ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κοστολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc Management) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 575 τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1209/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής» Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1676/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης αντικα τάστασης που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήμα τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc Banking and Finance)... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.12.1/52203/Β3 (1) Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κο στολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ακα δημαϊκού έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 23 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δη μοσίου Λογιστικού Ελέγχων και Δαπανών του Κράτους κ.λπ.» (Α 247). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005/ Α 98). δ) Του άρθρου 23 παρ. 7 του ν. 3467/2006 (Α 128) ε) Του π.δ/τος 81/2002 (Α 57). στ) Του π.δ/τος 226/2007 (Α 256) «Περί καθορισμού του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτι κών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» ζ) Της υπ αριθμ /Υ252/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1948), όπως ισχύει. η) Της υπ αριθμ. Υ251/ απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 1944).

2 10352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θ) Της υπ αριθμ. Φ141/Β3/1402/1984 υπουργικής από φασης «Έκδοση, διακίνηση και αποζημίωση των συγγρα φέων διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι.» (Β 159). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος που θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Φ ΚΑΕ 1123) β) Επί του προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων, δαπά νη ύψους ΕΥΡΩ περίπου, για το τρέχον οικο νομικό έτος η οποία καλύπτεται από την επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού προς τα Πανεπιστήμια (Φ ΚΑΕ 2421), αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο Κατά το ακαδημαϊκό έτος για τα Τμήματα ή τις Σχολές όπου δεν είναι δυνατόν οι βιβλιοθήκες να λειτουργήσουν ως δανειστικές ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Τα συγγραφικά δικαιώματα για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και πανεπιστημιακές παραδόσεις, που διανέμονται στους φοιτητές και εκδίδονται με δαπάνες Πανεπιστημίων καθορίζονται σε 2,93 ΕΥΡΩ ανά σελίδα, ενώ στις περιπτώσεις των συγγραμμάτων ή παραδόσε ων που έχουν ήδη εκδοθεί με δαπάνες Πανεπιστημίων και απαιτείται μόνον η ανατύπωσή τους, προκειμένου να γίνει η διανομή τους στους φοιτητές καταβάλλονται συγγραφικά δικαιώματα 1,47 ΕΥΡΩ ανά σελίδα. 2. Για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα του ελευθέρου εμπορίου που θα διανεμηθούν στους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος ισχύουν τα εξής: α) Ως τιμή κοστολόγησης για τα συγγράμματα που εί χαν διανεμηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος και είχαν κοστολογηθεί από την επιτροπή κοστολόγησης για το ίδιο έτος ισχύει η ίδια τιμή κοστολόγησης, όπως αυτή αναφέρεται στις οικείες Υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (ε ) της παραγράφου αυτής. β) i) Αυξάνεται κατά 2% η τιμή των συγγραμμάτων που είχαν διανεμηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος και είχαν κοστολογηθεί από την επιτροπή κοστολό γησης για την ίδια χρονική περίοδο ανεξάρτητα εάν διανεμήθηκαν ή όχι και κατά το επόμενο της αρχικής κοστολόγησης ακαδημαϊκό έτος ( ). ii) Αυξάνεται κατά 2% επί της τιμής που είχαν λάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος , η τιμή των συγ γραμμάτων που είχαν κοστολογηθεί από την επιτροπή κοστολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος Στην περίπτωση που τα συγγράμματα αυτά δεν διανεμήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος , η αύξηση είναι 4% επί της τιμής του Οι ανωτέρω χορηγήσεις ποσοστών γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (ε ) της παραγράφου αυτής. γ) Όλα τα συγγράμματα που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση των εδαφίων (α ) και (β ) της παραγράφου αυτής κοστολογούνται από την επιτροπή κοστολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. δ) Βελτιωμένες εκδόσεις των συγγραμμάτων των εδαφίων (α ) και (β ) της παραγράφου αυτής με ποσο στό βελτίωσης τουλάχιστον 20% που βεβαιώνεται από σχετική γνωμοδότηση του οικείου Τομέα ως προς το ποσοστό βελτίωσης κοστολογούνται από την επιτροπή κοστολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εφό σον αυτό ζητηθεί με αίτηση του εκδότη. ε) Σε κάθε περίπτωση η τιμή κοστολόγησης των συγ γραμμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της τιμής τους στο ελεύθερο εμπόριο, όπως αυτή δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του εκδότη ή επίσημο τιμοκατάλο γο που φέρει ημερομηνία έκδοσης και υποβάλλεται με υπεύθυνη δήλωση του εκδότη. Στην περίπτωση που η τιμή ενός συγγράμματος των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου αυτής υπερβαίνει το 70% της τιμής του στο ελεύθερο εμπόριο, για το ακαδημαϊκό έτος η τιμή του μειώνεται και ορίζεται στο 70% της τιμής του στο ελεύθερο εμπόριο. στ) Σε περίπτωση διανομής συγκεκριμένου πανεπιστη μιακού συγγράμματος κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε αριθμό αντιτύπων μεγαλύτερο του χίλια (1.000), η τιμή του, όπως ορίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις και δημο σιεύεται στο ΦΕΚ, μειώνεται για τα επιπλέον αντίτυπα ως ακολούθως: Για αριθμό αντιτύπων από 1001 έως 1500 η τιμή κοστολόγησης μειώνεται κατά 10% Για αριθμό αντιτύπων από 1501 έως 2000 η τιμή κοστολόγησης μειώνεται κατά 20%. Για αριθμό αντιτύπων άνω των 2000 η τιμή κοστο λόγησης μειώνεται κατά 30%. Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, που ο αριθμός των διανεμηθέντων συγγραμμάτων υπερβαίνει τα χίλια (1000) αντίτυπα, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Γραφείο Δημοσιευμάτων του οικείου Ιδρύματος υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τον συνολικό αριθμό αντιτύπων, η οποία θα συνοδεύει τα υπόλοι πα δικαιολογητικά, που στέλνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του φορέα εκκαθάρισης και πληρωμής των βιβλίων. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται με βάση τις τιμές, που προκύπτουν σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις. 3. Αιτήσεις και δικαιολογητικά κοστολόγησης πανεπι στημιακών συγγραμμάτων της προηγούμενης παραγρά φου υποβάλλονται το αργότερο μέχρι Ένσταση ως προς την τιμή κοστολόγησης μπορεί να υποβάλλεται στην επιτροπή κοστολόγησης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως της σχετικής απόφασης κοστολόγησης. Εκπρό θεσμη ένσταση δεν εξετάζεται. 5. α) Στους φοιτητές διανέμεται δωρεάν ένα σύγ γραμμα (θεωρίας ή θεωρίας και ασκήσεων) για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών, είτε αυτό είναι υποχρεωτικό είτε επιλογής. Η διανομή ασκήσεων ως κύριο σύγγραμμα επιτρέπεται μόνο για τα καθαρώς ερ γαστηριακά μαθήματα. Στους πτυχιούχους που εγγρά φονται στα Πανεπιστήμια ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις χορηγούνται δωρεάν συγγράμματα. β) Διανομή και δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα μπορεί να γίνεται σε εντελώς εξαιρετικές περι πτώσεις που η ύλη του μαθήματος, όπως περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, δεν καλύπτεται από ένα σύγγραμμα και ύστερα από ειδικά αιτιολογη μένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Η διανομή ασκήσεων για μαθήματα Τμημάτων Μαθη ματικών, Οικονομικών, Πολυτεχνικών Σχολών κ.λ.π κα θώς και κωδίκων της ισχύουσας νομοθεσίας σε Τμήματα Νομικής κ.λ.π. γίνεται εφόσον κρίνεται ως αναγκαίο συ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μπλήρωμα του κυρίου συγγράμματος και αιτιολογείται επαρκώς από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. γ) Το σύγγραμμα θεωρείται πως είναι ένα (1) και όταν το έργο του ίδιου συγγραφέα, για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, έχει εκτυπωθεί σε δύο (2) ή περισσότερα τεύχη ή τόμους με την προϋπόθεση ότι η ύλη τους, όπως περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, δεν είναι επικαλυπτόμενη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. 6. Για τα συγγράμματα που εκδίδονται με δαπάνες Πανεπιστημίων είτε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, είτε από τον συγγραφέα μέσω του Γραφείου Δημοσιευμά των του Πανεπιστημίου, είτε από κάποιον εκδότη για λογαριασμό του Γραφείου Δημοσιευμάτων του Πανε πιστημίου, είτε από τον Ο.Ε.Δ.Β., χορηγείται δωρεάν χαρτί από τον Ο.Ε.Δ.Β. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Τα σχετικά εντάλματα πληρω μής για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκδίδονται με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ο.Ε.Δ.Β. 7. Για την περίπτωση διανομής συγγραμμάτων που εκδίδονται με δαπάνες Πανεπιστημίων, είτε αυτά απο τελούν πρώτη εκτύπωση, είτε έκδοση πανεπιστημιακών παραδόσεων, ισχύουν τα εξής: Εάν ο αριθμός φοιτητών σε μάθημα στο οποίο προ βλέπεται διανομή συγγράμματος με δαπάνες του Πα νεπιστημίου είναι μικρότερος των διακοσίων (200) για μία διετία, η έκδοση γίνεται για τουλάχιστον διακόσια (200) αντίτυπα, το περίσσευμα των οποίων μπορεί να διατίθεται σε άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων, ύστερα από σχετική απόφαση έγκρισης διανομής, ή να διατί θεται στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επιλέγεται από τη Γενική Συ νέλευση ή βοήθημα ελευθέρου εμπορίου, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν, ή πανεπιστημιακές παραδόσεις οι οποίες θα φωτοτυπούνται (όχι από βιβλία), θα συρρά πτονται στο Ίδρυμα και θα διανέμονται δωρεάν. 8. Ως προς τη χορήγηση σημειώσεων και γενικά για τα λοιπά θέματα της διαδικασίας και των λεπτομερειών έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κοστολόγησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β3/1402/1984 (Β 159), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με μεταγενέ στερες αποφάσεις και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. 9. α) Στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων δεν περι λαμβάνονται: Άτλαντες, λεξικά και λευκώματα (εξαι ρουμένων των ατλάντων και λεξικών που αποτελούν διδακτικό υλικό ασχέτως εάν έχουν την μορφολογία άτλαντα ή λεξικού και αποτελούν το κύριο και μοναδικό σύγγραμμα στο συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και των λευκωμάτων για τα τμήματα εικαστικών τεχνών, εικα στικών και εφαρμοσμένων τεχνών, επιστημών τέχνης και θεωρητικών σπουδών τέχνης, εφ όσον αποτελούν το κύριο και μοναδικό σύγγραμμα στο συγκεκριμένο μά θημα), καθώς και διδακτορικές διατριβές, βιβλιογραφίες, μονογραφίες περιορισμένου αντικειμένου, άρθρα και λοιπά δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο (εξαιρουμένων των επιστημονικών περιοδικών), κασέτες, ταινίες (VIDEO κ.λ.π.), δισκέτες, CD, ντοσιέ εργασίας, παιχνίδια, εκδόσεις τέχνης (συλλογές εικόνων, συλλογές σχεδίων κ.λ.π.), περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, πανδέκτες, συνεντεύξεις, και γενικά υλικό που δεν μπορεί να θεω ρηθεί Πανεπιστημιακό διδακτικό σύγγραμμα, καθώς επί σης ανακοινώσεις συνεδρίων, ανακοινώσεις συμποσίων, πρακτικά συνεδρίων ή ημερίδων, πρακτικά σεμιναρίων (εκτός εκείνων τα οποία έχουν υποστεί επιστημονική επεξεργασία και δημοσιεύονται στη συνέχεια και αυτό αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου τομέα). Ει δικά για το μάθημα της περιγραφικής ανατομικής για τα τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής είναι δυνατή η διανομή άτλαντα ανατομικής ως δεύτερο διδακτικό σύγγραμμα. β) Ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πα νεπιστημίου επιτρέπεται η διανομή γενικών λεξικών, μονόγλωσσων ή δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων) και ειδικών ορολογιών για τις δύο γλώσσες εργασίας τους, καθώς και σε μία της επιλογής τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Επίσης, για τους φοιτητές του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολι τισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπι στημίου Θράκης επιτρέπεται η διανομή γενικών λεξικών μονόγλωσσων ή δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων ) και ειδικών ορολογιών για τις Παρευξείνιες γλώσσες, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. γ) Για τους φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπου δών των Πανεπιστημίων επιτρέπεται η διανομή ξενό γλωσσων βιβλίων (παρτιτούρες). δ) Πολυτελείς εκδόσεις συγγραμμάτων κοστολογού νται ως απλές εκδόσεις. 10. α) Πανεπιστημιακά συγγράμματα, τα οποία έχουν εκδοθεί (πρώτη εκτύπωση) και διανεμηθεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος με το σύστημα των συγγραφικών δικαιωμάτων θα συνεχίσουν και κατά το ακαδημαϊκό έτος να διανέμονται με το ίδιο σύστημα. β) Οι συγγραφείς Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων τα οποία εκδίδονται αποκλειστικά για τη δωρεάν δια νομή στους φοιτητές και δεν διατίθενται στο ελεύθερο εμπόριο δεν υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δι καιολογητικών για κοστολόγηση, να αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση τιμή ελευθέρου εμπορίου, εφόσον δεν υπάρχει, και επομένως δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός του εδαφίου (ε ) της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης. Στην ίδια δήλωση ο συγ γραφέας δηλώνει με ευθύνη του ότι το συγκεκριμένο σύγγραμμα δεν διατίθεται στο ελεύθερο εμπόριο κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος κοστολόγησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Ö Αριθμ /B7 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα νεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρή σεων» (MSc Management). ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί

4 10354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.α ) «Διε θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διε θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Επι χειρήσεων» (MSc Management), ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα νεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992, του άρθρου 2 του ν.3391/2005 και του άρθρου 18 του ν. 3577/2007, Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Management)». Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος έχει ως αντικείμενο την παρο χή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκη ση επιχειρήσεων και απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη διοίκηση επι χειρήσεων. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσό ντων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για μια επι τυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη ιδιαίτερων προσόντων στη διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, τεχνολογία και νομική σε εξειδικευμένους τομείς οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατό τητα στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμ ματος να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας. Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης μέσω γνώσεων και πρακτικής στις τεχνικές της διοίκη σης επιχειρήσεων και ελέγχου Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Δι οίκηση Επιχειρήσεων (ΜSc Management)». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί πτυχι ούχοι Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι ένα (1) ημερολογιακό έτoς και περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμη να και ένα τρίμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπου δών). Παράταση των παραπάνω προθεσμιών γενικώς δεν επιτρέπεται. Κατ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από έγκριση της Γ.Σ. της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Management)» περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων. Για την από κτηση του ΜΔΕ απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) ευ ρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συ γκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμμα τος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα 1. Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τη Μεταπτυχιακή εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική εργασία) εφαρ μόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμματος. A/A Περιγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Ώρες ECTS I 8 Υποχρεωτικά μαθήματα (30 ώρες το καθένα) II 4 Μαθήματα Επιλογής (18 ώρες το καθένα) Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων 312 ΙΙΙ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15 Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων 75

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξάμηνο Μάθημα Ώρες ECTs Α Λογιστική & Χρηματοοικονομική Accounting and Finance 30 6 Α Διαχείριση Λειτουργιών & Πληροφορίας Operations and Information Management 30 6 Α Διοίκηση Οργανισμών Management of Organizations 30 6 Α Ποσοτικές Μέθοδοι Quantitative Methods 30 6 A Μάρκετινγκ Marketing 30 6 Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων Α Εξαμήνου Β Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Supply Chain Management 30 6 Β Στρατηγική & Επιχειρησιακή Πολιτική Strategy and Business policy 30 6 Β Επιχειρηματικότητα Entrepreneurship 30 6 Διοίκηση 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Management Β Εταιρική Διακυβέρνηση Corporate Governance 18 3 Β Επιχειρηματική Ηθική Business Ethics 18 3 Β Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη Social and Environmental Responsibility Μάρκετινγκ Marketing 18 3 Β Business to Business Marketing Business to Business Marketing 18 3 Β Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Marketing of Financial Services 18 3 Β Συμπεριφορά Καταναλωτή Consumer Behaviour 18 3 Τεχνολογία Technology Β Κεφάλαιο Επισφαλών Επενδύσεων Venture Capital 18 3 Β Καινοτομία Προϊόντος Product Innovation 18 3 Β Β Εμπορικότητα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας Νομικά Διοίκηση Εμπορικού Σήματος και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Commercialising Science and Technology Legal Brand Management and Intellectual Property Law Β Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Alternative Dispute Resolution 18 3 Β Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο Litigation in Europe 18 3 Μερικό Σύνολο διδακτικών μονάδων 4 Μαθημάτων Επιλογής και πιστωτικών μονάδων Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων Β Εξαμήνου Μεταπτυχιακή Εργασία Dissertation 15 Γενικό Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων εξαμήνων

6 10356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Υποχρεωτικά Μαθήματα Τα υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΜΣ προσφέρουν πλή ρη κατανόηση των θεμελιωδών λειτουργιών της επιχεί ρησης και μία εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η μια επιδρά πάνω στην άλλη καθώς και την επίπτωσή τους στην οργάνωση ως σύνολο. Τα υποχρεωτικά μαθήμα τα καθιστούν τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν ικανότητες πρακτικής σκέψης και δεξιότητες άμεσα συσχετιζόμενες με τη σταδιοδρομία τους. 2. Μαθήματα επιλογής Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα επιλογής σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Τεχνολογία και Νομικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέ πει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα από τις παραπάνω ενότητες. 3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ξεκινάει με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και η διάρκειά της ορίζεται σε τρεις μήνες. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώ τατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ έτος σπου δών. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα ορίζεται κατ έτος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3391/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3577/2007. Άρθρο 8 Προσωπικό Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μαθήματα μπορούν να ανα τίθενται και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε Ομό τιμους Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές καθώς και σε Ειδικούς επιστήμονες, σε ερευνητές αναγνωρισμένων ιδρυμάτων που έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα καθώς και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδι κευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το ΠΜΣ θα υλοποιηθεί αρχικά στο κτίριο της «ΠΑΣΕ ΓΕΣ» στη Θέρμη του Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι τη μετα στέγασή του σε ιδιόκτητες, μόνιμες εγκαταστάσεις. Για τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει έως το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε I. Ανθρώπινο δυναμικό II. Υποτροφίες IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων ΙV. Προμήθεια υλικού V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες VI. Προμήθεια Συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού VII. Δαπάνες δημοσιότητας Σύνολο Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους λειτουργίας είναι οι εξής: Τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Διάφορες χορηγίες, εισφορές ή/και δωρεές Έσοδα από τη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμ ματα και μελέτες. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Γ.Σ. της Σχολής είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων μέχρι αυτός να εκδοθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Απριλίου 2008 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Ö Αριθμ /B7 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 575 τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Γενικού Τμήμα τος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Νανοεπιστή μες και νανοτεχνολογίες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 23 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.α ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού. και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 575 τ.β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1268/ τ.β / ) υπουργική απόφαση. 5. Την υπ αριθμ. 3940/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Νέα Προγράμματα Με ταπτυχιακών Σπουδών». 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην έγκριση της αύξησης του Προϋπολογισμού των Προ γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με τη συνημμένη σε αυτό υπ αριθμ / απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμ μάτων ΚΠΣ για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των έργων με τίτλο «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών». 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2003ΣΕ της ΣΑΕ Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες» του Αριστοτέλει ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία ). 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 575 τ.β / ) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει, ως προς το άρθρο 11 και κατά το μέρος που αφορά στο συνολικό κόστος λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες» που καλύπτεται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 17 Απριλίου 2008 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Ö Αριθμ /B7 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1209/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ια τρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Κλι νικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ.Α / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1209/τ.Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής». 5. Την υπ αριθμ. 5935/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών». 6. Την υπ αριθμ. 2878/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5935/ πρόσκλησης. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Αναμόρφω ση Νέα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 8. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2004ΣΕ της ΣΑΕ Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήμα τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία ). 10. Το απόσπασμα πρακτικού του Πρυτανικού Συμ βουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία ). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1209/ τ.β / ) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως εξής: 1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου που αναφέρεται στην περίοδο χρηματοδότησης του προγράμματος από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ παρατείνεται έως τις Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε ευρώ και αναλύεται ως εξής: α) Αμοιβές για διοικητική και τεχνική υποστήριξη β) Δαπάνες μετακινήσεων γ) Δαπάνες για εργαστηριακά αναλώσιμα δ) Δαπάνες γραφικών αναλωσίμων ε) Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού στ) Δαπάνες δημοσιότητας ζ) Άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ ».

8 10358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου, η φράση: «Από έως το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ αναλύεται ως εξής:» αντικαθίστανται ως εξής: «Μετά τη λήξη του ΕΠΕΑΕΚ το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε ΕΥΡΩ το οποίο ανα λύεται ως εξής:». Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Απριλίου 2008 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Ö Αριθμ /B7 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1676/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης αντικατάστα σης που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρο λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 23 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.α ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού. και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1676/τ.Β / ) υπουργική απόφαση αντικατάστασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ π.ε/β7 (ΦΕΚ 573 τ.β / ) που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλε κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 5. Την υπ αριθμ. 1881/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη χρηματοδότηση πράξεων «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής». 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Ειδι κής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην έγκριση της αύξησης του Προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΕΠΕ ΑΕΚ ΙΙ, με τις συνημμένες σε αυτό αριθμ / , 19305/ και 19306/ αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ για τη δια μόρφωση του προϋπολογισμού των έργων με τίτλο «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και «Αναμόρ φωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής». 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του έργου με κωδικό 2003ΣΕ της ΣΑΕ * * 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2/ ). 12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (625/ ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1676/ τ.β / ) υπουργική απόφαση αντικατάστασης που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα νικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως ακολούθως: Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως εξής: Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ, κατά το μέρος που καλύπτεται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 )». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Απριλίου 2008 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Ö Αριθμ /B7 (6) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα νεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Τραπεζική και Χρη ματοοικονομική» (MSc Banking and Finance). ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα Τις διατάξεις του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.α ) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α ) αυτής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία ). ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

9 ΦΕΚ 787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Δι εθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc Banking and Finance)», ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα νεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992, του άρθρου 2 του ν.3391/2005 και του άρθρου 18 του ν.3577/2007, Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τραπεζική και Χρηματο οικονομική (MSc Banking and Finance)». Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το περιβάλλον της χρηματοοικονομικής με τις απερι όριστες ευκαιρίες καριέρας, και τη συνεχή ανάγκη για οξυδερκή, ικανά και επιχειρησιακά ευέλικτα στελέχη, είναι μια από τις ελκυστικότερες επιλογές για μεταπτυ χιακές σπουδές από φοιτητές με έφεση στις ποσοτικές μεθόδους. Οι επιχειρήσεις πλέον ζητούν στελέχη με ικα νότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις, βαθιά γνώση και αναλυτική ικανότητα για να μπορούν να επιτύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επιχειρη σιακό περιβάλλον. Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω. Το Πρόγραμμα ενοποιεί πλήρως θεωρία και πράξη και παρέχει στους φοιτητές τα ακόλουθα: Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και εφαρμογών της τραπεζικής και χρηματοοικονομι κής, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων. Βαθιά γνώση στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής Εστίαση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων Κατανόηση διεθνών θεμάτων τραπεζικής και χρημα τοοικονομικής κάτω από ένα πολυπολιτισμικό πρίσμα. Ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας στο χώρο της τραπεζικής και χρη ματοοικονομικής. Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που θα είναι ελκυστικά στους φοιτητές. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc Banking and Finance)» Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί πτυχι ούχοι A.E.I., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι ένα (1) ημερολογιακό έτoς και περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμη να και ένα τρίμηνο για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Ως μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών). Παράταση των παραπάνω προθεσμιών γενι κώς δεν επιτρέπεται. Κατ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώ σεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από έγκριση της Γ.Σ. της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Το ΠΜΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc Banking and Finance)» περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριό τητες του προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα 1. Για τις εξετάσεις, τη βαθ μολογία και τη Μεταπτυχιακή εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική εργασία) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προ γράμματος. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 A/A Περιγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Ώρες ECTS I 8 Υποχρεωτικά μαθήματα (30 ώρες το καθένα) II 4 Μαθήματα Επιλογής (18 ώρες το καθένα) Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων ΙΙΙ Μεταπτυχιακή Εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Εργασία) 15 Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων 75

10 10360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξάμηνο Μάθημα Ώρες ECTs Α Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Financial Econometrics 30 6 Α Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Foundations of Finance 30 6 Α Εμπορική και Επενδυτική Τραπεζική Commercial and Investment Banking Α Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση Financial Reporting and Analysis A Επενδύσεις Σταθερού Εισοδήματος και Αγορές Συναλλάγματος Fixed Income and Foreign Exchance 30 6 Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων Α Εξαμήνου Β Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Μέσα Financial Derivatives 30 6 Β Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων Asset Management 30 6 Β Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Corporate Finance ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια Private Equity 18 3 Β Χρηματοδότηση Raising Capital 18 3 Β Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Shipping Finance 18 3 Β Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Mergers and Acquisitions 18 3 Β Χρηματοοικονομική Έργων Υποδομής Infrastructure Finance 18 3 Διοίκηση Επενδύσεων Investment Management Β Κεφάλαια Αντιστάθμισης Hedge Funds 18 3 Β Αναδυόμενες Αγορές Emerging Markets 18 3 Β Τεχνική Ανάλυση Technical Analysis 18 3 Επιχειρηματική Ηθική Διοίκηση Κινδύνου Business Ethics Risk Management Β Κίνδυνος Αγοράς Market Risk 18 3 Β Σύνθετα Παράγωγα Μέσα Advanced Derivatives 18 3 Β Δομημένα Προϊόντα Structured Products 18 3 Β Λειτουργικός Κίνδυνος Operational Risk 18 3 Τραπεζική Banking Β Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ Basle II 18 3 Β Οικονομικό Κεφάλαιο Economic Capital 18 3 Β Πιστωτικός Κίνδυνος Credit Risk 18 3 Νομικά Legal Β Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον Banking Legal Environment 18 3 Β Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Financial Regulation 18 3 Β Διεθνές Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο International Company and Trade Law Μερικό Σύνολο διδακτικών μονάδων 4 Μαθημάτων Επιλογής και πιστωτικών μονάδων

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων Β Εξαμήνου Μεταπτυχιακή Εργασία Dissertation 15 Γενικό Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων εξαμήνων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Υποχρεωτικά Μαθήματα Τα υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΜΣ προσφέρουν πλήρη κατανόηση των θεμελιωδών λειτουργιών της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα καθιστούν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν ικανότητες πρακτικής σκέψης και δεξιότητες άμεσα συσχετιζόμενες με τη σταδιο δρομία τους. II. Μαθήματα επιλογής Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα επιλογής σε πέ ντε θεματικές ενότητες: Χρηματοοικονομική των Επι χειρήσεων, Διοίκηση Επενδύσεων, Διοίκηση Κινδύνου, Τραπεζική και Νομικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα από τις παραπάνω ενότητες. III. Μεταπτυχιακή Εργασία Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ξεκινάει με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και η διάρκεια της ορίζεται σε τρεις μήνες. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώ τατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ έτος σπου δών. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα ορίζεται κατ έτος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του ν. 3391/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3577/2007. Άρθρο 8 Προσωπικό Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομίας και Διοί κησης. Μαθήματα μπορούν να ανατίθενται και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε Ομότιμους Καθηγητές, Επι σκέπτες Καθηγητές καθώς και σε Ειδικούς επιστήμονες, σε ερευνητές αναγνωρισμένων ιδρυμάτων που έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δρα στηριότητα καθώς και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το ΠΜΣ θα υλοποιηθεί αρχικά στο κτίριο της «ΠΑΣΕ ΓΕΣ» στη Θέρμη του Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι τη μετα στέγασή του σε ιδιόκτητες, μόνιμες εγκαταστάσεις. Για τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει έως το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε I. Ανθρώπινο δυναμικό II. Υποτροφίες IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων ΙV. Προμήθεια υλικού V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες VI. Προμήθεια Συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού VII. Δαπάνες δημοσιότητας Σύνολο Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους λειτουργίας είναι οι εξής: Τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Διάφορες χορηγίες, εισφορές ή/και δωρεές Έσοδα από τη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμ ματα και μελέτες. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Γ.Σ. της Σχολής είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων μέχρις ότου αυτός εκδοθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 17 Απριλίου 2008 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

12 10362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα