ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Συµεού, Λ. (2002). Εµπλοκή των γονιών στο σχολείο: Η προοπτική των διευθυντών δηµοτικής. Πρακτικά VII Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (Τοµ. 1), σσ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταγράψει ουσιαστικές αλλαγές στις στάσεις των εκπαιδευτικών και των γονιών ως προς τις µεταξύ τους σχέσεις, όπως επίσης και στις αντιλήψεις τους για συγκεκριµένες πρακτικές, τύπους και επίπεδα εµπλοκής και συµµετοχής των γονιών στο σχολείο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα ευρήµατα έρευνας, σκοπός της οποίας ήταν να σκιαγραφήσει τις προοπτικές των διευθυντών/τριών των δηµόσιων δηµοτικών σχολείων της Κύπρου, ως προς συγκεκριµένες πρακτικές ανάµειξης των γονιών στη σχολική ζωή. Στην έρευνα συµµετείχε αντιπροσωπευτικό δείγµα των διευθυντών/διευθυνόντων των σχολείων αυτών, οι οποίοι/ες κλήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηµατολόγιο. Το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα ανήλθε στο 75% και τα δεδοµένα αναλύθηκαν ποσοτικά µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Η ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων υπέδειξε ότι οι τρέχουσες πρακτικές που επιστρατεύουν τα δηµοτικά σχολεία, µε σκοπό την ανάµειξη των γονιών των παιδιών στη σχολική τους ζωή, είναι περιορισµένες, και εστιάζονται κυρίως στην προβολή της εργασίας που γίνεται µέσα στο σχολείο στους γονείς. Τα σχολεία παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα οµοιογενή ως προς τις τρέχουσές τους πρακτικές. ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι διευθυντές/τριες πιστεύουν ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο για µια επιτυχή ανάµειξη των γονιών στη σχολική ζωή των παιδιών τους είναι η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στο σχολείο και τους γονείς για τα παιδιά, καθώς επίσης µια ευρύτερη πληροφόρηση των γονιών πάνω σε γενικότερα θέµατα εκπαίδευσης και αγωγής των παιδιών. Φάνηκε, τέλος, ότι οι προοπτικές, µέσα από τις οποίες αντικρίζουν το θέµα οι διευθυντές/τριες των δηµοτικών σχολείων, πιθανό να σχετίζονται µε κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Εισαγωγή Η σχολική επιτυχία ενός παιδιού εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις κοινωνικές, πολιτιστικές και µαθησιακές εµπειρίες, στάσεις και φιλοδοξίες του οικογενειακού περιβάλλοντός του (Bernstein, 1975; Bloom, 1982; Bourdieu & Passeron, 1990; Γεωργίου, 2000), ό,τι έχει ονοµαστεί το πρόγραµµα (curriculum) του σπιτιού (Coleman, 1998). Η διαπίστωση αυτή, καθώς επίσης και αλλαγές στο διεθνές πολιτικό, ιστορικό και οικονοµικό γίγνεσθαι, όπως η καθιέρωση των δηµοκρατικών ιδεωδών, η ιδέα της παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, το κίνηµα της λογοδότησης (accountability), η τάση για αποκέντρωση και ο διάλογος γύρω από το ζήτηµα του ποιος έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών (Turney, Eltis, Towler, & Wright, 1990; Jowett, Baginsky, & McNeil, 1991; O Connor, 1994; Davies & Johnson, 1996), έχουν ως αποτέλεσµα να δίνεται σήµερα διεθνώς ιδιαίτερη προσοχή στους δεσµούς ανάµεσα στο σχολείο και το σπίτι των µαθητών/τριών.

2 Οι έννοιες γονεϊκή εµπλοκή και γονεϊκή συµµετοχή στο σχολείο έχουν χρησιµοποιηθεί και οι δύο κατά κόρον στη διεθνή βιβλιογραφία στην προσπάθεια να περιγραφεί ένα εύρος πρακτικών, που έχουν σκοπό να φέρουν κοντύτερα τα σχολεία στις οικογένειες των µαθητών/τριών τους. Παρά το γεγονός ότι οι δύο έννοιες έχουν χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά, ενθέτουν δύο διαφορετικές ιδέες. Η έννοια της γονεϊκής εµπλοκής αναφέρεται σε διαδικασίες που επιτρέπουν στους γονείς να έχουν ρόλο στο τι γίνεται στο σχολείο, αλλά µόνο στη µορφή και στο βαθµό που θα προκαθορίσει το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος των γονιών περιορίζεται κατά κανόνα στο ρόλο του θεατή δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων, τις οποίες διοργανώνει το σχολείο γι αυτούς (Davies & Johnson, 1996; Tomlinson, 1991), ή σε δραστηριότητες που µπορούν να περιγραφούν ως γονεϊκά καθήκοντα (Vining, 1997) ή εθελοντική εργασία (Reeve, 1993). Οι δραστηριότητες που θα εντάσσονταν ως πρακτικές γονεϊκής εµπλοκής είναι πιο πιθανό να αφορούν κυρίως στο καλώς νοούµενο συµφέρον του παιδιού του κάθε γονιού ξεχωριστά (Munn, 1993). Η έννοια της γονεϊκής συµµετοχής σηµειώνει µια µετατόπιση προς ένα ευρύτερο και διαφορετικό φάσµα σχέσεων και δραστηριοτήτων, τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς το σκοπό τους, έτσι ώστε οι δύο πλευρές να διαµοιράζονται ευθύνες και εξουσία. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ο καθορισµός των δικαιωµάτων και ευθυνών των δύο εταίρων, η διευκρίνιση ρόλων, διαδικασιών και κοινών λογοδοτήσεων, και η διαπραγµάτευση πολιτικής, που να διασφαλίζουν την ενεργό και πλήρη συµµετοχή των γονιών στη διοίκηση και στη λήψη απόφασης (Stapes & Morris 1993; Soliman, 1995). Η µετατόπιση αυτή, πολύ πιθανό να προαπαιτεί σε ένα βαθµό την επίσηµη αναπροσαρµογή της διαχείρισης και λειτουργίας του σχολικού ή εκπαιδευτικού συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς ενδιαφέρονται ξεκάθαρα, σύµφωνα µε τη Munn (1993), για το συµφέρον ολόκληρου του σχολείου και του συνόλου των παιδιών που φοιτούν σε αυτό. Όταν οι σχέσεις σπιτιού-σχολείου φτάσουν στο επίπεδο της συµµετοχής, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε σε συνεργασία ή συνεταιρισµό ( partnership ). Οι Martin, Ranson, και Tall (1997) προτείνουν ένα µοντέλο τεσσάρων σταδίων ανάπτυξης των δεσµών ανάµεσα στο σπίτι και το σχολείο, το οποίο προνοεί µια λεπτοµερή περιγραφή για το πώς η εµπλοκή µπορεί να εκτυλιχθεί σε µια αµοιβαία συνεργασία. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της εξάρτησης στις σχέσεις των δύο. Οι γονείς σε αυτή τη φάση είναι παθητικοί και ευλαβικοί απέναντι στην επαγγελµατική εµπειρογνωµοσύνη των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της συνδροµής, όπου οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να ζητούν τη συµβουλή των οικογενειών του σχολείου για αλλαγές και οι απόψεις των γονιών αρχίζουν να εισακούονται. Στο τρίτο στάδιο, αυτό της αλληλεπίδρασης, η ενεργός ανάµειξη των οικογενειών στη σχολική ζωή είναι αναµενόµενη και τυγχάνει ενθάρρυνσης, ενώ οι γονείς εκτιµούνται ως συν-εκπαιδευτές των παιδιών. Το τελευταίο και ψηλότερο στάδιο είναι αυτί της συνεργασίας / συνεταιρισµού. Ο Macbeth (1989) αποκαλεί τα σχολεία που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ως αυτάρκη/αποκοµµένα από τους γονείς, αυτά που βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο ως σχολεία κάτω από επαγγελµατική αβεβαιότητα ως προς τις σχέσεις τους µε τους γονείς των µαθητών/τριών τους, αυτά που βρίσκονται στο τρίτο στάδιο, σχολεία µε αναπτυγµένη αυτοπεποίθηση, ενώ όσα βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο, ως σχολεία που βρίσκονται σε σύµφωνη αµοιβαιότητα µε τους γονείς των µαθητών/τριών τους.

3 Στην περίπτωση της Κύπρου, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι σχέσεις ανάµεσα στο σπίτι και το σχολείο είναι περιορισµένες (Georgiou, 1996; Phtiaka, 1996; Symeou, 2001). Το εύρος και η φύση αυτών των δεσµών στην Κύπρο φαίνεται να εξαρτώνται από το πόσο ανοικτά είναι τα ίδια τα σχολεία προς τους γονείς και από την πρωτοβουλία των γονιών ως µονάδων. Επιπλέον, λόγω της επικρατούσας στάσης των σηµαντικότερων εµπλεκοµένων φορέων και το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό συγκείµενο, έχουν καταγραφεί πολύ λίγες ερευνητικές προσπάθειες µε σκοπό τη διερεύνηση της εφαρµογής σχετικών καινοτοµιών (Γεωργίου, Τσουρής, Σταύρου, κ.ά., 1997; Kyriakides, 1999; Συµεού, 2001). Η παρούσα εργασία καταγράφει τα σηµαντικότερα ευρήµατα µιας παγκύπριας έρευνας επισκόπησης, σκοπός της οποίας ήταν να διερευνήσει το θέµα των σχέσεων σχολείου-σπιτιού στη δηµοτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα αυτή είχε σκοπό να διερευνήσει τη µορφή και την έκταση αυτών των δεσµών, όπως τις περιγράφουν οι διευθυντές/τριες των δηµόσιων δηµοτικών σχολείων της Κύπρου και να επισκοπήσει τις απόψεις της συγκεκριµένης αυτής οµάδας εκπαιδευτικών ως προς την ανάγκη όπως αυτές διαφοροποιηθούν στο άµεσο µέλλον. Επιπλέον, η έρευνα είχε σκοπό να καταλήξει σε συµπεράσµατα ως προς διαφορές στις σχέσεις αυτές σε διαφορετικά σχολικά συγκείµενα. Μεθοδολογία Το δείγµα Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων και απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου το οποίο χορηγήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού των διευθυντών/τριων που στελέχωναν τα δηµοτικά σχολεία που λειτουργούσαν τη σχολική περίοδο κατά την οποία διεξήχθηκε η έρευνα. Η επιλογή του δείγµατος βασίστηκε σε τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Ως παράµετροι για τη στρωµατοποίηση του πληθυσµού καθορίστηκαν η περιοχή, στην οποία βρισκόταν το σχολείο στο οποίο υπηρετούσε ο/η διευθυντής/τρια, και το µέγεθος του σχολείου. Από το σύνολο των 302 διευθυντών/διευθυνόντων που υπηρετούσαν στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία της Κύπρου κατά τη συγκεκριµένη σχολική χρονιά, το ερωτηµατολόγιο αποστάληκε σε 152 διευθυντές/τριες. Το ποσοστό επιστροφών ανήλθε στο 75%. Στο σύνολο των αποκριθέντων, 78 (54.5%) ήταν τοποθετηµένοι/ες σε σχολεία της υπαίθρου, 65 (45.5%) σε σχολεία της πόλης και των προαστίων. Ως προς το µέγεθος του σχολείου, στο οποίο υπηρετούσαν, 25.2% των αποκριθέντων ήταν τοποθετηµένοι σε µικρά σχολεία, 33.6% σε µέσου µεγέθους σχολεία και 41.3% σε µεγάλα σχολεία. Το µέσο συλλογής δεδοµένων Για τη συλλογή των δεδοµένων δοµήθηκε σχετικό ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο έτυχε δοκιµαστικής χορήγησης, πριν την τελική του διαµόρφωσή και την ταχυδροµική του αποστολή στο δείγµα µεταξύ Μαρτίου και Μαΐου Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου ζητούσε πληροφορίες από τους συµµετέχοντες ως προς τα δηµογραφικά τους στοιχεία. Το δεύτερο µέρος παρέθετε 17 πρακτικές, που έχουν επισηµανθεί από τη διεθνή και κυπριακή βιβλιογραφία ως πρακτικές που θα µπορούσαν να συνδέσουν το σχολείο µε τις οικογένειες των µαθητών/τριών του, και οι συµµετέχοντες καλούνταν όπως δηλώσουν τη συχνότητα µε την οποία το

4 σχολείο τους τις έθεσε σε εφαρµογή κατά τη συγκεκριµένη σχολική χρονιά. Κάθε δήλωση συνοδευόταν από τετραβάθµια διατακτική κλίµακα ως εξής: Πολλές φορές, Μερικές φορές, Μια-δυο φορές, Ποτέ. Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach s Alpha) του µέρους αυτού του ερωτηµατολογίου ήταν Στο επόµενο µέρος, το ερωτηµατολόγιο διερευνούσε την πρόθεση των συµµετεχόντων να διαφοροποιήσουν τις τρέχουσες πρακτικές του σχολείου τους µε το να δηλώσουν σε καθεµιά από µια σειρά από 22 παρόµοιες πρακτικές κατά πόσο θα επιθυµούσαν το σχολείο τους να την ενίσχυε ή να την αποδυνάµωνε σε σύγκριση µε την τρέχουσα πρακτική του. Και σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιήθηκε διατακτική κλίµακα µε τις επιλογές: Περισσότερο, Όπως φέτος, Λιγότερο ή Καθόλου, ενώ δινόταν επίσης η επιλογή του εν έχω άποψη. Η εσωτερική αξιοπιστία (Cronbach s Alpha) του µέρους αυτού ήταν Για την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Αποτελέσµατα Τρέχοντα δεδοµένα Αρχικά εξετάστηκαν οι δηλώσεις των διευθυντών/τριών στην ερώτηση, µε την οποία τους υποδεικνυόταν να καθορίσουν τη συχνότητα µε την οποία αξιοποιούν συγκεκριµένες πρακτικές µέσα στο σχολείο τους που θα µπορούσαν να ενισχύσουν τους δεσµούς σχολείου-σπιτιού. Με σκοπό την επισήµανση κατηγοριών πρακτικών που επιστρατεύονται στα δηµοτικά σχολεία, οι δηλώσεις αυτές υποβλήθηκαν σε παραγοντική ανάλυση. Για την εξαγωγή των κατηγοριών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ανάλυσης κυρίων συνιστωσών µε ορθογώνια περιστροφή αξόνων. Επιπλέον, υπολογίστηκε ο µέσος όρος για κάθε κατηγορία, έτσι ώστε να επισηµανθούν οι τρέχουσες προτεραιότητες των σχολείων. Η παραγοντική αυτή ανάλυση επισήµανε 5 οµάδες πρακτικών που φαίνεται να συµπτύσσουν τους τρέχοντες τύπους πρακτικών, που ενώνουν σχολείο και οικογένεια. Θεωρήθηκαν ότι ορίζουν αποτελεσµατικά τον κάθε παράγοντα και κρατήθηκαν, όσες δηλώσεις είχαν φόρτιση πάνω από.40. Οι 5 αυτές οµάδες ερµηνεύουν συνολικά ποσοστό 58.2% της διασποράς. Ως µέτρο αξιοπιστίας της κάθε κατηγορίας χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach s Alpha. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει αναλυτικά τη σύνθεση των 5 οµάδων όπως προέκυψαν από τις φορτίσεις που παίρνουν από τις δηλώσεις του µέρους αυτού του ερωτηµατολογίου, το ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύουν, τον µέσο όρο και την τυπική τους απόκλιση, καθώς και το δείκτη αξιοπιστίας τους. Όπως υποδεικνύει ο πίνακας, η οµάδα πρακτικών, τις οποίες φαίνεται να αξιοποιούν τα σχολεία πιο συχνά, είναι πρακτικές που έχουν σκοπό να προβάλουν στους γονείς την εργασία που γίνεται στο σχολείο, ό,τι θα µπορούσε να ονοµαστεί πρακτικές Προβολής της σχολικής εργασίας. Τέτοιες πρακτικές είναι οι αποστολή στις οικογένειες ενηµερωτικών επιστολών, η πρόσκληση των γονιών να παρακολουθήσουν µάθηµα στην τάξη των παιδιών τους και η διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων που απευθύνονται στους γονείς. Οι υπόλοιπες οµαδοποιήσεις πρακτικών δεν εµφανίζονται συχνά στη συνολική διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς. Έτσι, ενδοτµηµατικές ή ενδοσχολικές διοργανώσεις που απαιτούν τη φυσική παρουσία των γονιών στο σχολείο και δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη οµάδα πρακτικών, όπως επίσης και πρακτικές που έχουν σκοπό την εκπαίδευση των γονιών

5 σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέµατα διοργανώνονται αραιά. Ακόµα σπανιότερα, τα σχολεία φαίνεται να ζητούν την εθελοντική εργασία των γονιών µέσα στο σχολείο, ενώ πολύ σπάνια ζητούν τη συνδροµή τους µέσω διαδικασιών που επιζητούν την άποψη και τη συµβουλή τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σύνθεση οµάδων των τρεχουσών πρακτικών συνεργασίας σχολείου-σπιτιού* ήλωση: Το σχολείο µου κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά παρουσία Οµάδες πρακτικών Προβολή σχολικής εργασίας εκπαίδευσ συνδροµή εθελοντικ ή εργασία 5. Προσκάλεσε γονιό να µιλήσει στα παιδιά για.67 θέµα σχετικό µε τα µαθήµατά τους 4. Οργάνωσε µάθηµα στις δραστηριότητες του οποίου.66 συµµετείχαν και οι γονείς (π.χ. οι γονείς βοήθησαν µε τις οµαδικές εργασίες, άκουσαν παιδιά να διαβάζουν) 6. Οργάνωσε πρωινή ενδοτµηµατική εκδήλωση ή.60 συγκέντρωση στην οποία προσκλήθηκαν και γονείς της τάξης 7. Οργάνωσε πρωινή ενδοσχολική εκδήλωση ή.54 συγκέντρωση στην οποία προσκλήθηκαν όλες οι οικογένειες του σχολείου 1. Έστειλε στις οικογένειες ενηµερωτικές ανακοινώσεις Οργάνωσε την παρακολούθηση από τους γονείς.63 µαθήµατος στην τάξη του παιδιού τους 10. Οργάνωσε εκδήλωση ή συγκέντρωση που έγινε.59 το απόγευµα ή το βράδυ στο σχολείο και στην οποία προσκλήθηκαν οι γονείς 8. Οργάνωσε εργαστήριο/σεµινάριο που.75 απευθυνόταν στους γονείς και µε θέµα σχετικό µε το πώς οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα παιδιά τους για το σχολείο 9. Οργάνωσε εργαστήριο/σεµινάριο που.50 απευθυνόταν στους γονείς µε θέµα την εκπαίδευσή τους ως γονείς 15. Ζήτησε από τους γονείς να συµµετάσχουν σε.74 επιτροπές που ασχολούνται µε θέµατα που απασχολούν το σχολείο 17. Ζήτησε από τους γονείς να πληροφορήσουν το.61 σχολείο για τις ανάγκες των παιδιών τους 16. ιερεύνησε µε έρευνα που οργάνωσε ο.49 διδασκαλικός σύλλογος ή ο/η διευθυντής/τρια τις απόψεις των οικογενειών για το σχολείο 11. Ζήτησε από τις οικογένειες να βοηθήσουν στη.79 συντήρηση ή εξωραϊσµό του σχολείου 12. Ζήτησε από τις οικογένειες να βοηθήσουν µε.68 την επίβλεψη των µαθητών σε εκδροµή, γιορτή ή αθλητική συνάντηση Μέσος όρος** Τυπική απόκλιση είκτης αξιοπιστίας Alpha % διασποράς * ΚΜΟ=.71 ΒΤS= **Κλίµακα: 0=Ποτέ, 1=Μια-δυο φορές, 2=Μερικές φορές, 3=Πολλές φορές

6 ιαφορές ανάµεσα σε διαφόρων τύπων σχολεία Με σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης διαφορών στον τρόπο µε τον οποίο σχολεία µε διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά έχουν καθιερώσει τους τρέχοντες δεσµούς τους µε τις οικογένειες των µαθητών/τριών τους, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά µονοδροµικών αναλύσεων της διακύµανσης (ANOVA) ανάµεσα στις οµάδες πρακτικών που παρουσιάσθηκαν πιο πάνω και των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των σχολείων. Για τις post-hoc ανά ζεύγη συγκρίσεις µεταξύ των µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις το Scheffe test. Η ανάλυση αυτή υπέδειξε την απουσία στατιστικά σηµαντικών διαφορών ως προς τη συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται οι συγκεκριµένες οµάδες πρακτικών σε σχολεία µε διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε οµοιογένεια ανάµεσα στις τρέχουσες πρακτικές των σχολείων σε σύγκριση µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται ένα σχολείο, του µεγέθους του σχολείου µε βάση τον αριθµό µαθητών/τριών του, της σύνθεσης του προσωπικού του σχολείου ως προς τη διδακτική τους εµπειρία και την οικονοµική τάξη από την οποία προέρχονται οι οικογένειες των µαθητών/τριών του σχολείου. Η µόνη µεταβλητή που εµφανίστηκε να εισάγει συγκεκριµένη διαφορά ως προς την εφαρµογή συγκεκριµένης οµάδας πρακτικών ήταν το µορφωτικό επίπεδο των οικογενειών των µαθητών/τριών που φοιτούν σε ένα σχολείο. ιαπιστώθηκε ότι τα σχολεία, όπου το µορφωτικό υπόβαθρο των γονιών είναι ψηλό, επικαλούνται περισσότερο τη συνδροµή επιζητώντας και επισκοπώντας την άποψη και τη συµβουλή τους, σε σύγκριση µε σχολεία µε χαµηλότερο µορφωτικό υπόβαθρο [F (2, 106)=6.12, p=0.003]. Μελλοντικές επιδιώξεις Οι δηλώσεις των διευθυντών/τριών στην ερώτηση µε την οποία τους υποδεικνυόταν να προσδιορίσουν κατά πόσο θα επιθυµούσαν συγκεκριµένες πρακτικές να επιδιώκονταν περισσότερο ή λιγότερο από το σχολείο τους στο άµεσο µέλλον, έτυχαν επίσης παραγοντικής ανάλυσης. Η ανάλυση επισήµανε 5 οµαδοποιήσεις πρακτικών που ερµηνεύουν συνολικά ποσοστό 59.9% της διασποράς. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα ευρήµατα της ανάλυσης των δηλώσεων του µέρους αυτού του ερωτηµατολογίου. Η µελέτη του πίνακα υποδεικνύει ότι οι διευθυντές/τριες των δηµοτικών σχολείων δηλώνουν διάθεση όπως επιδιώξουν περισσότερο σε σχέση µε τις τρέχουσες πρακτικές του σχολείου τους τη διοργάνωση δραστηριοτήτων µε σκοπό τη εκπαίδευση, και τη συχνότερη προφορική ενηµέρωση ως προς θέµατα που σχετίζονται µε τη σχολική επιτυχία του παιδιού τους. Επίσης, διαπιστώνεται και µια σχετική διάθεση, όπως το σχολείο τους κάνει ανοίγµατα προς τις οικογένειες των µαθητών/τριών του, αποζητώντας τη συνδροµή µέσω διαδικασιών που επιζητούν την άποψη και συµβουλή των γονιών. Καθίσταται, επίσης, φανερό, ότι οι διευθυντές/τριες θεωρούν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση πρακτικών, οι οποίες έχουν σκοπό την καθιέρωση Γραµµής άµεσης επικοινωνίας µε τους γονείς των παιδιών. Τέλος, διαπιστώνεται ότι, την ίδια στιγµή που δηλώνουν ότι ενδοσχολικές διοργανώσεις που απαιτούν τη φυσική παρουσία των γονιών στο σχολείο, όπως και πρακτικές που επιζητούν τη γονεϊκή εθελοντική εργασία των γονιών µέσα στο σχολείο δεν εµφανίζονται συχνά στο ετήσιο ρεπερτόριο των σχολείων τους, την ίδια στιγµή δηλώνουν ότι δε θα επιθυµούσαν αυτές οι πρακτικές (παράγοντας πρώτος) να εφαρµόζονταν στο σχολείο τους περισσότερο.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύνθεση οµάδων επιδιωκόµενων πρακτικών συνεργασίας σχολείου-σπιτιού* ήλωση: Θα επιθυµούσα το σχολείο µου κατά την επόµενη σχολική χρονιά να προωθούσε την... παρουσία Οµάδες πρακτικών εκπαίδευση Γραµµή άµεση επ/νωνίας συνδροµή προφορική ενηµέρωση 14. Πρόσκληση των γονιών να βοηθήσουν στη.80 συντήρηση ή περιποίηση της τάξης/του σχολείου 10. Πρόσκληση στους γονείς να παρακολουθήσουν.79 πρωινές ενδοτµηµατικές εκδηλώσεις 8. Οργάνωση µαθηµάτων στις δραστηριότητες των.75 οποίων συµµετέχουν και γονείς 7. Οργάνωση µαθηµάτων για να τα.67 παρακολουθήσουν οι γονείς των µαθητών/τριών 9. Πρόσκληση σε γονείς για να µιλήσουν στα παιδιά.62 για θέµατα που σχετίζονται µε τα µαθήµατα 15. Πρόσκληση των οικογενειών να βοηθήσουν µε.56 την επίβλεψη των µαθητών σε εκδροµή, γιορτή, ή αθλητική συνάντηση 18. Επίσκεψη δασκάλων στο σπίτι των.47 µαθητών/τριών τους 13. Οργάνωση απογευµατινών/βραδινών.46 εκδηλώσεων ή συγκεντρώσεων ειδικά για τους γονείς της τάξης 12. Οργάνωση εργαστηρίων/σεµιναρίων για τους.82 γονείς µε θέµα την εκπαίδευση τους ως γονείς 11. Οργάνωση εργαστηρίων/σεµιναρίων για τους.75 γονείς µε θέµα σχετικό µε το πώς πρέπει να βοηθούν τα παιδιά τους για το σχολείο 4. Ενηµέρωση γονιών για τη συµπεριφορά του.76 παιδιού τους στο σχολείο 19. Τηλεφωνική επικοινωνία δασκάλων µε τις.67 οικογένειες των µαθητών/τριών τους 17. Οργάνωση από τη/ο δασκάλα/ο ειδικής.57 συνάντησης µε γονιό για να συζητήσει µαζί του/ης θέµα σχετικό µε το παιδί του/της 16. Πρόσκληση των γονιών να πληροφορήσουν το.80 σχολείο για τις ανάγκες των παιδιού τους 5. Αποστολή δελτίου στο σπίτι των µαθητών µε το.54 οποίο να ενηµερώνεται η οικογένεια για την πρόοδο και τις ανάγκες του παιδιού τους 2. Προφορική ενηµέρωση γονιών για τον τρόπο µε.85 τον οποίο τα παιδιά πρέπει να µελετούν στο σπίτι 1. Προφορική ενηµέρωση για τον τρόπο µε τον.60 οποίο τα παιδιά πρέπει να εργάζονται στο σχολείο 3. Προφορική ενηµέρωση για τις σχολικές επιδόσεις.51 των παιδιών Μέσος όρος** Τυπική απόκλιση είκτης αξιοπιστίας Alpha % διασποράς * ΚΜΟ=.76 ΒΤS= **Κλίµακα: 0=Λιγότερο ή καθόλου, 1=Όπως και φέτος, 2=Περισσότερο

8 ιαφορές στις µελλοντικές επιδιώξεις διευθυντών/τριών µε διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά Η επαγωγική στατιστική ανάλυση που επιχειρήθηκε υπέδειξε ότι συγκεκριµένα προσωπικά χαρακτηριστικά των διευθυντών/τριών σηµατοδοτούν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το πώς τοποθετούνται σε σχέση µε τις πιο πάνω οµαδοποιήσεις πρακτικών. Οι µεταβλητές αυτές είναι το φύλο του/της διευθυντή/τριας, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας του/της και τα συνολικά χρόνια στη θέση διευθυντή. Τα ευρήµατα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η µεταβλητή των ακαδηµαϊκών προσόντων των διευθυντών/τριών, όπως επίσης και τα δηµογραφικά γνωρίσµατα του σχολείου στο οποίο ήταν τοποθετηµένοι/ες οι διευθυντές/τριες δε φάνηκε να διαφοροποιούν τις αντιλήψεις τους αυτές. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ιαφορές στις οµάδες επιδιωκόµενων πρακτικών συνεργασίας σχολείου-σπιτιού ως προς τα προσωπικά χαρακτηριστικά των διευθυντών/τριών Οµάδα παρουσία εκπαίδευση Φύλο Προσωπικά χαρακτηριστικά Συνολικά έτη Έτη στη θέση υπηρεσίας διευθυντή/τριας Περισσότερα<Λιγότερα* F (2, 111)= 4.90 p=0.009 Γραµµή άµεσης επικοινωνίας συνδροµή προφορική ενηµέρωση Άνδρες>Γυναίκες F (1, 112)= 9.83 P=0.00 Περισσότερα<Λιγότερα F (2, 111)= 4.66 p=0.011 Περισσότερα<Λιγότερα F (2, 111)= 5.73 p=0.004 Περισσότερα<Λιγότερα** F (2, 111)= 5.92 p=0.004 * Περισσότερα από 35 χρόνια υπηρεσίας-λιγότερα από 35 χρόνια υπηρεσίας ** Με 3 ή περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη θέση διευθυντή/τριας-στα πρώτα δύο χρόνια υπηρεσίας στη θέση διευθυντή/τριας Όπως υποδεικνύει ο πίνακας, οι άνδρες διευθυντές/τριες εµφανίζονται να δηλώνουν µεγαλύτερη επιθυµία από τις συναδέλφισσές τους, όπως καθιερώσουν µια γραµµή άµεσης επικοινωνίας µε τους γονείς των µαθητών/τριών τους για τις περιπτώσεις εκείνες όπου χρειάζεται να τους µεταβιβάσουν κάτι σχετικό µε το παιδί τους. Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι διευθυντές/τριες µε συνολικά έτη διδακτικής υπηρεσίας λιγότερα από 35 χρόνια τείνουν να επιθυµούν περισσότερο από τους/τις συναδέλφους τους µε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας να ενισχύσουν πρακτικές που προϋποθέτουν τη γονεϊκή παρουσία στο σχολείο, τη γονεϊκή συνδροµή τους στο σχολείο µέσα από αµοιβαία ανταλλαγή χρήσιµων πληροφοριών µεταξύ σχολείου-σπιτιού και την προφορική ενηµέρωση των γονιών για το παιδί τους. Την ενίσχυση της προφορικής ενηµέρωσης των γονιών σε σχέση µε το παιδί τους εµφανίστηκαν να επιθυµούν περισσότερο και οι διευθυντές/τριες που διένυαν τα πρώτα δύο χρόνια στη θέση διευθυντή σχολικής µονάδας.

9 Συµπεράσµατα Τα πιο πάνω ευρήµατα υποδεικνύουν ότι οι τρέχουσες πρακτικές που επιστρατεύουν τα δηµοτικά σχολεία µε σκοπό την ανάµειξη των γονιών των παιδιών στη σχολική τους ζωή εστιάζονται στην προβολή στους γονείς της εργασίας που γίνεται µέσα στο σχολείο. Οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές σπάνια αξιοποιούνται. Συµπερασµατικά, ο τρέχον σχετικός πειραµατισµός στα δηµοτικά σχολεία εµφανίζεται να εντάσσεται ακόµα στο πρώτο στάδιο του τετραβάθµιου αναπτυξιακού µοντέλου σχέσεων σχολείου-σπιτιού των Martin κ.ά. (1997), αυτό της εξάρτησης, όπου οι οικογένειες των µαθητών/τριών εµφανίζονται παθητικές απέναντι σε αυτά που προγραµµατίζει το σχολείο. Τα περισσότερα σχολεία παρουσιάζονται έτσι ως αποκοµµένα από τους γονείς (Macbeth, 1989), ενώ πολύ λίγα πιθανό να έχουν προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της συνδροµής, όπου οι οικογένειες αρχίζουν να καλούνται να εκφράσουν απόψεις για αλλαγές και να εισακούονται. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα σχολεία εµφανίζονται να είναι, σύµφωνα µε τους διευθυντές/τριες, ιδιαίτερα οµοιογενή ως προς τις τρέχουσές τους προσεγγίσεις, ένα εύρηµα που βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε σχετικά ευρήµατα της διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας που αναφέρονται σε διαφορετικές προτεραιότητες σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα (Epstein, 1987; Epstein & Dauber, 1991). Εξαίρεση αποτέλεσε η περίπτωση των σχολείων όπου το µορφωτικό υπόβαθρο των οικογενειών των µαθητών/µαθητριών τους ήταν ψηλό, και τα οποία εµφανίστηκαν να αποζητούν περισσότερο τη γονεϊκή συνδροµή, υποδεικνύοντας, έτσι, αντιστοιχία µε τα σχετικά διεθνή ευρήµατα (Finders & Lewis, 1994; Vincent, 1996; Reay, 1998; Lareau, 2000). Η ερµηνεία των ευρηµάτων καταδεικνύει, επίσης, ότι οι διευθυντές/τριες των δηµοτικών σχολείων πιστεύουν ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο να επιδιώξουν για την επιτυχή ανάµειξη των γονιών στη σχολική ζωή των παιδιών είναι η διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους γονείς, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους πάνω σε γενικότερα θέµατα εκπαίδευσης και αγωγής των παιδιών και τη συχνότερή τους προφορική ενηµέρωση ως προς θέµατα που σχετίζονται µε τη σχολική δραστηριότητα του παιδιού τους. Εµφανίζουν, επίσης, µια διάθεση όπως το σχολείο τους κάνει ανοίγµατα προς τις οικογένειες των µαθητών/τριών του, επιδιώκοντας τη συνδροµή τους µέσω διαδικασιών που αποζητούν την άποψη και συµβουλή τους. Την ίδια στιγµή, παρουσιάζονται να µην επιθυµούν την περαιτέρω ενίσχυση δραστηριοτήτων που απαιτούν την παρουσία των γονιών στο σχολείο. Οι απόψεις αυτές των διευθυντών/τριών σε σχέση µε πιθανές µελλοντικές αλλαγές, παρουσιάζονται να διαφοροποιούνται µε βάση το φύλο τους, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας τους και τα συνολικά τους χρόνια στη θέση διευθυντή. Μπορεί, λοιπόν, να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι, παρά τη σχετική διάθεση, για να αποζητηθεί η γονεϊκή συνδροµή, οι προτεραιότητες των διευθυντών/τριών συνεχίζουν να εστιάζονται σε πρακτικές πρωτοβάθµιας ανάµειξης των γονιών στο σχολείο που τους καθιστούν θεατές και αποδέκτες των όσων αποφασίζει να τους προσφέρει το σχολείο. Οι πρακτικές αυτές έχουν ουσιαστικά σκοπό να µεταδώσουν συγκεκριµένες πληροφορίες και να καλλιεργήσουν συγκεκριµένες δεξιότητες και στάσεις στους γονείς, που θα διευκόλυναν τις οικογένειες των µαθητών/τριών στο να ευθυγραµµίσουν τις προσπάθειες τους στο σπίτι για τη σχολική επιτυχία του παιδιού τους, µε τις αντίστοιχες του σχολείου. Οι διευθυντές/τριες µέσα από τις προοπτικές

10 αυτές προβάλλουν ένα ξεκάθαρο προσανατολισµό τους σε πρακτικές γονεϊκής εµπλοκής, και όχι συµµετοχής, όπως αυτές περιγράφονται από τις Tomlinson (1991) και Munn (1993). Συζήτηση Αν επιδίωξη των σχολείων της Κύπρου αποτελεί η ενίσχυση των σχέσεων σχολείουσπιτιού και η ενεργότερη ανάµειξη των γονιών των µαθητών/τριών στη σχολική τους ζωή, µε τελικό σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας και συνεταιρισµού στην προσπάθεια για µόρφωση των παιδιών, απαιτείται η αλλαγή και η επανοικοδόµηση των τρεχουσών αντιλήψεων και προσδοκιών τόσο του σχολείου όσο και του σπιτιού. Η έρευνα αυτή διερεύνησε το περιεχόµενο και το εύρος των υφιστάµενων δεσµών δηµοτικού σχολείου-σπιτιού όπως τις περιγράφουν οι διευθυντές/τριες των σχολείων και σκιαγράφησε τις στάσεις των τελευταίων ως προς την προοπτική διαφοροποίησης των δεσµών αυτών. Η επισήµανση των στάσεων των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο προαπαιτούµενο για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή, ιδιαίτερα η επισήµανση των στάσεων της συγκεκριµένης οµάδας εκπαιδευτικών, λόγω του ουσιαστικού ρόλου τον οποίο διαδραµατίζουν στον καθορισµό του πλαισίου και περιεχοµένου των δεσµών σχολείου-σπιτιού. Η ετοιµότητα των διευθυντών/τριών των σχολείων για την περαιτέρω αξιοποίηση συγκεκριµένων πρακτικών θα µπορούσε να αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης για σχετικές επίσηµες ή ανεπίσηµες καινοτοµικές προσπάθειες στο µικροεπίπεδο ή µακροεπίπεδο. Τέτοιες πρακτικές θα µπορούσαν να αποτελέσουν, όπως υπέδειξε η έρευνα αυτή, η ενηµέρωση των γονιών ως προς θέµατα που σχετίζονται µε τη σχολική δραστηριότητα του παιδιού τους, η στρατολόγηση διαδικασιών που να διερευνούν τις απόψεις των γονιών σε σχέση µε το σχολείο και πρώτιστα η ενηµέρωση των γονιών πάνω σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέµατα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελεί ζητούµενο τόσο των ίδιων των γονιών όσο και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών (Symeou, 2001; 2002). Μέσα στο υφιστάµενο εκπαιδευτικό κυπριακό σύστηµα, µε την έλλειψη οργανωµένης και συστηµατικής σχετικής επίσηµης πολιτικής, και ενόσω το σχολείο ελέγχει τις διαδικασίες για την εισαγωγή καινοτοµιών και αλλαγών, φαίνεται ότι είναι το ίδιο το σχολείο που θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και ευθύνη για καθιέρωση τέτοιων προσπαθειών. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και δη των διευθυντών/τριών στο σχεδιασµό, οργάνωση, διευκόλυνση και ενθάρρυνση των προσπαθειών αυτών θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Γεωργίου, Σ. Ν. (2000). Σχέση σχολείου-οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα. Γεωργίου, Σ., Τσουρής, Χ., Σταύρου, Χ., κ.ά. (1997). Συνεταιρισµός στην εκπαίδευση: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα. Κυπριακή Παιδαγωγική Εταιρεία (Eκδ.), Παιδαγωγική Επιθεώρηση, (σσ ). Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου. Συµεού, Λ. (2001). Εµπειρίες και συµπεράσµατα µιας προσπάθειας εµπλοκής των γονιών στη σχολική τάξη. Παρουσίαση στο συνέδριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Σχέσεις σχολείου-οικογένειας. Λευκωσία: 13 εκεµβρίου 2001.

11 Ξενόγλωσση Bernstein, B. (1975). Class, codes and control. London: Routledge & Kegan Paul. Bloom, B. S. (1982). All our children learning. New York: McGraw-Hill. Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1990). Reproduction in education, society and culture. London: Sage Publications. Coleman, P. (1998). Parent, student and teacher collaboration. The power of three. California: Corwin Press, INC. Davies, D. & Johnson, V. R. (1996). Crossing boundaries: An introduction. International Journal of Educational Research. 25 (1), 3-7. Epstein, J. L. (1987). Parent involvement. What research says to administrators. Education and Urban Society. 19 (2), Epstein, J. L. & Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools. The Elementary School Journal. 91 (3), Finders, M. & Lewis, C. (1994). Why some parents don t come to school. Educational Leadership. 51 (8), Georgiou, S. N. (1996). Parental involvement in Cyprus. International Journal of Educational Research, 25(1), Grolnick, W. S. & Slowiaczek, M. L. (1994). Parents involvement in children s schooling: A multidimensional conceptualisation and motivational model. Child Development, 65, Jowett, S., Baginsky, M., & McNeil, M. M. (1991). Building bridges-parental involvement in schools. England: NFER Research Library. Kyriakides, L. (1999). Partnership in action: An evaluation of a school policy on parents working with their own children in school. In F. Smit, H. Moerel, K. van der Wolf, & P. Sleegers (Eds.), Building bridges between home and school (pp ). Netherlands: Institute for Applied Social Sciences, University Nijmegen. Lareau, A. (2000). Home advantage. Social class and parental intervention in elementary education (2 nd ed.). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, INC. Macbeth, A. (1989). Involving parents: Effective parent-teacher relations. Oxford: Heinemann. Martin, J., Ranson, S., & Tall, G. (1997). Parents as partners in assuring the quality of schools. Scottish Education Review. 29 (1), Munn, P. (1993). Parents and schools: customers, managers or partners. London: Routledge. O Connor, M. (1994). Giving parents a voice. Parental involvement in policy-making. London: RISE. Phtiaka, H. (1996). Each to his own? Home-school relations in Cyprus. Forum of Education. 51, 1, Phtiaka, H. (1998). It s their job, not ours! : Home-school relations in Cyprus. Mediterranean Journal of Educational Studies. 3 (2), Reay, D. (1998). Class work: Mothers involvement in their children s primary schooling. London: UCL Press Limited. Reeve, P. (1993). Issues in parent participation. The Australian Administrator. 14 (4-5), Soliman, I. (1995). From involvement to participation: Six levels of school-community interaction. In B. Limerick & H. Nielsen (Eds.), School and community relations: Participation, policy and practice (pp ). Sydney: Harcourt Brace. Stapes, K. & Morris, W. (1993). Parent participation revisited. In ACSA (Ed.), The ACSA '93 collection conference papers: Curriculum in profile: Quality or Inequality? (V. 3, pp ). Belconnen: ACT. Symeou, L. (2001). Family-school liaisons in Cyprus: An investigation of families perspectives and needs. In F. Smit, K. van der Wolf, & P. Sleegers (Eds.), A Bridge to the future. Collaboration between parents, schools and communities (pp ). Netherlands: Institute for Applied Social Sciences, University Nijmegen. Symeou, L. (2002). Home-school liaisons in Cyprus: An investigation of teachers and families views of current realities and future needs. Paper presented at the AERA annual meeting. New Orleans: 1-5 April Tomlinson, S. (1991). Home-school partnerships. In IPPR (Eds.), Teachers and parents (Education and training paper No. 7). London: IPPR. Turney, C., Eltis, K. J., Towler, J., & Wright, R. (1990). The teacher's world of work. N.S.W.: Southwood Press Pty Limited. Vincent, C. (1996). Parents and teachers: Power and participation. London: Falmer Press. Vining, L. (1997). Managing the volunteer workforce in schools. Sydney: University of NSW.

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014 Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Πλάνο Παρουσίασης 1. Χρονοδιάγραμμα 2. Ερευνητική Εργασία Έντυπο Υποβολής 3. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη;

Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη; Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη; Συμεωνίδου Σιμώνη Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το άρθρο αφορά στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» «ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ την περίοδο 2003-2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2013-2014 Κωδικός Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις γονέων για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι προσδοκίες τους από τις παιδαγωγικές συναντήσεις στο Δημοτικό Σχολείο

Οι αντιλήψεις γονέων για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι προσδοκίες τους από τις παιδαγωγικές συναντήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Οι αντιλήψεις γονέων για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι προσδοκίες τους από τις παιδαγωγικές συναντήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Perceptions of parental involvement in the educational

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

11 Ιανουαρίου 2012. Θέμα: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η δική μου Ιστορία: Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου μαθητών/τριών της Β Γυμνασίου»

11 Ιανουαρίου 2012. Θέμα: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η δική μου Ιστορία: Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου μαθητών/τριών της Β Γυμνασίου» Αρ. Φακ.: 7.7.02/10 Αρ. τηλ.: 22800770/949/896 Αρ. τηλεομ.: 22800862 Ηλεκτρ. διεύθ.: circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11 Ιανουαρίου 2012 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ΔΡΑΣΗ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΡΑ» Σχολική χρονιά 2007-2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Ερευνητικής Εργασίας:.. Ημερομηνία Υποβολής:..

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το σχολείο

Προετοιμασία για το σχολείο Getting ready for school A guide for parents of a child with disability Προετοιμασία για το σχολείο Οδηγός για γονείς παιδιού με αναπηρία Greek Η έναρξη του Kindergarten είναι ένα συναρπαστικό βήμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα