ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρό τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπό μενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/ Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτη τών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων... 2 Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί ου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών για το έτος Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέ σεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασί ας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ εφαρμογή του τε λευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου για το έτος Μεταφορά του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών Μακρακώμης Σπερχειάδας λόγω κατάργησής τους στο Δήμο Μακρακώμης και σύσταση προ σωποπαγών θέσεων * Μεταφορά θέσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στο Δήμο Θέρ μης Νομού Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη μετα φορά της θέσης που κατέχει * Μεταφορά θέσης από το Τ.Ε.Ι Αθήνας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων... 8 * Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΤΕ Διοικ. Λογιστ. στον κλάδο ΠΕ Διοικ. Λογιστ. του Γενικού Νοσο κομείου Θηβών... 9 * Μεταφορά θέσης από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στο Κέντρο Υγείας Θέρμου * Μεταφορά θέσης από το Γενικό Νοσοκομείο Αθη νών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρό τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπό μενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή των, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουρ γείου Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 209/Α / ), όπως τροποποιήθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 55 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 289/Α /1979), όπως τροπο ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α ) «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτη νοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασι κών οικοσυστημάτων κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε ισχύει. 5. Την υπ αριθμ /405/ (ΦΕΚ 365/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Υπολογισμός Ανταλλάγματος χρήσης». 6. Την υπ αριθμ. 1958/2012 απόφαση Υπουργού Περι βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατά ταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21/Β / ).

2 18002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζει: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται οι διαδι κασίες για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή στις Πρότυπες Πε ριβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/11, όπως αυτό τροποποιή θηκε με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24). Ειδικότερα, για την ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979(ΦΕΚ 289/Α / ), του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987(ΦΕΚ 189/Α / ) ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής νομο θεσίας με την οποία είναι δυνατή η επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε άλλες εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη Δασική υπηρεσία, για τα έργα και δραστηριότητες Α και Β κατηγορίας της υπουργική απόφαση 1958/2012, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης. Επίσης, με την παρούσα απόφαση και δεδομένης της ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης στις Α.Ε.Π.Ο. ή στις Π.Π.Δ., εξειδικεύονται και οι διαδικασίες για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης και την εγκατά σταση του δικαιούχου στην έκταση με βάση τα αναφε ρόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Κατά τα λοιπά για τον καθορισμό ανταλλάγματος χρήσης ισχύουν τα προ βλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθε σίας και όπως αυτά αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση /405/ (ΦΕΚ 365/Β / ). Άρθρο 2 1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α και Β κατηγορίας της υπουργι κής απόφασης 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β / ), ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μαζί με τη Μ.Π.Ε. και ως συνημμένα στοιχεία σ αυτήν ή με τη δήλωση του για υπαγωγή σε Π.Π.Δ., (και μέχρι να εκδοθούν οι κατά περίπτωση Π.Π.Δ. με την αίτηση υποβολής της περι βαλλοντικής έκθεσης) θα πρέπει να συνυποβάλει και τα ακόλουθα: α) την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της) όπου αυτή απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που απαιτείται τελεσιδικία, αυτή δύνα ται να προσκομίζεται με την αίτηση του φορέα για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης. β) σε περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ. 3 του Ν. 998/ Για έργα ή δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, στις εναλλακτικές λύσεις που θα εξετάζο νται στις Μ.Π.Ε., θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζονται αξιολογούνται και λύσεις που θα αφορούν στην υλοποί ηση του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασικές εκτάσεις. Άρθρο 3 1. Σε περίπτωση που από την υποβληθείσα πράξη χα ρακτηρισμού προκύπτει ότι το έργο ή η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε έκταση που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ή σε περίπτωση απουσίας πρά ξης χαρακτηρισμού, θα τηρούνται τα ακόλουθα: α) Για έργα ή δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας: Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (σύμ φωνα με τα άρθρα 3 και 19 του Ν. 4014/11), διαβιβάζεται από ένα αντίτυπο της Μ.Π.Ε. στο(α) αρμόδιο(α) Δα σαρχείο(α) καθώς και στην αρμόδια Δ/νση της Ειδικής Γραμματείας Δασών. Το(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) με βάση τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που κατέχει, γνωμοδοτεί προς την αρμόδια Δ/νση της Ειδικής Γραμματείας Δασών, για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του(ους) και ειδικότερα για θέματα σχετικά με τη μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που διέπει την εξεταζόμενη έκταση καθώς επίσης δύναται να προτείνει περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς προκειμένου να αξιολογηθούν στη σχετική Α.Ε.Π.Ο. Η εισήγηση του(ων) Δασαρχεί ου(ων) υποβάλλεται ιεραρχικώς με διατύπωση γνώμης και από τις ιεραρχικά υπερκείμενες υπηρεσίες εκείνης που εισηγείται. Η αρμόδια Δ/νση της Ειδικής Γραμματείας Δασών με βάση και την παραπάνω γνωμοδότηση διατυπώνει τις τελικές απόψεις της επί της Μ.Π.Ε. προς την περιβαλ λοντική αρχή του Υ.Π.Ε.Κ.Α. β) Για έργα ή δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας: Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (σύμ φωνα με τα άρθρα 4 και 19 του Ν. 4014/11), διαβιβά ζεται από ένα αντίτυπο της Μ.Π.Ε. στο(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) καθώς και στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) με βάση τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που κατέχει, γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του(ους) και ειδι κότερα για τη μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την εξεταζόμενη έκταση καθώς επίσης δύναται να προτείνει περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περι ορισμούς προκειμένου να αξιολογηθούν στη σχετική Α.Ε.Π.Ο. Η εισήγηση του(ων) Δασαρχείου(ων) υποβάλ λεται ιεραρχικώς με διατύπωση γνώμης και από τις ιε ραρχικά υπερκείμενες υπηρεσίες εκείνης που εισηγείται. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση και την παραπάνω γνωμοδότηση διατυπώνει τις τελικές απόψεις της επί της Μ.Π.Ε. προς την περιβαλλοντική αρχή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. γ) Για έργα ή δραστηριότητες Β κατηγορίας: i) Οι κατά περίπτωση αποφάσεις καθορισμού Π.Π.Δ. που θα εκδοθούν ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/11, δύνανται να εξειδικεύουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα λαμβάνονται υπόψη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θα τηρούνται από την Υπηρεσία που υπάγει το έργο ή τη δραστη ριότητα σε αυτές, ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. ii) Έως ότου εκδοθούν οι εν λόγω Π.Π.Δ., και με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/11, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Πε ριφερειακής Ενότητας διαβιβάζει το σχετικό φάκελο Περι βαλλοντικής Έκθεσης (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ 11014/703/Φ104/03) και στο(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α). Το(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) με βάση τα στοιχεία της Περιβαλλοντικής Έκθεσης καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που κατέχει, γνωμοδοτεί και δια βιβάζει ιεραρχικώς προς την περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του(ους) και ειδικότερα για την μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που διέπει την εξεταζόμενη έκταση καθώς επίσης δύναται να προτείνει περιβαλλο ντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς προκειμένου να αξιολογηθούν στη σχετική Α.Ε.Π.Ο. 2. Η ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στις Α.Ε.Π.Ο. ή στις Π.Π.Δ. σημαίνει ότι η έγκριση επέμβασης δεν υφίσταται ως αυτοτελής διοικητική πράξη. 3. Στην Α.Ε.Π.Ο. ή στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 ή στην απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για έργα και δραστηριότητες που δεν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, θα αναφέρεται ότι η εκδοθείσα διοικητική πράξη αποτελεί και έγκριση επέμβασης. Άρθρο 4 1. Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (έκδοση Α.Ε.Π.Ο. ή υπαγωγή σε Π.Π.Δ.), ο φορέας του έργου θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης. Για το σκοπό αυτό με την αίτηση του θα πρέπει να συνυποβάλλει: α) Για έργα ή δραστηριότητες Α κατηγορίας: i. Την εγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο. ii. To θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα κατάλλη λης κλίμακας καθώς και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλί μακας 1:5.000, που συνοδεύουν τη Μ.Π.Ε. ή το φάκελο συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού της παραγράφου 1, του άρθρου 7 του Ν. 4014/11) ή το φάκελο Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του Ν. 4014/11, ή το φάκελο τροποποίησης (άρθρο 6 του Ν. 4014/11). iii. Την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη (όπου απαιτείται), ή την οικοδομική άδεια/άδεια εργασιών μικρή κλίμακας (όπου απαιτείται) συνοδευόμενη από το διάγραμμα κά λυψης ή άλλη αντίστοιχη άδεια. β) Για έργα ή δραστηριότητες Β κατηγορίας: i. Την κατά περίπτωση προβλεπόμενη άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 ή την απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για έργα ή δραστηριότητες που δεν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και μέχρι την έκδο ση των κατά περίπτωση Π.Π.Δ. την εγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο. ii. Την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη (όπου απαιτείται), ή την οικοδομική άδεια/άδεια εργασιών μικρή κλίμακας (όπου απαιτείται) συνοδευόμενη από το διάγραμμα κά λυψης ή άλλη αντίστοιχη άδεια. 2. Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης, θα γίνεται η εγκατάσταση του δικαιούχου ενδιαφερόμε νου στην εν λόγω έκταση. Αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών αποτελεί η προσκόμιση στο οικείο δασαρχείο της σχετικής εγκεκριμένης φυτοτεχνι κής μελέτης αποκατάστασης ή όπου δεν προβλέπεται η υποβολή προμελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης του χώρου. Άρθρο 5 1. Στις παρούσες διατάξεις, δεν υπάγονται τα έργα και οι δραστηριότητες που απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τα οποία συνεχίζει να ισχύει η διαδικασία έκδοσης έγκρι σης επέμβασης. 2. Με την παρούσα υπουργική απόφαση. δεν θίγο νται οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την παραχώρηση κατά κυριότητα σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 3. Οι Α.Ε.Π.Ο. που εκδόθηκαν μετά τις και πριν τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης, θεωρείται ότι επέχουν και θέση έγκρισης επέμβασης. Για τις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας του έργου υποχρε ούται να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ώστε να καθοριστεί το αντάλλαγμα χρήσης. Επειδή όμως δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσης υπουργικής απόφασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση και των ακόλουθων δικαιο λογητικών. i. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης όπου απαιτεί ται. ii. Βεβαίωση της αρμόδιας δασικής αρχής σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. iii. Εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης της έκτασης σε μη δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 4. Μετά την έκδοση της παρούσας υπουργικής από φασης παύουν να ισχύουν οι σχετικές εγκύκλιοι που έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ /B7 (2) Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.7 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ σης» όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 13 παρ.1 του Ν. 1268/82(ΦΕΚ 87 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156/Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά των έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι κών και άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 28 παρ.7 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159 Α ).

4 18004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 3, εδάφ. ε του Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα πτυχιακές σπουδές». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 94 Α ). 6. Το Π.Δ. 31/ «Διορισμός Υπουργού Οικονο μικών» (Α 62). 7. Την υπ αριθμ. Υ18 (ΦΕΚ 2748/Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου» 8. Την υπ αριθμ. Φ 2/125425/ΙΒ / υπουργική από φαση «Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 0289 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 9. Τα υπ αριθμ. 7020/ , 14414/ , 3176/ έγγραφα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το απόσπασμα πρακτικών της υπ αριθμ. 970/ συνεδρίασης της Συγκλήτου του ίδιου Πανεπιστημίου. 10. Την υπ αριθμ. 9006θ/ απόφαση δέσμευσης που καταχωρίστηκε με τον α/α 591 στα βιβλία της ΥΔΕ και αναρτήθηκε με τον υπ αριθμ. Α.Δ.Α. Β44Η469Β7Η ΦΦ5 11. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους ,00 ευρώ για μια διετία, η οποία θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον Κ.Α.Ε με αντίστοιχη επιβάρυνση του κωδικού αυ τού αριθμού κλιμακούμενη κατ έτος ως εξής: Για το έτος ,00 Για το έτος ,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων καθώς και υπο ψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυ χιακό επίπεδο. Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης κα θορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστη ριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες για τη εποπτεία εξε τάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δε θα ξεπερνά τις ώρες τόσο για το έτος 2012 όσο και για το έτος Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙNΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ.80425/32299/5047 (3) Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/ 2005(ΦΕΚ98Α ). 3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης για εκκρε μή αιτήματα ασφαλισμένων που έχουν υποβληθεί για απονομή σύνταξης και χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης, καταχώριση καταβολών στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΤΕΑΜ από το έτος 2002 με ταυτόχρονη καταχώριση των ασφαλισμένων και δημιουργία ηλεκτρο νικού Μητρώου ασφαλισμένων, χορήγηση σημειωμάτων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερό τητας, χορήγηση σημειωμάτων για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου, σύνταξη υποφακέλων με στοιχεία αυτοτελώς ασφαλισμένων, εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, έκδοση εκκρεμών συ νταξιοδοτικών αποφάσεων με συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, υπολογισμός σύνταξης επί των αιτήσεων των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΕΤΕ ΑΜ Ταμείων, διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ασφαλι σμένων για αναγνώριση στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ταξινόμηση και αποστολή στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ συνταξιοδοτικών φακέλων των Ταμείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ καθοός και φακέλων διαδοχικής ασφάλισης, διεκπεραίωση διαδικασιών για την ολοκλήρωση της με τάπτωσης στο ενιαίο σύστημα πληρωμών των συνταξι ούχων του τέως ΤΕΑΠ ΕΥΔΑΠ, διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ασφαλισμένων των ενταχθέντων Ταμείων για έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, διαχωρισμός φακέλου συνταξιούχων για τους κλάδους σύνταξης πρόνοιας, διεκπεραίωση των αποφάσεων συσχετισμού ποσών με προσυνταξιοδοτικές αποφάσεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ασφαλισμένων για αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ,60 πε ρίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2012, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ γασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, για το έτος 2012 και συγκεκρι μένα: για εξήντα επτά (67) υπαλλήλους, δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (14.740) ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή λων ορίζονται οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι προϊστάμενοι Τμημάτων του Ταμείου και οι αναπληρωτές αυτών. Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και υπεύ θυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Αριθμ. 2643/37444 (4) Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαί ου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 33 παρ. 1α του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθ μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». β) Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187 Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Της αριθμ / (ΦΕΚ 2741 Β ) απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 2. Την υπ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/οικ.21732/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2784/Β / ) Διαπιστωτική Πράξη όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 267/2561/ (ΦΕΚ 126/Β / ). 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Την κατάργηση χιλίων διακοσίων ενενήντα εννέα (1299) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στον οργανισμό του Υπουργείου και την αιτιολο γημένη διατήρηση πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (544) ως ακολούθως: ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 2 2 ΠΕ5 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ 2 4 ΠΕ8 Α.Ο.Ο Για την αντιμετώπιση θεμάτων χωροθέτησης δραστηριοτήτων Για την αξιολόγηση και τον έλεγχο αγρομετεωρολογικών και κλιματολογικών παρατηρήσεων και διάχυση των αποτελε σμάτων έρευνας Για την επαρκή αντιμετώπιση θεμάτων γυναικείας επιχειρηματικότητας και την στήριξη και δικτύωση των γυναικείων συν/σμων.

6 18006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων και για την επαρκή κάλυψη πά γιων διοικητικών αναγκών της κεντρικής και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων και προγραμμάτων του Υπουργείου όσον αφορά: την ανάθεση και επίβλεψη τεχνικών μελετών και κατασκευών δημόσιων έργων (Πολ. Μηχανικών) την διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων (Χημ. Μηχανικών) τον έλεγχο και διαχείριση χαρτογραφικού υλικού (Τοπογράφοι Μηχανικοί) ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων και της ανάπτυξης νέων εφαρμογών στα πλαίσια της υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ1 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ4 ΤΕΧΝ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ6 ΔΙΟΙΚ ΛΟΓ/ΚΟΥ ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ8 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 0 1 Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου Πιστοποίησης Πολ/κού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων στα οποία έχουν προ στεθεί νέες αρμοδιότητες. Λόγω των αυξημένων εξειδικευμένων υπη ρεσιακών αναγκών ενόψει εφαρμογής της νέας ΚΑΠ Για την ενίσχυση του έργου των περιφερειακών εργαστηριακών μονάδων που πραγματοποιούν αναλύσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και αναλύσεις ζωοτροφών. Για την στελέχωση των περιφερειακών ερ γαστηριακών μονάδων και την διενέργεια ελέγχων που υπαγορεύει η Εθνι κή και Κοινοτική νομοθεσία. Για την υποστήριξη του λογισμικού συστήματος και την κάλυψη οικονομικών (υπόλογοι, ισολογισμοί προμήθειες) και δι οικητικών θεμάτων της κεντρικής των απο κεντρωμένων υπηρεσιών. Για συνδρομή στην εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών και την ενίσχυση του έργου και των υποέργων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10 7 Για την υποστήριξη εφαρμογών δικτύου, την μηχανοργάνωση και την καλύτερη διαχείρι ση του πληροφορικού συστήματος. ΤΕ10 ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ 3 8 Για την λειτουργία των βιβλιοθηκών του Υπουργείου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΓΕΩΡΓ. ΚΤΗΝ/ΚΟΥ ΔΕ2 ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την στελέχωση των περιφερειακών ερ γαστηριακών μονάδων και την διενέργεια ελέγχων που υπαγορεύει η Εθνι κή και Κοινοτική νομοθεσία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ3 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΕΡΜ/ΤΩΝ ΔΕ5 ΔΑΚΤ/ΦΩΝ ΣΤΕΝ/ΦΩΝ ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΔΕ7 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΔΕ8 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΕ9 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΔΕ10 ΕΦΗΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ11 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΕ13 ΜΕΤΑΦΡ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΔΕ16 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ2 ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για την στελέχωση των Ινστιτούτων Αναπα ραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης. Για την υποβοήθηση στις εργασίες κατασκευής όλων των έργων της αγροτικής υποδομής Για την ασφάλεια και συντήρηση των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Για την αντιμετώπιση των αναγκών σε θέματα χαρτογράφησης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων Για την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προ γραμμάτων Για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου σε θέματα μεταφράσεων και μεταγλωττίσεων. Λόγω της περιφερειακής διάρθρωσης του Υπουργείου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ Λόγω της χωροταξικής κατανομής των υπη ρεσιών του Υπουργείου ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ 30 6 ΥΕ4 ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤ/ΚΩΝ 13 0 ΥΕ5 ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 0 53 ΣΥΝΟΛΟ Λόγω της λήξης της σύμβασης με την ιδι ωτική εταιρία καθαριότητας Για την διακίνηση των υλικών φυτοπροστασίας από την αποθήκη του Υπουργείου Για την συντήρηση και περιποίηση των πειραματικών αγρών και αγροκτημάτων του Υπουργείου Για την συντήρηση και εκμετάλλευση του ζωικού κεφαλαίου του Υπουργείου (σταβλί τες) Λόγω της λήξης της σύμβασης με την ιδι ωτική εταιρία φύλαξης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΘΗ ΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕ ΩΝΕΤΑΙ (αρ. 60 του Ν.1943/91) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ειδ/τας Παθολόγου ή Γεν. Ιατρικής) 1 1

8 18008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ. ΡΟΒΛΙΑΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Αριθμ /11496 (5) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 73/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε: α) στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορ ριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών και στην Υπηρεσία Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνερ γείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής την πενθήμερη εργασία με βάρδιες, σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα, ώστε να μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, του καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, έργο που καθίσταται δύσκολο, λόγω της μεγάλης έκτασης και της πυκνής δόμησης και της έλλειψης προσωπικού λόγω των προ βλεπόμενων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, β) στην Υπηρεσία Διαχείρισης και Συντήρησης Οχη μάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος την πενθήμερη εργασία με βάρδιες για μέρος του προσωπικού δηλαδή τριών (3) τεχνιτών, σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα, ώστε να αποκαθίσταται άμεσα και επί τό που οποιαδήποτε βλάβη παρουσιάζουν τα οχήματα της αποκομιδής απορριμμάτων, κατά την αποκομιδή και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ και γ) στην Υπηρεσία Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών την πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Σάββατο) με βάρδιες σε 12ωρη βάση για δύο (2) εργά τες ταφής εκταφής, λόγω της λειτουργίας του κοιμητηρίου μέχρι τη δύση του ηλίου και την πενθήμερη εργασία με βάρδιες σε 24ωρη βάση για τέσσερις (4) φύλακες κοιμη τηρίου, προκειμένου το κοιμητήριο να είναι σε θέση να δέχεται νεκρούς και κατά τις βραδινές ώρες, επίσης να φυλάσσεται από τυχόν βανδαλισμούς και κλοπές. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου για το οικο νομικό έτος 2012 που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , , και , ανάλογη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋ πολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /13397 (6) Μεταφορά του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών Μα κρακώμης Σπερχειάδας λόγω κατάργησής τους στο Δήμο Μακρακώμης και σύσταση προσωποπα γών θέσεων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 101, 103, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1, 2,και 5 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ δικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/ Α /2007). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ, 1 και 2 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α /2011). 5. Τις αριθμ.81 και 82/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μακρακώμης, περί κατάργησης των Νομικών Προσώπων των Παιδικών Σταθμών Μακρακώ μης και Σπεοχειάδας, που εγκρίθηκαν με τις υπ αριθμ /2769/ , 13429/2770/ αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1082/Β / Την υπ αριθμ. 286/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Μακρακώμης περί μεταφοράς του προσωπικού των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων των Παιδικών Σταθμών Μακρακώμης και Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης και σύστασης προσωποπα γών θέσεων, όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ / έγγραφο του οικείου Δήμου. 7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί ται δαπάνη ύψους 9.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου Μακρακώμης, και ανάλογη δαπάνη στους προϋπολογισμούς των επό μενων ετών του ανωτέρω Δήμου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: 1. Την μεταφορά στο Δήμο Μακρακώμης των κάτωθι υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου και τη σύσταση προσω ποπαγών θέσεων ως εξής:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΤΣΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ, ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Νηπιαγωγών. 2 ΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ, ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΤΣΙΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ, ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ, ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ14 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΜΠΟΤΣΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 Π.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ, ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ16, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι θέσεις αυτές, ως προσωποπαγείς, καταργούνται αμέσως μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λαμία: 19 Ιανουαρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (7) * Μεταφορά θέσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στο Δήμο Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. Με την υπ αριθμ. 290/6129/ κοινή απόφα ση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Δημάρχου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποί ηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις νια την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικο νομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρ θρων 33 και 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής » (ΦΕΚ 226/Α / ), των άρθρων 58, 246 παράγραφος 1α, 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) καθώς και του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη σης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 215/Β / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Βασιλικών Νομού Θεσσαλονίκης (νυν Δημοτική Ενότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης) η οποία παρέχεται με την υπ αριθμ. 165/4818/ απόφασή του, τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 13/ συνεδρίασής του καθώς και τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλο νίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ αριθμ.. 8/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται η Μα ρία Κόϊου του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου Π Ε Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Ε, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στο Δήμο Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. Βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι ών Δήμου Θέρμης για την πρόβλεψη της δαπάνης 8053/ ) (Αριθμ. Απόφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 17070/ ) Επαναδημοσίευση. Αρχική Δημοσίευση: ΦΕΚ 331/ Γ / Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (8) * Μεταφορά θέσης από το Τ.Ε.Ι Αθήνας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Με την υπ αριθμ. 109/ κοινή Πράξη των Προ έδρων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολου μένων (ΕΤΑΑ) και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετατάσσεται η μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΣΕΡΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αναστασίου του κλάδου ΠΕ Διοικητι κού Οικονομικού με βαθμό Β και Μ.Κ. 0 από το Τ.Ε.Ι Αθήνας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμέ νων με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης, τον βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73,74 του Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 33 και 35 του Ν. 4024/2011, τη με αρ. πρωτ / Ανακοίνωση Πρόσκληση του ΕΤΑΑ για μετάταξη υπαλλήλων, την υπ αριθμ. 8/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, τη με υπ αριθμ / βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την οποία έχει προβλεφθεί το ανάλογο ποσό στο ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη

10 18010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της δαπάνης μισθοδοσίας στον υπό έγκριση προϋπολο γισμό του έτους 2012 και την υπ αριθμ / αίτηση της υπαλλήλου. Επαναδημοσίευση. Αρχική Δημοσίευση: ΦΕΚ 315/ Γ / Ο Πρόεδρος ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (9) * Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΤΕ Διοικ. Λογιστ. στον κλάδο ΠΕ Διοικ. Λογιστ. του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών Με την υπ αριθμ. 10/ απόφαση του Διοι κητού των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λιβαδειάς και Θήβας που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 1/ (Θέμα 26ο) πράξη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Νοσοκομείων Νομού Βοιωτίας αρμοδι ότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο γνωμοδότησε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07, των άρθρων 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), του Π.Δ. 50/ (ΦΕΚ 39Α) και της με αριθμό 1/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Θήβας μετατάσσεται ο ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ μόνιμος υπάλ ληλος της κατηγορίας Τ.Ε του κλάδου Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ σε θέση της κατηγορίας Π.Ε του κλάδου Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατείχε. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υ.Υ.Κ.Α. 1857/ ) Επαναδημοσίευση. Αρχική Δημοσίευση: ΦΕΚ 322/ Γ / Ο Διοικητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ (10) * Μεταφορά θέσης από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στο Κέντρο Υγείας Θέρμου. Με την αριθμ. 1877/ Κοινή Απόφαση των Δι οικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννή σου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81, τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ176/Α / ) και τις διατάζεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 και κατόπιν της αρ.43/ (θ.16ον) θε τικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α θηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», της αριθμ.11/ (θ.2ον) γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α θηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και της αρ.18/ ί1(θ.2ον) γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν.Αιτωλοακαρνανίας, μετατάσσεται η ΓΕ ΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευτριών σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Κέντρο Υγείας Θέρ μου, αρμοδιότητας του Γ.Ν.Αγρινίου και με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ.βεβ. Υ.ΔΕ.: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 751/ ) Επαναδημοσίευση. Αρχική Δημοσίευση: ΦΕΚ 335/Γ Οι Διοικητές 1ης Υ.ΠΕ Αττικής 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλαδας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (11) * Μεταφορά θέσης από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Με την υπ αριθμ. 1807/ κοινή απόφαση των Διοικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο ποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλά δας και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81, τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ176/Α / ) και τις διατά ξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 και κατόπιν της αρ.10/ (θ.67 ) θετικής απόφασης του Διοικη τικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», της υπ αριθμ. 02/ (Θ.34 ) γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν,Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗ ΜΑΤΑΣ» και της αρ. 17/ (0.7 ) γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν. Αιτωλοακαρνανίας μετατάσσεται η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΚΡΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν,Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν.Αγρινίου και με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ.βεβ. Υ.ΔΕ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2014/ ) Επαναδημοσίευση. Αρχική Δημοσίευση: ΦΕΚ 335/Γ 1ης Υ.ΠΕ Αττικής ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ Οι Διοικητές 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλαδας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

11

12 18012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 5 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 198 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης μέρους του χάρτη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2939 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων που κενώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3163 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση ερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 3 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50 Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 26 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 3 Μαΐου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης /04 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθε σιμότητα κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3419 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 2/97055/Α0024 Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8521 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 483 28 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα