Αριθμός 1106/2009 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαΐου 2008, με την εξής σύνθεση: Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 1106/2009 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαΐου 2008, με την εξής σύνθεση: Μ."

Transcript

1 Αριθμός 1106/2009 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαΐου 2008, με την εξής σύνθεση: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ Τμήματος, Χ. Ράμμος, Δ. Γρατσίας, Σύμβουλοι, Ό. Ζύγουρα, Β. Κίντζιου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Μουζάκη, Γραμματέας του Δ Τμήματος. Για να δικάσει την από 17 Σεπτεμβρίου 2001 αίτηση: της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Κ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας (Τσάγκριζα Σουλίου), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Ι. Κτενίδη (Α.Μ. 3798/Δ.Σ. Θεσ/νίκης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, η οποία δεν παρέστη, και κατά των παρεμβαινόντων: 1) Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος παρέστη με τον Γ. Κανελλόπουλο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και 2) Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας, που εδρεύει στο Αίγιο Αχαΐας (Κορίνθου Γέφυρα Σελινούντα), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Δ. Κασσαβέτη (Α.Μ ), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο. Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ αριθμ / απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Χ. Ράμμου. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας εταιρείας, ο οποίος δήλωσε ότι η αιτούσα μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία και μετονομάσθηκε σε ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ και στη συνέχεια ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο της παρεμβαίνουσας Ένωσης και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (αριθ. γραμμ , , , /01). 2. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση μετά την υπ αριθμ. 2372/2007 προδικαστική απόφαση του Τμήματος. 3. Επειδή, με την αίτησή της αυτή (όπως συμπληρώθηκε με τα από και δικόγραφα προσθέτων λόγων ακυρώσεως) η αιτούσα εταιρεία, η οποία ασχολείται με την μεταποίηση, επεξεργασία και εμπορία της κορινθιακής σταφίδας και είναι εγκατεστημένη στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας, ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως υπ αριθμ / του Δ/ντού Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε αίτημά της, να της επιτραπεί να μεταφέρει και να επεξεργασθεί στο Νομό Κορινθίας ασυσκεύαστες κορινθιακές σταφίδες από το υπόλοιπο της περιοχής Α και από την περιοχή Β, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 και 4 του ν. 553/1997 «περί μέτρων προστασίας και ενισχύσεως της εξαγωγής της Κορινθιακής σταφίδας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 4. Επειδή, στην δίκη παρενέβη στο ακροατήριο και χωρίς την προηγουμένη κατάθεση δικογράφου παρεμβάσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 περ. β του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α), υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης αποφάσεως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παρενέβη περαιτέρω, ομοίως υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης αποφάσεως με το από σχετικό δικόγραφο η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αιγίου. Μέλη της Ένωσης αυτής είναι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της, οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί του νομού Αχαΐας, σκοπός δε αυτής είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της διακίνησης και η διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στον εν λόγω νομό. Μεταξύ των προϊόντων αυτών είναι και η κορινθιακή σταφίδα ποικιλίας «ΒΟΣΤΙΤΣΑ», η παραγόμενη στην επαρχία Αιγιαλείας. Δεδομένου, περαιτέρω, ότι η συγκεκριμένη ποικιλία κορινθιακής σταφίδας, είναι, όπως εκτίθεται σε επόμενες σκέψεις, προϊόν το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων την μεταφορά και επεξεργασία των οποίων στην περιφέρεια του Νομού Κορινθίας είχε ζητήσει με την, απορριφθείσα με την προσβαλλόμενη απόφαση,

2 αίτησή της η αιτούσα και την οποία (μεταφορά και επεξεργασία) ο νόμος 553/1997 απαγορεύει, με έννομο συμφέρον ασκείται η περί ης ο λόγος παρέμβαση, εφόσον η παρεμβαίνουσα ισχυρίζεται ότι η μεταφορά και επεξεργασία της συγκεκριμένης ποικιλίας σταφίδας, (η οποία μάλιστα έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως) εκτός της περιοχής της Αιγιαλείας θα έχει ως επακόλουθο τον κίνδυνο νόθευσής της, με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητάς της και της καλής της φήμης στις διεθνείς αγορές. Οίκοθεν νοείται ότι, ως εκ των προεκτεθέντων, η παρέμβαση αυτή ασκείται παραδεκτώς υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως, μόνο κατά το μέρος αυτής, με το οποίο απορρίφθηκε το αίτημα της αιτούσης να μεταφέρει και να επεξεργάζεται στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιό της σταφίδα της ποικιλίας «Βοστίτσα», όχι δε και κατά το μέρος αυτής με το οποίο απορρίφθηκε το αίτημα της αιτούσας να μεταφέρει στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιό της σταφίδα της περιοχής Β (δηλαδή σταφίδα παραγόμενη σε νομούς εκτός του νομού Αχαΐας). 5. Επειδή, σύμφωνα με κατατεθείσα στο ακροατήριο γραπτή δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρεία, μετά την κατάθεση της αιτήσεως ακυρώσεως μετετράπη κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/1993 σε ανώνυμη εταιρεία και έλαβε την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ». 6. Επειδή, στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του νόμου 553/1977 («περί μέτρων προστασίας και ενισχύσεως της εξαγωγής της κορινθιακής σταφίδας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» - ΦΕΚ 73 Α ) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Άρθρο 1. Αι εκτάσεις εις ας καλλιεργείται Κορινθιακή σταφίς διαχωρίζονται ως κάτωθι: α) Περιοχή Α', περιλαμβάνουσα την Επαρχίαν Αιγιαλείας και τας περιφερείας των τέως Δήμων Ερινεού, Κραθίδος και Φελλόης του Νομού Αχαΐας και τον Νομόν Κορινθίας. β) Περιοχή Β', περιλαμβάνουσα τους Νομούς Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, την Νήσον Λευκάδα, τον Νομόν Ηλείας, τον Νομόν Αχαΐας (πλήν της Επαρχίας Αιγιαλείας και των τέως Δήμων Ερινεού, Κραθίδος και Φελλοής) και τον Νομόν Μεσσηνίας. 2. Απαγορεύεται η εις την περιοχήν Α' εισαγωγή, εναποθήκευσις και συσκευασία Κορινθιακής σταφίδος προελεύσεως περιοχής Β' ως και η εν συνεχεία εξ αυτής εξαγωγή της εις το Εξωτερικόν. 3. Επιτρέπεται η εισαγωγή Κορινθιακής σταφίδος εκ της περιοχής Α' εις την περιοχήν Β' και η εξαγωγή της σταφίδος ταύτης αναμεμιγμένης εκ της εν λόγω περιοχής, υπό τας προϋποθέσεις των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος. 4. Απαγορεύεται η μεταφορά και συσκευασία Κορινθιακής σταφίδος της περιφερείας επαρχίας Αιγιαλείας και των τέως Δήμων Ερινεού, Κραθίδος και Φελλόης του Νομού Αχαΐας εις τον Νομόν Κορινθίας και αντιστρόφως. Άρθρο Άπαντα τα μέσα συσκευασίας, τα περιέχοντα Κορινθιακήν σταφίδα παραγωγής της περιοχής Α', συσκευαζομένην εντός αυτής και προοριζομένην προς εξαγωγήν, σημαίνονται υποχρεωτικώς, διά του γράμματος "Α" και της λέξεως: α) "ΒΟΣΤΙΤΣΑ" (VOSTIZZA) εφ' όσον πρόκειται περί Κορινθιακής σταφίδος παραγομένης εντός της επαρχίας Αιγιαλείας και των τέως Δήμων Ερινεού, Κραθίδος και Φελλόης του Νομού Αχαΐας συσκευαζομένης εντός της περιοχής ταύτης και εξαγομένης εκ του λιμένος Αιγίου. β) "ΚΟΡΦΟΣ" (GULF), εφ' όσον πρόκειται περί Κορινθιακής σταφίδος παραγομένης εντός του Νομού Κορινθίας, συσκευαζομένης εν αυτώ και εξαγομένης εκ των λιμένων Κιάτου και Κορίνθου. 2. Επιτρέπεται η τοποθέτησις εντός των μέσων συσκευασίας, Κορινθιακής σταφίδος των ως άνω περιφερειών διαφημιστικών φυλλαδίων ή εντύπων, περιγραφόντων αντιστοίχως την ποιότητα και γενικώς την έννοιαν των λέξεων "Βοστίτσα" ή "Κόρφος". 3. Άπαντα τα μέσα συσκευασίας, τα περιέχοντα Κορινθιακήν σταφίδα προερχομένην εξ αναμίξεως σταφιδοκάρπου των περιοχών Α' και Β' συσκευαζομένην εν τη περιοχή Β' σημαίνονται υποχρεωτικώς μεν διά της λέξεως "PROVINCIAL" προαιρετικώς δε και διά του ονόματος του τόπου συσκευασίας αυτής. 4. Άπαντα τα μέσα συσκευασίας, τα περιέχοντα Κορινθιακήν σταφίδα παραγωγής της περιοχής Β' συσκευαζομένην εντός αυτής και προοριζομένην προς εξαγωγήν, σημαίνονται υποχρεωτικώς μεν διά της λέξεως "PROVINCIAL", προαιρετικώς δε και διά των κάτωθι λέξεων, αποκλειομένης πάσης ετέρας: α) "ΖΑΝΤΕ", διά την εν Ζακύνθω παραγομένην και συσκευαζομένην Κορινθιακήν σταφίδα, ως και διά την εντός της περιοχής Β' εν γένει συσκευαζομένην Κορινθιακήν σταφίδα, προελεύσεως της νήσου Ζακύνθου, αποδεικνυομένης εξ αδειών μεταφοράς εκδιδομένων υπό του A.Σ.Ο., και εξ οιουδήποτε λιμένος της περιοχής Β' εξαγομένην εις το εξωτερικόν. β) "CEPHALLONIA", διά την εν Κεφαλληνία ή Λευκάδι παραγομένην και συσκευαζομένην Κορινθιακήν σταφίδα, ως και διά την εντός της περιοχής Β' εν γένει συσκευαζομένην Κορινθιακήν σταφίδα, προελεύσεως του Νομού Κεφαλληνίας και της νήσου Λευκάδος,

3 αποδεικνυομένης εξ αδειών μεταφοράς εκδιδομένων υπό του ΑΣΟ, και εξ οιουδήποτε λιμένος της περιοχής Β' εξαγομένην εις το εξωτερικόν. γ) "AMALIAS", διά την εν τη περιφερεία Αμαλιάδος συσκευαζομένην Κορινθιακήν σταφίδα, ως και διά την εντός της περιοχής Β' εν γένει συσκευαζομένην Κορινθιακήν σταφίδα, προελεύσεως της περιφερείας Αμαλιάδος, ήτοι των τέως Δήμων Ελίσης, Ηλιδος, Πηνειίων και Μυρτουντίων, του Νομού Ηλείας αποδεικνυομένης εξ αδειών μεταφοράς εκδιδομένων υπό του ΑΣΟ και εξ οιουδήποτε λιμένος της περιοχής Β' εξαγομένην εις το εξωτερικόν. δ) "PYRGOS", διά την εν τη περιφερεία Πύργου και Κατακώλου του Νομού Ηλείας συσκευαζομένην και εκ του λιμένος Κατακώλου εξαγομένην εις το εξωτερικόν Κορινθιακήν σταφίδα. ε) "PATRAS", διά την εν τη περιφερεία Πατρών συσκευαζομένην και εκ του λιμένος Πατρών εξαγομένην εις το εξωτερικόν Κορινθιακήν σταφίδα. στ) "KALAMATA", διά την εν τη περιφερεία Μεσσηνίας συσκευαζομένην και εκ του λιμένος Καλαμάτας εξαγομένην εις το εξωτερικόν Κορινθιακήν σταφίδα. 5. Απαγορεύεται η σήμανσις των μέσων συσκευασίας Κορινθιακής σταφίδος, προοριζομένης προς εξαγωγήν εις το εξωτερικόν, δι' ετέρων γραμμάτων του Ελληνικού ή άλλου αλφαβήτου, δι' αριθμών Ελληνικών, αραβικών κ.λ.π., ως και δι' οιουδήποτε εν γένει στοιχείου, δυναμένου κατά την κρίσιν των οικείων οργάνων ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας, να επιφέρη σύγχυσιν με τας εν τω παρόντι άρθρω καθοριζομένας σημάνσεις ή οδηγήση εις παραπλάνησιν του αγοραστού. 6. Το ύψος των στοιχείων των εν παραγράφοις 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου σημάνσεων δεν δύναται να είναι μικρότερον του 20% του ύψους της πλευράς του μέσου συσκευασίας της Κορινθιακής σταφίδος ή του 20% του ύψους της ετικέττας εφ' ης, τυχόν, αναγράφονται αύται. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως ετικέττας διά την αναγραφήν των σημάνσεων τούτων, αι διαστάσεις ταύτης δεν δύνανται να είναι μικρότεραι του 50% των διαστάσεων της πλευράς του μέσου συσκευασίας εφ' ης επικολλάται αύτη. 7.. Άρθρον Η εις το εξωτερικόν εξαγωγή κορινθιακής σταφίδος πραγματοποιείται ως ακολούθως: α) της σεσημασμένης δια της λέξεως «VOSTIZZA» δια του λιμένος του Αιγίου, β) της σεσημασμένης δια της λέξεως «GULF» δια των λιμένων Κορίνθου και Κιάτου, γ) της σεσημασμένης δια των λέξεων «ΖΑΝΤΕ» «CEPHALLONIA» και «ΑΜΑLIAS» επιτρέπεται εξ όλων των λιμένων εξαγωγής της περιοχής Β, δ) της σεσημασμένης δια της λέξεως «PYRGOS» εκ του λιμένος Κατακώλου, ε) της σεσημασμένης δια της λέξεως «PATRAS» εκ του λιμένος των Πατρών και στ) της σεσημασμένης δια της λέξεως «ΚΑLAMATA» εκ του λιμένος Καλαμάτας. 2. Εις περίπτωσιν αδυναμίας προσεγγίσεως και φορτώσεως πλοίων εις τους λιμένας Αιγίου και Νομού Κορινθίας, διασφαλιζομένης της ταυτότητος του φορτίου, επιτρέπεται η μεταφορά εις τον λιμένα Πατρών, συσκευασμένης κορινθιακής σταφίδος σεσημασμένης δια των λέξεων «ΒΟΣΤΙΤΣΑ» ή «ΚΟΡΦΟΣ» και η δια του λιμένος τούτου εξαγωγή ταύτης εις το εξωτερικόν, εφ όσον η ούτω μεταφερόμενη κορινθιακή σταφίς συνοδεύεται υπό βεβαιώσεως των οικείων οργάνων ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας ότι αύτη είναι παραγωγής της Επαρχίας Αιγιαλείας και των τέως Δήμων Ερινεού, Κραθίδος και Φελλόης του Νομού Αχαΐας ή του Νομού Κορινθίας και ότι συνεσκευάσθη εντός των περιοχών τούτων. Άρθρον Αι παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Κ.Ν. 2490/1955 "περί κωδικοποιήσεως των περί προστασίας Κορινθιακής σταφίδος και "περί Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού διατάξεων", ως ούτος ετροποποιήθη υπό του άρθρου 5 του Ν. 3541/1956, "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων" "περί Κορινθιακής σταφίδος και Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού και κυρώσεως της υπ αριθ. 157/1956 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου", αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1. Προς βελτίωσιν της ποιότητος του συσκευαζομένου και εξαγομένου σταφιδοκάρπου, οι συσκευασταί σταφιδεργοστασιάρχαι, οι ενοικιασταί και οι εν γένει οπωσδήποτε ευρισκόμενοι εν τη εκμεταλλεύσει σταφιδεργοστασίων υποχρεούνται να παραδίδουν εις τας αποθήκας του Α.Σ.Ο. τα εκ της κατεργασίας της σταφίδος προκύπτοντα απορρίμματα. Τα απορρίμματα ταύτα αναλογούν εις ωρισμένον ελάχιστον ποσοστόν της εξαχθείσης ή διατεθείσης εις την εσωτερικήν κατανάλωσιν καθαράς ποσότητος σταφίδος. Το ποσοστόν τούτο παραδίδεται υποχρεωτικώς εις το οικείον Υποκατάστημα του Α.Σ.Ο. μετά πάσης ετέρας ποσότητος απορριμμάτων, προκυπτούσης εκ της επεξεργασίας της, κατά τα ανωτέρω, εξαχθείσης ή διατεθείσης σταφίδος, μετά δικαιώματος συμψηφισμού των επί πλέον παραδοθεισών ποσοτήτων, εις μεταγενεστέρας εξαγωγάς ή διαθέσεις εις την εσωτερικήν κατανάλωσιν εντός του αυτού εξαγωγικού έτους. Τα ούτω παραδιδόμενα απορρίμματα δέον να είναι διαχωρισμένα εις "Χονδράδες" και "ψιλά", απηλλαγμένα κοτσάλων και πάσης ξένης προς την σταφίδα ύλης, καλώς αποξηραμένα και περιεκτικότητος εις υγρασίαν μέχρι 16%, εφ ης επιτρέπεται ανοχή άνω του ποσοστού τούτου, διά μεν τας Χονδράδας μέχρι 2% διά δε τα ψιλά μέχρι 4%, επ αντιστοίχω μειώσει εις

4 αμφοτέρας τας περιπτώσεις του βάρους αυτών διά το πλέον του 16% ποσοστόν. Δι αποφάσεως του αρμοδίου διά την λήψιν των σταφιδικών μέτρων Κυβερνητικού οργάνου, εκδιδομένης μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ο. και δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται κατ έτος, κατά την λήψιν των σταφιδικών μέτρων της νέας εσοδείας, το ποσοστόν των ως άνω απορριμμάτων, εις ύψος δυνάμενον να ποικίλλη κατά περιφέρειαν, ουχί όμως κατώτερον του 7% του εξαχθέντος ή διατεθέντος εις την εσωτερικήν κατανάλωσιν σταφιδοκάρπου, καθώς και αι τιμαί των απορριμμάτων, η ελάχιστη των οποίων δεν δύναται να είναι κατωτέρα της εκάστοτε οριζομένης τιμής της μη εμπορευσίμου σταφίδος». Όπως συνάγεται από την εισηγητική έκθεση του νόμου σχετικά με το προεκτεθέν άρθρο 1, ο διαχωρισμός των περιοχών παραγωγής σταφίδας σε περιοχή Α και περιοχή Β θεσπίσθηκε, διότι ο παραγόμενος στην περιοχή Α σταφιδόκαρπος θεωρείται ότι είναι ανώτερης ποιότητας. Ως εκ τούτου, ενοποιούνται οι υπόλοιπες σταφιδοπαραγωγικές περιφέρειες της χώρας σε μία, χαρακτηριζομένη ως περιοχή Β, η οποία παράγει, συγκριτικώς προς την περιοχή Α, κατώτερης ποιότητας σταφίδα (βλ. και τα πρακτικά συζητήσεων στην Βουλή, συνεδρίαση ΟΔ / , σελ. 3083). Αναφορικά με τους όρους διακίνησης της σταφίδας μεταξύ περιοχών Α και Β αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση ότι, προς ποιοτική βελτίωση του σταφιδοκάρπου της περιοχής Β επιτρέπεται η εισκόμιση σε αυτή σταφιδοκάρπου από την περιοχή Α και η ανάμιξή του με τον σταφιδόκαρπο της περιοχής Β. Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι ο όρος εισαγωγή που χρησιμοποιείται στην επίμαχη διάταξη από το νομοθέτη, εννοείται όχι κατά κυριολεξία, αλλά ως εισκόμιση. Και τούτο διότι με τον όρο εισαγωγή υποδηλούται παγίως η μεταφορά προϊόντων από κράτος σε κράτος και όχι από περιοχή κράτους σε άλλη περιοχή του αυτού κράτους. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από την εισηγητική έκθεση σχετικά με το άρθρο 2, οι διαφορετικές σημάνσεις που δίνονται, κρίνονται απαραίτητες προς εξασφάλιση αφενός μεν της προστασίας του ανωτέρας ποιότητας σταφιδοκάρπου της περιοχής Α και προς ενημέρωση των καταναλωτών, αφετέρου δε προς προβολή είτε των τόπων παραγωγής, είτε των τόπων συσκευασίας του σταφιδοκάρπου και εμμέσως, μέσω αυτών, την τυχόν επιμελημένη εργασία είτε των σταφιδοπαραγωγών είτε των σταφιδοεργοστασίων. 7. Επειδή, μετά την ψήφιση και θέση σε ισχύ του προαναφερθέντος νόμου 553/1977 με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 864Β/ ) αναγνωρίσθηκε η ονομασία «Βοστίτσα» - «VOSTIZZA» ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης για την κορινθιακή σταφίδα που λαμβάνεται από σταφύλια της ποικιλίας «μαύρη κορινθιακή» και η οποία, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη παράγεται εντός της επαρχίας Αιγιαλείας. Ακολούθως με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1549/1998 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1998, τον σχετικό με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών (ΕΕL 202) καταχωρήθηκε η ονομασία «Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2081/1992 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η αιτούσα εταιρεία με το υπ αριθμ / έγγραφό της, απευθυνόμενο προς την Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, ζήτησε να της επιτραπεί η επεξεργασία κορινθιακής σταφίδας οποιασδήποτε προελεύσεως, όπως παραγωγικές, αποθεματοποιημένες κλπ., περιφέρειας Β και από το υπόλοιπο της περιφέρειας Α στο εργοστάσιό της στο Κιάτο Κορινθίας. Το αίτημά της αυτό απορρίφθηκε με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση, με την αιτιολογία ότι αυτό που ζητεί η αιτούσα απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 4 του ν. 553/1977. Ήδη με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα, κατ αρχάς, διότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 553/1977, στις οποίες στηρίζεται, αντίκεινται σε σειρά διατάξεων του κοινοτικού δικαίου περιορίζοντας ανεπίτρεπτα την οικονομική ελευθερία της αιτούσης, ως εμπορικής μεταποιητικής επιχείρησης, όπως και την ελευθερία ανταγωνισμού αυτής. Ειδικότερα, η αιτούσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του ν. 553/1977 ο νομοθέτης θέλησε οι μεταποιητικές εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή παραγωγής Κορινθιακής σταφίδας Α, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη σταφίδες της ίδιας περιοχής και ειδικώτερα του διαμερίσματος της περιοχής Α, όπου είναι εγκατεστημένες, χωρίς να επιτρέπεται η εισκόμιση σταφίδων από άλλες περιοχές, είτε δηλαδή από τα υπόλοιπα διαμερίσματα της περιοχής Α είτε από την περιοχή Β, ενώ αντιθέτως παρόμοια δέσμευση δεν προβλέπεται για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής Β, οι οποίες μπορούν ελεύθερα να αναμιγνύουν την πρώτη ύλη

5 διαφορετικής γεωγραφικής προελεύσεως και να διαθέτουν στην αγορά το παραγόμενο από την επεξεργασία αυτής προϊόν. Επίσης, ισχυρίζεται η αιτούσα ότι συνέπεια των ρυθμίσεων αυτών είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην περιοχή Α, όπως η δική της, εξαιτίας των αδικαιολογήτων νομικών περιορισμών και της αδυναμίας να εισκομίσουν σταφίδες από άλλες περιοχές, να υπολειτουργούν, διότι δεν διαθέτουν επαρκή πρώτη ύλη προς επεξεργασία, επιπλέον δε και εξαιτίας της δυνατότητας που έχουν οι επιχειρήσεις της περιοχής Β να προμηθεύονται σταφίδα από την περιοχή Α και να την αναμειγνύουν, προκαλείται και η περαιτέρω συνέπεια να δημιουργείται μεγαλύτερη ζήτηση και να αυξάνεται έτσι η τιμή της πρώτης ύλης. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις της περιοχής Β διαθέτουν αφθονία πρώτης ύλης, καθώς αγοράζουν σταφίδες και από τις δύο περιοχές, λειτουργούν τις μονάδες τους συνεχώς, παράγουν περισσότερο και είναι, ως εκ τούτου, περισσότερο ανταγωνιστικές, αφού μπορούν να προσφέρουν φθηνότερο προϊόν. Ισχυρίζεται ακόμη η αιτούσα ότι η συνολική παραγωγή σταφίδων στην περιφέρεια του Νομού Κορινθίας ανέρχεται σε τόνους, ποσότητα την οποία επεξεργάζονται πέντε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στον συγκεκριμένο νομό, ενώ στην περιφέρεια Β, στην οποία παράγεται ποσότητα τόνων, οι λειτουργούσες μονάδες ανέρχονται σε 4. Με τα δεδομένα αυτά, κατά τους ισχυρισμούς της, η αιτούσα οδηγείται σε οικονομικό μαρασμό επί τη βάσει ενός μέτρου θεσπιζομένου από το νόμο, το οποίο, όμως δεν είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τον οποίο επιδιώκει να εξυπηρετήσει η επίμαχη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 553/1977, δηλ. αφενός μεν την μη ανάμιξη του σταφιδόκαρπου του παραγομένου στην περιοχή Β, ο οποίος θεωρείται ως κατώτερης ποιότητας με τον σταφιδόκαρπο τον παραγόμενο στην περιοχή Α και αφετέρου την μη νόθευση της σταφίδας της ποικιλίας «ΒΟΣΤΙΤΣΑ». Και τούτο διότι, κατά την αιτούσα, το ήδη υφιστάμενο αυστηρό και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της ποιότητας και της προέλευσης των σταφίδων που θεσπίζει η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας («Μεταποιητικό ποιοτικό παρακράτημα - καθορισμός φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης μεταποιητικού ποιοτικού παρακρατήματος Κορινθιακής σταφίδας ΦΕΚ Β 2028/ η οποία εξεδόθη κατ επίκληση της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2490/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παρατεθείσα στην σκέψη 6 διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 553/1977) εγγυάται απολύτως την εξ αντικειμένου αδυναμία των επιχειρήσεων της Περιοχής Α να αλλοιώσουν την ποιότητα των σταφίδων GULF με ανάμειξή τους με σταφίδες προερχόμενες από την περιοχή Β, ή να νοθεύσουν τις τυχόν εισκομιζόμενες στο νομό Κορινθίας σταφίδες της ποικιλίας «ΒΟΣΤΙΤΣΑ» με την ανάμειξή τους με σταφίδες της ποικιλίας GULF. Για τους λόγους αυτούς, κατά την αιτούσα πάντοτε, η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 553/1977 είναι αντίθετη προς τις εξής διατάξεις του κοινοτικού δικαίου: α) το άρθρο 29 (πρώην 34) της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που απαγορεύει τους ποσοτικούς περιορισμούς επί των εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, β) το άρθρο 28 (πρώην 30) της αυτής Συνθήκης, που απαγορεύει περιορισμούς επί των εισαγωγών καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος και γ) το άρθρο 34 (πρώην 40) της αυτής Συνθήκης, το οποίο θεσπίζει τις κοινές οργανώσεις αγορών και η παράγραφος 2 του οποίου απαγορεύει κάθε διάκριση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών εντός της Κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, η αιτούσα προβάλλει, σε σχέση με το άρθρο 29 της Συνθήκης, ότι η άνευ αποχρώντος λόγου λήψη του λίαν επαχθούς μέτρου της απαγορεύσεως μεταφοράς και επεξεργασίας στο νομό Κορινθίας σταφίδας προερχομένης από το υπόλοιπο της περιοχής Α καθώς και από την περιοχή Β, ενώ υφίστανται ηπιότερα μέτρα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό γενικότερου δημοσίου συμφέροντος τον οποίο επιδιώκει το άρθρο 1 του ν. 553/1977, συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος με ποσοτικό περιορισμό επί των εξαγωγών. Η αιτούσα ισχυρίζεται, περαιτέρω, ότι οι επίμαχες διατάξεις του ν. 533/1977 αντίκειται και σε διατάξεις του Συντάγματος. Τέλος, η αιτούσα με τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως, όπως διευκρινίζει, δεν επιδιώκει να της δοθεί η δυνατότητα να αναμειγνύει στο εργοστάσιό της τις διάφορες ποικιλίες σταφίδας ούτε προτίθεται να τις νοθεύει, επιδιώκει απλώς να της δοθεί η δυνατότητα να εισκομίζει σταφίδες από άλλες περιοχές εκτός της Κορινθίας, να τις επεξεργάζεται και ακολούθως να τις εξάγει, σημαίνοντας τις οικείες συσκευασίες με τα γράμματα και τις λέξεις που επιβάλλει ανάλογα με την τυχούσα επεξεργασίας ποικιλία το άρθρο 2 του ν. 533/ Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 553/1977, προκύπτει ότι, στις επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης σταφίδας που είναι εγκατεστημένες στο νομό Κορινθίας, όσο και γενικότερα στην

6 ευρύτερη περιοχή Α, επιτρέπεται η επεξεργασία μόνο του εντός του νομού αυτού παραγομένου σταφιδοκάρπου. Τούτο, όπως προκύπτει από την, παρατεθείσα ανωτέρω, εισηγητική έκθεση του νόμου, προκειμένου να μην αναμιγνύεται η σταφίδα, που παράγεται στο νομό αυτό (ποικιλίας GULF) και που θεωρείται ανωτέρας ποιότητας, με σταφίδα παραγομένη στην περιοχή Β (ήτοι την σταφίδα την παραγομένη στους νομούς Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, τη νήσο Λευκάδα, το νομό Ηλείας, το νομό Αχαΐας - εκτός της επαρχίας Αιγιαλείας και των τέως δήμων Ερινεού, Κραθίδος και Φελλόης - και το νομό Μεσσηνίας), η οποία θεωρείται ως κατωτέρας ποιότητας σε σχέση με την σταφίδα της αυτής ποικιλίας (GULF) (άρθρ. 1 παρ. 2). Για τον λόγο δε αυτό, της ανωτερότητας, δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, της σταφίδας της παραγομένης στην περιοχή Α, επιτρέπεται αντίστροφα, σύμφωνα με την παρ. 2 του αυτού άρθρου η εισκόμιση της κορινθιακής σταφίδας εκ της περιοχής Α (εν γένει) στην περιοχή Β και η ανάμιξη του ούτω εισκομιζομένου σταφιδοκάρπου με τον επιτοπίως παραγόμενο, έτσι ώστε ο τελευταίος να εξαχθεί στο εξωτερικό βελτιωμένος ποιοτικά (υπό την προϋπόθεση βέβαια, που θέτει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 553/1977, ότι θα σημαίνεται η ούτω παραχθείσα εξ αναμίξεως σταφίδα με την λέξη «PROVINCIAL»). Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω απαγόρευση μεταφοράς και επεξεργασίας της σταφίδας της ποικιλίας VOSTIZZA στο νομό Κορινθίας (άρθρ. 1 παρ. 4) δεν διαλαμβάνεται κατ αρχήν, κάτι ειδικότερο στο ίδιο σώμα της εισηγητικής έκθεσης του νόμου που να δικαιολογεί την υιοθέτηση του μέτρου τούτου, δεδομένου ότι τόσο η σταφίδα ποικιλίας VOSTIZZA όσο και η σταφίδα ποικιλίας GULF παράγονται στην ενιαία περιοχή Α, για την οποία στην εισηγητική έκθεση γίνεται κατά τρόπο ενιαίο λόγος περί ανωτερότητας της παραγομένης σ αυτήν σταφίδας, ως προς την ποιότητα αυτής, σε σχέση με την σταφίδα την παραγομένη στην περιοχή Β. Προκύπτει, ωστόσο, από τα προαναφερθέντα πρακτικά της Βουλής, ότι η συγκεκριμένη αυτή απαγόρευση εισήχθη με τροπολογία του τότε Υφυπουργού Γεωργίας, ο οποίος υιοθέτησε εισήγηση του βουλευτή Γεωργίου Παπαγιαβή. Ο τελευταίος είχε ρητώς αναφερθεί στην αγόρευσή του επί του νομοσχεδίου, ενώπιον της Βουλής, στην ανάγκη να κατοχυρωθεί η εξαγωγή της ανώτερης από κάθε άλλη ποικιλία σταφίδας σταφίδα VOSTIZZA, η οποία υφίστατο μέχρι τότε τις συνέπειες της ασύστολης νόθευσής της με άλλη σταφίδα κατώτερης ποιότητας, που αγόραζαν φθηνά από άλλες περιοχές οι σταφιδοεξαγωγείς, την μετέφεραν στο Αίγιο και απ εκεί την πωλούσαν ψευδώς ως VOSTIZZA. Η πλήρης απαγόρευση μεταφοράς και επεξεργασίας της σταφίδας της ποικιλίας VOSTIZZA ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και συσκευασίας σταφίδας, που είναι εγκατεστημένες στο νομό Κορινθίας, όχι δε και για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις τις εγκατεστημένες στην περιοχή B, οι οποίες, του νόμου μη ορίζοντος το αντίθετο, μπορούν να εισκομίζουν και να επεξεργάζονται στα εργοστάσιά τους σταφίδα ποικιλίας VOSTIZZA. Την σταφίδα όμως αυτή που μπορούν, βάσει της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόμου να αναμειγνύουν με σταφίδα παραγόμενη στην περιοχή τους, επιτρέπεται να την πωλούν στο εσωτερικό της χώρας ή να την εξάγουν μόνο ως σταφίδα ποικιλίας «PROVINCIAL». Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η σταφίδα αυτή (VOSTIZZA) πρέπει, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, να είναι διακριτή, κατά την διάθεσή της στους καταναλωτές (εσωτερικού και εξωτερικού) σε σχέση με την παραγόμενη στο υπόλοιπο της περιοχής Α (δηλ. την σταφίδα την παραγόμενη στο νομό Κορινθίας η οποία πρέπει να σημαίνεται με το γράμμα Α και την λέξη ΚΟΡΦΟΣ - GULF) και να μην αναμειγνύεται με αυτήν. H ιδιαιτερότητα αυτή της σταφίδας ποικιλίας VOSTIZZA επιβεβαιώθηκε μεταγενέστερα και από το γεγονός ότι μόνη αυτή καταχωρήθηκε, όπως έχει ήδη εκτεθεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης». Επομένως, ο σκοπός για τον οποίο ο νομοθέτης απαγόρευσε με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 553/1977 την μεταφορά, επεξεργασία και συσκευασία της σταφίδας ποικιλίας VOSTIZZA στο νομό Κορινθίας, είναι η αποφυγή του κινδύνου νοθεύσεώς της από τις επιχειρηματικές μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης σταφίδας, τις εγκατεστημένες στον τελευταίο αυτό νομό, μίας νοθεύσεως, η οποία ως εκ του γεγονότος ότι και οι δύο ως άνω ποικιλίες, οι παραγόμενες στην ευρύτερη περιοχή Α (δηλ. οι σταφίδες ποικιλίας VOSTIZZA και ποικιλίας GULF) είναι κατ αρχήν υψηλής ποιότητας, κατά την παραδοχή του ίδιου του νομοθέτου, θα ήταν δυσχερέστερα διαπιστώσιμη από τις οικείες ελεγκτικές αρχές και ιδίως τους τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι κατά τον τρόπο αυτό θα κινδύνευαν να παραπλανηθούν ότι αγοράζουν σταφίδα ποικιλίας VOSTIZZA ενώ στην πραγματικότητα θα έχουν αγοράσει σταφίδα προελθούσα εξ αναμίξεως των ποικιλιών VOSTIZZA και GULF. Τέλος, σε ότι αφορά την επεξεργασία της σταφίδας, εν γένει, από το σύστημα που εγκαθιδρύεται από τις

7 παρατεθείσες διατάξεις των τριών πρώτων άρθρων του ν. 553/1977 προκύπτει ότι η αποθήκευση, επεξεργασία, συσκευασία και εξαγωγή της σταφίδας ελληνικής παραγωγής μπορεί να γίνεται, υπό τους ειδικότερους περιορισμούς που εισάγονται με τις επιμέρους διατάξεις αυτών, μόνο εντός του ευρύτερου χώρου εντός του οποίου καλλιεργείται η κορινθιακή σταφίδα και να εξάγεται από τους συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, λιμένες, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 553/ Επειδή, με την αναβλητική απόφαση, για την οποία έγινε λόγος ανωτέρω στην σκέψη 2, κρίθηκε ότι η προστασία της ποιότητας και της καλής φήμης της σταφίδας ποικιλίας VOSTIZZA (η οποία έχει μάλιστα καταχωρηθεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) όπως επίσης και της ποιότητας και της καλής φήμης της σταφίδας της παραγομένης στην ευρύτερη περιοχή Α (σε σχέση με την σταφίδα την παραγομένη στην περιοχή Β) στις διεθνείς αγορές καθώς και η προστασία του καταναλωτή από ενδεχόμενη παραπλάνησή του θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι αποτελεί, κατ αρχήν, θεμιτό λόγο γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα δικαιολογούσε από συνταγματικής και κοινοτικής απόψεως τα επίμαχα μέτρα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι κατά την επιβολή τους θα τηρείται και η αρχή της αναλογικότητας, και συγκεκριμένα υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα, με τα οποία επιβάλλονται οι εν λόγω περιορισμοί, είναι πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξη αυτού του σκοπού γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος. Επί του ζητήματος αυτού είχαν τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου τα εξής έγγραφα εκ μέρους των διαδίκων: Στο έγγραφο των απόψεων της Διοικήσεως προς το Δικαστήριο (έγγραφο υπ αριθμ / ) ανεφερόταν, κατ αρχάς, ότι η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, την οποία επικαλείται η αιτούσα δεν εμπίπτει στην έννοια του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, διότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσει τον έλεγχο της προέλευσης του προϊόντος κατά την επεξεργασία. Ακολούθως εξετίθετο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας - FEOGA, Ελεγκτικό Συνέδριο και Υπηρεσία Καταπολέμησης; της Απάτης - OLAF) σε επανειλημμένους ελέγχους στα πλαίσια της εκκαθάρισης λογαριασμών, της εποπτείας του συστήματος ενίσχυσης και του τομέα εμπορίας έχουν διαπιστώσει παρατυπίες και παραβάσεις κοινοτικών διατάξεων. Οι παραβάσεις και παρατυπίες αυτές αφορούν στο σύστημα ελέγχου του τομέα παραγωγής ενίσχυσης - εμπορίας της σταφίδας και για τους λόγους αυτούς οι υπηρεσίες της ΕΕ έχουν προβεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις εις βάρος της Ελλάδας. Περαιτέρω στο υπόμνημα του παρεμβάντος στην δίκη Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφερόταν ότι η απαγόρευση μεταφοράς στο νομό Κορινθίας της σταφίδας της παραγομένης στην περιοχή Β και της σταφίδας τύπου VOSTIZZA θεσπίσθηκε για να παρασχεθεί στους δικαιούχους των ονομασιών αυτών και ιδιαίτερα της VOSTIZZA η δυνατότητα να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της ποιότητας και της παρουσίασης του προϊόντος στην αγορά, δυνατότητα την οποία δεν θα είχαν, αν οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνταν εκτός της περιοχής παραγωγής, με λιγότερες εγγυήσεις για την ποιότητα και την γνησιότητα των προϊόντων. Τέλος, η παρεμβαίνουσα Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αιγιαλείας είχε ισχυρισθεί τόσο με το δικόγραφο παρεμβάσεως όσο και με το υπόμνημά της, ότι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας της σταφίδας VOSTIZZA, που έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, οφειλόμενα στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της επαρχίας Αιγιαλείας, και στον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό των εργοστασίων που είναι εγκατεστημένα στην επαρχία αυτή, επιτυγχάνεται με τον αυστηρό διαχωρισμό της από την σταφίδα τύπου «GULF» που είναι υποδεέστερη ποιοτικά. 11. Επειδή, περαιτέρω, με την αναβλητική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με βάση την οποία ήδη εισάγεται και πάλι προς συζήτηση η υπόθεση (και περί της οποίας έγινε λόγος στην δεύτερη σκέψη) κρίθηκε κατ αρχάς ότι από τους ισχυρισμούς αυτούς δεν μπορεί να συναχθεί με βεβαιότητα ότι το μέτρο της απαγορεύσεως εισκομίσεως, εναποθήκευσης και συσκευασίας της κορινθιακής σταφίδας της περιοχής Β στο νομό Κορινθίας (με σκοπό την διακίνησή της στο εσωτερικό ή την εξαγωγή της στο εξωτερικό) καθώς και η μεταφορά και συσκευασία της Κορινθιακής Σταφίδας τύπου VOSTIZZA στο νομό Κορινθίας, που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 4 του ν. 553/1977, είναι μέτρο απαραίτητο και αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, τον οποίο επιδιώκουν οι διατάξεις αυτές και ο οποίος, όπως ήδη εξετέθη, είναι η προστασία της ποιότητας και της καλής φήμης της σταφίδας ποικιλίας VOSTIZZA (η οποία έχει μάλιστα καταχωρηθεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) όπως επίσης και της ποιότητας και της καλής φήμης της σταφίδας της παραγομένης στην ευρύτερη περιοχή Α (σε σχέση με την σταφίδα την παραγομένη στην περιοχή Β) στις διεθνείς αγορές καθώς και η προστασία του καταναλωτή από ενδεχόμενη παραπλάνησή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων) την 22 α Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Εισαγωγή...2 Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου...2 1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου...2 2. Το καθεστώς αδειοδότησης...3 α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής Η αναλογικότητα ως διάμεσος της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης Σκέψεις με αφορμή την (Ολ.) ΣτΕ 3470/2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ * «Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 193/ΙΙΙ/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 193/ΙΙΙ/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 193/ΙΙΙ/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 332/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 7 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Περίληψη: Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 496/1974 περί διετούς παραγραφής των μισθολογικών κ.λπ. αξιώσεων υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Περίληψη Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις Πηγή: Νόμος και Φύση ΣτΕ Ολ. 32/2013 [Αντισυνταγματικότητα του ν. 3147/2003 ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης] Πρόεδρος: Π. Πικραμένος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΔ 2687/53

ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΔ 2687/53 ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Ιωάννη Δ. Μαρκιανού Δανιόλου ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΔ 2687/53 I. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου η ελληνική εμπορική ναυτιλία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει μονοπώλιο εκμεταλλεύσεως διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων κάθε ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών του και η κλήση του «να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του για διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης», δ) η διαβίβαση, από το

Διαβάστε περισσότερα