Σχέση Επαγγελματικών Προσδοκιών και Επιθυμιών Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δ. Κόρδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέση Επαγγελματικών Προσδοκιών και Επιθυμιών Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δ. Κόρδας"

Transcript

1 Σχέση Επαγγελματικών Προσδοκιών και Επιθυμιών Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δ. Κόρδας Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κατερίνης, Ελλάδα Περίληψη Η έρευνα αποτελεί μια πιλοτική διερεύνηση της σχέσης επαγγελματικών προσδοκιών και επιθυμιών των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 32 εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν στη θέση της εργασίας σε οργανωτικό επίπεδο (παραγωγή διοίκηση εκπαίδευση), το μέγεθος επιχείρησης (μικρή μεγάλη), το είδος της εργοδοσίας (ιδιωτικός δημόσιος τομέας), το είδος της εργασιακής σχέσης (εξαρτημένη ανεξάρτητη αυτόνομη), τύπους κινήτρων και παραμέτρους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 πρωτοετείς φοιτητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι εκτιμήσεις των φοιτητών για τις παραπάνω εργασιακές παραμέτρους αφορούσαν στις μελλοντικές επαγγελματικές δυνατότητες μετά την αποφοίτηση από τη σχολή, ενώ, στη δεύτερη φάση, αφορούσαν στις γενικές μελλοντικές επαγγελματικές επιθυμίες τους, ανεξαρτήτως των τωρινών σπουδών τους. Στα ερευνητικά δεδομένα ερευνήθηκαν οι κατανομές των τιμών, εφαρμόστηκαν αναλύσεις t-test και παραγοντικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση της σχολής θα είναι λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις επαγγελματικές επιθυμίες τους, να απασχοληθούν σε διοικητική ή ακαδημαϊκή θέση, να έχουν πρωτοβουλίες, επιτυχίες, αναγνώριση, προσωπική ανάπτυξη, λιγότερο στρες και μικρότερο κίνδυνο ανεργίας, ενώ θεωρούν περισσότερο πιθανή την απασχόληση σε μικρή επιχείρηση. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με τις επιπτώσεις στα κίνητρα των φοιτητών. Λέξεις Κλειδιά: κίνητρα, εκπαίδευση στις αλυσίδες ανεφοδιασμού και διοίκησης, Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι φοιτητές που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν συνήθως κάποιες γενικές ιδέες και επιθυμίες ή φιλοδοξίες για τα μελλοντικά επαγγέλματά τους και το είδος της PROCEEDINGS 1

2 απασχόλησης που αυτά αφορούν. Σε κάποιες επιστημονικές περιοχές, το επάγγελμα και η φύση της μελλοντικής εργασίας είναι κατανοητή με σαφήνεια, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές είναι περισσότερο ασαφής (Reid, Dahlgren, Petocz and Dahlgren, 2008). Ως προς την επιστημονική περιοχή των logistics, αν και σήμερα η εφαρμογή των logistics στην ελληνική πραγματικότητα όπως και η εκπαίδευση σε αυτά έχει οργανωθεί αρκετά, ωστόσο, βρίσκεται στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης (Μαλαγάρης, 2005), γεγονός που σημαίνει ότι η επαγγελματική ταυτότητα των φοιτητών logistics θα πρέπει, ως ένα βαθμό, να παραμένει ασαφής. Ειδικότερα, η εκπαίδευση στα logistics θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πολυδιάστατης επαγγελματικής ευελιξίας που θα βασίζεται, αφενός, στην κατάκτηση καλής γνώσης του αντικειμένου εργασίας και της νέας τεχνολογίας, αλλά, αφετέρου, και στην ανάπτυξη της ικανότητας για συνεργασία και επικοινωνία, με την καλλιέργεια διαπροσωπικών και ομαδικών ικανοτήτων, και για συμμετοχή σε ευέλικτες δραστηριότητες και σε προγράμματα ανταπόκρισης στην διακύμανση της κατανάλωσης. Ακόμα, η ευελιξία θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη της ικανότητας, γενικά, για διαχείριση της αβεβαιότητας, καθώς, στο νέο κόσμο της εργασίας σήμερα, η «αλλαγή είναι η ρουτίνα». Απαιτείται επίσης, η βελτίωση της ικανότητας προσωπικής προβολής καθώς χρειάζεται ενεργητική και όχι ουδέτερη παρουσία, αφού διαχείριση logistics σημαίνει διαπραγμάτευση, συμφωνίες, αλλά και αναγνώριση και κύρος μέσα στην επιχείρηση (Λάιος, 2001, Neumann, Krzyzaniak, & Lassen, 2001). Επομένως, η εκπαίδευση στα logistics έχει πολυδιάστατους στόχους, που για να επιτευχθούν χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλα ευαισθητοποιη-μένο στα γενικότερα κίνητρα και τις προσδοκίες των φοιτητών, αλλά και πιο ειδικά, στις επαγγελματικές τους προσδοκίες, επιθυμίες - φιλοδοξίες και αξίες. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τα διάφορα αντικείμενα μάθησης, εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία και αναπτύσσουν κίνητρα (Wigfield and Eccles,2000). Υπάρχει, μάλιστα, θετική συσχέτιση ανάμεσα στα κίνητρα των σπουδαστών και τη σημασία που δίνουν στις σπουδές τους, για να επιτύχουν μελλοντικούς στόχους (Creten, Lens and Simons, 2001). Άλλωστε, η διερεύνηση της καριέρας είναι γνωστό ότι επηρεάζει και την απόφαση κάποιου να συνεχίσει ή να εγκαταλείψει την προσπάθεια, ή, ακόμα, τη θέση στην επιχείρηση ή την ίδια την δουλειά του, (Stumpf, Colarelli and Hartman, 1983), ή, κατ επέκταση, τις σπουδές του. Επιπλέον, τόσο οι προσδοκίες που έχουν οι φοιτητές ως πρωτοετείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και οι προσδοκίες που έχουν για τη μετάβαση τους, μετά την αποφοίτησή τους, στην οικονομικά ενεργή ζωή, επηρεάζεται από τους τρόπους με τους οποίους η σημασία και το νόημα του επαγγέλματος κοινοποιείται και PROCEEDINGS 2

3 αρθρώνεται στους φοιτητές, μέσω του σχεδίου και της παιδαγωγικής του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής (Reid, Dahlgren, Petocz and Dahlgren, 2008, Byrne and Flood, 2005), αλλά και της αρχικής εισαγωγικής ενημέρωσής τους με την είσοδό τους στην σχολή. Επομένως, μια διερεύνηση των επαγγελματικών προσδοκιών και επιθυμιών των φοιτητών, και ειδικότερα των πρωτοετών, θα ήταν χρήσιμη από πολλές απόψεις καθώς θα έδινε πληροφορίες για το: α) πώς αντιλαμβάνονται την επαγγελματική προοπτική τους όταν θα αποφοιτήσουν, ή, πιο συγκεκριμένα, πως αξιολογούν τις δυνατότητες ή τους όρους εργασίας που πιστεύουν ότι θα έχουν στο μελλοντικό επάγγελμα, β) τι θα θέλανε γενικότερα να πετύχουν ή να έχουν στη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα τους, πώς δηλαδή διαμορφώνονται οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες τους και κατά πόσο μπορεί να ανιχνεύονται προφίλ επιθυμιών φιλοδοξιών ή αναγκών, και γ) κατά πόσο οι επαγγελματικές προσδοκίες με την αποφοίτηση σχετίζονται με τις αρχικές επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι αν οι επαγγελματικές φιλοδοξίες συνάδουν με τις προσδοκίες μετά την αποφοίτηση αυτό θα έχει θετική επίδραση προς την κινητοποίηση για την ικανοποίηση του επαγγελματικού στόχου μέσω των σπουδών στη σχολή. Ταυτόχρονα, κοντά στα παραπάνω ερωτήματα, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια πιθανά στοιχεία ως προς το κατά πόσο τα διάφορα επαγγελματικά προφίλ των φοιτητών αντανακλούν το προφίλ του επαγγελματία logistics που αποσκοπεί η εκπαίδευση στα logistics. 2. Θεωρητικό υπόβαθρο Τα παραπάνω ερωτήματα στην παρούσα πιλοτική έρευνα θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας της θεωρίας των κινήτρων ως προς τα επαγγελματικά κίνητρα (Ζαβλανός, 2002). Συγκεκριμένα, η έρευνα στηρίχθηκε στο συνδυασμό δύο θεωριών κινήτρων, της θεωρίας των δυο παραγόντων του Herzberg (1959) και της θεωρίας της προσδοκίας του Vroom (1964). Σύμφωνα, με τη θεωρία του Herzberg διακρίνονται δυο είδη εργασιακών παραγόντων που αφορούν στην παρακίνηση των εργαζομένων: α) αυτοί που προκαλούν ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο που τους ονομάζει «κίνητρα», και β) αυτοί που η μη ικανοποίησή τους προκαλεί δυσαρέσκεια και σχετίζονται με τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, τους οποίους ονομάζει παράγοντες «υγιεινής ή συντήρησης». Έτσι, απόψεις της εργασίας όπως η επίτευξη, η αναγνώριση, η φύση της εργασίας, η υπευθυνότητα, η δυνατότητα εξέλιξης - προαγωγής και η προσωπική ανάπτυξη, συνιστούν για τον Herzberg τον παράγοντα κίνητρα, ενώ, από την άλλη πλευρά, απόψεις της εργασίας όπως η κοινωνική θέση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλεια από την εργασία, ο μισθός, η πολιτική της PROCEEDINGS 3

4 επιχείρησης, η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού ως προς την εποπτεία, η προσωπική ζωή, συνιστούν τον παράγοντα υγιεινής ή συντήρησης. Η θεωρία της προσδοκίας, από την άλλη, υποστηρίζει ότι τα κίνητρα που αναπτύσσουμε για να συμπεριφερθούμε με συγκεκριμένο τρόπο εξαρτώνται από: 1) το πόσο πιστεύουμε ότι συγκεκριμένες συμπεριφορές θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, 2) πόσο έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα, και 3) ότι αυτά τα αποτελέσματα έχουν διαφοροποιημένους βαθμούς προτίμησης που εξαρτώνται από την αντίληψή μας ότι η επίτευξη ενός αποτελέσματος θα οδηγήσει στην επίτευξη και σε άλλα επιθυμητά αποτελέσματα (Caulfield, 2007). Ο Vroom, συνοπτικά, προτείνει ότι κάποιος παρακινείται από το αποτέλεσμα, και επομένως οι στόχοι είναι ένα ζωτικής σημασίας μέρος της εξίσωσης που ισχύει, δεδομένου ότι θέλει κανείς οι στόχοι του και τα αποτελέσματά του να είναι το ίδιο πράγμα. Οι παραπάνω θεωρίες έχουν δεχτεί κριτική από πολλές απόψεις. Ως προς τη θεωρία του Herzberg, μία από τις απόψεις της κριτικής αφορά στο γεγονός ότι η θεωρία δεν λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές, καθώς φαίνεται ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς το πως αντιδρούν και ωθούνται σε διαφορετικές απόψεις της εργασίας. Οι άνθρωποι ζουν σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον διαθέσιμων ευκαιριών (Astin, 1984, Hoi, 2005) και ως εκ τούτου διαμορφώνουν ποικίλες στάσεις, προσδοκίες και επιλογές ως προς τις απόψεις της εργασίας που περιγράφει ο Herzberg, αλλά, ακόμα, διαμορφώνουν και τύπους επιθυμητής καριέρας (career anchors) (Schein, 1990). Η θεωρία του Vroom, από την άλλη, έχει δεχτεί διάφορες κριτικές, μια από τις οποίες είναι ότι η θεωρία αποδίδει στα άτομα επαρκή ικανότητα για ακριβείς εκτιμήσεις ως προς την απαιτούμενη ικανότητα, ως προς την αντίληψη του ρόλου τους και την αντιλαμβανόμενη προσδοκώμενη αμοιβή. Υποθέτει, δηλαδή, έναν μεγαλύτερο βαθμό "λογικής" από ότι πραγματικά εμφανίζεται (Κάντας, 1993). Επιπλέον, η θεωρία του Vroom ως θεωρία περιγραφής διαδικασιών, δεν θεωρεί ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφοροποιημένα πρότυπα αναγκών (Wigfield and Eccles, 2000), ή ακόμα, τύποι επιθυμητής καριέρας που μπορεί να επηρεάζουν τις επαγγελματικές αποφάσεις και τα επαγγελματικά κίνητρα, αφού τα κίνητρα στη θεωρία του ανάγονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και σε άλλες γνωστικές διεργασίες. Η παρούσα εργασία θεωρεί ότι οι γνωστικές διεργασίες έχουν σημαντικό ρόλο ως προς το πώς επιλέγουμε και αξιολογούμε τις επαγγελματικές μας προοπτικές. Μάλιστα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το μέσο επίτευξης του επαγγελματικού στόχου ή της εκπλήρωσης των επαγγελματικών προτιμήσεων είναι το μαθησιακό και γνωσιακό πλαίσιο της PROCEEDINGS 4

5 σχολής, οι επαγγελματικές προσδοκίες προσδιορίζονται από τις αντιλήψεις και εκτιμήσεις για τις τρέχουσες σπουδές. Θεωρούμε, λοιπόν ότι, αν υπάρχουν δύο ενιαίες δομές: κινήτρων ή συντήρησης, ή πιθανώς, διαφοροποιημένα προφίλ αναγκών, που κινητοποιούν τους φοιτητές, αυτά θα σχετίζονται διαφοροποιημένα με τις προσδοκίες που αναπτύσσουν οι φοιτητές με την αποφοίτησή τους. Επιπλέον, αν οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες συνδέονται και σχετίζονται με τις επαγγελματικές προσδοκίες, τότε υποθέτουμε ότι θα υπάρχει αυξημένη κινητοποίηση των φοιτητών προς την επίτευξη της επιθυμητής προσδοκίας, όπως άλλωστε θα μπορούσε να συναγάγει κανείς από την προσέγγιση του Vroom, αλλά και από τη θεωρία της προσδοκώμενης αξίας (expectancy value theory) των Wigfield and Eccles (2000). 3. Ερευνητική μεθοδολογία Για τη συλλογή των δεδομένων σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο προηγούμενης έρευνας (Balahur, 2008, Kordas and Karatzas, 2010), που αποσκοπούσε στην ανίχνευση των κινήτρων και των εμποδίων των νέων γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μηχανικών στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, ωστόσο, βασίστηκε μόνο στο μέρος εκείνο του παραπάνω ερωτηματολογίου που αφορούσε στις επαγγελματικές προσδοκίες. Ωστόσο, ενώ στο αρχικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονταν 24 ερωτήσεις που αφορούσαν στις επαγγελματικές προσδοκίες σχετικά με μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητες, στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας προστέθηκαν ακόμα 8 ερωτήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν πιο αναλυτικά τα ερωτήματα της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε δύο μέρη, που βασίστηκαν στη διάκριση ανάμεσα σε παράγοντες υγειϊνής-συντήρησης και κινήτρων. Συγκεκριμένα, δηλαδή, οι ερωτήσεις του πρώτου μέρους, αναφέρονταν σε εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν σε διαστάσεις της εργασίας ως προς τη θέση της εργασίας, το μέγεθος της επιχείρησης, εργοδοσία (δημόσιοςιδιωτικός τομέας), την εργασιακή σχέση (εξαρτημένη-αυτόνομη), τις διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία, τις συνθήκες, αμοιβές και ασφάλεια στην εργασία. Οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρους, αναφέρονταν σε εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν σε διαστάσεις της εργασίας ως προς την επίτευξη, την αναγνώριση, τη φύση της εργασίας, την υπευθυνότητα, την εξέλιξη προαγωγή και την προσωπική ανάπτυξη (πίνακας 1). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπλήρωσαν 27 πρωτοετείς φοιτητές, 17 άνδρες και 10 γυναίκες, του τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εργασιακής Ψυχολογίας σε δύο φάσεις μαθήματα. Στην πρώτη φάση, το PROCEEDINGS 5

6 ερωτηματολόγιο ζητούσε τις εκτιμήσεις των φοιτητών για τις παραπάνω εργασιακές παραμέτρους ως προς τις μελλοντικές επαγγελματικές δυνατότητες μετά την αποφοίτηση από τη σχολή. Το γενικό ερώτημα ήταν: «Τώρα που έχετε περάσει στη συγκεκριμένη σχολή (τμήμα logistics), τι δυνατότητες πιστεύετε ότι θα έχετε στο μελλοντικό σας επάγγελμα, αφού θα έχετε τελειώσει αυτή τη σχολή;». Στη δεύτερη φάση, το ερωτηματολόγιο ζητούσε τις εκτιμήσεις για τις ίδιες εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν, τώρα, στις γενικές μελλοντικές επαγγελματικές επιθυμίες τους, ανεξαρτήτως των τωρινών σπουδών τους. Το γενικό ερώτημα ήταν: «Ανεξαρτήτως των σπουδών που κάνετε σήμερα, τι θα θέλατε να πετύχετε ή να έχετε στη μελλοντική σας επαγγελματική δραστηριότητα;». Ωστόσο, δύο από τους φοιτητές, ένας άντρας και μία γυναίκα, δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της β φάσης, και ένας άντρας φοιτητής δεν συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της α φάσης. Μια κλίμακα Likert (1932) τεσσάρων σημείων χρησιμοποιήθηκε για να σημειώσουν τις εκτιμήσεις τους οι φοιτητές. PROCEEDINGS 6

7 Πίνακας 1: Εργασιακές παράμετροι του ερωτηματολογίου της έρευνας ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΕΙΪΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Θέση της εργασίας Εργασία στον τομέα παραγωγής Εργασία ως αρχηγός ομάδας / εργοδηγός Εργασία ως μάνατζερ Εργασία στον τομέα της έρευνας Εκπαιδευτική καριέρα Ακαδημαϊκή καριέρα Μέγεθος της επιχείρησης Εργασία σε μεγάλη εταιρεία Εργασία σε μικρή εταιρεία Εργοδοσία (Δημόσιος - Ιδιωτικός τομέας) Εργασία στον ιδιωτικό τομέα Εργασία στο δημόσιο τομέα Εργασιακή σχέση (Εξαρτημένη Αυτόνομη) Εργασία ως ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας, Επιχειρηματίας Επίτευξη Αίσθημα επίτευξης / ότι μπορείτε να πετυχαίνετε πράγματα Αναγνώριση Συναναστροφή με σημαντικά άτομα Κοινωνική αναγνώριση Η φύση της εργασίας Ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών Υπευθυνότητα Ανάληψη καθηκόντων Συμμετοχή στις αποφάσεις της επιχείρησης Εξέλιξη - Προαγωγή Δυνατότητα ανέλιξης / προαγωγής Διεθνής καριέρα Προσωπική Ανάπτυξη Εργασία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος Χρήση όλων των δυνατοτήτων μου / γενικότερα) Εργασία με αυτονομία-έλεγχο των συνθηκών εργασίας Διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία Εξουσία στην εργασία και στη λήψη αποφάσεων Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού Καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, προϊσταμένων και υφισταμένων Συνθήκες, αμοιβές και ασφάλεια στην εργασία Επιτρέπει καλό επίπεδο ζωής Δεν επιβάλλει στρες Δεν ενέχει τον κίνδυνο της απόλυσης / ανεργίας Ικανοποιητικές διακοπές Λογικό ωράριο Καλές αμοιβές / εισόδημα από εργασία προσωπική ανάπτυξη αυτοπράγματωση PROCEEDINGS 7

8 4. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται παρακάτω με βάση τους διερευνητικούς στόχους της έρευνας που διατυπώθηκαν παραπάνω: Α. Εκτιμήσεις (προσδοκίες) των φοιτητών ως προς το μελλοντικό επάγγελμα μετά την αποφοίτηση. Προκειμένου να διερευνήσουμε πως κλιμακώνονται οι προσδοκίες των φοιτητών μετά την αποφοίτηση, εφαρμόσαμε ανάλυση διακύμανσης ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με ένα παράγοντα εντός των υποκειμένων με 32 επίπεδα, όσες και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι συνολικές εκτιμήσεις των φοιτητών διαφοροποιήθηκαν στατιστικώς σημαντικά (F(31,20)=3,277 p=.000) ως προς τον ενιαίο παράγοντα που αφορούσε στις δυνατότητες και τους όρους εργασίας στο μελλοντικό επάγγελμα μετά την αποφοίτηση. Η μέση εκτίμηση και το τυπικό σφάλμα στο σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν: ΜΟ: με ΤΣ: 0,069. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση κλιμάκωση των εκτιμήσεων των φοιτητών. Από την κλιμάκωση μπορεί κανείς να προχωρήσει στα ακόλουθα συμπεράσματα δεδομένης της απόκλισης από τη μέση εκτίμηση κατά μία τυπική απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι φοιτητές μετά την αποφοίτησή τους θεωρούν περισσότερο πιθανό να απασχοληθούν ως εργαζόμενοι με λογικό ωράριο και καλές απολαβές, ανεξαρτήτως μικρής ή μεγάλης εταιρίας, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με καλές διαπροσωπικές σχέσεις, με δυνατότητες προαγωγής, και με αίσθημα ότι μπορούν να επιτύχουν πράγματα. Αντιθέτως, κατά μία τυπική απόκλιση προς τα κάτω, και συνεπώς λιγότερο πιθανό, βρίσκεται η προσδοκία τους ότι θα απασχοληθούν αυτόνομα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μάνατζερ ή αρχηγοί ομάδας με εξουσία και στο εκπαιδευτικό χώρο γενικά, σε εργασία με κοινωνική αναγνώριση και σημαντική διεθνή καριέρα. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι θεωρούν περισσότερο πιθανό να έχουν στρες και αυξημένη πιθανότητα ανεργίας. Επισημαίνεται, επίσης, η αντίφαση ανάμεσα στις επαγγελματικές προσδοκίες που υποδηλώνουν εξαρτημένη μορφή απασχόλησης και στην προσδοκία να εργαστούν ως υπάλληλοι με εξαρτημένη σχέση, που μπορεί ενδεχομένως να αποδοθεί στην ερμηνεία που αποδίδουν στον όρο. PROCEEDINGS 8

9 Πίνακας 2: Μέση κατανομή, τυπικές αποκλίσεις και οι τιμές t-test των διαφορών των εκτιμήσεων των φοιτητών ως προς τις επαγγελματικές επιθυμίες-φιλοδοξίες και επαγγελματικές προσδοκίες μετά την αποφοίτηση Επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες Προσδοκίες μετά την αποφοίτηση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t p Θέση της εργασίας Εργασία στον τομέα της έρευνας 2,72 0,84 2,54 0,95 0,926,364 Εργασία στον τομέα παραγωγής 2,68 0,95 2,69 0,88 0,196,846 Εργασία ως αρχηγός ομάδας/ εργοδηγός 3,00 0,87 2,42 0,90 2,013,056 Εργασία ως μάνατζερ 3,04 1,06 2,42 0,86 2,220,037 Ακαδημαϊκή καριέρα 2,84 0,85 2,15 0,97 2,713,012 Εκπαιδευτική καριέρα 2,44 0,87 2,38 0,90 0,371,714 Μέγεθος της επιχείρησης Εργασία σε μεγάλη εταιρεία 3,40 0,87 3,27 0,78 0,161,873 Εργασία σε μικρή εταιρεία 2,36 1,04 3,16 0,80-2,584,017 Εργοδοσία Εργασία στον ιδιωτικό τομέα 3,04 0,89 3,19 0,69-0,794,435 Εργασία στο δημόσιο τομέα 2,92 1,08 3,00 0,85 0,000 1,000 Εργασιακή σχέση Εργασία ως ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας, επιχειρηματίας 3,00 0,96 2,62 1,10 0,969,343 Εργασία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος γενικότερα) 2,52 1,05 2,58 0,70 0,189,852 Εργασία με αυτονομία - έλεγχο των συνθηκών εργασίας μου 3,12 0,97 2,73 0,87 1,476,153 Διαπροσωπικές σχέσεις Εξουσία στην εργασία και στη λήψη αποφάσεων 3,28 0,84 2,62 0,80 3,473,002 Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού 3,36 0,81 3,08 0,63 1,320,200 Καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, προϊσταμένων και υφισταμένων 3,28 0,89 3,12 0,73 0,646,525 Συνθήκες-αμοιβές-ασφάλεια στην εργασία Επιτρέπει καλό επίπεδο ζωής 3,20 0,96 3,04 0,60 1,187,247 Δεν επιβάλλει στρες 3,12 0,97 2,35 0,85 4,082,000 PROCEEDINGS 9

10 Δεν ενέχει τον κίνδυνο της απόλυσης/ ανεργίας 3,50 0,83 2,32 0,80 4,446,000 Ικανοποιητικές διακοπές 3,28 0,89 2,46 0,71 3,943,001 Λογικό ωράριο 3,16 1,07 2,92 0,84 0,384,705 Καλές αμοιβές/ εισόδημα από εργασία 3,28 1,06 3,08 0,74 0,756,458 Επίτευξη Αίσθημα επίτευξης/ ότι μπορείτε να πετυχαίνετε πράγματα 3,68 0,75 3,04 0,73 2,933,007 Αναγνώριση Συναναστροφή με σημαντικά άτομα 3,28 0,79 3,00 0,75 1,320,200 Κοινωνική αναγνώριση 3,12 0,93 2,54 0,65 2,398,025 Η φύση της εργασίας Ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία 3,16 0,62 2,85 0,73 2,145,043 Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών 3,48 0,82 2,88 0,86 2,505,020 Υπευθυνότητα Ανάληψη καθηκόντων 3,38 0,77 2,88 0,65 2,102,047 Συμμετοχή στις αποφάσεις της επιχείρησης 3,08 1,08 2,77 0,82 1,856,076 Εξέλιξη Προαγωγή Δυνατότητα ανέλιξης/ προαγωγής 3,52 0,82 3,17 0,70 1,447,162 Διεθνής καριέρα 3,04 0,89 2,35 1,06 2,119,045 Προσωπική Ανάπτυξη Χρήση όλων των δυνατοτήτων μου/ προσωπική ανάπτυξη αυτοπράγματωση 3,28 0,79 2,84 0,75 2,554,018 Β. Εκτιμήσεις (επιθυμίες-φιλοδοξίες) των φοιτητών ως προς τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα τους. i) Μέση κλιμάκωση επαγγελματικών επιθυμιών φιλοδοξιών Για να διερευνήσουμε πως κλιμακώνονται οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες των φοιτητών, ως προς το σύνολο των εκτιμήσεων εφαρμόσαμε επίσης ανάλυση διακύμανσης ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με ένα παράγοντα εντός των υποκειμένων με 32 επίπεδα, όσες και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι συνολικές εκτιμήσεις των φοιτητών διαφοροποιήθηκαν στατιστικώς σημαντικά (F(31,22)=3,053 p=.000) ως προς τον ενιαίο παράγοντα που αφορούσε στο τι θα θέλανε γενικότερα να πετύχουν ή να έχουν στη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα τους. Η μέση εκτίμηση και το τυπικό σφάλμα στο σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν: ΜΟ: PROCEEDINGS 10

11 3,135 με ΤΣ: 0,074. (δες πίνακα 2). Από την μέση κλιμάκωση των επαγγελματικών επιθυμιών και με κριτήριο την απόσταση από τη μέση εκτίμηση κατά μία τυπική απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: Οι περισσότερο ισχυρές επιθυμίες - φιλοδοξίες των φοιτητών αφορούν κυρίως σε παράγοντες κινήτρων, διαπροσωπικών σχέσεων, αμοιβών και ασφάλειας στην εργασία, ενώ οι λιγότερο ισχυρές επιθυμίες αφορούν στη θέση της εργασίας και την εργασιακή σχέση. ii) Η παραγοντική δομή των επιθυμιών φιλοδοξιών των φοιτητών Προκειμένου να ανιχνεύσουμε αν υπάρχουν ενιαίες δομές κινήτρων ή συντήρησης, ή πιθανώς, διαφοροποιημένα προφίλ επιθυμιών ή αναγκών, εφαρμόσαμε ξεχωριστές αναλύσεις παραγόντων στα δύο μέρη του ερωτηματολογίου. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου είχε 22 μεταβλητές που αφορούσαν στις απόψεις της εργασίας που περιγράφει ο παράγοντας συντήρησης, ενώ το δεύτερο μέρος του είχε 10 μεταβλητές που αφορούσαν στις απόψεις της εργασίας που περιγράφει ο παράγοντας κινήτρων. Αν, με βάση τις υποθέσεις μας, υπάρχουν ενιαίοι παράγοντες, θα πρέπει το σύνολο των μεταβλητών του κάθε μέρους να εξηγείται από έναν ενιαίο παράγοντα αντίστοιχα, που θα εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των μεταβλητών. Η εφαρμογή διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 17 μεταβλητών, αφού αφαιρέθηκαν πέντε μεταβλητές. Αυτή η προσαρμογή έγινε λόγω του πολύ μικρού δείγματος ώστε να βελτιωθεί η σχέση του αριθμού συμμετεχόντων προς τον αριθμό των μεταβλητών. Από τις πέντε μεταβλητές που αφαιρέθηκαν, οι τέσσερις θα μπορούσαν να υποκατασταθούν από άλλες σχετικές - αντίστοιχες μεταβλητές που περιλαμβάνονταν στην εφαρμογή της ανάλυσης. (Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν: η μεταβλητή Εργασία ως ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας, επιχειρηματίας ως αντίστοιχη της Εργασία με αυτονομία - έλεγχο των συνθηκών εργασίας μου, η μεταβλητή Εργασία ως αρχηγός ομάδας/ εργοδηγός ως αντίστοιχη της Εργασία ως μάνατζερ, η μεταβλητή Καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, προϊσταμένων και υφισταμένων ως αντίστοιχη της Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού, και η μεταβλητή Εργασία στον τομέα της έρευνας ως σχετική με την ακαδημαϊκή καριέρα). Επιπλέον αφαιρέθηκε και η μεταβλητή: Επιτρέπει καλό επίπεδο ζωής επειδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πολύ γενική που θα μπορούσε να αναλυθεί σε άλλες επιμέρους μεταβλητές που αφορούσαν στις συνθήκες στην εργασία. PROCEEDINGS 11

12 Αν και το δείγμα ήταν πολύ μικρό, ωστόσο, οι μετρήσεις του μέτρου επάρκειας της δειγματοληψίας (Kaiser-Meyer-Olkin) ήταν ΚΜΟ:,533. Τιμές του μέτρου επάρκειας άνω του,5 θεωρούνται ικανοποιητικές. Το κριτήριο σφαιρικότητας του Bartlett ήταν στατιστικώς σημαντικό, χ2 (136 )= 195,454 p=,001. Φορτίσεις ίσες ή υψηλότερες του,35 θεωρήθηκαν σημαντικές. Στην ανάλυση παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood) και περιστροφή varimax (Preacher and MacCallum, 2003, Costello and Osborne, 2005, Αλεξόπουλος & Κούκλη, 2009). Το κριτήριο των ιδιοτιμών βασισμένο στον κανόνα του Kaiser, οδήγησε σε μια λύση πέντε παραγόντων που εξηγούν το 65,6% της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών. Οι παράγοντες θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής: Ι. Αυτονομία στην εργασία με καλές αμοιβές, συνθήκες, ασφάλεια και συνεργασία, και όχι εκπαιδευτική καριέρα. ΙΙ. Μάνατζερ με εξουσία σε μεγάλη εταιρία. ΙΙΙ. Εξαρτημένη σχέση εργασίας με χαμηλό στρες και διακοπές, όπως η εκπαιδευτική καριέρα. ΙV. Ακαδημαϊκή ή εκπαιδευτική καριέρα στο δημόσιο. V. Εργασία σε μικρή επιχείρηση με εξουσία (πίνακας 3). Η εφαρμογή διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 10 μεταβλητών. Οι μετρήσεις του μέτρου επάρκειας της δειγματοληψίας ήταν καλές (ΚΜΟ:,518, Bartlett χ2(45)= 82,412 p=,001). Εφαρμόστηκε επίσης η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood) και περιστροφή varimax. Το κριτήριο των ιδιοτιμών (κανόνας του Kaiser), οδήγησε σε μια λύση τεσσάρων παραγόντων που εξηγούν το 64,8% της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών. Οι παράγοντες θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής: Ι. Επιτυχία, εξέλιξη και ανάπτυξη με πρωτοβουλίες και συμμετοχή στις αποφάσεις. ΙΙ. Κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση. ΙΙΙ. Προσωπική ανάπτυξη με αντιμετώπιση προκλήσεων. ΙV. Ανεξάρτητη ατομική εξέλιξη και αναγνώριση (πίνακας 4). PROCEEDINGS 12

13 Πίνακας 3: Παράγοντες του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ I II III IV V Δεν ενέχει τον κίνδυνο της απόλυσης/ ανεργίας 0,828 Καλές αμοιβές/ εισόδημα από εργασία 0,744 0,413 Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού 0,719 Εργασία με αυτονομία - έλεγχο των συνθηκών εργασίας μου 0,686 Λογικό ωράριο 0,628 Εκπαιδευτική καριέρα -0,459 0,401 0,366 Εργασία σε μεγάλη εταιρεία 0,836 Εργασία ως μάνατζερ 0,777 Εργασία στον ιδιωτικό τομέα 0,609 Δεν επιβάλλει στρες 0,912 Ικανοποιητικές διακοπές 0,593 Εξουσία στην εργασία και στη λήψη αποφάσεων 0,398 0,507 0,478 Εργασία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος γενικότερα) 0,464 Εργασία στον τομέα παραγωγής 0,839 Ακαδημαϊκή καριέρα 0,630 Εργασία στο δημόσιο τομέα 0,628 Εργασία σε μικρή εταιρεία 0,984 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπήρξε ένας ενιαίος παράγοντας αντίστοιχα σε κάθε μέρος του ερωτηματολογίου που να φορτίζει σημαντικά το σύνολο των μεταβλητών. Αν και ο αριθμός του δείγματος δεν ήταν ικανοποιητικός για την εφαρμογή των παραπάνω παραγοντικών αναλύσεων, ωστόσο διαφαίνεται από τις αναλύσεις ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει την ύπαρξη ξεχωριστών παραγόντων που απηχούν διαφορετικά προφίλ κινήτρων και αναγκών. Παρόμοιες μελέτες όπως αυτή του Porter (1961), αλλά και του Schein (1990) έχουν υποστηρίξει την ύπαρξη ανάλογων, ως ένα βαθμό, παραγόντων. PROCEEDINGS 13

14 Πίνακας 4: Παράγοντες του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ I II III IV Αίσθημα επίτευξης/ ότι μπορείτε να πετυχαίνετε πράγματα 0,762 Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών 0,743 Συμμετοχή στις αποφάσεις της επιχείρησης 0,700 Χρήση όλων των δυνατοτήτων μου/ προσωπική ανάπτυξη αυτοπράγματωση 0,462 0,457 Συναναστροφή με σημαντικά άτομα 0,912-0,380 Ανάληψη καθηκόντων 0,568 Κοινωνική αναγνώριση 0,480 Ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία 0,990 Δυνατότητα ανέλιξης/ προαγωγής 0,549 0,798 Διεθνής καριέρα 0,628 Γ. Σχέση επαγγελματικών προσδοκιών και επιθυμιών των φοιτητών. i). Διαφορές επαγγελματικών επιθυμιών - φιλοδοξιών και επαγγελματικών προσδοκιών μετά την αποφοίτηση Προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες διαφέρουν από τις προσδοκίες μετά την αποφοίτηση από τη σχολή, ως προς τις επαγγελματικές παραμέτρους της έρευνας, εφαρμόσαμε στατιστική ανάλυση t-test σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (δες τις τιμές στον παραπάνω πίνακα 2). Τα αποτελέσματα, συνοπτικά, έδειξαν ότι οι φοιτητές εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση της σχολής θα είναι λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις επαγγελματικές επιθυμίες τους, να απασχοληθούν σε διοικητική ή ακαδημαϊκή θέση, να έχουν πρωτοβουλίες, επιτυχίες, αναγνώριση, προσωπική ανάπτυξη, σημαντική διεθνή καριέρα, λιγότερο στρες και μικρότερο κίνδυνο ανεργίας, ενώ θεωρούν περισσότερο πιθανή την απασχόληση σε μικρή επιχείρηση. ii). Συσχέτιση επαγγελματικών επιθυμιών - φιλοδοξιών και επαγγελματικών προσδοκιών μετά την αποφοίτηση Προκειμένου να εξετάσουμε αν οι επιθυμίες (β φάση) των φοιτητών συμμεταβάλλονται με τις αντίστοιχες προσδοκίες τους μετά την αποφοίτηση (α φάση) ως προς τις εργασιακές παραμέτρους μία προς μία, εφαρμόσαμε συσχετιστική ανάλυση. Από την εφαρμογή της ανάλυσης, ωστόσο, φάνηκε ότι όλοι σχεδόν οι δείκτες συσχέτισης (pearson r) ανάμεσα στην καθεμιά από τις εργασιακές παραμέτρους στις δύο φάσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικοί. PROCEEDINGS 14

15 Εξαιρείται η συσχέτιση ανάμεσα στο επιθυμητό και το προσδοκώμενο μετά την αποφοίτηση ωράριο εργασίας, όπου υπήρξε σημαντική αρνητική συσχέτιση (Για Ν=24, r = -,466 p=,022). Συνεπώς, από τα αποτελέσματα των συσχετίσεων φαίνεται ότι όλες σχεδόν οι προσδοκίες ως προς εργασιακές παραμέτρους της έρευνας και οι επιθυμίες ως προς τις ίδιες εργασιακές παραμέτρους δεν σχετίζονται. Έτσι θα λέγαμε ότι υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στο πόσο επιθυμούν την κάθε εργασιακή μεταβλητή και το πόσο εφικτή θεωρούν ότι είναι μετά την αποφοίτηση τους. Μάλιστα, η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο επιθυμητό και το προσδοκώμενο ωράριο, υποδηλώνει ότι όσο αυξημένη είναι η επιθυμία για καλό ωράριο εργασίας, τόσο μειωμένη είναι η αντίστοιχη προσδοκία μετά την αποφοίτηση. iii). Συσχέτιση παραγόντων επαγγελματικών επιθυμιών - φιλοδοξιών και επαγγελματικών προσδοκιών μετά την αποφοίτηση Για να διερευνήσουμε πως θα μπορούσαν να συμμεταβάλλονται οι προσδοκίες μετά την αποφοίτηση ως προς τις εργασιακές παραμέτρους με τα διάφορα προφίλ ή δομές αναγκών που ανιχνεύθηκαν στις προηγούμενες παραγοντικές αναλύσεις, εφαρμόσαμε και εδώ συσχετιστική ανάλυση. Οι συσχετίσεις που ήταν στατιστικά σημαντικές ήταν οι ακόλουθες: Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση της αυτονομίας συσχετίστηκε αρνητικά με τη προσδοκία λογικού ωραρίου (Ν=23 r = -,520 p=,011). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση εργασίας ως μάνατζερ συσχετίστηκε αρνητικά με τη προσδοκία εκπαιδευτικής καριέρας (Ν=24 r = -,485 p=,016) και θετικά με τη προσδοκία χαμηλού στρες (Ν=24 r =,498 p=,013). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση εξαρτημένης εργασίας με χαμηλό στρες συσχετίστηκε θετικά με τη προσδοκία για ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία (Ν=24 r =,412 p=,045) και αρνητικά με την προσδοκία για λογικό ωράριο (Ν=24 r =,411 p=,046). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για ακαδημαϊκή ή εκπαιδευτική καριέρα στο δημόσιο δεν συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με καμία από τις επαγγελματικές προσδοκίες μετά την αποφοίτηση. Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για εργασία σε μικρή επιχείρηση με εξουσία συσχετίστηκε θετικά με την προσδοκία για εργασία σε μεγάλη εταιρία (Ν=24 r =,431 p=,036), με την προσδοκία για προσωπική ανάπτυξη αυτοπραγμάτωση (Ν=23 r =,462 p=,026) και με την προσδοκία για άμιλλα συνεργασία με το προσωπικό (Ν=24 r =,405 p=,050). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για επιτυχία, εξέλιξη και ανάπτυξη με πρωτοβουλίες και συμμετοχή στις αποφάσεις, συσχετίστηκε θετικά με την προσδοκία για χαμηλό στρες (Ν=24 r =,511 p=,011) και την προσδοκία για καλές αμοιβές (Ν=24 r =,536 p=,007). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση συσχετίστηκε με την προσδοκία για PROCEEDINGS 15

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Παπαγιάννη Αικατερίνη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Graduate Technological Education Institute of Piraeus

Graduate Technological Education Institute of Piraeus Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Οι προσδοκίες των μεταπτυχιακών φοιτητών από την

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑΥ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΓΙΑ Ι ΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑΥ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΓΙΑ Ι ΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ Ι ΑΝΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Αντί προλόγου Το 1998 περίπου, όντας φοιτητές, ξεκινήσαμε την έκδοση ενός φοιτητικού περιοδικού που ονομαζόταν «Καριέρα». Είχαμε ξεκινήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και των συμπεριφορών διαχείρισης χρόνου των εφήβων στις σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παυλίνα Μιλτιάδου Θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ , ΣΕΡΡΕ Σ 2013 Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Ο ρόλος της παρακίνησης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα