445-6/ και Ε / ) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους."

Transcript

1 1 Πρόλογος Η σημασία της έρευνας υπηρεσιών υγείας στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τη λήψη των αποφάσεων στην υγειονομική πολιτική είναι προφανής και κερδίζει συνεχώς έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες. Ασφαλώς προς την κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλλει παράγοντες όπως η εκρηκτική διάχυση της υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας και η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των δαπανών υγείας και τα χρηματοδοτικά προβλήματα του υγειονομικού τομέα καθώς επίσης και οι διευρυνόμενες προσδοκίες των πολιτών, θέματα υψηλής προτεραιότητας τα οποία χρήζουν συνεχούς και ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας. Αναμφιβόλως η συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προς την κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστική στη μελέτη αυτών των προβλημάτων και στην παραγωγή σχετικής τεχνογνωσίας. Παράλληλα η δραστηριότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα διακρατικών συγκρίσεων και κατά συνέπεια προάγει τη διαδικασία της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών. Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι η αξιολόγηση των συστημάτων υγείας συνιστά θεμέλιο για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την εκπόνηση των κατάλληλων πολιτικών υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσφατα εισάγει νέες παραμέτρους όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και κατά συνέπεια η εκτίμηση της καλής υγείας (good health), η ανταποκρισιμότητα (responsiveness) των υπηρεσιών υγείας και η δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση (fairness financing) των υγειονομικών συστημάτων. Με την προτεινόμενη καινοτομική μεθοδολογία η οποία υιοθετείται στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η ανίχνευση των βασικών συνιστωσών της υγειονομικής πολιτικής, δηλαδή της ισότητας, της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής αποδοτικότητας και ως εκ τούτου συνεκτιμάται η συνολική απόδοση του συστήματος υγείας. Η παρούσα - εθνικής εμβέλειας έρευνα βασίζεται στη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας), διεξήχθη στις αρχές του 2001 με βάση τις σχετικές συμβάσεις (E50-

2 / και Ε / ) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους. Στον τόμο αυτό εμπεριέχεται με συνοπτικό και επιγραμματικό τρόπο μέρος των ερευνητικών ευρημάτων με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση των υπευθύνων για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων της υγειονομικής πολιτικής, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας και βεβαίως των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών οι οποίοι έχουν το αυτονόητο δικαίωμα και συμφέρον εμπλοκής στη διαμόρφωση της υγειονομικής πολιτικής. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και τα ειδικά τεχνικά και μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης της υγείας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο εκτίθενται τα ευρήματα τα οποία σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ανταποκρισιμότητας και η θέση του πληθυσμού όπως αποτυπώνεται στην έρευνα περιγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα οικονομετρικού υποδείγματος σχετικά με τη δίκαιη ή μη κατανομή του χρηματοδοτικού βάρους των νοικοκυριών στις υγειονομικές υπηρεσίες. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα ευρήματα και αναλύεται το ειδικό βάρος διαφόρων στόχων της υγειονομικής πολιτικής και τέλος στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά κρίσιμα θέματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα και μπορεί να είναι χρήσιμα στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής υγειονομικής πολιτικής. Στα παραρτήματα του τόμου αυτού εμπεριέχονται πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τα ευρήματα καθώς επίσης και άλλα στοιχεία τα οποία θεωρήθηκαν χρήσιμα για την πληρέστερη πληροφόρηση των αναγνωστών. Στην έρευνα αυτή συνέδραμε μεγάλος αριθμός επιστημόνων και ερευνητών οι οποίοι συνεργάζονται με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, προς τους οποίους εκφράζονται ευχαριστίες. Είναι αναγκαίο όμως να σημειωθεί η εξαιρετική συμβολή και οι υποδειγματική εργασία της κυρίας

3 3 Σουζάνας Γκρέγκορυ και του κυρίου Χαράλαμπου Οικονόμου οι οποίοι είναι οι κύριοι ερευνητές του έργου καθώς επίσης και του κυρίου Απόστολου Δόλγερα ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης του προγράμματος, προς τους οποίους οφείλονται θερμές ευχαριστίες, καθώς επίσης και στη κυρία Kei Kawabata του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη δημιουργική συνεργασία και τη συνδρομή στην ολοκλήρωση του έργου αυτού. Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί να συμβάλλει στην παράθεση και προβολή πρόσθετων τεκμηρίων τα οποία προκύπτουν από την πρωτογενή έρευνα και τα οποία μπορεί να συνεισφέρουν στη συγκρότηση τεκμηριωμένης πολιτικής υγείας (evidence-based health policy), με σκοπό τη διασφάλιση της (κοινωνικής) ισότητας, της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών. Υπό το πρίσμα αυτό, τα στοιχεία αυτά οφείλουν να αποτελούν τη βάση της εθνικής υγειονομικής πολιτικής, δεδομένου ότι αποτρέπουν από στρεβλώσεις και αστοχίες οι οποίες οφείλονται είτε στη μηχανιστική μεταφορά τεχνογνωσίας είτε σε προκαταλήψεις, στερεότυπα και δογματισμό. Με την έκδοση αυτή ελπίζεται ότι οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες υγείας καθώς επίσης και οι λήπτες αποφάσεων θα έχουν την ευκαιρία πληρέστερης κατανόησης των υγειονομικών εξελίξεων και βελτίωσης του πλαισίου για δημιουργική και αποτελεσματική εργασία. Γιάννης Κυριόπουλος Αθήνα, Απρίλιος 2002 Καθηγητής

4 4

5 5 Περιεχόμενα Πρόλογος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας πινάκων και διαγραμμάτων Πίνακας παραρτημάτων Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 ο : Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τα εργαλεία της έρευνας 1.3. Επιλογή του πληθυσμού 1.4. Η διακίνηση των ερωτηματολογίων και η λήψη των απαντήσεων 1.5. Η καταχώριση των δεδομένων 1.6. Στατιστική ανάλυση 1.7. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας 1.8. Η διερεύνηση της δίκαιης κατανομής του χρηματοδοτικού βάρους 1.9. Περιορισμοί της έρευνας Κεφάλαιο 2 ο : Η αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού 2.1. Εισαγωγή 2.2. Εννοιολογικός προσδιορισμός της αυτοαξιολόγησης του επιπέδου υγείας 2.3. Η αυτοαξιολόγηση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού 2.4. Τα αποτελέσματα της έρευνας 2.5. Κύρια ευρήματα και συμπεράσματα Κεφάλαιο 3 ο : Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας 3.1. Εισαγωγή 3.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας 3.3. Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας από τον ελληνικό πληθυσμό 3.4. Κύρια ευρήματα και συμπεράσματα

6 6 Κεφάλαιο 4 ο : Η ανταποκρισιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 4.1. Εισαγωγή 4.2. Προσδιορισμός της έννοιας της ανταποκρισιμότητας των υπηρεσιών υγείας 4.3. Η ανταποκρισιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας 4.4. Τα αποτελέσματα της έρευνας Η επίδραση της εκπαίδευσης και του εισοδήματος Τα ειδικά χαρακτηριστικά της ανταποκρισιμότητας Η ανταποκρισιμότητα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα υγείας 4.5. Σχετική σημασία των στοιχείων της ανταποκρισιμότητας 4.6. Η προτεραιοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών της ανταποκρισιμότητας 4.7. Κύρια ευρήματα και συμπεράσματα Κεφάλαιο 5 ο : Η δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας 5.1. Εισαγωγή 5.2. Η αναδιανεμητική επίπτωση των πηγών χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας 5.3. Η φιλοσοφική και πολιτική διάσταση της έννοιας της δικαιοσύνης 5.4. Θεωρητική και οικονομετρική θεμελίωση 5.5. Κύρια ευρήματα και συμπεράσματα Κεφάλαιο 6 ο : Η σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας 6.1. Εισαγωγή 6.2. Αποτελέσματα της έρευνας Η σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας Η σχετική σημασία των παραμέτρων της βελτίωσης της υγείας Η σχετική σημασία των παραμέτρων της βελτίωσης της ανταποκρισιμότητας 6.3. Κύρια ευρήματα και συμπεράσματα Κεφάλαιο 7 ο : Συμπεράσματα : Ζητήματα πολιτικής υγείας 7.1. Κύριες διαπιστώσεις 7.2. Προτάσεις πολιτικής Βιβλιογραφία

7 7 Πίνακας πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1 ο Πίνακας : Περιεχόμενο και δομή των ερωτηματολογίων Πίνακας : Στρωματοποίηση του δείγματος σύμφωνα με το πληθυσμό ανά Νομό (απογραφή 1991) Πίνακας : Βαθμός ανταπόκρισης του δείγματος Πίνακας : Βαθμός ανταπόκρισης του δείγματος ανά Περιφέρεια Πίνακας : Φύλο και ηλικία του ανταποκρινόμενου δείγματος σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (απογραφή 1991) Πίνακας : Τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού της έρευνας(ν=1819) Κεφάλαιο 2 ο Πίνακας : Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά γεωγραφική περιφέρεια (κλίμακα 0-100) Πίνακας : Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά φύλο (κλίμακα 0-100) Πίνακας : Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά εισοδηματικό κλιμάκιο (κλίμακα 0-100) Πίνακας : Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας σε σχέση με την ύπαρξη ή μη Ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης (κλίμακα 0-100) Πίνακας : Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας σε σχέση με την ύπαρξη ή μη νοσοκομειακής ασφάλισης (κλίμακα 0-100) Πίνακας : Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (κλίμακα 0-100) Πίνακας : Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά ηλικιακή ομάδα (κλίμακα 0-100)

8 8 Κεφάλαιο 3 ο Πίνακας : Συχνότητα επισκέψεων σε γιατρούς (σύνολο) τον τελευταίο μήνα Πίνακας : Συχνότητα επισκέψεων σε γενικούς γιατρούς τον τελευταίο μήνα Πίνακας : Συχνότητα επισκέψεων σε ειδικούς γιατρούς τον τελευταίο μήνα Πίνακας : Συχνότητα επισκέψεων σε οδοντίατρους τον τελευταίο μήνα Πίνακας : Συχνότητα επισκέψεων σε φαρμακεία τον τελευταίο μήνα Πίνακας : Συχνότητα εισαγωγών στο νοσοκομείο (σύνολο) τον τελευταίο μήνα Πίνακας : Συχνότητα εισαγωγών σε ιδιωτικές κλινικές τον τελευταίο μήνα Πίνακας : Συχνότητα εισαγωγών στο δημόσια νοσοκομεία τον τελευταίο μήνα Κεφάλαιο 4 ο Πίνακας : Διαφορές ανταποκρισιμότητας και ικανοποίησης Διάγραμμα : Απεσταλθέντα, και συμπληρωμένα ερωτηματολόγια Πίνακας : Βαθμός θετικής αξιολόγησης (πολύ καλή και καλή), για κάθε στοιχείο της ανταποκρισιμότητας Πίνακας : Βαθμός θετικής αξιολόγησης (πολύ καλή και καλή) για κάθε στοιχείων της ανταποκρισιμότητας σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης Πίνακας : Βαθμός θετικής αξιολόγησης (πολύ καλή και καλή) για κάθε στοιχείο της ανταποκρισιμότητας σε σχέση με το εισόδημα Πίνακας : Τα στοιχεία της ανταποκρισιμότητας Πίνακας : Βαθμός θετικής αξιολόγησης (πολύ καλή ή καλή) για κάθε στοιχείο της ανταποκρισιμότητας σε σχέση με τον τομέα παροχής υπηρεσιών Πίνακας : Βαθμολόγηση των στοιχείων της ανταποκρισιμότητας Διάγραμμα : Βαθμολόγηση των στοιχείων της ανταποκρισιμότητας Πίνακας : Η επιλογή των σημαντικών στοιχείων της ανταποκρισιμότητας σε σχέση με το εισόδημα Κεφάλαιο 5 ο Διάγραμμα : Δομή συστήματος χρηματοδότησης υπηρεσιών υγείας

9 9 Κεφάλαιο 6 ο Πίνακας : Σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας η οποία επιλέγεται από το ανταποκρινόμενο δείγμα σε σχέση με προηγούμενες μελέτες του ΠΟΥ Πίνακας : Σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας σε σχέση με την ηλιακή ομάδα Πίνακας : Σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο Πίνακας : Σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας σε σχέση με το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού Πίνακας : Η σχετική σημασία των παραμέτρων του συστήματος υγείας, όσον αφορά στην υγεία Πίνακας : Η σχετική σημασία των παραμέτρων του συστήματος υγείας, όσον αφορά στην ανταποκρισιμότητα

10 10 Πίνακας παραρτημάτων Παράρτημα 1 Ερωτηματολόγιο για την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού Παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο για την ανταποκρισιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας Παράρτημα 3: Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού Πίνακας 1. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά γεωγραφική περιφέρεια (ονομαστική κλίμακα) Πίνακας 2. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά φύλο (ονομαστική κλίμακα) Πίνακας 3. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά εισοδηματική κλίμακα (ονομαστική κλίμακα) Πίνακας 4. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας σε σχέση με την ύπαρξη ή μη ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης (ονομαστική κλίμακα) Πίνακας 5. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας σε σχέση με την ύπαρξη ή μη νοσοκομειακής ασφάλισης (κλίμακα 0-100) Πίνακας 6. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά ηλικιακή ομάδα (ονομαστική κλίμακα) Πίνακας 7. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (ονομαστική κλίμακα) Πίνακας 8. Δείκτες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του ΟΟΣΑ (1997) Διάγραμμα 1. Αναλογία πληθυσμού 16 ετών, που αναφέρουν κακή και πολύ κακή υγεία, σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες Διάγραμμα 2. Αναλογία πληθυσμού 16 ετών, που αναφέρουν καλή και πολύ καλή υγεία, σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες

11 11 Παράρτημα 4: Χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας Πίνακας 1. Συχνότητα επισκέψεων σε γιατρούς Πίνακας 2. Συχνότητα επισκέψεων σε οδοντίατρους Πίνακας 3. Συχνότητα επισκέψεων σε φαρμακεία Πίνακας 4. Συχνότητα εισαγωγών σε νοσοκομεία Πίνακας 5. Στοιχεία χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του ΟΟΣΑ 1997 Παράρτημα 5: Ανταποκρισιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Πίνακας 1. Αξιοπρέπεια Πίνακας 2. Αυτονομία Πίνακας 3. Έγκαιρη προσοχή Πίνακας 4. Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών Πίνακας 5. Επικοινωνία Πίνακας 6. Επιλογή Πίνακας 7. Κοινωνική υποστήριξη Πίνακας 8. Περιβάλλον Παράρτημα 6: Δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας Πίνακας 1. Μακροοικονομικά μεγέθη Πίνακας 2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Πίνακας 3. Φόρος εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων Πίνακας 4. Κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων λοιπών φυσικών προσώπων Πίνακας 5. Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Πίνακας 6. Κλίμακα Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας για τα φυσικά πρόσωπα Πίνακας 7. Κατανομή φόρου κατά επαγγελματικές ομάδες Πίνακας 8. Ασφαλιστικός πληθυσμός (ασθένειας) κατά είδος ασφαλιστικού φορέα 31/8/1998 Πίνακας 9. Εισφορές ασφάλισης υγείας ανά φορέα και ασφαλιζόμενα επαγγέλματα Πίνακας 10. Στοιχεία δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του ΟΟΣΑ 1997 Παράρτημα 7: Ερευνητική Ομάδα

12 12

13 13 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα μείζονα ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής και πολιτικής συζήτησης είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των συστημάτων υγείας, με σκοπό την ορθολογική ανάδειξη προτεραιοτήτων (Ham and Honigsbaum 1998, Coulter and Ham, eds. 2000). Οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις στον υγειονομικό τομέα των χωρών του ΟΟΣΑ έθεσαν το ερώτημα της δυνατότητας ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων κατάλληλων για την εκτίμηση των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων αυτών (OECD 1999, Smith, ed. 2000). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), επιχειρεί πρόσφατα τη συγκριτική μελέτη των συστημάτων υγείας των χωρών μελών του, με τη διαμόρφωση συγκεκριμένης μεθοδολογίας αποτίμησης της απόδοσής τους. Το εννοιολογικό πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής στηρίζεται στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο κάθε σύστημα υγείας επιτυγχάνει στην εκπλήρωση τριών στόχων, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι (Murray and Frenk 1999, WHO 2000, Kawabata 2001): (α) Ο πρωταρχικός στόχος κάθε συστήματος υγείας είναι η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού. Ο στόχος αυτός έχει διπλή διάσταση. Περιλαμβάνει αφενός τη βελτίωση του μέσου επίπεδου υγείας όλου του πληθυσμού και αφετέρου την ισότιμη διάχυση της καλής υγείας μεταξύ του πληθυσμού. (β) Ο δεύτερος στόχος είναι η ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας στις προσδοκίες των πολιτών, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή επαφή των πολιτών με το σύστημα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει το σεβασμό και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ασθενών από τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας και την ικανοποίηση που αποκομίζουν ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Ο στόχος αυτός διακρίνεται σε δύο μέρη, το πρώτο είναι η βελτίωση του μέσου επίπεδου ανταποκρισιμότητας του συστήματος και το δεύτερο η προαγωγή της ισότητας στην κατανομή της ανταποκρισιμότητας μεταξύ των πολιτών, ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές τις οποίες ενδεχομένως εμφανίζουν.

14 14 (γ) Ο τρίτος στόχος είναι η δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και η προστασία των νοικοκυριών έναντι του οικονομικού κινδύνου λόγω έλευσης κάποιας ασθένειας. Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ανέλαβε με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να εφαρμόσει αυτά τα μεθοδολογικά εργαλεία με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος υγείας της Ελλάδας. Ο βαθμός επίτευξης των δύο πρώτων στόχων ερευνάται με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων, ενώ για το ζήτημα της δικαιοσύνης στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας οι υπολογισμοί βασίστηκαν στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ, του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, των Εθνικών Λογαριασμών και του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκτενέστερη ανάλυση και ο εννοιολογικός προσδιορισμός των υπό εξέταση στόχων, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της όλης προσπάθειας αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας έκδοσης και παρουσιάζονται εκτενώς στα επιμέρους κεφάλαια τα οποία ακολουθούν. Ωστόσο στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν εννοιολογικά οι αναφορές στους όρους υγεία και σύστημα υγείας, δεδομένου ότι είναι οι έννοιες-κλειδιά της έρευνας αυτής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ως υγεία ορίζεται η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας (WHO 1946). Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση και το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού αντανακλάται όχι μόνο στους κλασσικούς δείκτες αρνητικής υγείας, δηλαδή της θνησιμότητας και της νοσηρότητας, αλλά περιλαμβάνει και τους θετικούς δείκτες αυτοεκτίμησης της κατάστασης υγείας από τα ίδια τα άτομα. Ως σύστημα υγείας ορίζεται το σύνολο των ανθρωπίνων, υλικών και χρηματικών πόρων καθώς επίσης των οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων οι οποίοι συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη ρύθμιση και την επιτέλεση «δράσεων υγείας». Ως «δράση υγείας» ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σύνολο δραστηριοτήτων η οποία έχει πρωταρχικό της σκοπό τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας. Με αυτή την

15 15 έννοια, στο σύστημα υγείας συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά όλα τα κοινωφελή και ιδιωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, δεν νοούνται ως δράσεις υγείας δραστηριότητες οι οποίες δευτερευόντως έχουν ως παρενέργεια τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας, χωρίς να είναι αυτός ο πρωταρχικός τους στόχος (WHO 2000). Η έρευνα των συστημάτων υγείας αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού επιδιώκοντας την επίτευξη υψηλότερης ισότητας αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του υγειονομικού συστήματος, ως βασικό στοιχείο της ευρύτερης διαδικασίας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (Varkevisser et al. 1991). Η μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα αποτελούν μια νέα προσέγγιση στην αντίληψη των στόχων και της αξιολόγησης των συστημάτων υγείας, η οποία αναπτύσσεται πρόσφατα διεθνώς και για πρώτη φορά στη χώρα μας. Στόχος της είναι να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής υγείας, βοηθώντας τους λήπτες αποφάσεων στην επιλογή προτεραιοτήτων με βάση τεκμηριωμένα ερευνητικά ευρήματα.

16 16

17 17 Πρώτο Κεφάλαιο Το Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας 1.1. Εισαγωγή Όπως ήδη σημειώθηκε, με σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου υγείας και της ανταποκρισιμότητας των συστημάτων υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), επιχειρεί τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια για την ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου και βελτίωσης των παραπάνω εργαλείων διεξήγαγε ταυτόχρονα σε πολλές χώρες - μέλη «Έρευνα για την Υγεία και την Ανταποκρισιμότητα του Συστήματος Υγείας». Την διεξαγωγή της έρευνας για την Ελλάδα ανέλαβε ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται: (α) τα εργαλεία της έρευνας, (β) η μεθοδολογία επιλογής του δείγματος, (γ) η διακίνηση των ερωτηματολογίων και η λήψη των απαντήσεων, (δ) η καταχώριση των δεδομένων, (ε) τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας, (στ) οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης, (ζ) η μεθοδολογία διερεύνησης της δίκαιης κατανομής του χρηματοδοτικού βάρους των υπηρεσιών υγείας και (η) οι περιορισμοί της έρευνας Τα εργαλεία της έρευνας Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα είναι δύο ανώνυμα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Το πρώτο αφορά στην υγεία και το άλλο αφορά στην ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας. Ο σχεδιασμός των δύο ερωτηματολογίων ως προς τη μορφή και τη δομή καθώς και ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους διενεργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Sadana et al. 2000, Ustun et

18 18 al. 2001). Η δομή των ερωτηματολογίων παραθέτεται στον Πίνακα και λεπτομερώς στα Παραρτήματα 1 και 2. Βασικό χαρακτηριστικό των ερωτηματολογίων αυτών είναι ότι ζητείται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αξιολογήσουν συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας και αντιμετώπισης των ασθενών από το σύστημα υγείας υπό τη μορφή διαφορετικών εικονικών υποθέσεων. Για κάθε ερωτηματολόγιο υπάρχουν τέσσερις παραλλαγές των εικονικών υποθέσεων. Οι εικονικές υποθέσεις χρησιμοποιούνται από τον ΠΟΥ για τον υπολογισμό του στατιστικού βάρους ώστε να είναι δυνατή η διεθνής σύγκριση των αποτελεσμάτων (Salomon et al. 2001). Σύμφωνα με τη σύσταση του ΠΟΥ, έγινε μετάφραση των ερωτηματολογίων στην ελληνική γλώσσα και επαναμετάφραση στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας της μετάφρασης. Πίνακας : Περιεχόμενο και δομή των ερωτηματολογίων Κοινό Μέρος Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο Υγείας Ανταποκρισιμότητας Δημογραφικά στοιχεία Αυτοαξιολόγηση του Επίπεδου Υγείας Επισκέψεις και χρησιμοποίηση σε υγειονομικές μονάδες Κατάσταση ασφαλιστικής κάλυψης Επιμέρους στοιχεία του επιπέδου υγείας Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και ανταποκρισιμότητα Ειδικό Μέρος Σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας Νοσοκομειακή περίθαλψη και ανταποκρισιμότητα Σχετική σημασία των στόχων του συστήματος υγείας όσον αφορά (α) στην υγεία και (β) στην ανταποκρισιμότητα Αξιολόγηση των ενοτήτων της ανταποκρισιμότητας Εικονικές Υποθέσεις

19 Επιλογή του πληθυσμού Το ζητούμενο μέγεθος του δείγματος ήταν άτομα, δηλαδή συμμετέχοντες για κάθε ερωτηματολόγιο. Με τη χρησιμοποίηση των τηλεφωνικών καταλόγων του ΟΤΕ, επιλέχθηκε ένα δείγμα με τη μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας με τυχαίο σημείο εκκίνησης και σταθερό διάστημα. (random start, fixed interval). Το δείγμα είναι στρωματοποιημένο ανά νομό. Σημειώνεται ότι αντικαταστήθηκαν με το επόμενο έγκυρο όνομα 226 επιλογές οι οποίες είναι μη επιλέξιμες (διευθύνσεις καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ.). Η βάση για τη στρωματοποίηση είναι η απογραφή του 1991 όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.3.1). Ο πληθυσμός του δείγματος ταξινομήθηκε σύμφωνα με τον ταχυδρομικό κώδικα και κατανεμήθηκε σε 8 ομάδες, μία για κάθε εικονική υπόθεση (δηλαδή 2 ερωτηματολόγια επί 4 τύπους εικονικών υποθέσεων). Πίνακας : Στρωματοποίηση του δείγματος σύμφωνα με το πληθυσμό ανά Νομό (απογραφή 1991) Περιφέρεια Νομός Πληθυσμός Δείγμα Ανατολικής Μακεδονίας και Δράμας Θράκης Καβάλας Ροδόπης Ξάνθης Έβρου Σύνολο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Πιερίας Πέλλας Ημαθίας Κιλκίς Χαλκιδικής Σερρών Σύνολο Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης Καστοριάς Φλώρινας Γρεβενών Σύνολο

20 20 Περιφέρεια Νομός Πληθυσμός Δείγμα Ηπείρου Άρτας Ιωαννίνων Θεσπρωτίας Πρέβεζας Σύνολο Θεσσαλίας Μαγνησίας Λάρισας Καρδίτσας Τρικάλων Σύνολο Ιονίων Νήσων Κεφαλληνίας Ζακύνθου Λευκάδας Κέρκυρας Σύνολο Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας Ηλείας Σύνολο Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας Σύνολο Αττικής Αττικής Πελοποννήσου Κορινθίας Αργολίδας Αρκαδίας Μεσσηνίας Λακωνίας Σύνολο Βορείου Αιγαίου Λέσβου Χίου Σάμου Σύνολο Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδων Δωδεκανήσων Σύνολο

21 21 Περιφέρεια Νομός Πληθυσμός Δείγμα Κρήτης Χανίων Ρεθύμνου Ηρακλείου Λασιθίου Σύνολο Σύνολο Χώρας Η διακίνηση των ερωτηματολογίων και η λήψη των απαντήσεων Τον Δεκέμβριο του 2000 στάλθηκε σε όλα τα μέλη του δείγματος μία ενημερωτική ευχετήρια κάρτα, η οποία παράλληλα τους πληροφορούσε για την επερχόμενη έρευνα και τους στόχους της και εξηγούσε το πόσο σημαντική θα ήταν η ανταπόκρισή τους. Στις αρχές Ιανουαρίου του 2001, έγινε η πρώτη αποστολή των ερωτηματολογίων, τα οποία συνοδεύονταν από μία επιστολή και έναν απαντητικό φάκελο. Η επιστολή είχε επίσης μεταφραστεί και επαναμεταφραστεί όπως το ερωτηματολόγιο. Εκτός από πληροφορίες για την έρευνα, εμπεριείχε και τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ύπαρξης διευκρινήσεων. Στα μέσα Ιανουαρίου, έγινε η αποστολή μίας κάρτας υπενθύμισης. Παράλληλα με την αποστολή αυτή ένα ειδικά εκπαιδευμένο επιτελείο ανέλαβε την τηλεφωνική επικοινωνία με όλα τα μέλη του δείγματος από τους οποίους δεν είχε επιστραφεί το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Στις αρχές Φεβρουαρίου, έγινε η δεύτερη αποστολή του ερωτηματολογίου σε όσους δεν είχαν απαντήσει, πάλι συνοδευόμενο από επιστολή η οποία τόνιζε τη σημασία της κάθε απάντησης, έστω και ελλιπούς. Το τελευταίο ερωτηματολόγιο ελήφθη στο τέλος Μαΐου του Η συνολική διάρκεια διακίνησης των ερωτηματολογίων και λήψης των απαντήσεων ήταν 5 μήνες.

22 Η καταχώριση των δεδομένων Ταυτόχρονα με την παραλαβή των ερωτηματολογίων, ξεκίνησε η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η εισαγωγή των στοιχείων στο ειδικό πρόγραμμα καταχώρησης δεδομένων το οποίο είχε διαμορφωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, η καταχώριση των δεδομένων έπρεπε να γίνει δύο φορές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθότητα των εισαγόμενων στοιχείων και να αποκλειστεί η περίπτωση λάθους καταχώρισης. Στην περίπτωση όπου η δεύτερη καταχώριση ενός ερωτηματολογίου διέφερε από την πρώτη καταχώριση του ίδιου ερωτηματολογίου, το πρόγραμμα ειδοποιούσε τον ερευνητή επιτρέποντας την διεξαγωγή επανέλεγχου Στατιστική ανάλυση Σε ένα πρώτο επίπεδο εξετάστηκε η κανονικότητα των κατανομών των μεταβλητών που μελετήθηκαν (επίπεδο υγείας, χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας). Για το σκοπό αυτό διεξήχθη έλεγχος καλής προσαρμογής Lilliefors 1 με βάση τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι κατανομές των δεδομένων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Για τον λόγο αυτό η περαιτέρω ανάλυση βασίστηκε σε μη παραμετρικούς ελέγχους. Α. Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού Προκειμένου να διακρίνουμε στατιστικά σημαντικές διαφορές των επιμέρους κατηγοριών που συνθέτουν το δείγμα (ηλικιακές, φύλου, εισοδηματικές κ.λ.π.) από την διάμεσο του συνόλου (80), χρησιμοποιήθηκε έλεγχος Wilcoxon 2. 1 Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν Η 0 : το δείγμα προέρχεται από τυποποιημένη κανονική κατανομή, Η 1 : το δείγμα προέρχεται από μη τυποποιημένη κανονική κατανομή. Το p-value για όλους τους ελέγχους βρέθηκε μικρότερο από Η ελεγχοσυνάρτηση στην οποία στηρίζεται ο έλεγχος δίνεται από την σχέση: Τ=sup F o *(z)-s*(z),όπου F o *(z) η συνάρτηση κατανομής της τυποποιημένης κανονική κατανομής και S*(z) η εμπειρική συνάρτηση κατανομής. (Πανάρετος και Ξεκαλάκη 1998). 2 Ο αμφίπλευρος έλεγχος Wilcoxon εκφράζεται από τις υποθέσεις Η 0 :διάμεσος=υποτιθέμενη τιμή, Η 1 :διάμεσος υποτιθέμενη τιμή και βασίζεται στις τάξεις μεγέθους (R i ) των παρατηρήσεων. Για κάθε παρατήρηση x i υπολογίζεται η διαφορά d i =x i median (διάμεσος). Κατόπιν τα d i διατάσσονται σε αύξουσα σειρά. Τέλος αποδίδεται σε κάθε d i το πρόσημο της διαφοράς d i. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με σύγκριση της στατιστικής συνάρτησης Τ=ΣR i / R 2 i με το επιλεγμένο ποσοστιαίο

23 23 Για την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο ομάδων (άντρεςγυναίκες, ασφαλισμένοι-μη ασφαλισμένοι) χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann- Whitney ο οποίος θεωρείται το μη παραμετρικό ανάλογο του t-test για ανεξάρτητα δείγματα 3. Για την σύγκριση περισσοτέρων από δύο ομάδες (γεωγραφικές περιφέρειες, ηλικιακές ομάδες, εισοδηματικά κλιμάκια ή βαθμίδες εκπαίδευσης) χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskall-Wallis. Ο έλεγχος αυτός θεωρείται το μη παραμετρικό ανάλογο της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) 4. Β. Χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας Όσον αφορά στην χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι έλεγχοι προκειμένου να μελετήσουμε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε διωνυμικός έλεγχος προκειμένου να εξετάσουμε αν τα ποσοστά 0, 1 και περισσοτέρων από 1 επισκέψεων των επιμέρους ομάδων που συνθέτουν το δείγμα διαφέρουν από τα αντίστοιχα ποσοστά του συνόλου 5. Γ. Ανταποκρισιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Τέλος, στην ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας, πέρα από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και τους ελέγχους Kruskall-Wallis και Mann-Whitney, ο σημείο της τυποποιημένης κανονικής κατανομής Ζ. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για Τ>Ζ 1-α/2 ή Τ<Ζ α/2. (Ξεκαλάκη 2001). 3 Και ο έλεγχος Mann-Whitney βασίζεται στις τάξεις μεγέθους (R xi ) των παρατηρήσεων με την προυπόθεση πως τα δυό δείγματα έχουν συνενωθεί σε ένα. Οι υποθέσεις που διατυπώνονται είναι Η 0 :δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυό δειγμάτων, Η 1 :υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.η ελεγχοσυνάρτηση δίνεται από την σχέση Τ 1 =Τ-Ε(Τ)/ V(Τ) με Τ= ΣR xi. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με σύγκριση της στατιστικής συνάρτησης Τ 1 με το ποσοστιαίο σημείο της τυποποιημένης κανονικής κατανομής Ζ. (Ξεκαλάκη 2001). 4 Ο έλεγχος Kruskall-Wallis αποτελεί γενίκευση του ελέγχου Mann-Whitney για κ ανεξάρτητα δείγματα. Απόρριψη ή μη της μηδενικής υπόθεσης προκύπτει από την σύγκριση της στατιστικής συνάρτησης Τ={(ΣR i 2 /n i ) N(N+1) 2 /4}1/S 2 με το χ 2 κ-1,1-α. (Siegel and Castellan 1988) 5 Ο διωνυμικός έλεγχος βασίζεται σε ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli με δύο δυνατά ενδεχόμενα : επιτυχίες και αποτυχίες.οι υποθέσεις που διατυπώνονται είναι Η 0 : p=p 0, Η 1 : p p 0.H

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τα κράτη, για να καθορίσουν την πολιτική τους, να προβούν στην θέσπιση θεσµών, να σχεδιάσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2007 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα