ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, λεωφόρος Συγγρού αρ , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, με Γ.Ε.ΜΗ , εφεξής η «Εταιρεία» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ως μεταφορέας και εκτελεί τη μεταφορά, το οποίο απειλείται από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και για χάρη του οποίου συνάπτεται η ασφαλιστική σύμβαση ΟΧΗΜΑ: Το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως Εθνικών / Διεθνών μεταφορών που μεταφέρει τα εμπορεύματα ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ : Τα εμπράγματα αγαθά ιδιοκτησίας τρίτων που μεταφέρονται με το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο όχημα και τα οποία υποχρεωτικά συνοδεύονται από τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ : Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης το οποίο υποχρεούται η Εταιρεία να καταβάλλει στον ασφαλισμένο σε περίπτωση επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου και το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : Το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία στον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο, σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Το χρηματικό ποσό της ζημιάς που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο και ως εκ τούτου αφαιρείται από το τελικό ποσό της αποζημίωσης ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ : Το ποσό που καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος / λήπτης της ασφάλισης στην Εταιρεία, ώστε να είναι σε ισχύ η ασφαλιστική σύμβαση. Η εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της ασφάλισης (άρθρο 6 Νόμου 2496/1997). ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου οδικού μεταφορέα, μέχρι του ανώτατου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων, για ζημία ή απώλεια σε εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους με το όχημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο από την παραλαβή τους για μεταφορά και μέχρι την παράδοσή τους, και οφείλεται αποκλειστικά σε έναν από τους ακόλουθους κινδύνους : 2.1. σύγκρουση του οχήματος με άλλο/άλλα οχήματα, 2.2. πρόσκρουση του οχήματος σε σταθερά ή κινητά αντικείμενα ή κατασκευές, εξαιρουμένων των ρείθρων πεζοδρομίων ή διαχωριστικών νησίδων, 2.3. ανατροπή του οχήματος μη οφειλόμενη σε μετατόπιση του φορτίου,

2 2.4. εκτροπή του οχήματος μη οφειλόμενη σε μετατόπιση του φορτίου, 2.5. πτώσης του οχήματος σε κρημνό, βάραθρο ή χάνδακα μη οφειλόμενη σε μετατόπιση του φορτίου, 2.6. πλημμύρα, υπερχείλιση λιμνών και ποταμών, πτώση φράγματος- γεφυρώνσηρράγγων,καθίζηση οδοστρωμάτων, κατολίσθηση βράχων, χιονοστιβάδων, 2.7. πυρκαγιά, κεραυνό και έκρηξη λεβήτων ή κινητήρα του οχήματος. Όλοι οι ανωτέρω καλυπτόμενοι κίνδυνοι θα πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα των κατά περίπτωση δημοσίων αρχών. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει ( έναρξη ουσιαστικής ισχύος) με την έκδοση του ασφαλιστηρίου και την καταβολή των αναλογούντων ασφαλίστρων. Η διάρκεια της ασφάλισης ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση λήγει οριστικά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται αυτοδικαίως, παρά μόνο με την έκδοση νέου ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την στιγμή που έμφορτο το ασφαλισμένο όχημα αρχίζει την διενέργεια της οδικής μεταφοράς και λήγει με την παράδοση των εμπορευμάτων στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται στην φορτωτική ή το δελτίο αποστολής. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι το ύψος του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στην οικεία θέση του πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου για κάθε φόρτωση. Ο ασφαλισμένος εφόσον επιθυμεί μεγαλύτερο ποσό από το αναγραφόμενο δύναται για μεμονωμένες μεταφορές να το ζητήσει εγγράφως από την Εταιρεία, την προηγούμενη της φορτώσεως ημέρα, δηλώνοντας απαραίτητα το είδος του εμπορεύματος, την ακολουθητέα διαδρομή και το ύψος του αιτούμενου ασφαλιστικού ποσού. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αίτηση ή να την αποδεχθεί εγγράφως καθορίζοντας επιπλέον όρους και το αναλογούν επασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για οδικές μεταφορές που εκτελούνται εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Επέκταση των καλύψεων είναι δυνατή για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με αίτηση του ασφαλισμένου, την έγγραφη αποδοχή της Εταιρείας και την καταβολή επασφάλιστρου.

3 ΑΡΘΡΟ 7. ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δεν καλύπτεται η μεταφορά των παρακάτω εμπορευμάτων : 1. Έγγραφα, παραστατικά αξίας, νομίσματα, χαρτονομίσματα, μετοχές, ομόλογα, τίτλοι, λαχεία, αξιόγραφα, χαρτόσημα, πιστωτικοί τίτλοι, πρωτότυπα αυτών ή μήτρες, πιστωτικές κάρτες, επίσημα παραστατικά, σχεδιαγράμματα. 2. Πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, εικαστικά έργα τέχνης, γλυπτά, αντίκες, ρολόγια, γούνες, συλλεκτικά αντικείμενα ή αντικείμενα συναισθηματικής αξίας. 3. Καύσιμα και πετρελαιοειδή εκτός λιπαντικών. 4. Τσιγάρα, πούρα, αλκοολούχα ποτά εκτός μπίρας και κρασιού, χύδην φορτία, βαμβάκι. 5. Κινητά τηλέφωνα, κάρτες μνήμης και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, προσωπικού υπολογιστές, laptops και tablets. 6. Πυροτεχνήματα, πυρηνικά, εύφλεκτα και εκρηκτικά είδη, όπως καθορίζονται από το Διεθνή Κώδικα Επικίνδυνων Φορτίων, φάρμακα σχετιζόμενα με όπιο και λοιπά επικίνδυνα φάρμακα, όπως καθορίζονται από Διεθνείς Συμβάσεις. 7. Εμπορεύματα που έχουν ήδη υποστεί ζημία πριν την έναρξη της μεταφοράς. 8. Ζωντανά ζώα. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 8.1. Ρητά αποκλείονται από την παρούσα ασφάλιση απώλειες ή ζημίες που οφείλονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε : δόλο του ασφαλισμένου ή των αντιπροσώπων ή ανταποκριτών ή προστηθέντων προσώπων ο οδηγός του οχήματος κατά τον χρόνο επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 42 Κ.Ο.Κ., ανεξάρτητα αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος ο οδηγός του οχήματος να μην έχει την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί έλλειψη, ανακρίβεια ή αταξία των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την μεταφορά μη τήρηση διατάξεων Δημοσίου Δικαίου σχετικά με το μεταφερόμενο εμπόρευμα ή το όχημα ίδιο ελάττωμα ή εγγενείς ιδιότητες των μεταφερομένων εμπορευμάτων, συνήθης απώλεια βάρους ή όγκου, αλλοίωση χρωματισμού, έλλειψη μονώσεως, μούχλα, σκώρο, ζωύφια, σήψη Ηλεκτρικές ή μηχανολογικές βλάβες, εκτός αν προκληθούν συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου παραβίαση αποκλεισμού, λαθρεμπόριο, εμπόριο και δραστηριότητες παράνομες και απαγορευμένες.

4 παρεμπόδιση ή διακοπή του ταξιδιού λόγω πταίσματος ή βαριάς αμέλειας του ασφαλισμένου μεταφορέα ή των προστηθέντων του, ή διακοπής της λειτουργίας του οχήματος ή βλάβης οποιουδήποτε οργάνου του αυτανάφλεξη των μεταφερομένων εμπορευμάτων ελαττωματική ή ανεπαρκής συσκευασία των μεταφερομένων εμπορευμάτων, κακή φόρτωση, στοιβασία και πρόσδεση του φορτίου καθυστέρηση παράδοσης του μεταφερόμενου φορτίου, έστω και αν οφείλεται σε καλυπτόμενο κίνδυνο κλοπή του μεταφερόμενου φορτίου, εκτός αν είναι επακόλουθο καλυπτόμενου κινδύνου ακαταλληλότητα του οχήματος για το είδος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ραδιενέργεια, μόλυνση και τοξικότητα προερχόμενη από αυτή διαβροχή και θραύση, εκτός αν είναι επακόλουθο καλυπτόμενου κινδύνου ζημιές ή απώλειες κατά την αποθήκευση ζημιές ή απώλειες κατά το στάδιο των φορτοεκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων ζημίες ή απώλειες που προκλήθηκαν στα εμπορεύματα από λαθρομετανάστες που επιβιβάστηκαν στο όχημα Ρητά αποκλείονται από την παρούσα ασφάλιση απώλειες ή ζημίες που οφείλονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε : πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, εισβολή, επανάσταση, στάση ή οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια από ή κατά εμπόλεμης δύναμης κατάσχεση, επίταξη ή ζημίες κατόπιν διαταγής κυβερνητικής ή δημόσιας αρχής απεργίες, ανταπεργίες, εργατικές ταραχές, οχλαγωγίες ή κοινωνικές ταραχές τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων. ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 9.1. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο και προφύλαξη για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οφείλει : να τηρεί την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά τόσο την κατάσταση του οχήματος, όσο και των διατάξεων για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων να διατηρεί το όχημα σε άριστη κατάσταση όσον αφορά τα μηχανικά και κατασκευαστικά μέρη του να έχει πλήρη σειρά των απαραίτητων συνοδευτικών της μεταφοράς εγγράφων να χρησιμοποιεί οδηγό που κατέχει νόμιμη και σε ισχύ άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί να τηρεί τα προβλεπόμενα ωράρια οδήγησης και ανάπαυσης του οδηγού του οχήματος και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί δύο οδηγούς να επιβλέπει προσωπικά την φόρτωση, στοιβασία και πρόσδεση των προς μεταφορά εμπορευμάτων και να σημειώνει τις επιφυλάξεις του στο έντυπο της φορτωτικής.

5 το μεταφερόμενο φορτίο να μην έχει βάρος μεγαλύτερο από το ωφέλιμο φορτίο που αναγράφεται στην άδεια του οχήματος γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων στον τελικό προορισμό του. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω συμβατικών υποχρεώσεών του, και όσων άλλων προβλέπονται από του Νόμο, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας των μεταφερομένων εμπορευμάτων, συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται : να ενεργεί άμεσα για την μείωση ή αποτροπή περαιτέρω ζημίας και την ασφαλή φύλαξη και αποθήκευση των εμπορευμάτων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η δαπάνη φύλαξης και αποθήκευσης των εμπορευμάτων βαρύνει την Εταιρεία για το υπερβάλλον ποσό των 150, αφαιρούμενη από το ανώτατο όριο ευθύνης της να ενημερώνει άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών την Εταιρεία για την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου, δίνοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και έγγραφο, ιδιαιτέρως δε του εγγράφου της Δημόσιας Αρχής του άρθρου 2 που βεβαιώνει την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου να μην μεταβάλλει την κατάσταση του οχήματος και του φορτίου πριν την επέμβαση της Εταιρείας ή αντιπροσώπου αυτής ή πραγματογνώμονα, εκτός αν αυτό επιβληθεί από Κρατική Αρχή να μην αναγνωρίζει γραπτώς ή προφορικώς οποιαδήποτε ζημία, ούτε να υπόσχεται αποκατάσταση, ούτε να προβαίνει σε πληρωμή χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας να αποστέλλει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε έγγραφο με το οποίο εγείρεται απαίτηση τρίτου λόγω ζημίας ή απώλειας των μεταφερομένων εμπορευμάτων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου, όπως ενδεικτικά εξώδικες δηλώσεις, αγωγές κλπ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την ζημία ή απώλεια να αποστέλλει εξώδικη διαμαρτυρία με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας σε περίπτωση που ο καλυπτόμενος κίνδυνος οφείλεται σε υπαιτιότητα σε τρίτο και να αποστέλλει αντίγραφο στην Εταιρεία να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος αναγωγής της Εταιρείας κατά τρίτου υπαιτίου της ζημίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος απαλλάξει τον οποιοδήποτε τρίτο από τις ευθύνες του, εκπίπτει από το δικαίωμά του στην είσπραξη της αποζημίωσης. Ομοίως εκπίπτει από το δικαίωμά του στην αποζημίωση εάν με πράξεις ή παραλείψεις ματαιώσει το δικαίωμα αναγωγής υποχρεούται, εφόσον το ζητήσει η Εταιρεία, να προβαίνει στο όνομά του, αλλά υπό τις οδηγίες, με ευθύνη και έξοδα της Εταιρείας, σε δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες που θεωρούνται αναγκαίες και πρόσφορες για τον διακανονισμό της ζημίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής, ο δε ασφαλισμένος ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η Εταιρεία λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του.

6 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ Η εκκαθάριση των ζημιών γίνεται με βάση την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συντάσσεται από τον πραγματογνώμονα που διορίζει η Εταιρεία. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να διορίσει και πραγματογνώμονα της επιλογής του. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των πραγματογνωμόνων, ή διορίζεται πραγματογνώμονας κοινής αποδοχής ή από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κάθε μέρος καταβάλλει την αμοιβή του δικού του πραγματογνώμονα, ενώ του τρίτου καταβάλλεται ισομερώς από την Εταιρεία και τον ασφαλισμένο Η πραγματογνωμοσύνη υποχρεωτικά προσδιορίζει την αιτία και την έκταση της ζημίας, καθώς και το ύψος των απωλειών Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας μέρους ή τμήματος του μεταφερομένου εμπορεύματος, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στο ύψος του απολεσθέντος ή ζημιωθέντος μέρους του μεταφερόμενου φορτίου. Σε περίπτωση ζημίας μεταφερόμενου μηχανήματος συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί δεν θα υπερβαίνει την δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής του βλαβέντος μέρους, πλέον εξόδων αποστολής και τοποθέτησης. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ο ασφαλισμένος δικαιούται την είσπραξη της αποζημίωσης με την συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων : αποδείξει την απαίτηση αποζημίωσης εκ μέρους των νομίμων ιδιοκτητών του μεταφερόμενου εμπορεύματος ή των ασφαλιστών αυτού οι οποίοι κατέβαλλαν προς τούτο αποζημίωση παραδώσει στον διορισμένο πραγματογνώμονα της Εταιρείας τα τιμολόγια πωλήσεως, τα έγγραφα μεταφοράς, την βεβαίωση της επιληφθείσας αρχής για την αιτία του ατυχήματος και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται για την εκκαθάριση της ζημίας δηλώσει εάν και ποια άλλα ασφαλιστήρια θεμελιώνουν αξίωση ασφαλιστικής αποζημίωσης για το ίδιο γεγονός Το σύνολο της αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, ο οποίος υπογράφει εξοφλητική απόδειξη. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να διανείμει το ποσό που εισέπραξε αναλογικά στους ζημιωθέντες ιδιοκτήτες των εμπορευμάτων Ο ασφαλισμένος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημιώσεως στους δικαιούχους ιδιοκτήτες των απολεσθέντων ή βλαβέντων εμπορευμάτων και απαλλάσσει την Εταιρεία από ενδεχόμενη άμεση αναγωγή ή αξίωση των ιδιοκτητών των εμπορευμάτων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Εταιρεία, μέχρι του ποσού που εισέπραξε, οποιοδήποτε ποσό τυχόν αυτή υποχρεωθεί να καταβάλλει με δικαστική απόφαση πλέον δικαστικών εξόδων και αμοιβών Δικηγόρων.

7 ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής κατά παντός τρίτου ευθυνομένου για την ζημία ή απώλεια και μέχρι του ποσού της αποζημίωσης που κατέβαλλε. ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η Εταιρεία και / ή ο ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν οποτεδήποτε την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με συστημένη επιστολή στις δηλωθείσες διευθύνσεις, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της που αποδεικνύεται από την απόδειξη κατάθεσης στο Ταχυδρομικό Γραφείο. ΑΡΘΡΟ 14. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ασφαλίσεως, ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι αρμόδια για την εκδίκασή της είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές µε εµπόρους για όλες τις εργασίες του ιαµεταφορέα που συνδέονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών 05.2008 1/37 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Ο ασφαλιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα