ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία «SOTRIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOTRIS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»... 1 με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μελισσίων Νέας Πε ντέλης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με δ.τ. «ΑΜΝΕΠ ΑΕ.» με την επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.» με την επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.» με την επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.» με την επωνυμία «SOTRIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOTRIS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»... 6 με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥ ΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΙ ΜΝΙΩΝΑΣ ΜΠΕΥ Α.Ε.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΒΕ Α.Ε.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΧΕ.»... 9 τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.» τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ ΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με δ.τ. «CREME RESH»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) επωνυμία «SOTRIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOTRIS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOTRIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «SOTRIS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε» και αριθμό Μητρώου 13101/01ΑΤ/Β/86/031, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2011 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΟΙΒΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΞΕΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αναπληρωματικοί: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2013 (2) επωνυμία «Αναπτυξιακή Μελισσίων Νέας Πεντέ λης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με δ.τ. «ΑΜΝΕΠ ΑΕ.». Την 01/07/2013 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 12/07/2012 πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μελισσίων Νέας Πεντέλης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με δ.τ. «ΑΜΝΕΠ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 64616/01ΑΤ/Β/07/519 που εδρεύει στο δήμο Πεντέλης Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 χωρίς τροποποίηση του καταστατικού που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις και επικαιρο ποιήθηκε με το από πρακτικό Δ.Σ. Αγία Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2013 (3) επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑ ΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.». Την 27/06/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.» και αριθμό Μητρώου 45894/01ΑΤ/Β/00/188, που εδρεύει στο Δήμο Πεντέλης Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011. Αγία Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2013 (4) επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑ ΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.». Την 27/06/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.» και αριθμό Μητρώου 45894/01ΑΤ/Β/00/188, που εδρεύει στο Δήμο Πεντέλης Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Αγία Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2013 (5) επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑ ΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.». Την 26/06/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PELION MOUNTAIN RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με δ.τ. «PELION MOUNTAIN RESORTS A.E.» και αριθμό Μητρώου 45894/01ΑΤ/Β/00/188, που εδρεύει στο Δήμο Πεντέλης Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης , 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2008, 3. Η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/2008, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/06/2009. Αγία Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2013 (6) επωνυμία «SOTRIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOTRIS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOTRIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOTRIS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε» και αριθμό Μητρώου 13101/01ΑΤ/Β/86/031, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΡΕΝΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2013 (7) επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΜΠΕΥ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» δ.τ. «ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΜΠΕΥ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 48677/83/Β/01/002 ήτοι: 1) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευση των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικο νομικές καταστάσεις χρήσης Σάμος, 6 Ιουνίου 2013 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΒΕ Α.Ε.». Στις καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορι κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το πρακτικό της από Συνεδρίασης του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕ Α.Ε.», αρ. Μ.Α.Ε /62/96/252 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πιστο ποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κε

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) φαλαίου, ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δεκαεννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,806), η οποία αποφασίστηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευ ση των Μετόχων στη συνεδρίαση της Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τη με αριθ. πρωτ. 7432/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω ρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2013 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙ ΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΧΕ.» Στις καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το υπ αριθμ πρακτικό της από συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΧΕ.», αριθ. Μ.Α.Ε /62/Β/04/0178 και Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού της Συμβουλίου και η εκπροσώπηση αυτής, κατόπιν της εκλογής του την ίδια ως άνω ημερομηνία από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, με την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο για πενταετή θητεία. Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε τη με αριθ. πρωτ. 7936/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί σης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα ως άνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) και έχουν ως εξής: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις , συγκροτείται σε σώμα ως εξής: 1. Χρύσανθος Κτενίδης του Λαζάρου και της Αλεξάν δρας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσ σαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Βλάση Γαβριηλίδη 102), κάτοχος Δελτί ου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ , με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου , ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Κυριάκος Χαϊδεμένος του Ηλία και της Τασίας, τοπογράφος μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1960 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Βλάση Γαβριηλίδη 102), κάτοχος Δελτί ου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ , με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου , ως Αντιπρό εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 3. Αναστασία Μπαμπή, σύζυγος Παναγιώτη, το γένος Λαζάρου Κτενίδη και της Αλεξάνδρας, παιδίατρος, που γεννήθηκε το έτος 1939 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και κατοικεί στην Αθήνα (Ζαρίφη 24 Φιλοθέη), κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Η , με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου , ως μέλος, 4. Αθηνά Πράπα του Πέτρου και της Ελισάβετ, νηπι αγωγός, που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 1967 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Βλάση Γαβριη λίδη 102), κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ , με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου , ως μέλος και 5. Νικόλαος Διαμαντής του Αθανασίου και της Βασι λικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσ σαλονίκη το έτος 1979 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Αγ. Δημητρίου 19), κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυ τότητας με στοιχεία Π , με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου , ως μέλος. Εκπροσώπηση τις εταιρείας Η διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών όσον αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ανατίθεται στους αποδεχόμενους την εντολή αυτή Χρύσανθο Κτενίδη του Λαζάρου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και Κυριάκο Χαϊδεμένο του Ηλία, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο της εταιρείας, έτσι ώστε και οι δύο μαζί ή ο καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, να έχουν το δικαίωμα να ενεργούν κάθε πράξη που θα αφορά στη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας και ειδικότερα θα έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 15 του καταστατικού. Όσον αφορά στην ανάληψη υποχρέωσης, και οι δύο μαζί ή ο καθένας χωριστά, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, θα δεσμεύουν την εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης και οι δύο μαζί ή ο καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, θα εκπροσωπούν την εταιρεία, μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτι κών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2013 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Στις καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ , με το οποίο αποφασίστηκε εκ νέου η εκπροσώπηση της εταιρείας και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχαν παρασχεθεί δυνάμει της από απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και την εκ νέου εκπροσώπηση ως εξής: 1. Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσε ως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέρ γεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ντίνο Μπενρουμπή, όπως ενεργώντας μόνος του, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύει αυτήν για κάθε συναλ λαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζεται την εταιρι κή περιουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρε ώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογρα φή του κάτω από την επωνυμία της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει επίσης το δικαίωμα να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζεται την εταιρική πε ριουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύ οντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει εγγράφως. 2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου λίου, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπρο σώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως: 2.1 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Αντωνόπουλο, μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι: (α) τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (πε ριλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστι κών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομι κών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελη τήρια (ΕΒΕΑ, κ.λπ.), (β) μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογα ριασμών της Εταιρείας, (γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφω νία λογαριασμών με αυτές, (δ) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας, (ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements), (στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφει λών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητή ρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, (ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμ βάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποι ούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομέ νων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), (η) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υπο χρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματο δοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και (θ) τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκ περαίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας, 2.2 στον Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, Τ.Κ , κάτοχο του υπ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ.: της Δ.Ο.Υ. Ιλίου με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπι κού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκ παίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, κατα στάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κ.λπ..), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκ περαίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας, 2.3 στους Ιωάννη Αντωνόπουλο και Ιωάννη Αυγου στάκη ενεργώντας ο καθένας μόνος του με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απα ραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο, 2.4 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Αντωνόπουλο και στην Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γε ωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, κάτο

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) χο του υπ αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με: (α) εντολές για μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπε ζών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται υπό 2.1 (β) ανωτέρω, (β) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πι στωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, (γ) υπογραφή (έκδοση) ή/και οπισθογράφηση επιτα γών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμ ματίων σε διαταγή, αποδοχή εμπορικών γραμματίων, παροχή εξουσιοδότησης σε τράπεζες για να πληρώσουν επιταγές, συναλλαγματικές, εμπορικά γραμμάτια, γραμ μάτια σε διαταγή, κ.λπ. που έχουν κατατεθεί σε αυτές για είσπραξη, έκδοση τραπεζικών επιταγών, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, 2.5 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Αντωνόπουλο και στον Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου Νικολάου (κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχο του υπ αρ. Τ Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με: (α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση: (i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπε ζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών (άνοιγμα, κλείσιμο, κ.λπ.) και e banking, (iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή σεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή, (iν) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), και (β) εγγυητικές επιστολές, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλο γραφίας. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 5 και 27 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας, και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γε νικής Συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο Ντίνο Μπενρουμπή, ή τον νόμιμο αναπλη ρωτή του που ορίζεται με το πρακτικό το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Κυριάκο Μπερδεμπέ. Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τη με αρ. πρωτ. 7391/ έγκριση της Δι εύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι μελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα ως άνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2013 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από με αριθ. 26 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από την ίδια ως άνω ημερο μηνία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑ ΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «OXORD COMPANY A.E.», αρ. MAE 32642/62/B/95/0024 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβού λιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Τσιόλιας του Δημητρίου, κάτοικος Αθη νών, οδός Αναπήρων Πολέμου 8 γεννηθείς το έτος 1954 στην Κοκκινιά Γρεβενών, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ / Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκ δοθέντος από το Τμήμα ασφαλείας Συντάγματος Αθη νών ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Χρήστος Τσιόλιας του Δημητρίου, κάτοικος Πανορά ματος Θεσ/νίκης, οδός Μακεδονομάχων 59Γ γεννηθείς το έτος 1958 στην Ν. Ιωνία Μαγνησίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ / Δελτίου αστυνομικής ταυτό τητας, εκδοθέντος από το Τμήμα ασφαλείας Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος. 3. Δημήτριος Τσιόλιας του Γεωργίου, κάτοικος Θεσ σαλονίκης, οδός Ολύμπου 97 γεννηθείς το έτος 1925 στην Κοκκινιά Γρεβενών, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ / Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκ δοθέντος από το Τμήμα ασφαλείας Γρεβενών, ΑΦΜ ΔΟΥ Θ Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. 4. Ευριπίδης Κολτσιδόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης οδός Θερμαϊκού 25 γεννηθείς το έτος 1952 στο Βόλο, κάτοχος του με αριθμό Σ / Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α Τμήμα ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ ΔΟΥ Τούμπας Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η εταιρεία, πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις, εκπροσωπείται εγκύρως ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου, δεσμεύεται και αναλαμ βάνει υποχρεώσεις, μόνο με τη θέση κάτω από την εταιρική επωνυμία της υπογραφής είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεωργίου Τσιόλια είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστου Τσιόλια, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή και ο καθένας χωριστά. Τέλος, οι προαναφερθέντες δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέ θηκαν ή μέρους αυτών σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτο. Τα από Πρακτικά της τακτικής Γενικής Συ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 νέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέ ρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 8031/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιο μηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2013 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ (12) (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑ ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με δ.τ. «CREME RESH». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ ΤΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο «CREME RESH», αρ. ΜΑΕ 52444/062/Β/02/0181 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέ λευση και θα διοικήσει την εταιρεία έως τις , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Βη θλεέμ, που γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας το έτος 1954, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Λ. Τσάμη αριθμός 79, κάτοχος του υπ αριθμόν Σ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Σταύρου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Λ. Τσάμη αριθμός 75, κάτοχος του υπ αριθ μόν Ρ / δελτίου ταυτότητας του Ζ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3) ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σταύρου και της Όλ γας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1974, έμπο ρος, κάτοικος Κύργια Δράμας, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΗ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δοξάτου Δράμας, με ΑΦΜ , ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον αποδεχόμενο την εντολή Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Στεργίου Σταύρο, και σε πε ρίπτωση απουσίας του στον Αντιπρόεδρο Στεργίου Κωνσταντίνο, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας, ενώπιον οποιου δήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής. Τα από και Πρα κτικά της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικη τικού Συμβουλίου αντίστοιχα της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 8431/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί σης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Κατα χώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2013 O Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα