ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.)"

Transcript

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία (ελλ. μτφρ.), Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης, τ. Α, Αθήνα 1987, Β Αθήνα 1992, Γ, Αθήνα H.-G. Beck, Ιστορία της Βυζαντινής Δημώδους Λογοτεχνίας, ελλ. μτφρ. Νίκη Eideneier, Αθήνα 1993 [= Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, München 1971]. Aπ. Kαρπόζηλος, Bυζαντινοί Iστορικοί και χρονογράφοι, 3 τόμοι, Aθήνα 1997, 2002, Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαὶ τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας, Θεσσαλονίκη ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Άμαντος Κ., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. 2, Αθήνα 1936, Angold M., Βυζάντιο. Η γέφυρα από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα, Αθήνα 2003 (εκδόσεις Λιβάνη). [=Angold M., Byzantium: the Bridge from Antiquity to the Middle Ages, London: Phoenix 2002.]. Angold M., Η Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 εώς το Μια πολιτική ιστορία., μτφρ. Ε. Καργιανιώτη, Αθήνα [=Angold M., The Byzantine Empire, : a Political History, New York ]. N. H. Baynes H. St. L. B. Moss, Βυζάντιο:Εισαγωγή στο Βυζαντινό Πολιτισμό, μτφρ. Δ. Σακκάς, Αθήνα 1981 [=Byzantium. An Introduction to East Roman Civilization, Oxford 1948] H.-G. Beck, H βυζαντινή χιλιετία, (ελλ. μετάφρ. Δημ. Κούρτοβικ), Aθήνα 1992 [= Das byzantinische Jahrtausend, München 1978 Ο Βυζαντινός κόσμος, τ. Α`, Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ( ), εκδ. Morrisson C. et al., Αθήνα 2007 (εκδόσεις Πόλις) [= Le monde byzantin, I: L'Empire

2 romain d'orient ( ), Paris 2004], τ. Β, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ( ), εκδ. J.-Cl. Cheynet et al., ελληνική μετάφραση: Αναστασία Καραστάθη, Αθήνα 2011 {= Le monde byzantin, ΙΙ: L Empire Byzantin ( ), Paris 2006]. Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive?, Papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1996 [Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 5], εκδ. L. Brubaker, Aldershot / Brookfield / Singapore / Sidney (The) Cambridge Medieval History, μτφρ. Ντουντού Σαούλ, Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τ. 1-2, Αθήνα 1979 (εκδόσεις Μέλισσα). [=The Byzantine Empire, ed. Joan M. Hussey, στο Cambridge Medieval History, vol 1-2, Cambridge ]. Chalandon F., Les Comnène. Études sur l` empire byzantin au XIe et XIIe siècles, I, Essai sur le règne d Alexis Ier Comnène ( ), Paris 1900, II, Jean II Comnène ( ) et Manuel I Comnène ( ), Paris 1912 [= 1949]. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη, Βυζαντινή Ιστορία, 4 τόμοι, Θεσσαλονίκη 1992, 1993, 1997, 2001 (εκδόσεις Βάνιας). Aικατερίνη Xριστοφιλοπούλου, Tο πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας, , Aθήνα 2004 (Η) Επικοινωνία στο Βυζάντιο, Πρακτικά Β Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 4-6 Οκτωβρίου 1993, Αθήνα 1993 (εκδόσεις Κ.Β.Ε. / Ε.Ι.Ε.) Guillou A., Ο βυζαντινός πολιτισμός, Αθήνα 1998 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα). [=Guillou A., La Civilisation Byzantine, Paris 1974] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Η, Θ, Αθήνα 1978, 1979 (Εκδοτική Αθηνών) Holmes Catherine,. Basil II and the governance of empire ( ) [Oxford Studies in Byzantium], Oxford 2005 Καραγιαννόπουλος Ι., Το βυζαντινό κράτος, τ. Α -Β, Αθήνα 1983, 1984 (εκδόσεις Βάνιας). Kazhdan A.P. - Epstein A. W., Αλλαγές στο βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11 ο και 12 ο αιώνα, Αθήνα 1997 ( εκδόσεις ΜΙΕΤ). [=Kazhdan A.P. - Epstein A. W., Change in Byzantine Culture in the eleventh and twelfth centuries, London 1985].

3 Κόλιας Τ. Γ., Νικηφόρος Β Φωκάς ( ). Ο στρατηγός αυτοκράτωρ και το μεταρρυθμιστικό του έργο, Αθήνα 1993 [Βυζαντινές Μονογραφίες, 12], Αθήνα 1993 (εκδ. Στ. Βασιλόπουλος). Laiou Angeliki-Maguire H., Byzantium, A World Civilization, Washington Laiou Angeliki-Cécile Morrisson, Η βυζαντινή οκονομία, μτφρ. Δ. Κυρίτσης, Αθήνα 2011 [=The Byzantine economy, Cambridge 2007]. C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, ελλ. μτφρ. Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1988 [= Byzantium. The empire of New Rome, London 1980] C. Mango, Ιστορία του Βυζαντίου, επιμ. C. Mango, μτφρ. Όλγα Καραγιώργου, επιμ. ελλ. έκδ. Γιασμίνα Μωυσείδου, Αθήνα 2006 [= The Oxford History of Byzantium, Oxford 2002 ] Niavis P., The reign of the Byzantine emperor Nicephorus I (A.D ) [Ιστορικές Μονογραφίες, 3], Athens Obolensky D., Η βυζαντινή Κοινοπολιτεία, Η Ανατολική Ευρώπη, μτφρ. Γ. Τσεβρεμέ, τ. Α -Β, Θεσσαλονίκη 1991 (εκδόσεις Βάνιας). Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου: από τον 7 ο έως τον 15 ο αιώνα, Λαϊου Α. (εκδ.), 3τ., Αθήνα [=The Economic History of Byzantium: from the Seventh through the Fifteenth century, Laiou A. (ed.), Washington D.C. 2002]. Ostrogorsky G., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α -Γ, μτφρ. Ι. Παναγόπουλου, Αθήνα (εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλου). (Οι) Σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7 ος 9 ος αι.) [Κ.Β.Ε. / Ε.Ι.Ε., Διεθνή Συμπόσια, 4], Αθήνα Schlumberger G., Η βυζαντινή εποποιία κατά τα τέλη της Ι εκατονταετηρίδος: Νικηφόρος Φωκάς, Ιωάννης Τσιμισκής, Βασίλειος Β, Αι πορφυρογέννητοι Ζωή και Θεοδώρα, τ. 1-4, (Ανατύπωση) Αθήνα 1977 (εκδόσεις Γρηγοριάδης). Tοugher S., The reign of Leo VI ( ), Leiden / New York / Köln Τσουγκαράκης Δ., Η βυζαντινή Κρήτη, Κρήτη 1990 [=Tsougarakis D., Byzantine Crete from the 5 th century to the Venetian conquest (Historical Monographs, 4), Athens 1988 (εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος)]. Ζακυθηνός Δ., Βυζαντινή Ιστορία , Αθήνα 1977.

4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Bryer A. - Herrin Judith., Iconoclasm, Papers given at the 9 th spring symposium of Byzantine studies, Birmingham Cameron A., Circus Factions, Oxford Dölger F., «Die Familie der Könige in Mittelalter», στο: ο ίδιος, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal Dölger F., «Die Kaiserurkunde der Byzantiner als Ausdruck ihrer politischen Anschauungen», στο: ο ίδιος, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal Das byzantinische Herrscherbild, εκδ. H. Hunger [Wege der Forschung, 341], Darmstadt Dvornik F., Early Christian and Byzantine Political Philosophy [Dumbarton Oaks Studies, 9/II], Washington Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο, εκδ. Σπ. Τρωϊάνος [ Ιδρυμα Γουλανδρή -Χορν], Αθήνα Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη., Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, μτφ. Δρακόπουλος Τ., εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 1977 [= L idéologie politique de l empire byzantine, Paris 1975]. Hussey Joan, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford Herrin Judith, Γυναίκες στην πορφύρα. Ηγεμόνες του μεσαιωνικού Βυζαντίου, Αθήνα 2002 (εκδόσεις Ωκεανίδα) [= Women in purple: three Byzantine empresses, London 2001]. James L., Women, Men and Eunuchs. Gender in Byzantium, London / New York (Η) Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 1989 (έκδότης ΚΒΕ/ΕΙΕ). Καραγιαννόπουλος Ι., Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη Κόλιας Γ. Τ., Εκκλησία και αυτοκράτωρ εις το Βυζάντιον, Αθήνα Νικολάου Κ., Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία [ Ιδρυμα Γουλανδρή - Χορν], Αθήνα 1993.

5 (Οι) Περιθωριακοί στο Βυζάντιο, Πρακτικά Ημερίδας [ Ιδρυμα Γουλανδρή -Χορν], Αθήνα Πλωρίτης Μ., Το θέατρο στο Βυζάντιο, Αθήνα 1999 (εκδόσεις Καστανιώτη. Runciman St., Η βυζαντινή θεοκρατία, Αθήνα 1982 [=The Byzantine Theocracy, Cambridge 1977]. L uomo bizantino, εκδ. G. Cavallo, Bari 1992 [αγγλ. μετάφραση: The Byzantines, Chicago 1997]. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ: Auty R. Obolensky D., An introduction to Russian History, Cambridge Besevliev V., Bulgarische Geschichte, Die protobulgarische Periode der bulgarischen Geschichte, Amsterdam Brand C.M., Byzantium confronts the West, , Cambridge, Mass., 1992 Browning R., Byzantium and Bulgaria, London Chalandon F., Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie, τ. Ι-ΙΙ, Paris Davids A., The empress Theophano. Byzantium and the West at the turn of the first Millenium, Cambridge Der Nersessian S., Études Byzantines et Arméniennes, τ. Ι-ΙΙ, Louvain Elisseeff N., L orient musulman au moyen âge, , Paris Fine J.V.A., The early medieval Balkans, Manchester Gay J., L Italie méridionale et l empire byzantin, τ. Ι-ΙΙ, Tours Γιαννακόπουλος Κ., Μεσαιωνικός Δυτικός Πολιτισμός και οι κόσμοι του Βυζαντίου και του Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1993 (εκδόσεις Κυρομάνος). [= Geanakoplos D.J., Medieval Western civilization and the Byzantine and Islamic worlds, Lexington 1979]. Grousset R., Histoire de l Arménie des origines à 1071, Paris Holt P.M.-Lampton Ann K.S-Lewis B., The Cambridge History of Islam, I-II, Cambridge 1970.

6 Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά, Συνάντηση Ανατολής και Δύσης στα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Οι απόψεις των Βυζαντινών για τους Σταυροφόρους [Υλικό, Φυσικό και Πνευματικό Περιβάλλον στον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Κόσμο 5], Αθήνα 1996 Konrad A.N., Old Russia and Byzantium. The Byzantine and Oriental Origins of Russian Culture, Stuttgart Κυριάκης Ε.Κ., Βυζάντιο και Βούλγαροι (7 ος 10ς αι.). Συμβολή στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου [Ιστορικές Μονογραφίες, 13], Αθήνα 1993 (εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος). Laiou A. / Mottahedeh R. P., The Crusades from the perspective of Byzantium and the Muslim world, Washington 2001 Μαλιγκούδη Γιάννα, Ιστορία της Ρωσίας, τ. 1., Αθήνα Moravcsik G., Byzantium and the Magyars, Amsterdam Μωϋσείδου Γιασμίνα, Το Βυζάντιο και οι βόρειοι γείτονές του τον 10 ο αιώνα, Αθήνα Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., Οι βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους, Θεσσαλονίκη Rice T.T., The Seldjuks in Asia Minor, London Runciman St., A history of the first Bulgarian Empire, London Runciman St., Byzantium and the Crusades, στό: The Meeting of two Worlds, Cultural Exchange between East and West during the Period of the Crusades, εκδ. Vladimir Goss, [Studies in Medieval Culture, 21], Michigan 1986, Shaban M.A., Islamic History, A new interpretation, I-II, Cambridge Stephenson P., Byzantium`s Balkan Frontier. A Political Study of the Nothern Balkans, , Cambridge Η Τέταρτη Σταυροφορία, επιμ. Ν. Μοσχονάς [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Το Βυζάντιο Σήμερα 5], Αθήνα 2008 Toynbee A., Constantine Porphyrogenitus and his World, London Vasiliev A.A., Byzance et les Arabes, τ. 1-3, Bruxelles

7 Βρυώνης Σπ., Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαμισμού (11 ος 15 ος αιώνας), Αθήνα 1996 (εκδόσεις ΜΙΕΤ). [= Vryonis Sp., The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization from the eleventh through the fifteenth century, Berkeley 1971]. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Byzantine Diplomacy, ed. J. Shepard-S. Franklin, Aldershot 1992 Διπλωματία και πολιτική. Ιστορική προσέγγιση, επιμ. Σοφία Πατούρα-Σπανού [Επιστήμης Κοινωνία/Ε.Ι.Ε.], Αθήνα 2005 Ζ. Ουνταλτσόβα-Γ. Λιτάβριν-Ν. Μεντβέντιεφ, Βυζαντινή Διπλωματία, ελλ. μτφρ. Παναγιώτα Ματέρη-Β. Πατέρης, Αθήνα Χρήστου Ε., Έργα και ημέρες δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη (από την εποχή της εικονομαχίας ώς το Σχίσμα, ) [ Ιδρυμα Γουλανδρή Χορν], Αθήνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Harvey, Economic Expansion in the Byzantine Empire , Cambridge 1989 (ελλ. μτφρ. Ελένη Σταμπόγλη, Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάνιο , Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997) Αγγελική Λαΐου (εκδ.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2006 [= The economic history of Byzantium. From the seventh through the fifteenth century, [Dumbarton Oaks Studies, 39], τ. I-III, Washington D.C ΠΟΛΕΜΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ J. Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World, , London J. Haldon, Byzantine Warfare, Aldershot, 2007.

8 Tia M.Kolbaba, Fighting for Christianity. Holy War in the Byzantine Empire, Hommage à la mémoire de G. Labarbe, Byzantion 68/1 (1998) Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, Ο βυζαντινός «ιερός πόλεμος». Η έννοια και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο [Ιστορικές Μονογραφίες, 10], Αθήνα Laiou A.E., On Just War in Byzantium στο Langdon J./Reinert S.W. (εκδ.) To Hellenikon. Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr., New Rochelle 1993, Μιχαηλίδης - Νουάρος Γ., Ὁ δίκαιος πόλεμος κατὰ τὰ Τακτικὰ τοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ, Σύμμεικτα Σεφεριάδου, Ἀθῆναι 1961, Noth Α., Heiliger Krieg und heiliger Kampf in Islam und Christentum [ Bonner Historische Studien, 28], Bonn, 1966 Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9 ος -12 ος αι.) (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 4), Αθήνα 1997 ΠΑΙΔΕΙΑ Joan Hussey, Church and Learning in the Byzantine Empire , London Hunger H., Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο [επιμ. Τ. Κόλιας, μτφρ. Γ. Βασίλαρος], Αθήνα 1995 P. Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αι., ελλ. μτφρ. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1981 [= Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des oriines au Xe siècle, Paris 1974] P. Speck, Die kaiserliche Universität von Konstantinopel, München N.G. Wilson, Οι Λόγιοι στο Βυζάντιο (ελλ. μτφρ. Νικ. Κονoμής), Αθήνα 1991 ΛΕΞΙΚΑ 1. ΛΕΞΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ

9 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, Μέγα λεξικόν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, Αθῆναι 1964 H.G. LIDDEL-R. SCOTT, A Greek English Lexicon, Oxford [ἑλλ. μτφρ. Ξ. Μόσχος, έκδ. Μ. Κωνσταντινίδης, Αθήνα 1934] E.A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100, I-II, Boston 1870 [=New York 1957] ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑΣ, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας , Α -ΙΓ, Θεσσαλονίκη CH. DU FRESNE DUCANGE, Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis, I-II, Lugduni 1688 [=1958] CH. DU FRESNE DUCANGE, Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis, Lugduni [=1954], νεότερη έκδοση G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, 1-5, Oxford ΛΕΞΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ The Oxford Dictionary of Byzantium, έκδ. A. Kazhdan κ.ά., Ι-ΙΙΙ, New York-Oxford 1991 Nicol D., Βιογραφικό Λεξικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ελλ. μτφρ. E. Rierres, Αθήνα 1993 W. Buchwald A. Hohlweg O. Prinz, Tusculum Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters, München Prosopography of the Byzantine World, Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung ( ), εκδ. R.-J. Lilie Claudia Ludwig Th. Pratsch - Ilse Rochow - B. Zielke, τ. 1-6, Berlin ΛΕΞΙΚΑ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΑ Lexikon des Mittelalters, I-VI, München-Zürich = Dictionary of the Middle Ages

10 Reallexikon für Byzantinistik, Amsterdam Reallexikon der Antike und Christentum Dictionnaire d Archéologie Chrétienne et de Liturgie, ed. F. Cabrol- H. Leclerq J. Marrou, Paris 1907 κ.εξ. Dictionnaire d Histoire et de Géographie Ecclésiastique Lexikon für Theologie und Kirche Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. 4. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια Encyclopédie de l Islam = Encyclopedia of Islam, ed. B. Lewis C. Pellat J. Schacht, I-IV, Leiden-London Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, έκδ. A. Pauly G. Wissowa W. Kroll, Stuttgard 1894 κ. εξ. ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ: CSHB : Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae CFHB : Corpus Fontium Historiae Byzantinae Κ.Β.Ε. / Ε.Ι.Ε.: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ι.Β.Ε. / Ε.Ι.Ε.: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΜΙΕΤ: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Βυζαντινολόγος-ιστορικός Καθηγητής Iστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων/ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα-Ελλάς)

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως

Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως 105 ΠΗΓΕΣ Ακροπολίτης Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή, έκδ. A. Heisenberg-P. Wirth, Stuttgart 1978 (Leubner), Α, σ. 13 Βιλλεαρδουίνος Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος (Geoffroi de Villehardouin), έκδ.-γαλλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ.

ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ. ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ.) Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για τον ανεφοδιασμό και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE N. DEMOS FOUNDATION DATABASE Εκεί που τα ρόδα δεν είχαν αγκάθια Πνευματική Υπευθυνότητα: Καρτσαγκούλη, Ελένη (070) Ωρες (650) Δημοσίευση: Ν.Ιωνία Μαγνησίας : Ωρες, 1995 Φυσική Περιγραφή: 198σ. : εικ. ;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ARNOLD ΚΑΙ ROBERT FOSSIER TOYNBEE Η σύγχρονη δυτική ιστοριογραφία, αντικατοπτρίζοντας μία

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα

Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι: Ο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι: Ο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012) 325 Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι: Ο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 20 th October 2014 13 new entries Note also the categories

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL. III. Title. 900-W 900 W / 04529

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL. III. Title. 900-W 900 W / 04529 ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 900 W / 04529 THE OUTLINE OF HISTORY : BEING A PLAIN HISTORY OF LIFE AND MANKIND. -- REVISED. -- LONDON : CASSELL, 1951. -- ΣΕΛ. 1260, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΗΑΙΑΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΑΟΠΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΕΝΝΑΙΟ ΕΛΛ. ΦΙΛ. ΚΩΔ. 65 (φ. llr-126r)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΗΑΙΑΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΑΟΠΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΕΝΝΑΙΟ ΕΛΛ. ΦΙΛ. ΚΩΔ. 65 (φ. llr-126r) ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 5 (2001-2003) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΗΑΙΑΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΑΟΠΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΕΝΝΑΙΟ ΕΛΛ. ΦΙΛ. ΚΩΔ. 65 (φ. llr-126r) Γνωρίζουμε οτι εποχές ακμής των μαθηματικών στο Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Ρέθυµ νο, Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Εαρινό εξάµηνο 2011-2012) Τοµέας Αρχαίας και

Διαβάστε περισσότερα

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF PUPLICATIONS

LIST OF PUPLICATIONS LIST OF PUPLICATIONS A: BOOKS: 1. Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204-ca. 1310), (Cyprus Research Centre, Texts and Studies, XI), Nicosia, 1982, (pp. xxiv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 Θέμα: Αναζητείστε ομοιότητες και διαφορές στη μορφή των πόλεων της Παλαιοχριστιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 15 th July 2011 17 new entries Note also the categories Exhibiton

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. George Arabatzis. Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens

CURRICULUM VITAE. George Arabatzis. Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens CURRICULUM VITAE George Arabatzis Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens SHORT BIOGRAPHICAL NOTICE George Arabatzis was born in Athens and studied philosophy in Paris, France.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Foreign Affairs Vol. 65, No.3, 1987/America and the World 1986 Boulder, Colorado Quaderni dell' Accademia Pontaniana 2006 Revue d'histoire de la deuxieme Guerre

Διαβάστε περισσότερα