ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ" "DESIGN AND MANUFACTURING OF SPORTS VEHICLE SYSTEMS" ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΔΓΡΑ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΗ... 8 ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ... 8 ΑΡΘΡΟ 7 Ο : ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΟΗ... 9 ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ & ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΡΘΡΟ 10 Ο : ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ Π.Μ. & ΑΝΑΝΔΧΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 12 Ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 13 Ο : ΑΝΑΛΖΦΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 14 Ο : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟ Π.Μ.. & ΑΝΑΣΟΛΖ ΑΡΘΡΟ 15 Ο : ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Π.Μ Α. ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΑΘΖµΑΣΧΝ ΣΟΤ Π.Μ Β. ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ Γ. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΦΟΗΣΖΣΧΝ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ I. Αθαδεµατθό Χξνλνδηάγξαµµα θαη Παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.Σ II. Οξγάλσζε Σπνπδώλ & Μνξθέο Δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.Σ III. Δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο Επίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ IV. Αμηνιόγεζε ηεο Επίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ Γ. ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 16 Ο : ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΗ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ I. Σθνπόο Δηπισµαηηθήο Εξγαζίαο II. Εηδηθόηεξνη Σηόρνη Δηπισµαηηθήο Εξγαζίαο Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΑΘΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ. ΚΑΝΟΝΔ ΤΝΣΑΞΖ & ΤΓΓΡΑΦΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΘΡΟ 17 Ο : ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ Μ.Π ΑΡΘΡΟ 18 Ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΣΟΤ Μ.Π

3 ΑΡΘΡΟ 19 Ο : ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 20 Ο : ΜΔΛΖ Δ.Π. & ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 21 Ο : ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΡΘΡΟ 22 Ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ ΑΡΘΡΟ 23 Ο : ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 24 Ο : ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 25 Ο : ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 26 Ο : ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ (Μ.Γ.Δ.) ΑΡΘΡΟ 27 Ο : ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΘΡΟ 28 Ο : ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

4 ΑΡΘΡΟ 1 ν : ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) ηεξεάο Διιάδαο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ζηελ Διιάδα θαη ρνξεγεί Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148/η. Α ). 2. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ζρέδην πινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS). 3. Δπίζεο, ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, απνηειεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ν νπνίνο ζα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ, κε ηελ έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 2 ν : ΔΓΡΑ ΣΟΤ Π.Μ. Ζ έδξα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS) βξίζθεηαη ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο ζηα Φαρλά Δπβνίαο, Θέζε θιεξφ (Σ.Κ ). ΑΡΘΡΟ 3 ν : ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Σν Π.Μ. κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS), ιεηηνπξγεί κε ηα δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 3685/2008 γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. πγθεθξηκέλα, αξκφδηα Όξγαλα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη ηα εμήο : i. Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. ii. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) 4

5 iii. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., ηα κέιε Δ.Π. ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ Γ..Δ.. είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα Π.Μ.., ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, ηελ απνλνκή κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο. 3. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε Δ.Π., ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο, ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. Ζ.Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 4. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. πξνεδξεχεη ηεο.δ., ελψ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηεηξαεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη κπνξεί λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο Γηεπζπληήο αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή ηνπ Αλ. Καζεγεηή θαη είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.., ζε ζπλεξγαζία κε ηελ.δ., εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Π.Μ.. θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή, ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο.δ. θαη νξίδεηαη απφ απηήλ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. αζθεί, αληίζηνηρα, ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ Πξφεδξν Σκήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ο Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε.δ.. ηνπ ΣΔΗ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ν Γηεπζπληήο επηθνπξείηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ην πξφγξακκα. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. επνπηεχεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο, ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη εγθξίλεη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Γ..Δ.. πξνυπνινγηζκφ. Πεξαηηέξσ, κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (Γ..Δ..,.Δ.. ηνπ ΣΔΗ, θ.ι.π.) θαη επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηεο 5

6 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ησλ λφκσλ, ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σέινο, ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαη έρεη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο Γ..Δ.. θαη ηεο.δ.. ηνπ ΣΔΗ ζε θάζε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 5. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Π.Μ.., κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο κε αληηθείκελν ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ ηνπ Π.Μ.., νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ ηξία έσο πέληε κέιε είηε ηεο.δ. ή ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. Δλδεηθηηθά, ε.δ. κπνξεί λα ζπγθξνηεί ηηο αθφινπζεο επηηξνπέο: I. Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο : Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ. Απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ. θαη δχν κέιε ηεο.δ.. II. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή : Απνηεινχκελε απφ κέιε Δ.Π. θαη άιινπο δηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ.. θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ ππνςεθίσλ. III. Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο : Δίλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ. IV. Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο : Αμηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ. θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 6. Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ.. ιεηηνπξγεί ηδηαίηεξε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα ζηειερψλεηαη απφ κφληκνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΗ ή απφ έθηαθηνπο κε ζχκβαζε έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 4 ν : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. είλαη ε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε παξαγσγή θαη κεηάδνζε πξνεγκέλσλ γλψζεσλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ κε έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο ρεδίαζεο θαη Καηαζθεπήο Σκεκάησλ Ορεκάησλ γηα ρξήζε θπξίσο ζηνλ κεραλνθίλεην αζιεηηζκφ αμηνπνηψληαο ζχγρξνλα ινγηζκηθά, εξγαιεία θαη κεραλέο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο. 6

7 Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη ζηηο εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο ησλ ρεδίαζεο θαη Καηαζθεπήο ζε ηκήκαηα πνπ απνηεινχλ νρήκαηα αγσληζηηθήο ρξήζεο. Σα καζήκαηα εζηηάδνπλ ηφζν ζε ζέκαηα θαηαζθεπαζηηθά πνπ αθνξνχλ ηερλνινγία πιηθψλ, αληνρή δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηαζθεπή κε ζχγρξνλεο ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηεκαρίσλ θαη ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φζν θαη ζε ελεξγεηαθά πνπ αθνξνχλ ηελ αεξνδπλακηθή ζρεδίαζε θαη ηε κειέηε θαη ιεηηνπξγία κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο αιιά θαη πβξηδηθή ηερλνινγία θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ηζρχνο Σν παξφλ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα άπηεηαη ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε γλψζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ καζήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ηφζν Παλεπηζηεκηαθήο φζν θαη Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο, (φπσο ε Μεραληθή Ρεπζηψλ, νη Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο, ε Αληνρή ησλ Τιηθψλ, ηα ηνηρεία Μεραλψλ, νη Μεραλνπξγηθέο Καηεξγαζίεο), ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηεο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ αγσληζηηθψλ νρεκάησλ. Σα πξνηεηλφκελα ζεσξεηηθά καζήκαηα, αιιά θαη εξγαζηήξηα θαη αζθήζεηο πξάμεο είλαη δνκεκέλα ψζηε λα απνηεινχληαη απφ πνιπζεκαηηθέο ελφηεηεο (modules) ζηα νπνία εθηφο απφ κέιε ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο, πνπ ζα είλαη θαη νη ππεχζπλνη ησλ καζεκάησλ, ζα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα επηζηήκνλεο κε εηδηθέο γλψζεηο απφ άιια ηκήκαηα ηεο ΣΔΦ, φπσο ην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα θαιχςεη κία ή πεξηζζφηεξεο δηαιέμεηο ζηελ εθάζηνηε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ εθπαίδεπζε παξέρνληαη ζχγρξνλα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη θαηαζθεπψλ/θαηεξγαζηψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: Ζ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Ζ δεκηνπξγία πςεινχ επηπέδνπ Μεραληθψλ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ επηβξάδπλζε ηεο εθξνήο Διιήλσλ επηζηεκφλσλ πξνο ην εμσηεξηθφ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ζχλδεζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παξαγσγή Ζ ζχλδεζε ηεο Έξεπλαο κε ηελ Γηδαζθαιία Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.., νη απφθνηηνη αλακέλεηαη λα: 7

8 γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο ηερλνινγίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα αγσληζηηθά νρήκαηα γηα ηε βέιηηζηε απφδνζή ηνπο. γλσξίδνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ επηκέξνπο ηκήκαηα ή ην ζχλνιν ελφο νρήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα αγσληζηηθή ρξήζε λα ζπλδπάδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ ηερλνινγίεο, λα κπνξνχλ λα θνηλνπνηνχλ κε ζαθήλεηα θαη θαζαξφηεηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλν ή κε θνηλφ, λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε αλψηεξν επίπεδν ή απηφλνκα. ΑΡΘΡΟ 5 ν : ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΗ 1. Σν Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηνλ «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS). 2. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνκή ηνπ παξαπάλσ Μ.Γ.Δ., κε ηηο νξγαλσηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ Π.Μ.., ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.., ηηο εμεηάζεηο θαη ηε βαζκνινγία ησλ θνηηεηψλ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα πνπ αθνινπζνχλ. ΑΡΘΡΟ 6 ν : ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ 1. Σν Π.Μ.. ζηελ «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» κπνξεί λα είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο παξαθνινχζεζεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. πιήξνπο παξαθνινχζεζεο είλαη ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα. Σα πξψηα δχν εμάκελα (Α θαη Β ) αθηεξψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε πέληε (4) καζεκάησλ αλά εμάκελν, ελψ ην ηξίην (Γ ) γηα ηε ζπγγξαθή θαη εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα (πηζησηηθέο κνλάδεο νιφθιεξνπ εμακήλνπ). Γηθαίσκα γηα ηελ παξάδνζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα έρνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ καζεκάησλ. 8

9 2. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. κεξηθήο παξαθνινχζεζεο είλαη έμη (6) εμάκελα. Σα πξψηα ηέζζεξα εμάκελα (Α, Β, Γ' θαη Γ') αθηεξψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε δχν (2) καζεκάησλ αλά εμάκελν, ελψ ην πέκπην θαη ην έθην εμάκελν (Δ θαη Σ') γηα ηε ζπγγξαθή θαη εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα (πηζησηηθέο κνλάδεο νιφθιεξνπ εμακήλνπ). Γηθαίσκα γηα ηελ παξάδνζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα έρνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ καζεκάησλ. ΑΡΘΡΟ 7 ν : ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 1. Ο αθξηβήο αξηζκφο εηζαθηέσλ νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη γηα θάζε θχθιν ζπνπδψλ. 2. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππνςεθίσλ, απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ψζηε λα εηζαρζεί θαη ν ηειεπηαίνο ηζνςεθψλ ππνςήθηνο. Οη θάηνρνη ππνηξνθηψλ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην Π.Μ.., εγγξάθνληαη απηφκαηα ζην Π.Μ.., ρσξίο λα εμεηαζηεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ. ΑΡΘΡΟ 8 ν : ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΟΗ 1. ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί κεηά απφ επηινγή πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ησλ νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλαθψλ Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ. 2. Οη πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο Αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.). 3. ηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην Π.Μ.. ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Η. ή Απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο απφ ην θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ή απφ εμέηαζε απφ εηδηθή επηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. 9

10 4. Τπνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ζέζνπλ θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ πάξεη ην πηπρίν ηνπο ή ζα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, έζησ θαη αλ ηνπο απνκέλεη ε νξθσκνζία. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο απηήο ηεο πεξίπησζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ηνπο ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξέρνληα κέζν φξν ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ ζα ππνβάιινπλ. Ο ππνςήθηνο πνπ αμηνινγείηαη κε απηή ηε δηαδηθαζία δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαμηνιφγεζε ηεο αίηεζήο ηνπ αθνχ θαηαζέζεη ηελ ηειηθή αλαιπηηθή βαζκνινγία, εθφζνλ απηφ γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη ε πηζηνπνηεκέλε απφ επίζεκνπο θνξείο, γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θαηνρή ελφο απφ ηα εμήο πηπρία: (α) Διιεληθφ πηπρίν Γισζζνκάζεηαο γηα ηελ Αγγιηθή Γιψζζα επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Β2, ή άιιν ηζνδχλακν, φπσο π.ρ. Lower Cambridge ή Michigan, θ.α. (β) IELTS, κε ειάρηζην βαζκφ 5,5 πνπ λα έρεη απνθηεζεί ζην εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη ηέζζεξα έηε πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο, (γ) TOEFL κε ειάρηζην βαζκφ 180, πνπ λα έρεη απνθηεζεί ζην εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη ηέζζεξα έηε πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο θαη (δ) πηπρίν απφ Αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην ή πηπρίν Αγγιηθήο Φηινινγίαο. 6. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζην Π.Μ.. ζπλεθηηκψληαη ηα εηδηθά πξνζφληα ηνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ θαηαηεζεί κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο κε ην θάθειν ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. θαη ηελ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Δπηινγήο. ΑΡΘΡΟ 9 ν : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ & ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 1. Ζ.Δ. ηνπ Π.Μ.. απνθαζίδεη γηα ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο, πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζην πξφγξακκα, ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα θαζνξηζηνχλ, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Π.Μ.., ηε γεληθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, φπσο επίζεο ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηεχζπλζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Σχπν, ζην δηαδίθηπν θαη ζηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο. 2. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ θαηάιιειεο εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε (ζε ειεθηξνληθή κνξθή, PDF) είλαη: Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 10

11 Δπίζεκν αληίγξαθν πηπρίνπ / δηπιψκαηνο (κε ηελ αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., αλ πξνέξρεηαη απφ Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ). Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ή Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, εάλ ππάξρνπλ (επηθπξσκέλα έγγξαθα απφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα ή απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία). Απνδεηθηηθά θαιήο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ππνςήθηνπο πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην Π.Μ.. ζηελ ειιεληθή). Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, δηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ), θ.ι.π. Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο (εηδηθά ζεκηλάξηα, κειέηεο, πηπρία ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, θ.ιπ.) 3. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, πξνσζεί ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ κε ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δπηινγήο ππνςεθίσλ. 4. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, πνπ ππέβαιαλ εκπξφζεζκε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο. Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη θαηά αμηνινγηθή ζεηξά βάζεη κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ αμηνινγηθή ζεηξά, θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο (νη ηζνβαζκήζαληεο κε ηνλ ηειεπηαίν επηιέγνληαη). 5. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε ηελ αληίζηνηρε (κέγηζηε) βαζκνινγία ηνπο ζε αξηζκφ αμηνινγηθψλ κνξίσλ, έρνπλ σο εμήο: α/α Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Αξηζµόο 1 Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Μνξίσλ 30 2 Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηµέλνπ 20 3 πλάθεηα Γηπισµαηηθήο Δξγαζίαο µε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π.Μ

12 4 Γηαζέζηµε Δπαγγειµαηηθή εµπεηξία, ζρεηηθή µε ην Π.Μ Δπηζηεµνληθφ & Δξεπλεηηθφ έξγν, ζρεηηθά µε ην Π.Μ Δπηπξφζζεηα πξνζφληα (ζεµηλάξηα, µειέηεο, θηι) 5 ΤΝΟΛΟ 100 Ο αξηζκφο αμηνινγηθψλ κνξίσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα απνηειεί ην κέγηζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα απνδνζεί, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο, ζε θάζε πεξίπησζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο. Γηα ηα δχν πξψηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ε βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ πνζνζηνχ ηνπ βαζκνχ ζε ζρέζε κε ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ επί ηνλ αξηζκφ ησλ αμηνινγηθψλ κνξίσλ θάζε θξηηεξίνπ. 5. Απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο επηηπρφλησλ κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ζηνλ πίλαθα ησλ επηηπρφλησλ (νη ηζνβαζκήζαληεο κε ηνλ ηειεπηαίν ππνςήθην επηιέγνληαη), ν νπνίνο επηθπξψλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαη αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Μ.. ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Οη επηηπρφληεο ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. θαη θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ γηα εγγξαθή εληφο 15 εκεξψλ, απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη θαηαβάιινληαο ηελ πξψηε δφζε ησλ δηδάθηξσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί δίδαθηξα. Ζ κε πξνζέιεπζε ή ε κε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ δηδάθηξσλ απφ επηιεγέληα ππνςήθην κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζνδπλακεί κε άξλεζε απνδνρήο θαη εμνπζηνδνηείηαη ε Γξακκαηεία λα ελεκεξψζεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ. 7. Σπρφλ ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σηο ελζηάζεηο εμεηάδεη ε.δ. ε νπνία εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. ζρεηηθά. Ζ Γ..Δ.. ηειηθψο, απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή φρη ησλ εηζεγήζεσλ θαη αληίζηνηρα ηξνπνπνηεί ή φρη ηνλ θαηάινγν επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ. ΑΡΘΡΟ 10 ν : ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ Π.Μ. & ΑΝΑΝΔΧΖ ΔΓΓΡΑΦΖ. 1. Ζ αξρηθή εγγξαθή ησλ επηιεγέλησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Μ.Φ.) πιήξνπο θαη κεξηθήο θνίηεζεο ζην Π.Μ.. γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηνπ Οθησβξίνπ (Α εμάκελν). ε πεξηπηψζεηο έλαξμεο θχθινπ ζπνπδψλ ην εαξηλφ εμάκελν ε αξρηθή εγγξαθή γίλεηαη κε ηηο εγγξαθέο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή νη 12

13 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαζέηνπλ επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηάο ηνπο θαη ηα εμήο: i. Αίηεζε Δγγξαθήο θαη δήισζε καζεκάησλ. Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πιήξνπο θαη κεξηθήο θνίηεζεο δειψλνπλ ππνρξεσηηθά φια ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ εγγξαθήο. ii. Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. iii. Τπεχζπλε δήισζε, θαηά ην λφκν, ζηελ νπνία δειψλνπλ φηη δελ θνηηνχλ ζε άιιν Π.Μ.., φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε γηα ηε ξνή ησλ δηδάθηξσλ, πνπ απνθάζηζε ε Γ..Δ.. θαη πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρνληαη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. iv. Φσηναληίγξαθν ηεο απφδεημεο είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο ησλ εμακεληαίσλ δηδάθηξσλ κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Δ.Λ.Κ.Δ. / ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ / ΠΜ «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» γηα ηνλ ππφςε θχθιν ζπνπδψλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζπλεκκέλα ζηελ παξαπάλσ Τπεχζπλε Γήισζε. (α) Γηα ηνπο πιήξνπο θνίηεζεο: Ζ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ γίλεηαη σο εμήο: ην 40% θαηά ηελ εγγξαθή ζην Α εμάκελν, ην 35% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Β εμάκελν, θαη ην 25% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Γ εμάκελν. (β) Γηα ηνπο κεξηθήο θνίηεζεο:. Ζ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ γίλεηαη σο εμήο: ην 20% θαηά ηελ εγγξαθή ζην Α εμάκελν, ην 20% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Β εμάκελν, ην 20% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Γ εμάκελν θαη ην 15% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Γ εμάκελν, ην 25% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Δ εμάκελν, vi. Έμη (6) θσηνγξαθίεο ηαπηφηεηαο. 2. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή ε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. δεκηνπξγεί Γειηίν Μεηαπηπρηαθνχ Φνηηεηή (ή αηνκηθή κεξίδα κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή), ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ηνπ. 3. Ζ αλαλέσζε εγγξαθήο γηα ηνπο πιήξνπο θνίηεζεο ζηα επφκελα 2 αθαδεκατθά εμάκελα (Β, Γ ) θαη γηα ηνπο κεξηθήο θνίηεζεο ζηα επφκελα 5 αθαδεκατθά εμάκελα (Β, Γ, Γ, Δ, Σ) γίλεηαη ππνρξεσηηθά ηνλ πξψην κήλα θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία πνπ έρεη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ.. Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ν νπνίνο δελ αλαλέσζε ηελ εγγξαθή ηνπ, ράλεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή θαη δηαγξάθεηαη απφ ηα κεηξψα ηνπ Π.Μ.. «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ», κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο ελεκεξψλεη ηε Γ..Δ.. 13

14 . 4. Πξηλ ηελ πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 2 νπ εμακήλνπ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δειψλεη ηνλ ηίηιν ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Ζ ζρεηηθή αίηεζε ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο Καζεγεηή. ΑΡΘΡΟ 11 ν : ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 1. ην Π.Μ.. «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, γίλνληαη δεθηνί θαη δχν (2) ππφηξνθνη ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), νη νπνίνη πέηπραλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., θαζψο θαη έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. 2. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κπνξεί λα απμεζεί κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.., θαηά ηελ έλαξμε θάζε θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ.. ΑΡΘΡΟ 12 ν : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ ην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνη: 1. Να παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ, ησλ εκεξίδσλ ή/θαη ηα ζπλέδξηα ηα νπνία νξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Π.Μ.. «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ». 2. Να ππνβάινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ην θάζε κάζεκα. 3. Να πξνζέξρνληαη ζηηο εμεηάζεηο. 4. Να θαηαβάινπλ ηα δίδαθηξα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. 5. Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηεο.σ.δφ, θαη ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία. Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή πξνο δηδάζθνληα, επηθνπξηθφ, δηνηθεηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Π.Μ.., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Π.Μ.., κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. γηα δηαγξαθή ηνπ απφ ην Π.Μ.. 6. Να ζπκπιεξψλνπλ αλψλπκα ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο (λ.3374/05) βάζεη αληηθεηκεληθήο θαη αθαδεκατθήο θξίζεο κεηά ην πέξαο θάζε καζήκαηνο ζε θάζε εμάκελν θαη πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ Π.Μ.. Ζ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εηνηκάδνληαη απφ ηε γξακκαηεία κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή, ν νπνίνο αθνχ ελεκεξψζεη ηε.δ. εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηε γεληθή ζπλέιεπζε εηδηθήο ζχλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζπλνιηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο (λ.3374/05) ηνπ Π.Μ.. 14

15 7. Οη ππφηξνθνη λα ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Σκήκαηνο σο επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, ζε εξεπλεηηθά-κειεηεηηθά έξγα ηνπ Σκήκαηνο ή ζε δηνηθεηηθά έξγα ηνπ Σκήκαηνο, φπσο πρ. ζε επηηεξήζεηο εμεηάζεσλ, γεληθή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θιπ. ΑΡΘΡΟ 13 ν : ΑΝΑΛΖΦΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Οη Μ.Φ. ηνπ Π.Μ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά ηελ επηινγή ηνπο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζεσξνχληαη σο επηζηήκνλεο εμαηξεηηθήο ηερληθήο εκπεηξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4115/2013 θαη κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξφγξακκα εληάζζνληαη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ππνηξφθνπο ηνπ Σκήκαηνο. 2. ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα αλαηίζεηαη επηθνπξηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ αθαδεκατθή εκπεηξία. 3. Ζ αλάζεζε ηνπ επηθνπξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο γίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη κε γλψκνλα ηηο δηδαθηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. 4. Δπηθνπξηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν νξίδεηαη λα είλαη: (α) ε δηφξζσζε ή ε δηδαζθαιία αζθήζεσλ ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δηδαζθφλησλ ησλ καζεκάησλ απηψλ, (β) ε ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ηκήκαηνο θάπνηνπ πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο, (γ) ε ζπκκεηνρή ζηελ επηηήξεζε ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ δηαγσληζκάησλ (πξνφδσλ) ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, θαη (δ) ε ππνζηήξημε ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο. 5. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ απηνδχλακν δηδαθηηθφ έξγν. 6. Ζ αλάζεζε ηνπ επηθνπξηθνχ έξγνπ ζηνπο Μ.Φ. πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ην πλεχκα ηεο ηζφηεηαο θαη δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 2 ψξεο αλά εβδνκάδα Γηδαθηηθνχ Δμακήλνπ. ΑΡΘΡΟ 14 ν : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟ Π.Μ.. & ΑΝΑΣΟΛΖ 1. Δάλ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνθαζίζεη λα δηαθφςεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.., ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά θαη νπσζδήπνηε έγγξαθα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.., ηζρχεη ν παξαθάησ θαλφλαο: i. Δάλ απνρσξεί ζηελ αξρή ηνπ Α δηδαθηηθνχ εμακήλνπ θαη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαζφινπ καζήκαηα, παξαθξαηείηαη ην 15% ησλ θαηαβιεζέλησλ εμακεληαίσλ δηδάθηξσλ. ii. Δάλ απνρσξεί ελψ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κέρξη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Α Δμακήλνπ, παξαθξαηείηαη ην 50% ησλ θαηαβιεζέλησλ δηδάθηξσλ. 15

16 iii. Δάλ απνρσξεί ελψ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα πνπ μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Α Δμακήλνπ, παξαθξαηείηαη ην 100% ησλ θαηαβιεζέλησλ δηδάθηξσλ, δειαδή δελ γίλεηαη επηζηξνθή. iv. Δάλ απνρσξήζεη κεηά ηελ έλαξμε νπνηνπδήπνηε απφ ηα ππφινηπα αθαδεκατθά εμάκελα, δελ γίλεηαη επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ δηδάθηξσλ ζην αληίζηνηρν εμάκελν. 2. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, γηα ηνπο νπνίνπο απνθαίλεηαη ε.δ., ν θνηηεηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ κέρξη έλα (1) αθαδεκατθφ έηνο. ΑΡΘΡΟ 15 ν : ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Π.Μ.. Α. Οξγάλσζε Μαζεµάησλ ηνπ Π.Μ.. 1. Γηα ηελ νινθιεξσµέλε παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.. νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ νθηψ (8) ζπλνιηθά µαζήµαηα, θαζψο θαη λα εθπνλήζνπλ ηε µεηαπηπρηαθή δηπισµαηηθή εξγαζία. 2. Ο µέγηζηνο αξηζµφο ησλ µαζεµάησλ πνπ µπνξεί λα παξαθνινπζήζεη έλαο θνηηεηήο αλά εμάµελν είλαη ηέζζεξα (4). 3. Σα µαζήµαηα θαηά εμάµελν ζην πξφγξαµµα πιήξνπο θνίηεζεο θαηαλέµνληαη σο αθνινχζσο: Α ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ11 Βαζηθά θαη Πξνεγκέλα Τιηθά Ορεκάησλ 7 2 MΚ12 Πξνεγκέλε Σξηζδηάζηαηε ρεδίαζε 7 3 MΚ13 Γνκηθφο ρεδηαζκφο Ορήκαηνο 8 4 MΚ14 Κηλεηήξεο Ηζρχνο θαη πβξηδηθή ηερλνινγία 8 ΤΝΟΛΟ 30 Β ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ21 CAD/CAM/CNC 8 2 MΚ22 Γπλακηθή Αλάιπζε Ορήκαηνο 7 3 MΚ23 Αεξνδπλακηθή ρεδίαζε 8 16

17 4 MΚ24 πζηήκαηα Διέγρνπ/Μεηξήζεσλ & Σαρεία Πξνηππνπνίεζε 7 ΤΝΟΛΟ 30 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 ΜΚ30 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Master Thesis 30 ΤΝΟΛΟ 30 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ECTS): 90 ECTS 4. Σα µαζήµαηα θαηά εμάµελν ζην πξφγξαµµα µεξηθήο θνίηεζεο θαηαλέµνληαη σο αθνινχζσο: Α ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ11 Βαζηθά θαη Πξνεγκέλα Τιηθά Ορεκάησλ 7 2 MΚ12 Πξνεγκέλε Σξηζδηάζηαηε ρεδίαζε 7 ΤΝΟΛΟ 14 Β ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ21 CAD/CAM/CNC 8 2 MΚ22 Γπλακηθή Αλάιπζε Ορήκαηνο 7 ΤΝΟΛΟ 15 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ13 Γνκηθφο ρεδηαζκφο Ορήκαηνο 8 2 MΚ14 Κηλεηήξεο Ηζρχνο θαη πβξηδηθή ηερλνινγία 8 ΤΝΟΛΟ 16 17

18 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ23 Αεξνδπλακηθή ρεδίαζε 8 2 MΚ24 πζηήκαηα Διέγρνπ/Μεηξήζεσλ & Σαρεία Πξνηππνπνίεζε 7 ΤΝΟΛΟ 15 Δ θαη Σ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 ΜΚ30 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Master Thesis 30 ΤΝΟΛΟ 30 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ECTS): 90 ECTS Β. Γιώζζα Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. Σα µαζήµαηα ζα δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή/θαη ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. Γ. Γηδαθηηθή-Δξεπλεηηθή Απαζρόιεζε Φνηηεηώλ & Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. I. Αθαδεµατθό Υξνλνδηάγξαµµα θαη Παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.. 1. To Π.Μ.. αθνινπζεί ην αθαδεµατθφ εµεξνιφγην ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. 2. Κάζε δηδαθηηθφ εμάµελν απνηειείηαη απφ 15 εβδνµάδεο, φπνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξαγµαηνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνµάδεο δηδαζθαιίαο. 3. ην Π.Μ.. πξνβιέπνληαη ηξεηο εμεηαζηηθέο πεξίνδνη ζε ρξνληθφ δηάζηεµα ελφο έηνπο. Οη δχν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη ζα πξαγµαηνπνηνχληαη µεηά ηε ιήμε ησλ δηδαθηηθψλ εμαµήλσλ µε έλαξμε µεηά απφ πέληε (5) έσο δέθα (10) εµέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ εμαµήλνπ θαη ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα πέληε (15) εµέξεο. Ζ ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδνο ζα πξαγµαηνπνηείηαη ην πξψην δεθαπελζήµεξν ηνπ επηεµβξίνπ θαη ζα αθνξά ζηελ εμέηαζε θνηηεηψλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζε µάζεµα ησλ πξνεγνχµελσλ δχν εμαµήλσλ. 4. Σν σξνιφγην πξφγξαµµα ηνπ Π.Μ.. θαηαξηίδεηαη µε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σµήµαηνο, µεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. Με επζχλε ηεο Γξαµµαηείαο ηνπ Π.Μ.. ην ελ ιφγσ πξφγξαµµα δεµνζηνπνηείηαη ζηνπο πίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σµήµαηνο θαη µε αλάξηεζε ζηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 5. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο δελ δηεμαρζεί θάπνην µάζεµα, αλαπιεξψλεηαη µε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. εληφο ηνπ αθαδεµατθνχ εμαµήλνπ, ν νπνίνο ελεµεξψλεη ηε Γ..Δ.. ζρεηηθά. 18

19 6. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ζην πξφγξαµµα πιήξνπο θνίηεζεο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 12 αλά εβδνµάδα. 7. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ µαζεµάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ζην 50%. 8. Γηθαηνιφγεζε απνπζηψλ µπνξεί λα γίλεη µφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο αδπλαµίαο παξνπζίαο ηνπ θνηηεηή. ε θαµία πεξίπησζε δελ µπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απνπζίεο ζε µάζεµα πέξαλ ηνπ 1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ ζην εμάµελν. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ απνπζηψλ, ν θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσµα λα επαλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν µάζεµα, µφλν µία θνξά, ηελ επφµελε πεξίνδν πνπ ζα δηδαρζεί ην µάζεµα µε ην αλάινγν θφζηνο δει. ην 1/12 ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ Π.Μ.., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ..Δ.. ε ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπνπδψλ ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ θνηηεηή. 9. Δίλαη ππνρξεσηηθή θαη ε παξαθνινχζεζε ζεµηλαξίσλ ή δηαιέμεσλ ή Ζµεξίδσλ θαη πλεδξίσλ ηα νπνία νξγαλψλεη ή ζπµµεηέρεη ην Π.Μ.. II. Οξγάλσζε πνπδώλ & Μνξθέο Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θάζε µαζήµαηνο πεξηιαµβάλεη µία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ µνξθέο: δηαιέμεηο, ζεµηλάξηα, θξνληηζηεξηαθέο, πξαθηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, µειέηε & αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο αλάζεζε εθπφλεζεο εξγαζηψλ αηνµηθά ή νµαδηθά, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνµέο θαη εθπφλεζε δηπισµαηηθήο εξγαζίαο. 11. ηηο δηαιέμεηο παξνπζηάδεηαη επνπηηθά µηα επξεία πεξηνρή ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ν ζρεηηθφο µε απηήλ επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο. Σκήκα ηεο δηδαζθαιίαο απηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θξνληηζηεξηαθέο, πξαθηηθέο ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γηα ηελ εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη πεξηπηψζεηο. ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο δηαιέμεηο απφ έγθξηηνπο επηζηήκνλεο µε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία (ζε ζπλαθή ζέκαηα πξνο ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο), νη νπνίνη πξνζθαινχληαη απφ ηε.δ. µεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ Κάζε ζεσξεηηθφ κάζεκα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο (µε δηεζλή βηβιηνγξαθία), έθηαζεο πεξίπνπ ιέμεσλ, ζε κνξθή εξεπλεηηθνχ δνθηκίνπ. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ζην άξζξν Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ, νξγαλψλνληαη µε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ Σκήκαηνο, 19

20 εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, φρη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ην εμάκελν, ζε ρψξνπο εξγαζίαο (ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο) εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη ζχκθσλα µε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. 14. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία (Γ.Δ.) πνπ νθείινπλ λα εθπνλήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ δεµφζηα νη Μ.Φ. Σν άξζξν 16 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθπφλεζεο, ζπγγξαθήο, ππνζηήξημεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. III. Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ. 15. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Μ.Φ. ζε θάζε µάζεµα βαζίδεηαη ζηηο επηδφζεηο ηνπ: ζηελ ηειηθή πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε, θαηά 50% ζηελ εμαµεληαία εξγαζία, θαηά 35% ζηα δηαγσλίζµαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμαµήλνπ, θαηά 15% 16. Οη εμεηάζεηο (πξνθνξηθέο ή γξαπηέο) πξαγµαηνπνηνχληαη, ζχµθσλα µε ηνλ Καλνληζµφ πνπδψλ ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. 17. Σα ζέµαηα ησλ εμεηάζεσλ θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ θάζε εμεηαδφµελνπ µαζήµαηνο, ζχµθσλα µε ην πεξηερφµελν ηνπ µαζήµαηνο. 18. Σα ζέµαηα ησλ εμεηάζεσλ εθδίδεη ν δηδάζθσλ ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ µαζήµαηνο. Ο δηδάζθσλ ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. έλα (1) αληίγξαθν ησλ ζεµάησλ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ. 19. Ζ βαζµνινγία πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ή γξαπηψλ δνθηµίσλ ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θάζε µαζήµαηνο, πξαγµαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο. 20. Ζ βαζµνινγία ησλ µεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα µαζήµαηα θάζε εμαµήλνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Π.Μ.. ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 21. ην ηέινο θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ζεµάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Σµήµα απφ ηε.δ. θαη απνθαζίδεηαη ε θσδηθνπνίεζε ή µε ζπγθεθξηµέλνπ ζέµαηνο. 22. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, αξρεηνζέηεζε, δηαηήξεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζεµάησλ ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ δεµηνπξγείηαη ηξάπεδα ζεµάησλ, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 23. Ζ ηξάπεδα ζεµάησλ ιεηηνπξγεί θαη σο δαλεηζηηθή ησλ µειψλ ηνπ Δ.Π., Δ.Γ.Η.Π., Δπηζηεµνληθψλ - Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Σµήµαηνο. IV. Αμηνιόγεζε ηεο Δπίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ. 24. Ζ βαζµνινγηθή θιίµαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ µεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νξίδεηαη απφ 0 έσο 10 µε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ ςεθίνπ, σο εμήο: «Άξηζηα» 8,5 έσο 10, «Πνιχ Καιά» 7,0 έσο 8,4, «Καιά» 6,0 έσο 6,9, 20

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Εζωηερικός Κανονιζµός Προγράµµαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Εζωηερικός Κανονιζµός Προγράµµαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Εζωηερικός Κανονιζµός Προγράµµαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών Πάηρα, Ιούλιος 2014 1 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Τν Τκήκα Αγξνλφκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (ΤΑΤΜ) ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο 1. Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 Σπάξηε, 04-02-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο Ο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (ΗΔΠ)

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (ΗΔΠ) ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (ΗΔΠ) Άπθπο 1. Γομή Τν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Ηλεκτπονική και Επεξεπγασία

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

EΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

EΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ EΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΗ 2014-2015 Σελίδα 1 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ 1. κοπόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ /.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα