ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την παρούσα πτυχιακή ε ργασία ένα ο μμάτι τη ς ζωή ς μου φτάν ι στο τέλ ι; του. Ms την ευ καιρία αυτή θα ήθ ελα να ευχαριστήσω τους εξή ς ανθρώπους: Την οικογένειά μου που με στήριξαν οικονομικά & ψυχολογικά τόσα χρόνια και το πτυχίο μου Θα απο τs λ έ σ ε ι την αντα μοιβή των κόπων του ς. Τον επιβλέπων καθηγητή Νικολάου Γρηγόριο όχι μόνο για την εμπιστοσύνη & την υπομονή που έδ ειξε για την ε κπόνηση τη ς πτυχιακή ς μου ε ργασίας αλλά και για τον ζήλο & το πάθο ς που έδε ιξε και δείχν ε ι στη δ ιδασκαλία των μαθημάτων του Τον κύριο Αθαν άσιο Βραχινόπουλο Εμπορικό Διευθυντή τη ς εταιρίας Infotrip την μου που με στήρ ι. ε κα ι εκεtνη μc την σ ι ~ ~η ς απ i

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πα ρ ούσα πτυχιακή εργασ ία ε στιάζε ι στη ν τεχνολογία τη ς τη λε ματική ς κα ι των ευφυ ών συστημάτων μεταφοράς κα ι πραγματεύ εται σύστημα τηλε ματικής και ελέγχου των αστικών λεωφορ ε ίων που χρησιμοποιείται σε διάφορες πόλεις τη ς Ελλάδα ς και του εξωτε ρικού. Θα αν αλυ θούν τα επιμ έρου ς υπό- συ στήματα, ο απαρ αίτη τος εξο πλισμό ς κα ι ο ι προδιαγ ραφ ές του προαναφ ε ρθέντος συστήματος πληροφόρηση ς των αστικών λεωφορείων, το κi.-vτρο ελέγχου όπου λαμβάνονται οι αποφάσ ε ι ς με σκοπό την αξ ιόπιστη και εύρυθμη λs ιτουργία του οργανισ μού που χρη σι μοποιε ί το συγκε κρ ι μένο σύστημα κα ι τα ο φ έλη που ΠΡΟ ' Π't '\)ν, Τέλος θα εξεταστεί και ο τομέα ς της διαχείριση ς στόλου (fleet management) όπου χρησιμοπο ιείτα ι από δ ιά φ ο ρ ες ετα ιρίες ανά τον κόσμο όπου αντικε ίμενο του ς είναι οι μεταφ ο ρ ές με δ ιάφ ο ρ α μέσ α κα ι ως στό χο έχε ι ν α ελαχιστοποιήσει το ρίσ κο την επένδυση ς των χημάτ ν και ν α μ ε ίωση τα γεν ι κότ ε ρα κόστη λε ιτου ργ ίας.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 1 1.ΙΠΆΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΆ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ - GLOBΆL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ITS... 1 Ο 2.2.1!:Υ~ΤΙΙΜΑΊΆ ΙΤ JΛ J:::(() l~m ΓΗ Σ ΤΙ Σ Π Λ Ι ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ITS ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΕ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α ITS ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΆΙΣΙΟ ΆΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΜΕΤ ΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΆΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ITS ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ IA ΤΑ ITS ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ITS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ FLASH ΕΞΟΠΛ ΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ο η Board Unit - OBU) ΣΥΣΤΗΜΆ ΕΝΤΟΠ ΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ GPS Δ ΙΆΧΕΙΡ ΙΣΗ ΚΑΙ ΠΆΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ ΜΕ Δ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Π Λ ΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε Ι ΚΟΝΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε Ι ΚΟΝΆ ΓΡΆΜΜΗΣ Ε ΤΚΟΝΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

5 3.4.4 ΕΛ Ε ΓΧΟ Σ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Α ΛΛΟΙ ΧΕ ΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑ ΡΤΑ ΑΝΑΓΝ ΩΡΙ Σ Η Σ ΟΔΗΓΟΥ - ΕΠΟΠΤ ΕΙΑ ΚΑ Ι ΕΛΕΓΧΟ Σ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧ ΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΙ-ΙΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Ι ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡ ΙΩΝ ΣΤΑΤΙ ΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧ Ε ΙΆ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Δ ΙΑΧΕ ΙΡΙ ΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Κ ΕΝΤΡΟ ΕΛ ΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧ Ε ΙΡΙΣΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΙ-αΑΝΗΜΑ ΤΩΝ & Ι Σ ΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ε ΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (Φορητές Συσκευ έ ς) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΉΡΙΩΝ ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ ΣΗ Σ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙ Α ΊΌΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ MOBILE SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ Α ΦΙΞΗ Σ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ ΜΜΜ (Πληροφ ό ρηση μέσω Κινητού Τη λεφών ου) SMS ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤ Ε ΡΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔ ΕΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ Δ Ι Α Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤ Α Μ Ε ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - FLEET MANAGEMENT 73 Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΠΛ ΕΟΝ ΕΚΤΗΜ Α ΊΆ ΕΦΑ ΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧ Ε ΙΡΙΣΗ Σ ΣΤΟΛΟΥ ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ 'ΈΡΜΗ Σ " ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ Δ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΟ Σ ΕΞΟΓΙΛΙΣΜΟ Σ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π ΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟ Σ ΜΕ ΙΧΝΟ Σ (Live snail-trail)... 88

6 ΑΝΑΠΑΡΓΩΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Route Playback) - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ (Ε μφ άν ιση / Απόκρυψ η έκαστου οχήματος) GEOFENCING ΑΝΑΦΟ Ρ ΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕ ΙΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Β. ΕΛΛΗΝ ΙΚΉ

7 1. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ :yy ;1 ~ ι:1.~r,g μμ Ή η Πi ι τήμη και μπορεί να βελτιώσε ι αισθητά τον κλάδ ο των χε ρσαίων μεταφορών ε ίτε πρό~ε ιται για μετακινήσεις επιβατών ε ίτε για τη μεταφορ ά φορτίων στα αστικά και υπε ραστικά κέντρα μιας χώρα ς. Τη λε ματ ική ίν α ι ο πο ια ήποτε ο λο κληρ ω μένη χρ ή ση των τη λ επικοινωνιών και τη ς πληροφορική ς και συνεπώς η εφαρμογή τη ς σχε τίζεται με οποιοδήποτε από τα α ό λουθα : Με την τεχνολογία για την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευση πληροφοριών μέσω τηλεπικοινωνιακών συσκευών, σε συνδυασμό με τον έλεγχο απομακρυσμένων αντικε ιμένων. Με την ενσω μάτωση των τηλεπικο ινωνιών και της πληροφορικής σε οχήματα και ανάπτυξη συστημάτων ιcυρίως για τον έλεγχο των εν κίνηση οχημάτων. Με την ενσωμάτωση του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (Global positioning System-GPS), το οποίο πε ριλαμβάνεται αλλά δεν περιορίζεται η τηλε ματική, με του ς υπολογιστές και της τεχνολογίας των κινητών επικοινωνιών. Πιο λεπτομερώς, ο όρος έχει εξελιχθεί για να αναφέρεται στη χρήση τέτοιων συστημάτων στα οχήματα, όπου σε αυτή την περίπτωση ο όρος τηλεματική οχημάτων μπορ ε ί να χρησιμοποιηθεί. ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

8 Αντιθέτως τηλεμετρία είναι η τεχνολογία η οποία επιτρέπει την μετάδοση μετρήσεων από απόσταση από την τοποθ εσία προ έ λευση ς στην τοποθ ε σία όπου γίνεται η επεξε ργασία της πληροφορίας χωρίς να πραγματοποιείται έλεγχος στα απομακρυσμένα αντικείμενα. Η τηλεμετρία εφαρμόζεται συνήθως στις δοκιμές ιπτάμενων αντικειμένων αλλά έχει και πολλαπλές άλλες χρήσ ε ις. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συσκευών που συνδυάζουν τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική δεν είναι οχήματα, αλλά συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και άλλες παρόμοιες συσκευές, η χρήση τους δεν περιλαμβάνετε στην τηλεματική. Η τηλε ματική σε οχήματα μπορ ε ί να συμβάλει στη βελτίωση τη ς απόδοσης ενό ς οργανισμού. Μερικές πρακτικές εφαρμογές της τηλεματικής σε οχήματα περιλαμβάνει: Παρακολούθηση οχήματος ο Ο εντοπισμό ς του οχήματο ς είναι ένας τρόπος για την παρακολούθηση τη ς θέσης, της κίνησης, την κατάσταση, και την συμπε ριφορά ενός οχήματος ή του στόλου των οχημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού του δέκτη Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης και μία ηλε κτρονική συσκευή (συνήθως πε ριλαμβάν ε ι ένα μόντεμ GSM - GPRS ) που έχουν εγκατασταθεί σε κάθε όχημα, επικοινωνεί με τον χρήστη, με υπολογιστή, με φορητή συσκευή ή με κάποια διαδικτυακή εφαρμογή. Τα δεδομένα μετατρέπονται σε πληροφορίες από τα εργαλεία δ ιαχ ί pι η ς ανα φ ρ ν σe υ νδυασ μό μe μια οπτ ική απ ικόνιση η εκτρονικ6 λογισ μικό χ_αp τσγ ρ αφη ση. ο 'Εχ υ με τον εντοπισ μο tηζ ρυ μ ύλ ού μεvη ζ μονά ας εν ~ αρ ρωτού οχήματο ς ή ενό ς container μ έσω μιας συσκευή ς εντοπισμού η οποία έχε ι 2

9 τοποθ ετηθε ί πάνω στην προ ς εντοπισμό μ ον άδ α. Στη συνέχε ια μέσω εν ός δικτύου επικοινωνίας ή δορυφορικού δικτύου μεταδίδονται τα δεδομένα τη ς θ έση ς σε ένα κ εντρικό σημείο συ λλογή ς. Η παρακο λούθηση ρυμου λκούμενων μονάδων και container χρησιμοποιείται για την αύ ξηση τη ς παραγωγικότητα ς με τη β ελτιστοποίηση τη ς χρήση ς των στό λων, για την αύ ξηση τη ς ασφάλ ειας και την δυνατότητα επαναπρογραμματισμού των κινήσ ε ων μεταφοράς με βάση των πληροφοριών της θέσης. Επίση ς ε ίναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ενσωμάτωση της τηλεματικής είναι πολύ σημαντική σε container που μεταφέρουν φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα και γενικότερα εμπορεύματα τα οποία απαιτούν συγκε κριμένες περιβαλλοντολογικές συνθήκες οι οποίες επιτυγχάνονται με τεχνητά μέσα στο εσωτερικό, για τη συλλογή δεδομένων όπως θερμοκρασία, υγρασία ή οποιαδήποτε άλλη πε ριβαλλοντική παράμετρο σε συνάρτηση με τον χρόνο τόσο για την ενε ργοποίηση συναγ ε ρμών όσο και για την καταγραφή δ ε δομέν ων για επαγγελματικούς σκοπούς. Διαχείριση στό λου οχημάτων (fleet management) ο Η διαχε ίριση στόλου οχημάτων είναι η διαχείριση των οχημάτων μιας εταιρία ς ε ίτε αυτά ε ίναι αυτοκίνητα είτε φορτηγά είτε πλοία και μπορούν να πε ριλαμβάνουν μια σειρά από λειτουργίες διαχείρισης του στόλου. Δορυφορική πλοήγηση ο Ε ίναι η τε χνο λογία που στο πλαίσιο της τηλεματικής χρησιμοποιε ί μια συσ κευή GPS και ένα ε ργαλε ίο η λε κτρονική ς χαρτογράφησης ώστε ένας ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦ Ο ΡΑΣ 3

10 οδηγός οχήματος να εντοπίσει τη θ έση του, να σχε διάσει μια διαδρομή και να καθοδηγηθεί σε ένα ταξίδι. Ασύρματη επικοινων ία και προειδοποίηση οχημάτων για την οδική ασφάλε ια ο Πρόκε ιται για ένα ηλεκτρονικό υπο-σύστημα σε ένα αυτοκίνητο ή οποιαδήποτε άλλο όχημα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών όπως για κινδύνου ς στο οδικό δίκτυο, τις θέσεις και τις ταχύτητες άλλων οχημάτων μέσω μικρή ς εμβ έλε ιας ραδιο ζεύ ξεων. Ασύρματε ς μονάδ ες εγκαθίστανται σ ε οχήματα και σε σταθε ρ ές θέσε ις όπω ς κοντά σ ε φωτε ινούς σηματοδότες και τα κυτία κλήσης έκτατης ανάγκης κατά μήκους του δρόμου. Αισθητήρες στα αυτοκίνητα και στις σταθ ε ρές θέσεις θα παρέχουν πληροφορίες που με κάποιο τρόπο θα ε μφανίζονται στους οδηγού ς. Επίσης με την εφαρμογή της τη λε ματική ς ένα όχημα μπορεί να στέλνει ή να λαμβάνει σήματα προ ε ιδοποίησης κινδύνου αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο ατυχήματα συμβάλλοντας στην ενεργητική ασφάλεια των οχημάτων. 1.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ - GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) Το βασικότερο ε ργαλείο της τηλεματικής στο τομέα των μεταφορών είναι το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης η πιο απλά το GPS και είναι εκείνο το οποίο έδωσε τη δ υνατότητα στου ς ανθρώπους να γνωρίζουν κάνοντας χρήση μια συσκευής GPS τη θέση στην οποία βρίσκονται την δε δομ ένη στιγμή στον πλανήτη. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 4

11 r Η τεχνολογία των συστημάτων του GPS βασίζεται σε έ να δίκτυο από 24 δορυφόρους σε τροχιά γύρω από την Γη σε υψόμετρο πάνω από χλμ. και εκπέμπουν συνεχώς ραδιοκύματα σε επίγειους σταθμούς και δέκτες GPS στη Γη. Αυτό που εκπέμπουν οι δορυφόροι είναι η θέση τους και ο ακριβής χρόνος μετάδοσης. Ο δέκτης χρησιμοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνει για να προσδιορίσει το χρόνο διέλευσης κάθε μηνύματος και υπολογίζει την απόσταση από κάθε δορυφόρο χρησιμοποιώντας την ταχύτητα του φωτός. Κάθε μία από αυτές τις αποστάσεις και τις θέσεις των δορυφόρων ορίζουν μια σφαίρα. Ο δέκτης βρίσκεται στην επιφάνεια καθεμιάς από αυτές τις σφαίρες όταν οι αποστάσεις και οι θέσεις των δορυφόρων είναι σωστές. Αυτές οι αποστάσεις χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η θέση του δέκτη χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις πλοήγησης. Με βάση αυτή την πληροφορία ο δέκτης είναι σε θέση να υπολογίσει το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του. Σε ένα τυπικό σύστημα GPS για να ληφθεί ένα ακριβές αποτέλεσμα πρέπεί να λαμβάνει πληροφορίες από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους αλλά εάν είναι γνωστή μια από τις παραμέτρους (π.χ το υψόμετρο) μπορεί να βρεθεί η θέση και από τρεις δορυφόρους. Όσο μεγαλύτε ρος είναι ο αριθμός των δορυφόρων που είναι ορατοί στον δέκτη τόσο μεγαλύτερη ε ίναι και η ακρίβεια των δεδομένων της θέσης. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5

12 από τις αλλαγές τη ς θέση ς πολλέ ς μονάδε ς GPS μπορούν να υπολογίσουν την ταχύτητα και την κατ εύθυνση του αντικειμ ένου.,.:..& - W' / / Ί1ιe Global Posido ι ιin~ Synσ11 Mf'ιΙunmf'JΙt.ι t1 C' t ιlt>yιh11 1 ti ι.rr+.41 tίιιιe-ι f'ωl'fl 1( 1e-ιι1rt wr..j1rlιj11!1 Vt r,. t'ιriιmte' δ;ιuι q1twititir-1 : pmidιιιιiιι.wιo ι- ι\in!ιuiιt~j α. Υ, Ζ)vι (;J'~ci.mι-ffi. F. N Το σύστημα σχεδιάστηκε αρχικά από των στρατό των ΗΠΑ για την παγκόσμια πλοήγηση και την ακριβή ς καθο δήγηση των οπλικών συστημάτων και πήρ ε την κωδική ονομασία ΝΑ VST AR και το 1982 προσαρμόστηκε και διατέθηκε για εμπορική χρήση. Αναφορικά άλλα συστήματα εκτός του ΝΑ VST AR των ΗΠΑ είναι το GLONASS της Ρωσίας το οποίο είναι επίσης απόλυτα λε ιτουργικό παγκοσμίως, Galileo το οποίο εξελίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ά λλες χώρ ες και είναι προγραμματισμένο να λε ιτουργήσε ι μέχρι το 2014, Beidou και Compass της Λαϊκή ς Δημοκρατίας της Κίνας, IRNNSS της Ινδίας και το QZSS της Ιαπωνίας. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 6

13 Στις παρακάτω εικόνε ς απεικονίζονται μονάδες GPS με σκοπό την ενσωμάτωση τους ως υποσυστήματα. Σ τι ς παρακάτω εικόνες απεικονίζονται συσκευές GPS ενσωματωμένες σε οχήματα καθώς και σ ε φορητή συσκευή smartphone. ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤ ΑΦΟΡΑΣ 7

14 2. ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intellίgent Transport Systems - ITS) πε ριλαμβάνουν την χρήση τηλε ματική ς και όλα τα ε ίδη των επικοινωνιών σ ε οχήματα, όπω ς μεταξύ οχημάτων ή μ εταξύ οχημάτων και σταθερών θέσεων των οδικών υποδομών. Ωστόσο τα ευφυή συστήματα μεταφορών δεν περιορίζονται στις οδικές μεταφορέ ς. Είναι ο συν δυασμό ς τεχνολογιών πληροφορική ς και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον τομ έ α των μεταφορών με σκοπό να κάνουν να κάνουν την κυκλοφορία των ατόμων ή των ε μπορ ευμάτων αποδοτικότε ρη, ασφαλέστερη και οικονομικότε ρη. Αφορούν εφαρμογέ ς και χρήση σ ε οχήματα, υποδομή ή συνεργατικά συστήματα στο δρόμο, στον σιδηρόδρομο, στην ενα έ ρια και θαλάσσια μεταφορά ή σ ε συνδυασμό μέσων. Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό και τοπικό το οποίο μα ς απασχολε ί άμ εσα οι έντονοι ρυθμοί ανάπτυ ξη ς είχαν ω ς αποτέλεσμα την εξάπλωση των οδικών δικτύων, την αύξηση της κινητικότητας και των οικονομικών δ ραστηριοτήτων. Η κινητικότητα αποτελε ί προϋπόθ εση για την κοινωνική και οικονομική ευημε ρία και βασική κοινωνική ανάγκη η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των μεταφορών ε ιδικά σήμε ρα που η κοινωνία έχει να αντιμετωπίσε ι ένα ασταθ ές οικονομικά π ε ριβάλλον. Καθώ ς οι ανάγκε ς κινητικότητας αυξάνουν δυναμικά είναι πλέον απαραίτητο η διαχε ίριση του συνεχώ ς αυ ξανόμενου όγκου των μεταφορών να γίνεται μ ε τρόπο βιώσιμο, πε ριβαλλοντικά και κοινωνικά δίκαιο. Οι κυριότ ε ρ ες προκλήσ ε ις των μεταφορών στις οποίες η εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορά ς καλε ίται να δώσει λύση επιγραμματικά είναι: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 8

15 Κινητικότητα: Καλύτερη προσβασιμότητα για όλου ς ακόμη και στις π ε ριφ ε ρ ε ιακές κα ι απομακρυσμ ένες ζώνες. Ασφάλεια: Μ ε ίωση των τροχαίων ατυχημάτων, άμεση απόκριση σε περίπτωση συμβάντος. Περιβάλλον: Σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, παρακολούθηση των εκπομπών και των χωρικών επιπτώσε ων. Εν έ ργε ια ; Μ είω 11 ~;η ς κατανάλωση ς καυ σ ίμου χρή ση 'ναλλακτ ι ά.1ν πηγών ενέργεια ς. Κοινωνία: Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, διευκόλυνση ηλικιωμένων και ατόμων μειωμένης κινητικότητας. Ποιότητα Ζωή ς : Εύκολες, γρήγορ ες, αξ ιόπιστες μεταφορ ές. Υγεία: Λιγότερα τροχαία, σημαντική μείωση των τραυματισμών και θανάτων. Εργασία: Ευκαιρίες για απασχόληση και επιχειρηματικότητα στους τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Επιστήμη: Ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής Προστασία Πε ριουσίας: Ασφαλής στάθμευση φορτηγών, καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ιδιαίτερα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Βιώσιμη ανάπτυ ξη : Μεγάλα αναπτυ ξιακά και εξελικτικά πλεον ε κτήματα μ ε πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους. Αύ ξηση της παραγωγικότητας και οφέλη για το πε ριβάλλον. Εξοικονόμηση κόστους : Άμεση και έμμεση μείωση του κόστους του δημόσιου τομέα, πολλαπλά οφέλη για τους μεταφορικούς φορείς μέσω των συστημάτων βελτιστοποίηση ς της διαχε ίρισης στόλων και υποδομών. ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤ ΑΦΟΡΑΣ 9

16 Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις: Π λήρης ανταποδοτικότητα των επενδύσεων, υψηλή απόδοση, πολλαπλά οφέλη. Βέβαια υπάρχουν κάποια σοβαρά εμπόδια στην εξάπλωση των εφαρμογών ITS όπως το απαιτούμενο κόστος της επένδυσης, οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση, τα θέματα καταμερισμού αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο απόσβεσης των επενδύσεων, η έλλειψη θεσμικού πλαισίου και τελευταίο και πολύ σημαντικό η αστάθεια του οικονομικού και πολιτικού πε ριβάλλοντο ς. 2.2 ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ITS Τα ευ φυή συστήματα μεταφορών ανάλογα με το ρόλο και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες: ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ιο

17 1. Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (Adνanced Traffic Management Systems - Α TMS) Τα εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι των ευφυών συστημάτων μεταφοράς και χρησιμοποιούνται με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση των καθυστερήσεων της κυκλοφορίας στα οδικά δίκτυα. Τα ATMS λειτουργούν χρησιμοποιώντας για εργαλεία κάμερες κυκλοφορίας, ανιχνευτές οχημάτων κλειστού βρόγχου, πινακίδες μετα βλητών μηνυμάτων, σήματα δικτύου και προγραμμάτων συγχρονισμού για τη ρύθμιση της ροής οχημάτων καθώς και τον έλεγχο ε ισόδου αυτών με τη χρήση μετρητών και φωτεινών σηματοδοτών (Ramp Meters) στη λωρίδα εισόδου των αυτοκινητοδρόμων συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ελέγχου συμβάντων από μια κεντρική τοποθεσία για να αποκρίνεται στις συνθήκες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Τα τρία βασικά στοιχεία των εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας είναι: Ομάδα στοιχείων συλλογής δεδομένων - Παρακολούθηση των συνθηκών κυκλοφορίας. Συστήματα υποστήριξης - κάμερες, αισθητήρες, φωτεινοί σηματοδότ ες, ηλεκτρονικές πινακίδ ες. Βοηθούν τους ελεγκτές κυκλοφορίας στην διαχείριση και στον έλεγχο της κυκλοφορίας. Συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο - Αυτά τα Συστήματα κάνουν χρήση των πληροφοριών από τα προηγούμενα δύο στοιχεία και μπορούν να αλλάξουν τους φωτεινούς σηματοδότες, να στείλουν μηνύματα στις ηλεκτρον ικές πινακίδ ες και να ελέγξουν την πρόσβαση στους αυ τοκινητοδρόμους. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 11

18 Στην παρακάτω εικόνα διακρίνεται σύστημα ramp-meter. ί 1 J 1 ώι-~<:w>-"""'υ.~ Hι r;os."l'e~f<l!v<ι> ' 2. Προηγμένα Συστήματα Πληροφόρησης Ταξ ιδιωτών (Adνanced Traνelers Information Systems - Α TIS) Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας τροφοδοτούν επίσης και τα εξελιγμένα συστήματα πληροφόρησης ταξιδιωτών. Ο στόχος τους είναι η παροχή πληροφοριών προς τους ταξιδιώτες σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας του συστήματος μεταφοράς επηρεάζουν τους οδηγούς έτσ ι ώστε να κάνουν καλύτερη χρήση του συστήματος επιτρέποντα ς την μείωση της συμφόρησης βελτιστοποιώντας την κυκλοφοριακή ροή και μειώνοντας την ρύπανση. Με αυτό το σύστημα οι ταξιδιώτες από όπου κι αν βρίσκονται μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι η πιο συμφέρουσα διαδρομή για να ακολουθήσουν με σκοπό να ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 12

19 φτάσουν στον προορισμό τους, με το πιο ευνοϊκότερο μέσο μεταφοράς και το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για να υιοθ ετήσουν. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν προσπελαστούν μέσω ηλεκτρονικών συσκευών είτε πρόκειται για φορητές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσφέροντας μια ποικιλομορφία πληροφοριών όπως δημόσιες μεταφορές, εναλλακτικοί αυτοκινητόδρομοι, πρατήρια καυσίμων, χώροι στάθμευση ς ξενοδοχε ία, είτε πρόκειται για συστήματα εντό ς οχημάτων που επιδεικνύει το χάρτη με τις πληροφορίες της θέσης του οχήματος, την κατάσταση της κυκλοφορίας στην γύρω περιοχή, των καθυστερήσεων ή των ατυχημάτων. Η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου & πληροφόρησης για τις μεταφορές -Infomobility περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφόρησης για την κυκλοφορία και τις μεταφορές μέσα από το διαδίκτυο, κινητές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα, καθώς και συσκευές επί του οχήματος, όπως: Δυναμική Δρομολόγηση και Πλοήγηση Ενημέρωση Κυκλοφοριακών Συμβάντων Σχεδιασμό τα ξ ιδιού με διάφορα μέσα μεταφοράς Εύρεση Σημείων Ενδιαφέροντος Εύρεση Διεύθυνσης / Απεικόνιση σε ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα Εφαρμογές αυτού του είδους έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα από την εταιρεία fnfotrip η οποία ως αντικείμενο έχει την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών περιεχομένου και λύσεων ευφυών μεταφορών και τηλεματικής. Αναφορικά η διαδικτυακή εφαρμογή myroute.gr η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε μέσω smartphone κινητού τηλεφώνου, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις στην Ελλάδα. Η εφαρμογή αποτελείτε από τις εξής βασικές υπηρεσίες: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 13

20 Κυκλοφορία Στην κυκλοφορία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφόρηση σχετικά με πάσης φύσεως συμβάντα, όπως τροχαία ατυχήματα, πορείες, αθλητικές εκδη λώσε ις, εργασίες οδού, μποτιλιάρισμα, κ.α. σε δρόμους ενδιαφέροντος του. Τέλος μπορεί να λάβει δυναμική πληροφόρηση για την κυκλοφοριακή κατάσταση για επ ιλεγμένες διαδρομές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρόνο διαδρομής και την μέση ταχύτητα κίνησης. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα του myroute.gr αφορούν προς το παρόν το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών και ανανεώνονται αυτόματα ανά 5 λεπτά. Εύρεση διαδρομών Η λειτουργία της εύρεσης διαδρομών επιτρέπει στον επισκέπτη την αναζήτηση οποιασδήποτε διαδρομής στην Ελλάδα για επιλεγμένα σημεία αφετηρίας και προορισμού (σε επίπεδο διεύθυνσης / δρόμου), με δυνατότητα χρήσης συνδυασμένων μεταφορών (αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, πλοίο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή και πεζός), ανάλογα με την επιθυμία του επισκέπτη με βάση τα βέλτιστα γι αυτόν κριτήρια, όπως τα επιθυμητά μέσα ταξιδιού, τη διάρκεια ταξιδιού, την αποφυγή του δακτυλίου, κ.α (Σχεδιασμός Ταξιδιού). Ειδικά για την Αθήνα, το myroute.gr χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία κυκλοφορίας για να εξάγει αξιόπιστους χρόνους ταξιδιού. Πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η αναζήτηση διεύθυνσης και η αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 14

21 Στην παρακάτω ε ικόνα φαίνονται το πε ριβάλλον που έχει στην διάθεση του ο χρήστης για την ενημέρωση της κυκλοφορίας και οδικών συμβάντων. route.gr Κ υ κ λοφορία Ι:ς.uιιλοφορφw.ά Δt δ ou i;yg uι SHS! Δ u 1 1ό βgqn 9JDY Ειiρςq η Α ψ Η wu... λg woρ'u ο-ιο ιι ιv 11Υό ο ι ιc - nιo!jllto. nnιrgut. qr ο χά ρτη ς μου aνaν iaw n των ι nιλοyών uou Βοήθι.10 nερ ιοχη: - όλις οι ηιpιοχiς -- οδ 1 κu οuμβάν10 μιtοηλ tό pκrμο προκ οβο ρ ΙΟ'μ ί: ν ιις δtο δρο μ έ:ς κ ίν ηο η στο υ ς δ ρό μου ς διιξι μοu c:πη ) 1rr1ci1 ~ - _όλ_ _ _ --~ J Σ ι:κτχύοιιό : '~d'l~5d.j,-. fl~f':#ιci( J!JlJl 2JOOPM. ~ Οδ όr;; KEΙtrPO,.\QHtl.l.I Δήμοζ : Αε,r~ν~, Π όλη: ΑΘΗΙΙΑ. ΠΟΡΕΙΑ: ΠΡ'JΣΩΡ Ι /Ι,.. ΥJΙΕΙΣΤΕΣ CιΙ Οό.0 1 : Λ βα! ΣΟΦΤΑΣ.. na ϊ:εf.ε ΡΗ iξωσ ΒΟΥΛΗ Λ. e...;.σ Α'ι1.C.~Ί~Ι.. Σε. ηίι οπό:.vr.jn,;r;;:!~,-, P.~rc/t 06. :!J!J!Ο Af'f οδ Dς: Λ. l':hφ IZ Cι'r Μf.Α~ΙΙΩ!ι Δήμος ~ IJitι Χολκ ηδό, ο Πόλ1 1 1 A.;:IHtiA ΕΡΓΛΣlΕΣ ΣΥhΤΗΡt t Σ~ Ι Σ ι f\, ΚΗΦ!ΣΟΥ ΠΡCι! ΛΑΜ J Α, v ι- οι Α)(,Α.Ρl ι ~Ιι, Af"JI!.TS.PH t~? I t." ~.Ι'.ΕΙΣΤΗ : lι:.1οχύ οnό: rhursd~f l~ nv~ry.>.t. J.(JJJ.!. rjo OιJ FN ~ Οδός ΟΕ l t.oy ΤΡ.ο\J'.ΛΕΏΝ Δήιιος. Γαλ άται, 11όλη : ΑΘ ΗtΙ Α ΕΡ ΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗ r: ΣΤΗ BElKOY Ι.ΤΟ ΥΨ ΟΤ. ΤΗΣ ΤΡ.ΔΜΕΏΓί. Ι"Ε!ΣΤΗ Η ι:.ριστερ Η >\Ώ Ρ! t.α Υ..λl ΣΤ~ 3. Συστήματα Διαχε ίρισης Ε μπορικών Οχημάτων (Commercial Vehicle Operation - CVO) Τα συστήματα διαχείρισης εμπορικών οχημάτων χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες για να αυ ξήσουν και την αποδοτικότητα των εμπορικών οχημάτων και των στόλων. Τα συστήματα αυτά έγιναν χρήσιμα για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στόλους οχημάτων επειδή επιτρέπουν την διαχείριση του, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος της ταχύτητας και των στάσεων, εκτός του να εκπληρώνεται μόνο η αποστολή και άφιξη των οχημάτων στον προορισμό. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 15

22 Επιπλέον οι τεχνολογίες των ευφυών συστημάτων μεταφοράς αυξάνουν την ταχύτητα παράδοση ς των αγαθών, τη ς μεταφοράς ασθ ενών και μειώνουν τα κόστη λε ιτουργίας. Επίσης τα αυτόματα συστήματα ζύγιση ς μπορούν να ενσωματωθούν παρέχοντας υψη λά επίπεδα ασφ αλε ία ς κα ι απο δοτ ι κότητας. Τ έλο ς τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν τις τεχνο λογίες για την πληροφόρηση των ταξ ιδιωτών, την διαχε ίριση τη ς κυκλοφορίας, τον έλεγχο των οχημάτων, δ ιαχε ίριση, όπω ς: Αυτόματη αναγνώριση οχήματος Αυτόματη ταξινό μηση οχήματο ς Αυτόματος εντοπισμός θ έ σης οχήματος Ανίχν ευση μετακίνηση ς πεζών Υπολογιστές οχημάτων Μ ετάδο ση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρ όνο 4. Προηγμένα Συστήματα Δημόσιων Μεταφορών (Adνanced Public Transportations Systems - APTS) Τα προηγμένα συστήματα δημόσιων μεταφορών χρησιμοποιούν τις τ εχνολογίες των επικοινωνιών και τη ς πληροφορική ς για να βελτιώσουν την λειτουργία και την απο δ οτικότητα των μεταφορών με υψηλή απασχό ληση όπως τα λεωφορεία και τα τρένα. Κάνουν χρήση των τε χνολογιών από τα προηγμένα συστήματα δ ιαχείριση ς τη ς κυκλοφορίας και των προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης των ταξιδιωτών για να βελτιώσουν τις υπηρ εσίες των μα ζικών μεταφορών, επιτρέποντας την πληροφόρηση των δ ιαδ ρ ο μώ ν, τα χρον οδ ιαγράμματα και τα κόστη, πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις α λλαγές σ τα συστήματα μεταφοράς. Μέσω μιας αποδοτική ς διαχείριση ς της ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤ ΑΦΟΡΑΣ 16

23 κυκλοφορίας είναι ακόμη εφικτό να ελέγχονται οι φωτεινοί σηματοδότες με στόχο την παραχώρηση προτεραιότητας στα μέσα μαζική μεταφοράς. Με την χρήση αυτών των συστημάτων κάποιος έχει την δυνατότητα να ελέγξει, να προγραμματίσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες ενός στόλου, και να προβλέψει μια πιο ευέλικτη υπηρεσία, αποδοτική και ασφαλής ώστε να μπορεί να εγγυηθεί η ικανοποίηση των πελατών και τον έλεγχο του κόστους των διαδρομών. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται επίσης τα αυτόματα συστήματα πληρωμής μέσω της χρήσης πολλαπλών χρήσεων έξυπνων καρτών οι οποίες παρέχουν λειτουργίες όπως πίστωση ή σύλληψη πληροφοριών των επιβατών και του ταξιδιωτικού τους προφίλ. Για την αύξηση της ασφάλειας ή χρήση συστημάτων με κάμερες εσωτερικά και εξωτερικά των μαζικών μέσων μεταφοράς επιτρέπουν στον οδηγό και στο κέντρο ελέγχου να ανιχνεύουν και να αντιδρούν σε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. 5. Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου Οχήματος (Adνanced Vehic\e Control Systems - AVCS) Τα προηγμένα συστήματα ελέγχου οχήματος συνδυάζουν αισθητήρες, υπολογιστές, συστήματα ελέγχου για να βοηθήσουν και να προειδοποιήσουν τους οδηγούς ή για να συμμετέχουν στην οδήγηση των οχημάτων. Ο κύριος σκοπός αυτών των συστημάτων είναι να αυξήσουν την ασφάλεια, να μειώσουν τις κυκλοφορικές συμφορήσεις στους δρόμου και τις εθνικές οδούς και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των οδικών δικτύων. Με τους αισθητήρες που βρίσκονται εντός των οχημάτων οι οδηγοί μπορούν να λάβουν οπτικές και ακουστικές πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία, τους κινδύνους και οποιαδήποτε κατάσταση αντιμετωπίζουν τα οχήματα. Τα συστήματα αυτόματου έλεγχου τα οποία συμμετέχουν στην οδήγηση επιτρέπουν την αντίδραση σε κινδύνους πιο γρήγορα και ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤ ΑΦΟΡΑΣ 17

24 πιο αποτελεσματικά, όπως την ενεργοποίηση του συστήματος πέδησης ή επιτάχυνσης, τα οποία μπορ εί να πολύ χρήσιμα σε οδηγούς προχωρημένη ς ηλικίας ή οδηγούς μ ε λιγότερη ε μπ ε ιρία. 6. Προηγμένο Μεταφορικό Σύστημα Επαρχιακών Οδών (Adνanced Rural Transportation Systems - ARTS) Τα προηγμένο μεταφορικό σύστημα επαρχιακών οδών έχει ως σκοπό την λύση των προβλημάτων που προκύπτουν στις αγροτικές ζώνες. Οι επαρχιακοί δρόμοι έχουν ένα μοναδικό σύνολο ιδιοτήτων όπως οι απότομες πλαγιές, τυφλές στροφές / καμπύλες, λίγες πινακίδες σήμανσης, χρήστες διαφορετικού οδηγικού προφίλ και μικρό ς αριθμός εναλλακτικών διαδρομών. Κάποια από τα προαναφερθέντα συστήματα τα οποία εφαρμό ζονται κυρίως σε αστικές περιοχές έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στις επαρχιακέ ς οδούς όπω ς τα συστήματα πληροφόρηση ς ταξιδιωτών, διαχείρισης της κυκλοφορίας και τα προηγ μένα συστήματα μαζικών μεταφορών. Τέλος ανάλογα με το πεδίο στο οποίο εφαρμόζονται τα ευφυή συστήματα μεταφορών μπορούν να διακριθούν σε 3 κατηγορίε ς, οι οποίες κάνουν χρήση προηγμένων συστημάτων δ ιαχε ίριση ς της κυκλοφορίας, πληροφόρησης των ταξιδιωτών, ελέγχου του οχήματο ς και των υπόλοιπων προαναφερθέντων κατηγοριών, και αναλύονται στη συνέχεια. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 18

25 2.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ITS ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Ως στόχο έχουν την υλοποίηση ολοκληρωμένων, σύνθετων, και ενοποιημένων εφαρμογών ITS σε μητροπο λ ιτικές κυρίως περιοχές με σκοπό την β έλτιστη συνδυαστική διαχείριση των οδικών δικτύων και δικτύων ΜΜΜ σε αστικό και π ε ριαστικό επίπεδο. Η έ μφαση δίνεται σε ενοποίηση συστημάτων για πολλαπλά μέσα μεταφοράς και αντιστοίχως η δημιουργία σύνθετων εφαρμογών που απαιτούν την συνεργασία διαφόρων φορέων. Παραδείγματα τέτοιων εφα ρμογών: Συστήματα ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης σε συνάρτηση με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Ανάλογα με την συμφόρηση που υφίσταται σε κάθε οδό κάνοντας χρήση αισθητήρων ανίχνευση ς οχημάτων θα μπορεί αυτόματα το σύστημα να δίνει προτεραιότητα μέσω των φωτεινών σηματοδοτών στο δρόμο με την μεγαλύτερη κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση. Ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης με εφαρμογές προτεραιότητας ΜΜΜ σε φωτεινούς σηματοδότες. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 19

26 Το σύστημα δίν ε ι προτ ε ραιότητα σε λεωφορεία και ΤΡΑΜ με στόχο την μ είωση του χρόνου των διαδρομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Το σύστημα αυτό ε ίναι γνωστό μ ε την κωδική ονομασία «Πράσινο Κύμα». Συστήματα εντοπισμού και διαχείριση ς συμβάντων. Κάνοντα ς χρήση καμε ρών από το κέντρο διαχε ίρισης του εκάστοτε οδικού δικτύου θα ενεργοποι ε ίται ο μηχανισμός αντιμετώπισης ατυχημάτων και οποιασδήποτ ε κατάστασης η οποία δημιουργ ε ί προβλήματα στην ροή. Συστήματα πληροφόρηση ς με Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message Signs - VMS). Η πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει χρόνο διαδρομής, πρόταση για επιλογή διαδρομής, ειδοποίηση συμβάντος / καθυστερήσεων, ειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμ ενα ή άλλα έκτακτα γ εγονότα (πχ. πορείες -αποκλεισμοί κεντρικών δρόμων) κλπ. ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤ ΑΦΟΡΑΣ 20

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator για Android Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης v1.0 2 Περιεχόμενα 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR...

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Οι Δράσεις της ΚτΠ ΑΕ για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Δρ. Χάρης Στελλάκης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 16 Μαρτίου 2009 Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Π2.4: Σύστημα εντός οχήματος

Π2.4: Σύστημα εντός οχήματος ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ INTEGRATED SYSTEM FOR SECURE AND SAFE STUDENT TRANSPORTATION Π2.4: Σύστημα εντός οχήματος Συγγραφείς: Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ Γ. Καλογιάννης ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τµηµατάρχης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τηλ : 210-9978092 Φαξ: 210-9911543

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Προστασία του στόλου σας και βελτίωση του μεταφορικού σας έργου TM Our Vision. Your Safety. Εταιρία Μηχανημάτων & Λογισμικού Σύνδεση με συστήματα τηλεματικής Προσφέρει στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog. Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.gr Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

From M2M to the Internet of Things

From M2M to the Internet of Things From M2M to the Internet of Things Γιάννης Καπατσούλιας M2M Sales & Marketing Greece Vodafone Group Enterprise Τι είναι το Machine-to-Machine (M2M) M2M Το M2M είναι: Απλές συσκευές που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! Επανάσταση! 2015: Ο αριθμός των κινητών συσκευών είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της γης! Μια παγκόσμια αγορά Πηγή: Andrew Trench Με τεράστια μεγέθη 1 δισεκατομμύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Έξυπνη ρύθμιση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ Περίγραμμα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

Solution for total parking management. Member of PAKOM group

Solution for total parking management. Member of PAKOM group Solution for total parking management Member of PAKOM group Απλό και πρακτικό 9.00 π.μ. BG8800 9:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΗ: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα