1 / '3 των κατοίκων των χωρών του συμφώνου. υπnρεσίες Ρ2Ρ με το 50% αυτού να είνω μουσικn ( OECD. 2005) 1 δισ. κομμάτια μουσικnς μοιράζονται ανα μnνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 / '3 των κατοίκων των χωρών του συμφώνου. υπnρεσίες Ρ2Ρ με το 50% αυτού να είνω μουσικn ( OECD. 2005) 1 δισ. κομμάτια μουσικnς μοιράζονται ανα μnνα."

Transcript

1 Η μουσ11<n Β1ομnχανία, 1<01 01 νεες τοοολογίες πλnροφορ11<nς ΚΟΙ, εmι<οtvωνιων: διαπ10τώσεις για το παρόν και τάσεις για το μέλλον Γιώργος - Μιχαήλ Ι<λήμnς ΜΒΑ PhD Πάντειο Πανεπιστnμιο Τμnμα Επικοινωνίας. Μέσων και Πολιτισμού ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Είμαστε μπροστά σε ένα φωνόμενο στnν ιστορία του πολιτισμού. Δεν είναι n πρώτn φορά. βέβαια. που n τεχνολογία έχει καταφέρει να εκμnδενίσει χρόνους και αποστάσεις. Οι τnλεπικοινωνίες και n πλnροφορικn άλλωστε είνω για τα καλά εγκατεστnμένες στο συλλογικό συνειδnτό. κω ασυνείδnτο. για να είνω από μόνες τους επαναστατικές. Περισσότερο δρουν ως καταλύτες στnν κοινωνικn αλλαγn n οποία συντελείται. Γιατί περί κοινωνικnς αλλαγnς πρόκειται. Αρκούν ορισμένα επιβεβωωμένα γεγονότα από τις διάφορες έγκυρες στατιστικές πnγές που έχουμε στnν διάθεσn μας: 1 / '3 των κατοίκων των χωρών του συμφώνου του ΟΟΣΑ έχουν κατεβάσει περιεχόμενο από υπnρεσίες Ρ2Ρ με το 50% αυτού να είνω μουσικn ( OECD. 2005) 1 δισ. κομμάτια μουσικnς μοιράζονται ανα μnνα. από χρnστες οι οποίοι κατά μέσο όρο ' Ίωτεβάζουν " ταυτόχρονα κάθε στιγμn ( πnγn: / Μάρτιος 2006) Στnν Ελλάδα τουλάχιστον 7 '3.7 % δεfγματος φοιτnτών απάντnσαν ότι θα " πρέπει να είνω ελεύθεροι να μοιράζοντω τnν μουσικn αν θέλουν". θέτοντας σε συνάρτnσn κω με άλλες απαντnσεις στnν ίδια έρευνα. ένα θέμα nθικnς γι' αυτό το οποίο n επίσnμn δισκογραφικn βιομnχανία θεωρεί ως πειρατεία. ( Klimis & Frigkas. 2006) Το αποτέλεσμα όλων αυτών : Αύξnσn τnς χρnσnς τn ς ίδιας τnς τεχνολογίας (κυρίως DRM n Digita1 Rights Management systems) για τον έλεγχο τnς ι<ατανάλωσnς κω διακίνnσnς μουσικού περιεχομένου. Περίπου αγωγ έ ς κω μnνύσεις τα δύο τελευταία χρόνια ( Ι<limis & Frigkas. 2006) Παρατnρούμε ένα ιδιάζον φωνόμενο στnν μουσικn βιομnχανία που δεν έχει ακριβές ανάλογο στους υπόλοιπους κλάδους τnς οικονομικnς δραστnριότnτας. Η στρατnγικn μετατοπίζετω από 53

2 αυτn των προ1οντων σε αγορές ( product/ market strategy) σε αυτn των δραστnρ1οτnτων εκτός αγοράς ( non-market strategy) όπως 1obbying. μnνύσε1ς κ.α. ( Baron ). Πολύ απλά αυτό σnμαίνε1 πως αντί 01 δισκογραφ1κές να ασχολούντα1 με τnν ανάπτυξn καινούργ1ων προϊόντων n / και υπnρεσ1ών. ΚαΙ γεν1κά με ης ευκαφίες ΠΟυ προσφέρουν 01 καινούργ1ες τεχνολογίες γ10 καινοτομία ι<αι επ1χεφnμαηκότnτα. ασχολούντα1 με τnν προάσπισn τnς καθεστnκυίας τάξnς. τρέμοντας τnν αλλαγn αντί να τnν ενστερνιστούν. Αυτό λοιπόν είνα1 το μέλλον τnς μουσικnς Β1ομnχανίας: Είναι αυτές οι κατάλλnλες στρατnγικές : Τα ερωτnματα που τίθενται κα ι οι απαντnσε1ς που δίνοντα1 στα παρακάτω κεφάλαια είναι καθορισηκά για τnν μουσικn Βιομnχανία και γ1α όσους / ες απασχολεί το μέλλον τnς ως επ1χεφnμαηκού κλάδου αλλά και ως παραγωγού πολιτισμού. Σης επόμενες σελίδες θα προσπαθnσω να αναλύσω ης τάσε1ς και ης προοπτ1κές που διαφαίνονται βασισμένος στnν έρευνα που διεξάγω σε διάφορα πανεπιστnμ1α και ερευνnηκά ι<έντρα για πάνω από μία δεκαετία. Λόγω οικονομίας χώρου. n αντψετώπισn στο παρόν άρθρο θα είναι περιλnτiτικn και επικεντρώνεται στους παράγοντε ς και ης παραμέτρους αυτές που θα Βοnθnσουν τον αναγνώστn να βγάλει τα δ1κά του συμπεράσματα και. πιθανόν. επιχεφnμαηκές στρατnγικές. Τις αρχικές συνθnκες ; δnλαδrl. πάνω σης οποίες μπορεί να στnρ1χθεί μία ανάλυσn για τnν θεμελίωσn στρατnγ1κών. Ο αναγνώστnς που θέλε1 μία ΠΙΟ λεπτομερn ε ι κόνα θα πρέπει να ανατρέξε1 στnν αρθρογραφία του συγγραφέα ( γ10 αρχn Kretschmer. Klimis & Wallis. 1999). nοιο Μουσική βιομnχοvίο ; Ένα από τα σnμαντ1κότερα λάθn που μπορεί να κάνει κάπο1α επιχείρnσn είνα1 το να μnν προσδιορίσε1 σωστά τον κλάδο στον οποίο ανταγωνίζεται. Ο μn σωστός προσδ1ορισμός μπορεί να κοστίσει ακόμn και τnν Β1ωσψότnτα των επιχεφnσεων.'ετσ 1 ο Leνitt ( 2 Ο Ο 4 ) μ1λά γ~α μυωπία του μάρκεηνγκ όταν 01 βαρόνο~ των σιδnροδρόμων ανταγωνιζόντουσαν σκλnρά μεταξύ τους τnν ώρα που έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν τα όρ10 στον κλάδο των μεταφορών και όχ1 σ' αυτό των σ1δnροδρόμων ( τnν ίδια εποχ n κυκλοφορούσαν τα μαζ1κά παραγόμενα αυτοκ ίνnτα από τnν Ford και τα πρώτα αεροπλάνα). Παρόμο1α περίπτωσn φαίνεται να εfναι και αυτn τnς δ1σκογραφfας όπου με τnν άνθnσn των τεχνολογιών πλnροφο ριών και επικοινωνιών ( ICT Information and Communication Τ echnologies) αναδύεται ένας καινούργιος κλάδος. Η θεώρnσn του ως ένα Βιομnχανικό σύνθετο ( industrial compleχ) κατά Ast1ey ( 198 5) προσφέρ ει έναν καλύτερο τρόπο να γfνουν ιωτανοnτά τα πλαίσ10 από όη εάν 01 κλάδοι που απαρτfζουν το σύνθετο εξεταστούν χωριστά. 01 Βιομnχανfες που περ1λαμβάνοντα1 στο καινούργιο Βιομnχανικό σύνθετο που διαμορφώνεται nταν όλες προnγουμένως ανεξάρτnτες. Το παρακάτω σχnμα τις απεικονίζε1 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 5 4 Δ Ι ΑΧΕΙΡΙ ΣΕΙΣ

3 Οι παίκτες στο καινούργιο περιβάλλον που διαμορφώνετα! είναt: 1. Στο περιεχόμενο 01 εταιρίες περιεχομένου ( π.χ. οι δισκογραφικές) 2. Σ τn δ1αχείρ10n πλnροφορίας οι εταιρίες πλnροφορικnς. όπως π.χ. n Apple με το itunes 3. Στnν υποδομn οι εταιρίες υλικού ( hardware) καt κυρίως 01 τnλεπικοινωνίες. Η Apple πάλι μετέχει σ'αυτό το επίπεδο με το ipod. Το βιομnχανικό σύνθετο που αναδύεται ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μέσα στα επίπεδα ( π.χ ipod έναντι του Zune τnς Microsoft) όπως καt μεταξύ των επιπέδων ( π.χ. Apple εναντίον τnς χρnσnς DRM που επιβάλλουν 01 εταιρίες περιεχομένου). Από το φυσικό στο ψηφιακό περιβάλλον Μετά τnν ανάλυσn του περιβάλλοντος ας επικεντρώσουμε στn ίδια τnν εταιρία. Η κατανομn των δραστnριοτnτων μίας επιχείρnσnς στις επψέρ ους λειτουργίες τnς με τnν μορφn μιας αλυσίδας αξίας ( Porter ) βοnθά στnν επ~σnμανσn τnς αξίας που δnμιουργείταt από αυτές. Ένα σύστnμα αξίας θα περιελάμβανε περ~σσότερους παίκτες. τον καθένα με τnν δικn του αλυσίδα αξίας ( π.χ. εκδότες εταιρίες δ10χείρ10nς πνευματικών δικωωμάτων. εταιρίες πλnροφορικnς κλπ.). Επικεντρωνόμαστε στnν αλυσίδα αξfας μιας δισκογραφικnς εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον και θα προσπαθnσουμε να δείξουμε πως n τεχνολογία. μπορεί να επnρεάσει αυτές τις λειτουργίες. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : 5 5

4 Οι κύριες εταιρfες ( Majors) εfναι καθετοποιnμένες ενώ οι ανεξάρτnτες ( Independents) συνnθως εκχωρούν μέσω outsourcing κάποιες από τις δραστnριότnτες τους. όπως π.χ. τnν διανομn. Η λιανικn πώλnσn συμπεριλαμβάνεται γιατf n ΕΜΙ μέχρι το εfχε στο χαρτοφυλάκιό τnς και τnν αλυσfδα λιανικnς πώλnσnς HMV. Η αλυσfδα αξfας θα μπορούσε να αναπαρασταθεf όπως κάτωθι: A&R Παραγωγή Βιομηχα νικ ή Παραγωγή Marketing & Προώθησ Διανομή, Λιανική Πώληση 1. A&R ( δnλαδrί Artists δ Repertoire). Ίσως n πιο σnμαντικn δραστnριότnτα μιας δισκογραφικnς εταιρίας. Είναι το αντίστοιχο τnς λειτουργίας του R&D (Έρευνα και Ανάπτυξn) σε άλλους κλάδους και αποτελεί τον κορμό των περισσότερων δισκογραφικών. Οι άνθρωποι του A&R εfναι fσως και οι πιό υψnλά αμειβόμενοι σε μfα δισκογραφιι<n. Η λειτουργό αυτn αποτελεί το " φι'λτρο " τnς δισκογραφικnς. μιας και εκεί ασχολούνται με το να ανακαλύπτουν τους καινούργιους καλλιτέχνες και να τους αναπτύσσουν το ρεπερτόριο τους παρακολουθώντας τους διαχρονικά και για όσο διάστnμα n εταιρfα τους έχει στο συμβόλαιό τnς. Η λειτουργfα αυτn δεν επnρεάζεται άμεqα από το ψnφιακό περιβάλλον καθότι εfναι σχεδόν ακατόρθωτο να υποκατασταθεί n κρίσn του ανθρώπου από μία ψnφιακn μnχανn. Ευνοεfται μόνο n διάχυσn τnς πλnροφορfας σε περισσότερα κέντρα αποφάσεων καθότι κάποιος καλλιτέχνnς. από τn Ελλάδα για παράδειγμα. μπορεf να ακουστεf από κάποιον παραγωγό στnν Νέα Υόρκn αν του στει'λει κάποιο demo ψnφιακά. Ακόμn ένας A&R μάνατζερ μπορεf να ανακαλύπτει καλλιτέχνες online. όπως έγινε στnν περίπτωσn των Arctic Monkeys που τους ανακάλυψε ο κόσμος και οι παραγωγοf μέσω του κοινωνικού δικτύου MySpace. 2. Η παραγωγrί εfναι n λειτουργfα που περιέχει δραστnριότnτες όπως n χρnματοδότnσn και n nχογράφnσn τnς μουσικnς. Οι παραγωγοf ( μπορεf να εfναι εκτελεστικοί n / και δnμιουργικοί) προσπαθούν να βρουν τους πόρους εκεfνους (υλικούς και άυλους. από χρnματοοικονομικούς έως ανθρώπινους) οι οποίοι συνεισφέρουν στο project υπό " κατασκευn". Μετά από το πέρας τnς λειτουργίας αυτnς ο παραγωγός παραδfδει στnν εταιρfα ένα master το οποίο είναι έτοιμο για μαζικn αναπαραγωγn σε χιλιάδες αντίτυπα. Η σnμασfα αυτnς τnς λειτουργίας ποικι'λει ανάλογα με το εfδος τnς παραγωγnς. Είναι λογικό ότι n εγγραφn μιας όπερας διάφερε από τnν εγγραφn ενός λαϊκού σχnματος μουσικnς. Συγκροτnματα όπως οι Nine Inch Nai1s και καλλιτέχνες όπως n Madonna κάνουν επιτυχfες και πουλούν εκατομμύρια αντίτυπα από παραγωγές που γfνανε σε ψnφιακά studios που στnθnκαν με λfγα χρnματα σε σοφίτες n σε δωμάτια ξενοδοχεfων. Η ψnφιακn τεχνολογfα συνέβαλλε στο να μπορεf κάποιος να στnσει ένα επαγγελματικών αξιώσεων στούντιο στο σπίτι του. με πολύ λίγο κόστος. Υπάρχουν επf σnς καλλιτέχνες που χρnματοδοτούν τnν δουλειά τους και τnν προσφέρουν έτοιμn (σε ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 5 0 :~

5 επίπεδο master δnλαδrl) στnν εταιρία για διανομri κ αι μ ά ρκετινγκ μόν ο. Άρα τουλάχιστον για τnν πλειοψnφία των παραγωγών που ετοιμάζονται τώρα αλλά και στο μέλλον n παραγωγri μπορεί να διαγραφεί ως λειτουργία αξίας που πρόσφερε μία δισκογραφικri εταιρία. 3. Η Βιομnχανικri παραγωγri είναι ίσως n πιο ευκολονόnτn λεπουργία. Το master αναπαράγεται μαζικά σε χιλιάδες αντίτυπα. Εδώ οι μεγάλες εταιρfες ( majors) γω χρόνω απολάμβαναν οικονομfες κλίμακας που τους έδινε ένα τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτnμα έναντι των ανεξάρτnτων ( indies). Χρnσψοποιούσαν επίσnς τnν ανεκμετάλλευτn δυναμικότnτα ( spare capacity) των εργοστασίων τους γω να τυπώσου ν CD ανεξάρτnτων εταιριών. Η έρευνα του γράφοντος κατέγραψε στα μέσα και τέλος τnς δεκαετίας του 90 τnν αγωνfα των δισκογραφικών γω τnν έλλειψn καινούργιου μέσου εγγραφriς ( format) που θα αντικαθιστούσε το CD εν ' όψει τnς επέλασnς του ΜΡ3. Οι φόβοι τους επαλnθεύονται όσο περνάμε στn αποϋλοποίnσn τnς μουσικriς, και το χειρότερο. σε ανοικτά standards (πρότυπα) όπως το ΜΡ3. Η προσπάθεια του κλάδου (Βλέπε IFPI 1 ίωι RIAN) να ελέγξει τα καινούργω πρότυπα με τεχνολογικά μέσα όπως το DRM ( Digital Rights Management systems) έχει μέχρι στιγμriς αποτύχει. Η προσπάθεια φυσικά εντεfνεται στον χώρο τnς δικαιοσύνnς και τnς νομοθεσfας εfτε με αγωγές σε χρriστες Ρ2 Ρ ( συστriματα f ilesharing) είτε με τnν θέσπισn νόμων που καθιστούν παράνομn τnν εγκατάστασn υλικού ri λογισμικού γω τnν αχρriστευσn ri προσπέλασn "προστατευτικών κλειδωμάτων" ( π.χ. DMCA 1 ). Παρ' όλ' αυτά n λειτουργ fα τnς Βιομnχανικriς παραγωγriς εfναι άχρnστn στο ψnφιακό περιβάλαν καθότι αρκεί ένα αντfτυπο nχογραφnμένnς μουσικriς σε έναν serνer για να έχουν προσπέλασn όλοι οι πιθανοί καταναλωτές / ακροατές. Άρα σίγουρα n Βιομnχαν1κri παραγωγri μπορεί να δ~αγραφε f ως λειτουργία αξίας που πρόσφερε μία δ~σκογραφ1κri εταιρία καθότι υπερκεράτα1 από το ψnφ1ακό περ1βάλλον. 4. Το Μάρκετινγκ και n προώθnσn είναι άλλn μία από τις κύρ1ες λεπουργfες τnς δ~σκογραφικriς εταιρfας. Η εταιρία πρέπε1 να αναγνωρίσε1 το 1<01νό / στόχο στο οποίο απευθύνεται κάθε κυκλοφορfα και να κάνε~ όλες τις ενέργειες που ε fναι απαραfτnτες γω τnν προώθnσn τnς σε αυτό. Πρέπε1 να έχε~ κόλες σχέσε1ς με τα μέντ1α. τους κρπ1κούς και ης αλυσίδες και καταστriματα εμπορίου. Το μάρκετινγκ καθίσταται κεντρ1κriς σnμασία ς λειτουργία τnς δισκογραφ1κriς καθώς. εδώ και χρόνω. το τμriμα πλέον έχε1 λόγο σε όλn τnν δ~αδ1κασία. από τnν υπογραφri ενός καλλπέχνn στnν εταιρία. έως τnν κυκλοφορία του δίσκου κα1 σε όσα γίνονται μετά από αυτriν ( Negus ). Η λειτουργία του μάρκετ1νγκ δεν αντ1καθίσταται από το ψnφωκό περ1βάλλον. Τουναντίον. εντείνεται σε μία ψnφ 1 ακri εποχri στnν οπο ία πλriθος μnνυμάτων ανταγωνίζονται γω τnν πολύτψn προσοχ ri το υ κο1νού. Mn ελεγχόμενα μέσα όπως. γεν1κά. τοίντερνετ. σε αντίθεσn με τnν ψnφιακri ri / και διαδραστικri τnλεόρασn. χρε1άζονται ιδιαίτερn προσοχri στον χειρισμό τους απ ό ης δισκογραφ1κές που θέλουν να τα χρnσψοπο1riσουν γω προώθnσn. γ~ατί το word of mouth μπορεί να λεπουργriσε1 κα1 θετικά ( Arctic Monl<eys) αλλά και αρνnτικά ( δnμοσιεύματα κατά των Metallica). Απλά το μάρκετινγκ ως λεπουργία μπορεί να ανατεθεί και σε εταιρίες 01 οποίες παραδοσ1ακά δεν έχουν σχέσn με τις δισκογραφ1κές αλλά που έχουν ισχυρά δίκτυα διανομriς ( π.χ. Apple και itunes) ri άλλες που είχαν δραστnριότnτες συναφείς και μεγάλn Βαρύτnτα στnν απόφασn των καταναλωτών π.χ. το ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 5 7

6 MTV. 5. Διαvομrί. Παραδοσ1αι<ά n π10 σnμαvπι<n δραστnρ1ότnτα 1<01 το σnμανηι<ότερο εμπόδ10 ε1σόδου στον ι<λάδο. 01 μεγάλες εταφfες ( ΕΜΙ. UNIVERSAL, WEA 1<01 SONY BMG) παραδοσ1αι<ά ελέγχον το σύστnμα δ~ανομnς παγι<όσμ~α δ1ανέμοντας ης. κυρfως Αγγλοαμερ1κάν1κες. επηυχfες σε όλα τα γεωγραφ1κά μnκn κα1 πλάτn τnς γnς. χρnσψοπο1ώντας ης θυγατρ11<ές τους εταφfες κ01 / n συμφωνi'ες με τοπ1κούς παf κτες ( π.χ. ΕΜΙ με τnν MINOS στnν Ελλάδα πρ 1ν τnν εξαγορά τnς δεύτερnς από τnν πρώτn). Όπως κα1 με τnν παραγωγn 01 ανεξάρτnτες εταφi'ες μπορεf να αναθέσουν ( outsource) τnν δ1ανομn στ1ς μεγάλες. Η δ1ανομn nταν n κύρια anfa γ1α τnν οποfα ένας καλληέχνnς θα υπέγραφε σε μfα εταφfα.' Ηταν fσως n μόνn λεπουργfα τnν οποfα δεν θα μπορούσε να κάνε~ μόνος του n μόνn τnς γ1ατf θεωρούνταν n λ1γότερο ελκυσηι<n 1<01 n π10 αβέβα1n από τ1ς άλλες. Επfσnς παρουσfαζε τnν μεγαλύτερn αδυναμfα ελέγχου. Όπως 1<α1 με τnν Β1ομnχαν11<n παραγωγn όμως. n δ~ανομn εfν01 περιπn σε ένα ψnφ1αι<ό περ1βάλλον. Ένα αντfτυπο σε έναν server προσφέρε1 άμεσn παγκόσμ1α προσπέλασn χωρfς τnν ανάγκn φυσ11<nς δ1ανομnς κ01 αποθnκευσnς4. 6. Η λιαvικrί πώλnσn εfν01 μfα δραστnρ1ότnτα n οποfα δεν nταν ολοκλnρωμένn με ης άλλες που προαναφέρθnκαν σε καμία δ101<0γραφ11<n πλnν τnς ΕΜΙ που μέχρ1 πρόσφατα ( 1998) nταν 01 1δ101<τnτες τnς αλυσfδας HMV. 01 πρόσφατες σταησηκές όμως εfν01 αμε1'λ1κτες 1<01 δεfχνουν τnν πορεfα 1<01 τnν μnδεν1κn προσηθέμενn αξfα αυτnς τnς λεπουργ(ας. Το 2006 έκλε1σαν 800 καταστnματα λ1αν1κnς πώλnσnς μουσ1κnς ( 89 από τα οποfα ανnκαν στnν Τ ower Records που ι<nρυξε πτώχευσn) ( Smith. 2 Ο Ο 7 ). Στο φυσ11<ό περ1βάλλον n λεπουργfα τnς λ10ν.11<nς πώλnσnς nταν σnμαντ1κn ι<αθώς ο καiαναλωτnς μπορούσε να Βρε1 συγκεντρωμένο σε ένα μέρος σχεδόν όλο το ρεπερτόρ10 από δ~αφορεηκές δ1σκογραφ1κές. Η προσηθέμενn αξfα ατονεf στο ψnφ~ακό περ1βάλλον. πρώτα από τα online καταστnματα όπως τα amazon.com κ01 το itunes τα οποfα έχουν πολύ μεγαλύτερn πο1κ1λfα κα~ καλύτερες υπnρεσfες από οπο1οδrlποτε υπάρχον δ1σκοπωλεfο. κα~ κατά δεύτερον από 1<01νούργ1ους τρόπους ανταλλαγnς μουσ1κών αρχεfων όπως το Ρ2Ρ filesharing κ.α. Λι~ rl~η Η κ01νούργ1α αλυσfδα αξfας στο ψnφ1ακό περ1βάλλο έχε1 λ~γότερους " κρfκους ". Τα ψnφ~ακά προϊόντα. επf σnς. παρουσ1άζουν κάπο1ες 1δ1αηερότnτες όσον αφορά το κόστος. Αυτές έγκε1ντ01 στο όη ψnφ1ακά προϊόντα έχουν υψnλό πάγιο κόστος. ταυτόχρονα με χαμnλό rί και μnδεvικό ακόμn περιθωριακό κόστος. Το χαρακτnρ1στ1κό αυτό το μοφάζοντ01 με τα πολη1σηκά προϊόντα ακόμn κ01 στnν φυσ1κn τους μορφn. Το ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 1 θεσμοι 8. 5,-... Η \_../

7 μεγαλύτερο κόστος μίας θεατρ1κnς παράστασnς. μ1ας όπερας. μίας κ1νnματογραφ1κnς τ01νίας n ενός δίσκου είν01 αυτό που αποκαλούμε βυθισμένο κόστος ( sunk cost) n μn επανακτnτέο κόστος. χοντρ1κά το κόστος παραγωγnς. μάρκεηνγκ κ01 διανομnς. Αντfθετα. το περ1θωριακό ( margina1) κόστος. το κόστος δnλαδtl παραγωγnς ενός ακόμn αντπύπου είν01 τόσο χαμnλό όσο το κόστος ενός άγραφου CD. γ1α τnν ψnφιακn μουσ1κn. ακόμn κ01 κοντά στο μnδέν στnν περίπτωσn που n δ1ακίνnσn τnς μουσικnς γίνετα1 μέσω Ίντερνετ. Σκεφτείτε πως n Microsoft. εταφία με τnν ίδια 01κονομ1κn 1διαπερότnτα είχε περιθώριο κέρδους 8 5 % γ1α το Κάθε πρόσθετο αντίτυπο των Windows ΧΡ 1<0στίζε1 όσο το CD. n ΚΟ1 τίποτα αν το κατεβάσουμε από το Internet. 3 ιίδn καταναλωτικών αγαθών Μία άλλn 1δ1απερότnτα των πολπ1σηκών προϊόντων έγκεπ01 στnν 1δ1ομορφία των αγορών γ~' αυτά. Η χρnσn των πλnροφοριών για τnν εύρυθμn λεπουργία τnς αγοράς έχε1 γίνε1 ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτnς από τους οικονομολόγους. κυρίως μετά τnν κρίσιμn θεωρnηκn δουλε1ά του νοn Hayek ( 194 5). Η ασυμμετρία σης πλnροφορίες μπορεί να οδnγnσε1 στnν επ1κράτnσn υποδεέστερων προϊόντων κατά τn γνωστn ρnσn "bad money driνes good money out" 5 κ01 τελ1κά στnν δnμ1ουργία μίας αγοράς για "λεμόνια" ( Aker1of 19 7 Ο). 6 Σύμφωνα με αυτnν τnν αρχn. όταν υπάρχουν ασυμμετρίες πλnροφορ1ών. 01 πωλnτές θα συμπερ1φερθούν οπορτουνισηκά με αποτέλεσμα τα "κακά" προϊόντα να δ1ώξουν τελ1κά τα "καλά" από τnν αγορά. Αυτό θα συμβεί γ1ατί 01 πωλnτές των καλών προϊόντων δεν θα μπορέσουν να αξ1ώσουν τnν πραγμαηκn υψnλtl και έτσι θα αποσυρθούν από τnν αγορά. Σε γεν1κές γραμμές τα αγαθά χωρίζοντ01 σε: αξία τους l. Αγαθά Αναζnτnσnς ( Search goods) όπου ο ι<αταναλωτnς μπορεί να διακρίνε1 τnν πο1ότnτά τους πρ1ν τα καταναλώσε1 ( π.χ. πετρέλ010 θέρμανσnς) 2. Αγαθά Εμπεφίας ( Experience goods) όπου n πο1ότnτα μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά τnν κατανάλωσn. ( π.χ. εστιατόριο) '3. Αγαθά Πιστότnτας ( Credence goods) όπου n ποιότnτα δεν μπορεί να προσδ1ορ1στεί ούτε μετά τnν κατανάλωσn. Όπως έχε1 υποστnρίξε1 ο συγγραφέας ( Kretschmer. Ι<Jimis & Choi. 1999) τα πολπισηκά αγαθά ανnιωυν στα αγαθά πιστότnτας κ01 αυτό δnμ1ουργε1 μlα αποτυχία στnν λεπουργία τnς αγοράς. Ακόμn δίνει έναυσμα στnν δnμιουργία αυτών που ο Emons ( 199 7) περιγράφει ως απατεώνες ειδ1κούς ( fraudu1ent experts) οι οποίοι εκμεταλλεύονται τnν αν11<0νότnτα του καταναλωτn να ξεχωρίσει τnν ποιότnτα ακόμn κι αν καταναλώσει το προϊόν n τnν υπnρεσία που του προσφέρεται. Τέτοιοι είναι οι κρπικο! τέχνnς για παράδε1γμα. Στο ψnφιακό περ1βάλλον n υπερπροσφορά περιεχομένου που δnμιουργείται κάνει ίσως πιο εππακηκn τnν ανάγκn κάποιου μnχανισμού που θα λεπουργεί ως φlλτρο και τέτοιο ρόλο αναλαμβάνουν εκτός από τους ειδ1κούς και οι ίδιοι οι καταναλωτές εfτε μέσω ειδικού λογισμικού που αναλαμβάνει να τους προτεfνε1 περιεχόμενο με βάσn ης προτιμnσεις τους (δες π.χ. το Amazon). εfτε μέσω δ1κτύων που συμμετέχουν ( π.χ. MySpace) 9 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: /Γ~ """

8 Το κοιvούργιο σύστnμο ή οστιρισμός οξίος Κλείνοντας αντί επιλόγου σκιαγραφούμε το καινούργιο αστερισμό αξίας που φαίνεται να διαγράφεται στο Βιομnχανικό σύνθετο που αναλύσαμε. Έχοντας λοιπόν υπ ' όψιν τις λειτουργίες που χρειάζονται στn ψnφιακn πραγματικότnτα, τnν φύσn των ψnφιακών προϊόντων με το μnδενικό σχεδόν περιθωριακό κόστος και τnν ιδιαιτερότnτα των πολιτιστικών προϊόντων ως αγαθά πιστότnτας θεωρούμε ότι στο καινούργιο ψnφιακό περιβάλλον οι διακριτοί ρόλοι θα έχουν ως εξnς : SEARCH ENGINES/ INTELLIGENT AGENTS c ο Ν s υ Μ ε R s Μ icro-segmentation Mass Customisation Cn = Περιεχ6μενο Στα αριστερά τnς εικόνας υπάρχουν οι πόροι περιεχομένου. Είναι πόροι που μπορεί να δnμιουργnσου αποδόσεις ( rents) μετά από τn εκμετάλλευσn τους (για πιο αναλυτικn συζnτnσn δες Klimis and Wa11is. forthcoming). Στο μέσον υπάρχουν οι packagers 7 παραδοσιακοί ενδιάμεσοι όπως οι δισκογραφικές εταιρίες. οι οποίοι αναλαμβάνουν όλο το πακετάρισμα του περιεχομένου (από τnν χρnματοδότnσn μέ χ ρι τnν nχογράφnσn κλπ.) έτοιμο για να παραδοθεί στου repackagers οι οποίοι θα το ξανα -πακετάρουν με τρόπο που προσθέτει αξία στον καταναλωτn ( π.χ MTV με τα νideoc1ips n ένας DJ παραγωγός ο οποίος κυκλοφορεί ένα compi1ation n το it unes τnς App1e). Οι τελευταίοι έχουν και τnν διεπαφn ( interf ace) με τον καταναλωτn κάτι Βέβαια που δεν μπορεί να θεωρnθεί ως αποκλειστικότnτά τους μιας και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες και οι packagers μπορούν να αποκτnσουν τnν ίδια επαφn με τον ιωταναλωτn (σκεφτείτε το site του Daνid Bowie για παράδε ι γμα στο πρώτο και το site τnς B1ue Note. 1abe1 τnς ΕΜΙ. για το δεύτερο). Παράλλnλα οι ίδιοι οι καταναλωτές μπορούν να αναζnτούν μουσικn μέσω in tel- 1igent agents και μnχανών αναζnτnσnς ( π. χ. Goog1e) αλλά φτιάχνοντας και οι ίδιο ι κοινότnτες ενδιαφέροντος ( Communities of Interest) και fora. Τα blogs και τα κοινωνικά δίκτυα όπως το MySpace είναι κλασικά παραδείγματα. ~ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :,' G ο

9 Είνα1 φανερό όη μπορούσαμε μόνο να αγγίξουμε το φα1νόμενο που αρχίσαμε να περ1γράφουμε. Καθώς n ψnφ1ακn εποχn έχε1 nδn ανατε~'λε~ κ01 τα πρώτα συμπτώματα σε επίπεδο κο1νων1κό έχουν εμφαν10τεί. κυρίως με τnν μορφn των αλλαγών που προσπαθnσαμε να αναλύσουμε. μας κάνε~ να θυμόμαστε τnν κ1νέζ1κn παροψία / κατάρα " είνα1 καλύτερα να είσ01 σκύλος σε εφnν1κn περίοδο παρά άνθρωπος σε χαοηκn". ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: I 1. ΟΙ

10 1 Internati ona1 Federation of the Phonographic Industry. 1 Recording Industry Association of America. 1 Digita1 Mi11ennium Copyright Act ( 1998). 4 Εννοούμε μόνο τnν δραστnριότnτα πόυ ασχολεfτω με τον σχεδιασμό και εφαρμογri τnς φυσ1κriς μέταφοράς απά το σnμεfο Α στο σnμεfο Β στο Γ κλπ. 01 στρατnγ1κές αποφάσεις τnς δ1ανομriς ( π.χ αν θα εfνω αποκλεισηκri. επ1λεκηκri. ενταηκri κλπ.) αφriνοντω στnν λεπουργfα του μάρκεηνγ κ κα1 ισχύουν όσα ε1πώθnκαν παραπάνω. Άναφορά στο φαινόμενο που παρατnρούνταν όταν κυκλοφορούσαν νομfσματα από ευγενri μέταλλα. Δ1άφορο1 εππriδε10ι έξυναν τα νομfσματα γ1α να πουλriσουν τα ριvfσματα με αποτέλεσμα 01 κάτοχοι τέτοιων νομισμάτων να θέλουν να τα ξεφορτωθούν μέσω συναλλαγών κρατώντας τα καλύτερα νόμισμα εκτός αγοράς. 6 Αμερικάν1κn έκφρασn που χαρακτnρfζει τα κακriς πο1ότnτας μεταχειρισμένα αυτοκfνnτα. 1 Ι<ρfθnκε αναγκαfο να κρατnθεf το αγγλικό κεfμενο λόγω αδυναμfας απόδοσnς των όρων στα Ελλnνικά. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

11 Βιβλιογραφία: Akelrof. GA ( 19 7 Ο) "The marl<et for 'Ίemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanisms". Quarter/y Journal of Economics. 84 : Ο Ο Astley W.G. ( 198 5). "The two Ecologies: Population and Community Perspectiνes on Organisational Eνolution" Administrative Science Quarter/y. 30: Baron. D.P. ( 19 95) "The Nonmarket 5trategy 5ystem". 51oan Management Reνiew : Emons.W. ( 1997 ) "Credence goods and fraudu lent experts". Rand Journal of Economics 28. 1: Hayel<. F. Α. ( 194 5) "The Use of l<nowledge in 5ociety", American Economic Review : l<limis and Wallis ( forthcoming) "Copyright and Entrepreneurship: Catalyst or Barrier?". Information. Communication and Society. l<limis. G.M. & G. Frigkas. ( 2006) 'Ίnternet and digital music: "Talkin' 'bout a reνolu tio n", in The Impact of Internet on the Mas's Media in Europe ( ed. Ν. Leandros). Arima Publishing, 5uffolk. UI<. Ι<retschmer.M. l<limis G.M. and Wallis. R. ( 2001) : 'Music in electronic marl<ets: An Empirical 5tudyΌ New Media & 5ociety, 3. 4: l<retschmer. Martin. G. Μ. l<limis & C.J. Choi. ( 1999). 'Ίncreasing Returns and 5ocial Contagion in Cultural Industries". British Journal of Management, 1 Ο. sl : Leνitt. Τ ( 2004) " Marketing Myopia". Harvard Business Review / 8: ( reprint from the original 1960 article). Negus. Ι<. ( 1993 ) Producing Pop, Oxf ord Uniνersity Press: Οχf ord OECD ( 2005) "Report of the Working Party on the Information Economy: Digital Broadband Content: Music", Found at / 13 / 2 / pdf ( accesed on 10/03/2006). Porter, Μ.Ε ( 19 85) Competitive Advantage. Free Press: New Υ ork 5mith Ε. ( 2007) 5ales of Music. Long in Decline. Plunge 5harply, Wall Street Journal. March : Page Al ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: θεσμοι 8. / 0.' 3

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά).

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά). Τα τραγούδ1α στnν αρβανίηκn γλώσσα κ1νούντ01. ως επί το πλείστον. στο μουσ1κό περ1βάλλον τnς περ1οχnς από τnν οποία προέρχοντω κω ταυτίζοντω με τα αντίστο1χα ελλnνόγλωσσα κα1 σε μερ1κές περ1πτώσε1ς με

Διαβάστε περισσότερα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα Ε10 αγ ωγ1 κά Το δfπολο " προφορι κότnτ α - εγγραμ μα τοσύνn " α ποτελεf μ1α βασικri θεματικri στο χώ ρ ο των κοινωνικών και ανθρωπ ιστικών σπουδών. το οπο f ο αναλύεται μέσα από τις ποικfλες εκφάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το πρώτο monoblock Air Conditioner Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το καινοτόμο WZ-ODESSEY κλιματιστικό δεν απαιτεί εξωτερικιi μονάδα σαν μια συμβατικιi

Διαβάστε περισσότερα

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 "τόπο~" που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 τόπο~ που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι 01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - κονίζοντ01 από τnν φαντασία. nταν 01 κόρες τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). Από τα μέσα του 19 " 01ώνα n μουσ1κn μ~ας χώρας έχε1 γίνε1 μ~α πολπ1κn 1δεο λογία. με

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επιχειρηματικότητα

Social Media και Επιχειρηματικότητα Social Media και Επιχειρηματικότητα Γιάννης Νάνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εκπαιδευτής Ενηλίκων Υποψήφιος Διδάκτορας Εφαρμ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εξωτερικός Συνεργάτης Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης»

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Γιώργος Γκαντζιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτισμικής Διαχείρισης Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Τι είναι το Affiliate Marketing; Πιο συγκεκριµένα, ο Affiliate: Είναι: Ø Όχι απαραίτητα κάποιος που έχει ήδη ιστοσελίδα Ø Ιδιώτης ή εταιρεία Προωθεί τους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» Ακαδ. Έτος 2007-2008 Μέρος 1ο Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, Επ.Καθηγήτρια του Μάρκετινγκ Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΟΛΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ KAI OIKONOMIKH ANAPTYΞΗ Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος 1 Κύρια θέματα ενότητας κατανόηση του ρόλου των θυγατρικών επιχειρήσεων σύνδεση του ρόλου των θυγατρικών

Διαβάστε περισσότερα

. μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London.

. μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London. Εν-τόπ101. μουσικοί: ο ρόλος τnς, τουρκικnς ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ κεντρου και περιφέρειας Ιlοvογιώτης Ιlούλος υποψnφιος διδάκτωρ SOAS. University of London. επιστnμονικός

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr 1 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τι είναι τα apps H λέξη app είναι μια λέξη που έχει μπει στο λεξικό όλων μας Λογισμικό εφαρμογή Λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA 1. Εισαγωγή Η εγχώρια αγορά των δισκογραφικών προϊόντων ακολουθεί µία πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

"Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης" Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης" Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Agenda Mystery Shopping Knowledge Management Observation Techniques Experience

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou Startups & Media Achilles Hekimoglou @hekimoglou Rule #1 Rule #1 Δεν επιδιώκουμε δημοσιότητα, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, διότι υπάρχει η πιθανότητα να εκτεθούμε και

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Αθήνα, 03/11/2015 ΠΟΛ.: 1244 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τον κλάδο ΤΠΕ στο Ανοικτό Λογισμικό. Δρ. Βασίλης Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος Knowledge Broadband Services AE

Ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τον κλάδο ΤΠΕ στο Ανοικτό Λογισμικό. Δρ. Βασίλης Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος Knowledge Broadband Services AE Ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τον κλάδο ΤΠΕ στο Ανοικτό Λογισμικό Δρ. Βασίλης Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος Knowledge Broadband Services AE Knowledge Broadband Services AE Επιλογή : Έδρα στην Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging Social Media White Papers u Τι είναι ένα blog Η λέξη blog προέρχεται από σύντμηση της έκφρασης web log. Τα blogs ξεκίνησαν σαν απλά προσωπικά ημερολόγια, έχουν όμως μετεξελιχθεί στην καταγραφή και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ηλεκτρονικό Εμπόριο e-commerce Learning Objectives Ποιά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο 1 Πληροφορική: Τάσεις, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες και Έρευνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Τι είναι το Fedora Project? Είναι το όνομα μιας παγκόσμιας κοινότητας ανθρώπων που αγαπούν, χρησιμοποιούν και φτιάχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactive communication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce έχει στόχο τις πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας www.thessbonus.gr Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να παρέχει στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program YES) Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πατέντες: μύθος και πραγματικότητα

Πατέντες: μύθος και πραγματικότητα Πατέντες: μύθος και πραγματικότητα :: Φεστιβάλ των Κοινών :: Γιώργος Δαφέρμος georgedafermos@gmail.com Hράκλειο, 21/4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας Κώστας Τσεκούρας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Κώστας Τσεκούρας Οικονομικά της Τεχνολογίας Κώστας Τσεκούρας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Καινοτομία, Πνευματικά Δικαιώματα και Οικονομική Ανάπτυξη Επιγραμματικά: Γενική Επισκόπηση του Μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια - Raphael Hall Πυλαία, Θεσσαλονίκη

16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια - Raphael Hall Πυλαία, Θεσσαλονίκη ΘΕΜΑTA: Η πολιτική αυτοκινήτου στην Ελλάδα Η κρίση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία Ποια θα είναι η εικόνα της αγοράς το 2012; Με ποιους τρόπους μπορείτε να αντιδράσετε σήμερα; 16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΜΑΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Offshoring vs Outsourcing 1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση μέσω Ονομάτων

Διαφοροποίηση μέσω Ονομάτων Ενότητα 1: Τοποθέτηση Κεφάλαιο 7 Διαφοροποίηση μέσω Ονομάτων Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κεφάλαιο 7: Διαφοροποίηση μέσω Ονομάτων Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm,

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 23. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 23. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 23 Fifth Edition by William Stallings Νομικα και Ηθικα Θεματα Hλεκτρονικο Εγκλημα και Κυβερνοεγκλημα Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησιας Ιδιωτικοτητα Ηθικα Θεματα Κυβερνοεγκλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 4: Στρατηγική Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 4: Στρατηγική Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 4: Στρατηγική Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING Του Καθ. Dr. Walter Ruf Περιεχόμενο Βασικές Πληροφορίες Τροφοδοσία Feeds (RSS-Feed, XML-Feed) Weblog (Blog) Social Software

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα