ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 170 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 10-02 -2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 170 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 170 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Υ.Α.Λ.Ε.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΨΩΝ» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 1. Τον Κανονισµό ΕΚ 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις Λιµενικές εγκαταστάσεις. 2. Το Νόµο 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 3. Το Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4. Το Νόµο 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α / ) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Το Νόµο 2518/1997 (ΦΕΚ 164Α / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α / ) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ». 7. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α / ) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 8. Την υπ αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 9. Την υπ αριθµ /01/2012/ (ΦΕΚ 3225Β / ) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. 10. Το γεγονός ότι το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου (εφεξής Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.) δεν διαθέτει προσωπικό µε τα προβλεπόµενα προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. 11. Την υπ αριθµ. 215/2014 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 1

2 12. Τον Προϋπολογισµό εσόδων - εξόδων του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., οικονοµικού έτους ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. στις λιµενικές εγκαταστάσεις (εφεξής Λ.Ε.) Σκάλας Πάτµου, Λακκίου Λέρου, Αγίας Μαρίνας Λέρου και Λειψών. Το χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η δαπάνη για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και στον προϋπολογισµό εσόδων εξόδων οικονοµικού έτους 2015 έχει προβλεφθεί πίστωση µε Κ.Α (Παροχή υπηρεσιών Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. για τις υπόχρεες σε ISPS λιµενικές εγκαταστάσεις αρµοδιότητας Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.). Σε περίπτωση υπαγωγής κάποιας από τις ανωτέρω Λ.Ε. στην δικαιοδοσία άλλου φορέα διοίκησης και διαχείρισης λιµένων κατά την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, τότε η σύµβαση που θα συναφθεί θα παύσει αυτοδίκαια να ισχύει όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας σε αυτές και η αµοιβή του αναδόχου θα µειωθεί αντίστοιχα, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωµα αξίωσης αποζηµίωσης, εφόσον ειδοποιηθεί σχετικά τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες νωρίτερα. Οι Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. που θα οριστούν θα ασκούν όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται από την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και για την άσκησή τους θα συνεργαστούν µε τους Αναγνωρισµένους Οργανισµούς Ασφάλειας που έχουν αναλάβει την εκπόνηση των Α.Α.Λ.Ε. και Σ.Α.Λ.Ε. των ανωτέρω Λ.Ε. Οι ζητούµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 1. Καθορισµός Υ.Α.Λ.Ε. Όπως απαιτείται από τον Κώδικα ISPS, κάθε Λιµενική Εγκατάσταση πρέπει να καθορίσει έναν Υπεύθυνο Ασφαλείας Λιµενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.), αρµόδιο για την ασφάλειά της. Η επίβλεψη και ο χειρισµός αυτού του Συστήµατος διαχείρισης Ασφαλείας αναλαµβάνονται από τον Υ.Α.Λ.Ε., ο οποίος αναλαµβάνει τον συντονισµό µεταξύ της Επιχείρησης και του Αξιωµατικού Ασφαλείας Πλοίου (Α.Α.Π.) ή του Υπευθύνου Ασφαλείας της Εταιρείας (Υ.Α.Ε.) σε θέµατα κώδικα ISPS. Ο Υ.Α.Λ.Ε. και ο Α.Υ.Α.Λ.Ε. θα είναι άµεσα υπόλογοι στον Πρόεδρο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 2. Καθήκοντα και Ευθύνες του Υ.Α.Λ.Ε. (ISPS A/17.2, Β/17) Στα καθήκοντά του θα είναι ακόµα η πλήρης ανάπτυξη του Σχεδίου Ασφάλειας, η οποία θα περιλαµβάνει τα κάτωθι: 2

3 1. Κάλυψη καθηκόντων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. 2. Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας (Οµάδα Β) και (Οµάδα Γ) µε ανάλογη πιστοποίηση, καθώς και αντίστοιχη εκπαίδευση / πιστοποίηση σε όλους τους νεοπροσλαµβανόµενους. 3. ιενέργεια γυµνασίων µε συµµετοχή του παραπάνω προσωπικού. 4. ιενέργεια ασκήσεων. 5. ιενέργεια ανασκόπησης τόσο της Α.Α.Λ.Ε. όσο και του Σ.Α.Λ.Ε. ετησίως. 6. Άµεση αναθεώρηση του Σ.Α.Λ.Ε. 7. ιενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου του Σ.Α.Λ.Ε. 8. Σήµανση σηµείων διεπαφών των Λ.Ε. 9. Καθορισµός, σήµανση και µέτρα ελέγχου χώρων περιορισµένης πρόσβασης. 10. Παρακολούθηση, ενηµέρωση και συµµόρφωση νέων Εγκυκλίων, νόµων και οδηγιών διεθνούς και Εθνικής νοµοθεσίας 11. Καθορισµός επιπέδου εµπιστευτικότητας προσωπικού που ασχολείται µε θέµατα ασφαλείας. 12. Έλεγχος / συντήρηση / βαθµολόγηση εξοπλισµού ασφαλείας. 13. Παρακολούθηση του συστήµατος πρόσβασης των Λ.Ε. 14. Εκπροσώπηση στους ελέγχους (Εθνικών Ελεγκτών και Ελεγκτών ΕΕ). 15. Τήρηση βιβλίων και φακέλων µε τις απαιτούµενες εγγραφές. 16. Το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει όλο το παραπάνω έργο πρέπει να έχει προσόντα του άρθρου 18.1 του παρ. Β του Κώδικα ISPS καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 3622/2007. Πέραν των όσων ορίζονται σε άλλα σηµεία του ISPS, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Υπευθύνου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων ακόµα και: 1. Τη διενέργεια εκτενούς αρχικής επιθεώρησης ασφάλειας των Λ.Ε. λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική αξιολόγηση ασφάλειας. 2. Τη διασφάλιση της διατήρησης του σχεδίου ασφάλειας των Λ.Ε. 3. Την εφαρµογή και άσκηση των σχεδίων ασφάλειας των Λ.Ε. 4. Τακτική αναθεώρηση των Α.Α.Λ.Ε. στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξη των Σ.Α.Λ.Ε. 5. Τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων της ασφάλειας των Λ.Ε. για τη διασφάλιση της συνέχισης ενδεδειγµένων µέτρων ασφάλειας τουλάχιστον µια φορά ετησίως. 6. Την υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις και την ενσωµάτωσή τους, κατά περίπτωση, στα Σ.Α.Λ.Ε, προκειµένου να διορθώνονται οι ελλείψεις και να ενηµερώνονται τα σχέδια ούτως ώστε να λαµβάνει υπόψη σχετικές αλλαγές στις ΛΕ. 7. Τη διασφάλιση παροχής επαρκούς εκπαίδευσης στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των Λ.Ε. 3

4 8. Εξασφάλιση αποτελεσµατικού συντονισµού και εφαρµογής των Σ.Α.Λ.Ε., συµµετέχοντας σε ασκήσεις και γυµνάσια σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που δίνονται στο Μέρος Β του Κώδικα. 9. Την αναφορά περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια των Λ.Ε. στις αρµόδιες αρχές και την τήρηση σχετικών αρχείων. 10. Εξέταση όλων των αναφορών για παραβιάσεις ασφάλειας. 11. Εξασφάλιση τεκµηρίωσης όλων των ελλείψεων ασφάλειας. 12. ιεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων ασφάλειας των Λ.Ε. για να εξασφαλιστεί η συνεχής τήρηση των κατάλληλων µέτρων ασφάλειας. 13. Παρακολούθηση της συνεχούς αποτελεσµατικότητας των Σ.Α.Λ.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων και αναθεωρήσεων σε αυτά. 14. Εξασφάλιση αποτελεσµατικού συντονισµού και εφαρµογής των Σ.Α.Λ.Ε., συµµετέχοντας σε ασκήσεις και γυµνάσια σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που δίνονται στο Μέρος Β του Κώδικα. 15. Πρόταση και ενσωµάτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, τροποποιήσεων στα Σ.Α.Λ.Ε., µε σκοπό την αποκατάσταση ελλείψεων και την επικαιροποίηση των Σ.Α.Λ.Ε., ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι τυχόν αλλαγές στις εγκαταστάσεις. 16. Τον συντονισµό εφαρµογής των σχεδίου ασφάλειας των Λ.Ε. µε τον αρµόδιο υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας και τον αξιωµατικό ασφάλειας του πλοίου. 17. Το συντονισµό µε τις υπηρεσίες ασφάλειας ως κρίνεται σκόπιµο. 18. Τη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των Λιµενικών Εγκαταστάσεων. 19. Τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, υποβολής σε δοκιµές, βαθµονόµησης και συντήρησης του εξοπλισµού, εάν υπάρχει. 20. Τη στήριξη των αξιωµατικών ασφάλειας πλοίων (Α.Α.Π.) στην επιβεβαίωση της ταυτότητας εκείνων που ζητούν να επιβιβαστούν στο πλοίο, όταν ζητείται. 21. ιασφάλιση ότι ο αριθµός των θέσεων των φυλακίων, των περιπόλων και της δύναµης των φρουρών είναι επαρκής για την προστασία, την αντίδραση και την αντιµετώπιση καταστάσεων που απειλούν το προσωπικό και την περιουσία. 22. Εξασφάλιση του συντονισµού και της διαχείρισης των δραστηριοτήτων του πλοίου / λιµενικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τα Σχέδια. Επίσης ο Υ.Α.Λ.Ε. στα πλαίσια των ευθυνών του: Συντονίζει και εφαρµόζει κάθε απαιτούµενη ήλωση Ασφαλείας (Declaration of Security) µε τους Υπευθύνους Ασφαλείας των Πλοίων. 4

5 Συντονίζει την έγκαιρη επέµβαση των αρχών ή και άλλων, σε περιστατικά παραβίασης ασφαλείας των λιµενικών εγκαταστάσεων. Επιβλέπει την εφαρµογή των απαιτήσεων (όπως αυτές περιγράφονται στα παρόντα σχέδια) σε κάθε αλλαγή του επιπέδου ασφαλείας των λιµενικών εγκαταστάσεων και διατήρηση αρχείου των αλλαγών αυτών. Ενηµερώνει όλο το προσωπικό σχετικά µε: - τυχόν αλλαγές των συνθηκών ασφαλείας των λιµενικών εγκαταστάσεων. - τη σπουδαιότητα της µελέτης και της χρήσης των Σ.Α.Λ.Ε. - οποιεσδήποτε αδυναµίες παρατηρούνται στην ασφάλεια. Αναλαµβάνει άλλα καθήκοντα που διευκρινίζονται από τον διαχειριστή των λιµενικών εγκαταστάσεων. Παρόλο που ο Υ.Α.Λ.Ε. δεν χρειάζεται να αναλάβει προσωπικά όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται µε την θέση του, η απόλυτη ευθύνη ότι εκτελούνται όλα σωστά παραµένει στον ίδιο. Όταν η λιµενική εγκατάσταση λειτουργεί σε Επίπεδο Ασφάλειας 1 ή 2, ο Υ.Α.Λ.Ε. θα: Συντονίσει µε τον αρµόδιο Α.Α.Π. την εφαρµογή του Σ.Α.Λ.Ε., συµπεριλαµβανοµένων όλων των θεµάτων ασφάλειας που σχετίζονται µε την διαχείριση του φορτίου και των εφοδίων του πλοίου. Αναλάβει τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας των εγκαταστάσεων για να εξασφαλίσει τη διατήρηση των κατάλληλων µέτρων ασφάλειας. ιασφαλίσει τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων των χώρων των λιµενικών εγκαταστάσεων από τις περιπόλους ασφάλειας για παροχή ενδείξεων απόπειρας µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση των καρτών αναγνώρισης και για την επίβλεψη των διαδικασιών πρόσβασης όλων των επισκεπτών. Ελέγχει συχνά και ασφαλίζει όλα τα σηµεία πρόσβασης στις ζώνες περιορισµένης πρόσβασης και εξουσιοδοτεί την πρόσβαση σε επισκέπτες/εργολάβους/πωλητές µόνο για λειτουργικούς σκοπούς. Θα διασφαλίσει επίσης ότι όλοι οι χώροι περιορισµένης πρόσβασης φέρουν σχετική σήµανση Περιοχής Περιορισµένης Πρόσβασης και οι κλειδαριές είναι αυτές που απαιτούνται από το επίπεδο ασφάλειας. Θα καταγράφει όλες τις παραβιάσεις στο Ηµερολόγιο Ασφάλειας και θα αναφέρει αµέσως τα ευρήµατά του, αν υπάρχουν, στην διοίκηση. Καθοδηγεί τους άλλους στα απαιτούµενα µέτρα για την παρακολούθηση των χώρων της λιµενικών εγκαταστάσεων και των περιοχών που περιβάλλουν το πλοίο µε το οποίο βρίσκεται σε διεπαφή, ανάλογα µε την θέση του πλοίου και το ισχύον επίπεδο ασφάλειας. Επαληθεύει, όταν είναι απαραίτητο, τον κατάλογο επικίνδυνων φορτίων και επιβλαβών ουσιών. 5

6 Είναι υπεύθυνος για την καθιέρωση συνεργασίας µε τον Α.Α.Π. για να καθοριστεί το ισχύον επίπεδο ασφάλειας για το πλοίο, καθώς και για συµφωνία για τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας και τη διασφάλιση της εφαρµογής τους. Είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και τον έλεγχο όλων των Συστηµάτων Ασφάλειας και του Εξοπλισµού Παρακολούθησης (ΣΕΑ). Είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση ότι η επιθεώρηση, ο έλεγχος, η συντήρηση και η βαθµονόµηση όλων των ΣΕΑ πραγµατοποιούνται ως µέρος ενός προγραµµατισµένου σχεδίου συντήρησης. ιασφαλίζει τον έλεγχο και την επιθεώρηση όλων των φορτίων που πρόκειται να φορτωθούν σε πλοίο που βρίσκεται σε διεπαφή, µε συνεργασία πριν την φόρτωση, µε τον Α.Α.Π. και µε τον προµηθευτή του φορτίου. Όταν τα µέτρα ασφάλειας που περιγράφονται στα Σχέδια εφαρµοστούν στο Επίπεδο Ασφάλειας 2 ή 3 ή σε ένα γυµνάσιο: Ο Υ.Α.Λ.Ε. θα ζητήσει σχόλια από όλους τους εµπλεκόµενους, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των µέτρων και θα αναφέρει στην διοίκηση. Στο Επίπεδο Ασφάλειας 3 ο Υ.Α.Λ.Ε., σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των θεµάτων ασφάλειας, θα εφαρµόσει τα µέτρα ασφάλειας σύµφωνα µε τα Σχέδια και θα διατηρήσει επαφή µε τον Α.Α.Π., το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, την τοπική Λιµενική Αρχή και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. Σε αυτή την περίπτωση ο Υ.Α.Λ.Ε. θα: Επιβεβαιώσει τη λήψη των οδηγιών για Επίπεδο Ασφάλειας 3. Η διοίκηση της Λιµενικής Εγκατάστασης θα ενηµερωθεί επίσης για οποιεσδήποτε τέτοιες οδηγίες. Συµβουλεύσει τον Α.Α.Π./Πλοίαρχο για την κατάσταση και θα συζητήσει για τα µέτρα που θα ληφθούν. Ενηµερώσει το προσωπικό ασφάλειας για την φύση του περιστατικού όπως και για τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν. Παρακολουθήσει την εφαρµογή όλων των σχετικών µέτρων και διαδικασιών του Επιπέδου Ασφάλειας 3. ιασφαλίσει την συµµόρφωση του Α.Α.Π. µε όλα τα απαραίτητα µέτρα και διαδικασίες, όπως αναφέρονται στο Σ.Α.Λ.Ε. και Αναφέρει στον Πρόεδρο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και τις αρµόδιες Αρχές οποιαδήποτε πληροφορία που µπορεί να επηρεάσει την ναυτική ασφάλεια στην περιοχή. Ο Υ.Α.Λ.Ε. θα πρέπει να ετοιµάσει και να υποβάλει αναφορά για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την ασφάλεια των λιµενικών εγκαταστάσεων, το οποίο µπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της περιόδου υπηρεσίας του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πρόεδρος του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. θα µπορεί να 6

7 αξιολογήσει την συνεχή αποτελεσµατικότητα του Σ.Α.Λ.Ε. και, όπου είναι απαραίτητο, να µεριµνήσει για τροποποίησή του. Τέλος, σηµειώνονται τα εξής: Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο Αξιωµατικός Ασφάλειας Πλοίου δεν είναι σίγουρος σχετικά µε την εγκυρότητα των εγγράφων αναγνώρισης των προσώπων που επιθυµούν να επιβιβαστούν στο πλοίο υπό την επίσηµη ιδιότητά τους πρέπει να τον βοηθά ο Υ.Α.Λ.Ε. Ο Υ.Α.Λ.Ε. δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη συνήθη επιβεβαίωση της ταυτότητας των προσώπων που επιθυµούν να επιβιβαστούν στο πλοίο. Ο Υ.Α.Λ.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεών του αναφέρεται άµεσα στον Πρόεδρο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Ο Υ.Α.Λ.Ε. υποκαθίσταται από τον A.Y.Α.Λ.Ε. ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ( ιεύθυνση: Χώρα Πάτµου, Πάτµος, T.K ) την 18 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη, ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00π.µ. και ώρα λήξης η 11:00π.µ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Η κατάθεση των προσφορών είναι δυνατόν να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε µε συστηµένη επιστολή. 1.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τους όρους, να ζητούν πληροφορίες και να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00 στα γραφεία του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ( ιεύθυνση: Χώρα Πάτµου, Πάτµος, Τ.Κ , τηλ και fax: ). Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Γεώργιος Καρακατσάνης. 1.3 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. Έγγραφα που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα κατάθεσης προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επιµελητήρια ή 7

8 επαγγελµατικές οργανώσεις και διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία, αλλά και την σχετική εµπειρία για την εκτέλεση της ζητούµενης υπηρεσίας Προϋποθέσεις συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στον παρόντα διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας, ήτοι για την παροχή της υπηρεσίας Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. σε όλες τις προαναφερθείσες Λ.Ε. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 3.1 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο της υπηρεσίας, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, ) του προσφέροντος/ ιαγωνιζόµενου. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). (α) Εντός του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, δηλαδή: 1) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 2) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4) Άδεια λειτουργίας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Ν. 2518/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. 6) Υπεύθυνη ήλωση που υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντος και βεβαιώνει ότι: i) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει 8

9 από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ii) δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.), iii) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες φορέων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, iv) η επιχείρηση έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και v) η προσφορά της επιχείρησης ισχύει επί έξι (6) µήνες. 7) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (πρωτότυπη). 8) Κατάσταση ονοµάτων των προτεινόµενων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε., συνοδευόµενη από αντίγραφα των δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας, των αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 2518/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των πτυχίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και βιογραφικό σηµείωµα καθενός από αυτούς, από το οποίο θα προκύπτει ότι έχουν εµπειρία στον τοµέα ελέγχου ασφάλειας εµπορικών λιµενικών εγκαταστάσεων ή εµπορικών πλοίων (που θα αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις), καθώς και τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα (που θα αποδεικνύονται από την προσκόµιση πιστοποιητικών εκπαίδευσης που έχει διενεργηθεί από δηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ναυτικής κατάρτισης και επιµόρφωσης στην Ελλάδα ή σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί προβλέπονται από την εκάστοτε 9

10 ισχύουσα νοµοθεσία). Για τις υπόχρεες Λ.Ε. των νήσων Πάτµου και Λέρου τουλάχιστον ένας εκ των προτεινόµενων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. πρέπει να είναι κάτοικος της νήσου όπου κείται καθεµία από αυτές, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρέπει να προταθούν τουλάχιστον δύο (2) άτοµα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλες τις υπόχρεες Λ.Ε. 9) Υπεύθυνη δήλωση καθενός από τους προτεινόµενους Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η νήσος στην οποία θα εγκατασταθεί κατά το χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. Σηµειώνεται ότι υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες δεν θα αναφέρεται µε σαφήνεια η νήσος στην οποία θα εγκατασταθεί αλλά θα υπάρχει αόριστη διατύπωση (π.χ. «σε µία από τις νήσους όπου βρίσκονται οι υπόχρεες λιµενικές εγκαταστάσεις») δεν θα γίνουν δεκτές. Επίσης, στον φάκελο πρέπει να περιέχεται πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας από όλους τους προτεινόµενους Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ /τ. Α ), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115Α / ), ως εξής: α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 ή β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ή αναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική. Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE. 10

11 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. Σηµειώνεται πως όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν επί ποινή αποκλεισµού. (β) Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ OIKONOMIKΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ". Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δεν µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. Η προσφορά θα αναφέρει επί ποινή αποκλεισµού την προσφερόµενη τιµή ξεχωριστά για τις Λ.Ε. κάθε νήσου, δηλαδή χωριστά για τη Λ.Ε. Σκάλας Πάτµου, χωριστά για τις Λ.Ε. Λακκίου και Αγίας Μαρίνας Λέρου και χωριστά για τη Λ.Ε. Λειψών, ούτως ώστε σε περίπτωση υπαγωγής κάποιας/ων από αυτές στην δικαιοδοσία άλλου φορέα διοίκησης και διαχείρισης λιµένων να είναι σαφές το ποσό κατά το οποίο θα περικοπεί η αµοιβή του αναδόχου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους (τιµή dumping) η προσφορά θα απορριφθεί. 11

12 3.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3.3 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή δεν πληρούν απαράβατους όρους ή είναι αόριστες ή δεν µπορεί να προσδιορισθεί η συγκριτική τιµή και είναι ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, θα απορρίπτονται µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της επιτροπής. 3.4 Προσφορά που δεν πληροί τους ουσιώδεις απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης και δεν παρέχει την ανάλογη ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 3.5 Επισηµαίνεται ότι: α. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. β. ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. γ. ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. δ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Ο χρόνος υπολογίζεται από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον µειοδότη µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. εσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνον εφόσον αυτός το αποδεχτεί και εφόσον παρατάθηκε η ισχύς της προσφοράς του µε έγγραφη ανακοίνωσή του, εάν αυτό είχε ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού ή την Υπηρεσία. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης ισχύος µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. ε. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες ηλώσεις σε πρωτότυπο και β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει). ΑΡΘΡΟ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 12

13 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Επιτροπή. Στην αντίθετη περίπτωση δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. Η ύπαρξη ή µη τέτοιων στοιχείων σε περίπτωση αιτήµατος κάποιου από τους συµµετέχοντες για έλεγχο προσφορών άλλων εταιρειών, βεβαιώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1 Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόµενης δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.), δηλαδή σε χίλια ευρώ (1.000,00 ). 5.2 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, µπορεί να υποβληθεί ένσταση µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, εφόσον η αξιολόγηση των προσφορών δεν ολοκληρωθεί αυθηµερόν. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας ή στο ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου. Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή της δηµοπρασίας, η οποία εισηγείται σχετικά. Για τις ενστάσεις θα αποφανθεί το ιοικητικό Συµβούλιο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.1 Για την επιλογή του αναδόχου, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Κριτήριο βάσει του οποίου θα ανατεθεί η Σύµβαση είναι αποκλειστικά η συνολικά χαµηλότερη τιµή (για την παροχή της υπηρεσίας σε όλες τις 13

14 προαναφερθείσες λιµενικές εγκαταστάσεις). 7.2 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7.3 Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘEΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 8.1 Πριν την υπογραφή της σύµβασης, το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών προκειµένου να διαπιστώσει ότι ο µειοδότης δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, καθώς και ότι τόσο αυτός, όσο και όλα τα προτεινόµενα πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή ότι ο ανάδοχος ή κάποιο από τα προτεινόµενα από αυτόν πρόσωπα έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί αυτοδίκαια έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στον διαγωνισµό θα καταπέσει υπέρ του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και θα κληθεί ο επόµενος µειοδότης προκειµένου να υπογράψει σύµβαση. Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, θα αποσταλεί σχετική έγγραφη ανακοίνωση µέσω τηλεοµοιοτυπίας. 8.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. και ο χρόνος ισχύος της πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό χρονοδιάγραµµα παροχής της υπηρεσίας τουλάχιστον κατά δύο µήνες. 8.3 Εάν ο αναδειχθείς κατά τον διαγωνισµό ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει την σύµβαση ή δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω τασσόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, θα κηρυχθεί έκπτωτος µε Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό θα καταπέσει υπέρ του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., ενώ θα κληθεί για υπογραφή σύµβασης ο αµέσως επόµενος µειοδότης. 8.4 Αµέσως µετά από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί άµεσα σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να εκδοθεί εξουσιοδότηση χειρισµού διαβαθµισµένου υλικού σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Βιοµηχανικής Ασφάλειας για όλους τους Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. 14

15 ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 9.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας κάποια/ες από τις υπόχρεες Λ.Ε. υπαχθεί στην δικαιοδοσία άλλου φορέα διοίκησης και διαχείρισης λιµένων, τότε αυτοδίκαια η ισχύς της σύµβασης που θα συναφθεί µαταιώνεται και η αµοιβή του µειώνεται αυτοδίκαια κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην παροχή της υπηρεσίας σε αυτήν/ές, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται αποζηµίωσης, εφόσον ειδοποιηθεί σχετικά τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες νωρίτερα. 9.2 Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσµης έναρξης παροχής της υπηρεσίας, ισχύουν τα οριζόµενα στο Π.. 28/80. Επιπλέον, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα εκατό ευρώ (100,00 ) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης έστω και σε µία από τις υπόχρεες Λ.Ε., που θα παρακρατηθεί από το συνολικό τίµηµα. Εάν ο ανάδοχος δεν ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας εντός ενός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης, τότε θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10.1 Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα κατανέµεται επί ποινή αποκλεισµού ανά νήσο στην οποία κείνται οι υπόχρεες λιµενικές εγκαταστάσεις. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π Η Συµβατική αξία της προσφερόµενης υπηρεσίας θα πληρώνεται ανά δίµηνο για το ένα έκτο (1/6) της συµβατικής αξίας της υπηρεσίας, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κατά την λήξη εκάστου διµήνου ο ανάδοχος θα υποβάλλει έκθεση, µε την οποία θα αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί στα πλαίσια των καθηκόντων του, καθώς και τυχόν προβλήµατα που αντιµετώπισε Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τους ισχύοντες, κατά την ηµέρα εξόφλησής του, φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 11 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ στις εφηµερίδες «Ροδιακή», «ηµοκρατική της Ρόδου» και «Σταθµός στην Ενηµέρωση». Επίσης, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράµµατος «ΙΑΥΓΕΙΑ», του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. (www.dilitap.gr). 15

16 Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος Πάτµου. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δηµοπρασία. ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του προαναφερθέντος νοµικού πλαισίου, όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος Γρηγόριος Στόικος ήµαρχος Πάτµου 16

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 22/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 215/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός δαπάνης: ,41 Φ.Π.Α. 16%: 9.160,23. Σύνολο απαιτούµενης πίστωσης: ,64

Προϋπολογισµός δαπάνης: ,41 Φ.Π.Α. 16%: 9.160,23. Σύνολο απαιτούµενης πίστωσης: ,64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Υ.Α.Λ.Ε.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 06-04-16 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1051 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. : Τέρμα Ιοκάστης Διεύθυνση : Καβάλα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα