ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)"

Transcript

1 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS. Τ σεµνά είνα σχεδασµέν µε τέτ τόπ, ώστε να καλύπτε τα βασκά στάδα τη δαδκασία ανάλυση δεδµένων: την εσαγωγή κα τν σµό, την γάνωση κα τππίηση των δεδµένων, την παυσίαση κα δανµή των απτελεσµάτων. Σε πνδήπτε έχε λίγη ή καθόλυ εµπεία στην χήση τυ SPSS κα θέλε να γίνε επδέξ κα απτελεσµατκό χήστη τυ λγσµκύ. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν εγασία των Windows. εν απατείτα πηγύµενη γνώση τυ SPSS. Εσαγωγή στ πεβάλλν εγασία τυ SPSS for Windows Εσαγωγή δεδµένων στν Data Editor τυ SPSS Οσµό µεταβλητών κα ελλεπυσών τµών Εσαγωγή δεδµένων από Excel, Access κα ASCII µφή ηµυγία νέων µεταβλητών αχείση εωτήσεων πλλαπλών απαντήσεων Επλγή των κατάλληλων στατστκών µέτων Πίνακε δπλή εσόδυ ηµυγία γαφηµάτων Εκτύπωση, απθήκευση κα δανµή απτελεσµάτων SPSS Base v ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙΙ Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά έχε στόχ τη λεπτµεέστεη δεεύνηση των δυναττήτων τυ SPSS. Έχε σχεδαστεί µε τέτ τόπ, ώστε να απτελεί τη συνέχεα τυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι» κα ταυτόχνα να καλύπτε τ ανάγκε των χηστών πυ γνωίζυν τ SPSS κα χεάζντα µία πεσσότε εξεδκευµένη εκπαίδευση. Τ σεµνά επκεντώνετα στην αυτµατπίηση των εγασών, στη δαχείση αχείων δεδµένων κα απτελεσµάτων κα στην απστλή των απτελεσµάτων σε άλλε εφαµγέ των Windows. Σε πνδήπτε έχε χησµπήσε τ SPSS κα θέλε να εκπαδευτεί πάνω στ ευύτεε δυνατότητέ τυ. Σε πνδήπτε εγάζετα µε τ SPSS κα θέλε να µάθε τόπυ γα να χησµπεί τ λγσµκό σωστά κα απτελεσµατκά. Εµπεία στην χήση τυ SPSS for Windows ή πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Σύνθετε τππήσε αχείων δεδµένων ηµυγία σύνθετων µεταβλητών Σύνθετε συνθήκε επλγή εγγαφών Συνένωση αχείων µεταβλητών ή εγγαφών Αυτµατπίηση εγασών µέσω τυ κώδκα Syntax Αυτµατπίηση εγασών µέσω τυ Production Mode ηµυγία κα τππίηση πτύπων γαφκών κα πνάκων Τππίηση απτελεσµάτων µέσω τυ Pivot Table Editor Έλεγχ τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS Μεταφά απτελεσµάτων σε άλλε εφαµγέ SPSS Base v

2 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 1 ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & τ SPSS Tables Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά επκεντώνετα στη δηµυγία πνάκων µέσα από τ δευυµένε δυνατότητε των OLAP Tools τυ SPSS Base System, καθώ κα τυ πόσθετυ τµήµατ SPSS Tables. Ξεκνάε από την πααγωγή απλών πνάκων κα πχωά δαδχκά στη δηµυγία συνθετότεων σχεδίων. Μέσω τυ σεµναίυ κατανείτα η λετυγία των δαθέσµων επλγών, µε σκπό την βέλτστη αξπίηση τυ λγσµκό στην πααγωγή πνακπήσεων. Σε πνδήπτε δαθέτε λίγη ή καθόλυ εµπεία στη χήση των SPSS OLAP κα τυ SPSS Tables, κα θέλε να κατανήσε σε βάθ τ δυνατότητέ τυ, πκεµένυ να παάγε γήγα πίνακε υψηλή πότητα. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν των Windows κα σε βασκέ δαδκασίε τυ SPSS Base System. Βασκέ γνώσε σµύ κα δαχείση δεδµένων κα πααγωγή απλών πνάκων συχντήτων, πνάκων δπλή εσόδυ κα πνάκων µέσων όων. Πεεχόµενα σεµναίυ Σύγκση χαακτηστκών σε πίνακε µε stacked κα nested δµή Πσδσµό των στατστκών µέτων πυ απεκνίζντα στν πίνακα Πσθήκη συνόλων κα υπσυνόλων Εσαγωγή τίτλων κα υπόττλων Πνακπίηση εωτήσεων πλλαπλών απαντήσεων Στατστκί έλεγχ κα απεκόνσή τυ στυ πίνακε Χήση των εντλών syntax γα απτελεσµατκή αναπααγωγή πνάκων SPSS Base v.12.0, SPSS Tables v.12.0 ΚΟΣΤΟΣ : ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Μεθδλγία & Σχεδασµό Έευνα Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά απτελεί εσαγωγή στη µεθδλγία εευνών κα καλύπτε όλα τα στάδα µα έευνα. Ξεκνάε από τη δεγµατληψία κα συνεχίζε µε τη γαφή εωτήσεων, τη σύνταξη εωτηµατλγίων, την επίτευξη υψηλών πσστών ανταπόκση στην έευνα κα την πετµασία των δεδµένων γα ανάλυση. Σε πνδήπτε επθυµεί να µάθε ή να γανώσε τη δαδκασία δεξαγωγή εευνών από τα πώτα βήµατα σχεδασµύ µέχ την πετµασία των δεδµένων γα ανάλυση. Σε πνδήπτε δηµυγεί φόµε εωτηµατλγίων κα χεάζετα κάπ µέσ γα την έγκυη κα γήγη εσαγωγή δεδµένων, καθώ κα γα τν έλεγχ τη ακίβεα των δεδµένων τη έευνα. Ενδαφέν γα την γάνωση κα δεξαγωγή εευνών. εν απατείτα πηγύµενη γνώση τυ SPSS. Συνλκή εσαγωγή στν σχεδασµό κα την γάνωση τη έευνα Είδη συλλεγόµενων δεδµένων εγµατληψία Είδη εωτήσεων κα σύνταξη αυτών Σχεδασµό εωτηµατλγίυ ηµυγία κανόνων έγκυη εσαγωγή δεδµένων ηµυγία κανόνων γήγη εσαγωγή δεδµένων Πόσθετα εγαλεία κα χαακτηστκά τυ SPSS Data Entry SPSS Base System v.12.0, SPSS Data Entry Builder v.4.0 2

3 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 1 ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στη Στατστκή Σκέψη Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα την εσαγωγή σε υσώδε έννε τη στατστκή µεθδλγία. Μυεί τυ συµµετέχντε στν εντπσµό κα τν έλεγχ κυµµένων σχέσεων στα δεδµένα, κάνντα κατανητό πότε κα γατί χησµπύµε τ δάφε τεχνκέ, καθώ κα πώ να τ χησµπύµε, ώστε να εµπστευόµαστε τα απτελέσµατά τυ. Τ σεµνά πεέχε µία πλήη γκάµα τεχνκών ανάλυση δεδµένων πυ γα σµένυ θα απτελέσυν τν κύ όγκ των γνώσεων πυ θα χησµπήσυν, ενώ γα άλλυ θα απτελέσυν τη βάση γα την κατανόηση συνθετότεων τεχνκών ανάλυση. Σε άτµα πυ δεν γνωίζυν τ βασκέ αχέ τη στατστκή µεθδλγία ή θα ήθελαν να θυµηθύν έννε πυ έχυν ακύσε στ παελθόν, αλλά πυ δεν έχυν χησµπήσε. ΚΟΣΤΟΣ : 205 Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν των Windows. Εξκείωση µε βασκέ δαδκασίε τυ SPSS Base, όπω σµό µεταβλητών, η εσαγωγή κα µφπίηση δεδµένων, τ άνγµα κα η απθήκευση αχείων SPSS. Εναλλακτκά, πτείνετα η παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι», ενώ δεν είνα απααίτητη η γνώση στατστκών εννών ή µεθδλγών. Είδ / τύπ δεδµένων κα σµό µέτυ Επλγή τη κατάλληλη δεευνητκή τεχνκή βάσε τυ είδυ / τύπυ των δεδµένων Πίνακε συχντήτων απόλυτων τµών ή πσστών Καννκή κατανµή σπυδαότητα Πεγαφκά µέτα κεντκή θέση (π.χ. µέσ ό, δάµεσ, κυφή) Πεγαφκά µέτα δασπά (π.χ. δακύµανση, τυπκή απόκλση) Πίνακε δπλή εσόδυ (cross-tabs) Έλεγχ Χ 2 Μελέτη συσχέτση (correlations) Υπλγσµό µέσων όων µάδων Έλεγχ µέσων όων (t-tests) Γαφήµατα άβδων, στγάµµατα, Boxplots, Steam-and-leaf plots, Scatter plots SPSS Base v ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Ανάλυση Κατηγκών εδµένων Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά αυτό είνα δανκό γα όσυ θέλυν να εξετάσυν πεατέω τα κατηγκά δεδµένα τυ κα να δηµυγήσυν πβλέψε νέων ή µελλντκών πεπτώσεων από αυτά. Σε αναλυτέ ή λήπτε απφάσεων πυ επθυµύν να κατανήσυν υπµάδε κα να κάνυν πβλέψε από τα κατηγκά δεδµένα. Τυπκέ εφαµγέ γα εντπσµό τυ υππληθυσµύ, γα παάδεγµα: α) πυ θα ανταπκθεί θετκά σε µία πωθητκή ενέγεα, β)υψηλύ πστωτκύ κνδύνυ, κα γ)πυ θα αγάσυν ένα συγκεκµέν πϊόν κ.λ.π. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν των Windows. Βασκέ γνώσε εννών (π.χ. µέτα κεντκή θέση, δασπά κα πνάκων δασταύωση). Εφαµγέ, στόχ κα υπθέσε δηµυγία µντέλων δέντων απφάσεων ηµυγία δέντων απφάσεων CHAID κα C&RT Conjoint Analysis Correspondence Analysis SPSS Base System v.12.0, SPSS Categories v.12.0, SPSS Conjoint Analysis v.12.0, SPSS Answer Tree v.3.1 3

4 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ ηµυγία Μντέλων Πόβλεψη Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά αφά τη δηµυγία µντέλων γα την πόβλεψη νέων ή µελλντκών γεγνότων ή καταστάσεων. Στη δάκεα τυ σεµναίυ δδάσκετα η Γαµµκή (Linear), η Λγστκή Παλνδόµηση (Logistic Regression), καθώ κα η Πλυωνυµκή Λγστκή Παλνδόµηση (Multinomial Logistic Regression). Σκπό τυ σεµναίυ είνα πσδσµό των εωτηµάτων στα πία δίνυν απάντηση πααπάνω τεχνκέ, η πεγαφή των µτήτων κα των δαφών τυ, η πεγαφή τη σωστή εφαµγή τυ κα η επεξήγηση των πααγόµενων απτελεσµάτων. Σε πνδήπτε επθυµεί να µάθε να δηµυγεί σωστά µντέλα πόβλεψη µε σκπό την κατανόηση κα αξπίηση των απτελεσµάτων τυ. Γνώση βασκών στατστκών εννών όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία τυ SPSS όσν αφά τν σµό µεταβλητών, τ άνγµα κα την απθήκευση αχείων, την πααγωγή βασκών πεγαφκών µέτων κα τ βασκέ λετυγίε δηµυγία νέων µεταβλητών µέσω των εντλών compute κα recode. Εναλλακτκά απατείτα η πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Υπθέσε γα την εφαµγή κάθε τεχνκή Οµότητε κα δαφέ µεταξύ των τεχνκών Πότε κα γατί χησµπείτα κάθε τεχνκή Πααγωγή µντέλων στ SPSS for Windows Εµηνεία απτελεσµάτων Ρυθµίσε γα πααγωγή των επθυµητών µέτων κα πνάκων SPSS Base v.12.0, SPSS Regression Models v ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Ανάλυση Χνλγκών εδµένων & ηµυγία Πόβλεψη Πεγαφή σεµναίυ Σκπό τυ σεµναίυ είνα η εσαγωγή στη µελέτη χνλγκών δεδµένων κα η δηµυγία µντέλων µε σκπό την πόβλεψη. δάσκετα τόπ πααγωγή πβλέψεων µέσω εδκά σχεδασµένων µντέλων χνλγκών δεδµένων κα η αξπίηση αυτών µέσω What If? σεναίων. Σε πνδήπτε θέλε να αναλύσε δεδµένα πυ συλλέγντα σε τακτά σταθεά δαστήµατα χόνυ κα επθυµεί να παάγε γήγα, έγκυε πβλέψε. Σε όπν θέλε να τεκµηώσε αθµητκά, εναλλακτκά σενάα απφάσεων γα τ µελλντκέ τυ δάσε. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία των Windows. Γνώση βασκών στατστκών εννών, όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Βασκέ αχέ δεδµένων χνλγκών σεών Εσαγωγή στ πστκέ πβλέψε κα πείληψη των τεχνκών αδκασία δηµυγία κα έλεγχ εγκυότητα τυ µντέλυ αυτύ Πεβάλλν εγασία τυ SPSS Decision Time Οδηγί δηµυγία πβλέψεων (Forecast Wizards) Μντέλα Exponential smoothing, γα επχακά κα µη δεδµένα Μντέλα ARIMA (Box-Jenkins), γα επχακά κα µη δεδµένα είκτε κα γαφήµατα ελέγχυ τη ακίβεα των µντέλων SPSS Decision Time / WhatIf? v.1.1 4

5 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Τµηµατπίηση & Οµαδπίηση Πεγαφή σεµναίυ Τ σεµνά επκεντώνετα στη δεεύνηση κυµµένων σχέσεων κα δεσµών µεταξύ των δεδµένων µε σκπό τη δηµυγία µάδων. Εππλέν αντκείµεν τυ σεµναίυ απτελεί η δεεύνηση, κατανόηση κα αξπίηση των απτελεσµάτων τη µαδπίηση πυ πκύπτε από την εφαµγή των δαφόων τεχνκών. Σκπό έχε την πεγαφή τυ τόπυ δηµυγία µάδων συναφών χαακτηστκών, δτήτων ή συµπεφών. Σε πνδήπτε επθυµεί να εκµεταλλευτεί τα φέλη τη πλήη κατανόηση των σχέσεων των δεδµένων τυ, σχετκά µε µάδε καταναλωτών ή πϊόντων, µάδε ασθενών ή θεαπεών, πελατών ή πεχών κ.λ.π. Γνώση βασκών στατστκών εννών όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία τυ SPSS όσν αφά τν σµό µεταβλητών, τ άνγµα κα την απθήκευση αχείων, την πααγωγή βασκών πεγαφκών µέτων κα τ βασκέ λετυγίε δηµυγία νέων µεταβλητών µέσω των εντλών compute κα recode. Εναλλακτκά πτείνετα η πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Εσαγωγή στην έννα τη τµηµατπίηση κα τη δηµυγία µάδων Πααγντκή ανάλυση Factor Analysis Ανάλυση Συστάδων Hierarchical Cluster Analysis Ανάλυση Συστάδων K-Means Cluster Analysis Ανάλυση Συστάδων Two Step Cluster Analysis Εφαµγή κα εµηνεία απτελεσµάτων SPSS Base v ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στη Syntax γλώσσα τυ SPSS Πεγαφή σεµναίυ Τ µνήµε αυτό σεµνά, έχε σχεδαστεί γα χήστε τυ SPSS κα έχε στόχ την εσαγωγή τυ στη Syntax γλώσσα τυ λγσµκύ SPSS. Κατά τη δάκεα τυ σεµναίυ δδάσκντα κανόνε γαφή κα τππίηση τη Syntax γλώσσα, τόπ δηµυγία συνθηκών, καθώ κα τα φέλη χήση από αυτή, στην επαναληπτκή δεξαγωγή αναλύσεων, χωί τη χήση των πααθύων εντλών τυ SPSS. Στυ χήστε τυ SPSS πυ παγµατπύν επαναλαµβανόµενε ή ανάλγε αναλύσε σε τακτά χνκά δαστήµατα. Στυ χήστε πυ θέλυν να αξπήσυν τ ευύτεε δυνατότητε τυ λγσµκύ βελτώνντα την πότητα κα µεώνντα τν χόν εγασία τυ καθώ κα σε όσυ επθυµύν να αναπτύξυν πεσσότε σύνθετα πγάµµατα (macros ή scripts) µε την βήθεα τυ SPSS. Εµπεία στη χήση τυ SPSS for Windows ή πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Πεγαφή τη χήση κα τη εφαµγή τη Syntax γλώσσα Κανόνε κα δµή τη Syntax γλώσσα Τόπ δηµυγία κα ενεγπίηση Χήση τη βήθεα στη γαφή τη Syntax γλώσσα αθέσµ τόπ δαχείση δεδµένων µέσω τη Syntax γλώσσα Πόσθετε επλγέ εντλών δαθέσµων µόν στη Syntax γλώσσα Πεγαφή τυ Debugging κα ανάγνωση µηνυµάτων λάθυ SPSS Base v ΚΟΣΤΟΣ : 205 5

6 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Μντέλα Ανάλυση ακύµανση (ANOVA) Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά ξεκνάε µε µα σύντµη αναφά τυ ελέγχυ t-test, έπετα επεκτείνετα επάνω σε εκείνε τ αχέ πυ απατύντα γα να καλύψε τη ανάλυση δακύµανση κατά ένα παάγντα (oneway analysis of variance) κα, στη συνέχεα, π σύνθετε µφέ τη τεχνκή ANOVA. Σε πνδήπτε χεάζετα να κατανήσε την ανάλυση δακύµανση κα συγγενεί τεχνκέ. Απευθύνετα σε όπν θα ήθελε να ανχνεύσε δαφέ µεταξύ µάδων πάνω σε µα ή πεσσότεε κύε µετήσε. Εξκείωση µε τ πεβάλλν εγασία τυ SPSS όσν αφά τν σµό µεταβλητών, τ άνγµα κα την απθήκευση αχείων, την πααγωγή βασκών πεγαφκών µέτων κα τ βασκέ λετυγίε δηµυγία νέων µεταβλητών µέσω των εντλών compute κα recode. Γνώση βασκών στατστκών εννών όπω των µέτων κεντκή θέση κα δασπά κα των στατστκών ελέγχων. Εναλλακτκά πτείνετα η πηγύµενη παακλύθηση τυ σεµναίυ «Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι». Πεεχόµενα σεµναίυ εεύνηση δεδµένων Έλεγχ µέσων όων (t-tests) Ανάλυση ακύµανση κατά ένα παάγντα (ANOVA) Ανάλυση ακύµανση κατά n-παάγντε Multivariate Analysis of Variance Ανάλυση Συν-δακύµανση (ANCOVA) Ανάλυση ακύµανση µε επαναλαµβανόµενε µετήσε (Repeated Measures) SPSS Base v.12.0, SPSS Advanced Models 1 ΗΜΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ Data Mining Πεγαφή τυ σεµναίυ Στόχ αυτύ τυ µνήµευ σεµναίυ είνα η εσαγωγή στα βασκά βήµατα τη δαδκασία Data Mining. Τ σεµνά επκεντώνετα στν σµό στόχων, στν τόπ πσδσµύ εευνητκών εωτήσεων, στν τόπ γάνωση κα καθασµύ των δεδµένων, στην επλγή τη αναλυτκή µεθόδυ, στην παυσίαση των απτελεσµάτων κα τν αυτµατσµό. Απτελεί τ πώτ από τα σεµνάα πυ θα γανωθύν από την SPSS BI Greece γα τ Data Mining. Σε αναλυτέ ή µη πυ έχυν ακύσε γα τ Data Mining κα θέλε να µάθε λεπτµέεε. Σε όπν θεωεί ότ τ Data Mining θα ήταν ωφέλµ γα την επχείηση ή τν γανσµό τυ αλλά δεν γνωίζε από πυ πέπε να ξεκνήσε. Σε όπν ωτά, «τ πέπε να λάβυµε υπόψη µα κατά την έναξη ενό έγυ Data Mining;» Ενδαφέν γα τ Data Mining. Πεεχόµενα σεµναίυ Οσµό, στόχ κα πεληπτκή στκή αναφά τυ Data Mining Πσδσµό κα δαπίστωση επχεηµατκύ εωτήµατ Οσµό στόχων έγυ Data Mining δεδµένυ τυ επχεηµατκύ πλασίυ αθέσµα δεδµένα γα επίλυση τυ επχεησακύ πβλήµατ Πόσβαση σε πηγέ βάσεων δεδµένων Μετασχηµατσµό κα πετµασία δεδµένων Μέθδ Data Mining Εµηνεία απτελεσµάτων γα τη λήψη απφάσεων Τ σεµνά απτελεί την εσαγωγκή πσέγγση στ Data Mining χωί πακτκέ εφαµγέ στ Clementine ή σε άλλα εγαλεία Data Mining τη SPSS. ΚΟΣΤΟΣ : 205 6

7 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ Clementine Πεγαφή τυ σεµναίυ Τ σεµνά αυτό µυεί τυ συµµετέχντε στ Clementine, µέσα από µία πλήη πεήγηση στ πεβάλλν κα τ δότητέ τυ. Είνα σχεδασµέν µε τέτ τόπ ώστε να αναδεκνύε κα να πεγάφε τ βασκέ λετυγίε τυ Clementine πάνω στα βήµατα τη CRISP DM µεθδλγία. Μετά την λκλήωση τυ σεµναίυ συµµετέχντε θα έχυν απκτήσε σαφή άπψη γα τα δαθέσµα εγαλεία τυ Clementine κα γα την χησµπίησή τυ στα πλαίσα δαδκασών Data Mining. Σε αναλυτέ ή µη πυ θέλυν να µάθυν να χησµπύν τ Clementine στην επίλυση επχεηµατκών πβληµάτων. Σε όπν θεωεί τ Data Mining ωφέλµ γα την επχείηση ή τν γανσµό τυ, κα θα ήθελε να γνωίσε τν τόπ µπεί να τ χησµπήσε στην επίλυση των πβληµάτων τυ. Εξκείωση εγασία στ πεβάλλν εγασία των Windows. Σκόπµη είνα η πηγύµενη επαφή µε δεδµένα ή άλλα εγαλεία ανάλυση. Πεεχόµενα σεµναίυ Εσαγωγή στ Data Mining Μεθδλγία CRISP-DM Εσαγωγή στ Clementine Οπτκό πγαµµατσµό Ανάγνωση δεδµένων εεύνηση δεδµένων Μετασχηµατσµό δεδµένων Εντπσµό σχέσεων στα δεδµένα Τεχνκέ µντελπίηση στ Clementine ανµή απτελεσµάτων Clementine v.8.5 7

8 (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα σεµνάα παγµατπύντα σε εδκά δαµφωµένη κα εξπλσµένη αίθυσα σεµναίων στα γαφεία τη εταία µα, πυ βίσκντα στην δό Πανόµυ 74, στυ Αµπελόκηπυ, στν 4 όφ (απέναντ από τη στάση ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ). ΕΝ Ο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ανεξάτητα από τυ δδακτκύ κύκλυ πυ παυσάζντα στ πόγαµµα σεµναίων τη εταία µα, η SPSS BI Greece µπεί να πσφέε σεµνάα εδκά σχεδασµένα, ώστε να ανταπκίνντα σε συγκεκµένε απατήσε κάθε πελάτη. Τα σεµνάα αυτά σχεδάζντα σε συνεγασία τυ υπεύθυνυ εκπαδευτή τη SPSS κα τυ εκπσώπυ τυ πελάτη κα µπύν να καλύψυν κάθε πϊόν λγσµκύ κα λύση πυ πσφέε η SPSS. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στυ εκπαδευόµενυ δίνετα πλήη σεά εκπαδευτκύ υλκύ, καθώ κα βεβαίωση παακλύθηση. Στην πείπτωση κατά την πία, γα τη δεξαγωγή τυ µαθήµατ πβλέπετα η χήση Ηλεκτνκών Υπλγστών, εκπαδευόµεν θα έχυν στη δάθεσή τυ ένα Η/Υ ανά 2 άτµα, ώστε να εκτελύν τα όσα δδάσκντα παάλληλα µε τν εσηγητή. Κατά τη δεξαγωγή τυ κάθε σεµναίυ χησµπύντα κατάλληλα πτκ-ακυστκά µέσα, πυ σε συνδυασµό µε την άτα κα υψηλύ εππέδυ επστηµνκή κα εκπαδευτκή κατάτση των εσηγητών τη SPSS, καθώ κα τη συγκεκµένη δάθωση τυ κάθε σεµναίυ, δηγύν στην υλπίηση εκπαδευτκών πγαµµάτων υψηλών πτκών πδαγαφών, όπω αυτέ ίζντα από την SPSS Inc. δεθνώ. Όλα τα σεµνάα ξεκνύν στ 10:00 π.µ. Ο αθµό των εκπαδευµένων ανά σεµνά δεν υπεβαίνε τα 8 άτµα. Πκεµένυ να υλπηθεί κάθε εκπαδευτκό σεµνά θα πέπε να υπάχυν συνλκά τυλάχστν 3 συµµετχέ. Τ κόστ κάθε σεµναίυ, όπω φαίνετα στ «πόγαµµα εκπαδευτκών σεµναίων», συµπελαµβάνε 18% Φ.Π.Α. Η γαπτή δήλωση συµµετχή απτελεί κα δελτί πααγγελία των εκπαδευτκών σεµναίων πυ έχυν σηµεωθεί. Μία εβδµάδα πν την ηµεµηνία τυ εκπαδευτκύ σεµναίυ εκδίδετα τµλόγ µε τα στχεία πυ αναγάφντα στη γαπτή δήλωση συµµετχή κα απστέλλετα εκπαδευόµεν. Με την έκδση τυ τµλγίυ, απστέλλετα επβεβαωτκό fax. Σε πείπτωση πυ δεν είνα δυνατή η συµµετχή στ σεµνά αυτό, θα πέπε να εδπήσετε την εταία εγγάφω τυλάχστν δέκα (10) ηµέε πν την καθσµένη ηµεµηνία δεξαγωγή τυ, ώστε να ακυωθεί η συµµετχή γα τη συγκεκµένη ηµεµηνία. Στην πείπτωση εκτάκτυ κωλύµατ η συµµετχή µετατίθετα κατόπν συνεννόηση σε επόµενη ηµεµηνία δεξαγωγή τυ συγκεκµένυ σεµναίυ. Σε πείπτωση αναβλή από την εταία µα τυ σεµναίυ, η συµµετχή σε αυτή την πείπτωση µετατίθετα, κατόπν συνεννόηση, σε επόµενη ηµεµηνία δεξαγωγή τυ συγκεκµένυ σεµναίυ. Σε πείπτωση πεξόφληση τυ κόστυ ενό σεµναίυ πσφέετα έκπτωση 5% στ αναγαφόµενε τµέ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τ κόστ κάθε εκπαδευτκύ µα πγάµµατ, είνα δυνατόν να καλυφθεί από τν Ο.Α.Ε.. Γα πεσσότεε πληφίε µπείτε να απευθύνεστε στ γαφεί Ο.Α.Ε.. Αµπελκήπων τηλέφων επκνωνία Γα δηλώσε συµµετχή στείλτε µα µε φαξ συµπληωµέν τ «δελτί συµµετχή», (Υπ. Σεµναίων: Κ Βασίλη Πανάγ). Γα εππλέν πληφίε σχετκά µε τα σεµνάα τη SPSS BI Greece επκνωνήστε µαζί µα τηλ.: , fax: Όλα τα πηγύµενα είνα δυνατόν να τππηθύν ή να αλλάξυν από την SPSS BI Greece A.E., χωί καµία εδπίηση. 8

9 ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο κ τ ώ β Εσαγωγή στη Στατστκή Σκέψη Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙΙ Μεθδλγία & σχεδασµό έευνα Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & SPSS Tables ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ Ν έ µ β Ανάλυση Κατηγκών εδµένων Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Τµηµατπίηση & Οµαδπίηση ηµυγία µντέλων πόβλεψη Ι α ν υ ά Φ ε β υ ά Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Εσαγωγή στη Στατστκή Σκέψη Μεθδλγία & σχεδασµό έευνα Ο ΟΣ/ΑΡ.: ΠΟΛΗ : Τ.Κ.: Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙI ΤΗΛ. : FAX : Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & SPSS Tables Εσαγωγή στ Clementine 22 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Εσαγωγή στη Syntax γλώσσα τυ SPSS Π: SPSS BI GREECE A.E. Πανόµυ 74, Αθήνα, Fax: ΕΤΑΙΡΙΑ : ΟΝΟΜ/ΝΟ : ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ : Ηµ/νία: ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ε κ έ µ β Μντέλα Ανάλυση ακύµανση (ANOVA) Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ ΙΙ Πνακπίηση µε τα SPSS OLAP & SPSS Tables Εσαγωγή στ DATA MINING Μ ά τ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Ανάλυση Κατηγκών εδµένων ηµυγία µντέλων πόβλεψη Τµηµατπίηση & Οµαδπίηση ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART I Πρόκειται για το εισαγωγικό σεµινάριο στη χρήση του λογισµικού SPSS. Είναι ο αρχικός οδηγός του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του SPSS. Το

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι? Ένα δυναµικό παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 8

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 8 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 8 Η πρόβλεψη της ζήτησης Αθήνα 2012 τετράδιο 8 Η πρόβλεψη της ζήτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Γιάννης έχει πρόβλημα καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο ιοίκησης(μανατζµεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµ ενα. Συντµ ήσεις

Περιεχόµ ενα. Συντµ ήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Ασφαλιισµένων στο ηµόσιιο) Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα