ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)"

Transcript

1 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS. Τ σεµνά είνα σχεδασµέν µε τέτ τόπ, ώστε να καλύπτε τα βασκά στάδα τη δαδκασία ανάλυση δεδµένων: την εσαγωγή κα τν σµό, την γάνωση κα τππίηση των δεδµένων, την παυσίαση κα δανµή των απτελεσµάτων. Σε πνδήπτε έχε λίγη ή καθόλυ εµπεία στην χήση τυ SPSS κα θέλε να γίνε επδέξ κα απτελεσµατκό χήστη τυ λγσµκύ. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν εγασία των Windows. εν απατείτα πηγύµενη γνώση τυ SPSS. Εσαγωγή στ πεβάλλν εγασία τυ SPSS for Windows Εσαγωγή δεδµένων στν Data Editor τυ SPSS Οσµό µεταβλητών κα ελλεπυσών τµών Εσαγωγή δεδµένων από Excel, Access κα ASCII µφή ηµυγία νέων µεταβλητών αχείση εωτήσεων πλλαπλών απαντήσεων Επλγή των κατάλληλων στατστκών µέτων Πίνακε δπλή εσόδυ ηµυγία γαφηµάτων Εκτύπωση, απθήκευση κα δανµή απτελεσµάτων SPSS Base v ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙΙ Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά έχε στόχ τη λεπτµεέστεη δεεύνηση των δυναττήτων τυ SPSS. Έχε σχεδαστεί µε τέτ τόπ, ώστε να απτελεί τη συνέχεα τυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι» κα ταυτόχνα να καλύπτε τ ανάγκε των χηστών πυ γνωίζυν τ SPSS κα χεάζντα µία πεσσότε εξεδκευµένη εκπαίδευση. Τ σεµνά επκεντώνετα στην αυτµατπίηση των εγασών, στη δαχείση αχείων δεδµένων κα απτελεσµάτων κα στην απστλή των απτελεσµάτων σε άλλε εφαµγέ των Windows. Σε πνδήπτε έχε χησµπήσε τ SPSS κα θέλε να εκπαδευτεί πάνω στ ευύτεε δυνατότητέ τυ. Σε πνδήπτε εγάζετα µε τ SPSS κα θέλε να µάθε τόπυ γα να χησµπεί τ λγσµκό σωστά κα απτελεσµατκά. Εµπεία στην χήση τυ SPSS for Windows ή πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Σύνθετε τππήσε αχείων δεδµένων ηµυγία σύνθετων µεταβλητών Σύνθετε συνθήκε επλγή εγγαφών Συνένωση αχείων µεταβλητών ή εγγαφών Αυτµατπίηση εγασών µέσω τυ κώδκα Syntax Αυτµατπίηση εγασών µέσω τυ Production Mode ηµυγία κα τππίηση πτύπων γαφκών κα πνάκων Τππίηση απτελεσµάτων µέσω τυ Pivot Table Editor Έλεγχ τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS Μεταφά απτελεσµάτων σε άλλε εφαµγέ SPSS Base v

2 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 1 ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & τ SPSS Tables Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά επκεντώνετα στη δηµυγία πνάκων µέσα από τ δευυµένε δυνατότητε των OLAP Tools τυ SPSS Base System, καθώ κα τυ πόσθετυ τµήµατ SPSS Tables. Ξεκνάε από την πααγωγή απλών πνάκων κα πχωά δαδχκά στη δηµυγία συνθετότεων σχεδίων. Μέσω τυ σεµναίυ κατανείτα η λετυγία των δαθέσµων επλγών, µε σκπό την βέλτστη αξπίηση τυ λγσµκό στην πααγωγή πνακπήσεων. Σε πνδήπτε δαθέτε λίγη ή καθόλυ εµπεία στη χήση των SPSS OLAP κα τυ SPSS Tables, κα θέλε να κατανήσε σε βάθ τ δυνατότητέ τυ, πκεµένυ να παάγε γήγα πίνακε υψηλή πότητα. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν των Windows κα σε βασκέ δαδκασίε τυ SPSS Base System. Βασκέ γνώσε σµύ κα δαχείση δεδµένων κα πααγωγή απλών πνάκων συχντήτων, πνάκων δπλή εσόδυ κα πνάκων µέσων όων. Πεεχόµενα σεµναίυ Σύγκση χαακτηστκών σε πίνακε µε stacked κα nested δµή Πσδσµό των στατστκών µέτων πυ απεκνίζντα στν πίνακα Πσθήκη συνόλων κα υπσυνόλων Εσαγωγή τίτλων κα υπόττλων Πνακπίηση εωτήσεων πλλαπλών απαντήσεων Στατστκί έλεγχ κα απεκόνσή τυ στυ πίνακε Χήση των εντλών syntax γα απτελεσµατκή αναπααγωγή πνάκων SPSS Base v.12.0, SPSS Tables v.12.0 ΚΟΣΤΟΣ : ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Μεθδλγία & Σχεδασµό Έευνα Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά απτελεί εσαγωγή στη µεθδλγία εευνών κα καλύπτε όλα τα στάδα µα έευνα. Ξεκνάε από τη δεγµατληψία κα συνεχίζε µε τη γαφή εωτήσεων, τη σύνταξη εωτηµατλγίων, την επίτευξη υψηλών πσστών ανταπόκση στην έευνα κα την πετµασία των δεδµένων γα ανάλυση. Σε πνδήπτε επθυµεί να µάθε ή να γανώσε τη δαδκασία δεξαγωγή εευνών από τα πώτα βήµατα σχεδασµύ µέχ την πετµασία των δεδµένων γα ανάλυση. Σε πνδήπτε δηµυγεί φόµε εωτηµατλγίων κα χεάζετα κάπ µέσ γα την έγκυη κα γήγη εσαγωγή δεδµένων, καθώ κα γα τν έλεγχ τη ακίβεα των δεδµένων τη έευνα. Ενδαφέν γα την γάνωση κα δεξαγωγή εευνών. εν απατείτα πηγύµενη γνώση τυ SPSS. Συνλκή εσαγωγή στν σχεδασµό κα την γάνωση τη έευνα Είδη συλλεγόµενων δεδµένων εγµατληψία Είδη εωτήσεων κα σύνταξη αυτών Σχεδασµό εωτηµατλγίυ ηµυγία κανόνων έγκυη εσαγωγή δεδµένων ηµυγία κανόνων γήγη εσαγωγή δεδµένων Πόσθετα εγαλεία κα χαακτηστκά τυ SPSS Data Entry SPSS Base System v.12.0, SPSS Data Entry Builder v.4.0 2

3 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 1 ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στη Στατστκή Σκέψη Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα την εσαγωγή σε υσώδε έννε τη στατστκή µεθδλγία. Μυεί τυ συµµετέχντε στν εντπσµό κα τν έλεγχ κυµµένων σχέσεων στα δεδµένα, κάνντα κατανητό πότε κα γατί χησµπύµε τ δάφε τεχνκέ, καθώ κα πώ να τ χησµπύµε, ώστε να εµπστευόµαστε τα απτελέσµατά τυ. Τ σεµνά πεέχε µία πλήη γκάµα τεχνκών ανάλυση δεδµένων πυ γα σµένυ θα απτελέσυν τν κύ όγκ των γνώσεων πυ θα χησµπήσυν, ενώ γα άλλυ θα απτελέσυν τη βάση γα την κατανόηση συνθετότεων τεχνκών ανάλυση. Σε άτµα πυ δεν γνωίζυν τ βασκέ αχέ τη στατστκή µεθδλγία ή θα ήθελαν να θυµηθύν έννε πυ έχυν ακύσε στ παελθόν, αλλά πυ δεν έχυν χησµπήσε. ΚΟΣΤΟΣ : 205 Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν των Windows. Εξκείωση µε βασκέ δαδκασίε τυ SPSS Base, όπω σµό µεταβλητών, η εσαγωγή κα µφπίηση δεδµένων, τ άνγµα κα η απθήκευση αχείων SPSS. Εναλλακτκά, πτείνετα η παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι», ενώ δεν είνα απααίτητη η γνώση στατστκών εννών ή µεθδλγών. Είδ / τύπ δεδµένων κα σµό µέτυ Επλγή τη κατάλληλη δεευνητκή τεχνκή βάσε τυ είδυ / τύπυ των δεδµένων Πίνακε συχντήτων απόλυτων τµών ή πσστών Καννκή κατανµή σπυδαότητα Πεγαφκά µέτα κεντκή θέση (π.χ. µέσ ό, δάµεσ, κυφή) Πεγαφκά µέτα δασπά (π.χ. δακύµανση, τυπκή απόκλση) Πίνακε δπλή εσόδυ (cross-tabs) Έλεγχ Χ 2 Μελέτη συσχέτση (correlations) Υπλγσµό µέσων όων µάδων Έλεγχ µέσων όων (t-tests) Γαφήµατα άβδων, στγάµµατα, Boxplots, Steam-and-leaf plots, Scatter plots SPSS Base v ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Ανάλυση Κατηγκών εδµένων Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά αυτό είνα δανκό γα όσυ θέλυν να εξετάσυν πεατέω τα κατηγκά δεδµένα τυ κα να δηµυγήσυν πβλέψε νέων ή µελλντκών πεπτώσεων από αυτά. Σε αναλυτέ ή λήπτε απφάσεων πυ επθυµύν να κατανήσυν υπµάδε κα να κάνυν πβλέψε από τα κατηγκά δεδµένα. Τυπκέ εφαµγέ γα εντπσµό τυ υππληθυσµύ, γα παάδεγµα: α) πυ θα ανταπκθεί θετκά σε µία πωθητκή ενέγεα, β)υψηλύ πστωτκύ κνδύνυ, κα γ)πυ θα αγάσυν ένα συγκεκµέν πϊόν κ.λ.π. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν των Windows. Βασκέ γνώσε εννών (π.χ. µέτα κεντκή θέση, δασπά κα πνάκων δασταύωση). Εφαµγέ, στόχ κα υπθέσε δηµυγία µντέλων δέντων απφάσεων ηµυγία δέντων απφάσεων CHAID κα C&RT Conjoint Analysis Correspondence Analysis SPSS Base System v.12.0, SPSS Categories v.12.0, SPSS Conjoint Analysis v.12.0, SPSS Answer Tree v.3.1 3

4 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ ηµυγία Μντέλων Πόβλεψη Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά αφά τη δηµυγία µντέλων γα την πόβλεψη νέων ή µελλντκών γεγνότων ή καταστάσεων. Στη δάκεα τυ σεµναίυ δδάσκετα η Γαµµκή (Linear), η Λγστκή Παλνδόµηση (Logistic Regression), καθώ κα η Πλυωνυµκή Λγστκή Παλνδόµηση (Multinomial Logistic Regression). Σκπό τυ σεµναίυ είνα πσδσµό των εωτηµάτων στα πία δίνυν απάντηση πααπάνω τεχνκέ, η πεγαφή των µτήτων κα των δαφών τυ, η πεγαφή τη σωστή εφαµγή τυ κα η επεξήγηση των πααγόµενων απτελεσµάτων. Σε πνδήπτε επθυµεί να µάθε να δηµυγεί σωστά µντέλα πόβλεψη µε σκπό την κατανόηση κα αξπίηση των απτελεσµάτων τυ. Γνώση βασκών στατστκών εννών όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία τυ SPSS όσν αφά τν σµό µεταβλητών, τ άνγµα κα την απθήκευση αχείων, την πααγωγή βασκών πεγαφκών µέτων κα τ βασκέ λετυγίε δηµυγία νέων µεταβλητών µέσω των εντλών compute κα recode. Εναλλακτκά απατείτα η πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Υπθέσε γα την εφαµγή κάθε τεχνκή Οµότητε κα δαφέ µεταξύ των τεχνκών Πότε κα γατί χησµπείτα κάθε τεχνκή Πααγωγή µντέλων στ SPSS for Windows Εµηνεία απτελεσµάτων Ρυθµίσε γα πααγωγή των επθυµητών µέτων κα πνάκων SPSS Base v.12.0, SPSS Regression Models v ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Ανάλυση Χνλγκών εδµένων & ηµυγία Πόβλεψη Πεγαφή σεµναίυ Σκπό τυ σεµναίυ είνα η εσαγωγή στη µελέτη χνλγκών δεδµένων κα η δηµυγία µντέλων µε σκπό την πόβλεψη. δάσκετα τόπ πααγωγή πβλέψεων µέσω εδκά σχεδασµένων µντέλων χνλγκών δεδµένων κα η αξπίηση αυτών µέσω What If? σεναίων. Σε πνδήπτε θέλε να αναλύσε δεδµένα πυ συλλέγντα σε τακτά σταθεά δαστήµατα χόνυ κα επθυµεί να παάγε γήγα, έγκυε πβλέψε. Σε όπν θέλε να τεκµηώσε αθµητκά, εναλλακτκά σενάα απφάσεων γα τ µελλντκέ τυ δάσε. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία των Windows. Γνώση βασκών στατστκών εννών, όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Βασκέ αχέ δεδµένων χνλγκών σεών Εσαγωγή στ πστκέ πβλέψε κα πείληψη των τεχνκών αδκασία δηµυγία κα έλεγχ εγκυότητα τυ µντέλυ αυτύ Πεβάλλν εγασία τυ SPSS Decision Time Οδηγί δηµυγία πβλέψεων (Forecast Wizards) Μντέλα Exponential smoothing, γα επχακά κα µη δεδµένα Μντέλα ARIMA (Box-Jenkins), γα επχακά κα µη δεδµένα είκτε κα γαφήµατα ελέγχυ τη ακίβεα των µντέλων SPSS Decision Time / WhatIf? v.1.1 4

5 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Τµηµατπίηση & Οµαδπίηση Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά επκεντώνετα στη δεεύνηση κυµµένων σχέσεων κα δεσµών µεταξύ των δεδµένων µε σκπό τη δηµυγία µάδων. Εππλέν αντκείµεν τυ σεµναίυ απτελεί η δεεύνηση, κατανόηση κα αξπίηση των απτελεσµάτων τη µαδπίηση πυ πκύπτε από την εφαµγή των δαφόων τεχνκών. Σκπό έχε την πεγαφή τυ τόπυ δηµυγία µάδων συναφών χαακτηστκών, δτήτων ή συµπεφών. Σε πνδήπτε επθυµεί να εκµεταλλευτεί τα φέλη τη πλήη κατανόηση των σχέσεων των δεδµένων τυ, σχετκά µε µάδε καταναλωτών ή πϊόντων, µάδε ασθενών ή θεαπεών, πελατών ή πεχών κ.λ.π. Γνώση βασκών στατστκών εννών όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία τυ SPSS όσν αφά τν σµό µεταβλητών, τ άνγµα κα την απθήκευση αχείων, την πααγωγή βασκών πεγαφκών µέτων κα τ βασκέ λετυγίε δηµυγία νέων µεταβλητών µέσω των εντλών compute κα recode. Εναλλακτκά πτείνετα η πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Εσαγωγή στην έννα τη τµηµατπίηση κα τη δηµυγία µάδων Πααγντκή ανάλυση Factor Analysis Ανάλυση Συστάδων Hierarchical Cluster Analysis Ανάλυση Συστάδων K-Means Cluster Analysis Ανάλυση Συστάδων Two Step Cluster Analysis Εφαµγή κα εµηνεία απτελεσµάτων SPSS Base v ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στη Syntax γλώσσα τυ SPSS Πεγαφή σεµναίυ Τ µνήµε αυτό σεµνά, έχε σχεδαστεί γα χήστε τυ SPSS κα έχε στόχ την εσαγωγή τυ στη Syntax γλώσσα τυ λγσµκύ SPSS. Κατά τη δάκεα τυ σεµναίυ δδάσκντα κανόνε γαφή κα τππίηση τη Syntax γλώσσα, τόπ δηµυγία συνθηκών, καθώ κα τα φέλη χήση από αυτή, στην επαναληπτκή δεξαγωγή αναλύσεων, χωί τη χήση των πααθύων εντλών τυ SPSS. Στυ χήστε τυ SPSS πυ παγµατπύν επαναλαµβανόµενε ή ανάλγε αναλύσε σε τακτά χνκά δαστήµατα. Στυ χήστε πυ θέλυν να αξπήσυν τ ευύτεε δυνατότητε τυ λγσµκύ βελτώνντα την πότητα κα µεώνντα τν χόν εγασία τυ καθώ κα σε όσυ επθυµύν να αναπτύξυν πεσσότε σύνθετα πγάµµατα (macros ή scripts) µε την βήθεα τυ SPSS. Εµπεία στη χήση τυ SPSS for Windows ή πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Πεγαφή τη χήση κα τη εφαµγή τη Syntax γλώσσα Κανόνε κα δµή τη Syntax γλώσσα Τόπ δηµυγία κα ενεγπίηση Χήση τη βήθεα στη γαφή τη Syntax γλώσσα αθέσµ τόπ δαχείση δεδµένων µέσω τη Syntax γλώσσα Πόσθετε επλγέ εντλών δαθέσµων µόν στη Syntax γλώσσα Πεγαφή τυ Debugging κα ανάγνωση µηνυµάτων λάθυ SPSS Base v ΚΟΣΤΟΣ : 205 5

6 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Μντέλα Ανάλυση ακύµανση (ANOVA) Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά ξεκνάε µε µα σύντµη αναφά τυ ελέγχυ t-test, έπετα επεκτείνετα επάνω σε εκείνε τ αχέ πυ απατύντα γα να καλύψε τη ανάλυση δακύµανση κατά ένα παάγντα (oneway analysis of variance) κα, στη συνέχεα, π σύνθετε µφέ τη τεχνκή ANOVA. Σε πνδήπτε χεάζετα να κατανήσε την ανάλυση δακύµανση κα συγγενεί τεχνκέ. Απευθύνετα σε όπν θα ήθελε να ανχνεύσε δαφέ µεταξύ µάδων πάνω σε µα ή πεσσότεε κύε µετήσε. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία τυ SPSS όσν αφά τν σµό µεταβλητών, τ άνγµα κα την απθήκευση αχείων, την πααγωγή βασκών πεγαφκών µέτων κα τ βασκέ λετυγίε δηµυγία νέων µεταβλητών µέσω των εντλών compute κα recode. Γνώση βασκών στατστκών εννών όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Εναλλακτκά πτείνετα η πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Πεεχόµενα σεµναίυ εεύνηση δεδµένων Έλεγχ µέσων όων (t-tests) Ανάλυση ακύµανση κατά ένα παάγντα (ANOVA) Ανάλυση ακύµανση κατά n-παάγντε Multivariate Analysis of Variance Ανάλυση Συν-δακύµανση (ANCOVA) Ανάλυση ακύµανση µε επαναλαµβανόµενε µετήσε (Repeated Measures) SPSS Base v.12.0, SPSS Advanced Models 1 ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ Data Mining Πεγαφή τυ σεµναίυ Στόχ αυτύ τυ µνήµευ σεµναίυ είνα η εσαγωγή στα βασκά βήµατα τη δαδκασία Data Mining. Τ σεµνά επκεντώνετα στν σµό στόχων, στν τόπ πσδσµύ εευνητκών εωτήσεων, στν τόπ γάνωση κα καθασµύ των δεδµένων, στην επλγή τη αναλυτκή µεθόδυ, στην παυσίαση των απτελεσµάτων κα τν αυτµατσµό. Απτελεί τ πώτ από τα σεµνάα πυ θα γανωθύν από την SPSS BI Greece γα τ Data Mining. Σε αναλυτέ ή µη πυ έχυν ακύσε γα τ Data Mining κα θέλε να µάθε λεπτµέεε. Σε όπν θεωεί ότ τ Data Mining θα ήταν ωφέλµ γα την επχείηση ή τν γανσµό τυ αλλά δεν γνωίζε από πυ πέπε να ξεκνήσε. Σε όπν ωτά, «τ πέπε να λάβυµε υπόψη µα κατά την έναξη ενό έγυ Data Mining;» Ενδαφέν γα τ Data Mining. Πεεχόµενα σεµναίυ Οσµό, στόχ κα πεληπτκή στκή αναφά τυ Data Mining Πσδσµό κα δαπίστωση επχεηµατκύ εωτήµατ Οσµό στόχων έγυ Data Mining δεδµένυ τυ επχεηµατκύ πλασίυ αθέσµα δεδµένα γα επίλυση τυ επχεησακύ πβλήµατ Πόσβαση σε πηγέ βάσεων δεδµένων Μετασχηµατσµό κα πετµασία δεδµένων Μέθδ Data Mining Εµηνεία απτελεσµάτων γα τη λήψη απφάσεων Τ σεµνά απτελεί την εσαγωγκή πσέγγση στ Data Mining χωί πακτκέ εφαµγέ στ Clementine ή σε άλλα εγαλεία Data Mining τη SPSS. ΚΟΣΤΟΣ : 205 6

7 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ Clementine Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά αυτό µυεί τυ συµµετέχντε στ Clementine, µέσα από µία πλήη πεήγηση στ πεβάλλν κα τ δότητέ τυ. Είνα σχεδασµέν µε τέτ τόπ ώστε να αναδεκνύε κα να πεγάφε τ βασκέ λετυγίε τυ Clementine πάνω στα βήµατα τη CRISP DM µεθδλγία. Μετά την λκλήωση τυ σεµναίυ συµµετέχντε θα έχυν απκτήσε σαφή άπψη γα τα δαθέσµα εγαλεία τυ Clementine κα γα την χησµπίησή τυ στα πλαίσα δαδκασών Data Mining. Σε αναλυτέ ή µη πυ θέλυν να µάθυν να χησµπύν τ Clementine στην επίλυση επχεηµατκών πβληµάτων. Σε όπν θεωεί τ Data Mining ωφέλµ γα την επχείηση ή τν γανσµό τυ, κα θα ήθελε να γνωίσε τν τόπ µπεί να τ χησµπήσε στην επίλυση των πβληµάτων τυ. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν εγασία των Windows. Σκόπµη είνα η πηγύµενη επαφή µε δεδµένα ή άλλα εγαλεία ανάλυση. Πεεχόµενα σεµναίυ Εσαγωγή στ Data Mining Μεθδλγία CRISP-DM Εσαγωγή στ Clementine Οπτκό πγαµµατσµό Ανάγνωση δεδµένων εεύνηση δεδµένων Μετασχηµατσµό δεδµένων Εντπσµό σχέσεων στα δεδµένα Τεχνκέ µντελπίηση στ Clementine ανµή απτελεσµάτων Clementine v.8.5 7

8 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα σεµνάα παγµατπύντα σε εδκά δαµφωµένη κα εξπλσµένη αίθυσα σεµναίων στα γαφεία τη εταία µα, πυ βίσκντα στην δό Πανόµυ 74, στυ Αµπελόκηπυ, στν 4 όφ (απέναντ από τη στάση ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ). ΕΝ Ο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ανεξάτητα από τυ δδακτκύ κύκλυ πυ παυσάζντα στ πόγαµµα σεµναίων τη εταία µα, η SPSS BI Greece µπεί να πσφέε σεµνάα εδκά σχεδασµένα, ώστε να ανταπκίνντα σε συγκεκµένε απατήσε κάθε πελάτη. Τα σεµνάα αυτά σχεδάζντα σε συνεγασία τυ υπεύθυνυ εκπαδευτή τη SPSS κα τυ εκπσώπυ τυ πελάτη κα µπύν να καλύψυν κάθε πϊόν λγσµκύ κα λύση πυ πσφέε η SPSS. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στυ εκπαδευόµενυ δίνετα πλήη σεά εκπαδευτκύ υλκύ, καθώ κα βεβαίωση παακλύθηση. Στην πείπτωση κατά την πία, γα τη δεξαγωγή τυ µαθήµατ πβλέπετα η χήση Ηλεκτνκών Υπλγστών, εκπαδευόµεν θα έχυν στη δάθεσή τυ ένα Η/Υ ανά 2 άτµα, ώστε να εκτελύν τα όσα δδάσκντα παάλληλα µε τν εσηγητή. Κατά τη δεξαγωγή τυ κάθε σεµναίυ χησµπύντα κατάλληλα πτκ-ακυστκά µέσα, πυ σε συνδυασµό µε την άτα κα υψηλύ εππέδυ επστηµνκή κα εκπαδευτκή κατάτση των εσηγητών τη SPSS, καθώ κα τη συγκεκµένη δάθωση τυ κάθε σεµναίυ, δηγύν στην υλπίηση εκπαδευτκών πγαµµάτων υψηλών πτκών πδαγαφών, όπω αυτέ ίζντα από την SPSS Inc. δεθνώ. Όλα τα σεµνάα ξεκνύν στ 10:00 π.µ. Ο αθµό των εκπαδευµένων ανά σεµνά δεν υπεβαίνε τα 8 άτµα. Πκεµένυ να υλπηθεί κάθε εκπαδευτκό σεµνά θα πέπε να υπάχυν συνλκά τυλάχστν 3 συµµετχέ. Τ κόστ κάθε σεµναίυ, όπω φαίνετα στ «πόγαµµα εκπαδευτκών σεµναίων», συµπελαµβάνε 18% Φ.Π.Α. Η γαπτή δήλωση συµµετχή απτελεί κα δελτί πααγγελία των εκπαδευτκών σεµναίων πυ έχυν σηµεωθεί. Μία εβδµάδα πν την ηµεµηνία τυ εκπαδευτκύ σεµναίυ εκδίδετα τµλόγ µε τα στχεία πυ αναγάφντα στη γαπτή δήλωση συµµετχή κα απστέλλετα εκπαδευόµεν. Με την έκδση τυ τµλγίυ, απστέλλετα επβεβαωτκό fax. Σε πείπτωση πυ δεν είνα δυνατή η συµµετχή στ σεµνά αυτό, θα πέπε να εδπήσετε την εταία εγγάφω τυλάχστν δέκα (10) ηµέε πν την καθσµένη ηµεµηνία δεξαγωγή τυ, ώστε να ακυωθεί η συµµετχή γα τη συγκεκµένη ηµεµηνία. Στην πείπτωση εκτάκτυ κωλύµατ η συµµετχή µετατίθετα κατόπν συνεννόηση σε επόµενη ηµεµηνία δεξαγωγή τυ συγκεκµένυ σεµναίυ. Σε πείπτωση αναβλή από την εταία µα τυ σεµναίυ, η συµµετχή σε αυτή την πείπτωση µετατίθετα, κατόπν συνεννόηση, σε επόµενη ηµεµηνία δεξαγωγή τυ συγκεκµένυ σεµναίυ. Σε πείπτωση πεξόφληση τυ κόστυ ενό σεµναίυ πσφέετα έκπτωση 5% στ αναγαφόµενε τµέ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τ κόστ κάθε εκπαδευτκύ µα πγάµµατ, είνα δυνατόν να καλυφθεί από τν Ο.Α.Ε.. Γα πεσσότεε πληφίε µπείτε να απευθύνεστε στ γαφεί Ο.Α.Ε.. Αµπελκήπων τηλέφων επκνωνία Γα δηλώσε συµµετχή στείλτε µα µε φαξ συµπληωµέν τ «δελτί συµµετχή», (Υπ. Σεµναίων: Κ Βασίλη Πανάγ). Γα εππλέν πληφίε σχετκά µε τα σεµνάα τη SPSS BI Greece επκνωνήστε µαζί µα τηλ.: , fax: Όλα τα πηγύµενα είνα δυνατόν να τππηθύν ή να αλλάξυν από την SPSS BI Greece A.E., χωί καµία εδπίηση. 8

9 ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο κ τ ώ β Εσαγωγή στη Στατστκή Σκέψη Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙΙ Μεθδλγία & σχεδασµό έευνα Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & SPSS Tables ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ Ν έ µ β Ανάλυση Κατηγκών εδµένων Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Τµηµατπίηση & Οµαδπίηση ηµυγία µντέλων πόβλεψη Ι α ν υ ά Φ ε β υ ά Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Εσαγωγή στη Στατστκή Σκέψη Μεθδλγία & σχεδασµό έευνα Ο ΟΣ/ΑΡ.: ΠΟΛΗ : Τ.Κ.: Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙI ΤΗΛ. : FAX : Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & SPSS Tables Εσαγωγή στ Clementine 22 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Εσαγωγή στη Syntax γλώσσα τυ SPSS Π: SPSS BI GREECE A.E. Πανόµυ 74, Αθήνα, Fax: ΕΤΑΙΡΙΑ : ΟΝΟΜ/ΝΟ : ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ : Ηµ/νία: ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ε κ έ µ β Μντέλα Ανάλυση ακύµανση (ANOVA) Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙΙ Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & SPSS Tables Εσαγωγή στ DATA MINING Μ ά τ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Ανάλυση Κατηγκών εδµένων ηµυγία µντέλων πόβλεψη Τµηµατπίηση & Οµαδπίηση ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART I Πρόκειται για το εισαγωγικό σεµινάριο στη χρήση του λογισµικού SPSS. Είναι ο αρχικός οδηγός του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του SPSS. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 www.predicta.gr ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΔΕΥΤΚΩΝ ΣΕΜΝΑΡΩΝ MEMBER OF PRC GROUP P R E D I C T A A. E., Χ α τ ζ η κ ω ν σ τ α ν τ ή 18, 1 1 5 2 3 Α θ ή ν α, Τηλ. 2 1 0-6 9 3 1 0 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, F a x 2 1 0 6 9 3

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Analytics Software Training.

Advanced Analytics Software Training. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JAN - JUL 2017 Advanced Analytics Software Training. STATISTICS MODELING DEPLOYMENT Predicta S.A. Χατζηκωνσταντή 18, Αθήνα, 115 24 T. +30 210 69 31 040 F. +30 210 69 31 079 E. info@predicta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΝΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΚΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΗΣΗ του/της ΠΡΟΣ: Τ.Ε.. ΧΑΛΚΔΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σ. Δ. Ο. ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΗΣΗΣ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Τ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: / / Τ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΚΑΣ: Τ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ: Τ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: τ e-mail: τ Παρακαλώ να με προσλάβετε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 116 Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τεχ 116/ Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Gj By: Πόσ εφικτή είναι η καλλιέγειά τυ στην Ελλάδα; 13 Πια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or Αnalytical Statistics)

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis Entry ERP Payroll III

Atlantis Entry ERP Payroll III Atlantis Entry ERP Payroll III Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Entry ERP Payroll III Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις

Μάθηµα: ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις Μάθηα: ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7 ου εξαήνου ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Ασκήσεις Αποστέλλονται πακέτα σταθεού ήκους ytes από τον κόβο # στον κόβο #4 έσω των κόβων # και #3 σε σειά, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ: 1946 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΛΟΥΙΖΑ Α.Μ: 2342 ΤΣΑΪΛΑΚΗ ΦΑΝΗ Α.Μ: Οικονομετρικά. Εργαστήριο 15/05/11

ΤΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ: 1946 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΛΟΥΙΖΑ Α.Μ: 2342 ΤΣΑΪΛΑΚΗ ΦΑΝΗ Α.Μ: Οικονομετρικά. Εργαστήριο 15/05/11 ΤΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ: 1946 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΛΟΥΙΖΑ Α.Μ: 34 ΤΣΑΪΛΑΚΗ ΦΑΝΗ Α.Μ: 17 Οικονομετρικά Εργαστήριο 15/5/11 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Σκοπός του παρόντος µαθήµατος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 43, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 43, No 3-4, University of Piraeus ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ενημερωτική Παρουσίαση* Abstract A review is presented

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Παπάνα Αγγελική E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 Περιεχόμενα Πρόλογος 17 Μέρος A ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 23 1.1 Εισαγωγή 23 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 24 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS. Θα επιλέξουμε Type in data ώστε να εισάγουμε νέα στοιχεία και θα επιλέξουμε ΟΚ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS. Θα επιλέξουμε Type in data ώστε να εισάγουμε νέα στοιχεία και θα επιλέξουμε ΟΚ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS To SPSS είναι ένα πακέτο για γενικές στατιστικές αναλύσεις το οποίο από την σκοπιά του οικονομολόγου προσφέρει δυνατότητες που είναι ενδιάμεσα στο Excel και στο Eviews. Θα αρχίσουμε διαβάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Εισαγωγή στο SPSS ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Στόχος του μαθήματος Τα τέσσερα παράθυρα του SPSS Η διαχείριση των αρχείων δεδομένων Βασικά στοιχεία ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες 101 020 ΚΕΦ - Διαχείριση Πωλήσεων Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Λιανική, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Serial Numbers, Παρτίδες Αποθεμάτων, Basic Reports, English Release

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 120 Παασκευή 17 Φεβυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τευχ 120 Παασκευη 17 Φεβυαιυ 2012 Θέματα 6 Μανιτάια, διά, αωματικά φυτά: Νέε καλλιέγειε - Δυνατότητε ανάτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα. της. Μαρίας Κιουρί. Έκθεση-Εργαστήριο

Τα μαθήματα. της. Μαρίας Κιουρί. Έκθεση-Εργαστήριο Έκθεσ-Εγστήο Τ θήτ τς Μίς Κουί www.maison-des-sciences.ac-versailles.fr La Maison des Sciences 2011 Μ έκθεσ-εγστήο που ογνώθκε στο La Maison des Sciences et le CNRS (laboratoire MSC) σε συνεγσί ε το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Σελίδ 1 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: 19.1.211 / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: 25.2.29 / 8 Ισχύει π τι: 19.1.211 εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: 3.3.211 Δελτί δεδμένων σφλεί σύμφων

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SPSS, EXCEL) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα:

Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 7.1. Μορφοποίηση πινάκων 7.2 ηµιουργία Υποδείγµατος Πινάκων (TEMPLATE) 7.3 Κατασκευή Γραφηµάτων 7.4 ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρουσίαση ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 5 : Δίνετι η πργωγίσιμη συνάρτηση, με πεδί ρισμύ κι σύνλ τιμών

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή. Τι είναι Στατιστική 1.2 Μεθοδολογία Ερευνας 1.3 Τι είναι το SPSS 1.4 οµή του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση Πολυδιάστατων (Πολυμεταβλητών) Δεδομένων και Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων (Multivariate Data

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» Σύντοµο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 6Α: Ανάλυση Συσχέτισης Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία)

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία) Στις επόμενες σελίδες υπάρχυν πληρφρίες σχετικές με τ Νέ Πργραμμα Σπυδών τυ Τμήματς ΗΥΣ τυ ΤΕΙ Πειραιά και πως θα γίνει η ΕΝΤΑΞΗ των σπυδαστών στ νέ πρόγραμμα μέσω τυ συστήματς GKEL τυ Τμήματς. Ολι ι σπυδαστές

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισµός της συνέχειας Πράξεις µε συνεχείς συναρτήσεις Συνέχεια συνάρτησης σε διάστηµα Θεωρία Ασκήσεις. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται συνεχής σε σηµεί όταν f () = f ( ).

Διαβάστε περισσότερα

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121 Φ Γ SPSS Dr. υ υ α α Θ α 2012 2 1. Γ SPSS 19.0 1.1 Φ Γ SPSS 4 1.2 Φ Γ 7 1.3 9 1.4 Φ 10 1.5 Pτ ΘHKH IAΓPAΦH 16 1.6 16 1.7 17 1.8 20 1.9 22 1.10 Γ 23 1.11 Γ Φ 25 1.12 Γ 27 1.13 Θ 28 2. Γ Φ 2.1 Θ, Γ, Γ 29

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Χ. Μαγλαρά 1. Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος Γεννήσεως Οικογενειακή Κατάσταση ιεύθυνση Τηλ. ιεύθυνση Εργασίας Τηλ. Εργασίας E-mail 2. Επαγγελµατική Εµπειρία 2006

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σύνολα Δεδομένων - Είδη Ποσοτικής Έρευνας: Παράλογες Ιδέες Γονέων (Δειγματοληπτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (MANAGEMENT SCIENCE/OPERATIONS RESEARCH) Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Η συνολική εικόνα Τοπικές Βάσεις Βάσεις Κεντρικών Συστημάτων Βάσεις Τρίτων Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Warehouse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., -) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) Άσκηση (Εργαστήριο #) Στις εξετάσεις Φεβρουαρίου του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/192/727296 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υποθέσεων ΙI ANOVA

Έλεγχος υποθέσεων ΙI ANOVA Έλεγχος υποθέσεων ΙI ANOVA Μοντέλα στην Επιστήμη Τροφίμων 532Ε Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Έλεγχος υποθέσεων Συνεχή δεδομένα z-test Student s test (t-test) Ανάλυση παραλλακτικότητας ή ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

T-tests One Way Anova

T-tests One Way Anova William S. Gosset Student s t Sir Ronald Fisher T-tests One Way Anova ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Νίκος Ζουρμπάνος Ρούσσος, Π.Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα