ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ" "DESIGN AND MANUFACTURING OF SPORTS VEHICLE SYSTEMS" ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΔΓΡΑ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΗ... 8 ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ... 8 ΑΡΘΡΟ 7 Ο : ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΟΗ... 9 ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ & ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΡΘΡΟ 10 Ο : ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ Π.Μ. & ΑΝΑΝΔΧΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 12 Ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 13 Ο : ΑΝΑΛΖΦΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 14 Ο : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟ Π.Μ.. & ΑΝΑΣΟΛΖ ΑΡΘΡΟ 15 Ο : ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Π.Μ Α. ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΑΘΖµΑΣΧΝ ΣΟΤ Π.Μ Β. ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ Γ. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΦΟΗΣΖΣΧΝ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ I. Αθαδεµατθό Χξνλνδηάγξαµµα θαη Παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.Σ II. Οξγάλσζε Σπνπδώλ & Μνξθέο Δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.Σ III. Δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο Επίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ IV. Αμηνιόγεζε ηεο Επίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ Γ. ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 16 Ο : ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΗ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ I. Σθνπόο Δηπισµαηηθήο Εξγαζίαο II. Εηδηθόηεξνη Σηόρνη Δηπισµαηηθήο Εξγαζίαο Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΑΘΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ. ΚΑΝΟΝΔ ΤΝΣΑΞΖ & ΤΓΓΡΑΦΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΘΡΟ 17 Ο : ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ Μ.Π ΑΡΘΡΟ 18 Ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΣΟΤ Μ.Π

3 ΑΡΘΡΟ 19 Ο : ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 20 Ο : ΜΔΛΖ Δ.Π. & ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 21 Ο : ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΡΘΡΟ 22 Ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ ΑΡΘΡΟ 23 Ο : ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 24 Ο : ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 25 Ο : ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 26 Ο : ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ (Μ.Γ.Δ.) ΑΡΘΡΟ 27 Ο : ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΘΡΟ 28 Ο : ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

4 ΑΡΘΡΟ 1 ν : ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) ηεξεάο Διιάδαο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ζηελ Διιάδα θαη ρνξεγεί Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148/η. Α ). 2. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ζρέδην πινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS). 3. Δπίζεο, ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, απνηειεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ν νπνίνο ζα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ, κε ηελ έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 2 ν : ΔΓΡΑ ΣΟΤ Π.Μ. Ζ έδξα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS) βξίζθεηαη ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο ζηα Φαρλά Δπβνίαο, Θέζε θιεξφ (Σ.Κ ). ΑΡΘΡΟ 3 ν : ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Σν Π.Μ. κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS), ιεηηνπξγεί κε ηα δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 3685/2008 γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. πγθεθξηκέλα, αξκφδηα Όξγαλα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη ηα εμήο : i. Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. ii. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) 4

5 iii. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., ηα κέιε Δ.Π. ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ Γ..Δ.. είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα Π.Μ.., ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, ηελ απνλνκή κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο. 3. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε Δ.Π., ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο, ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. Ζ.Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 4. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. πξνεδξεχεη ηεο.δ., ελψ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηεηξαεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη κπνξεί λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο Γηεπζπληήο αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή ηνπ Αλ. Καζεγεηή θαη είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.., ζε ζπλεξγαζία κε ηελ.δ., εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Π.Μ.. θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή, ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο.δ. θαη νξίδεηαη απφ απηήλ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. αζθεί, αληίζηνηρα, ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ Πξφεδξν Σκήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ο Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε.δ.. ηνπ ΣΔΗ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ν Γηεπζπληήο επηθνπξείηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ην πξφγξακκα. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. επνπηεχεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο, ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη εγθξίλεη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Γ..Δ.. πξνυπνινγηζκφ. Πεξαηηέξσ, κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (Γ..Δ..,.Δ.. ηνπ ΣΔΗ, θ.ι.π.) θαη επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηεο 5

6 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ησλ λφκσλ, ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σέινο, ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαη έρεη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο Γ..Δ.. θαη ηεο.δ.. ηνπ ΣΔΗ ζε θάζε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 5. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Π.Μ.., κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο κε αληηθείκελν ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ ηνπ Π.Μ.., νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ ηξία έσο πέληε κέιε είηε ηεο.δ. ή ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. Δλδεηθηηθά, ε.δ. κπνξεί λα ζπγθξνηεί ηηο αθφινπζεο επηηξνπέο: I. Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο : Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ. Απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ. θαη δχν κέιε ηεο.δ.. II. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή : Απνηεινχκελε απφ κέιε Δ.Π. θαη άιινπο δηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ.. θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ ππνςεθίσλ. III. Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο : Δίλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ. IV. Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο : Αμηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ. θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 6. Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ.. ιεηηνπξγεί ηδηαίηεξε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα ζηειερψλεηαη απφ κφληκνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΗ ή απφ έθηαθηνπο κε ζχκβαζε έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 4 ν : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. είλαη ε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε παξαγσγή θαη κεηάδνζε πξνεγκέλσλ γλψζεσλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ κε έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο ρεδίαζεο θαη Καηαζθεπήο Σκεκάησλ Ορεκάησλ γηα ρξήζε θπξίσο ζηνλ κεραλνθίλεην αζιεηηζκφ αμηνπνηψληαο ζχγρξνλα ινγηζκηθά, εξγαιεία θαη κεραλέο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο. 6

7 Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη ζηηο εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο ησλ ρεδίαζεο θαη Καηαζθεπήο ζε ηκήκαηα πνπ απνηεινχλ νρήκαηα αγσληζηηθήο ρξήζεο. Σα καζήκαηα εζηηάδνπλ ηφζν ζε ζέκαηα θαηαζθεπαζηηθά πνπ αθνξνχλ ηερλνινγία πιηθψλ, αληνρή δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηαζθεπή κε ζχγρξνλεο ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηεκαρίσλ θαη ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φζν θαη ζε ελεξγεηαθά πνπ αθνξνχλ ηελ αεξνδπλακηθή ζρεδίαζε θαη ηε κειέηε θαη ιεηηνπξγία κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο αιιά θαη πβξηδηθή ηερλνινγία θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ηζρχνο Σν παξφλ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα άπηεηαη ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε γλψζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ καζήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ηφζν Παλεπηζηεκηαθήο φζν θαη Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο, (φπσο ε Μεραληθή Ρεπζηψλ, νη Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο, ε Αληνρή ησλ Τιηθψλ, ηα ηνηρεία Μεραλψλ, νη Μεραλνπξγηθέο Καηεξγαζίεο), ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηεο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ αγσληζηηθψλ νρεκάησλ. Σα πξνηεηλφκελα ζεσξεηηθά καζήκαηα, αιιά θαη εξγαζηήξηα θαη αζθήζεηο πξάμεο είλαη δνκεκέλα ψζηε λα απνηεινχληαη απφ πνιπζεκαηηθέο ελφηεηεο (modules) ζηα νπνία εθηφο απφ κέιε ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο, πνπ ζα είλαη θαη νη ππεχζπλνη ησλ καζεκάησλ, ζα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα επηζηήκνλεο κε εηδηθέο γλψζεηο απφ άιια ηκήκαηα ηεο ΣΔΦ, φπσο ην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα θαιχςεη κία ή πεξηζζφηεξεο δηαιέμεηο ζηελ εθάζηνηε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ εθπαίδεπζε παξέρνληαη ζχγρξνλα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη θαηαζθεπψλ/θαηεξγαζηψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: Ζ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Ζ δεκηνπξγία πςεινχ επηπέδνπ Μεραληθψλ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ επηβξάδπλζε ηεο εθξνήο Διιήλσλ επηζηεκφλσλ πξνο ην εμσηεξηθφ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ζχλδεζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παξαγσγή Ζ ζχλδεζε ηεο Έξεπλαο κε ηελ Γηδαζθαιία Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.., νη απφθνηηνη αλακέλεηαη λα: 7

8 γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο ηερλνινγίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα αγσληζηηθά νρήκαηα γηα ηε βέιηηζηε απφδνζή ηνπο. γλσξίδνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ επηκέξνπο ηκήκαηα ή ην ζχλνιν ελφο νρήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα αγσληζηηθή ρξήζε λα ζπλδπάδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ ηερλνινγίεο, λα κπνξνχλ λα θνηλνπνηνχλ κε ζαθήλεηα θαη θαζαξφηεηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλν ή κε θνηλφ, λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε αλψηεξν επίπεδν ή απηφλνκα. ΑΡΘΡΟ 5 ν : ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΗ 1. Σν Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηνλ «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» - Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS). 2. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνκή ηνπ παξαπάλσ Μ.Γ.Δ., κε ηηο νξγαλσηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ Π.Μ.., ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.., ηηο εμεηάζεηο θαη ηε βαζκνινγία ησλ θνηηεηψλ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα πνπ αθνινπζνχλ. ΑΡΘΡΟ 6 ν : ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ 1. Σν Π.Μ.. ζηελ «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» κπνξεί λα είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο παξαθνινχζεζεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. πιήξνπο παξαθνινχζεζεο είλαη ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα. Σα πξψηα δχν εμάκελα (Α θαη Β ) αθηεξψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε πέληε (4) καζεκάησλ αλά εμάκελν, ελψ ην ηξίην (Γ ) γηα ηε ζπγγξαθή θαη εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα (πηζησηηθέο κνλάδεο νιφθιεξνπ εμακήλνπ). Γηθαίσκα γηα ηελ παξάδνζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα έρνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ καζεκάησλ. 8

9 2. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. κεξηθήο παξαθνινχζεζεο είλαη έμη (6) εμάκελα. Σα πξψηα ηέζζεξα εμάκελα (Α, Β, Γ' θαη Γ') αθηεξψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε δχν (2) καζεκάησλ αλά εμάκελν, ελψ ην πέκπην θαη ην έθην εμάκελν (Δ θαη Σ') γηα ηε ζπγγξαθή θαη εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα (πηζησηηθέο κνλάδεο νιφθιεξνπ εμακήλνπ). Γηθαίσκα γηα ηελ παξάδνζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα έρνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ καζεκάησλ. ΑΡΘΡΟ 7 ν : ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 1. Ο αθξηβήο αξηζκφο εηζαθηέσλ νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη γηα θάζε θχθιν ζπνπδψλ. 2. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. γηα ηνλ πξψην θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππνςεθίσλ, απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ψζηε λα εηζαρζεί θαη ν ηειεπηαίνο ηζνςεθψλ ππνςήθηνο. Οη θάηνρνη ππνηξνθηψλ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην Π.Μ.., εγγξάθνληαη απηφκαηα ζην Π.Μ.., ρσξίο λα εμεηαζηεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ. ΑΡΘΡΟ 8 ν : ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΟΗ 1. ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί κεηά απφ επηινγή πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ησλ νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλαθψλ Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ. 2. Οη πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο Αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.). 3. ηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην Π.Μ.. ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Η. ή Απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο απφ ην θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ή απφ εμέηαζε απφ εηδηθή επηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. 9

10 4. Τπνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ζέζνπλ θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ πάξεη ην πηπρίν ηνπο ή ζα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, έζησ θαη αλ ηνπο απνκέλεη ε νξθσκνζία. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο απηήο ηεο πεξίπησζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ηνπο ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξέρνληα κέζν φξν ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ ζα ππνβάιινπλ. Ο ππνςήθηνο πνπ αμηνινγείηαη κε απηή ηε δηαδηθαζία δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαμηνιφγεζε ηεο αίηεζήο ηνπ αθνχ θαηαζέζεη ηελ ηειηθή αλαιπηηθή βαζκνινγία, εθφζνλ απηφ γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη ε πηζηνπνηεκέλε απφ επίζεκνπο θνξείο, γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θαηνρή ελφο απφ ηα εμήο πηπρία: (α) Διιεληθφ πηπρίν Γισζζνκάζεηαο γηα ηελ Αγγιηθή Γιψζζα επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Β2, ή άιιν ηζνδχλακν, φπσο π.ρ. Lower Cambridge ή Michigan, θ.α. (β) IELTS, κε ειάρηζην βαζκφ 5,5 πνπ λα έρεη απνθηεζεί ζην εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη ηέζζεξα έηε πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο, (γ) TOEFL κε ειάρηζην βαζκφ 180, πνπ λα έρεη απνθηεζεί ζην εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη ηέζζεξα έηε πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο θαη (δ) πηπρίν απφ Αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην ή πηπρίν Αγγιηθήο Φηινινγίαο. 6. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζην Π.Μ.. ζπλεθηηκψληαη ηα εηδηθά πξνζφληα ηνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ θαηαηεζεί κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο κε ην θάθειν ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. θαη ηελ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Δπηινγήο. ΑΡΘΡΟ 9 ν : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ & ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 1. Ζ.Δ. ηνπ Π.Μ.. απνθαζίδεη γηα ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο, πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζην πξφγξακκα, ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα θαζνξηζηνχλ, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Π.Μ.., ηε γεληθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, φπσο επίζεο ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηεχζπλζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Σχπν, ζην δηαδίθηπν θαη ζηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο. 2. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ θαηάιιειεο εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε (ζε ειεθηξνληθή κνξθή, PDF) είλαη: Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 10

11 Δπίζεκν αληίγξαθν πηπρίνπ / δηπιψκαηνο (κε ηελ αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., αλ πξνέξρεηαη απφ Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ). Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ή Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, εάλ ππάξρνπλ (επηθπξσκέλα έγγξαθα απφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα ή απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία). Απνδεηθηηθά θαιήο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ππνςήθηνπο πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην Π.Μ.. ζηελ ειιεληθή). Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, δηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ), θ.ι.π. Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο (εηδηθά ζεκηλάξηα, κειέηεο, πηπρία ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, θ.ιπ.) 3. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, πξνσζεί ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ κε ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δπηινγήο ππνςεθίσλ. 4. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, πνπ ππέβαιαλ εκπξφζεζκε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο. Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη θαηά αμηνινγηθή ζεηξά βάζεη κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ αμηνινγηθή ζεηξά, θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο (νη ηζνβαζκήζαληεο κε ηνλ ηειεπηαίν επηιέγνληαη). 5. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε ηελ αληίζηνηρε (κέγηζηε) βαζκνινγία ηνπο ζε αξηζκφ αμηνινγηθψλ κνξίσλ, έρνπλ σο εμήο: α/α Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Αξηζµόο 1 Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Μνξίσλ 30 2 Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηµέλνπ 20 3 πλάθεηα Γηπισµαηηθήο Δξγαζίαο µε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π.Μ

12 4 Γηαζέζηµε Δπαγγειµαηηθή εµπεηξία, ζρεηηθή µε ην Π.Μ Δπηζηεµνληθφ & Δξεπλεηηθφ έξγν, ζρεηηθά µε ην Π.Μ Δπηπξφζζεηα πξνζφληα (ζεµηλάξηα, µειέηεο, θηι) 5 ΤΝΟΛΟ 100 Ο αξηζκφο αμηνινγηθψλ κνξίσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα απνηειεί ην κέγηζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα απνδνζεί, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο, ζε θάζε πεξίπησζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο. Γηα ηα δχν πξψηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ε βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ πνζνζηνχ ηνπ βαζκνχ ζε ζρέζε κε ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ επί ηνλ αξηζκφ ησλ αμηνινγηθψλ κνξίσλ θάζε θξηηεξίνπ. 5. Απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο επηηπρφλησλ κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ζηνλ πίλαθα ησλ επηηπρφλησλ (νη ηζνβαζκήζαληεο κε ηνλ ηειεπηαίν ππνςήθην επηιέγνληαη), ν νπνίνο επηθπξψλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαη αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Μ.. ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Οη επηηπρφληεο ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. θαη θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ γηα εγγξαθή εληφο 15 εκεξψλ, απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη θαηαβάιινληαο ηελ πξψηε δφζε ησλ δηδάθηξσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί δίδαθηξα. Ζ κε πξνζέιεπζε ή ε κε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ δηδάθηξσλ απφ επηιεγέληα ππνςήθην κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζνδπλακεί κε άξλεζε απνδνρήο θαη εμνπζηνδνηείηαη ε Γξακκαηεία λα ελεκεξψζεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ. 7. Σπρφλ ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σηο ελζηάζεηο εμεηάδεη ε.δ. ε νπνία εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. ζρεηηθά. Ζ Γ..Δ.. ηειηθψο, απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή φρη ησλ εηζεγήζεσλ θαη αληίζηνηρα ηξνπνπνηεί ή φρη ηνλ θαηάινγν επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ. ΑΡΘΡΟ 10 ν : ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ Π.Μ. & ΑΝΑΝΔΧΖ ΔΓΓΡΑΦΖ. 1. Ζ αξρηθή εγγξαθή ησλ επηιεγέλησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Μ.Φ.) πιήξνπο θαη κεξηθήο θνίηεζεο ζην Π.Μ.. γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηνπ Οθησβξίνπ (Α εμάκελν). ε πεξηπηψζεηο έλαξμεο θχθινπ ζπνπδψλ ην εαξηλφ εμάκελν ε αξρηθή εγγξαθή γίλεηαη κε ηηο εγγξαθέο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή νη 12

13 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαζέηνπλ επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηάο ηνπο θαη ηα εμήο: i. Αίηεζε Δγγξαθήο θαη δήισζε καζεκάησλ. Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πιήξνπο θαη κεξηθήο θνίηεζεο δειψλνπλ ππνρξεσηηθά φια ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ εγγξαθήο. ii. Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. iii. Τπεχζπλε δήισζε, θαηά ην λφκν, ζηελ νπνία δειψλνπλ φηη δελ θνηηνχλ ζε άιιν Π.Μ.., φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε γηα ηε ξνή ησλ δηδάθηξσλ, πνπ απνθάζηζε ε Γ..Δ.. θαη πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρνληαη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. iv. Φσηναληίγξαθν ηεο απφδεημεο είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο ησλ εμακεληαίσλ δηδάθηξσλ κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Δ.Λ.Κ.Δ. / ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ / ΠΜ «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» γηα ηνλ ππφςε θχθιν ζπνπδψλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζπλεκκέλα ζηελ παξαπάλσ Τπεχζπλε Γήισζε. (α) Γηα ηνπο πιήξνπο θνίηεζεο: Ζ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ γίλεηαη σο εμήο: ην 40% θαηά ηελ εγγξαθή ζην Α εμάκελν, ην 35% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Β εμάκελν, θαη ην 25% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Γ εμάκελν. (β) Γηα ηνπο κεξηθήο θνίηεζεο:. Ζ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ γίλεηαη σο εμήο: ην 20% θαηά ηελ εγγξαθή ζην Α εμάκελν, ην 20% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Β εμάκελν, ην 20% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Γ εμάκελν θαη ην 15% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Γ εμάκελν, ην 25% θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζην Δ εμάκελν, vi. Έμη (6) θσηνγξαθίεο ηαπηφηεηαο. 2. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή ε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. δεκηνπξγεί Γειηίν Μεηαπηπρηαθνχ Φνηηεηή (ή αηνκηθή κεξίδα κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή), ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ηνπ. 3. Ζ αλαλέσζε εγγξαθήο γηα ηνπο πιήξνπο θνίηεζεο ζηα επφκελα 2 αθαδεκατθά εμάκελα (Β, Γ ) θαη γηα ηνπο κεξηθήο θνίηεζεο ζηα επφκελα 5 αθαδεκατθά εμάκελα (Β, Γ, Γ, Δ, Σ) γίλεηαη ππνρξεσηηθά ηνλ πξψην κήλα θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία πνπ έρεη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ.. Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ν νπνίνο δελ αλαλέσζε ηελ εγγξαθή ηνπ, ράλεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή θαη δηαγξάθεηαη απφ ηα κεηξψα ηνπ Π.Μ.. «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ», κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο ελεκεξψλεη ηε Γ..Δ.. 13

14 . 4. Πξηλ ηελ πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 2 νπ εμακήλνπ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δειψλεη ηνλ ηίηιν ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Ζ ζρεηηθή αίηεζε ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο Καζεγεηή. ΑΡΘΡΟ 11 ν : ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 1. ην Π.Μ.. «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ» επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, γίλνληαη δεθηνί θαη δχν (2) ππφηξνθνη ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), νη νπνίνη πέηπραλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., θαζψο θαη έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. 2. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κπνξεί λα απμεζεί κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.., θαηά ηελ έλαξμε θάζε θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ.. ΑΡΘΡΟ 12 ν : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ ην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνη: 1. Να παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ, ησλ εκεξίδσλ ή/θαη ηα ζπλέδξηα ηα νπνία νξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Π.Μ.. «ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθψλ Ορεκάησλ». 2. Να ππνβάινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ην θάζε κάζεκα. 3. Να πξνζέξρνληαη ζηηο εμεηάζεηο. 4. Να θαηαβάινπλ ηα δίδαθηξα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. 5. Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηεο.σ.δφ, θαη ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία. Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή πξνο δηδάζθνληα, επηθνπξηθφ, δηνηθεηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Π.Μ.., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Π.Μ.., κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. γηα δηαγξαθή ηνπ απφ ην Π.Μ.. 6. Να ζπκπιεξψλνπλ αλψλπκα ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο (λ.3374/05) βάζεη αληηθεηκεληθήο θαη αθαδεκατθήο θξίζεο κεηά ην πέξαο θάζε καζήκαηνο ζε θάζε εμάκελν θαη πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ Π.Μ.. Ζ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εηνηκάδνληαη απφ ηε γξακκαηεία κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή, ν νπνίνο αθνχ ελεκεξψζεη ηε.δ. εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηε γεληθή ζπλέιεπζε εηδηθήο ζχλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζπλνιηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο (λ.3374/05) ηνπ Π.Μ.. 14

15 7. Οη ππφηξνθνη λα ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Σκήκαηνο σο επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, ζε εξεπλεηηθά-κειεηεηηθά έξγα ηνπ Σκήκαηνο ή ζε δηνηθεηηθά έξγα ηνπ Σκήκαηνο, φπσο πρ. ζε επηηεξήζεηο εμεηάζεσλ, γεληθή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θιπ. ΑΡΘΡΟ 13 ν : ΑΝΑΛΖΦΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Οη Μ.Φ. ηνπ Π.Μ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά ηελ επηινγή ηνπο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζεσξνχληαη σο επηζηήκνλεο εμαηξεηηθήο ηερληθήο εκπεηξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4115/2013 θαη κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξφγξακκα εληάζζνληαη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ππνηξφθνπο ηνπ Σκήκαηνο. 2. ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα αλαηίζεηαη επηθνπξηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ αθαδεκατθή εκπεηξία. 3. Ζ αλάζεζε ηνπ επηθνπξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο γίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη κε γλψκνλα ηηο δηδαθηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. 4. Δπηθνπξηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν νξίδεηαη λα είλαη: (α) ε δηφξζσζε ή ε δηδαζθαιία αζθήζεσλ ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δηδαζθφλησλ ησλ καζεκάησλ απηψλ, (β) ε ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ηκήκαηνο θάπνηνπ πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο, (γ) ε ζπκκεηνρή ζηελ επηηήξεζε ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ δηαγσληζκάησλ (πξνφδσλ) ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, θαη (δ) ε ππνζηήξημε ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο. 5. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ απηνδχλακν δηδαθηηθφ έξγν. 6. Ζ αλάζεζε ηνπ επηθνπξηθνχ έξγνπ ζηνπο Μ.Φ. πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ην πλεχκα ηεο ηζφηεηαο θαη δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 2 ψξεο αλά εβδνκάδα Γηδαθηηθνχ Δμακήλνπ. ΑΡΘΡΟ 14 ν : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟ Π.Μ.. & ΑΝΑΣΟΛΖ 1. Δάλ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνθαζίζεη λα δηαθφςεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.., ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά θαη νπσζδήπνηε έγγξαθα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.., ηζρχεη ν παξαθάησ θαλφλαο: i. Δάλ απνρσξεί ζηελ αξρή ηνπ Α δηδαθηηθνχ εμακήλνπ θαη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαζφινπ καζήκαηα, παξαθξαηείηαη ην 15% ησλ θαηαβιεζέλησλ εμακεληαίσλ δηδάθηξσλ. ii. Δάλ απνρσξεί ελψ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κέρξη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Α Δμακήλνπ, παξαθξαηείηαη ην 50% ησλ θαηαβιεζέλησλ δηδάθηξσλ. 15

16 iii. Δάλ απνρσξεί ελψ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα πνπ μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Α Δμακήλνπ, παξαθξαηείηαη ην 100% ησλ θαηαβιεζέλησλ δηδάθηξσλ, δειαδή δελ γίλεηαη επηζηξνθή. iv. Δάλ απνρσξήζεη κεηά ηελ έλαξμε νπνηνπδήπνηε απφ ηα ππφινηπα αθαδεκατθά εμάκελα, δελ γίλεηαη επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ δηδάθηξσλ ζην αληίζηνηρν εμάκελν. 2. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, γηα ηνπο νπνίνπο απνθαίλεηαη ε.δ., ν θνηηεηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ κέρξη έλα (1) αθαδεκατθφ έηνο. ΑΡΘΡΟ 15 ν : ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Π.Μ.. Α. Οξγάλσζε Μαζεµάησλ ηνπ Π.Μ.. 1. Γηα ηελ νινθιεξσµέλε παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.. νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ νθηψ (8) ζπλνιηθά µαζήµαηα, θαζψο θαη λα εθπνλήζνπλ ηε µεηαπηπρηαθή δηπισµαηηθή εξγαζία. 2. Ο µέγηζηνο αξηζµφο ησλ µαζεµάησλ πνπ µπνξεί λα παξαθνινπζήζεη έλαο θνηηεηήο αλά εμάµελν είλαη ηέζζεξα (4). 3. Σα µαζήµαηα θαηά εμάµελν ζην πξφγξαµµα πιήξνπο θνίηεζεο θαηαλέµνληαη σο αθνινχζσο: Α ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ11 Βαζηθά θαη Πξνεγκέλα Τιηθά Ορεκάησλ 7 2 MΚ12 Πξνεγκέλε Σξηζδηάζηαηε ρεδίαζε 7 3 MΚ13 Γνκηθφο ρεδηαζκφο Ορήκαηνο 8 4 MΚ14 Κηλεηήξεο Ηζρχνο θαη πβξηδηθή ηερλνινγία 8 ΤΝΟΛΟ 30 Β ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ21 CAD/CAM/CNC 8 2 MΚ22 Γπλακηθή Αλάιπζε Ορήκαηνο 7 3 MΚ23 Αεξνδπλακηθή ρεδίαζε 8 16

17 4 MΚ24 πζηήκαηα Διέγρνπ/Μεηξήζεσλ & Σαρεία Πξνηππνπνίεζε 7 ΤΝΟΛΟ 30 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 ΜΚ30 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Master Thesis 30 ΤΝΟΛΟ 30 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ECTS): 90 ECTS 4. Σα µαζήµαηα θαηά εμάµελν ζην πξφγξαµµα µεξηθήο θνίηεζεο θαηαλέµνληαη σο αθνινχζσο: Α ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ11 Βαζηθά θαη Πξνεγκέλα Τιηθά Ορεκάησλ 7 2 MΚ12 Πξνεγκέλε Σξηζδηάζηαηε ρεδίαζε 7 ΤΝΟΛΟ 14 Β ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ21 CAD/CAM/CNC 8 2 MΚ22 Γπλακηθή Αλάιπζε Ορήκαηνο 7 ΤΝΟΛΟ 15 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ13 Γνκηθφο ρεδηαζκφο Ορήκαηνο 8 2 MΚ14 Κηλεηήξεο Ηζρχνο θαη πβξηδηθή ηερλνινγία 8 ΤΝΟΛΟ 16 17

18 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 MΚ23 Αεξνδπλακηθή ρεδίαζε 8 2 MΚ24 πζηήκαηα Διέγρνπ/Μεηξήζεσλ & Σαρεία Πξνηππνπνίεζε 7 ΤΝΟΛΟ 15 Δ θαη Σ ΔΞΑΜΖΝΟ α/α ΚΧΓ ΜΑΘΖΜΑ Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 1 ΜΚ30 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Master Thesis 30 ΤΝΟΛΟ 30 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ECTS): 90 ECTS Β. Γιώζζα Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. Σα µαζήµαηα ζα δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή/θαη ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. Γ. Γηδαθηηθή-Δξεπλεηηθή Απαζρόιεζε Φνηηεηώλ & Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. I. Αθαδεµατθό Υξνλνδηάγξαµµα θαη Παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.. 1. To Π.Μ.. αθνινπζεί ην αθαδεµατθφ εµεξνιφγην ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. 2. Κάζε δηδαθηηθφ εμάµελν απνηειείηαη απφ 15 εβδνµάδεο, φπνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξαγµαηνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνµάδεο δηδαζθαιίαο. 3. ην Π.Μ.. πξνβιέπνληαη ηξεηο εμεηαζηηθέο πεξίνδνη ζε ρξνληθφ δηάζηεµα ελφο έηνπο. Οη δχν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη ζα πξαγµαηνπνηνχληαη µεηά ηε ιήμε ησλ δηδαθηηθψλ εμαµήλσλ µε έλαξμε µεηά απφ πέληε (5) έσο δέθα (10) εµέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ εμαµήλνπ θαη ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα πέληε (15) εµέξεο. Ζ ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδνο ζα πξαγµαηνπνηείηαη ην πξψην δεθαπελζήµεξν ηνπ επηεµβξίνπ θαη ζα αθνξά ζηελ εμέηαζε θνηηεηψλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζε µάζεµα ησλ πξνεγνχµελσλ δχν εμαµήλσλ. 4. Σν σξνιφγην πξφγξαµµα ηνπ Π.Μ.. θαηαξηίδεηαη µε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σµήµαηνο, µεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. Με επζχλε ηεο Γξαµµαηείαο ηνπ Π.Μ.. ην ελ ιφγσ πξφγξαµµα δεµνζηνπνηείηαη ζηνπο πίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σµήµαηνο θαη µε αλάξηεζε ζηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 5. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο δελ δηεμαρζεί θάπνην µάζεµα, αλαπιεξψλεηαη µε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. εληφο ηνπ αθαδεµατθνχ εμαµήλνπ, ν νπνίνο ελεµεξψλεη ηε Γ..Δ.. ζρεηηθά. 18

19 6. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ζην πξφγξαµµα πιήξνπο θνίηεζεο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 12 αλά εβδνµάδα. 7. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ µαζεµάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ζην 50%. 8. Γηθαηνιφγεζε απνπζηψλ µπνξεί λα γίλεη µφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο αδπλαµίαο παξνπζίαο ηνπ θνηηεηή. ε θαµία πεξίπησζε δελ µπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απνπζίεο ζε µάζεµα πέξαλ ηνπ 1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ ζην εμάµελν. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ απνπζηψλ, ν θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσµα λα επαλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν µάζεµα, µφλν µία θνξά, ηελ επφµελε πεξίνδν πνπ ζα δηδαρζεί ην µάζεµα µε ην αλάινγν θφζηνο δει. ην 1/12 ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ Π.Μ.., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ..Δ.. ε ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπνπδψλ ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ θνηηεηή. 9. Δίλαη ππνρξεσηηθή θαη ε παξαθνινχζεζε ζεµηλαξίσλ ή δηαιέμεσλ ή Ζµεξίδσλ θαη πλεδξίσλ ηα νπνία νξγαλψλεη ή ζπµµεηέρεη ην Π.Μ.. II. Οξγάλσζε πνπδώλ & Μνξθέο Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θάζε µαζήµαηνο πεξηιαµβάλεη µία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ µνξθέο: δηαιέμεηο, ζεµηλάξηα, θξνληηζηεξηαθέο, πξαθηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, µειέηε & αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο αλάζεζε εθπφλεζεο εξγαζηψλ αηνµηθά ή νµαδηθά, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνµέο θαη εθπφλεζε δηπισµαηηθήο εξγαζίαο. 11. ηηο δηαιέμεηο παξνπζηάδεηαη επνπηηθά µηα επξεία πεξηνρή ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ν ζρεηηθφο µε απηήλ επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο. Σκήκα ηεο δηδαζθαιίαο απηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θξνληηζηεξηαθέο, πξαθηηθέο ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γηα ηελ εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη πεξηπηψζεηο. ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο δηαιέμεηο απφ έγθξηηνπο επηζηήκνλεο µε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία (ζε ζπλαθή ζέκαηα πξνο ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο), νη νπνίνη πξνζθαινχληαη απφ ηε.δ. µεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ Κάζε ζεσξεηηθφ κάζεκα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο (µε δηεζλή βηβιηνγξαθία), έθηαζεο πεξίπνπ ιέμεσλ, ζε κνξθή εξεπλεηηθνχ δνθηκίνπ. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ζην άξζξν Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ, νξγαλψλνληαη µε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ Σκήκαηνο, 19

20 εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, φρη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ην εμάκελν, ζε ρψξνπο εξγαζίαο (ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο) εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη ζχκθσλα µε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. 14. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία (Γ.Δ.) πνπ νθείινπλ λα εθπνλήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ δεµφζηα νη Μ.Φ. Σν άξζξν 16 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθπφλεζεο, ζπγγξαθήο, ππνζηήξημεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. III. Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ. 15. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Μ.Φ. ζε θάζε µάζεµα βαζίδεηαη ζηηο επηδφζεηο ηνπ: ζηελ ηειηθή πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε, θαηά 50% ζηελ εμαµεληαία εξγαζία, θαηά 35% ζηα δηαγσλίζµαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμαµήλνπ, θαηά 15% 16. Οη εμεηάζεηο (πξνθνξηθέο ή γξαπηέο) πξαγµαηνπνηνχληαη, ζχµθσλα µε ηνλ Καλνληζµφ πνπδψλ ηνπ Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο. 17. Σα ζέµαηα ησλ εμεηάζεσλ θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ θάζε εμεηαδφµελνπ µαζήµαηνο, ζχµθσλα µε ην πεξηερφµελν ηνπ µαζήµαηνο. 18. Σα ζέµαηα ησλ εμεηάζεσλ εθδίδεη ν δηδάζθσλ ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ µαζήµαηνο. Ο δηδάζθσλ ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. έλα (1) αληίγξαθν ησλ ζεµάησλ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ. 19. Ζ βαζµνινγία πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ή γξαπηψλ δνθηµίσλ ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θάζε µαζήµαηνο, πξαγµαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο. 20. Ζ βαζµνινγία ησλ µεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα µαζήµαηα θάζε εμαµήλνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Π.Μ.. ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 21. ην ηέινο θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ζεµάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Σµήµα απφ ηε.δ. θαη απνθαζίδεηαη ε θσδηθνπνίεζε ή µε ζπγθεθξηµέλνπ ζέµαηνο. 22. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, αξρεηνζέηεζε, δηαηήξεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζεµάησλ ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ δεµηνπξγείηαη ηξάπεδα ζεµάησλ, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 23. Ζ ηξάπεδα ζεµάησλ ιεηηνπξγεί θαη σο δαλεηζηηθή ησλ µειψλ ηνπ Δ.Π., Δ.Γ.Η.Π., Δπηζηεµνληθψλ - Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Σµήµαηνο. IV. Αμηνιόγεζε ηεο Δπίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ. 24. Ζ βαζµνινγηθή θιίµαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ µεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νξίδεηαη απφ 0 έσο 10 µε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ ςεθίνπ, σο εμήο: «Άξηζηα» 8,5 έσο 10, «Πνιχ Καιά» 7,0 έσο 8,4, «Καιά» 6,0 έσο 6,9, 20

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα