ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :54:30 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» Προσκλήσεις Πρόσκληση των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΙΒ ΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε έκτα κτη Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙ ΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ» µε δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» την επωνυµία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» µε δ.τ. «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» την επωνυµία «ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΡΟΥΝΙ ΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «THEO TORO» την επωνυµία «Γ.Α. Αλλαµανής Ανώνυµος Εται ρεία Καπνού Α.Ε.» την επωνυµία «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙ Η Ανώνυµος Βι οµηχανική, Εµπορική Τουριστική και Οικοδοµική Εταιρεία» µε δ.τ. «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ» την επωνυµία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυµία «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΟΣ ΑΤΕΕ» την επωνυµία «ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΣΠΙΤΙ ΚΑ Ε ΕΣΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυµία «ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εµπο ρική Βιοµηχανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» την επωνυµία «ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εµπο ρική Βιοµηχανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» την επωνυµία «ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» µε δ.τ. «ΣΤΑΛ ΚΟ Α.Β.Ε.» Ανακοίνωση πρόσκλησης των µετόχων για την άσκη ση του δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ο ΙΟΝΥΣΟΣ Ανώνυµος Γεωργι κή Βιοµηχανική Εµπορική Κτηµατική & Τουριστι κή Εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση πρόσκλησης των µετόχων για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση του µε τοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατι κού της Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ ΗΛΙΟΥ SANILIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».. 16 Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης «MEGA TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ». Την 08/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ µία «ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και µε αριθµό µητρώου 26097/62/Β/92/0113. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 3 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η δηµιουργία και εκµετάλλευση πάρκων αναψυχής τα οποία θα διατίθενται στο κοινό για άθληση, ψυχα γωγία και ανάπαυση. β) Η συµµετοχή της σε άλλες παρόµοιες επιχειρή σεις. γ) Η ίδρυση υποκαταστηµάτων ή παρόµοιων θυγα τρικών Εταιρειών. δ) Η αντιπροσώπευση ή συνεργασία ή συγχώνευση µετά ηµεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών. ε) Η δηµιουργία τουριστικών επιχειρήσεων ξενο δοχείων. στ) Η παροχή υπηρεσιών µασάζ (εκτός θεραπευτικού µασάζ). ζ) Η παροχή φωτογραφικών υπηρεσιών, υπηρεσιών φωτογραφικών πορτραίτων, υπηρεσιών εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης φωτογραφιών. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2010 Ο Προϊστάµενος ιεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (2) Πρόσκληση των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΙΒ ΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε έκτακτη Γε νική Συνέλευση. Πρόσκληση των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΙΒ ΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, καλούνται οι µέτοχοι της Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΙΒ ΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 31/07/2010, ηµέρα Σάββατο και ώρα 06:00 µ.µ. στα Γραφεία της Εταιρείας, Κωνσταντινουπόλεως 23 Αθήνα, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέµατα της ηµερησίας διάταξης: Θέµατα ηµερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως , καθώς και των εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση, για τα πεπραγµένα της ως άνω χρήσης. 3. Εκλογή δύο Ελεγκτών και δύο αναπληρωµατικών, για τη χρήση 2010, και καθορισµός αµοιβής αυτών. 4. Καθορισµός αµοιβής του ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας καθώς και του προέδρου αυτής. 5. ιάφορες ανακοινώσεις. Οι µέτοχοι που θέλουν να πάρουν µέρος στην πα ραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλά χιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταµείο της Εταιρείας τις µετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εται ρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις µετοχές τους ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συµµορ φωθούν εν γένει µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕ ΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.». Την 07/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟ ΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» και αριθµό Μητρώου 22026/62/Β/90/0170: ιοικητικού Συµβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωµατικός: Πλασταράς ηµήτριος µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2010 ΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (4) Εται νυµία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». Την 12/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΟΡΘΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ» και αριθµό Μητρώου 56835/62/Β/04/0109: ιοικητικού Συµβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του.σ., αφετέρου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Σάρρου Ιωάννα µε αριθµό µητρώου Ο.Ε. 0395/39159, Κυριαζίδης Μιχαήλ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε. 0395/ Ζαφειρίου ηµήτριος µε αριθµό µητρώου Ο.Ε. 0393/ 39336, Σκαρλάτος Παντελής µε αριθµό µητρώου Ο.Ε. 0395/ Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2010 ΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ (5) την επωνυµία «ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΡΟΥΝΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «THEO TORO». Την 13/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω «ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΡΟΥΝΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙ ΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «THEO TORO» και αριθµό Μητρώου 49702/62/Β/01/0199: ιοικητικού Συµβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 1 1/ ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του.σ., αφετέρου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: ΑΒΕΝΤΙΚΙΑΝ ΡΑΚΕΛ ΕΛΕΝΗ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε , ΤΣΙΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε , ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2010 ΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α. Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Κα πνού Α.Ε.». Την 09/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α. Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» και αριθµό Μητρώου 378/62/Β/86/1471: ιοικητικού Συµβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 25/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του.σ., αφετέρου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: ΠΟΤΟΥΡΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε , ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε , ΠΟΙΜΕΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2010 ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙ Η Ανώνυµος Βιοµηχα νική, Εµπορική Τουριστική και Οικοδοµική Εταιρεία» µε δ.τ. «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ». Την 08/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοι

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ χεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙ Η Ανώνυµος Βιοµηχανική, Εµπορική Τουριστική και Οικοδοµική Εταιρεία» µε δ.τ. «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ» και αριθµό Μητρώου 8556/62/Β/86/0391: ιοικητικού Συµβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελε γκτές χρήσης 1 1/ , οι εξής: Τακτικός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΤΑΣ µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωµατικός: ΚΡΙΤΩΝ ΤΖΑΒΕΛΑΣ µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2010 ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ (8) Εται νυµία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 07/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό Μητρώου 24869/62/Β/91/0284: ιοικητικού Συµβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του.σ., αφετέρου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε , ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε ΤΣΙΛΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε , ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε αριθµό µητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2010 ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ (9) Εται νυµία «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Την 16/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» µε δ.τ. «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ» και αριθµό Μητρώου 35475/56/Β/96/06: ιοικητικού Συµβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 26/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ µε Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ. Ο Αναπληρωµατικός: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ. Ο Κοζάνη, 16 Ιουλίου 2010 Ο ιευθυντής κ.α.α. Γ. ΤΣΑΚΙΡΙ ΟΥ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΣΠΙΤΙΚΑ Ε Ε ΣΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την 12/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», µε δ.τ. «ΣΠΙΤΙΚΑ Ε ΕΣΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθµό Μητρώου 57426/32/Β/04/014: 1) Εγκεκριµένες Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκ θεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/09. 2) Το από 09/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: 1. ΠΡΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ, µε αριθµό µητρώου Ο.Ε και αριθµό αδείας Α Τάξης ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, µε αριθµό µητρώου Ο.Ε και αριθµό αδείας Α Τάξης ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, µε αριθµό µητρώου Ο.Ε και αριθµό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, µε αριθµό µητρώου Ο.Ε και αριθµό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Βόλος, 12 Ιουλίου 2010 Ο ιευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (11) Εται νυµία «ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εµπορική Βιοµη χανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την 12/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2010 Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εµπορική Βιοµηχανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και αριθµό Μητρώου 10386/32/Β/86/046, που εδρεύει στο ήµο Βόλου Ν. Μαγνησίας (Υ ΡΑΣ ΒΟΛΟΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το ιοικητικό Συµ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω ΓΣ. και θα διοικήσει την Εταιρεία µέχρι 30/06/2014 συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1) Νικόλαος Τσαντίλης του Ελευθερίου, βιοτέχνης, κάτ. Βόλου ηµητριάδος 287, µε Α Τ ΑΗ / Υ.Α. Βόλου, ως Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος και Τεχνικός ιευθυντής. 2) Ελευθέριος Τσαντίλης του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτ. Βόλου Ν. Πλαστήρα 31, µε Α Τ ΑΒ / Υ.Α. Βόλου, ως Αντιπρόεδρος. 3) Σωτηρία Χριστοδούλου του Χρήστου, ιδιωτική υπάλ ληλος, κάτ. Βόλου Ν. Πλαστήρα 31, µε Α Τ Χ / Τ.Α. Βόλου, ως ιευθύνουσα Σύµβουλος. 4) Αργύριος Λαµπρόπουλος του Γεωργίου, λογιστής, κάτ. Βόλου Βλαχάβα 33, µε Α Τ ΑΕ / Υ.Α. Βόλου, ως Σύµβουλος. Από το ίδιο ως άνω Πρακτικό.Σ. προκύπτει ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και η ανάληψη υπο χρεώσεων της Εταιρείας µέχρι του ποσού των Ευρώ, ανατίθεται στους Νικόλαο Τσαντίλη Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο, Σωτηρία Χριστοδούλου ιευθύνουσα Σύµβουλο και Ελευθέριο Τσαντίλη Αντι πρόεδρο, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε µεµονωµένα. Ειδικότερα για αναλήψεις που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό θα απαιτείται η υπογραφή των δύο εκ των τριών προαναφερόµενων προσώπων. Βόλος, 12 Ιουλίου 2010 Ο ιευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (12) Εται νυµία «ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εµπορική Βιοµη χανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την 12/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εµπορική Βιοµηχανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και αριθµό Μητρώου 10386/32/Β/86/046: 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης ιοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/09. 2) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: 1) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ µε αριθµό αδείας Ο.Ε , 2) ΜΑΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ µε αριθµό αδείας Ο.Ε ) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε αριθµό αδείας Ο.Ε , 2) ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΕΡΗΣ µε αριθµό αδείας Ο.Ε Βόλος, 12 Ιουλίου 2010 Ο ιευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (13) Εται νυµία «ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» µε δ.τ. «ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την 06/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω «ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕ ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΩΝ» µε δ.τ. «ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.» και αριθµό Μητρώου 10359/32/Β/86/017: 1) Εγκεκριµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκ θεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από 29/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωµατικός: Αντωνάκης Θεόδωρος µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Βόλος, 6 Ιουλίου 2010 Ο ιευθυντής κ.α.α. ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΗ ΒΑΝΕΖΗ (14) Ανακοίνωση πρόσκλησης των µετόχων για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση του µε τοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ο ΙΟΝΥΣΟΣ Ανώνυµος Γεωργική Βιοµη χανική Εµπορική Κτηµατική & Τουριστική Εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.». Ο ΙΟΝΥΣΟΣ Ανώνυµος Γεωργική Βιοµηχανική Εµπορική Κτηµατική & Τουριστική Εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Αρ.Μ.Α.Ε. 18/01/Β/86/18) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εται ρείας, της 30ης Ιουνίου 2010, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετο χών, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης 24,75 η καθεµία.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αποφάσισε επίσης η καταβολή της αξίας κάθε µετο χής της αύξησης αυτής να πραγµατοποιηθεί µε κατα βολή µετρητών και όρισε ως ηµεροµηνία προθεσµίας άσκησης δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων, την 30η Αυγούστου 2010 και καταβολής την 30η Σεπτεµ βρίου Οι µετοχές εκδίδονται υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία 1 νέα µετοχή ανά 222, παλαιές µετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Όσοι από τους µετόχους επιθυµούν να συµµετάσχουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση µέχρι την 30η Αυγούστου 2010, προσερχόµενοι στα γραφεία της Εται ρείας, Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, Αθήνα, ή στις Οικονοµικές Υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος οδός Χαρ. Τρικούπη 6 10 (κτίριο Atrium) 5ος όροφος, Αθήνα, καθηµερινώς από 09:00 έως 12:00, προσκοµίζοντας τους τίτλους των παλαιών µετοχών τους. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω ηµεροµηνίας, οι αδιάθετες µετοχές θα διατεθούν ελεύθερα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στην τιµή έκδοσης. Τηλέφωνα επικοινωνίας / Το ιοικητικό Συµβούλιο (15) Ανακοίνωση πρόσκλησης των µετόχων για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση του µε τοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.». ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (Αρ.Μ.Α.Ε. 1423/01/Β/86/1422) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εται ρείας που πραγµατοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2010, αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά µε καταβολή µετρητών. Η Αύ ξηση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης 3,45 ανά µετοχή. Οι µετοχές εκδί δονται υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία 1 νέα µετοχή ανά 153,59 παλαιές µετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας όρισε ως ηµε ροµηνία προθεσµίας άσκησης δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων την 31η Αυγούστου 2010 και καταβολής την 30η Σεπτεµβρίου Όσοι από τους µετόχους επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση µέχρι την 31η Αυγούστου 2010, προσερχόµενοι στα γραφεία της ιεύθυνσης Οι κονοµικών Υπηρεσιών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (οδ. Χαρ. Τρικούπη 6 10, Εµπορικό Κέντρο ATRIUM, 5ος Όροφος, πληροφορίες στο τηλ , ) τις εργάσιµες ηµέρες και από 10:00 έως προσκοµίζοντας τους τίτλους των παλαιών µετοχών τους. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω ηµεροµηνίας, οι µετοχές θα διατεθούν ελεύθερα µε απόφαση του ιοι κητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στη τιµή έκδοσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚA (16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ ΗΛΙΟΥ SANILIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». υνάµει του µε αριθµό / συµβολαίου της συµβολαιογράφου Αθηνών ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΥΣΚΟΥ νόµιµα καταχωρηµένου στα βιβλία Εταιρει ών του Πρωτ. Αθηνών µε αυξ. αριθµό γενικό 11718/2010 και ειδικό 3555 οι εταίροι της παρακάτω Εταιρείας προ βαίνουν στα κάτωθι: 1) Την µεταβίβαση λόγω πωλήσεως των εταιρικών µεριδίων και µετά απο αυτήν. 2) Την τροποποίηση του άρθρου 13 που αφορά την αλ λαγή του διαχειριστή ήτοι ο Παναγιώτης Μπαβέας του Γεωργίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής, το έτος 1955 ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Πεσµαζόγλου 35) κάτοχος του µε αριθµό Χ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς µε ΑΦΜ της ΟΥ Κηφισιάς πωλεί τα 600 εταιρικά του µερίδια της συνολικής αξίας ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ( ) (δηλ. 600 τµχ Χ 176,36 ευρώ) προς την ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΚΤΙ ΚΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ελένης που γεννήθηκε στην Ν. Μάκρη Αττικής το έτος 1973 ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής οδός Σπ. Σπανού αριθµός 3, κάτοχος του µε αριθµό Χ / δελτίου ταυτό τητας του Α.Τ. Μαραθώνα µε ΑΦΜ της ΟΥ Παλλήνης και ως εκ τούτου, ο άνω πωλητής εξέρχεται της Εταιρείας αντί τιµήµατος ευρώ εκατόν πέντε χιλιά δων οκτακοσίων δέκα έξι ( ) που θα καταβληθεί απο την αγοράστρια προς τον άνω πωλητή σε δέκα ετήσιες δόσεις απο ευρώ δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός και εξήντα λεπτών (10.581,60) εκάστη, για τις οποίες δόσεις εξέδωσε ο πωλητής και αποδέχτη κε η αγοράστρια δέκα (10) συναλλαγµατικές λήξεως της πρώτης την των δε υπολοίπων την αυτή ηµεροµηνία εκάστου έτους µέχρι εξοφλήσεως και της τελευταίας την Έτσι µετά την ανωτέρω πώληση οι νέοι εταίροι της Εταιρείας είναι η ΑΛΙΚΗ χήρα Γεωργίου ΒΑΣΣΑΛΟΥ ή ΒΑΣΑΛΟΥ το γένος Αγκόπ και Μαρίας Καλπακτσιόγλου ή Καλπατσίογλου, που έχει εννιακόσια εταιρικά µερίδια και ποσοστό συµµετοχής 60% και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΚΤΙ ΚΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, έχει εξακόσια εταιρικά µερίδια και ποσοστό συµµετοχής 40%, 2) Οι αυτοί συµβαλλόµενοι ΑΛΙΚΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ή ΒΑΣΑΛΟΥ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ, δήλωσαν ότι διόρισαν διαχειριστή της άνω Εταιρείας ΣΑΝΙΛΛΙΑ ΕΠΕ για όλη την εναπο µένουσα χρονική διάρκεια της Εταιρείας τον Ιωάννη Βασσάλο του Γεωργίου κάτοικο Μαραθώνα Αττικής (Αγ. Αθανασίου 39) µε A.T. Χ και ΑΦΜ Στην συνέχεια δηλώνουν ότι συνεπεία των άνω τρο ποποιήσεων και αλλαγών κωδικοποιούν σε ενιαίο κεί µενο το καταστατικό της Εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ ΗΛΙΟΥ SANILIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ε ΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ήµος Μαρα θώνος και δη η οδός Αγ. Αθανασίου αριθµός 39, θέση ΜΠΕΗ. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί γραφεία, καταστήµατα και υποκαταστήµατα οπουδήπο τε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε κοινή απόφαση των µεριδιούχων. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι είναι η κατα σκευή και εµπορία παντός τύπου οµπρελλών ηλίου και βροχής, τεντών και παρεµφερών κατασκευών, διαφη µιστικών οµπρελλών και εν γένει διαφηµιστικών κατα σκευών (µπλουζάκια, σηµαίες, διαφηµιστικές προθήκες κ.λπ.). Κατασκευή και εµπορία πτυσσόµενων στεγά στρων, ειδών εξοχής, επίπλων εσωτερικού και εξωτερι κού χώρου, ξενοδοχειακού και εν γένει επαγγελµατικού εξοπλισµού και των σχετικών εξαρτηµάτων, (αξεσουάρ αυτών). Η εισαγωγή και εξαγωγή επί κέρδει των άνω ειδών. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού οµοει δών ειδών. Η µίσθωση εξοπλισµού για διάφορες κοινω νικές εκδηλώσεις, φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων αυτών επί κέρδει και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα. ΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρεία ορίζεται για πενή ντα (50) χρόνια και έχει αρχίσει απο και λήγει στις 31 εκεµβρίου 2039 και µπορεί να παραταθεί µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) και διαιρείται σε χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά µερίδια από τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα. Η Αλίκη Βασσάλου ή Βασάλου κατέβαλε σε µετρητά είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ και έχει εννιακόσια (900) εταιρικά µερίδια, η Χριστίνα Τακτικού του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κατέβαλε σε µετρητά δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) και έχει εξακόσια (600) εταιρικά µερίδια. Βεβαιώνεται απο τους συµβαλλόµενους ότι η καταβο λή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου σε µετρητά στο Ταµείο της Εταιρείας. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ του Γεωργίου. Η Συµβολαιογράφος ΙΩΑΝΝΑ ΗΜ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ (17) Τροποποίηση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρι σµένης Ευθύνης «MEGA TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με το µε αριθµό / συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Λάρισας Μαρίας Γρηγ. αµιανού, συζ. Θεοφίλου Κώτσιου που καταχωρήθηκε νόµιµα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Λάρισας µε αύξοντα αριθµό 29/ και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1866/ (Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρει ών Περιωρισµένης Ευθύνης), συστάθηκε η Μονοπρόσω πη Εταιρεία Περιωρισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «MEGA TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήµερα. Με το υπ αριθµ / συµβόλαιο της Συµ βολαιογράφου Λάρισας Μαρίας Γρηγ. αµιανού, συζ. Θεοφίλου Κώτσιου, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το παραπάνω κα ταστατικό και συγκεκριµένα τα άρθρα 2, 9 και 5 αυτού, τα οποία έχουν πλέον ως εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Άρθρο 2 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ήµος Λάρισας (οδός Λάµπρου Κατσώνη αριθµός 17). Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει στο αρχικό καταστατικό. Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ( ) ευρώ, το οποίο σχηµατίστηκε κατά ποσό εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ σε µετρητά µε τη σύσταση της Εταιρείας και κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ µε την αξία των εισφερθέντων τουριστικών και περιουσιακών στοι χείων της µοναδικού εταίρου µετά την ολοκλήρωση της εκτίµησης της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν 2190/20 της /νσης Εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το εταιρικό κεφάλαιο στο εξής διαιρείται σε εται ρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας διακοσίων πέντε (205) ευρώ. Άρθρο 9 Η διαχείριση των µεταφορικών δραστηριοτήτων της άνω Εταιρείας ανατίθεται µε το παρόν στον Γεώργιο Παραλυκούδη του ηµητρίου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν, όλοι οι όροι και οι διατάξεις του µε αριθµό / συµβολαίου και καταστατικού σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης. Λάρισα, 13 Ιουλίου 2010 Ο Πληρεξούσιος ικηγόρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΦ. ΚΩΤΣΙΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ : , ,15. DVD/CD: cd rom 100, cd rom/dvd, : : fax: internet: ( ), 70,.. (...). ( / ), ( 34, ).,,.,,,,...., (50%)..... [5% ( + )], ( ) : (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα