Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ)"

Transcript

1 UΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ U ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Στην Ελλάδα τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών (στιχουργών, συνθετών, δικαιούχων), Ελλήνων και Ξένων, στα μουσικά τους έργα, τα αναγνωρίζει, τα ρυθμίζει και τα προστατεύει ο ν.2121/93 «περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων», όπως επίσης και σειρά Διεθνών Συμβάσεων (Δ.Σ. της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, ν. 100/1975, ΦΕΚ Α 162/ , άρθρα 11, 11 δις, 11 τρις, 14 και 14 δις. Η Συμφωνία TRIPS άρθρο 9, παρ. 1, επιβάλλει στα μέλη του ΠΟΕ την σαφή υποχρέωση να εφαρμόζουν τα άρθρα 1 21 της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για το δικαίωμα της Δημόσιας Εκτέλεσης, ν. 2290/1995 ΦΕΚ Α 28/ Ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και στα άρθρα 1 παρ. 4 και άρθρο 8 της Συνθήκης WIPO, ν. 3184/2003 ΦΕΚ Α 228/ ΚΑΙ Ν. 3057/2002), Οδηγιών της Ε.Ε. (άρθρο 71, Ν. 2121/93, περί εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών), και Νόμων που έχει υπογράψει, κυρώσει και ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο και η χώρα μας. Με βάση τις Διεθνείς διατάξεις και το ν / 93 οι πνευματικοί δημιουργοί (στιχουργοί, συνθέτες, δικαιούχοι), Έλληνες και Ξένοι, με την δημιουργία του έργου τους, αποκτούν πάνω σ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει: 1. Το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του μουσικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα). 2. Το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Σημειώνουμε ότι το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού πάνω στο έργο του είναι απόλυτο προσωποπαγές και αμεταβίβαστο, όπως και ανεξάρτητο από την άδεια που

2 2 η ΑΕΠΙ χορηγεί στους χρήστες για την δημόσια εκτέλεση του έργου, και κατά συνέπεια το ασκεί ο ίδιος ο δημιουργός οποτεδήποτε κρίνει ότι έχει δεχθεί προσβολή. Τα παραπάνω δικαιώματα είναι, οι εξουσίες που, η Ελληνική Νομοθεσία (ν.2121/93) και οι Διεθνείς Συμβάσεις και Νόμοι, αναγνωρίζουν υπέρ των δημιουργών για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους. Συνεπώς, η Πνευματική Ιδιοκτησία αποτελεί το νομικό δικαίωμα του δημιουργού (συγγραφέα, στιχουργού, συνθέτη, μουσικό συνθέτη, δικαιούχου), 1. Να αναγνωρίζεται ως ιδιοκτήτης των μουσικών έργων που δημιουργεί και, 2. Να απολαμβάνει με την ιδιότητά του αυτή, μεταξύ όλων των άλλων εξουσιών του, και τα ωφελήματα δικαιώματα (δηλαδή της αμοιβής), από την χρήση και εκμετάλλευση των έργων του από τρίτους (περιουσιακό δικαίωμα). Οι δημιουργοί προκειμένου να ελέγξουν και προστατέψουν το περιουσιακό τους δικαίωμα, όπως αυτό αναγνωρίζεται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία, αλλά και για να αντιμετωπίσουν καλύτερα, άμεσα και αποτελεσματικά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό την διαχείριση και την προστασία των έργων και των πνευματικών τους δικαιωμάτων, στο σύνολο των εξουσιών που έχουν πάνω στα έργα τους, έχουν εκχωρήσει στην ΑΕΠΙ το δικαίωμα διαχείρισης τους. Η ΑΕΠΙ λειτουργεί στη χώρα μας ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών (Ελλήνων και Ξένων). Η ΑΕΠΙ ως διαχειριστικός Οργανισμός, της Πνευματικής Ιδιοκτησίας των δημιουργών και δικαιούχων μουσικών έργων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ασκεί όλα τα δικαιώματα και όλες τις εξουσίες των ως άνω δημιουργών στο όνομα της, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων και για την οφειλόμενη αμοιβή (άρθρο 55, παρ.1, ν. 2121/93). 2. Εκδίδει και χορηγεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο γραπτές άδειες χρήσης και με αυτές επιτρέπει τη δημόσια εκτέλεση του μουσικού ρεπερτορίου των μελών της και κάθε γενικώς χρήση και εκμετάλλευση αυτού που γίνεται από τους χρήστες των μουσικών έργων των μελών της (Ελληνικών και ξένων), (άρθρο 3, παρ.1, άρθρο 14, παρ. 1 ν. 2121/93). 3. Απαγορεύει, ως δικαιοδόχος των πνευματικών δημιουργών, τη δημόσια εκτέλεση του μουσικού ρεπερτορίου τους Ελληνικού και ξένου σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό εκτελείται από τους χρήστες χωρίς άδεια και χωρίς την καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής της (άρθρο 3, παρ. 1,άρθρο 63, παρ.1 ν. 2121/93). 4. Προβαίνει στην είσπραξη, με βάση το προβλεπόμενο από το Νόμο αμοιβολόγιό της, των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων της (αμοιβών) από τους πάσης φύσεως χρήστες των έργων των πνευματικών δημιουργώνμελών της για την με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή και μέσο χρήση, δημόσια εκτέλεση και εκμετάλλευση αυτών (άρθρο 55, παρ. 1γ, άρθρο 32, παρ. 1 ν. 2121/93). 5. Κατανέμει τα εισπραττόμενα ποσά πνευματικών δικαιωμάτων αμοιβών ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάθε έτους, στους δικαιούχους πνευματικούς

3 3 δημιουργούς Έλληνες και ξένους με βάση τον ισχύοντα κανονισμό διανομών και τις διαδικασίες που προβλέπονται (άρθρο 5, παρ. 1γ ν. 2121/93). 6. Σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τον έλεγχο την διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών από κάθε παράνομη χρήση δημόσια εκτέλεση και εκμετάλλευση του ρεπερτορίου της από διάφορους χρήστες αυτού (άρθρο 55, παρ. 1 ν.2121/93). Η ΑΕΠΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Με τα δεδομένα αυτά, που σύντομα πιο πάνω αναπτύξαμε, η ΑΕΠΙ, είναι η Ελληνική Εταιρεία στη χώρα μας και στο Εξωτερικό, που από το 1930 έχει αναλάβει ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δημιουργών, με βάση την κείμενη νομοθεσία, ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό έργο, Τόσο απέναντι στους Πνευματικούς Δημιουργούς (Έλληνες και Ξένους) που στην κυριολεξία ζουν από την παραγωγή, την αναπαραγωγή, την κυκλοφορία, την χρήση, την παρουσίαση, την δημόσια εκτέλεση και την εκμετάλλευση των μουσικών τους έργων - προϊόντων, που πραγματοποιούν οι διάφοροι χρήστες σε πολλούς και διαφορετικούς τόπους, χώρους και χρόνους, Όσο και απέναντι σ όλους αυτούς τους ίδιους τους χρήστες, που άμεσα διευκολύνονται να τηρήσουν την νομιμότητα, όταν και όπου και στον χρόνο που αυτοί επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, να εκτελέσουν δημόσια, να παράγουν, να αναπαράγουν, να μεταδώσουν, να αναμεταδώσουν και να εκμεταλλευθούν με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο τα μουσικά έργα του παγκοσμίου μουσικού ρεπερτορίου των δημιουργών, Γιατί πρακτικά πλέον οι χρήστες μπορούν να έλθουν σ επαφή με την ΑΕΠΙ για να λάβουν τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες, τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το Ξένο μουσικό της ρεπερτόριο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και εκμεταλλευθούν δημόσια στο χώρο τους με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟΥ Στην ΑΕΠΙ λειτουργεί το Συμβούλιο Δημιουργών Δικαιούχων μελών αυτής, το οποίο έχει ουσιαστικό και πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση του αμοιβολογίου. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων / αμοιβών στο παρόν αμοιβολόγιο, συντάσσεται και διαμορφώνεται, για όλες τις κατηγορίες πηγών και χρήσεων της μουσικής, από το Συμβούλιο Δημιουργών Δικαιούχων, μελών της ΑΕΠΙ.

4 4 Σημειωτέον ότι τα κριτήρια τιμολόγησης των πνευματικών δικαιωμάτων είναι αποτέλεσμα συνεργασίας αντίστοιχων της ΑΕΠΙ οργανισμών διεθνώς και ορίζονται από την Διεθνή Επιτροπή Ταριφών της CISAC δηλ. η ΑΕΠΙ υποχρεούται στην τήρηση των διεθνών κριτηρίων διότι εκπροσωπεί με συμβάσεις αμοιβαιότητας το παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο. Είναι λοιπόν προφανές ότι τα κριτήρια αυτά ισχύουν διεθνώς. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Ειδικότερα οι χρήστες του παγκοσμίου μουσικού ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ, διευκολύνονται άμεσα και παρά πολύ αποτελεσματικά διότι χωρίς περιττά και πρόσθετα έξοδα και προπάντων στον τόπο, τον χώρο και τον χρόνο της χρήσης και της δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων, μπορούν να απευθύνονται άμεσα και απλά (γραπτά ή τηλεφωνικά) στην ΑΕΠΙ (το φορέα που διαχειρίζεται στην Ελλάδα το σύνολο του παγκόσμιου μουσικού ρεπερτορίου), για τις άδειες μουσικής που επιθυμούν να λάβουν. Μπορούν να έλθουν σ επαφή και συνεργασία με την ΑΕΠΙ ως Οργανισμό (κι όχι με ένα - ένα δημιουργό ξεχωριστά, πράγμα ανέφικτο πρακτικά). Η ΑΕΠΙ εκτός από το Ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο εκπροσωπεί στην Ελλάδα και το Ξένο μουσικό ρεπερτόριο, με συμβάσεις αμοιβαιότητας που έχει συνάψει με τις αντίστοιχες εταιρείες των χωρών της υφηλίου, όπου υπάρχει νομική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ΑΕΠΙ βρίσκεται κοντά στον χρήστη, σε κάθε σημείο της Ελλάδας γιατί διαθέτει Πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων της σ όλες τις περιοχές της χώρας μας, που μπορούν με την υποβολή του αιτήματος τους να τους επισκεφθούν και επιτόπου στον χώρο τους, για να δουν και να εξετάσουν από κοντά και το αίτημα τους, αλλά και την πραγματική κατάσταση του χώρου και των μέσων δημόσιας εκτέλεσης, όπου γίνεται ή πρόκειται να γίνει η δημόσια εκτέλεση των έργων της. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ Χρήστης Μουσικών έργων με βάση τον όρο που χρησιμοποιεί η νομοθεσία για τη δημόσια εκτέλεση των πνευματικών έργων είναι κάθε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημόσιου ή Ιδιωτικού χαρακτήρα, Οργανισμός, Φορέας οποιασδήποτε μορφής και σχέσης, αλλά και κάθε οργανωτής, διοργανωτής, συνδιοργανωτής, επιχείρηση, επιχειρηματίας, αλλά και κάθε υπεύθυνος, ο οποίος χρησιμοποιεί ή παρουσιάζει ή εκτελεί δημόσια τα μουσικά έργα, που ανήκουν στο ρεπερτόριο των πνευματικών δημιουργών (Ελλήνων και ξένων) που έχουν αναθέσει στην ΑΕΠΙ την

5 5 προστασία και διαχείριση των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα. Κάθε τρίτος - χρήστης (όπως όλως ενδεικτικά π.χ. Οργανισμός Δημόσιος ή Ιδιωτικός, Φορέας, επιχείρηση, επιχειρηματίας, υπεύθυνος οποιουδήποτε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως ορίζει ο Ν. 3463/2006 ή καταστήματος ή επιχείρησης οποιασδήποτε άλλης μορφής κλπ.), που επιθυμεί να κάνει με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο, εγγραφή, παραγωγή, αναπαραγωγή, διάθεση, διανομή, παρουσίαση, μετάδοση, αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτική, δορυφορική, ηλεκτρονική, ψηφιακή, δημόσια εκτέλεση ή χρήση ή παρουσίαση, συναυλία, καλλιτεχνική εκδήλωση, φεστιβάλ, κινηματογραφική προβολή, θεατρική παράσταση κλπ, των μουσικών έργων του προστατευόμενου παγκοσμίου μουσικού ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ, χρειάζεται με βάση τις διατάξεις του ν. 2121/93: 1. Να ζητήσει και να λάβει την προηγούμενη πάσης χρήσεως εκτελέσεως γραπτή άδεια της ΑΕΠΙ για την χρήση - δημόσια εκτέλεση της μουσικής στην επιχείρηση του και, 2. Να καταβάλλει στην ΑΕΠΙ την προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή της, για την χρονική διάρκεια, και για την συγκεκριμένη χρήση, που ο ίδιος ελεύθερα επέλεξε να κάνει στον χώρο της δικής του επιλογής. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 2121/93 ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΦΟΔΙΑΣΘΕΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΠΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης του εκπροσωπούμενου από την ΑΕΠΙ μουσικού ρεπερτορίου είναι από το νόμο υποχρεωτικά γραπτή (άρθρο 14 ν. 2121/93), και θα πρέπει να έχει εκδοθεί χορηγηθεί, στον χρήστη, σύμφωνα με τα άρθρα 3,14, 18 παρ. 1β και 63, παρ.2, του ν. 2121/93, πριν από την έναρξη της δημόσιας εκτέλεσης των έργων στον χώρο του. Πάνω στο σώμα της άδειας περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και οι όροι, κάτω από τους οποίους εκδίδεται και χορηγείται (άρθρο 14 ν.2121/93). Για την χορήγηση της άδειας χρειάζεται ο χρήστης να καταβάλλει στην ΑΕΠΙ την αμοιβή (βάσει άρθρου 32 κλπ.) για την συγκεκριμένη χρήση και εκμετάλλευση του μουσικού ρεπερτορίου της, με βάση το αμοιβολόγιό της (άρθρου 56, παρ.3, παρ.2, του ν.2121/93). Η άδεια έχει πάντοτε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και δίδεται για την χρήση του εκπροσωπούμενου από την ΑΕΠΙ μουσικού ρεπερτορίου της (Ελληνικού και Ξένου). Με την χορήγηση της άδειας η ΑΕΠΙ εκδίδει σε κάθε περίπτωση και το νόμιμο παραστατικό, εκ του οποίου αποδεικνύεται και η τιμολόγηση των πνευματικών δικαιωμάτων που αναλογούν στην εκάστοτε χρήση.

6 6 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (άρθρο 32, παρ. 1, ν /93) Η ΑΕΠΙ, ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών, και για όλο το μουσικό ρεπερτόριο αυτών (Ελλήνων και Ξένων), νομιμοποιείται από τα άρθρα 55 και 56 του ν / 93 και δικαιούται να αξιώνει και να εισπράττει από τους χρήστες των μουσικών της έργων, την αμοιβή της (στιχουργών συνθετών και δικαιούχων της) για την συγκεκριμένη κάθε φορά χρήση και εκμετάλλευση που γίνεται στα μουσικά τους έργα. Η αμοιβή που η ΑΕΠΙ εισπράττει προβλέπεται από το άρθρο 32, παρ. 1, του ν. 2121/93, και σε ειδικότερες περιπτώσεις και από άλλα άρθρα του ιδίου νόμου (όπως ενδεικτικά το άρθρο 37 στους κινηματογράφους, το άρθρο 36 στα θέατρα κλπ). Το πνευματικό δικαίωμα, η νόμιμη αμοιβή, δηλ. του πνευματικού δημιουργού/δικαιούχου, είναι το οικονομικό αντάλλαγμα που η ΑΕΠΙ ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης αξιώνει και εισπράττει με νόμιμο παραστατικό και με βάση το νόμιμο αμοιβολόγιό της (άρθρο 56 παρ. 3, περίπτωση 2 αυτού). Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟ Η αμοιβή του δημιουργού / δικαιούχου (πνευματικό δικαίωμα), καθορίζεται με το αμοιβολόγιο, που προβλέπεται υποχρεωτικά στο άρθρο 56, παρ. 3, περ. 2 του ν.2121/93, τόσο σε ελάχιστο ποσοστό επί των εσόδων εξόδων της πηγής, όσο και σε ελάχιστο ποσό, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες και τους ιδιαίτερους λόγους και εξαιρέσεις, που προβλέπονται από την ίδια διάταξη του νόμου (άρθρο 32 παρ.1), για την διευκόλυνση όλων των πλευρών (Οργανισμού -ΑΕΠΙ, Δημιουργών και Χρηστών). Στο αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ, που πιο κάτω αναλυτικά ακολουθεί θα βρείτε, τα ελάχιστα ποσοστά επί των εσόδων εξόδων της πηγής, ή τα ελάχιστα ημερήσια ανά εκδήλωση ή ανά μήνα ή ανά σαιζόν εφ άπαξ ποσά, που ισχύουν και εφαρμόζονται ανά ομοειδείς κατηγορίες πηγών (καταστημάτων επιχειρήσεων κ.λπ). Η αμοιβή καθορίζεται στο αμοιβολόγιο σε ελάχιστα εφ άπαξ ποσά (π.χ. μηνιαία ή ανά σαιζόν ή ανά εκδήλωση κλπ.), σ όλες τις ομοειδείς κατηγορίες πηγών και χρήσεων της μουσικής, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, που είναι αναλογικά και διαβαθμισμένα ανά ομοειδή κατηγορία πηγής και χρήσης της μουσικής, όπως και ανάλογα με τα π.χ. τμ του χώρου που ο χρήστης διαθέτει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται, όπως και ανά περιφέρεια ή περιοχή αστικών, επαρχιακών, τουριστικών, παραθεριστικών περιοχών, όπως επίσης και ανάλογα με την ετήσια, την θερινή ή περιοδική λειτουργία της πηγής (καταστήματος, επιχείρησης).

7 ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 7 Το ελάχιστο εφ άπαξ ποσό, του ύψους της μηνιαίας κλπ. αμοιβής, στο αμοιβολόγιο μας καθορίζεται βάσει σειράς αντικειμενικών παραμέτρων, πραγματικών συνθηκών και στοιχείων που έχουν σχέση με, (1)Τα πραγματικά δεδομένα και τις δυσκολίες που ισχύουν στο χώρο της αγοράς και των συναλλαγών με τους ίδιους τους χρήστες που προβάλλουν αντιρρήσεις και δεν παρέχουν συνέχεια και σταθερά τα επίσημα φορολογικά στοιχεία των εσόδων ή εξόδων της επιχείρησης τους, που απαιτούνται από τον Νόμο ως βάση ( έσοδα έξοδα ) για τον υπολογισμό της αμοιβής ποσοστιαία. (2)Την βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής, διότι είναι αντικειμενικά και πρακτικά αδύνατο, για την εφαρμογή του ποσοστού, να βρεθούν με άλλο νόμιμο τρόπο τα επίσημα και πραγματικά στοιχεία των εσόδων εξόδων χιλιάδων επιχειρήσεων,με διαφορετικές μορφές νομικές και υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων και μάλιστα με ελέγχους διαρκείας ανά μήνα, ανά σαιζόν λειτουργίας ή ανά ετήσια ή περιοδική λειτουργία για το καθένα εξ αυτών, αλλά και για χιλιάδες πηγές (καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ), με αποτέλεσμα να έχουμε άμεση διακινδύνευση είσπραξης της αμοιβής, σε βάρος των δικαιωμάτων των δημιουργών. (3)Την διακινδύνευση, σε μεγάλο βαθμό, της είσπραξης της αμοιβής, λόγω και των αλλεπάλληλων μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων αυτών, της ανεξέλεγκτης διακοπής των εργασιών τους (προσωρινά ή οριστικά), της μεταβολής ή αλλαγής των χρήσεων και της λειτουργίας αυτών, όπως και των εταιρικών ή επιχειρηματικών σχέσεων και μορφών, με αποτέλεσμα ή ποσοστιαία βάση υπολογισμού της αμοιβής να λειτουργεί αποτρεπτικά και σε βάρος του περιουσιακού δικαιώματος, και στην ουσία να καθιστά απροστάτευτο λειτουργικά και αναποτελεσματική την προστασία του περιουσιακού δικαιώματος (αμοιβής). (4)Τα έξοδα που θα απαιτηθούν και θα επιβαρύνουν είτε τους επιχειρηματίες χρήστες είτε τους δημιουργούς για τον επιπρόσθετο έλεγχο, την παροχή, την συλλογή, την εξεύρεση, την επεξεργασία, την φερεγγυότητα, την διασταύρωση και την αξιοπιστία των απαιτουμένων επισήμων οικονομικών στοιχείων της εφορίας (εσόδων και εξόδων) της κάθε πηγής (καταστήματος, επιχείρησης), προκειμένου να γίνει ο ποσοστιαίος υπολογισμός της αμοιβής, είναι προφανώς δυσανάλογα σε σχέση με την εισπραττόμενη σε ποσό ελάχιστη αμοιβή. (5) Τα έξοδα που ήδη σήμερα, καθημερινά, και επί σειρά ετών πραγματοποιούνται και επιβαρύνονται οι δημιουργοί και η ΑΕΠΙ για την αντιμετώπιση και την πάταξη της τρέχουσας παράνομης δημόσιας εκτέλεσης και την πάταξη της πειρατείας, και την εν γένει προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων τους, είναι ήδη πολύ υψηλά και επιβαρύνουν την ήδη εισπραττόμενη αμοιβή (πχ. μαγνητοφωνήσεις, συλλογή στοιχείων έξοδα για διώξεις, απαγορεύσεις, αγωγές, εξώδικα, Δικαστήρια και Δικηγόρους σε διάφορα σημεία της Ελλάδας κ.λ.π). (6)Την φύση και τις συνθήκες εκμετάλλευσης που καθιστούν σε ορισμένες κατηγορίες και περιπτώσεις πηγών αδύνατη την εφαρμογή του ποσοστού, λόγω του ότι στις κατηγορίες και τις ομάδες των πηγών (καταστημάτων και επιχειρήσεων)

8 8 αυτών, υπάρχει άλλη κύρια λειτουργία (π.χ. αεροπορική, ναυτιλιακή, μετρό, super market κ.λ.π), και η μουσική είναι μεν χρήσιμη, ωφέλιμη ή απαραίτητη στον χώρο αυτών, αλλά αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα του κύριου σκοπού και της λειτουργίας της πηγής (καταστήματος, επιχείρησης), και εκ των πραγμάτων αντικειμενικά να διευκολύνει τις συναλλαγές ο προσδιορισμός της αμοιβής σε ελάχιστο ποσό. (7)Την διευκόλυνση των συναλλαγών και όλων των χρηστών και με τον ορισμό σ ελάχιστο εφ άπαξ μηνιαίο ποσό (κλπ) της αμοιβής, κατηγοριοποιημένα, αναλογικά διαβαθμισμένα, και αντικειμενικά με το αμοιβολόγιο και με τα αντικειμενικά κριτήρια που έχουν ορισθεί, και ισχύουν στην Ευρώπη γεγονός που διευρύνει την σχέση εμπιστοσύνης και την πίστη των μερών στις καθημερινές επαφές, την συνεργασία, και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και των συναλλαγών, σε σχέση με όλους και για όλους, χωρίς επιπρόσθετα άλλα έξοδα και δαπάνες για τους δημιουργούς ή τους χρήστες της μουσικής. (8)Την αναγνώριση, αποδοχή και επιβεβαίωση του αμοιβολογίου, και όπως αυτό καθορίστηκε με τα αντικειμενικά κριτήρια και για τις κατηγορίες πηγών και χρήσεων, στον χώρο των συναλλαγών από τους χρήστες και από τα Δικαστήρια. (9) Βάσει των άρθρων 3,14,63, 56 παρ. 2 περ. 2 προκύπτει ξεκάθαρα ότι ή άδεια χρήσης εκμετάλλευσης πρέπει να προηγείται της άδειας χρήσης και όχι να έπεται αυτής. Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός αντικειμενικός της χρήσης από την ΑΕΠΙ κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αμοιβής της (σε ποσοστό ή ποσό) είναι η ίση, η δίκαιη, η αντικειμενική, η αντίστοιχη και η ανάλογη μεταχείριση και αντιμετώπιση όλων αδιάκριτα των ομοειδών χρηστών, κατά τον πλέον αντικειμενικό τρόπο μεταχείρισης και αντιμετώπισης αυτών, σε σχέση με την αμοιβή που οφείλουν αυτοί να καταβάλλουν σ αυτήν, για τις χρήσεις, τις παρουσιάσεις, τις δημόσιες εκτελέσεις και τις εκμεταλλεύσεις που κάνουν ή πρόκειται να κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο στο μουσικό ρεπερτόριο της (Ελληνικό και Ξένο), στο χώρο της αγοράς και των συναλλαγών. Τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του αμοιβολογίου της, θέτουν το πλαίσιο όλων των κριτηρίων εκείνων, που συνθέτουν το ομοειδές των κατηγοριών ανά πηγές κατά είδος, μορφή, φύση και σκοπό λειτουργίας αυτών (π.χ. καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ.), αλλά και το ομοειδές των χρήσεων της μουσικής κατά τρόπο, μορφή και μέσο χρήσης, λειτουργίας, παρουσίασης, δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων στον εκάστοτε συγκεκριμένο τόπο, χώρο και χρόνο, όπου λειτουργεί η πηγή (κατάστημα, επιχείρηση). Τα αντικειμενικά κριτήρια αποτυπώνουν τις συνθήκες και τα πραγματικά και αληθινά δεδομένα και στοιχεία, που έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν διαχρονικά μέχρι

9 9 και σήμερα στην αγορά και στις συναλλαγές και από τους ίδιους τους χρήστες, αναφορικά με τους συνήθεις τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης και λειτουργίας της μουσικής από τους χρήστες στους χώρους ευθύνης αυτών (καταστήματα, επιχειρήσεις, διοργανώσεις), καθώς επίσης και με τις αντίστοιχες χρήσεις και εκμεταλλεύσεις που γίνονται και κάνουν οι ίδιοι στα προστατευόμενα μουσικά έργα (Ελληνικά και Ξένα). Τα αντικειμενικά κριτήρια κατηγοριοποιούν σε συναφείς ενότητες και σε ομοειδείς κατηγορίες τις πηγές. Τα αντικειμενικά κριτήρια θέτουν το παραδεκτό στις συναλλαγές πλαίσιο της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των χρηστών με ομοειδείς πηγές και ομοειδείς χρήσεις και εκμεταλλεύσεις της μουσικής, κατηγοριοποιημένα αντίστοιχα και διαβαθμισμένα ανάλογα, δίκαια και ισότιμα, ακριβώς λόγω τόσο της ποικιλομορφίας των πηγών (καταστημάτων επιχειρήσεων), όσο και της πολυμορφίας των χρήσεων της μουσικής, σε ομοειδείς ή παρεμφερείς ή συναφείς ή διαφορετικούς χώρους πηγών, με εξ ίσου όμοιους, μεικτούς,απλούς ή διαφορετικούς τρόπους, μορφές και μέσα χρήσης εκμετάλλευσης του προστατευμένου μουσικού ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ. Τα αντικειμενικά κριτήρια κατηγοριοποιημένα ομοειδώς, διαβαθμισμένα και αναλογικά προσδιορισμένα, κοστολογούν το συνήθως καταβαλλόμενο κατ ελάχιστο ύψος αμοιβής σε ποσοστό ή ποσό, ανάλογα με την χρήση, την χρησιμότητα, την χρηστικότητα, την ωφελιμότητα, το απαραίτητο, το αναγκαίο, το αναγκαίο και απαραίτητο, για τον χρήστη αυτής. Με τα αντικειμενικά κριτήρια, τόσο οι πηγές (καταστήματα επιχειρήσεις), όσο και οι αντίστοιχες χρήσεις εκμεταλλεύσεις των μουσικών έργων διαβαθμίζονται εκ των πραγματικών συνθηκών και δεδομένων που διαμορφώθηκαν και συνήθως ισχύουν στην αγορά, κατ αρχήν σε παρεμφερείς και συναφείς ενότητες πηγώνχρήσεων, και στη συνέχεια σε ομοειδείς κατηγορίες πηγών και χρήσεων ανά ενότητα, έτσι ώστε ανάλογα με τα κοινά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών (πηγών χρήσεων εκμεταλλεύσεων) ανά ομοειδή κατηγορία, να κοστολογείται αδιάκριτα ίσα, δίκαια, ισότιμα, αντίστοιχα και ανάλογα και το αντίστοιχο ελάχιστο ύψος της οφειλόμενης από τους χρήστες αμοιβής της ΑΕΠΙ. Με τα αντικειμενικά κριτήρια διασφαλίζεται ίση και δίκαιη αντιμετώπιση μεταχείριση των χρηστών σ όλες τις ομοειδείς κατηγορίες και περιπτώσεις πηγών, που διαθέτουν τα ίδια πραγματικά δεδομένα και στοιχεία στην αγορά, με τις ίδιες χρήσεις και εκμεταλλεύσεις που πραγματοποιούν μέσω των μουσικών έργων κατά την λειτουργία τους. Τα κριτήρια αυτά έχουν, επίσης, λάβει σοβαρά υπόψη και τις οικονομικές συνθήκες και συγκυρίες που επικρατούν σήμερα στο χώρο της αγοράς και των οικονομικών συναλλαγών, και στοχεύουν μέσα από την ίση και αντικειμενική μεταχείριση των χρηστών, την καλή πίστη, την εμπιστοσύνη και την συνεργασία των μερών (ΑΕΠΙ και ΧΡΗΣΤΩΝ) στην είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων / αμοιβής, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την θετική μακρόχρονη πορεία, εμπειρία, γνώση, στάση, συνέπεια και λειτουργία της ΑΕΠΙ στην είσπραξη, στη διαχείριση και στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.

10 10 Τα κριτήρια αυτά στοχεύουν στην κατ αντικειμενικό τρόπο, επίσης, εύρυθμη και συνήθη λειτουργία της αγοράς και των καταστημάτων και επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν και λειτουργούν και εκμεταλλεύονται μουσική στους χώρους τους, χωρίς διακρίσεις και άνισες μεταχειρίσεις των χρηστών τόσο επί ομοειδών πηγών, όσο και επί ομοειδών κατά τρόπο, μορφή και μέσο χρήσεων, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεων της μουσικής από αυτούς. Τα κριτήρια αυτά έχουν τύχει και Δικαστικής αξιολόγησης και αποδοχής για την αντικειμενικότητα τους, σε περιπτώσεις που ορισμένοι χρήστες αμφισβήτησαν το ύψος της αμοιβής και προσέφυγαν στα Δικαστήρια για το ύψος αυτής και δεν δικαιώθηκαν, και ως εκ τούτου είναι κατά γενική παραδοχή απαραίτητα και αναγκαία να τα γνωρίζει και κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης, προκειμένου όχι απλά να τα γνωρίζει εκ των προτέρων για το πώς ακριβώς καθορίζεται και το ποιο είναι το εκάστοτε ύψος της αμοιβής της ΑΕΠΙ (είτε σ ελάχιστο ποσοστό, είτε ελάχιστο ποσό), για κάθε κατηγορία πηγής και χρήσης μουσικής, αλλά και για να ρυθμίζει έγκαιρα τις περί αμοιβής ευθύνες και υποχρεώσεις του έναντι της ΑΕΠΙ, σε περίπτωση που θα επιθυμήσει να ανοίξει και να λειτουργήσει κατάστημα ή επιχείρηση με την χρήση και την λειτουργία μουσικής εντός αυτού/ή αυτής. Τα Αντικειμενικά Κριτήρια, τέλος, διασφαλίζουν και προστατεύουν και την ίδια την ΑΕΠΙ, τόσο απέναντι στα μέλη της (δημιουργούς - δικαιούχους), αναφορικά με τα διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και τον κανονισμό περί αμοιβολογίου που εφαρμόζει απέναντι σ όλους αδιάκριτα τους χρήστες του μουσικού ρεπερτορίου της (Ελληνικού και Ξένου) για την είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων /αμοιβής, όσο και απέναντι στους ίδιους τους χρήστες και υπόχρεους αυτής (αμοιβής), διότι με την διαφανή συνεπή εφαρμογή αυτών αδιάκριτα και ισότιμα έναντι όλων των χρηστών, ενισχύεται η πίστη της στην αγορά ως Ο.Σ.Δ,, η αξιοπιστία αυτής στο χώρο των συναλλαγών, και η εμπιστοσύνη και συνεργασία των χρηστών στο πρόσωπο της. ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Το αμοιβολόγιο είναι ο κανονισμός και αναλυτικός κατάλογος με τις επί μέρους αμοιβές που ισχύουν, και μάλιστα κατά τρόπο, μορφή ή μέσο χρήσεων και εκμεταλλεύσεων των μουσικών έργων, αλλά και ανά κάθε κατηγορία και ομάδα ομοειδών και παρεμφερών ανάλογων και διαβαθμισμένων πηγών, χρήσεων και εκμεταλλεύσεων του μουσικού ρεπερτορίου της, με βάση το οποίο νομιμοποιείται και δικαιούται από τον νόμο η ΑΕΠΙ να αξιώνει και να εισπράττει από κάθε χρήστη την οφειλόμενη αμοιβή της. Το αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ έχει δημοσιευθεί σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες, όπως ο νόμος ρητά ορίζει, προκειμένου έγκαιρα και από πριν οι χρήστες μουσικής να λαμβάνουν γνώση των αμοιβών που ισχύουν στην αγορά. Η ΑΕΠΙ στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας και της καλύτερης και ευρύτερης ακόμη δημοσιότητας και ενημέρωσης των Αρχών, του κοινού και των χρηστών μουσικής, δημοσιεύει το αμοιβολόγιο της, εκτός των προβλεπομένων από το

11 11 νόμο δημοσιεύσεων σε τρεις εφημερίδες, και στο διαδίκτυο (internet), που αποτελεί το ταχύτερο και αμεσότερο σύγχρονο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας για όλους τους χρήστες. Το αμοιβολόγιο ειδικότερα δεσμεύει και την ΑΕΠΙ απέναντι στα μέλη της δημιουργούς και δικαιούχους, αλλά και στους χρήστες που συνεργάζονται και συναλλάσσονται μαζί της, και τους διασφαλίζει ειδικότερα στον χώρο των συναλλαγών μεταξύ τους, απέναντι στην ΑΕΠΙ, αλλά και απέναντι στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή. Κάθε, λοιπόν, ενδιαφερόμενος χρήστης μουσικής, μπορεί να ανατρέξει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΑΕΠΙ, και να αναζητήσει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τον ενδιαφέρει άμεσα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( άρθρα 3, παρ. 2 και 18 παρ.1β ν. 2121/93 ) Κάθε χρήστης της μουσικής έχει το δικαίωμα και οφείλει να γνωρίζει ευθύς εξ αρχής το τι δεν είναι (1) ιδιωτική χρήση και το τι είναι (2) δημόσια χρήση εκτέλεση της μουσικής, και ειδικότερα ότι, Ιδιωτική χρήση δεν αποτελεί η χρήση μουσικής που γίνεται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού (άρθρο 18, παρ. 1 β ν. 2121/1993). Δημόσια θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 2121/93, κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση των μουσικών έργων (τόσο του ελληνικού όσο και του ξένου μουσικού ρεπερτορίου), που τα κάνουν προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από τον στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. Σημειώνουμε και διευκρινίζουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη μουσικής ότι, η δημόσια χρήση, παρουσίαση, εκτέλεση των μουσικών έργων μπορεί και αρκεί να γίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο, και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται άδεια και καταβολή αμοιβής εκ μέρους του χρήστη, ανάλογα την χρήση της μουσικής. Σε κάθε περίπτωση Δημόσιας χρήσης-εκτέλεσης των μουσικών έργων αρκεί το ότι τα έργα γίνονται προσιτά στο κοινό (π.χ. στους πελάτες, επισκέπτες, θαμώνες, εργαζόμενους, και σε οποιονδήποτε εισέρχεται εντός π.χ. καταστήματος, πλοίου, ξενοδοχείου, αεροπλάνου, επιχείρησης, οργανισμού, φορέα κ.λπ.). Είναι επίσης, μη εξαρτώμενος ο τρόπος ή η μορφή ή το μέσο μετάδοσης, αναμετάδοσης, παραγωγής ή αναπαραγωγής, δημόσιας χρήσης ή δημόσιας εκτέλεσης του ήχου της μουσικής, π.χ. από ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως οποιασδήποτε τεχνολογίας ή ζωντανά με μουσικά όργανα και τραγουδιστές ή με μηχανικά και τεχνολογικά μέσα ή από οπτικοακουστικά μέσα, από υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου ή από ηλεκτρονικά ή ψηφιακά κλπ μέσα. Οι άδειες που λαμβάνουν οι Ράδιο Τηλεοπτικοί Σταθμοί από την ΑΕΠΙ για τις εκπομπές και τις μεταδόσεις ή αναμεταδόσεις που κάνουν προς το κοινό δίδονται

12 12 μόνο για την εκ μέρους των Ραδιο Τηλεοπτικών Σταθμών, μετάδοση αναμετάδοση των έργων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δημόσια εκτέλεση μουσικής έχουμε σ όλες τις περιπτώσεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του ν. 3463/2006 Νέος Κώδικας Περί Δήμων και Κοινοτήτων και 63 παρ. 2 ν.2121/93 (π.χ. κέντρα διασκεδάσεως, κλαμπ, ντίσκο, μπαρ, καμπαρέ, καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, αίθουσες εκδηλώσεων, κτήματα, αναψυκτήρια, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, κουρεία κομμωτήρια, γυμναστήρια, καφενεία, οινοπωλεία, κυλικεία, ψαροταβέρνα, πιτσαρία, θέατρα, κινηματογράφους, αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα, super market, καταστήματα εντός τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων, camping, επιπλωμένων διαμερισμάτων), παιδότοποι κλπ, εντός των οποίων γίνεται χρήση ή παρουσίαση ή εκτέλεση μουσικής, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Όμοια, επίσης, δημόσια εκτέλεση μουσικής υπάρχει π.χ. στα ξενοδοχεία και σ όλους τους χώρους αυτών μηδέ των δωματίων εξαιρουμένων, στα πλοία, στα αεροπλάνα, στα τρένα, στο μετρό, στα δημόσιας κυκλοφορίας μέσα μαζικής μεταφοράς του κοινού, και εν πάση περιπτώσει σε κάθε επίγειο σταθερό ή κινητό τόπο και χώρο ( κλειστό ή ανοιχτό, στεγασμένο ή αστέγαστο), εναέριο (αεροπλάνα) ή θαλάσσιο χώρο (πλοία), όπου υπάρχει αόριστος αριθμός προσώπων κοινό - πέραν του στενού οικογενειακού κύκλου και περιβάλλοντος, αρκεί να γίνεται χρήση ή παρουσίαση ή εκτέλεση των μουσικών έργων με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Κατά την ίδια έννοια δημόσια χρήση-εκτέλεση μουσικής έχουμε π.χ. σε όλες τις συναυλίες, στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στα φεστιβάλ, στα συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, στα αθλητικά στάδια και γήπεδα, στις κινηματογραφικές προβολές για την επενδυμένη μουσική στις ταινίες, στα θέατρα, στις επιθεωρήσεις, και εν πάση περιπτώσει σε κάθε διοργάνωση που την κάνει ο οποιοσδήποτε διοργανωτής ιδιώτης επιχειρηματίας ή Δημόσια Αρχή ή δημόσιος οργανισμός (π.χ. Ο.Τ.Α, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Σύλλογοι, φορείς κλπ), είτε η μουσική εκτέλεση γίνεται με ζωντανό τρόπο (μουσικά όργανα, τραγουδιστές), είτε γίνεται με μηχανικά και τεχνολογικά μέσα Σε κάθε, λοιπόν, περίπτωση δημόσιας χρήσης -εκτέλεσης μουσικής θα πρέπει να γνωρίζει κάθε χρήστης ότι χρειάζεται από πριν άδεια της ΑΕΠΙ και καταβολή σ αυτήν της αμοιβής της, σύμφωνα με το αμοιβολόγιο της, που πιο κάτω ειδικότερα κατά κατηγορία πηγής αναλυτικότερα αναφέρεται. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Αντικειμενικά στο χώρο της αγοράς, υπάρχουν και λειτουργούν πληθώρα καταστημάτων και επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν και λειτουργούν εντός αυτών το

13 13 μουσικό ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ, με διάφορους τρόπους, μορφές και μέσα, και για διάφορους λόγους και σκοπούς λειτουργίας αυτών. Αυτή, λοιπόν, η πολυμορφία των πολλών παρεμφερών, συναφών και διαφορετικών καταστημάτων και επιχειρήσεων, επιβάλλει αντικειμενικά και δίκαια, την κατηγοριοποίηση αυτών ανάλογα και αντίστοιχα με τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και στοιχεία που, είτε εκ της κείμενης νομοθεσίας έχουν είτε εκ των πραγματικών δεδομένων διαθέτουν, έτσι ώστε ομοειδώς κατηγοριοποιημένα και αναλογικώς διαβαθμισμένα μέσα στην ίδια την ενότητα και ομοειδή κατηγορία που πραγματικά ανήκουν, να αντιμετωπίζονται ισότιμα, δίκαια και ανάλογα, σε σχέση με την αμοιβή που οφείλουν να καταβάλλουν για το μουσικό ρεπερτόριο που χρησιμοποιούν και λειτουργούν εντός αυτών. Έτσι στο χώρο της Δημόσιας χρήσης - Εκτέλεσης των μουσικών έργων, οι ενότητες πηγών που αντικειμενικά έχουν αντιστοίχηση και αναλογική συνάφεια μεταξύ τους είναι οι εξής: ( 1 ) UΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ UΑ. ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ Α.1. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ (ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Καταστήματα και επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα, που λειτουργούν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.3463/2006, τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και αποφάσεις, όπως και όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και σήμερα με άδειες που εκδόθηκαν σύμφωνα με το προισχύσαν δίκαιο, εντός των οποίων χρησιμοποιείται και λειτουργεί μουσική. Τις άδειες περί λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις εκδίδουν, τις χορηγούν, τις ελέγχουν και τις ανακαλούν σε περίπτωση παραβίασης αυτών, αποκλειστικά οι οικείοι κατά τόπο αρμόδιοι Ο.Τ.Α. (Δήμοι και Κοινότητες ), σύμφωνα με τον ν. 3463/93. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και αντικειμενικό γνώρισμα των πηγών υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστημάτων επιχειρήσεων) είναι το γεγονός ότι, χρησιμοποιούν και λειτουργούν κυρίως και συνήθως εντός αυτών μουσική με διάφορους τρόπους, μορφές και μέσα, διότι η μουσική εκτέλεση άπτεται και συνάδει κύρια και βασικά και με κυμαινόμενη σημασία και βαρύτητα στο χώρο, με αυτήν καθαυτή την λειτουργία αυτών, με την εστίαση, την ψυχαγωγία και την διασκέδαση που τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν μετά φαγητού ή ποτού ή και των δύο μαζί προς το κοινό (πελάτες) αυτών, ως εκ της μορφής, του είδους, της φύσης

14 14 και του σκοπού λειτουργίας των πηγών αυτών (π.χ. κέντρο διασκέδασης, μπαρ, κλαμπ, καφετέρια, ταβέρνα, εστιατόριο, αίθουσα εκδηλώσεων κλπ). Έτσι, λοιπόν, στην ενότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπίπτουν και εντάσσονται όλα τα ενδεικτικώς αναφερθέντα ανωτέρω καταστήματα και επιχειρήσεις, τόσο εκ της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 75 παρ. 2, περ. 18 και 80 παρ. 1 και 4, ν / 2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 63, παρ.2,ν. 2121/93) περί χορηγήσεων αδειών λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, όσο και εκ της πραγματικής σύνδεσης των καταστημάτων αυτών με την εστίαση, την ψυχαγωγία και την διασκέδαση του κοινού (πελατών) αυτών, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε ομοειδή και διαβαθμίζονται από την ίδια την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα και αντίστοιχα στις εξής κατηγορίες πηγών. Στα παρακάτω καταστήματα η μουσική άλλοτε είναι απαραίτητη, άλλοτε αναγκαία και άλλοτε χρήσιμη στην λειτουργία αυτών όπως: 1. Στα κέντρα διασκεδάσεως (Υ.Δ. ΑιΒ/ 8577/1983 άρθρα 40, 41, με το οποίο καθορίζεται και ο ορισμός αυτού. 2. Στα καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθήμενους πελάτες (Υ.Δ. Αιβ / 8577 /1983 άρθρο 37, όπως τα μπαρ, οι καφετέριες, τα κυλικεία, τα open Bar, τα καφενεία). 3. Στα καταστήματα παρασκευής και διάθεσης φαγητών με την συνοδεία ή μη ποτών σε καθήμενους πελάτες (Υ.Δ. Αιβ/ 8577/1983, άρθρο 38, όπως εστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, πατσατζίδικα, ψαροταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, ζυθοπωλεία, μπυραρίες, ουζερί, Fast Food). 4. Στα καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και παρασκευασμάτων γάλακτος σε καθήμενους πελάτες (Υ.Δ. Αιβ / 8577 / 1983, άρθρο 39 όπως, ζαχαροπλαστεία, ζαχαροπλαστεία χωρίς εργαστήριο, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, αμιγή λουκουματζίδικα, χώροι παρασκευής και διάθεσης παγωτού προς το κοινό). 5. Στα μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων κλπ σε καθήμενους πελάτες (Υ.Δ. Αιβ/ 8577/1983, άρθρο 40). 6. Στα καταστήματα προσφοράς τροφίμων ή και ποτών σε περαστικούς (μη καθήμενους) πελάτες (Υ.Δ. ΑΙΒ/8577/1983, άρθρο 42 όπως, αναψυκτήριο χωρίς καθίσματα, παγωτοπωλείο, οβελιστήριο, κυλικεία μεγάρων, κινητές καντίνες). 7. Στα καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών (Αιβ /8577 /1983, άρθρο 43 ). 8. Στα Γυμναστήρια ( ν. 2725/99 άρθρο 32 - Π.Δ. 219/06 ). 9. Στα Κουρεία Κομμωτήρια (Υγειον. Καν. Άρθρα 55 και 65, Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ 99 / Α ( - Π.Δ. 133 / 05). 10. Στα καταστήματα Υπεραγοράς Τροφίμων (Super Market) - ( Υ.Δ. Αιβ / 8577/1983 άρθρο 44, - ν. 2323/95 άρθρο 10, - Ν. 2741/99 άρθρο 10).

15 Στα καταστήματα εντός τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, campings ) Y.Δ. Αιβ/3659/1982 (ΦΕΚ 297 Β ). 12. Στα καταστήματα εντός κρατικών αερολιμένων (Υ.Δ. Υιβ /6020/1993 ΦΕΚ Στους παιδότοπους ( Ν. 2946/2001, άρθρο 18 παρ. 5 ΚΥΑ / 2003 ΦΕΚ 1354 / Β ). 14. Στα θέατρα και τους Κινηματογράφους (Α.Ν. 445 / 1937 και 446 / 1937 β.δ. 15/5-17/5/1956 ΦΕΚ 123/Α ). Με βάση, λοιπόν, την κείμενη νομοθεσία σε πιο κάτω κεφάλαια αυτής της ενότητας πηγών, κατηγοριοποιούνται και διαβαθμίζονται εκ των πραγμάτων, εξ ίσου αντικειμενικά και οι ομοειδείς κατηγορίες πηγών και χρήσεων της μουσικής. Α.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ) Στην ενότητα αυτή εμπίπτουν και εντάσσονται όλες οι ομοειδείς κατηγορίες πηγών, όπου η μουσική χρησιμοποιείται και εκτελείται σε μουσικές παραστάσεις και με ζωντανή εκτέλεση η μουσική όπως ενδεικτικά π.χ. συναυλίες, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ, όπου και αν αυτά διοργανώνονται π.χ. κέντρα διασκέδασης clubs, στάδια, γήπεδα, παραλίες πλατείες κλπ, και η μουσική αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο ως μουσικό προϊόν για την λειτουργία αυτών. Α.3. ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΣ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ Στην ενότητα αυτή εμπίπτουν και εντάσσονται όλες οι κατηγορίες καταστημάτων και επιχειρήσεων διαφόρων άλλων κύριων σκοπών και δραστηριοτήτων, στα οποία και τις οποίες η μουσική χρήση εκτέλεση έχει δευτερογενή αξία και σημασία σε σχέση με τον κύριο σκοπό της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και του κύκλου εργασιών της. Στις πηγές αυτής της κατηγορίας η μουσική είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για την λειτουργία τους. Εξ ίσου αντικειμενικά και αναλογικά γίνεται κατηγοριοποίηση των πηγών (καταστημάτων επιχειρήσεων ) και αυτής της ενότητας, σε ομοειδείς κατηγορίες πηγών και χρήσεων της μουσικής εντός αυτών.

16 Α.1. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ: 16 UΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ UΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ UΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝU Α.1.1 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΚΛΠ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους, που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης και χρησιμοποιούν την ζωντανή μουσική εκτέλεση (π.χ. ορχήστρα, μουσικούς, τραγουδιστές κλπ). Στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι πάσης φύσεως και σκοπού, στεγασμένοι ή αστέγαστοι χώροι ( καταστήματα επιχειρήσεις κλπ ), που αποκλειστικά ή κυρίως προσφέρουν μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο κοινό (πελάτες αυτών), και με κύριο και πρωταρχικό σκοπό την μουσική διασκέδαση αυτών με την προσφορά φαγητού ή ποτού, και με την καταβολή αμοιβής προς τις επιχειρήσεις που διαθέτουν και εκμεταλλεύονται τους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτών των ομοειδών πηγών η μουσική είναι απαραίτητη, ως κύριο και πρωταρχικό στοιχείο, γι αυτήν καθ αυτήν την ύπαρξη και την λειτουργία όλων των ομοειδών πηγών που λειτουργούν με ζωντανή μουσική. Α.1.2.ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΤΑ CLUB DISCO, ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ BAR ΚΛΠ ΜΕ DISC JOCKEY Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους, κλειστούς ή ανοιχτούς όπως (club- disco κλπ), στους οποίους η μουσική εκτέλεση γίνεται σύνθετα,δηλαδή με disc jockey και με σύγχρονα τεχνολογικά, μηχανικά και οπτικοακουστικά μέσα για την επ αμοιβή διασκέδαση των πελατών. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων ( πηγών ) αυτών. Α.1.3.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΤΑ CLUB DISCO, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ, ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ, ΣΤΑ CASINO ΚΛΠ Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους που είναι εφοδιασμένοι μεν με άδεια δημόσιας εκτέλεσης με μηχανικά μέσα (disc jockey) για την συνήθη λειτουργία αυτών, πλην όμως στις οποίες, ως εκ των συνηθειών στις συναλλαγές και των απαιτήσεων του κοινού, γίνονται και έκτακτες

17 17 εμφανίσεις και παρουσιάσεις καλλιτεχνικών μουσικών προγραμμάτων, με μετακλήσεις και έκτακτες παρουσίες καλλιτεχνών για την παρουσίαση και εκτέλεση νέου μουσικού προγράμματος με ζωντανή μουσική εκτέλεση για την διασκέδαση των πελατών. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. Α.1.4.STRIP SHOW, ΚΑΜΠΑΡΕ ΚΛΠ. Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους όπως μπαρ, κέντρα διασκέδασης,cabaret,κλπ,ομοειδείς περιπτώσεις πηγών θεάματος ακροάματος, στις οποίες η μουσική εκτέλεση γίνεται σύνθετα με disc jockey, αλλά και με σύγχρονα τεχνολογικά και μηχανικά μέσα, σε συνδυασμό με show, χορογραφίες και διάφορα θεάματα. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής και η μουσική αποτελεί απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. Α.1.5.ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους όπως οι μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια κλπ καταστήματα και επιχειρήσεις, στις οποίες οι χρήστες προσφέρουν στην πελατεία τους την διασκέδαση μέσω της ζωντανής μουσικής εκτέλεσης. Σκοπός των πηγών αυτών είναι η προσέλκυση και η ικανοποίηση του κοινού (πελατών) μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και την προσφορά ποτών και / ή εδεσμάτων για την αναψυχή και διασκέδαση αυτών, μέσω της ζωντανής μουσικής εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. Α.1.6.ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ DISC JOCKEY. Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους όπως οι μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια κλπ καταστήματα, αλλά και κάθε άλλης μορφής και είδους επιχείρηση που λειτουργεί ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ψυχαγωγία του κοινού (πελατών), με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια μέσα.

18 18 Η χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση των μουσικών έργων στη προκείμενη κατηγορία πηγών γίνεται με ομοειδείς τρόπους και μέσα, δηλαδή με disc jockey και με τεχνολογικά και μηχανικά μέσα. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. Α.1.7.ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Με DISC JOCKEY και ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους όπως οι μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια κλπ καταστήματα και επιχειρήσεις, στις οποίες οι χρήστες προσφέρουν στην πελατεία τους την διασκέδαση με σύνθετα - μικτά μέσα (disc jockey και ζωντανή μουσική). Στις πηγές αυτές στόχος της επιχείρησης είναι η, μέσα από σύνθετη- μεικτή μορφή και χρήση των μέσων εκτέλεσης της μουσικής (ζωντανά ή και με disc jockey), προσέλκυση του κοινού και η ψυχαγωγία αυτού. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. Α.1.8.ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους όπως μπαρ, παμπ, καφετέριες, αναψυκτήρια, σύγχρονα καφενεία, internet καφέ, αίθουσες ψυχαγωγίας δηλαδή μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπόουλιγκ, πατινάζ, ρόλερς, παιδότοποι κλπ, εντός των οποίων και ως εκ της λειτουργίας τους προσφέρουν στο κοινό (πελάτες) τους την μουσική διασκέδαση με μηχανικά μέσα.. Οι πηγές της κατηγορίας αυτής, στην πραγματικότητα, και ιδιαίτερα μάλιστα κατά την διάρκεια των νυκτερινών ωρών της λειτουργίας τους (ήτοι μετά τις 23:00) μετατρέπουν μουσικά την γνώριμη και την εκ της αδείας τους συνήθη λειτουργίας τους, σε χώρο προσφοράς μουσικής διασκέδασης με μηχανικά μέσα και υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου. Σ όλες τις περιπτώσεις των πηγών αυτών, το αναγκαίο κύριο στοιχείο για την διασκέδαση του κοινού, αποτελεί κυρίως η μηχανική μουσική εκτέλεση με πολυμορφία (δηλ. άλλη είναι η χρήση χρησιμότητα της μουσικής κατά τις πρωινές ώρες και άλλη κατά τις νυκτερινές ώρες λειτουργίας) και ένταση (δηλ. άλλη είναι η ένταση της μουσικής κατά τις πρωινές ώρες και άλλη κατά τις νυκτερινές ώρες λειτουργίας), μέσω

19 19 cd player, dvd, ηλεκτρονικού υπολογιστή, internet κλπ, χρήση και εκτέλεση των οποίων κατά τα ανωτέρω, αυξάνει σημαντικά την παραμονή των πελατών στο χώρο και την αύξηση της κατανάλωσης. Η χρήση της μουσικής, στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής, πέραν της συνήθους και αναμενόμενης γίνεται αναγκαία πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. Α.1.9.ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η εν λόγω κατηγορία αφορά όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους χώρους εκείνους όπως είναι ενδεικτικά τα μπαρ, παμπ, καφετέριες, αναψυκτήρια, σύγχρονα καφενεία, internet καφέ, αίθουσες ψυχαγωγίας δηλαδή μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπόουλιγκ, πατινάζ, ρόλερς, παιδότοποι κλπ, εντός των οποίων και ως εκ της λειτουργίας τους προσφέρουν στο κοινό (πελάτες)τους την μουσική διασκέδαση και με ζωντανή μουσική. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. Α.1.10.ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ. ( Ραδιόφωνο Τηλεόραση ) Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις πηγές υγειονομικού ενδιαφέροντος ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως ενδεικτικά τις καφετέριες, σύγχρονα καφενεία, σνακ μπαρ, ίντερνετ καφέ, αναψυκτήρια, αίθουσες ψυχαγωγίας, δηλαδή Μπιλιάρδα, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, Μπόουλιγκ, Πατινάζ, Ρόλερς, Παιδότοπους κλπ, οι οποίες χρησιμοποιούν εντός αυτών και κατά την συνήθη λειτουργία τους αποκλειστικά και μόνο απλά μηχανικά μέσα, για την χρήση και την εκτέλεση μουσικής στο χώρο τους. Στα απλά μηχανικά μέσα περιλαμβάνονται ενδεικτικά το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση και η μουσική είναι χρήσιμη στο χώρο της επιχείρησης. Η κατ αυτόν τον τρόπο και με τα μέσα αυτά μουσική χρήση εκτέλεση της μουσικής έχει ως σκοπό, την δημιουργία απλής, αλλά χρήσιμης και ωφέλιμης για τον χώρο ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό και με την ακρόαση ή την θέαση και άλλων πληροφοριών, ειδήσεων και θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος για το κοινό (πελάτες) των πηγών ( καταστημάτων και επιχειρήσεων ) που κάνουν την παραπάνω χρήση των προαναφερθέντων απλών μηχανικών μέσων. Α.1.11.ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

20 Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις πηγές υγειονομικού ενδιαφέροντος ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως ενδεικτικά τις καφετέριες, σύγχρονα καφενεία, σνακ μπαρ, ίντερνετ καφέ, αναψυκτήρια, αίθουσες ψυχαγωγίας, δηλαδή Μπιλιάρδα, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, Μπόουλιγκ, Πατινάζ, Ρόλερς, Παιδότοπους κλπ, οι οποίες χρησιμοποιούν εντός αυτών και κατά την συνήθη λειτουργία για την εκτέλεση της μουσικής στο χώρο τους, άλλοτε απλά μηχανικά μέσα και άλλοτε ζωντανό τρόπο, δηλαδή ορχήστρα μουσικών οργάνων ή και τραγουδιστών σε μόνιμη μηνιαία βάση. Στις περιπτώσεις όλων των ομοειδών πηγών της κατηγορίας αυτής η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των επιχειρήσεων (πηγών) αυτών. 20 Α.1.12.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ( Ραδιόφωνο Τηλεόραση Κασετόφωνο CD ) Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα κλασσικά, παραδοσιακά καφενεία των Αστικών Περιοχών, τα οποία διαθέτουν μουσική που χρησιμοποιείται, εκτελείται μόνο από ραδιοφώνου, η τηλεοράσεως ή κασετοφώνου cd, όπως και τα προαναφερθέντα μηχανικά μέσα. Η μουσική χρήση στους εν λόγω χώρους είναι χρήσιμη για την ζωντάνια του χώρου και συνδυάζεται λόγω των μέσων εκτέλεσης της και με άλλα ενδιαφέροντα στο κοινό θέματα (όπως ειδήσεις, αθλητικά γεγονότα, ενημερωτικές εκπομπές με συνοδεία ή αυτοτελή χρήση της μουσικής, θεάματα κλπ) και αποτελεί δευτερεύον και παρακολουθηματικό στοιχείο στην όλη λειτουργία της επιχείρησης. Παραδοσιακό καφενείο θεωρείται εκείνο που ορίζουν οι αντίστοιχες υγειονομικές διατάξεις και εγκύκλιοι (Υ.Δ. Α1β/8577/83, 3/ ). Σε κάθε περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια αυτού επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή εκσυγχρονισμένου καφενείου. Α.1.13.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η DISC JOCKEΥ ΟΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΑΜΟΥΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η κατηγορία αυτή αφορά όλους τους υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη χώρους καταστήματα και επιχειρήσεις (στεγασμένους ή αστέγαστους), με ζωντανή ή μηχανική εκτέλεση της μουσικής επιπρόσθετα και πέραν της συνήθους καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τον χώρο, και για όλες τις ως άνω έκτακτες εμφανίσεις εκτελέσεις της μουσικής, που γίνονται εντός αυτών.

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και Θέμα : Πλήρες αρχείο με τη νομοθεσία ανά κατηγορία καταστήματος που απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1 Καφενεία 2 Καφετέρια 3 Καταστήματα προσφοράς ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2767/29-05-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2767/29-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2767/29-05-2012 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 15/25-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 15/25-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 15/25-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Μοίρες σήμερα την 25-06-2013 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/16-5-2005 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής. Ερμούπολη, 31 Μαίου 2008 Αρ. Πρωτ. 8.400 Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς : Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες

Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες Εστιατόριο Ψαροταβέρνα Ψητοπωλείο Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο όχι περαστικών πελατών αρθ 42) Πιτσαρία Σνακ μπαρ (και Ζυθοπωλεία, Ουζοπωλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007.

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007. Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007. /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 57/2007 Αριθ.Πρωτ.: Α42/6/25-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΗ-ΠΕΨ. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΠΟΛ. 1189

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΗ-ΠΕΨ. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΠΟΛ. 1189 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ. 1189 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θέμα: Αμοιβολόγιο ΑΕΠΙ Στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής είναι ανάμεσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/5 6-2006 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Γιώργος Παλησίδης Οικονομολόγος F&B Department gpal@hua.gr, 2310791196

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Γιώργος Παλησίδης Οικονομολόγος F&B Department gpal@hua.gr, 2310791196 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γιώργος Παλησίδης Οικονομολόγος F&B Department gpal@hua.gr, 2310791196 Τα καταστήματα που αδειοδοτούνται από το Δήμο εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 /12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Aριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π. οικ.105795 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εάν δεν υπάρχει εισητήριο εισόδου αλλά. οι μουσικοί/παρουσιαστές θα πληρωθούν τα Δικαιώματα θα είναι:.

Εάν δεν υπάρχει εισητήριο εισόδου αλλά. οι μουσικοί/παρουσιαστές θα πληρωθούν τα Δικαιώματα θα είναι:. . ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΕΛΩΝ Ολα τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω αφορούν 2.1. Χαρακτιριστικη μουσικη (Ζωντανή ή ηχογραφημένη) 2.1.1 Διά ρεσιτάλ, κονσερτα, χορούς, δισκοθήκες συμπεριλαμβανομένους και εκείνους που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.):

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.): ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ Α ΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης: 1. Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης και Προστασίας των ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια Δ/νση.. επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 1 Βασιλική Κωστούλα Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 2 Συνεργασία συναρμόδιων Υπηρεσιών για την προστασία της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

οι μουσικοί/παρουσιαστές θα πληρωθούν τα Δικαιώματα θα είναι:. δικαιώματα για κάθε 25 άτομα χωρητικότητα

οι μουσικοί/παρουσιαστές θα πληρωθούν τα Δικαιώματα θα είναι:. δικαιώματα για κάθε 25 άτομα χωρητικότητα 2. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΕΛΩΝ Ολα τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω αφορούν 2.1. Χαρακτηριστικη μουσικη (Ζωντανή ή ηχογραφημένη) 2.1.1 Διά ρεσιτάλ, κονσερτα, χορούς, δισκοθήκες συμπεριλαμβανομένους και εκείνους που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.) ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή ΚΛΑΣΗ 37: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ), ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΕΛΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΕΛΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΕΛΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., µε έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σεπτέμβρης 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Μητρώο Μελών Ε.Ε.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: Διαβούλευση για 1 μήνα - Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΚΕΡ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ (Satellite & Super Satellite) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1 Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πόκερ Greek Poker Cup, θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις. Η φάση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Κέντρων Αναψυχής ρυθμίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα