ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν Φηιίλε θαη άθε Μαλνχδα

2 ΠΖΓΔ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Burda, M. - Wyplosz, Ch. (2007) Εςπωπαϊκή Μακποοικονομική, Σφκνο Α, Gutenberg, Αζήλα Krugman, P. - Wells, R. (2009) Μακποοικονομική, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Mankiw, N. G. -Taylor, M. P. (2010) Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ, Σφκνο Β, Gutenberg, Αζήλα Samuelson, P. - Nordhaus, W. (2000) Οικονομική, Σφκνο Β, Παπαδήζεο, Αζήλα Stiglitz, J. E. - Walsh,C. E. (2009) Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα

3 Ζ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

4 Βαζηθέο έλλνηεο Κιεηζηή νηθνλνκία: νηθνλνκία πνπ δελ αζθεί νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε άιιεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν. Αλνηθηή νηθνλνκία: νηθνλνκία πνπ αζθεί νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε άιιεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν. Γειαδή, κηα νηθνλνκία πνπ αληαιιάζζεη αγαζά, ππεξεζίεο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε άιιεο νηθνλνκίεο. Εεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ καθξννηθνλνκηθή ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο: ην εκπνξηθφ ηζνδχγην (θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πσιεί κηα ρψξα ζε άιιεο θαη ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδεη απφ άιιεο) νη ξνέο θεθαιαίσλ (νη δηεζλείο θηλήζεηο ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ε δηαθχκαλζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αμηψλ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ λνκηζκάησλ)

5 Οη δηεζλείο ξνέο αγαζώλ Δμαγσγέο: αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα θαη πσινχληαη ζην εμσηεξηθφ. Δηζαγσγέο: αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη πσινχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Καζαξέο εμαγσγέο ή εκπνξηθό ηζνδύγην: ε αμία ησλ εμαγσγψλ κηαο ρψξαο κείνλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ ηεο. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην κπνξεί λα είλαη: Πιενλαζκαηηθφ: φηαλ νη εμαγσγέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο. Διιεηκκαηηθφ: φηαλ νη εμαγσγέο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο. Ηζνζθειηζκέλν: αλ νη εμαγσγέο είλαη ίζεο κε ηηο εηζαγσγέο, δειαδή νη θαζαξέο εμαγσγέο είλαη κεδεληθέο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη: 1.Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα εγρψξηα θαη ηα μέλα πξντφληα. 2.Οη ηηκέο ησλ εγρψξησλ αγαζψλ ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα. 3.Οη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο. 4.Σα εηζνδήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. 5.Σν θφζηνο κεηαθνξάο αγαζψλ απφ ρψξα ζε ρψξα. 6.Οη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πξαθηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ην δηεζλέο εκπφξην.

6 Γηάγξακκα θπθιηθήο ξνήο: αλνηρηή νηθνλνκία Κξαηηθέο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ Κπβέξλεζε Γαλεηνιεςία θπβέξλεζεο Αγνξέο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο Καηαλαισηηθέο δαπάλεο Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ Δπελδπηηθέο δαπάλεο Φφξνη Ννηθνθπξηά Δπηρ/ζεηο Τπφινηπνο θφζκνο Κξαηηθέο κεηαβηβάζεηο Μηζζνί, θέξδε, ηφθνη, ελνίθηα Μηζζνί, θέξδε, ηφθνη, ελνίθηα Ηδησηηθέο απνηακηεχζεηο Αγνξέο ζπληειεζηψλ Γαλεηνιεςία θαη κεηνρέο εθδηδφκελεο απφ επηρ/ζεηο Δμσηεξηθή δαλεηνιεςία θαη πσιήζεηο κεηνρψλ Δμσηεξηθφο δαλεηζκφο θαη αγνξέο κεηνρψλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο Μηα θπθιηθή ξνή θεθαιαίσλ ζπλδέεη ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, θπβέξλεζε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν) κέζσ ηξηψλ επηκέξνπο αγνξψλ: ησλ αγνξψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ.

7 Ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ Σν ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ κηαο ρψξαο είλαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο (δειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηα δεδνκέλεο πεξηφδνπ) ζπλ ηηο θαζαξέο δηεζλείο κεηαβηβάζεηο πιεξσκψλ θαη εηζνδήκαηνο ζπληειεζηψλ. Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Δμαγσγέο ππεξεζηψλ Δηζαγσγέο ππεξεζηψλ Δηζξνέο θεθαιαίσλ απφ κεηαβηβάζεηο πιεξσκψλ θαη εηζνδήκαηα ζπληειεζηψλ Δθξνέο θεθαιαίσλ απφ κεηαβηβάζεηο πιεξσκψλ θαη εηζνδήκαηα ζπληειεζηψλ

8 Ηζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ Σν ηζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ κηαο ρψξαο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πσιήζεψλ ηεο ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλνπο θαη ησλ αγνξψλ ηεο ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ μέλνπο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ. Πιεξσκέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν Δπξσδψλε Πιεξσκέο πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, εηζφδεκα ζπληειεζηψλ θαη κεηαβηβάζεηο Πιεξσκέο πξνο ηελ Δπξσδψλε γηα αγαζά θη ππεξεζίεο, εηζφδεκα ζπληειεζηψλ θαη κεηαβηβάζεηο Τπφινηπνο θφζκνο Πιεξσκέο πξνο ηελ Δπξσδψλε γηα ρξεκαην-νηθνλνκηθά ζηνηρεία Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CA) + Ηζνδχγην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ (FA)=0 Γειαδή:CA = - FA Έλα πιενλαζκαηηθφ ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αληηζηνηρεί ζε έλα ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ

9 Οινηαρώο πξνο ηελ ύθεζε Οινηαρψο πξνο ηελ χθεζε, γηα πξψηε ρξνληά κεηά ην 1993, βαδίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία. ζν θη αλ ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα κελ επηθξαηήζεη παληθφο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα απνδείμεη φηη ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε, νη εμειίμεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη νη αξηζκνί ηε δηαςεχδνπλ. Καη θέξλνπλ εκέξα κε ηελ εκέξα πην θνληά ηηο δχζθνιεο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα ιάβεη, θαζψο καδί κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαηαξξένπλ θαη ηα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ. Ωζηφζν, πην θνληά απφ θάζε άιιε θνξά είλαη ε αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ηελ πηνζέηεζε επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ νλνκαζηηθψλ απμήζεσλ ζηηο απνδνρέο ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη νη δεκηέο. Μεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ νηθνλνκία καο, αθφκε θαη απφ ηελ χθεζε, απνδεηθλχνληαη ηα «δίδπκα ειιείκκαηα», δειαδή ε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ μεπέξαζε θαηά πνιχ ην 4% ηνπ ΑΔΠ (10 δηζ. επξψ) ην 2008 θαη ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλέβεθε ζην 13% ηνπ ΑΔΠ (31 δηζ. επξψ) ην Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηακεία ηνπ Γεκνζίνπ είλαη άδεηα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά θαη ε Διιάδα ράλεη ζπλερψο αληαγσληζηηθφηεηα, κεηαθέξνληαο ζην εμσηεξηθφ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε νη ιχζεηο ζα είλαη επψδπλεο. πσο ηφληζε ζε πξφζθαηε νκηιία ηνπ ν νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Φηιηππφπνπινο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ζα απαηηεζεί ζπλδπαζκφο κέηξσλ, πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο, αιιά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απψιεηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ρξεηάδεηαη αθφκε κεγαιχηεξε θαη δηαξθήο πξνζπάζεηα. Ζ ιχζε, θαηά ηνλ θ. Φηιηππφπνπιν, βξίζθεηαη ζηελ «παιηά ζπληαγή» ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξμεη ζπγθξάηεζε ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ ζε επίπεδν αλ φρη ρακειφηεξν, ίδην κε ην επίπεδν ησλ αληαγσληζηξηψλ νηθνλνκηψλ θαη θπξίσο αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο θαζίζηαηαη αθφκε πην δχζθνιε ζε πεξίνδν ζπξξίθλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη αχμεζεο ηεο αλεξγίαο αιιά, ην θπξηφηεξν, ζθνληάθηεη επί ζεηξά εηψλ ζην πνιηηηθφ θφζηνο. Αλ απηά ηα πξνβιήκαηα δελ αληηκεησπίζηεθαλ ηελ επνρή ησλ «παρηψλ αγειάδσλ» ζήκεξα είλαη πην δχζθνια θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη γηα ηνπο θπβεξλψληεο. ΣΟ ΒΖΜΑ, 05/04/2009

10 Ρνή θεθαιαίσλ Καζαξή εθξνή θεθαιαίνπ (net capital outflow): ε δηαθνξά φηαλ απφ ηα μέλα θεθάιαηα πνπ αγφξαζαλ νη θάηνηθνη ηεο ρψξαο, αθαηξέζνπκε ηα εγρψξηα θεθάιαηα πνπ αγφξαζαλ θάηνηθνη άιισλ ρσξψλ. Οη μέλεο επελδχζεηο έρνπλ δχν κνξθέο: 1. Άκεζε μέλε επέλδπζε (foreign direct investment): ε καθξνρξφληα μέλε επέλδπζε ζε πξαγκαηηθφ θεθάιαην ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. 2. Ξέλε επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ (foreign portfolio investment): ε βξαρπρξφληα μέλε επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ ζηελ εγρψξηα θεθαιαηαγνξά θαη ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζαξή εθξνή θεθαιαίνπ: Γηεζλείο δηαθνξέο ησλ επηηνθίσλ (πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θεθαιαίσλ). Ο νηθνλνκηθφο θαη πνιηηηθφο θίλδπλνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηνρή θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ. Οη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηνρή εγρψξησλ θεθαιαίσλ απφ αιινδαπνχο.

11 Δπηηέινπο, κηα επέλδπζε! Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πςειήο ηερλνινγίαο. Σν εξγνζηάζην απηφ νλνκάδεηαη Ζιηφζθαηξα, είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαη, σ ηνπ ζαχκαηνο, βξίζθεηαη ζηελ Σξίπνιε! Πξφθεηηαη γηα κηα επέλδπζε αμίαο 180 εθαη. επξψ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ακεξηθαληθά θεθάιαηα χςνπο 50 εθαη. επξψ, κε επηδφηεζε 30 εθαη. επξψ θαη κε δάλεην 90 εθαη. επξψ απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Ζ είδεζε είλαη εληππσζηαθή. Δίρακε πνιιά ρξφληα λα αθνχζνπκε γηα μέλε επέλδπζε ζε εξγνζηάζην θαη κάιηζηα ηφζν κεγάιε. Οη ιφγνη πνπ ζηήζεθε ζηελ Διιάδα απηφ ην εξγνζηάζην είλαη δχν: Πξψηνλ, δηφηη ππήξρε κεγάιε επηδφηεζε θαη, δεχηεξνλ, δηφηη πξνβιέπεηαη φηη ζα ππάξμεη ηεξάζηηα δήηεζε γηα θσηνβνιηατθά, ηδίσο γηα απηά πνπ κπαίλνπλ ζηηο ηαξάηζεο. Ώζπνπ λα «μεθνιιήζεη» ε γξαθεηνθξαηία ηνπ Γεκνζίνπ θαη λα δνζνχλ νη άδεηεο γηα ηα θσηνβνιηατθά, ην εξγνζηάζην ζα εμάγεη ηελ παξαγσγή ηνπ. Δίλαη κηα θιαζηθή πεξίπησζε επέλδπζεο ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο». Ση απνδεηθλχεη απηή ε επέλδπζε; ηη κπνξεί λα ππάξμεη βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα. ηη κπνξεί λα γίλεη μέλε επέλδπζε εθφζνλ ππάξρνπλ νη αλάινγεο πξνυπνζέζεηο. ηη ε «πξάζηλε αλάπηπμε» είλαη εκθαλψο ε αλαπηπμηαθή δηέμνδφο καο. ηη αλ θηηάμνπκε έλα ζσζηφ πξντφλ κπνξνχκε λα ην εμάγνπκε (ην εξγνζηάζην απηφ εθέηνο ζα εμαγάγεη ην 90% ηεο παξαγσγήο ηνπ). ηη νη ηξάπεδεο, παξά ηελ θξίζε, δίλνπλ δάλεηα αλ είλαη βηψζηκν ην επελδπηηθφ ζρέδην. Ζ επέλδπζε απηή νλνκάδεηαη ζηελ νξνινγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ζηνρεπκέλε δξάζε». Απηέο νη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, δειαδή νη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο, είλαη απηέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ΣΟ ΒΖΜΑ, 05/07/2009

12 Οη πνιπεζληθέο γηγαληώλνληαη αιιά ν αξηζκόο ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπο κεηώλεηαη Σν θαηλφκελν ηεο απνρψξεζεο κεγάισλ πνιπεζληθψλ νκίισλ απφ ηελ Διιάδα- ηειεπηαίν θξνχζκα ήηαλ ε πψιεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΒΡ ζηα Διιεληθά Πεηξέιαηα- νθείιεηαη ηφζν ζε ελδνγελείο φζν θαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κνλνζήκαληε. Σα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ θάλεη απνιχησο ηίπνηε γηα λα πξνζειθχζνπλ παξαγσγηθέο επελδχζεηο αιιά νχηε θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ απηέο πνπ γηα θάπνηνλ ιφγν, θάπνηε, μέλεο εηαηξείεο πείζηεθαλ θαη «έζηεζαλ» ζηελ Διιάδα. Σα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα δελ έρεη ζεζπηζηεί θαλέλα θνξνινγηθφ θίλεηξν. Δίηε είζαη ε Ζeineken είηε είζαη έλαο κηθξφο Έιιελαο βηνηέρλεο, νη πξνυπνζέζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεηο κία κνλάδα είλαη νη ίδηεο. ηη δηθαηνινγεηηθά (άπεηξεο εγθξίζεηο θαη ππνγξαθέο) πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη έλαο Έιιελαο, ππνβάιιεη θαη κηα πνιπεζληθή. Τπάξρνπλ επίζεο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέρξη πξφηηλνο ε ρψξα καο δελ είρε ππνδνκέο. Τζηεξνχζε θαλεξά έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Γελ ππήξραλ αζθαιείο θαη γξήγνξνη δξφκνη, ιεηηνπξγηθά ιηκάληα, νχηε θαλ έλα ζχγρξνλν αεξνδξφκην. Οη παξαπάλσ ιφγνη ήηαλ απνηξεπηηθνί γηα λα θάλεηο κηα επέλδπζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηθαλνί γηα λα νδεγήζνπλ κηα εηαηξεία πνπ ήδε βξηζθφηαλ ζηελ Διιάδα λα απνθαζίζεη ηελ εξσηθή έμνδφ ηεο. Βεβαίσο ην εξγαηηθφ θφζηνο είλαη έλαο κφλν παξάγνληαο πνπ θαζηζηά ηελ Διιάδα ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία ή ην Μαξφθν. Σα θφζηε ζε θαχζηκα ή ζε ξεχκα είλαη κεγαιχηεξα ζηελ Διιάδα θαη, αθφκε θη αλ ην εξγαηηθφ θφζηνο ζπκκεηέρεη κε ρακειά πνζνζηά ζην ζπλνιηθφ θφζηνο, αζξνηζηηθά ε επέλδπζε ζηελ Διιάδα είλαη πην «αθξηβή» γηα ηνλ μέλν ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη νη εμσγελείο αηηίεο πνπ επζχλνληαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απνρσξήζεηο μέλσλ εηαηξεηψλ. Ζ θξάζε-«θιεηδί» γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ην θαηλφκελν απηφ είλαη ε «γεωγπαθική διαθοποποίηζη ηηρ παπαγωγικήρ ικανόηηηαρ». Οη απνθάζεηο ησλ κεηξηθψλ νκίισλ απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 λα πεξηθφςνπλ θφζηε θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπο ζε ρψξεο κε ρακειφηεξα εκεξνκίζζηα έπιεμαλ πνιιέο νηθνλνκίεο ζηελ Δπξψπε θαη φρη κφλν ηελ Διιάδα. Γελ είλαη ηπραίν φηη απφ ηφηε νη πνιπεζληθέο γηγαληψλνληαη, αιιά ν αξηζκφο ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπο κεηψλεηαη. Δπίζεο πνιιέο κεηξηθέο εηαηξείεο εμαγνξάζηεθαλ απφ άιιεο πνιπεζληθέο θαη νη λένη ηδηνθηήηεο ζεψξεζαλ φηη ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο αγνξάο δελ είλαη ηφζν κεγάιν, ψζηε λα δηαηεξείο παξαγσγηθή κνλάδα, αθφκε θαη αλ είλαη θεξδνθφξα. ΣΟ ΒΖΜΑ, 05/07/2009

13 Ηζόηεηα θαζαξώλ εμαγσγώλ θαη θαζαξώλ μέλσλ επελδύζεσλ Σν ΑΔΠ (Y) κηαο ρψξαο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ζπζηαηηθά κέξε: θαηαλάισζε (C), επέλδπζε (Η), δεκφζηεο δαπάλεο (G), θαη θαζαξέο εμαγσγέο (ΝΥ): Y = C + I + G + NX (1) Ζ εζληθή απνηακίεπζε είλαη ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο κηαο ρψξαο, ην νπνίν πξνθχπηεη φηαλ αθαηξέζνπκε απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο: S = Y C G Απφ ηελ (1) πξνθχπηεη: Y C G = I + NX Άξα S = I + NX S I = NX Δπεηδή ε θαζαξή εθξνή θεθαιαίνπ NCO = S I NCO = NX Καζαξή Δθξνή Κεθαιαίνπ = Καζαξέο Δμαγσγέο

14 Ζ απνηακίεπζε, ε επέλδπζε θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο δηεζλείο ξνέο θεθαιαίνπ Y = C + I + G + NX Y C G = I + NX (1) Απφ πξηλ μέξνπκε φηη : Y C G = S (2) θαη NX = NCO (3) Άξα απφ ηηο (1), (2) θαη (3) πξνθχπηεη φηη: S = I+NCO Απνηακίεπζε = εγρψξηα επέλδπζε + θαζαξή εθξνή θεθαιαίνπ ε κηα αλνηθηή νηθνλνκία ε απνηακίεπζε έρεη δχν ρξήζεηο: ηελ εγρψξηα επέλδπζε θαη ηελ θαζαξή μέλε επέλδπζε

15 Πίλαθαο 10.1:Γηεζλείο ξνέο αγαζώλ θαη θεθαιαίνπ: πεξίιεςε Δκπνξηθφ έιιεηκκα Ηζνζθειηζκέλν Δκπνξηθφ πιεφλαζκα εκπνξηθφ ηζνδχγην Δμαγσγέο < Δηζαγσγέο Καζαξέο εμαγσγέο < 0 Y < C + I + G Απνηακίεπζε< Δπέλδπζε Καζαξή εθξνή θεθαιαίνπ < 0 Δμαγσγέο = Δηζαγσγέο Καζαξέο εμαγσγέο = 0 Y = C + I + G Eπέλδπζε=Απνηακίεπζε Καζαξή εθξνή Κεθαιαίνπ = 0 Δμαγσγέο > Δηζαγσγέο Καζαξέο εμαγσγέο > 0 Y > C + I + G Απνηακίεπζε >Δπέλδπζε Καζαξή εθξνή Κεθαιαίνπ > 0

16 Σηκέο δηεζλώλ ζπλαιιαγώλ Ζ νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (e) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί λα αληαιιάμεη ην λφκηζκα κηαο ρψξαο κε ην λφκηζκα κηαο άιιεο ρψξαο. Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί λα αληαιιάμεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κηαο ρψξαο κε αγαζά θαη ππεξεζίεο κηαο άιιεο. Δίλαη, δειαδή, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δηεζλείο δηαθνξέο ησλ επηπέδσλ ηηκψλ (P, P ). Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία = (e P) / P* Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή = ηζνηηκία Ολνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Ξέλε ηηκή εγρψξηα ηηκή Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνζφηεηα ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ κηαο ρψξαο. ζν πςειφηεξε είλαη, ηφζν θζελφηεξα ζα είλαη ηα εηζαγφκελα πξντφληα ζε ζρέζε κε ηα εγρψξηα.

17 Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ΖΠΑ θαη Ηαπσλίαο (παξάδεηγκα)

18 Σηκέο δηεζλώλ ζπλαιιαγώλ Αλαηίκεζε είλαη ε αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο, δειαδή ε αιιαγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ψζηε έλα λφκηζκα λα κπνξεί λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξε πνζφηεηα μέλνπ λνκίζκαηνο. Τπνηίκεζε είλαη ε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο, δειαδή ε αιιαγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ψζηε έλα λφκηζκα λα αγνξάδεη ιηγφηεξε πνζφηεηα μέλνπ λνκίζκαηνο. Ηζνξξνπία ηζνηηκίαο ζπλαιιάγκαηνο είλαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηελ νπνία ε πνζφηεηα πνπ δεηείηαη ζηελ αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο είλαη ίζε κε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη. Γηάγξακκα 10.1: Ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ( /$) Ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Πξνζθνξά 1=1$ Δ Εήηεζε 1 Πνζφηεηα

19 Γηάγξακκα 10.2: Σηκέο δηεζλώλ ζπλαιιαγώλ πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ( /$) 2. νδεγεί ζε κία αλαηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. XR 2 XR 1 Δ 2 Πξνζθνξά Εήηεζε Δ 1 D 2 D Πνζφηεηα 1.Mηα αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα επξψ... Μηα αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα επξψ, εμαηηίαο, γηα παξάδεηγκα, κηαο επλντθήο γηα ηα επξσπατθά πξντφληα κεηαβνιήο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ ζα κεηαηνπίζεη ηελ θακπχιε δήηεζεο πξνο ηα έμσ θαη δεμηά (απφ ηε ζέζε D1 ζηε ζέζε D2), απμάλνληαο ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ δχν λνκηζκάησλ (απφ XR1 ζε XR2).

20 Ο δείθηεο Big Mac Παξακέλεη ην επξώ αθξηβόηεξν από ην δνιάξην κεηά ηα ζεκαληηθά θέξδε ηνπ δνιαξίνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα; Απάληεζε ζ' απηφ πξνζπαζεί λα δψζεη ην γλσζηφ πεξηνδηθφ «Economist» δεκνζηεχνληαο ζηνηρεία απφ ην δείθηε Big Mac. Πξφθεηηαη γηα έλα δείθηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ηηκέο πνπ ρξεψλεη ε αιπζίδα Mac Donald's ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο γηα ην πιένλ γλσζηφ πξντφλ ηεο, ην Big Mac (ράκπνπξγθεξ). Ζ ζχγθξηζε βαζίδεηαη ζηε ζεσξία φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ησλ λνκηζκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ε ηηκή ηνπ ίδηνπ πξντφληνο λα είλαη ίδηα ζε θάζε ρψξα. χκθσλα ινηπφλ κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία (ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο Big Mac), πξνθχπηεη φηη ην ειβεηηθφ θξάγθν είλαη ην πιένλ αθξηβφ λφκηζκα ζε ζχγθξηζε κε ην δνιάξην. Ζ ηηκή ελφο ράκπνπξγθεξ ζηελ Διβεηία αλεξρφηαλ πξφζθαηα ζην ηζνδχλακν ησλ 5,75 δνιαξίσλ έλαληη 3,54 ζηηο ΖΠΑ. Αθνινπζνχλ ηα λνκίζκαηα ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Γαλίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηεο Δπξσδψλεο. Σν Big Mac θφζηηδε ην ηζνδχλακν ησλ 4,50 δνιαξίσλ ζηελ Δπξσδψλε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ράκπνπξγθεξ ζηελ Δπξσδψλε αληηπξνζσπεχεη ηε κεζνζηαζκηθή ηηκή ζηηο ρψξεο-κέιε. Πξηλ πάλησο ηξέμεηε λα αγνξάζεηε δνιάξηα πνπιψληαο επξψ, ζθεθζείηε ηη κπνξεί λα ζπκβεί ζε ιίγνπο κήλεο αλ ηα πηεζηήξηα ηεο Fed ζπλερίζνπλ λα εθηππψλνπλ ρξήκα κε ηνπο ζεκεξηλνχο ξπζκνχο. ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 26/01/2009

21 Οη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηα ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ππνρψξεζε ζήκεξα (14/02/2013) ην επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Σν απφγεπκα ην επξψ δηαπξαγκαηεπφηαλ ζηα δνιάξηα απφ ην επίπεδν ησλ 1,3453 δνιαξίσλ πνπ έθιεηζε αξγά ρζεο ην βξάδπ ζηελ αγνξά ηεο Νέαο Τφξθεο. Ζ ελδεηθηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ πνπ αλαθνίλσζε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δηακνξθψζεθε ζηα 1,3327 δνι. Ζ ππνρψξεζε ηνπ επξψ ζπλδέεηαη κε ηελ αλεζπρία πνπ πξνθάιεζαλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ επηδείλσζε ηεο χθεζεο ζηελ επξσδψλε. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο επξσδψλεο κεηψζεθε θαηά 0,6% ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο δηαςεχδνληαο ηηο πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ. Ζ επίδνζε απηή ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Eurostat είλαη ε ρεηξφηεξε πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ην βξίζθνληαη ζήκεξα. Καζεκεξηλή, 14/02/2013

22 Πόιεκνο λνκηζκάησλ «Γηλφκαζηε κάξηπξεο ελφο παγθφζκηνπ πνιέκνπ λνκηζκάησλ, κηαο γεληθήο απνδπλάκσζεο ηνπ λνκίζκαηνο. Απηφ καο απεηιεί γηαηί καο θάλεη κε αληαγσληζηηθνχο». Σν πην πάλσ παξάπνλν εμέθξαζε απνιχησο δηθαηνινγεκέλα ν Guido Mantega, Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Βξαδηιίαο. ε κηα επνρή φπνπ ππάξρεη έιιεηκκα δήηεζεο, νη εθδφηεο λνκηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα πηνζεηνχλ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη νη κε εθδφηεο αληηδξνχλ κε παξεκβάζεηο ζην λφκηζκα. κσο, απηνί πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία θαη πξνηηκνχλ λα κελ αληηγξάθνπλ ηε δεχηεξε, φπσο ε Βξαδηιία, βιέπνπλ ηα λνκίζκαηά ηνπο λα θηλδπλεχνπλ θαη θνβνχληαη γηα ηα απνηειέζκαηα. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηίζεηαη ζέκα δηακάρεο κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ. Σν επηέκβξε ηνπ 1985, δειαδή 25 ρξφληα πίζσ, νη θπβεξλήζεηο ηεο Γαιιίαο, ηεο ηφηε Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζπλαληήζεθαλ ζην μελνδνρείν Plaza ζηε Νέα Τφξθε θαη ζπκθψλεζαλ λα γίλεη κηα ππνηίκεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ. Νσξίηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1971, ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Richard Nixon επέβαιε ην ιεγφκελν «ζνθ ηνπ Nixon», πνπ θαζφξηδε κηα πξνζαχμεζε 10% ζηηο εηζαγσγέο θαη έζεηε ηέινο ζηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ. Καη νη δχν πξάμεηο θαλέξσλαλ ηελ επηζπκία ησλ ΖΠΑ λα ππνηηκήζνπλ ην δνιάξην. Σελ ίδηα επηζπκία έρνπλ θαη ζήκεξα. Μφλν πνπ απηή ηε θνξά είλαη δηαθνξεηηθά: ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο δελ βξίζθεηαη ζε θάπνην ζχκκαρν ν νπνίνο εχθνια ζπκκνξθψλεηαη, φπσο ε Ηαπσλία, αιιά ζηελ επφκελε ππεξδχλακε: ηελ Κίλα. ηαλ ηέηνηνη ειέθαληεο θαπγαδίδνπλ, νη γχξσ είλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ζα πνδνπαηεζνχλ. Financial Times 28/09/2010

23 πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη εκπόξην Αύμεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη εμαγσγέο Έζησ φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ απμάλεηαη απφ 1=$1 ζε 1=$2 Πξηλ κεηαβιεζεί ε ηζνηηκία, νη ακεξηθαλνί θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ έλα ηηαιηθφ απηνθίλεην αμίαο έπξεπε λα μνδέςνπλ $ Μεηά ηε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ην ηηαιηθφ απηνθίλεην πσιείηαη ζηηο ΖΠΑ έλαληη $ πλεπώο, ε αύμεζε (κείωζε) ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαζηζηά αθξηβόηεξα (θζελόηεξα) ηα εγρώξηα πξντόληα ζην εμσηεξηθό, κεηώλνληαο (απμάλνληαο) ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο. Αύμεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη εηζαγσγέο Έζησ φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ απμάλεηαη απφ 1=$1 ζε 1=$2 Πξηλ κεηαβιεζεί ε ηζνηηκία, νη επξσπαίνη θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ έλαλ ακεξηθαληθφ Ζ/Τ αμίαο $1.000 έπξεπε λα μνδέςνπλ Μεηά ηε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ν ακεξηθαληθφο Ζ/Τ πσιείηαη ζηελ επξσδψλε έλαληη 500. πλεπώο, ε αύμεζε (κείωζε) ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαζηζηά θζελόηεξα (αθξηβόηεξα) ηα εηζαγόκελα πξντόληα, θαζηζηώληαο ηα πεξηζζόηεξν (ιηγόηεξν ) αληαγσληζηηθά ζηελ εγρώξηα αγνξά.

24 πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη εκπόξην Εθόζον η ςποηίμηζη ενόρ νομίζμαηορ ενιζσύει ηην ανηαγωνιζηικόηηηα ηων εγσώπιων πποϊόνηων ζηο εξωηεπικό, γιαηί οι νομιζμαηικέρ απσέρ δεν πποβαίνοςν ζε ςποηίμηζη ηος νομίζμαηορ; Ζ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο απμάλεη ηηο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, δεκηνπξγψληαο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, εμαηηίαο κηαο ππνηίκεζεο, ζα πξνθαιέζεη άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ πξψησλ πιψλ. Οη λνκηζκαηηθέο αξρέο κηαο άιιεο νηθνλνκίαο κπνξεί λα ππνηηκήζνπλ θαη απηέο ην λφκηζκά ηνπο, αθήλνληαο, ηειηθά, αλεπεξέαζηε ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ δχν λνκηζκάησλ. Η αληαγωληζηηθόηεηα ηωλ εγρώξηωλ πξνϊόληωλ ζην εμωηεξηθό είλαη πξνηηκόηεξν λα επηηπγράλεηαη κε πνιηηηθέο πνπ έρνπλ καθξνρξόληα απνηειέζκαηα, όπωο ε αύμεζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο ηωλ παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ, ε βειηίωζε ηεο πνηόηεηάο ηνπο, ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο θιπ.

25 Δμηζνξξόπεζε ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο από ηελ ππνηίκεζε ηεο ιίξαο εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο είρε ε ππνηίκεζε ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ επξψ θαη ησλ θπξηφηεξσλ λνκηζκάησλ. Σνχην επεζήκαλε ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρψξαο θ. Mervyn King, ν νπνίνο φκσο πξφζζεζε φηη γηα λα ζπλερηζηεί ε αλάθακςε είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε εμηζνξξφπεζε πνπ έρεη ζεκεησζεί κεηά ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκία, εθηηκψληαο φηη ην επφκελν δηάζηεκα ζα πξέπεη λα κεησζεί ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο. «Ζ πηψζε ηεο ιίξαο ζα βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ» ηφληζε ν θ. King, πξνζζέηνληαο φκσο φηη απαηηείηαη θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ. newstime.gr, 24/09/2009

26 Γηράδεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην ηζρπξό επξώ Ζ αλάθακςε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη ηνπ γηελ, πξνθαιεί έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, ηφζν ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΚΣ, φζν θαη κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ. Ζ εζηία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ έγθεηηαη ζηελ, θάζε άιιν παξά ακειεηέα πηζαλφηεηα, ε άλνδνο ηνπ επξψ λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ νη πεξηθεξεηαθέο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ επξψ απνηειεί αλαζρεηηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα ησλ βαιιφκελσλ απφ ηελ θξίζε νηθνλνκηψλ, λα απεγθισβηζηνχλ απφ ηελ χθεζε, κέζσ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπο. Οη εθθιήζεηο νξηζκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ-θαη θπξίσο ηεο Γαιιίαο- γηα ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ επξψ, ζπλάληεζαλ ηηο έληνλεο αληηξξήζεηο ηεο Γεξκαλίαο πνπ ηάζζεηαη θαηά ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. ην πιαίζην απηφ, ν Γεξκαλφο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Βφιθγθαλγθ φηκπιε, πξνεηδνπνίεζε ρζεο γηα ηνλ θίλδπλν λέαο, παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, εάλ νη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζπλερίζνπλ λα πιεκκπξίδνπλ ηελ νηθνλνκία κε θζελή ξεπζηφηεηα, αζθψληαο εκκέζσο πιελ ζαθψο θξηηηθή ζηελ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αζθνχλ ε Fed θαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο. Ναπηεκπνξηθή, 14/02/2013

27 Δμηζνξξόπεζε ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο από ηελ ππνηίκεζε ηεο ιίξαο εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο είρε ε ππνηίκεζε ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ επξψ θαη ησλ θπξηφηεξσλ λνκηζκάησλ. Σνχην επεζήκαλε ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρψξαο θ. Mervyn King, ν νπνίνο φκσο πξφζζεζε φηη γηα λα ζπλερηζηεί ε αλάθακςε είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε εμηζνξξφπεζε πνπ έρεη ζεκεησζεί κεηά ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκία, εθηηκψληαο φηη ην επφκελν δηάζηεκα ζα πξέπεη λα κεησζεί ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο. «Ζ πηψζε ηεο ιίξαο ζα βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ» ηφληζε ν θ. King, πξνζζέηνληαο φκσο φηη απαηηείηαη θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ. newstime.gr, 24/09/2009

28 Πιεζσξηζκόο, επηηόθην θαη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Οη λνκηζκαηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο Α αληηδξνχλ ζε κηα αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ απμάλνληαο ην επηηφθην. Ζ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα πξνθαιέζεη εηζξνέο θεθαιαίσλ θαη αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο έλαληη ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, πξνθαιψληαο ηελ αλαηίκεζή ηνπ. Ζ αλαηίκεζε θαζηζηά ηα εμαγφκελα πξντφληα αθξηβφηεξα θαη ηα εηζαγφκελα θζελφηεξα, πεξηνξίδνληαο ηηο θαζαξέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο Α. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ κηα μέλε νηθνλνκία Β απμήζεη ην επηηφθηφ ηεο, θαζηζηψληαο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ειθπζηηθφηεξα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο Α έλαληη απηνχ ηεο Β. Ζ ππνηίκεζε θαζηζηά ηα εμαγφκελα πξντφληα ηεο Α πξνο ηε Β θζελφηεξα θαη ηα εηζαγφκελα απφ ηε Β ζηελ Α αθξηβφηεξα, απμάλνληαο ηηο θαζαξέο εμαγσγέο ηεο Α.

29 Καζεζηώηα ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ Τπάξρνπλ ηξία είδε θαζεζηψησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ: Καζεζηώο ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ: νη λνκηζκαηηθέο αξρέο δηαηεξνχλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο έλαληη ελφο άιινπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. Καζεζηώο θπκαηλόκελσλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ: νη λνκηζκαηηθέο αξρέο αθήλνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο έλαληη ελφο άιινπ λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά. Καζεζηώο ζηαζεξά θπκαηλόκελσλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ: νη λνκηζκαηηθέο αξρέο αθήλνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο έλαληη ελφο άιινπ λα κεηαβάιιεηαη εληφο κηαο «δψλεοζηφρνπ».

30 Γηάγξακκα 10.3: Καζεζηώο ειεύζεξα θπκαηλόκελεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πλαιιαγκαηηθή Ηζνηηκία /$ 1 = $1,5 1 = $1 D 1 D 2 A B S Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαμχ δχν λνκηζκάησλ ζα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Αλ απηή ε ηζνξξνπία δηαηαξαρζεί, δειαδή απμεζεί ε δήηεζε ηνπ ελφο λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ άιινπ, ηφηε ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ δχν λνκηζκάησλ ζα κεηαβιεζεί θαη, επνκέλσο, ζα έρνπκε αλαηίκεζε ηνπ ελφο λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ άιινπ. 1 2 Πνζφηεηα Δπξψ ην ζεκείν Α έρνπκε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο φπνπ 1 επξψ αληηζηνηρεί ζε 1 δνιάξην. Ζ θακπχιε δήηεζεο D 1 κεηαηνπίδεηαη έμσ θαη δεμηά πξνο ηε ζέζε D 2, ιφγσ κηαο αχμεζεο ηεο δήηεζεο επξψ, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη γηα παξάδεηγκα απφ κηα κεηαβνιή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ ε νπνία είλαη επλντθή γηα ηα επξσπατθά πξντφληα. Έηζη απμάλεηαη ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ δύν λνκηζκάησλ από 1=$1 ζε 1 = $1,5.

31 Ζ δηαηήξεζε ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ κέζσ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο Έζησ φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ είλαη ζηαζεξή θαη έρεη νξηζζεί ζε 1= $1,5, ελψ ε ηζνηηκία ησλ δχν λνκηζκάησλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζα θαζνξηδφηαλ ζε 1=$1 (δηάγξακκα 10.4). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηείλεη λα δεκηνπξγεζεί πιενλάδνπζα πξνζθνξά επξψ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αγνξάζνπλ νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ηεο επξσδψλεο, πξνζθέξνληαο δνιάξηα, απνηξέπνληαο ηελ πηψζε ηεο ηζνηηκίαο. Γειαδή, νη λνκηζκαηηθέο αξρέο παξεκβαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ζπαληφηεξν ην επξψ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Αληίζεηα, αλ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία νξηζζεί ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ απηή πνπ ζα θαζνξηδφηαλ ζηελ αγνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ δχν λνκηζκάησλ 1=$0,8, νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ηεο επξσδψλεο ζα πξέπεη λα παξέκβνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ζπαληφηεξν ην δνιάξην έλαληη ηνπ επξψ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Απηφ κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ αγνξάδνληαο δνιάξηα, δίλνληαο σο αληάιιαγκα επξψ.

32 Γηάγξακκα 10.4: Ζ δηαηήξεζε ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ κέζσ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ( /$) 1=$1,5 1=$1 D Πιενλάδνπζα πξνζθνξά S 1=$0,8 Πιενλάδνπζα δήηεζε Πνζφηεηα επξψ

33 Γηάγξακκα 10.5: Ζ δηαηήξεζε ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ κέζσ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Έζησ φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ είλαη ζηαζεξή θαη έρεη νξηζζεί ζε 1 =1,5$, ελψ ε ηζνηηκία ησλ δχν λνκηζκάησλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζα θαζνξηδφηαλ ζε 1 =1$. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ηεο επξσδψλεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην επηηφθην ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε επξψ. Έηζη, ζα απμεζεί ε δήηεζε γηα επξψ, απφ D1 ζε D2 θαη ζα κεησζεί απηή γηα δνιάξηα, απμάλνληαο ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ησλ δχν λνκηζκάησλ. πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ( /$) D1 D2 S 1 = 1,5$ 1 = 1$ 1 2 Πνζφηεηα επξψ

34 Ζ δηαηήξεζε ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ κέζσ ζπλαιιαγκαηηθώλ ειέγρσλ Οη λνκηζκαηηθέο αξρέο κηα ρψξαο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ειέγρνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ λνκίζκαηνο ζηελ αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ζπλαιιαγκαηηθώλ ειέγρσλ, δειαδή κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο πνπ πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ησλ ηδησηψλ λα αγνξάδνπλ μέλν λφκηζκα. Έηζη, απαηηείηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ μέλν λφκηζκα ε ιήςε κηαο εηδηθήο άδεηαο, ε νπνία δίλεηαη κφλν ζε πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ εγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο.

35 Καζεζηώο ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ: ππέξ θαη θαηά Τπέξ: Ζ κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο. Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Καηά: Οη λνκηζκαηηθέο αξρέο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ζε απνζέκαηα κεγάιεο πνζφηεηεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κέζσ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε άιισλ ζηφρσλ ηεο, φπσο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθνί έιεγρνη δεκηνπξγνχλ θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη ζηξεβιψζεηο ζηα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ρξεηάδεηαη ζπρλά λα αιιάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Τπάξρνπλ δπζθνιίεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηαζεξήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.

36 Μαθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη θαζεζηώηα ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή ζε θαζεζηώο θπκαηλόκελσλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ Ζ κείσζε ηνπ επηηνθίνπ έρεη σο απνηέιεζκα: Α) ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Β) ηελ εθξνή θεθαιαίσλ πξνο νηθνλνκίεο φπνπ ην επηηφθην είλαη πςειφηεξν. Ζ εθξνή θεθαιαίσλ νδεγεί ζε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ηνλψλνληαο ηηο εμαγσγέο θαη ηε ζπλνιηθή δήηεζε. Ζ δηεζλήο ζχγθιηζε ησλ επηηνθίσλ ζα απνδπλακψζεη ηα νθέιε (Α θαη Β) απφ ηελ άζθεζε ηεο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή ζε θαζεζηώο ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ Ζ κείσζε ηνπ επηηνθίνπ έρεη σο απνηέιεζκα: Α) ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Β) ε εθξνή θεθαιαίσλ δελ ζα νδεγήζεη ζε ηφλσζε ησλ εμαγσγψλ, θαζψο ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη ζηαζεξή. Ζ δηεζλήο ζχγθιηζε ησλ επηηνθίσλ ζα απνδπλακψζεη ην φθεινο (Α) απφ ηελ άζθεζε ηεο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr απηέο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. [2 κνλάδεο]

pasp-oikonomikou.gr απηέο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. [2 κνλάδεο] Αλαιχζηε δύο απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Θέμα 1 ο a. Υξεζηκνπνηήζηε ην αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ ππνδείγκαηνο Fleming-Mundell (IS-LM-BP) γηα λα αλαιχζεηε θαη λα ζπγθξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο δηαζηαιηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη Τπνβιεζείζα ζηε Καθηγήηπια Γπιηζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: Διοίκηζη Επιτειρήζεων & Οργανιζμών Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΔΕΟ Αγορές Υρήμαηος & Κεθαλαίοσ Αθαδ. Έηνο: 9- ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ, ( Ιοσλίοσ, :-8: μμ. Οδηγίες Γηα άξηζηα εθαηό (, ζα πξέπεη λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα