Μεθοδολογία Ομαδοποίησης Υγροτόπων με Πολλαπλά Κριτήρια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία Ομαδοποίησης Υγροτόπων με Πολλαπλά Κριτήρια"

Transcript

1 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Μεθοδολογία Ομαδοποίησης Υγροτόπων με Πολλαπλά Κριτήρια Λ. Τρούμπης, Δ. Μ έμτσας και Λ. Μελιάδου 1993

2 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύσ τερα από πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βάση το συμβόλαιο αριθμός Β91/9 1 /S IN / μετα ξύ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γεν. Διεύθυνση XI) και του Μ ουσ είου Γουλανδρή Φ υσ ικής Ισ το ρία ς. The Greek Biotope/W etland Centre has been established in 1991, following a proposal to CEC by the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, under CEC Contract Number B91/91/SIN /8192 between the Commission of European Communities (DG XI) and the Goulandrls Natural History Museum. Η π αρούσ α ε ρ γ α σ ία έ γ ιν ε μ ε σ υ γ χ ρ η μ α το δ ό τη σ η του Ε λληνικο ύ Κ έντρ ο υ Βιοτόπων- Υγροτόπω ν και τη ς Ε π ιτροπ ής Ε ρ ευνώ ν του Π α νεπ ισ τη μ ίο υ το υ Α ιγαίο υ. The present work was co-funded by the Greek Biotope/W etland Centre and the Research Unit o f the University of the Aegean. Η π λή ρης αναφ ο ρ ά στην ε ρ γ α σ ία α υ τή έ χ ε ι ω ς ε ξ ή ς : Τρούμπης Α., Δ. Μ έμ τσ α ς και Α. Μ ελιάδου Μ εθοδολο γία ομαδοποίησης υγροτόπων με πολλαπλά κριτήρια. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Τ ο μ έα ς Δ ιαχείρισ ης Οικοσυστημάτω ν, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. 51 σ ελ. This document m ay be cited as follows: Troumbis A., D. Memtsas, and A. Meliadou Multiple criteria grouping methodology for wetland ecosystems. Greek Biotope/W etland Centre and Section of Ecosystem Management, University of the Aegean. 51 pp. (In Greek, English summary).

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ1 Α.Ι. Τρούμπης2, Δ. Μέμτσας2 και Α. Μελιάδου2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κρίσιμο πρόβλημα της διαχείρισης (με την έννοια της διατήρησης) του φυσικού περιβάλλοντος σε ευρείες γεωγραφικές ζώνες -συνήθως σε εθνικό επίπεδο- είναι η επιλογή των προστατευτέων περιοχών, αυτών δηλαδή που περικλείουν "φυσικές βιοκατοικίες" (natural habitats) που είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα του συνόλου, εί δυνατόν, της οικολογικής ποικιλότητας. Το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των προστατευτέων βιοτόπων/βιοκατοικιών δεν έχει συστηματικά εφαρμοσθεί στη διεθνή πρακτική του σχεδιασμού συστημάτων φυσικών αποθεμάτων και η επιλογή των προστατευτέων περιοχών γίνεται συνήθως με συγκυριακά κριτήρια (π.χ. έξαρση ενός τοπικού περιβαλλοντικού προβλήματος) ή στη βάση ad hoc αποφάσεων (π.χ. επιλογή ελληνικών βιοτόπων προς ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000). Η μη επιτυχής αντιπροσώπευση του πλήρους φάσματος των βιοκατοικιών/βιοτόπων μίας γεωγραφικής ζώνης στο δίκτυο των προστατευτέων περιοχών μειώνει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της προστασίας σε εθνικό επίπεδο, λόγω του άστοχου καταμερισμού χρήσεων στα περιορισμένης έκτασης φυσικά υπολείμματα (natural remnants) και του επίσης άστοχου επιμερισμού της προσπάθειας και των κονδυλίων για την προστασία της φύσης. Κάθε προσπάθεια διατήρησης της ποικιλότητας σε μία γεωγραφική ζώνη οφείλει κατά συνέπεια να στοχεύει στη διάκριση των ομάδων βιοτόπων/βιοκατοικιώνπου συμπληρωματικά καλύπτουν το σύνολο της ποικιλότητας της ζώνης. Η τυποποίηση διακριτών ομάδων βιοτόπων/βιοκατοικιών αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή οιουδήποτε πρωτοκόλλου επιλογής των προστατευτέων περιοχών από το σύνολο των φυσικών υπολειμμάτων μίας ζώνης. 1. Η παρούσα εργασία έγινε μ ε συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων -Υγροτόπων (14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, θέρ μ η ) και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καραντώνη 17, Μυτιλήνη). 2. Αναπληρωτής καθηγητής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι αντίστοιχα.

4 2 Ο ελλαδικός χώρος εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές βιολογικής ποικιλότητας. Οι υγρότοποι αποτελούν ένα από τα κυριώτερα συστατικά στοιχεία της οικολογικής ποικιλότητας της χώρας, ενώ οι οργανισμοί που περικλείουν συνεισφέρουν σημαντικούς αριθμούς ειδών στους καταλόγους της χλωρίδας και της πανίδας της (ιδιαίτερα για τις συστηματικές ομάδες της ορνιθοπανίδας και της ερπετοπανίδας). Στα πλαίσια της προαναφερθείσας προσέγγισης της διαχείρισης, οι υγρότοποι πρέπει να αποτελούν ένα από συμπληρωματικά στοιχεία του δικτύου των προστατευτέων περιοχών. Σύμφωνα με τους Τσιούρη και Γεράκη (1991), στην Ελλάδα εντοπίζονται 260 τουλάχιστον υγροτοπικά οικοσυστήματα, μία πολυπληθής δηλαδή ομάδα όπου αντιπροσωπεύεται το σύνολο σχεδόν των υγροτοπικών τύπων. Η ρεαλιστική θεώρηση της πολιτικής περιβάλλοντος στην Ελλάδα κατατείνει στην υιοθέτηση της άποψης ότι είναι μάλλον απίθανη η διατήρηση του συνόλου των υγροτόπων και ότι η ευκτέα στρατηγική διατήρησης της ποικιλότητας των υγροτόπων πρέπει να στοχεύει: α. στη διάκριση συγκεκριμένων ομάδων υγροτόπων, οι οποίες να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των διαφορετικών υγροτοπικών τύπων και των συνδυασμών βιοκατοικιών ανά υγρότοπο, β. στη μεγιστοποίηση του αριθμού των προς προστασία αντιπροσωπευτικών υγροτόπων κάθε ομάδας. Καθίσταται, κατά συνέπεια, επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης διακριτών ομάδων υγροτοπικών οικοσυστημάτων και κατάταξης των ελληνικών υγροτόπων σ αυτές τις ομάδες. Η διάκριση των ομάδων πρέπει να γίνεται με βάση τα φυσικά γνωρίσματα των υγροτόπων αλλά και το καθεστώς χρήσεων γής που εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή τους. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προτυποποίηση μίας μεθοδολογίας κατάταξης των υγροτόπων της Ελλάδας σε ομάδες με βάση τους φυσιογνωμικά οριζόμενους τύπους βιοτόπων/βιοκατοικιών που περικλείουν. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που περιέχονται στη βάση δεδομένων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CORINE-biotopes. Στη βάση CORINE περιλαμβάνονται συνολικά 300

5 3 Ελληνικοί βιότοποι. Απ αυτούς θεωρήθηκαν ως υγρότοποι εκείνοι που στις βιοκατοικίες τους περιελάμβαναν κάποια (ή κάποιο) υγροτοπικά χαρακτηριστικά (π.χ. λιμνάζοντα ύδατα, αλμυρά έλη, εκβολές κ.λ.π.). Με τον τρόπο αυτό επελέγησαν 68 υγρότοποι. Με βάση τους τύπους των βιοκατοικιών που συναντιόνται στους επιλεχθέντες υγροτόπους δημιουργήθηκε ένα αρχείο μέ δυαδικά δεδομένα (δεδομένα απουσίας-παρουσίας) από το οποίο υπολογίσθηκαν ένδεκα πίνακες αποστάσεων ή ανομοιότητος με βάση ένδεκα διαφορετικούς τύπους υπολογισμού. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση ομαδοποιήσεως (cluster analysis) με βάση 7 διαφορετικές στρατηγικές ομαδοποίησης. Συνολικά προέκυψαν 77 δενδρογράμματα από τα οποία επελέγη και η βέλτιστη μεθοδολογία. Η επιλογή της βέλτιστης μεδοδολογίας αρχικά βασίσθηκε σε μία σειρά υποκειμενικών κριτηρίων (καλή διάκριση σε ομάδες και μέγιστη ομοιογένεια εντός της κάθε ομάδος). Στην συνέχεια επί των μεθοδολογιών που προεκρίθησαν κατά το υποκειμενικό στάδιο, εφαρμόσθηκε ένας στατιστικός έλεγχος (ANOSIM) της σημαντικότηταςτης διάκρισης σε ομάδες, βάσει του οποίου προέκυψε και η βέλτιστη μεθοδολογία ομαδοποίησης (δείκτης MS, στρατηγική flexible). Το δενδρόγραμμα της βέλτιστης μεθοδολογίας φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

6 ΣΧΗΜΑ Δενδρόγραμμα βέλτιστης μεθοδολογίας ομαδοποίησης των Ελληνικών υγροτόπων MS dissimilarity index - Flexible beta strategy 0,6 -Μ - Μ - Μ - Μ - -A46- -M - - i - -M - M - HZ - C c "ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ" "ΛΙΜΝΕΣ ΘΡΑΚΗΣ" "ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ" "ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ" "ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ,ΑΙΤ0ΛΙΚ0" "ΛΙΜΝΗ ΜΑΝΑ" "ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ" "ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ" "ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΡΥΜΩΝΑ "ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ" "ΛΙΒΑΡΙ/ ΙΣΤΙΑΙΑ" "ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΟΝΙΣ" "ΚΑΤΟ ΟΛΥΜΠΟΣ" "ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ" "ΚΑΛΟΓΡΙΑ,ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ "ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ,ΣΑΛΙΝΗ" "ΔΙΒΑΡΙ ΠΥΛΟΥ" "ΛΑΦΡΗ,ΛΑΦΡΟΥΔΑ" "ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" "ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ" "ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ" "ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ" "ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ" "ΣΕΙΤΑΝΙ" "ΕΛΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ" "ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ" "ΕΚΒΟΛΕΣ ΜΟΥΣΤΟΥ" "ΛΟΥΤΡΑ ΣΜ0Κ0Β0Υ" "ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΞΙΟΥ" "ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ" "ΔΕΛΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ" "ΛΙΜΝΗ ΧΟΡΤΑΡΟ" "ΛΙΜ/ΣΣΑ ΠΑΛΙΟΝΙ" "ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ" "ΛΙΜ/ΣΑ ΓΚΟΥΜΠΟΥΡΝΟΥ" "ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΑΤΖΑ" "ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ" "ΛΙΜΝΗ ΚΟΤΥΧΙ" "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ" "ΛΙΜ/ΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ" "ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ" "ΛΙΜΝΗ ΠΤΕΛΕΑ" "ΛΙΜ/ΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ" "ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ" "ΛΙΜΝΗ ΤΖΑΡΑΒΙΝΑΣ" "ΚΕΡΚΙΝΗ,ΚΡΟΥΣΙΑ" "ΛΙΜΝΗ ΔΙΣΤΟΥ" "ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ" "ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ" "ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ,ΥΛΙΚΗ" "ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" "ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ" "ΤΡΙΧΩΝΙΣ,ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ" "ΒΟΛΒΗ,ΛΑΓΚΑΔΑ" "ΔΑΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΣ" "ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ "ΣΥΣΤΑΔΑ ΦΡΑΞΟΥ" "ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ "ΠΑΡΑΠ.ΔΑΣΟΣ ΕΒΡΟΥ" "ΕΛΟΣ ΑΡΤΖΑΝ" "ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡ." "ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΣ,ΖΑΖΑΡΗΣ" - "ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ" "ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ" "ΠΡΕΣΠΕΣ" "ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΥ" - "ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΣ" - "ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ"

7 MULTIPLE CRITERIA GROUPING METHODOLOGY FOR WETLAND ECOSYSTEMS1 A.I. Troumbis2, D. Memtsas2 and A. Meliadou2 ABSTRACT Nature conservation in large geographical regions - usually at a national level - involves a major problem which is the selection of protected areas, that is, areas which contain "natural habitats", representative if possible of the whole ecological diversity. The selection of the protected areas does not usually takes place according to the criterion of representativity but rather according to arbitrary criteria (e.g. to face a serious local environmental problem) or according to ad hoc decisions (e.g. selection of biotopes for the NATURA 2000 network). The unsuccessful representativity of the whole habitat spectrum in the network of protected areas reduces the efficiency of the protected areas design at a national level, because of the improper land uses in the natural remnants which are usually of limited area and because of the inappropriate disposal of efforts and money as far as the nature conservation is concerned. Every attempt for the diversity maintenance in a geographical region should in consequence comprise the grouping of distinct habitats/biotopes which represent the whole diversity of the region. This grouping constitutes a presupposition for the selection of specific protected areas out of the whole of the natural remnants in a region. Greece presents especially high biological diversity. Wetlands constitute a main element of ecological diversity of the country and the species contained in them contribute significantly in the fauna and flora lists (especially as far as the taxa of birds and reptiles are concerned). 1. This study was co-funded by the Greek Biotope/Wetland Centre (14th kilometre Thessaloniki-Mihaniona, Thermi, Greece) and the Research Unit o f the University o f the Aegean (Karandoni 17, Mytilini, Greece). 2. Associate Professor o f Ecosystems Management and post-graduate students respectively.

8 2 According to the above management approach, wetlands should be one of the major elements In a network of protected areas. But, a realistic view of environmental policy in Greece should take into account the fact that the maintenance of the whole of the wetlands Is practically Impossible and that the appropriate strategy in the maintenance of the wetlands diversity should aim a) at the distinction of specific wetland groups representing all the wetland types and the habitat combinations per wetland and b) at the maximization of the number of the protected wetlands for every group. The grouping of the wetlands which subsequently will help in the production and implication of management plans, will be based on specific abiotic and biotic characteristics which constitute the "ecological identity" of the biotops. Characteristics of this kind could be: the habitat types within each biotop, the avifauna which is present in each biotop and the land uses together with the disturbance they bring upon the wetlands. In the context of this approach 68 greek wetlands (included in the Corine-biotops data base) were selected and the optimal classification into distinct groups was found. The wetlands were classified according to their natural habitats. Eleven distance matrices were initially calculated using eleven different distance and dissimilarity measures. Cluster analysis was performed for each distance matrix using seven clustering strategies. Subjective criteria (good distinction among the groups and increased similarity within the groups) were imposed for the selection of the comparatively best tree diagrams. Ten of them were selected in this way which afterwards were subjected in a non-parametric statistical test (ANOSIM). This test determines whether the wetlands which appear to be in the same cluster, form distinct, significantly different groups. Its application provided the optimal clustering method (combination of dissimilarity measure with clustering strategy). The resulting tree diagram is shown in the following figure.

9 FIGURE Dendrogram of the optimal grouping methodology of Greek wetlands 2,4 MS dissimilarity index - Flexible beta strategy 4- O46 - "DELTA EVROU" "LIMNES THRAKIS "DELTA NESTOU" "EKVOLES KALAMA "MESSOLOGI,AITOLIKO" "LIMNI MANA" "ORMOS SOURPIS" "AMVRAKIKOS" "EKVOLI STRIMONA" "DELTA P1NI0U" "LIVARI/ ISTIAIA" "LIMNI VISTONIS" "KATO OLIMBOS" "STENA AHERONTA" "KALOGRIA.STROFILIA" "VOULKARIA,SALINI" "DIVARI PILOU" "LAFRI.LAROUDA" "KOLPOS KALLONIS" "KOLPOS GERAS" "ALIKI AIGIOY" "EKVOLES EVROTA" "LIMNI STROGILI" "SEITANI" "ELOS SHOINIA" "LIMNI KAIAFA" "EKVOLES MOUSTOU" "LOUTRA SMOKOVOU "EKVOLES AXIOU" "PORTO LAGOS" "DELTA SPERHEIOU" "LIMNI CHORTARO "LIM/SSA PALIONI" "LIMNI ALIKI" "LIM/SSA GOUMBOURNOU" "LIMNI KARATZA" "ALIKI KITROUS" "LIMNI KOTIHI "ALIKI LEFKIMIS" "LIM/SSA KORISSION" "XIROLIMNI" "LIMNI PTELEA" "LIM/SSA ANTINIOTI "LIMNI KERKINI" "LIMNI TZARAVINAS" "KERKINI.KROUSIA" "LIMNI DISTOU" "LIMNI KOURNA" "LIMNI STIMFALIA" "PARALIMNI.ILIKI" "LIMNI KASTORIAS" "LIMNI DOIRANI" "TRIHONIS.LISIMAHIA" "VOLVI.LANGADA" "LADON POTAMOS" "LIMNI TAKA" "SISTADA FRAXOU" "LIMNI ZIROU" "PARAP.DASOS EVROU" "ELOS ARTZAN" "LIVADIES MONASTIR." "HIMADITIS.ZAZARIS" "LIMNI AMVRAKIA" "LIMNI LIMNOPOULA" "PRESPES "LIMNI OZEROU" "LIMNI VEGORITIS" "LIMNI AGRA"

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 1 II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Προδιαγραφές της μεθοδολογίας Συλλογή δεδομένων Συγκρότηση αρχείων προς επεξεργασία Στατιστική επεξεργασία Γενικός σχεδιασμός 10 ΙΙ.4.2 Κριτήρια ομαδοποίησης υγροτόπων 11 ΙΙ.4.3 Ροή μεθοδολογίας Αποστάσεις και δείκτες ανομοιότητος 13 ΙΙ Στρατηγικές ομαδοποίησης (ανάλυσης συστάδων) 16 II.4.3 Εφαρμογή 19 ΙΙ.4.4 Ο έλεγχος ANOSIM 19 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20 IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 39 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 47

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ σελ. 1 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κρίσιμο πρόβλημα της διαχείρισης (με την έννοια της διατήρησης) του φυσικού περιβάλλοντος σε ευρείες γεωγραφικές ζώνες -συνήθως σε εθνικό επίπεδο- είναι η επιλογή των προστατευτέων περιοχών, αυτών δηλαδή που περικλείουν "φυσικές βιοκατοικίες" (natural habitats: ο όρος habitat έχει αποδοθεί στα ελληνικά και με τις λέξεις ενδιαίτημα ή οικότοπος) που είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα του συνόλου, εί δυνατόν, της οικολογικής ποικιλότητας (Margules & Nicholls 1993). Το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των προστατευτέων βιοτόπων/βιοκατοικιών δεν έχει συστηματικά εφαρμοσθεί στη διεθνή πρακτική του σχεδιασμού συστημάτων φυσικών αποθεμάτων (nature reserves, Shafer 1990). Η επιλογή των προστατευτέων περιοχών γίνεται συνήθως με συγκυριακά κριτήρια (π.χ. έξαρση ενός τοπικού περιβαλλοντικού προβλήματος, Pressey & Nicholls 1989) ή στη βάση ad hoc αποφάσεων (π.χ. επιλογή ελληνικών βιοτόπων προς ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000, Κατσούδας 1993). Η μη επιτυχής αντιπροσώπευση του πλήρους φάσματος των βιοκατοικιών/ βιοτόπων μίας γεωγραφικής ζώνης στο δίκτυο των προστατευτέων περιοχών μειώνει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της προστασίας σε εθνικό επίπεδο, λόγω του άστοχου καταμερισμού χρήσεων στα περιορισμένης έκτασης φυσικά υπολείμματα (natural remnants) και του επίσης άστοχου επιμερισμού της προσπάθειας και των κονδυλίων για την προστασία της φύσης. Κάθε προσπάθεια διατήρησης της ποικιλότητας σε μία γεωγραφική ζώνη οφείλει κατά συνέπεια να στοχεύει στη διάκριση των ομάδων βιοτόπων/βιοκατοικιώνπου συμπληρωματικά καλύπτουν το σύνολο της ποικιλότητας της ζώνης (και τούτο σε όλα τα επίπεδα ορισμού της έννοιας της ποικιλότητας, Solbrig 1991). Η τυποποίηση διακριτών ομάδων βιοτόπων/βιοκατοικιών αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή οιουδήποτε πρωτοκόλλου επιλογής των προστατευτέων περιοχών από το σύνολο των φυσικών υπολειμμάτων μίας ζώνης (Margules & Meyers 1993, Murphy & Noon 1992). Ο ελλαδικός χώρος εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές βιολογικής ποικιλότητας. Οι υγρότοποι αποτελούν ένα από τα κυριώτερα συστατικά στοιχεία της οικολογικής ποικιλότητας της χώρας, ενώ οι οργανισμοί που περικλείουν συνεισφέρουν σημαντικούς αριθμούς ειδών στους καταλόγους της χλωρίδας και της πανίδας της (ιδιαίτερα για τις συστηματικές ομάδες της

12 Α. ΤΡΟΥΜΠΗΣ, Δ. ΜΕΜΤΣΑΣ, Α. ΜΕΛΙΑΔΟΥ σελ. 2 ορνιθοπανίδας και της ερπετοπανίδας). Στα πλαίσια της προαναφερθείσας προσέγγισης της διαχείρισης, οι υγρότοποι πρέπει να αποτελούν ένα από συμπληρωματικά στοιχεία του δικτύου των προστατευτέων περιοχών. Σύμφωνα με τους Τσιούρη και Γερόκη (1991), στην Ελλάδα εντοπίζονται 260 τουλάχιστον υγροτοπικά οικοσυστήματα, μία πολυπληθής δηλαδή ομάδα όπου αντιπροσωπεύεται το σύνολο σχεδόν των υγροτοπικών τύπων (Γραφείο Ramsar σε Dugan, 1990). Η ρεαλιστική θεώρηση της πολιτικής περιβάλλοντος στην Ελλάδα κατατείνει στην υιοθέτηση της άποψης ότι είναι μάλλον απίθανη η διατήρηση του συνόλου των υγροτόπων και ότι η ευκτέα στρατηγική διατήρησης της ποικιλότητας των υγροτόπων πρέπει να στοχεύει: α. στη διάκριση συγκεκριμένων ομάδων υγροτόπων, οι οποίες να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των διαφορετικών υγροτοπικών τύπων και των συνδυασμών βιοκατοικιών ανά υγρότοπο, β. στη μεγιστοποίηση του αριθμού των προς προστασία αντιπροσωπευτικών υγροτόπων κάθε ομάδας. Καθίσταται, κατά συνέπεια, επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης διακριτών ομάδων υγροτοπικών οικοσυστημάτων και κατάταξης των ελληνικών υγροτόπων σ αυτές τις ομάδες. Η διάκριση των ομάδων πρέπει να γίνεται με βάση τα φυσικά γνωρίσματα των υγροτόπων αλλά και το καθεστώς χρήσεων γής που εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή τους. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προτυποποίηση μίας μεθοδολογίας κατάταξης των υγροτόπων της Ελλάδας σε ομάδες με βάση τους φυσιογνωμικά οριζόμενους τύπους βιοτόπων/βιοκατοικιών που περικλείουν. Τα απειλούμενα είδη πτηνών, που καθ οιονδήποτε τρόπο συνδέονται λειτουργικά με αυτούς, αποτελούν μία άλλη ομάδα στοιχείων που θα ελεγχθούν στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Η κατάταξη των υγροτόπων σε ομάδες που διακρίνονται από χαρακτηριστικούς συνδυασμούς τύπων βιοτόπων/βιοκατοικιών διευκολύνει ουσιαστικά την προσπάθεια παραγωγής και προώθησης σχεδίων διαχείρισης για αυτούς. Η ομαδοποίηση των υγροτόπων επιτρέπει την οργάνωση της προσπάθειας αυτής κατά ιεραρχικότρόπο, στο βαθμό που κατ αρχήν επιβάλλεται η εκπόνηση τόσων διαχειριστικών σχεδίων όσες και οι ομάδες υγροτόπων. Η εξειδίκευση των

13 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ σελ. 3 γενικών διαχειριστικών σχεδίων σε κάθε υγρότοπο πραγματώνεται σε ακόλουθη φάση, απαιτεί δε σαφώς μικρότερη επένδυση κονδυλίων και ανθρώπινου δυναμικού. Η οργάνωση αυτή μειώνει την ανάγκη παραγωγής "εξατομικευμένων" διαχειριστικών σχεδίων μόνο σε περιπτώσεις υγροτόπων με ιδιάζοντα γνωρίσματα ή συνδυασμό τύπων βιοτόπων/βιοκατοικιών. Η ολοκληρωμένη μορφή μίας πρότυπης μεθοδολογίας ομαδοποιήσεως των υγροτόπων της Ελλάδας πρέπει να επιτρέπει την κατάταξη τους σε διακριτές ομάδες, σαφώς οριζόμενες από συγκεκριμμένα αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά και ανθρωπογενή γνωρίσματα, τα οποία συνιστούν την οικολογική "ταυτότητα" τους και προσδιορίζουν τις βασικές παραμέτρους στην λήψη απόφασης για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισής τους. Τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα αυτά είναι: οι τύποι των βιοτόπων/βιοκατοικιώνπου αναγνωρίζονται στο ευρύτερο υγροτοπικό οικοσύστημα, η ορνιθοπανίδα, οι χρήσεις γής που εφαρμόζονται και το φάσμα των διαταραχών και των αλλοιώσεων που αυτές προκαλούν στους υγροτόπους. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν το πλεονέκτημα οτι η συλλογή των δεδομένων και η ανάλυσή τους είναι σχετικά εύκολη (π.χ. είναι δύσκολο να συλλεγούν στοιχεία για σπάνια έντομα και φυτά, ενώ τα θηλαστικά δεν προσφέρουν αρκετή ποικιλία). Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα πρώτο στάδιο στην προσπάθεια για την προτυποποίηση της μεθοδολογίας ομαδοποίησης των υγροτόπων, κατά το οποίο επιχειρείται η επιλογή των στατιστικών τεχνικών επεξεργασίας των δεδομένων όσον αφορά στους τύπους βιοτόπων/βιοκατοικιών. II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 11.1 Προδιαγραφές της μεθοδολογίας. Το πεδίο αναζήτησης της μεθοδολογίας ομαδοποίησης των ελληνικών υγροτόπων προσδιορίζεται από τις ακόλουθες απαιτήσεις αποτελεσματικής χρήσης της: α. απαιτήσειο εφαρμογών διαγείρισηο: ακριβής ποιοτική (και ενδεχομένως ποσοτική) ταυτοποίηση των υγροτόπων, δυνατότητα κατάταξης των υγροτόπων σε διακριτές "ομάδες" συνδυασμών βιοκατοικιών, και,

14 Α. ΤΡΟΥΜΠΗΣ, Δ. ΜΕΜΤΣΑΣ, Α. ΜΕΛΙΑΔΟΥ σελ. 4 δυνατότητα διάκρισης μεταξύ φυσικών μεταβολών του οικοσυστήματος και μεταβολών που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες (UN 1984, π.χ. για παράκτια οικοσυστήματα). β. ποιότητα δεδομένων: δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας σε συνθήκες ελλειπών στοιχείων εύκολη χρήση της μεθοδολογίας σε πιθανή μεταβολή των δεδομένων γ. υπολογιστική ισγύσ μικρή απαίτηση σε υποδομή και εξοπλισμό Η/Υ και εξειδικευμένου λογισμικού Οι γενικές αυτές προδιαγραφές, εξειδικευόμενες για την παρούσα πρώτη προσέγγιση του προβλήματος, οδηγούν στις ακόλουθες παραδοχές: η κατάταξη των υγροτόπων σε διακριτές ομάδες συνδυασμών βοτόπων/βιοκατοικιών βασίζεται στην αναζήτηση του βαθμού ομοιότητας τους. οι βιότοποι/βιοκατοικίεςπεριγράφονται ως μορφολογικά - φυσιογνωμικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου του υγροτοπικού οικοσυστήματος. ο αριθμός των διαφορετικών μορφολογικών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη αντιστοιχεί στο σύνολο των καταγεγραμένων τύπων βιοκατοικιών στο ευρωπαϊκό σύστημα κωδικοποίησης βιοτόπων (Devillers et al. 1988). Ο συνδυασμός των παραδοχών αυτών εντοπίζει τη μεθοδολογία στο ευρύ πεδίο της "αριθμητικής φαινετικής ταξινόμησης" (numerical phenetics) (Mayr 1981). Σύμφωνα με την κλασσική περιγραφήτηςαριθμητικήςφαινετικήςταξινόμησης (Sokal & Sneath 1973), επιδιώκεται η κατάταξη των βιολογικών οντοτήτων συναρτήσει της "συνολικής ομοιότητας" τους. Σε κάθε διακριτό γνώρισμα/χαρακτηριστικό μίας βιολογικής οντότητας αποδίδεται ίσο βάρος στη διαμόρφωση της "συνολικής ομοιότητας" που καταγράφεται σε αριθμητική μορφή. Στα πλαίσια αυτά, το τελικό προϊόν της μεθοδολογίας ομαδοποίησης των υγροτόπων θα πρέπει να είναι ένα φαινόγραμμα, δηλαδή ένα διάγραμμα σε συστάδες ή δενδρόγραμμα, το οποίο: α. να κατατάσσει τους υγροτόπους σε ομάδες χαρακτηριζόμενες από τους συνδυασμούς βιοτόπων/βιοκατοικιών, β. να επιτρέπει τον υπολογισμό της συνολικής ανομοιότητας (με βάση τις παραμέτρους

15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ σελ. 5 περιγραφής) των διαφόρων ομάδων υγροτόπων μεταξύ τους. Η φαινετική ταξινόμηση οδηγεί σε μια καθαρά στατιστική ομαδοποίηση των υγροτόπων μέσω του συνδυασμού μη σταθμισμένων δεδομένων για τις βιοκατοικίες (και την απειλούμενη ορνιθοπανίδα). Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης δεν είναι ευαίσθητο σε a priori θεωρητικές παραδοχές για τις διεργασίες γένεσης των υγροτόπων ή για τις πραγματώσεις των θώκων των ειδών στις βιοκατοικίες τους Συλλογή δεδομένων. Ο αριθμός των υγροτόπων που έχουν καταχωρηθεί από τους Τσιούρη και Γεράκη (1991), σύμφωνα με τις γραπτές και προφορικές πληροφορίες που συνέλεξαν, ανέρχεται στους 260. Ο ακριβής αριθμός των υγροτόπων της Ελλάδος δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, δεδομένου ότι ορισμένοι από αυτούς μπορεί να έχουν αποξηρανθεί ή να μην έχουν ουδέποτε καταγραφεί ή επειδή πολλοί είναι τόσο μικροί που δεν αξιολογούνται ως χρήσιμοι για την πληρότητα του εθνικού καταλόγου υγροτόπων. Η πληροφορία για την οικολογική ταυτότητα των υγροτόπων εμφανίζεται ιδιαίτερα άνιση, όσον αφορά: α. t ic φυσικές συνιστώσεο τπο Βιολογικήσ ποικιλότητας. Για παράδειγμα, η πληροφορία για την ορνιθοπανίδα είναι σαφέστατα πιό ογκώδης και συστηματικά οργανωμένη από την πληροφορία για την ερπετοπανίδα. Αρκετά ελλειπή εμφανίζονται (για το μεγάλο ποσοστό των υγροτόπων) τα δεδομένα για τη χλωρίδα, τη βλάστηση, την ποιότητα των νερών και των εδαφών, τις χρήσεις γής κ.λπ. Β. τη γεωγραφική κατανομή των υγροτόπων. Οι ηπειρωτικοί υγρότοποι συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της βιβλιογραφίας σε σχέση με τους νησιωτικούς υγροτόπους, όπως επίσης οι υγρότοποι της Βόρειας Ελλάδας σε σχέση με αυτούς της Νότιας (κυρίως απόρροια της έμφασης που δίνεται στους μεγαλύτερους υγροτόπους που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα). γ. την προκαταρκτική αξιολόγηση των υγροτόπων σε μείζονος σημασίας (π.χ. οι υγρότοποι Ramsar) ή ελάσσονος σημασίας (π.χ. το δίκτυο των μικρών υγροτόπων του Αιγαίου και της Κρήτης).

16 Α. ΤΡΟΥΜΠΗΣ, Δ. ΜΕΜΤΣΑΣ, Α. ΜΕΛΙΑΔΟΥ σελ. 6 δ. τη φύση των δεδομένων. Τα ποιοτικά δεδομένα (παρουσία/απουσία ειδών, μορφολογικές περιγραφές κ.λπ.) εμφανίζονται συχνότερα στη βιβλιογραφία σε σχέση με τα ποσοτικά στοιχεία (μεγέθη πληθυσμών, χαρτογραφικές αποτυπώσεις κ.λπ.). Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των ελληνικών υγροτόπων (Δωρικός 1981) οδήγησε στην προτυποποίηση ενός σταθερότυπου ελέγχου της επιδιωκόμενης πληροφορίας δεν αύξησε ουσιαστικά την πληρότητα και/ή τη συμβατότητα της πληροφορίας για τους "άλλους" υγρότοπους (όπως π.χ. το έλος της Καρύστου, Ε.Ο.Ε. 1989, ή οι υγρότοποι της Κρήτης, Οικονομίδου 1988). Η χρηματοδότηση και προδιαγραφή των μελετών των υγροτόπων ΡθητιεθΓ και των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών από το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει οδηγήσει σε παγιωμένες μορφές δεδομένων (π.χ. μελέτες υγροτόπων του Αιγαίου, Κιλικίδης κ.α. 1992, Τρούμπης 1992). Ο τύπος στον οποίο ανήκει ένας υγρότοπος δεν αποτελεί επαρκή πληροφορία για την εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου με στόχο τη διατήρηση των βιοτόπων/βιοκατοικιώνκαι της άγριας πανίδας (κύρια της ορνιθοπανίδας). Ετσι, και εάν ακόμα προσδώσουμε στον κάθε υγρότοπο ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό (π.χ. δέλτα, έλος κ.λπ.) αυτός έχει μόνο γενική αξία, δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή θα συνυπάρχουν διαφορετικής οικολογικής σημασίας βιότοποι/βιοκατοικίες. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που περιέχονται στη βάση δεδομένων ΩΟΗΙΝΕ-όίοίορθε. Η επιλογή αυτή βασίζεται στις ακόλουθες διαπιστώσεις: α. η βάση δεδομένων ΩΟΡΙΝΕ-όίοΙορθε αποτελεί το βασικό εργαλείο υποστήριξης του περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η χρήση των δεδομένων αυτών αυξάνει τη συμβατότητα της ερευνητικής προσπάθειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων και ελλείψεων της βάσης δεδομένων, β. η βάση δεδομένων ΟΟΡΙΝΕ-όίοΙορβε έχει κατά τεκμήριο τροφοδοτηθεί από τις υπάρχουσες μελέτες για τους ελληνικούς βιοτόπους, με παράλληλη πρότυπη κωδικοποίηση των δεδομένων, γ. η βάση δεδομένων ΩΟΡΙΝΕ-όίοΙορβε εμφανίζει σοβαρές δομικές ατέλειες όσον αφορά στη σύλλογη δεδομένων χρήσιμων σε μελέτες βιωσιμότηταςπληθυσμών σε τοπική κλίμακα (ΤΐΌυτπόίε 1993, Ττουιτιόίε & εκτίιτιόθε 1993). Εν τούτοις, για το σκοπό και τη μεθοδολογία της παρούσας μελέτης, η βάση δεδομένων ΩΟΡΙΝΕ-άίοίορβε παρέχει την ελάχιστη απαιτούμενη πληροφορία.

17 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ σελ. 7 Τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν ένα υγρότοπο στη βάση δεδομένων CORINE-biotopes είναι: (1) ο τύπος, (2) τα γεωγραφικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά, (3) οι επιμέρους βιότοποι/βιοκατοικίεςπου περικλείει, (4) η απειλούμενη πανίδα και χλωρίδα, (5) οι χρήσεις γής και (6) πληροφορίες για το καθεστώς προστασίας και τις απειλούμενες αλλοιώσεις Συγκρότηση αρχείων προς επεξεργασία. Η αριθμητική φαινετική ταξινόμηση που θα εφαρμόσουμε απαιτεί δεδομένα παρουσίας/- απουσίας των τύπων βιοτόπων/βιοκατοικιών και των απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας σε κάθε υγρότοπο. Από τα διαθέσιμα δεδομένα του CORINE-biotopes χρησιμοποιήσαμε αυτά που περιέχονται στα αρχεία των βιοτόπων (περιοχές, τύπος και βιοκατοικίες) και στα αρχεία της ορνιθοπανίδας. Στη βάση CORINE περιλαμβάνονται συνολικά 300 Ελληνικοί βιότοποι. Απ αυτούς θεωρήθηκαν ως υγρότοποι εκείνοι που στις βιοκατοικίες τους περιελάμβαναν κάποια (ή κάποιο) υγροτοπικά χαρακτηριστικά (π.χ. λιμνάζοντα ύδατα, αλμυρά έλη, εκβολές κ.λ.π.). Με τον τρόπο αυτό επελέγησαν 68 υγρότοποι. Οι επιλεγέντες υγρότοποι παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Αναλυτικός κατάλογος των επιλεγέντων υγροτόπων με τους τύπους των βιοκατοικιώνκάθε ενός, καθώς επίσης και την προστατευτέα ορνιθοπανίδα τους (φωλιάζουσα, διαχειμάζουσα, μεταναστεύουσα) φυλάσσεται σε αρχείο. Ο κατάλογος αυτός είναι στη διάθεση των αναγνωστών και μπορεί να ζητηθεί από τους συγγραφείς ή από το ΕΚΒΥ. Με βάση τους τύπους των βιοκατοικιώνπου συναντώνται στους επιλεχθέντες υγροτόπους (βλέπε πίνακα 2) δημιουργήθηκε ένα αρχείο μέ δυαδικά δεδομένα (δεδομένα απουσίας-παρουσίας) από το οποίο υπολογίσθηκαν οι πίνακες αποστάσεων και ανομοιότητος. Το αρχείο αυτό είχε την μορφή ενός πίνακα Ay, ί = 1,...,38 j = 1,...,68. Οι στήλες του αρχείου αποτελούσαν τους 68 υγροτόπους, ενώ οι γραμμές του τους 38 διαφορετικούς τύπους βιοκατοικιώνπου συναντώνται σ αυτούς. Το στοιχείο ay του πίνακα Α παριστάνει την παρουσία ή απουσία της βιοκατοικίας ί στον υγρότοπο j (0 ή 1). Με τον τρόπο αυτό για κάθε βιοκατοικία θα έπρεπε να υπάρξει και μια διαφορετική εγγραφή αποτελούμενη απο 0 ή 1 ανάλογα με το αν συναντώνταν ή όχι σε κάθε υγρότοπο. Το αρχείο αυτό δημιουργήθηκε σε λογισμικό βάσης δεδομένων DBASE IV με τη χρήση των αρχείων της βάσης CORINE. Το δυαδικό αυτό αρχείο εξήχθη σε μορφή ASCII για να τροφοδοτήσει στη συνέχεια το πρόγραμμα υπολογισμού των αποστάσεων.

18 Α. ΤΡΟΥΜΠΗΣ, Δ. ΜΕΜΤΣΑΣ, Α. ΜΕΛΙΑΔΟΥ σελ. 8 Πίνακας 1. Κατάλογος των Ελληνικών υγροτόπων που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα μελέτης Table 1. List of Greek wetlands used as study sample Δέλτα Εβρου Λίμνη Μάνα (Μητρικού) Λίμνες της Θράκης Δέλτα Νέστου (και λιμνοθάλασσα Γκουμπουρνού) Λίμνη Κερκίνη Ελος Αρτζάν Λίμνη Βόλβη και Λίμνη Λαγκαδά Εκβολές Α ξιού, Λ ουδία και Αλιάκμονα Αλυκή Κίτρους Λίμνη Χειμαδίτις και Λίμνη Ζάζαρη Εθνικός Δρυμός Πρεσπών Λίμνη Καστοριάς Εκβολές Καλαμά Λίμνη Λιμνοπούλα Αμβρακικός Κόλπος Κάτω Ολυμπος, Τέμπη, Οσσα και Δέλτα Πηνειού Δέλτα Σπερχειού Λιμνοθάλασσες Μεσσολογγίου και Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου Λίμνη Δίστου Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Λίμνη Στροφιλιά Λίμνη Κοτύχι Διβάρι Πύλου Εκβολές Ευρώτα Λίμνη Τάκα Λίμνη Στυμφαλία Κόλπος Καλλονής Λίμνη Αγρα Ορμος Σούρπης / Στόμιον Παραποτάμιο Δάσος Εβρου Λίμνη Δοϊράνη Λίμνη Παραλίμνη και Λίμνη Υλίκη Ελος Σχοινιά Εκβολές Μούστου / Αστρος Μεγάλο Λιβάρι / Ιστιαία Κόλπος Γέρας και Ελος Ντίπι Εκβολή Στρυμώνα Λιμνοθάλασσα Κορισσίων Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη Αλυκή Λευκίμης Δέλτα Πηνειού Λίμνη Αμβρακία Λίμνη Κερκίνη, Κρούσια, Μπέλες Λίμνη Λάφρη και Λαφρούδα Αλυκή Αιγίου Λίμνη Στρογγύλη Παραποτάμιο Δ άσος Φράξου Λεσηνίου Λίμνη Κουρνά Λίμνη Βιστωνίς Πόρτο Λάγος Εκβολή και στενά Αχέροντα Λάδων Ποταμός Λλιμνη Αλυκή (Μέση) Λίμνη Καϊάφα Λίμνη Καρατζά Λίμνη Χορτάτου και Λίμνη Αλυκή Λίμνη Οζερού Λίμνη Πτελέα, Ελος και Λίμνη Καρακάτζαλι Λίμνη Τριχωνίς και Λίμνη Λυσιμαχία Λίμνη Τζαραβίνας και Ποταμός Γκόρμου - Παρακάλαμος Λίμνη Βουλκαριά και Λίμνη Σαλίνη Λίμνη Ζηρού και Κοιλάδα Λούρου Λιμνοθάλασσα Γκουμπουρνού Λιμνοθάλασσα Παλιόνι / Αυλίμων / Αλυκές Λευκάδας Λειβαδιές Μοναστηρακίου (Εβρος) Λουτρά Σμοκόβου Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι Ξηρολίμνη (Λίμνη Φανάρι) Λίμνη Βεγορίτις

19 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ σελ. 9 Πίνακας 2. Table 2. Η κωδικοποίηση των βιοκατοικιώνσύμφωνα με την βάση δεδομένων CORINE Habitat codes according to CORINE-biotops data base ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Habitats) ΚΩΔΙΚΟΣ (habitat code) ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 10 Ανοιχτή θάλασσα 11 Ορμίσκοι 12 Παλιρροιακά κατακλύζόμενη επιφάνεια (εκβολές ποταμού) 13 θαλάσσια ύδατα με αμμώδη και ιλώδη πυθμένα 14 Αλμυρά έλη, αλμυροί βοσκότοποι, αλμυροί θαμνώνες 15 Παράκτιες αμμοθίνες και αμμώδεις παραλίες 16 Πετρώδεις ακτές 17 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές 18 Νησίδες και συστάδες βράχων 19 ΜΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΑ 20 Λιμνοθάλασσα 21 Γλυκά λιμνάζοντα ύδατα 22 Υφάλμυρα λιμνάζοντα ύδατα 23 Ρέοντα ύδατα 24 ΘΑΜ ΝΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΙΑ 30 Χέρσα γη και θάμνοι 31 Σκληρόφυλλοι θαμνώνες 32 Φρυγανότοποι 33 Ξηρά ασβεστόφιλα λειβαδικά συστήματα και στέπες 34 Ξηρά πυριτόφιλα λειβαδικά συστήματα 35 Αλπικά λειβάδια 36 Υγρά χορτολίβαδα 37 ΔΑΣΗ 40 Πλατύφυλλα, φυλλοβόλα δάση 41 Φυσικά δάση κωνοφόρων 42 Μεικτά δάση 43 Δασικές συστάδες σε υγρές περιοχές και προσχωσιγενή (αλλουβιακά) εδάφη 44 Πλατύφυλλα αειθαλή δάση 45 ΤΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΗ 50 Παρόχθια φυτικά συστήματα 53 Αλλα έλη και βαλτότοποι 54 ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΒΙΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 60 Πλαγιά καλυμμένη με πέτρες 61 Βραχώδεις εσωτερικοί βιότοποι 62 Σπήλαια 65 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 80 ΕΠΕΜΒΑΣΗ Καλλιέργιες 82 Καλλιέργειες οπωροφόρων και λεύκης ή άλλων εξωτικών δέντρων 83 Δεντροστοιχίες, φράχτες, μικρά αλσύλια 84 Αστικές και βιομηχανικές περιοχές 86

20 Α. ΤΡΟΥΜΠΗΣ, Δ. ΜΕΜΤΣΑΣ, Α. ΜΕΛΙΑΔΟΥ σελ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Γενικός σχεδιασμός Δοθέντος ενός συνόλου αντικειμένων και ενός μεγέθους μετρήσεως της ομοιότητας ή ανομοιότητας μεταξύ τους, ο όρος κατάταξη (classification) σημαίνει την ταξινόμηση των αντικειμένων αυτών σε ομάδες ή συστάδες. Η ανάλυση συστάδων (cluster analysis)1 ή ανάλυση ομαδοποιήσεως είναι μία τεχνική κατάταξης. Στην περίπτωσή μας τα αντικείμενα είναι οι υγρότοποι. Η ανάλυση σε συστάδες είναι στην πραγματικότητα ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε έναν μεγάλο αριθμό αλγορίθμων οι οποίοι διαφέρουν κυρίως στον τρόπο επεξεργασίας για υπολογισμό των συστάδων. Η πληθώρα τύπων αποστάσεων και των στρατηγικών ομαδοποίησης που απαντώνται στη βιβλιογραφία και στα λογισμικά στατιστικού υπολογισμού, έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή πολλών διαφορετικών ταξινομήσεων κάθε μία από τις οποίες μπορεί να έχει σχέση με κάποιο διαφορετικό χαρακτηριστικό των δεδομένων. Η εγκυρότητα και η αξία μίας ταξινόμησης με cluster analysis έγκειται πολλές φορές στην επαλήθευση της συνέπειας με κάποια γνωστά γεγονότα. Ακόμα η cluster analysis μπορεί να αποτελεί μία μέθοδο για δοκιμασία υποθέσεων (P. Howard 1991). Επομένως κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων επιλέγεται από τον μελετητή η καταλληλότερη μέθοδος με βάση μία σειρά κριτηρίων που θέτει ο ίδιος. Αρχικά υπολογίζονται οι αποστάσεις (ή δείκτες ανομοιότητος) μεταξύ όλων των προς ταξινόμηση αντικειμένων. Οι αποστάσεις αυτές συνοψίζονται με την μορφή ενός πίνακα αποστάσεων επί του οποίου γίνεται η επεξεργασία για την ανάλυση σε συστάδες. Η εξεύρεση και επιλογή της βέλτιστης μεθόδου (συνδυασμός απόστασης - στρατηγικής clustering) γίνεται με βάση τα είδη των υπαρχουσών βιοκατοικιών. Οι Αγγλικοί όροι έχουν αποδοθεί στα Ελληνικά σύμφωνα με το Αγγλο-Ελληνικό λεξικό στατιστικών όρων των Γ. Κοκολάκη, Α. Χρυσαφίνου (Αθήνα 1988). Ο όρος ανάλυση συστάδων είναι νοηματικά ανάλογος του όρου ανάλυση ομαδοποίησης. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε και τους δύο όρους ως ισοδύναμους.

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Είναι δυνατόν δύο βιοκοινότητες να έχουν τον ίδιο (ή σχεδόν τον ίδιο) δείκτη ποικιλότητας ειδών αν και τα είδη που συνθέτουν τη μία βιοκοινότητα να είναι -σε μεγάλο βαθμό ή και

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) «ΣΠ0ΥΔΑI», Τόμος 47, Τεύχος 3o-4o, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 47, No 3-4, University of Piraeus ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) Υπό Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κατά Συστάδες. Cluster analysis

Ανάλυση κατά Συστάδες. Cluster analysis Ανάλυση κατά Συστάδες Cluster analysis 1 H ανάλυση κατά συστάδες είναι µια µέθοδος που σκοπό έχει να κατατάξει σε οµάδες τις υπάρχουσες παρατηρήσεις χρησιµοποιώντας την πληροφορία που υπάρχει σε κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) Α/Α Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου 2 Εθνικό Πάρκο άσους αδιάς Λευκίμης Σουφλίου 3 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (. Νέστου.Βιστωνίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Έτος Εξάμηνο Κατηγορία Σομέας Προαπαιτούμενα Είδος Διδασκαλίας Διδάσκοντες: υντονιστής Μέλη: Γλώσσα διδασκαλίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΙΙ 4 ο Έτος - 8 ο Εξάμηνο Τποχρεωτικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Ελένη Φυτώκα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Περίπου 400 υγρότοποι Απογραφή 1996, ΕΚΒΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ υναµικά

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης Ανάλυση ψηφίδων ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 Οικολογία Τοπίου 22 Νοεμβρίου 2009 Ανάλυση ψηφίδων Το μέγεθος τους (Patch size / perimeter / edges ) Έκταση Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Της σπουδάστριας ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ Επιβλέπων Δρ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07 2η ΟΣΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης»

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» http://filotis.itia.ntua.gr/ Αθήνα, Απρίλιος 2011 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα