιοτή ηης λίμνης Κερκίνη, Μπέλες και ιδηροκάζηροσ», 53 ν Παγθφζκην πλέδξην ηεο AIEST (International Association of Scientic Experts in Tourism - Γηεζλήο Οξγάλσζε Δπηζηεκφλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Σνπξηζκνχ), 7-11 επηεκβξίνπ 2003, Αζήλα Γημοζιεύζειρ Σζούκαρ Βαζίλειορ, Κεξθίλε: Σφπνο νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μηα πξψηε δηεξεχλεζε, Περιοδικό Έρεσνα (με ζύζηημα Κριηών), Αριθ. Φύλ.60, Γεθέκβξηνο Δπίζηρ : Δπόπηηρ έπεςναρ ηηρ επιζηημονικήρ μονογπαθίαρ «ΚΔΡΚΗΝΖ Παξάδεηγκα εθαξκνγήο νηθνινγηθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο», Γξ. ηέθαλνο Καξαγηάλλεο, Αζήλα, Σζούκαρ Βαζίλειορ, (2010) «ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ». Ζ εκεξίδα δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ζηελ Πξέβεδα. Δηεποαναθοπέρ: Tanja Mihalic, University of Ljubljana - Faculty of Economics, How can Sport Activities contribute to sustainable Tourism Growth?, Tourism Review, Vol 58, No 4/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ Δηζεγεηήο ζην πξφγξακκα ηνπ ΠΔΥΩΓΔ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» κε ζέκα εηζήγεζεο : «ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ζηηο ζηνλ Γήκν Σξαγίινπ εξξψλ Δηζεγεηήο ζην Διεχζεξν Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηνπ Γήκνπ Οξεζηίδνο (Καζηνξηά) κε ζέκα : ΟΗΚΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Ζ πεξίπησζε ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο, ηηο Δηζεγεηήο ζην 2 ν Γηεζλέο Αλαπηπμηαθφ πλέδξην εξξψλ κε ζέκα : «ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ» ηηο ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Σ.Δ.Η. εξξψλ 6

7 Μέλορ οπγανωηικήρ Δπιηποπήρ (Γιεθνούρ) ςνεδπίος Μέινο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ ζην 2 ν Γηεζλέο Αλαπηπμηαθφ πλέδξην εξξψλ ηνλ Μάην θαη Ηνχλην ηνπ 2003 Executive Members of the Conference Organizing Committee of 2nd International Conference on Tourism and Hospitality Management, Athens, May, 22 nd and 23 rd, 2010 Παπακολούθηζη ςνεδπίος πκκεηνρή ζην 1 Ο Γηεζλέο πλέδξην «Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηελ Βηνκεραλία θαη ηηο Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο» ηηο 26 θαη 27 Μαΐνπ Μέλορ Μέινο ηνπ Μεηξψνπ Δθπαηδεπηψλ.Δ.Κ. ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΙ. (Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ) Πηζηνπνηεκέλνο Μέληνξαο (ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο) θαη κέινο ηνπ Μηηπώος Μενηόπων ηος Κένηπος «ΔΡΓΑΝΗ» (Κέληξν ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Γπλαηθψλ) Μέλορ ηος Μηηπώος Θεμαηικών ςμβούλων ηος Δ.Ο.Μ.Μ.ΔΥ. - Μεηξψα Θεκαηηθψλ πκβνχισλ. Μέλορ ηος Μηηπώος ςμβούλων ηος ΚΔΣΑ-ΚΔΜΑΚ, (Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) - ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΚΔΣΑ-ΚΔΜΑΚ Μέλορ ηος Μηηπώος Διζηγηηών ηος Ο.Α.Δ.Γ-Λ.ΑΔ.Κ. (OAED LAEK- A3 LAEK CODES, EPONYMO = ΣΟΤΚΑ, ONOMA = ΒΑΗΛΔΗΟ, AMEL = , PAP = ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΗ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ απφ ην 1993 έσο ην

8 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Από και μέσπι ζήμεπα έσω διδάξει ζηο Γημόζιο Ι.Δ.Κ. εππών ηα εξήρ μαθήμαηα : Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Μάξθεηηλγθ, Δθαξκνζκέλε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε θαη Μηζζνδνζία κέζσ Ζ/Τ, ΜΚΣ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, CASES STUDIES, Οηθνλνκηθή, Δκπφξην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθά, Υξεκαηηζηεξηαθή Γηνίθεζε, Γεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ εξσηεκαηνινγίνπ, εκηλάξην Σειεηνθνίησλ, Δηζαγσγή ζηελ Αζθάιηζε, Αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ, Λνγηζηηθή θφζηνπο. Από έωρ έσω διδάξει ζηο Ι.Ι.Δ.Κ. ΞΤΝΗ ηα κάηωθι μαθήμαηα : Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ, Έξεπλα Αγνξάο, Δπηρεηξεζηαθέο Δπηθνηλσλίεο, Μάξθεηηλγθ. Από ηο 1996 μέσπι ζήμεπα, ειζηγηηήρ οικονομικών μαθημάηων ζηα Κ.Δ.Κ. : ΚΔΣΔΚ ΟΑΔΓ εξξψλ Κ.Δ.Κ. «ΔΤΒΟΤΛΟ» Κ.Δ.Κ. «ΓΖ ΠΑΝΣΑΕΖ Ο.Δ.» Κ.Δ.Κ. «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Κ.Δ.Κ «ΓΔΚΑΔΚ Α.Δ.» Δηζεγεηήο ζε εκηλάξηα ηεο Γ..Δ.Β.Δ.Δ. (ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΒΗΟΣΔΥΝΩΝ ΔΜΠΟΡΩΝ ΔΛΛΑΓΑ) ζηνπο Δκπνξηθνχο πιιφγνπο Αιηζηξάηεο, Νένπ θνπνχ θαζψο θαη ζην χλδεζκν Θεξκνυδξαπιηθψλ Ν. εξξψλ. Γιεηέλεζα επίζηρ : πληνληζηήο Αμηνινγεηήο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 2 νπ Κ.Π.. πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πηζηνπνηεκέλν Κ.Δ.Κ. ΔΤΒΟΤΛΟ θαηά ηα έηε 1996 θαη 1999 Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο ζε «ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ» ζην Κ.Δ.Κ. «ΓΖ» ην έηνο 2000 ηέιερνο πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζε πξφγξακκα «ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ» πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Κ.Δ.Κ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ην έηνο Με εθηίκεζε Σζνχθαο Βαζίιεηνο 8

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο: gfragki@hotmail.com Προζωπική Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: 1995-97 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: 1999-2001 3. Αριστεία στην ΚΜ: 2002-2004 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα