1.1 Οι Ερευνητικές Υποθέσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Οι Ερευνητικές Υποθέσεις"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 21 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ 1.1 Οι Ερευνητικές Υποθέσεις Οι έρευνες (επισκοπήσεις-δημοσκοπήσεις surveys) και τα πειράματα (experiments) στην έρευνα αγοράς έχουν συχνά ως στόχο τον έλεγχο υποθέσεων σχετικά με τη φύση της διαδικασίας που διερευνάται. Ας υποτεθεί, για παράδειγμα, ότι σε μια έρευνα το δείγμα αποτελείται από 100 καταναλωτές ηλικίας ετών και μετράται η στάση τους απέναντι σ ένα νέο προϊόν. Η συγκεκριμένη έρευνα αγοράς μπορεί να έχει σκοπό να διαπιστώσει αν η στάση των 100 καταναλωτών του δείγματος αντιπροσωπεύει τη στάση του πληθυσμού απέναντι στο προϊόν. Εναλλακτικά, αν η έρευνα διεξάγεται σε δύο διαφορετικά δείγματα (π.χ., καταναλωτές ηλικίας ετών και καταναλωτές ετών) ίσως το ζητούμενο είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι δύο πληθυσμοί έχουν ίδια στάση απέναντι στο νέο προϊόν. Η πεποίθηση του ερευνητή ότι δεν υπάρχει διαφορά (π.χ., στη στάση) μεταξύ των δύο πληθυσμών ή μεταξύ ενός δείγματος που έχει επιλεγεί από έναν πληθυσμό αξιολογείται από την εφαρμογή ενός ελέγχου υπόθεσης. Ο ερευνητής δημιουργεί μια υπόθεση και στη συνέχεια ελέγχει την εγκυρότητά της βασιζόμενος στη θεωρία των πιθανοτήτων. Μια υπόθεση (hypothesis) είναι μια αφαιρετική δήλωση της σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών που μπορούν να μετρηθούν. Παράδειγμα μιας υπόθεσης είναι: «Οι άνδρες πίνουν περισσότερα λίτρα μπύρας σε σχέση με τις γυναίκες». Η υπόθεση αυτή περιλαμβάνει δύο μεταβλητές, τη μεταβλητή «ποσότητα μπύρας» και τη μεταβλητή «φύλο». Επίσης, με την υπόθεση αυτή δηλώνεται και η σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Άλλο παράδειγμα ερευνητικής υπόθεσης είναι: «Οι φοιτητές που σπουδάζουν στην Αθήνα και οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη δαπανούν το

2 1 κ ε φ ά λ α ι ο 22 ίδιο ποσό χρημάτων για την αγορά βιβλίων». Στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δύο μεταβλητές, «ποσό που δαπανούν για βιβλία οι φοιτητές της Αθήνας» και «ποσό που δαπανούν για βιβλία οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης». Προκειμένου να ελεγχθούν οι υποθέσεις μιας έρευνας, χρειάζεται να διαμορφωθούν δύο εκδοχές: Η μηδενική υπόθεση H 0 (null hypothesis) και η εναλλακτική υπόθεση Η 1 (alternative hypothesis). Η μηδενική υπόθεση αποτελεί την υπόθεση που ο ερευνητής θα ελέγξει. Ονομάζεται επίσης και «υπόθεση της μη διαφοράς» (hypothesis of no difference) και εκφράζεται με την προσδοκία ότι θα απορριφθεί ως λανθασμένη. Για παράδειγμα, η υπόθεση «εν υπάρχει διαφορά στη μέση κατανάλωση καφέ μεταξύ ανδρών και γυναικών», εκφράζεται ως εξής: H 0 : μ α = μ β Η εναλλακτική υπόθεση είναι η «θετική εκδοχή» της μηδενικής υπόθεσης και, για το ίδιο παράδειγμα, εκφράζεται ως «Υπάρχει σημαντική διαφορά στη μέση κατανάλωση καφέ μεταξύ ανδρών και γυναικών», ή: H 1 : μ α μ β Στην περίπτωση που απορριφθεί (ή «δε γίνει δεκτή») η μηδενική υπόθεση (H 0 ), τότε γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση (H 1 ). Η απόρριψη της H 0 και η αποδοχή της H 1 δε θεωρείται εμπεριστατωμένη απόδειξη ότι η εναλλακτική υπόθεση είναι πράγματι αληθινή, αλλά απλώς αποτελεί ένα στοιχείο για την αύξηση της πεποίθησης του ερευνητή ότι η H 1 είναι σωστή. 1.2 Έλεγχος των Ερευνητικών Υποθέσεων Οι έλεγχοι των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιούνται με ποικίλα στατιστικά τεστ τα οποία διαχωρίζονται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τα τεστ ενός δείγματος (one-sample tests) και τα τεστ δύο δειγμάτων (two-sample tests). Τα τεστ ενός δείγματος συγκρίνουν το δείγμα με τον πληθυσμό και εξετάζουν αν το στατιστικό δείγμα δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά σε μια παράμετρο του πληθυσμού. Παράδειγμα στατιστικού τεστ ενός δείγματος είναι το One Sample t-test. Στα τεστ δύο δειγμάτων ελέγχεται αν δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ δύο δειγμάτων και κατ επέκταση αν τα δύο δείγματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς πληθυσμούς. Ο τύπος της ερευνητικής υπόθεσης που

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ελέγχεται με το τεστ δύο δειγμάτων εξαρτάται από τη φύση της μέτρησης των μεταβλητών της έρευνας. Παράδειγμα στατιστικού τεστ δύο δειγμάτων είναι το Independent Samples t-test. Για την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την απόρριψη ή την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης ακολουθούνται 6 βασικά βήματα: Βήμα 1ο: ιατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης. Βήμα 2ο: Καθορισμός του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (significance level). Βήμα 3ο: Υπολογισμός του στατιστικού τεστ (test statistic). Βήμα 4ο: Υπολογισμός της κρίσιμης στατιστικής αξίας (critical statistical value). Βήμα 5ο: Σύγκριση του στατιστικού με την κρίσιμη στατιστική αξία. Βήμα 6ο: Εξαγωγή συμπεράσματος. 23 Το στατιστικό πακέτο SPSS υπολογίζει όλους τους αριθμούς που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των προαναφερθέντων βημάτων. Η βασική διαφορά μεταξύ της λύσης που θα υπολόγιζε μόνος του ο ερευνητής και της λύσης που εξάγει το στατιστικό πακέτο SPSS είναι o αυτόματος υπολογισμός της αξίας p (p-value). Ο γενικός κανόνας για την απόρριψη ή την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης όταν χρησιμοποιείται η p-value είναι: Εάν p>0,05, τότε η H 0 γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05. Εάν p<0,05, τότε απορρίπτεται η H 0 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 (ή και μικρότερο, π.χ. 0,005 ή 0,001). 1.3 Η Κανονική Κατανομή (Normal Distribution) Οι μεταβλητές που μετρώνται στην έρευνα αγοράς πρέπει να ακολουθούν προσεγγιστικά την κανονική κατανομή. Υπάρχουν πολλά τεστ που κρίνουν αν μία κατανομή είναι κανονική. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ερευνητής μπορεί να είναι σε θέση να κρίνει αν η κατανομή είναι κανονική με την απλή παρατήρηση των στοιχείων που συλλέχθησαν για τους σκοπούς της έρευνας. Ο πιο εύκολος και διαδεδομένος τρόπος να ελεγχθεί η κανονικότητα είναι η κατασκευή ενός ιστογράμματος. Εάν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί συγκεντρώνονται στο κέντρο του ιστογράμματος και υπάρχει σχηματική ομοιότητα στα δύο άκρα του γραφήματος, τότε θεωρείται ότι η κατανομή είναι κανονική και ο ερευνητής συμπεραίνει ότι τα στοιχεία του δείγματος προέρχονται από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό. Το

4 1 κ ε φ ά λ α ι ο 24 Central Limit Theorem υποστηρίζει ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος του δείγματος, ανεξάρτητα από την κατανομή του πληθυσμού, η κατανομή των μέσων πλησιάζει περισσότερο την κανονική κατανομή. Το Σχήμα 1-1 αναπαριστά την κανονική κατανομή. Σχήμα 1-1: Η Κανονική Κατανομή Προέκταση της προϋπόθεσης της κανονικής κατανομής των δεδομένων του δείγματος είναι η κανονική κατανομή των καταλοίπων ή της τυπικής απόκλισης (δηλαδή των διαφορών). Στην περίπτωση που οι δύο προϋποθέσεις που απασχολούν τον ερευνητή, δηλαδή η κανονική κατανομή των μεταβλητών και η (περίπου) ίση τυπική απόκλιση μεταξύ των ομάδων, δεν ικανοποιούνται (π.χ., όπως στο Σχήμα 1-2), ο ερευνητής έχει τρεις επιλογές.

5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ Σχήμα 1-2: Μη Κανονική Κατανομή 25 Οι τρεις επιλογές του ερευνητή, στην περίπτωση που τα δεδομένα του δείγματος της έρευνάς του δεν κατανέμονται κανονικά, είναι: Να συνεχίσει την ανάλυση των στοιχείων με τη χρήση του κατάλληλου παραμετρικού τεστ. Είναι η λύση που αποθαρρύνεται (εκτός και αν ο ερευνητής δεν έχει άλλη επιλογή), αφού στην περίπτωση αυτή το παραμετρικό τεστ μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Να αφαιρέσει από τα στοιχεία της ανάλυσης τυχόντα outliers (δηλαδή στοιχεία που απέχουν πολύ από τα υπόλοιπα και διαταράσσουν την κανονική κατανομή). Στη συνέχεια, ο ερευνητής θα πρέπει να επαληθεύσει ότι μετά την αφαίρεση των outliers, τα στοιχεία του δείγματος κατανέμονται κανονικά. Εάν δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να καταλήξει σε μία από τις άλλες προτεινόμενες λύσεις. Να επιλέξει ένα μη παραμετρικό τεστ (non parametric test ή αλλιώς distribution free test). Για την εφαρμογή των μη παραμετρικών τεστ δεν απαιτείται καμία υπόθεση σχετική με την κατανομή της μεταβλητής. Τα μη παραμετρικά τεστ θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για μικρά δείγματα ή για στοιχεία που εμπεριέχουν αρκετά outliers.

6 1 κ ε φ ά λ α ι ο 1.4 Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας 26 Ας υποτεθεί ότι η μέση οικογενειακή δαπάνη για είδη διατροφής είναι 100 την εβδομάδα με τυπική απόκλιση 20. Σαράντα (40) οικογένειες ρωτήθηκαν για το ποσό που δαπανούν την εβδομάδα για προϊόντα διατροφής. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι 40 οικογένειες δαπανούν 90 κατά μέσο όρο την εβδομάδα. Η υπό έλεγχο υπόθεση είναι το εάν το μέσο ποσό που δαπανάται από τις οικογένειες του δείγματος διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο. Για το παραπάνω παράδειγμα, η μηδενική υπόθεση διατυπώνεται ως εξής: «εν υπάρχει διαφορά στο ποσό που δαπανάται για είδη διατροφής μεταξύ του μέσου ποσού που δαπανούν οι οικογένειες του δείγματος ( 90) και του μέσου του πληθυσμού ( 100)». H 0 : μ = 100 Η εναλλακτική υπόθεση διατυπώνεται ως εξής: «Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του μέσου ποσού που δαπανάται για είδη διατροφής από τις οικογένειες του δείγματος και του μέσου ποσού που δαπανάται από τις οικογένειες του πληθυσμού». H 1 : μ 100 Για να ελεγχθεί η μηδενική υπόθεση, ο ερευνητής θα πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο στατιστικό τεστ. Η επιλογή του στατιστικού τεστ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως: Ο αριθμός των δειγμάτων, δηλαδή ένα ή περισσότερα δείγματα. Τι ακριβώς επιθυμείται να ελεγχθεί (π.χ., διαφορά, συσχέτιση). Το μέγεθος του δείγματος ή των δειγμάτων (Central Limit Theorem). Η φύση του πληθυσμού από τον οποίο προέκυψε το δείγμα. Στο παράδειγμα παρατηρείται ότι: Υπάρχει ένα δείγμα. Επιθυμείται να ελεγχθεί η διαφορά μεταξύ του μέσου του δείγματος και του μέσου του πληθυσμού. Το δείγμα είναι σχετικά μεγάλο (40 νοικοκυριά). Η φύση του πληθυσμού είναι άγνωστη, αλλά (χάριν του παραδείγματος) λόγω του μεγέθους του δείγματος μπορεί να υποτεθεί ότι το δείγμα ακολουθεί την κανονική κατανομή.

7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ Στη συνέχεια, ορίζεται το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας βάσει του οποίου θα απορριφθεί η H 0 και θα γίνει δεκτή η Η 1. Το επίπεδο αυτό ορίζεται πολύ χαμηλά [π.χ., 0,05 (η 5%) ή 0,01 (1%)]. Στόχος είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας να είναι όσο πιο «αυστηρό» είναι δυνατό ώστε να είναι δύσκολο να απορριφθεί η H 0 και συνεπώς να γίνεται αποδεκτή με ισχυρότερη πεποίθηση η Η 1. Για τους σκοπούς του παραδείγματος τίθεται το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στο 0,05. Σχηματικά, η αποδοχή ή η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης H 0 παρουσιάζονται στο Σχήμα Σχήμα 1-3: Αποδοχή-Απόρριψη της Μηδενικής Υπόθεσης Η περιοχή απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης βρίσκεται στα άκρα της κατανομής. Η ακριβής, όμως, περιοχή της απόρριψης της H 0 επηρεάζεται από τον τρόπο που έχει εκφραστεί η εναλλακτική υπόθεση. Αν η Η 1 απλώς δηλώνει τη διαφορά (Η 1 : μ 100), τότε η απόρριψη της Η ο οριοθετείται και από τα δύο άκρα της κατανομής, όπου η κάθε μια από τις δύο περιοχές ισούται με α/2. Αν, για παράδειγμα, το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας έχει οριστεί στο 0,05, τότε για το κάθε άκρο της κανονικής κατανομής, η περιοχή της απόρριψης θα ισούται με 0,025. Αυτό το είδος τεστ σημαντικότητας ονομάζεται Two-Tail Test. Αν η Η 1 εκφράζει και την κατεύθυνση της διαφοράς (Η 1 : μ<100 ή μ>100), τότε η περιοχή της απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης περιορίζεται στο ένα άκρο της κατανομής. Αν η εναλλακτική υπόθεση ήταν Η 1 : μ<100, τότε η περιοχή της απόρριψης θα βρισκόταν στο αριστερό άκρο της κατανομής, ενώ αν Η 1 : μ>100, τότε η περιοχή της απόρριψης ορίζεται στο δεξί άκρο της κανονικής κατανομής.

8 1 κ ε φ ά λ α ι ο 28 Μετά από τον υπολογισμό του στατιστικού τεστ που επιλέχθηκε, ο ερευνητής διαπιστώνει αν η τιμή του τεστ εμπίπτει στην περιοχή της απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης. Αυτή τη διαπίστωση κάνει αυτόματα το SPSS. Εάν, για παράδειγμα, η μέση δαπάνη των 90 των οικογενειών του δείγματος δεν είναι αρκετά κοντά στη μέση δαπάνη του πληθυσμού ( 100), δηλαδή, η μέση δαπάνη του δείγματος διαφέρει από τη μέση δαπάνη του πληθυσμού σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 (π.χ., p=0,09), τότε απορρίπτεται η Η 0 και συμπεραίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 μεταξύ της μέσης δαπάνης των οικογενειών του δείγματος για τρόφιμα και της μέσης δαπάνης του πληθυσμού. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι, στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς αναφέρεται η απόρριψη ή η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης (και όχι της εναλλακτικής). Επίσης, στην καταγραφή των αποτελεσμάτων συνηθίζεται να μην αναφέρεται η ακριβής τιμή του p αλλά να δηλώνεται απλώς αν αυτή είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (π.χ., p<0,05 ή p>0,05). 1.5 Παραμετρικά και Μη Παραμετρικά Τεστ Υπάρχουν δύο κατηγορίες στατιστικών τεστ, τα παραμετρικά (parametric) και τα μη παραμετρικά (non parametric). Πολλά στατιστικά τεστ στηρίζονται στην προϋπόθεση ότι το δείγμα προέρχεται από πληθυσμό που ακολουθεί την κανονική κατανομή. Αυτά τα τεστ ονομάζονται παραμετρικά. Παραδείγματα παραμετρικών τεστ είναι το t-test και η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Τα τεστ που δεν προαπαιτούν την υπόθεση για κανονική κατανομή του δείγματος ονομάζονται μη παραμετρικά. Παραδείγματα μη παραμετρικών τεστ είναι το Wilcoxon test και το Kruskal-Wallis test. Η επιλογή ενός παραμετρικού τεστ είναι προτιμητέα στην περίπτωση που ο ερευνητής είναι βέβαιος για την κανονική κατανομή του δείγματος (ή τουλάχιστον κατά προσέγγιση). Η επιλογή ενός μη παραμετρικού τεστ ενθαρρύνεται κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο πληθυσμός δεν ακολουθεί ξεκάθαρα την κανονική κατανομή ή όταν αρκετές παρατηρήσεις θεωρούνται outliers (πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές σε σχέση με το μέσο). Εάν το δείγμα είναι μεγάλο αλλά δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή, τότε το central limit theorem εξασφαλίζει ότι και τα παραμετρικά τεστ μπορούν να εξάγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο ακριβής αριθμός των παρατηρήσεων ενός «μεγάλου» δείγματος, εντούτοις, εξαρτάται από τη φύση της μη κανονικής κατανομής. Εκτός από περιπτώσεις όπου η κατανομή διαπιστώνεται ότι είναι εξαιρετικά ιδιόμορφη, ένας άτυπος κανόνας υποστηρίζει ότι για να θεωρηθεί

9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ το δείγμα ικανοποιητικό έτσι ώστε να εφαρμοστούν παραμετρικά τεστ απαιτούνται τουλάχιστον 30 παρατηρήσεις για το κάθε δείγμα της έρευνας. Αν σε μεγάλα δείγματα εφαρμοστούν μη παραμετρικά τεστ, τότε αυτή η επιλογή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Όμως, τα μη παραμετρικά τεστ θεωρούνται πιο «ελαστικά» και λιγότερο δυναμικά (powerful) σε σχέση με τα παραμετρικά τεστ. Εάν σε μικρά δείγματα επιλεγεί ένα παραμετρικό τεστ, τότε το central limit theorem δεν εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η p-value μπορεί να είναι ανακριβής. Στην περίπτωση που σε μικρά δείγματα που ακολουθούν την κανονική κατανομή εφαρμοστούν παραμετρικά τεστ, τότε υπάρχει πιθανότητα η p-value να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη δυναμικότητας των μη παραμετρικών τεστ σε μικρά κανονικά κατανεμημένα δείγματα Επιλογή του Κατάλληλου Τεστ Η κατάλληλη επιλογή στατιστικού τεστ είναι η πιο σημαντική απόφαση για τη σωστή και έγκυρη εξαγωγή συμπερασμάτων στην έρευνα αγοράς. Ο Πίνακας 1-1 περιγράφει τα κριτήρια με τα οποία ο ερευνητής θα πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο τεστ.

10 1 κ ε φ ά λ α ι ο Πίνακας 1-1: Επιλογή του Κατάλληλου Στατιστικού Τεστ 30 Σκοπός της Ανάλυσης Περιγραφή των δεδομένων της έρευνας. Παραδείγματα Πόσες φορές πηγαίνουν κατά μέσο όρο στον κινηματογράφο οι καταναλωτές του δείγματος; Ποιο είναι το μέγιστο και ποιο το ελάχιστο μηνιαίο ποσό που δαπανούν οι γυναίκες του δείγματος για ρούχα; Πόσοι καταναλωτές εξέφρασαν θετική στάση για μια νέα μάρκα δημητριακών; Τι ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος επιλέγουν την τηλεόραση ως μέσο προβολής των προϊόντων τους; Πόσοι καταναλωτές που είναι παντρεμένοι και κατοικούν στην Αθήνα πιστεύουν ότι η τιμή του προϊόντος Χ είναι υψηλή; Κατάλληλο Στατιστικό Τεστ Περιγραφική στατιστική (μέσος, τυπική απόκλιση, μέγιστο, ελάχιστο, εύρος, ποσοστά, πινακοειδείς διασταυρώσεις) Βιβλίου 3 Εύρεση της σχέσης (συσχέτισης) μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ οικογενειακού εισοδήματος και δαπανών για διασκέδαση; Η συχνότητα επίσκεψης στο γυμναστήριο σχετίζεται με τη στάση που έχουν οι καταναλωτές απέναντι στην κατανάλωση ειδών υγιεινής διατροφής; Η συχνότητα κατανάλωσης μπύρας σχετίζεται με την ηλικία των καταναλωτών του δείγματος; Η στάση των καταναλωτών απέναντι στo διαφημιστικό μήνυμα ενός προϊόντος σχετίζεται με τη στάση τους απέναντι σ αυτό; Συσχετίζονται οι ώρες που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το Internet με τα χρήματα; που ξοδεύουν για ηλεκτρονικές (online) αγορές. Συντελεστής συσχέτισης Pearson, συντελεστής μερικής συσχέτισης, συντελεστής συσχέτισης Kendall s tau, συντελεστής συσχέτισης Phi, Contingency Tables - chisquare (χ 2 ) 4 Έλεγχος της διαφοράς των μέσων μεταξύ των δύο ομάδων μιας μεταβλητής. Έλεγχος της διαφοράς της μέσης τιμής μιας μεταβλητής και μιας τιμής που ο ερευνητής έχει ορίσει. Έλεγχος διαφοράς δύο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων που προέρχονται από το ίδιο δείγμα. Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των πωλήσεων της επιχείρησης Α και της επιχείρησης Β; Υπάρχει σημαντική διαφορά στη στάση απέναντι σε μία μάρκα καφέ μεταξύ ανδρών και γυναικών; Υπάρχει σημαντική διαφορά στις μέσες δαπάνες για διαφημιστική εκστρατεία μεταξύ δύο προϊόντων; Υπάρχει σημαντική διαφορά στην κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ δύο μηνών με διαφορετικές καιρικές συνθήκες; Υπάρχει σημαντική διαφορά στις καταναλωτικές στάσεις απέναντι σε μία μάρκα σοκολάτας σε δύο διαφορετικές χρονιές; t-test για ένα δείγμα, t-test για ζευγαρωτά δείγματα, t-test για ανεξάρτητα δείγματα 5

11 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ Σκοπός της Ανάλυσης Παραδείγματα Κατάλληλο Στατιστικό Τεστ Βιβλίου Εξέταση της διαφοράς στους μέσους για περισσότερες από δύο ομάδες μιας μεταβλητής. Εξέταση της διαφοράς στους μέσους τριών ή περισσότερων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων που προέρχονται από το ίδιο δείγμα. Εξέταση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ενός παράγοντα. ιαφέρει σημαντικά η καταναλωτική στάση απέναντι σε μία μάρκα εμφιαλωμένου νερού μεταξύ τριών ηλικιακών ομάδων καταναλωτών; ιαφέρουν σημαντικά οι δαπάνες για τη διαφημιστική εκστρατεία τριών προϊόντων; ιαφέρουν σημαντικά οι δαπάνες για ρουχισμό μεταξύ νοικοκυριών που εντάσσονται σε τρεις διαφορετικές εισοδηματικές κατηγορίες; ιαφέρει σημαντικά ο βαθμός της απήχησης ενός νέου διαφημιστικού μηνύματος σε ομάδες καταναλωτών που διαφέρουν ως προς την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο; Υπάρχει σημαντική διαφορά στις καταναλωτικές στάσεις απέναντι σε μία μάρκα μπύρας σε τέσσερεις διαφορετικές χρονιές; Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης, ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης, πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης, ανάλυση συνδιακύμανσης, αντιθέσεις μεταξύ των επιπέδων ενός παράγοντα Μείωση ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών παραγόντων (ή διαστάσεων). Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών για μία μάρκα αθλητικών παπουτσιών; Ποιες ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου μετρούν μια κοινή έννοια ή ιδέα; Ποιες είναι οι διαστάσεις μιας κλίμακας που μετρά την αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητα του φαγητού στα fast foods; Ποια χαρακτηριστικά ενός καταστήματος είναι τα σημαντικότερα για τους καταναλωτές στην αξιολόγησή του από αυτούς; Ανάλυση παραγόντων 7 Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων της έρευνας σε ομάδες, των οποίων τα μέλη έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Πώς ομαδοποιούνται οι δυνητικοί πελάτες μιας επιχείρησης με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους; Σε ποιες πόλεις της Ελλάδος με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ., πληθυσμός, κλίμα, γεωγραφική έκταση) μπορεί να δοκιμαστεί μια νέα μάρκα σαμπουάν; Πώς μπορούν να ομαδοποιηθούν οι πελάτες μιας επιχείρησης με κριτήριο τη συχνότητα χρήσης των προϊόντων της; Ποιο είναι το προφίλ των καταναλωτών που επισκέπτονται ένα συνοικιακό γυμναστήριο; Πώς μπορούν τα τμήματα της αγοράς στα οποία στοχεύει μια επιχείρηση να συγχωνευτούν, χρησιμοποιώντας άλλα, περισσότερο γενικά και ευρύτερα κριτήρια τμηματοποίησης; Ανάλυση ομάδων 8

12 1 κ ε φ ά λ α ι ο Σκοπός της Ανάλυσης Παραδείγματα Κατάλληλο Στατιστικό Τεστ Βιβλίου 32 Πρόβλεψη του τμήματος (ομάδας) της αγοράς στην οποία ανήκει ένας καταναλωτής (ή μια επιχείρηση ή ένα προϊόν) με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ., δημογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά, συμπεριφορικά, κ.ά.). Σε ποια ομάδα του TGI ανήκει ένας καταναλωτής με βάση ορισμένα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του; Σε ποιο τμήμα της αγοράς, που προκύπτει από μια σταθερή τμηματοποίηση, ανήκει μια επιχείρηση; Σε ποια από τις ομάδες που έχουν προκύψει από παλαιότερη τμηματοποίηση ανήκουν οι καταναλωτές-στόχος μιας επιχείρησης; Tι ποσοστό των πελατών μιας επιχείρησης έχει κατανεμηθεί σωστά σε γνωστά τμήματα της αγοράς; Ανάλυση διάκρισης 8 Πρόβλεψη των τιμών μιας εξαρτημένης μεταβλητής. Καθορισμός της δομής της συσχέτισης μιας εξαρτημένης με κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές. Ποια προβλέπεται να είναι η στάση των καταναλωτών για μία μάρκα καθαριστικού με βάση την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδό τους; Ποια προβλέπεται να είναι η αύξηση των κερδών μιας επιχείρησης με βάση τις δαπάνες της για διαφήμιση; Ποιος προβλέπεται να είναι ο όγκος των πωλήσεων ενός προϊόντος με βάση τη συχνότητα προβολής του διαφημιστικού μηνύματος; Ποια προβλέπεται να είναι η πρόθεση επαναγοράς ενός προϊόντος με βάση την τιμή του; Ποιες προβλέπονται να είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών με βάση τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά τους; Πόσο προβλέπεται να είναι το μηνιαίο ποσό που δαπανάται για διασκέδαση ανάλογα με το επάγγελμα και το μηνιαίο εισόδημα του καταναλωτή; Ανάλυση απλής γραμμικής παλινδρόμησης, ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, ανάλυση λογαριθμικής παλινδρόμησης, ανάλυση μονοπατιού 9 Περιγραφή του «ιδανικού» για τους καταναλωτές προϊόντος με βάση το βέλτιστο συνδυασμό των αξιολογούμενων χαρακτηριστικών. Πώς μπορεί να οριστεί το πρώτο σε καταναλωτική προτίμηση προϊόν, συνδυάζοντας με το βέλτιστο τρόπο τα χαρακτηριστικά του; Ποιες είναι οι σχετικές συνεισφορές του κάθε χαρακτηριστικού και του κάθε επιπέδου του στη συνολική αξιολόγηση ενός προϊόντος από τους καταναλωτές; Ποια προβλέπονται να είναι τα μερίδια αγοράς μεταξύ προϊόντων με διαφορετικές ομάδες χαρακτηριστικών; Ποια είναι η δυναμική της αγοράς για συνδυασμούς χαρακτηριστικών προϊόντων που δεν είναι ακόμα διαθέσιμα; Ποια είναι η βέλτιστη τιμή που θα πρέπει να χρεώσει μια επιχείρηση τους πελάτες της για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία; Ανάλυση Conjoint 10

13 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ Σκοπός της Ανάλυσης Παραδείγματα Κατάλληλο Στατιστικό Τεστ Βιβλίου Σύγκριση χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή αντιλήψεων των καταναλωτών. Αξιολόγηση διαφορετικών χαρακτηριστικών μεταξύ διαφορετικών ομάδων καταναλωτών. Πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές μία μάρκα μπύρας; Ποιες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας θεωρούν οι καταναλωτές «περισσότερο όμοιες» σε σχέση με τις υπόλοιπες; Ποιες μάρκες σαμπουάν αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές ότι έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις υπόλοιπες; Πού διαπιστώνεται ύπαρξη κάποιου «κενού» στην αγορά προκειμένου να στοχευθεί από μια νέα επιχείρηση; MDS Γραφική περιγραφή της σχέσης μεταξύ των κατηγοριών δύο μεταβλητών. Ποια μάρκα αθλητικών ρούχων προτιμούν περισσότερο οι νεαροί καταναλωτές; Σε ποια μέρη προτιμούν να διασκεδάζουν οι υψηλού εισοδήματος καταναλωτές; Ποια ηλικιακή ομάδα καταναλωτών αξιολογεί θετικότερα μία καφετέρια; Ποια πόλης της Ελλάδος οι κάτοικοι έχουν πρόθεση να αγοράσουν μια νέα μάρκα καλλυντικών; Ανάλυση correspondence 11 Ανάλυση δειγμάτων που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Αντίστοιχα με τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν για τις παραμετρικές μεθόδους (t-test, ANOVA) Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test, Mc Nemar test, Wilcoxon test, Friedman test, συντελεστής συσχέτισης Spearman

14 1 κ ε φ ά λ α ι ο Περίληψη 34 Στην έρευνα αγοράς, ο ερευνητής δημιουργεί μια υπόθεση και στη συνέχεια ελέγχει την εγκυρότητά της βασιζόμενος στη θεωρία των πιθανοτήτων. Μια υπόθεση (hypothesis) είναι μια αφαιρετική δήλωση της σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών που μπορούν να μετρηθούν. Η μηδενική υπόθεση αποτελεί την υπόθεση που ο ερευνητής θα ελέγξει. Ονομάζεται επίσης και υπόθεση της μη διαφοράς (hypothesis of no difference). Η εναλλακτική υπόθεση είναι η «θετική εκδοχή» της μηδενικής υπόθεσης. Οι έλεγχοι των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιούνται με ποικίλα στατιστικά τεστ, τα οποία διαχωρίζονται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τα τεστ ενός δείγματος (one-sample tests) και τα τεστ δύο δειγμάτων (two-sample tests). Τα τεστ ενός δείγματος συγκρίνουν το δείγμα με τον πληθυσμό και εξετάζουν αν το στατιστικό δείγμα δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά σε μια παράμετρο του πληθυσμού. Στα τεστ δύο δειγμάτων ελέγχεται αν δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Οι μεταβλητές που μετρώνται στην έρευνα αγοράς είναι προτιμότερο να ακολουθούν προσεγγιστικά την κανονική κατανομή. Στην περίπτωση που η κατανομή του δείγματος δεν είναι κανονική, ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει ένα μη παραμετρικό τεστ.

15 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 1 Berkson, J. (1942), Tests of Significance Considered as Evidence, Journal of the American Statistical Association, Vol. 37, pp Clark, C.A. (1963), Hypothesis Testing in Relation to Statistical Methodology, Review of Educational Research, Vol. 33, pp Ewen, R.B. (1988), The Workbook for Introductory Statistics for the Behavioral Sciences, Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich. Fisher, R.A. (1955), Statistical Methods and Scientific Induction, Journal of the Royal Statistical Society B, Vol. 17, pp Geary, R.C. (1947), Testing for Normality, Biometrika, Vol. 34, pp Hartwig, F., B. Dearing, B.E. (1979), Exploratory Data Analysis, Newberry Park, CA: Sage Publications. Hayes, J.R., R.E. Young, M.L. Matchett, M. McCaffrey, C. Cochran and T. Hajduk (1992), Reading Empirical Research Studies: The Rhetoric of Research, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Hinkle, D.E., W. Wiersma and S.G. Jurs (1988), Applied Statistics for the Behavioral Sciences, Boston: Houghton. Hodges Jr., J.L. and E.L. Lehmann (1954), Testing the Approximate Validity of Statistical Hypotheses, Journal of the Royal Statistical Society B, Vol. 16, pp Kolstoe, R.H. (1969), Introduction to Statistics for the Behavioral Sciences, Homewood, ILL: Dorsey. Lancaster, H.O. (1961), Significance Tests in Discrete Distributions, Journal of the American Statistical Association, Vol. 56, pp Lehmann, E. L. (1955), Ordered Families of Distributions, The Annals of Mathematical Statistics, Vol. 26, pp Levin, J. and A.F. James (1991), Elementary Statistics in Social Research, 5th ed. New York: Harper Collins. Mendenhall, W. (1975), Introduction to Probability and Statistics, 4th edition, North Scltuate, MA: Duxburry Press.

16 1 κ ε φ ά λ α ι ο Moore, D.S. (1979), Statistics: Concepts and Controversaries, 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Company. 36 Morrison, D.E. and R.E. Henkel (1970), The Significance Test Controversy, Chicago: Aldine Publishing Company. Natrella, M.G. (1960), The Relation Between Confidence Intervals and Tests of Significance, The American Statistician, Vol. 14, pp , 33 Pitman, E.J.G. (1937), Significance Tests Which May be Applied to Samples From any Populations, Journal of the Royal Statistical Society B, Vol. 4, pp Pitman, E.J.G. (1957), Statistics and Science, Journal of the American Statistical Association, Vol. 25, pp Ratcliff, R. (1979), Group Reaction Time Distributions and An Analysis of Distribution Statistics, Psychological Bulletin, Vol. 86, pp Runyon, R.P. and C.A. Insko (1971), Introduction Statistics for the Behavioral Sciences, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Savage, I.R. (1957), Nonparametric Statistics, Journal of the American Statistical Association, Vol. 52, pp Thomas, E.A.C. and B.H. Ross (1980), On Αppropriate Procedures for Combining Probability Distributions within the Same Family, Journal of Mathematical Psychology, Vol. 21, pp Tyler, R.W. (1931), What is Statistical Significance? Educational Research Bulletin, Vol. 10, pp Zimmerman, D.W. (1975), Probability Spaces, Hilbert Spaces, and the Axioms of Test Theory, Psychometrika, Vol. 40, pp Zimmerman, D.W. (1976), Test Theory with Minimal Assumptions, Educational and Psychological Measurement, Vol. 36, pp

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπό Παναγιώτη Λαζαρίδη* Abstract

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανδρομάχη Σκουφά Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t)

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) (Basic Sampling Tecniques and Questionnaire Analysis using (t) test). Εισαγωγή Η Δειγματοληψία είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ιωάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής john@polsci.auth.gr, chadji@posci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Δημήτριος Χατζούδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης dchatzoudes@yahoo.gr Ειρήνη Χαρατσίδου

Διαβάστε περισσότερα