ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02)"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων» του Τομέα «Χημικής Βιομηχανίας» πρέπει να έχουν ένα γενικότερο θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο, ώστε να υποστηρίζουν όλες τις κύριες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες μιας βιομηχανίας, για την οποία οι επιμεταλλώσεις αποτελούν ένα μέρος είτε το σύνολο του διαγράμματος ροής της παραγωγικής της διαδικασίας. Οι απόφοιτοι πρέπει να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της επιμετάλλωσης αρχής γενομένης από τον καθαρισμό και την προετοιμασία της προς επιμετάλλωση επιφάνειας μέχρι την επιμετάλλωση και τον τελικό ποιοτικό έλεγχο των χαρακτηριστικών των παραγόμενων επικαλύψεων. Επίσης οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και τη γνώση εφαρμογής ειδικών μεθόδων επιμεταλλώσεων επικαλύψεων, που εφαρμόζονται σήμερα με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό και τείνουν να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους χημικής επικάλυψης. Ως τέτοιοι μέθοδοι αναφέρονται ο θερμικός ψεκασμός και η εφαρμογή λεπτών επικαλύψεων με τεχνικές κενού και εξάτμισης. Οι απόφοιτοι πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους εκείνες, που έχουν ως σκοπό την μεταβολή των ιδιοτήτων της επιφάνειας των μεταλλικών αντικειμένων όπως είναι η εναζώτωση, η ενανθράκωση ή/και η σφαιριδιοβολή (shot-peening). Με βάση τα ανωτέρω πιστεύουμε ότι ο τίτλος «Τεχνίτης ή Τεχνικός Επιφανειακών διεργασιών» μπορεί να καλύψει ευρύτερα το γνωστικό υπόβαθρο του απόφοιτου αυτής της ειδικότητας. Ως εκ τούτου οι μελλοντικές κύριες δραστηριότητες των απόφοιτων της ειδικότητας αυτής μπορεί να είναι οι ακόλουθες: ο καθαρισμός των προς επιμετάλλωση επιφανειών, η προετοιμασία των προς επιμετάλλωση επιφανειών (αμμοβολή, σφαιριδιοβολή κ.λ.π.), η κατεργασία των επιφανειών με μεθόδους όπως η εναζώτωση, η ενανθράκωση. οι χημικές επιμεταλλώσεις ηλεκτρολυτικές ή μη, οι ειδικές επιμεταλλώσεις με θερμικό ψεκασμό ή με τεχνικές κενού, εξάτμισης κ.λ.π., η καθημερινή μικρής κλίμακας συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, η προπαρασκευή δοκιμίων, διαλυμάτων και άλλων εργαστηριακών υλικών 1

3 ο ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών, των διαλυμάτων και των παραγομένων προϊόντων επιμετάλλωσης με βάση προδιαγραφές, τεχνικά πλάνα ή άλλου είδους έγγραφα. Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Με βάση τα παραπάνω η πιθανή μελλοντική απασχόληση του αποφοίτου αυτής της ειδικότητας μπορεί να είναι: 1. στην αεροπορική βιομηχανία (Ε.Α.Β.), 2. στη βιομηχανία όπλων (ΕΒΟ), 3. στη βιομηχανία οχημάτων (ΕΛΒΟ), 4. σε γαλβανιστήρια και θερμικά επιμεταλλωτήρια (HELLENIC STEEL), 5. σε χημικά επιμεταλλωτήρια (ανοδιωτήρια, επινικελωτήρια κ.λ.π.), 6. σε μονάδες θερμικού ψεκασμού (ΕΚΕΠΥ, ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ), 7. σε μονάδες επιφανειακών κατεργασιών (BIC), 8. στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των ανωτέρω μονάδων, 9. σε πανεπιστημιακά εργαστήρια, που ασχολούνται με το χαρακτηρισμό επικαλύψεων, 10. σε μονάδες καθαρισμού και προετοιμασίας επιφανειών (συνεργεία αμμοβολής) Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών οι απόφοιτοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω γενικές γνώσεις και δεξιότητες: 1. Να μπορούν να συνεργάζονται με το προσωπικό της επιχείρησης, 2. Να μπορούν να υπολογίζουν το κόστος ενός παραγόμενου προϊόντος και να προτείνουν τρόπους για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας σε μια γραμμή παραγωγής, 3. Να γνωρίζουν τις αρχές της προτυποποίησης ISO 9000 και τις εφαρμογές του στην περιοχή των επιμεταλλώσεων, 4. Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους βασικούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας μιας χημικής βιομηχανίας και ειδικότερα ενός επιμεταλλωτηρίου ή/και ενός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου επιμεταλλώσεων, 5. Να κατανοούν τεχνικά σχέδια και την βασική ορολογία και τους βασικούς συμβολισμούς, που ε- μπεριέχονται σε αυτά, 6. Να έχουν αποκτήσει συνείδηση της μεγάλης σημασίας, που έχει η περιβαλλοντική προστασία του οικοσυστήματος, 2

4 7. Να κατανοούν τις μεθόδους περιβαλλοντικής προστασίας, που έχουν εφαρμογή σε ένα επιμεταλλωτήριο (διαχείριση αποβλήτων επιμεταλλωτηρίου, ανακύκλωση πρώτων υλών και προϊόντων), 8. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας μετρήσεων και εργαστηριακών α- ναλύσεων. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των μαθημάτων πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες: 1. Να κατανοούν την θεωρία της διαδικασίας και να κατέχουν τις εφαρμογές της σε βιομηχανικά προβλήματα, 2. Να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, βαθμονόμησης και χρήσης του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία, 3. Να έχουν την ικανότητα προετοιμασίας των διαλυμάτων και των υλικών, που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία (καθαρισμός κ.λ.π.) και την επιμετάλλωση των επιφανειών, 4. Να έχουν την ικανότητα δειγματοληψίας, μέτρησης των προκαθορισμένων παραμέτρων και τήρησης των σχετικών πρωτοκόλλων μετρήσεων, 5. Να έχουν την ικανότητα εφαρμογής των τεχνικών και των μεθόδων τελικής προετοιμασίας των προς επιμετάλλωση επιφανειών βάσει σχεδίων ή οδηγιών ή άλλων σχετικών εγγράφων, 6. Να έχουν την ικανότητα παρακολούθησης της πορείας των διεργασιών μέσω των ενδείξεων των αντίστοιχων μετρητικών οργάνων και μετρήσεων, 7. Να έχουν την ικανότητα να ελέγχουν την ποιότητα του νερού του δικτύου τροφοδοσίας καθώς και του παραγόμενου απιονισμένου νερού, 8. Να έχουν την ικανότητα δειγματοληπτικού ελέγχου του τελικού προϊόντος επιμετάλλωσης, 9. Να έχουν την ικανότητα ελέγχου του γενικότερου περιβάλλοντος εργασίας και ειδικότερα του συστήματος εξαερισμού, 10. Να έχουν την ικανότητα ελέγχου των απορριπτόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, ώστε να είναι μέσα στις προδιαγραφές και γενικότερους κανονισμούς, 11. Να έχουν την ικανότητα οπτικού ελέγχου των προϊόντων επιμετάλλωσης για τυχόν ακραία ελαττώματα, όπως π.χ. οξειδώσεις κ.λ.π. 12. Να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης δειγματοληψίας και των απαραίτητων δοκιμών και ενόργανων μετρήσεων των αντικειμένων πριν και μετά την επιμετάλλωση, 13. Να έχουν την ικανότητα παρακολούθησης της λειτουργίας και εκτέλεσης των μικρής κλίμακας προγραμμάτων συντήρησης των μηχανημάτων, 3

5 14. Να έχουν την ικανότητα παρακολούθησης και τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει επίσης να έχουν βασικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις: στις βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης μηχανών CNC και ρομποτικών συστημάτων. στις αρχές προγραμματισμού των ανωτέρω συστημάτων. 4

6 Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ » ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ I, II ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ Ι, ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 9 Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

7 Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΑ Α, Β, Γ, Δ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Α 24 3 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α 36 4 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α 60 5 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Α 48 6 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 24 7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α 24 8 ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α 24 9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Β ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗ Γ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ 24 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 640 Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Β 24 2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ. Β 24 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ I,II Γ,Δ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ Γ 48 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ I, II Γ,Δ 72 6 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ Γ 48 7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΙΟΥ Γ 24 8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ 48 9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δ 108 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 504 6

8 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες Για να μπορούν να συνεργάζονται με το προσωπικό της επιχείρησης οι απόφοιτοι πρέπει να: 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της τακτικής επικοινωνίας, 2. Να γνωρίζουν τη βασική ορολογία και τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, 3. Να κατανοούν το οργανόγραμμα της επιχείρησης ή της βιομηχανίας, 4. Να γνωρίζουν τους τρόπους αναφοράς των προβλημάτων, 5. Να μπορούν να περιγράψουν τα προβλήματα με κατανοητό και απλό τρόπο, 6. Να μπορούν να κοινοποιήσουν τα προβλήματα στους κατάλληλους αποδέκτες, 7. Να γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ. Για να μπορούν να υπολογίζουν το κόστος ενός παραγόμενου προϊόντος και να προτείνουν τρόπους για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας σε μια γραμμή παραγωγής, πρέπει να: 1. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομίας, 2. Να γνωρίζουν και να κατανοούν βασικές οικονομικές έννοιες όπως κόστος, προσφορά, ζήτηση κ.λ.π., 3. Να γνωρίζουν να χειρίζονται και να επιλύουν απλά μαθηματικά προβλήματα, 4. Να γνωρίζουν να χειρίζονται απλά λογισμικά προγράμματα διαχείρισης δεδομένων σε Η/Υ, 5. Να κατανοούν τις μαθηματικές μεθόδους βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας σε μια παραγωγική διαδικασία, 6. Να μπορούν να κατανοήσουν τη παραγωγική διαδικασία και να βρίσκουν τα σημεία κλειδιά που θα επιτρέψουν τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 7. Να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο τομέα των επιμεταλλώσεων, 8. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού και να μπορούν να χειρίζονται βασικά λογισμικά προγράμματα Η/Υ. Για να γνωρίζουν τις αρχές της προτυποποίησης ISO 9000 και τις εφαρμογές του στην περιοχή των ε- πιμεταλλώσεων πρέπει: 1. Να κατανοούν τις βασικές αρχές των συστημάτων ποιότητας, 2. Να κατανοούν τη σχετική ορολογία, που σχετίζεται με τα συστήματα ποιότητας, 7

9 3. Να κατανοούν και να μπορούν να χειρίζονται τα σχετικά έγγραφα, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός συστήματος ποιότητας, 4. Να μπορούν να χειρίζονται στατιστικά προγράμματα αναλύσεων δεδομένων σε Η/Υ, 5. Να μπορούν να προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους ανάλογα με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας και των εγγράφων, που σχετίζονται με αυτό, 6. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημεία-κλειδιά μιας διεργασίας, που χρειάζονται βελτίωση έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα του παραγόμενου τελικού προϊόντος. Για να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους βασικούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας μιας χημικής βιομηχανίας και ειδικότερα ενός επιμεταλλωτηρίου ή/και ενός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου επιμεταλλώσεων πρέπει: 1. Nα μπορούν να κατανοούν τις οδηγίες χρήσης των αντιδραστηρίων και των πρώτων υλών, 2. Να μπορούν να κατανοούν τη χημική ορολογία και ονοματολογία, 3. Να μπορούν να κατανοούν τις οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, 4. Να γνωρίζουν βασικές αρχές της φυσικής, 5. Να γνωρίζουν τους κανόνες ανάμιξης διαλυμάτων, 6. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των μεθόδων χημικών αναλύσεων, 7. Να κατανοούν τις βασικές αρχές δειγματοληψίας και δοκιμών ποιοτικού ελέγχου, 8. Να κατανοούν τους κινδύνους, που μπορεί να προκύπτουν από τη χρήση κάθε διατιθέμενου εξοπλισμού, 9. Να γνωρίζουν τη σημασία των ειδικών γραμμών και σημάτων κινδύνου, που μπορεί να υπάρχουν σε μια βιομηχανική γραμμή παραγωγής. Για να κατανοούν τεχνικά σχέδια και την βασική ορολογία και τους βασικούς συμβολισμούς, που εμπεριέχονται σε αυτά πρέπει: 1. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τη σχετική ορολογία των τεχνικών σχεδίων, 2. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τους σχετικούς συμβολισμούς, που περιέχονται σε αυτά. Για να αποκτήσουν συνείδηση της μεγάλης σημασίας, που έχει η περιβαλλοντική προστασία του οικοσυστήματος πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της γενικής χημείας και φυσικής, 8

10 2. Να κατανοούν τη σημασία, που έχουν τα διάφορα χημικά στοιχεία και ενώσεις στη μόλυνση του περιβάλλοντος, 3. Να κατανοούν το βαθμό δυνητικής μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα απόβλητα ενός επιμεταλλωτηρίου, 4. Να κατανοούν τις αρχές και τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, 5. Να μπορούν να κατανοούν τους σχετικούς δείκτες, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, 6. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις αρχές της ανακύκλωσης και τη συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος. Για να κατανοούν τις μεθόδους περιβαλλοντικής προστασίας, που έχουν εφαρμογή σε ένα επιμεταλλωτήριο (διαχείριση αποβλήτων επιμεταλλωτηρίου, ανακύκλωση πρώτων υλών και προϊόντων) πρέπει: 1. Να κατανοούν σε βάθος όλες τις λειτουργίες ενός επιμεταλλωτηρίου, 2. Να γνωρίζουν τη χημική σύσταση των υγρών και στερεών αποβλήτων, 3. Να γνωρίζουν τη δυνητική συνεισφορά τους στη μόλυνση του περιβάλλοντος, 4. Να γνωρίζουν σε βάθος τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και τις δυνατότητές τους, 5. Να γνωρίζουν μεθόδους χημικών αναλύσεων των αποβλήτων καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μετρούμενων παραμέτρων, 6. Να μπορούν να κατανοούν τους σχετικούς δείκτες, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μόλυνσης του περιβάλλοντος, 7. Να γνωρίζουν τη συνεισφορά των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων στη μόλυνση του περιβάλλοντος, 8. Να κατανοούν τις αρχές ανακύκλωσης και τη συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος. Για να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας μετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τη βασική ορολογία της στατιστικής επιστήμης, 2. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της στατιστικής επιστήμης, 3. Να μπορούν να κατανοούν τους δείκτες στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων, 4. Να μπορούν να καταλάβουν τη σημασία των διαγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων. 9

11 Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες Για να κατανοούν την θεωρία της διαδικασίας και να κατέχουν τις εφαρμογές της σε βιομηχανικά προβλήματα πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των διεργασιών χημικών επιμεταλλώσεων ηλεκτρολυτικών ή μη, 2. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές χημικού καθαρισμού των επιφανειών, 3. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αμμοβολής ή και σφαιριδιοβολής, 4. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν τις επιμεταλλώσεις σε τηγμένα λουτρά μετάλλων, 5. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του θερμικού ψεκασμού, 6. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις μεθόδους και τις αρχές ανάπτυξης λεπτών επικαλύψεων με τεχνικές κενού και εξάτμισης, 7. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της τεχνολογίας των υλικών και βασικές μεθόδους βελτίωσης των επιφανειακών ιδιοτήτων τους, 8. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις ιδιότητες των παραγόμενων επικαλύψεων, 9. Να κατανοούν τη σημασία του ποιοτικού ελέγχου των επικαλύψεων. Για να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, βαθμονόμησης και χρήσης του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του εξοπλισμού ενός χημικού επιμεταλλωτηρίου, 2. Να γνωρίζουν βασικές αρχές της φυσικής και της χημείας, 3. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίες του εξοπλισμού θερμικού ψεκασμού, 4. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του εξοπλισμού εφαρμογής λεπτών επικαλύψεων, 5. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας του εξοπλισμού αμμοβολής και σφαιριδιοβολής, 6. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας του εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων 7. Να κατανοούν τα συστήματα μονάδων και να μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες μετατροπές μονάδων από ένα σύστημα σε άλλο, 8. Να κατανοούν τις αρχές λειτουργίας αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών, ανορθωτών, 9. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των αντλιών και των οργάνων ελέγχου της πίεσης, 10. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των φούρνων και των οργάνων ελέγχου θερμοκρασίας, 11. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων ψεκασμού πούδρας, 10

12 12. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των ρομποτικών συστημάτων και των μηχανών CNC, Για να έχουν την ικανότητα προετοιμασίας των διαλυμάτων και των υλικών, που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία (καθαρισμός κ.λ.π.) και την επιμετάλλωση των επιφανειών πρέπει: 1. Να έχουν βασικές γνώσεις γενικής χημείας, 2. Να γνωρίζουν την ονοματολογία των χημικών ενώσεων, 3. Να γνωρίζουν τους νόμους ανάμιξης των διαλυμάτων, 4. Να μπορούν να εκτελούν βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς και να λύνουν απλά συστήματα εξισώσεων, 5. Να μπορούν να υπολογίζουν τις συγκεντρώσεις διαλυμάτων, 6. Να γνωρίζουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. Για να έχουν την ικανότητα δειγματοληψίας, μέτρησης των προκαθορισμένων παραμέτρων και τήρησης των σχετικών πρωτοκόλλων μετρήσεων πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές δειγματοληψίας στερεών πρώτων υλών και διαλυμάτων, 2. Να γνωρίζουν τις αναλυτικές τεχνικές μέτρησης συγκέντρωσης διαλυμάτων, 3. Να γνωρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές κοσκίνισης πρώτων υλών, 4. Να γνωρίζουν τις τεχνικές μέτρησης των προκαθορισμένων παραμέτρων, 5. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές βαθμονόμησης και διακρίβωσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, 6. Να έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης των αποτελεσμάτων σε ειδικά πρωτόκολλα μετρήσεων. Για να έχουν την ικανότητα εφαρμογής των τεχνικών και των μεθόδων τελικής προετοιμασίας των προς επιμετάλλωση επιφανειών βάσει σχεδίων ή οδηγιών ή άλλων σχετικών εγγράφων πρέπει: 1. Να μπορούν να κατανοούν τις βασικές έννοιες και τη βασική ορολογία τεχνικών σχεδίων, 2. Να μπορούν να κατανοούν τους βασικούς συμβολισμούς τεχνικών σχεδίων, 3. Να κατανοούν τις ιδιότητες υλικών μασκαρίσματος, τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο επεξεργασίας και να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο υλικό μασκαρίσματος, 4. Να κατανοούν όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως τεχνικές οδηγίες, πλάνα εργασίας κ.λ.π. 11

13 Για να έχουν την ικανότητα παρακολούθησης της πορείας των διεργασιών μέσω των ενδείξεων των α- ντίστοιχων μετρητικών οργάνων και μετρήσεων πρέπει: 1. Να γνωρίζουν σε βάθος τις διεργασίες χημικών επιμεταλλώσεων ηλεκτρολυτικών ή μη, 2. Να κατανοούν σε βάθος τις θερμές επιμεταλλώσεις με εμβάπτιση σε τηγμένα λουτρά, 3. Να κατανοούν σε βάθος τις διεργασίες θερμικού ψεκασμού, 4. Να κατανοούν σε βάθος τις διεργασίες εφαρμογής λεπτών επικαλύψεων με τεχνικές κενού και εξάτμισης, 5. Να γνωρίζουν τις χαρακτηριστικές παραμέτρους κλειδιά κάθε διεργασίας και το τρόπο που αυτές επηρεάζουν το αποτέλεσμα κάθε μιας από τις παραπάνω διεργασίας, 6. Να γνωρίζουν τις ιδιότητες των παραγόμενων επικαλύψεων και τη σημασία τους στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Για να έχουν την ικανότητα να ελέγχουν την ποιότητα του νερού του δικτύου τροφοδοσίας καθώς και του παραγόμενου απιονισμένου νερού πρέπει: 1. Να έχουν βασικές γνώσεις γενικής και αναλυτικής χημείας, 2. Να κατανοούν βασικές έννοιες και ορισμούς της ηλεκτροχημείας όπως ph, αγωγιμότητα κ.λ.π. 3. Να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες του νερού (ph, αγωγιμότητα, σκληρότητα, συγκέντρωση χλωριόντων κ.λ.π.) 4. Να κατανοούν τις μεθόδους απιονισμού του νερού και τις λειτουργίες της αποστακτικής στήλης. Για να έχουν την ικανότητα δειγματοληπτικού ελέγχου του τελικού προϊόντος επιμετάλλωσης πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες και τις βασικές αρχές δειγματοληψίας, 2. Να κατανοούν τις προδιαγραφές και τους τρόπους δειγματοληψίας, 3. Να γνωρίζουν τις μεθόδους δειγματοληψίας. Για να έχουν την ικανότητα ελέγχου του γενικότερου περιβάλλοντος εργασίας και ειδικότερα του συστήματος εξαερισμού πρέπει: 1. Να γνωρίζουν σε βάθος τις λειτουργίες ενός επιμεταλλωτηρίου, 2. Να κατανοούν το δείκτη επικινδυνότητας κάθε χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης ή κάθε χρησιμοποιούμενου μπάνιου επιμετάλλωσης, 3. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων εξαερισμού, 12

14 4. Να μπορούν να κατανοήσουν τα εγχειρίδια οδηγιών του κατασκευαστή, που αναφέρονται στη λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού. Για να έχουν την ικανότητα ελέγχου των απορριπτόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, ώστε να είναι μέσα στις προδιαγραφές και γενικότερους κανονισμούς πρέπει: 1. Να είναι ενήμεροι των προδιαγραφών, κοινοτικών, εθνικών και τοπικών που αφορούν τα υγρά και στερεά απόβλητα των επιμεταλλωτηρίων, 2. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων κατεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, 3. Να κατανοούν τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των συστημάτων κατεργασίας αποβλήτων, 4. Να κατανοούν τη σημασία των δεικτών περιβαλλοντικής μόλυνσης, 5. Είναι ενήμεροι μεθόδων ανακύκλωσης και ανάκτησης (recycle/ recovery) ώστε να μειώνεται και ο "φόρτος" των αποβλήτων. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να είναι: ιονεναλλαγή, αντίστροφη όσμωση, ηλεκτρολυτική ανάκτηση και ανάκτηση με εξάτμιση. Για να έχουν την ικανότητα οπτικού ελέγχου των προϊόντων επιμετάλλωσης για τυχόν ακραία ελαττώματα, όπως π.χ. οξειδώσεις κ.λ.π. πρέπει: 1. Να γνωρίζουν βασικές αρχές της λειτουργίας του στερεοσκοπίου, 2. Να γνωρίζουν τους ορισμούς των ελαττωμάτων, που παρουσιάζονται σε ένα υλικό, 3. Να γνωρίζουν τις αιτίες πυρηνοποίησης και ανάπτυξης ελαττωμάτων σε ένα υλικό, 4. Να κατανοούν τη σημαντικότητα ή μη του ελαττώματος για τη διεργασία, που ακολουθεί, και για το κύκλο ζωής του εργοτεμαχίου γενικότερα. Για να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης δειγματοληψίας και των απαραίτητων δοκιμών και ενόργανων μετρήσεων των αντικειμένων πριν και μετά την επιμετάλλωση πρέπει να γνωρίζουν τα κατωτέρω αντικείμενα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 1. Να γνωρίζουν να κύρια μέρη που απαρτίζουν ένα οπτικό μικροσκόπιο. 2. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την οπτική μικροσκοπία. 3. Να γνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές μικροσκοπικής εξέτασης, τις βασικές διαφορές μεταξύ των και να δίνουν παραδείγματα εφαρμογής κάθε μιας από αυτές. 13

15 4. Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της μικροδομής ενός υλικού και να εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές (π.χ. ποσοτική μεταλλογραφία, μέθοδος γραμμικής παρεμπόδισης (linear intercept method)) για τον ποσοτικό χαρακτηρισμό διαφόρων χαρακτηριστικών μιας δομής όπως μέγεθος κόκκων, ποσοστό εγκλεισμάτων κλπ. 5. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. 6. Να γνωρίζουν τις διαφορές σχετικά με την ευκρίνεια (resolution) και βάθους πεδίου (depth of field) μεταξύ οπτικού μικροσκοπίου και μικροσκοπίου σάρωσης. 7. Να γνωρίζουν τα κριτήρια επιλογής αντιδραστηρίων για την προσβολή κάποιου υλικού πριν την εξέτασή του στο μικροσκόπιο (οπτικό ή σάρωσης). 8. Να μπορούν να περιγράφουν τις βασικές αρχές που διέπουν την αναλυτική μέθοδο EDS. 9. Να γνωρίζουν τα αποτελέσματα που αποσκοπεί η εφαρμογή της μεθόδου EDS. ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. Να γνωρίζουν τι είναι σκληρότητα, μικροσκληρότητα και ποια η διαφορά αυτών. 2. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σκληρομέτρησης και μικροσκληρομέτρησης. 3. Να αναφέρουν τις μεθόδους προσδιορισμού της σκληρότητας και να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των. 4. Να συσχετίζουν τις μετρήσεις σκληρότητας των διαφόρων μεθόδων. 5. Να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ σκληρότητας και της τάσης διαρροής ενός μεταλλικού υλικού. 6. Να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ του πάχους ενός δοκιμίου και του βάθους του ίχνους μιας σκληρομέτρησης (indentation depth) προκειμένου οι μετρήσεις να είναι ακριβείς. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ 1. Να γνωρίζουν τι είναι τάση και τι παραμόρφωση. 2. Να μπορούν να μετατρέπουν το φορτίο και τη μετατόπιση σε τάση και παραμόρφωση αντίστοιχα λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δοκιμίου. 3. Να γνωρίζουν τι είναι ελαστική και τι πλαστική παραμόρφωση. 4. Να αναγνωρίζουν τα στάδια παραμόρφωσης ενός υλικού σε μια καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης. 5. Να γνωρίζουν τον ορισμό του μέτρου ελαστικότητας, του λόγου Poisson και του μέτρου διάτμησης. 6. Να γνωρίζουν τι είναι διαρροή, όριο διαρροής και εφελκυστική αντοχή. 7. Να μπορούν να χαρακτηρίσουν την ολκιμότητα ενός υλικού από την καμπύλη τάσηςπαραμόρφωσης. ΔΙΑΒΡΩΣΗ 14

16 1. Να γνωρίζουν τον ορισμό της διάβρωσης και τη σημασία της στο χρόνο ζωής των υλικών. 2. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν την εξίσωση που συσχετίζει το ρυθμό διάβρωσης ενός υλικού. 3. Να μπορούν να περιγράφουν πως ο ρυθμός διάβρωσης ενός μετάλλου επηρεάζεται από τη συγκέντρωση οξυγόνου, τη θερμοκρασία και άλλες διαβρωτικές συγκεντρώσεις (corrosive concentrations). 4. Να γνωρίζουν τους διάφορους τύπους διάβρωσης των μετάλλων. 5. Να μπορούν να περιγράφουν τη δοκιμή αλατονέφωσης και το σκοπό της δοκιμής αυτής. ΤΡΑΧΥΜΕΤΡΙΑ 1. Να γνωρίζουν τον ορισμό και το σκοπό εφαρμογής της τραχυμετρίας στο χαρακτηρισμό της επιφάνειας ενός υλικού. 2. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής (επίπεδης) και μιας πραγματικής επιφάνειας δίδοντας έμφαση στο ύψος και την απόσταση μεταξύ των ορέων και των κοιλάδων. 3. Να γνωρίζουν τους τρόπους χαρακτηρισμού της τραχύτητας μια επιφάνειας. 4. Να μπορούν να αναφέρουν ποιες ιδιότητες ενός υλικού επηρεάζονται από την επιφανειακή του τραχύτητα. 5. Να γνωρίζουν τις μεθόδους, οργανολογία και βασικές αρχές προσδιορισμού της τραχύτητας. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 1. Να γνωρίζουν τους ορισμούς, τις βασικές αρχές και τις διαφορές μεταξύ φθορισμού και περίθλασης ακτίνων Χ σε ένα υλικό. 2. Να γνωρίζουν τι πληροφορίες λαμβάνονται από το φθορισμό και τι από περίθλαση ακτίνων Χ ε- νός υλικού. 3. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν το νόμο του Bragg. 4. Να γνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές περίθλασης. 5. Να μπορούν να περιγράφουν τα βασικά τμήματα ενός περιθλασίμετρου. 6. Να μπορούν να αξιολογούν τη σημασία της έντασης των γραμμών περίθλασης στον προσδιορισμό των φάσεων ενός υλικού. 7. Να μπορούν να περιγράφουν τα βασικά τμήματα ενός οργάνου φθορισμού. ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ 1. Να γνωρίζουν τις φυσικές αρχές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου. 2. Να μπορούν να περιγράφουν τη διαδικασία ελέγχου με διεισδυτικά υγρά. 3. Να γνωρίζουν τα διάφορα συστήματα διείσδυσης. 15

17 4. Να μπορούν να αναφέρουν μερικά αντιδραστήρια υγρής διείσδυσης. 5. Να μπορούν να περιγράφουν την απαιτούμενη οργανολογία. ΥΠΕΡΗΧΟΙ 1. Να γνωρίζουν τι είναι υπέρηχοι. 2. Να γνωρίζουν πως οι υπέρηχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο υλικών, κατασκευών κλπ. 3. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους επιθεώρησης και τις αρχές που διέπονται. 4. Να γνωρίζουν την απαιτούμενη οργανολογία. 5. Να μπορούν να αναφέρουν μερικές εφαρμογές στις επιμεταλλώσεις. ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ 1. Να γνωρίζουν τι είναι δινορεύματα. 2. Να γνωρίζουν την απαιτούμενη οργανολογία ενός συστήματος δινορευμάτων. 3. Να γνωρίζουν πως οι μεταβλητές αντίσταση σπείρας (coil impedance), ηλεκτρική αγωγιμότητα και μαγνητική διαπερατότητα επηρεάζουν τη λειτουργία ενός συστήματος. 4. Να γνωρίζουν πως τα δινορεύματα εφαρμόζονται στις επιμεταλλώσεις δίνοντας μερικά παραδείγματα. ΦΘΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 1. Να γνωρίζουν τι είναι τριβή και συντελεστής τριβής μεταξύ δύο υλικών. 2. Να γνωρίζουν τους διάφορους τύπους φθοράς μεταξύ δύο υλικών. 3. Να γνωρίζουν τις δοκιμές προσδιορισμού της αντιτριβικής αντοχής ενός υλικού. 4. Να μπορούν να περιγράφουν την οργανολογία και μεθοδολογία της δοκιμής pin-on-disk. 5. Να μπορούν να προσδιορίσουν το ρυθμό φθοράς σε σχέση με το εφαρμοζόμενο φορτίο, τη θερμοκρασία, την τραχύτητα της επιφάνειας. 16

18 Για να έχουν την ικανότητα παρακολούθησης της λειτουργίας και εκτέλεσης των μικρής κλίμακας προγραμμάτων συντήρησης των μηχανημάτων πρέπει: 1. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας του εξοπλισμού χημικών επιμεταλλώσεων ηλεκτρολυτικών ή μη, 2. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων θερμικού ψεκασμού, 3. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας του εξοπλισμού εφαρμογής λεπτών επικαλύψεων με τεχνικές κενού και εξάτμισης, 4. Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των φούρνων, 5. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης του ανωτέρω εξοπλισμού (αντλίες κενού, όργανα μέτρησης πίεσης, ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC κ.λ.π.), 6. Να έχουν γνώσεις των οδηγιών συντήρησης που καταγράφονται στο manual κάποιου οργάνου μηχανήματος. Για να έχουν την ικανότητα παρακολούθησης και τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τους φυσικούς και χημικού παράγοντες των χώρων εργασίας οι οποίοι προκαλούν βλάβες στην υγεία των εργαζομένων. 2. Να μελετούν την βιβλιογραφία ειδικότερα για τα θέματα ασφάλειας της ηλεκτροχημικής βιομηχανίας. 3. Να γνωρίζουν τα όρια τοξικότητας των κυριοτέρων χημικών ουσιών με τις οποίες οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή εκφρασμένα σαν Ανώτατες επιτρεπόμενες Τιμές ( TVL), 4. Να γνωρίζουν βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και αντίστοιχα τηλέφωνα κέντρου δηλητηριάσεων και πρώτων βοηθειών. 17

19 Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες Για να κατανοούν τεχνικά σχέδια και την βασική ορολογία και τους βασικούς συμβολισμούς, που εμπεριέχονται σε αυτά πρέπει: 1. Να έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν απλά σκαριφήματα ή τεχνικά σχέδια, 2. Να γνωρίζουν να χειρίζονται λογισμικά προγράμματα σχεδίασης σκαριφημάτων ή τεχνικών σχεδίων, 3. Να μπορούν να σχεδιάσουν απλές συσκευές συγκράτησης και χειρισμού αντικειμένων Για να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας μετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων πρέπει: 1. Να μπορούν να χειρίζονται στατιστικά προγράμματα επεξεργασίας αποτελεσμάτων, 2. Να μπορούν να κατανοούν τη σχέση των παραμέτρων της διεργασίας επιμετάλλωσης με τους δείκτες στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων, 3. Με βάση τα στατιστικά αποτελέσματα να μπορούν να κατανοούν τα χαρακτηριστικά κλειδιά μια διεργασίας και να επεμβαίνουν σε αυτά, ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος και τη παραγωγικότητα. Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες Σύνδεση, βαθμονόμηση και χρήσης του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία. 1. Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των βολτόμετρων και των αμπερομέτρων για την μέτρηση των ηλεκτρικών πεδίων και την καταγραφή των ρευμάτων κατά τη διάρκεια της διεργασίας. 2. Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των θερμοστοιχείων και των διατάξεων καταγραφής των θερμοκρασιών των διαλυμάτων και των τυχόν χρησιμοποιούμενων φούρνων. 3. Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των αντλιών κενού και καταγραφή των πιέσεων κενού. 4. Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των ροόμετρων και των συσκευών ψεκασμού πούδρας. 5. Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μανομέτρων των δοχείων πίεσης, που περιέχουν τα αέρια, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διεργασίας. 18

20 6. Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση των μανόμετρων και των διατάξεων παροχής αέρα από το δίκτυο. 7. Βαθμονόμηση των κινούμενων τμημάτων των μηχανών ψεκασμού (CNC μηχανές και ρομποτικά συστήματα) 8. Προγραμματισμός των κινήσεων των μηχανών ψεκασμού 9. Αλλαγή ηλεκτροδίων και άλλων αναλώσιμων τμημάτων των συσκευών και μηχανημάτων επιμετάλλωσης 10. Καταγραφή των αλλαγών και των καθημερινών εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού 11. Αναφορά βλαβών προς τους ανωτέρους και επικοινωνία με το κατάλληλο προσωπικό, που είναι υπεύθυνο για τη διόρθωση των βλαβών του εξοπλισμού. Προετοιμασία των διαλυμάτων των απαραιτήτων για την επεξεργασία της επιφάνειας, που θα επιμεταλλωθεί, καθώς και των διαλυμάτων των λουτρών επιμετάλλωσης. 1. Υπολογισμός της ποσότητας των προστιθέμενων αντιδραστηρίων. 2. Βαθμονόμηση των ζυγών, που χρησιμοποιούνται για την ζύγιση των χημικών αντιδραστηρίων και μέτρηση των υπολογισθέντων ποσοτήτων. 3. Μέτρηση και καταγραφή της μάζας των προστιθέμενων αντιδραστηρίων. 4. Βαθμονόμηση των ογκομετρικών συσκευών για τη μέτρηση του όγκου των προστιθέμενων υγρών αντιδραστηρίων. 5. Μέτρηση και καταγραφή του όγκου των προστιθέμενων υγρών αντιδραστηρίων. 6. Τήρηση βιβλίων για την καταγραφή των μαζών των στερεών αντιδραστηρίων και των όγκων των υγρών αντιδραστηρίων, που προστίθενται σε καθημερινή βάση. 7. Παραγγελία και παραλαβή των απαραίτητων υλικών για την ομαλή λειτουργία του επιμεταλλωτηρίου. 8. Καταγραφή των παραλαμβανόμενων υλικών με τον αριθμό παρτίδας, την ποσότητα και την ημερομηνία παραλαβής και την ημερομηνία λήξης κάθε υλικού. 9. Αποθήκευση των παραλαμβανόμενων υλικών σε κατάλληλους χώρους συμμορφούμενους με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 10. Τήρηση των κανόνων ασφάλειας χρήσης των χημικών αντιδραστηρίων. 11. Τήρηση και καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ανιχνευσιμότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών από την παραλαβή μέχρι τη τελική χρήση. 12. Καταγραφή όλων των ανωτέρω δεδομένων σε ειδικά προγράμματα επεξεργασίας Η/Υ (Excel, Quatro Pro κλπ). 19

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης μιας ουσίας

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης μιας ουσίας Στόχοι ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Εργαστηριακές ασκήσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της χημείας σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25 05 2011 (ΦΕΚ Β 1213) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας Στόχοι ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θεµατικές Ενότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) Εργαστηριακές ασκήσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της χηµείας σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 39 th ICHO 21 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας Τάξη Α Εξεταστέα ύλη 2006-2007 (από το ΥΠΕΠΘ) 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Με τι ασχολείται η χημεία Ποια είναι η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - B ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ PA0360 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΤΕΜ-ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Κωδικός Μαθήματος: PA0360 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 1) Αντιδράσεις σύνθεσης: Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή περισσότερα στοιχεία ενώνονται προς σχηματισμό μιας χημικής ένωσης. π.χ. C + O 2 CO 2 2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.ΕΦ. -ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Κάρμεν Μέντρεα ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι PA0210 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΤΕΜ-Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Κωδικός Μαθήματος: PA0210 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη 2007-2008 (από το ΥΠΕΠΘ) Οι µαθητές της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε θέµατα σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σχ. έτους Συμπληρώνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Ε.ΚΦ.Ε.:Μαγνησίας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σχ. έτους Συμπληρώνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Ε.ΚΦ.Ε.:Μαγνησίας Αριθμός ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ που ανήκουν στο Ε.Κ.Φ.Ε. και όρισαν Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σχ. έτους 2013-14 Συμπληρώνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Ε.ΚΦ.Ε.:Μαγνησίας 36 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Αριθμός ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς -Επίκουρος ρς καθηγητής

Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς -Επίκουρος ρς καθηγητής Instrumental Chemical Analysis Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς -Επίκουρος ρς καθηγητής Οι σπουδαστές και οι επιστήμονες των κλάδων: Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας του Δημόκριτου

Ο λέβητας του Δημόκριτου Ο λέβητας του Δημόκριτου Αρχαιοελληνικές συσκευές απόσταξης Στην εισαγωγική αυτή άσκηση, θα παρατηρήσετε μια σειρά χαρακτηριστικών αντιδράσεων ορισμένων ουσιών σε συγκεκριμένα χημικά περιβάλλοντα. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μ α θ ή μ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Χημεία Γενικής Παιδείας

Β Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μ α θ ή μ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Χημεία Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο Πρόλογος i Κατάλογος Σχημάτων και Εικόνων v Ενότητα 1: Εισαγωγή 1-1 1.1 Το μαθηματικό πρότυπο: ισοζύγια και άλλες σχέσεις. 1-1 1.2 Αριστοποίηση 1-2 1.3 Αλλαγή κλίμακας (scale

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ) Χημεία Α Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κατηγορίες χημικών ενώσεων Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης Οξέα Βάσεις Οξείδια Άλατα Είδη χημικών αντιδράσεων Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις Μεταθετικές αντιδράσεις Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή : Εισαγωγή Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση - Αφυδρογόνωση - Πυρόλυση - Ενυδάτωση κλπ Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 5.1 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Α' ΜΕΡΟΣ: Ηλεκτρόλυση του νερού. ΘΕΜΑ: Εύρεση της μάζας οξυγόνου και υδρογόνου που εκλύονται σε ηλεκτρολυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ. Α1. H ένωση HC C C(CΗ 3 ) CΗ 2 έχει α. 8σ και 3π δεσμούς. β. 9σ και 4π δεσμούς. γ. 10σ και 3π δεσμούς. δ. 11σ και 2π δεσμούς.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ. Α1. H ένωση HC C C(CΗ 3 ) CΗ 2 έχει α. 8σ και 3π δεσμούς. β. 9σ και 4π δεσμούς. γ. 10σ και 3π δεσμούς. δ. 11σ και 2π δεσμούς. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός μαθήματος: ΝΠ-01 Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό Εξάμηνο σπουδών: Πρώτο (1 ο ) Τύπος μαθήματος Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης 2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni 1. ΣΓΕ 11: Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή αλάτων Ni προς χρήση στην παραγωγή καταλυτών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 9: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Αναλυτική Χημεία. Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 4 ώρες εργαστήριο

Ποσοτική Αναλυτική Χημεία. Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 4 ώρες εργαστήριο Ποσοτική Αναλυτική Χημεία Διδάσκων Καθηγητής: Σταμάτης Κουσίσης Τύπος μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 4 ώρες εργαστήριο Διδακτικές μονάδες: 6.0 Επίπεδο μαθήματος: Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: «Εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΕΚΠ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων Ποιότητα συγκολλήσεων Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού Νοε-14 Γ.Βοσνιάκος Στοιχεία συγκολλήσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Αρ ιθμ.πρω τ.: 333 0 Αθήνα, 06/06 /2012 Προς τους Διδάσκοντες του Ιδρύματος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Προγραμμάτων Τελικών Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 1: Θεωρία Μέρος 1 ο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN BAΣIKO ΠPOΓPAMMA (1ο - 6ο EΞAMHNO) 1ο Εξάμηνο Υ02 Αρχές Αναλυτικής Χημείας 2 2 6 10 Υ01 Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι 3 1 4 10 Υ03 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικότητα διαλύματος

Κανονικότητα διαλύματος Κανονικότητα διαλύματος 1 Κανονικότητα διαλύματος Η κανονικότητα (Normality) σύμβολο N, είναι έκφραση συγκέντρωσης ενός υδατικού διαλύματος και δηλώνει τα γραμμοϊσοδύναμα (geq) μιας χημικής ένωσης ή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών της Γ Τάξης ημερησίου γενικού Λυκείου (γενικής παιδείας και προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης.

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. 1. ΤΊΤΛΟΣ ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Διαδικασίες εξαέρωσης στη βιομηχανία των ημι-αγωγών Συστηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΤΑΞΗ: Β Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τμήμα: Aρ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Η περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο, εξαρτάται από το είδος του αργού πετρελαίου από το οποίο προήλθε. Το θείο περιέχεται στο καύσιμο σαν ετεροάτομο στους υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα