ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2012 ΘΕΜΑ: 10 ο ιαγωνισµός για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Συµπληρωµατικές Μελέτες Έργου «Φράγµα Συγκέντρωσης Νερού στο Ρέµα Μαυροµάτι ήµου Σούρπης» Σχετ: α. Η από ένσταση του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» β. Η από ένσταση του ιαγωνιζόµενου «Α..Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» γ. Η από ένσταση του ιαγωνιζόµενοι «ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Τ.Ε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Νούσιος Κων/νος 2. Λέµας Ευάγγελος 3. Μαµάρα Μαρία 4. Μπάρδας Κων/νος 5. Καλτσογιάννης Γεώργιος 6. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωµατικό µέλος) Απόντες οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. Αλεξάκος και κ. Μπούτας αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθµ. 746/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 30 Απριλίου 2012 και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα ευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 746/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 10 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

2 Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ. Αλεξάνδρου /ντής /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ. 3344/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Για τον αναφερόµενο στο θέµα ιαγωνισµό, σας κοινοποιούµε σε φωτοαντίγραφα τα εξής : 1. Το από Πρακτικό ιαγωνισµού Ια. 2. Το από Πρακτικό ιαγωνισµού Ιβ. 3. Το από Πρακτικό ιαγωνισµού ΙΙ. 4. Τις ανωτέρω σχετικές (α), (β) και (γ) ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙ. 5. Σχετική Γνώµη της Επιτροπής. και παρακαλούµε να αποφασίσετε επί των ενστάσεων. Γ Ν Ω Μ Η Τ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ για τις υποβληθείσες ενστάσεις στο ιαγωνισµό προς επιλογή Αναδόχου ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο : Συµπληρωµατικές Μελέτες Έργου «Φράγµα Συγκέντρωσης Νερού στο Ρέµα Μαυροµάτι ήµου Σούρπης» 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Βάσει της υπ αριθµ. 125/ σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη για τη διενέργεια του διαγωνισµού επιλογής Αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Συµπληρωµατικές Μελέτες Έργου «Φράγµα Συγκέντρωσης Νερού στο Ρέµα Μαυροµάτι ήµου Σούρπης», µε εφαρµογή της ανοικτής διαδικασίας, κατά το άρθρο 7 του Ν3316/2005. Ο συνολικός προϋπολογισµός των εν λόγω συµπληρωµατικών µελετών είναι ,06, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Ε.Σ.Π.Α.. Σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και ειδικότερα βάσει του άρθρου 14 της Προκήρυξης του ιαγωνισµού, ορίσθηκε ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας

3 υποβολής των φακέλων συµµετοχής εκ µέρους των ιαγωνιζοµένων, στην Αναθέτουσα Αρχή, η 28 η Ιουλίου 2011 και η ώρα 12:00. Επίσης, για τη διενέργεια του εν λόγω ιαγωνισµού, ορίσθηκε η Επιτροπή ιαγωνισµού βάσει της υπ αριθµ. 261/ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία απαρτίζεται από τους : 1. Φλαµπούρη Κων/νο, της.τ.ε. 2. Τσακµαλή Μαρία, της.τ.ε. 3. Μαραβέγια Στυλιανό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Κατά της Προκήρυξης και των τευχών του ιαγωνισµού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Στα πλαίσια του εν λόγω ιαγωνισµού, υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Φάκελο Συµµετοχής σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του ιαγωνισµού ένδεκα (11) συνολικά ιαγωνιζόµενοι. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού, η Επιτροπή ιαγωνισµού παρέλαβε τους φακέλους συµµετοχής των ένδεκα (11) ιαγωνιζοµένων και στις συνέταξε το Πρακτικό Ια. Ακολούθως, βάσει όσων ορίζονται στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού, η Επιτροπή ιαγωνισµού αποσφράγισε τους φακέλους συµµετοχής, διενήργησε έλεγχο των φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής» των ιαγωνιζοµένων και στις συνέταξε το Πρακτικό Ιβ, σύµφωνα µε το οποίο όλοι οι ιαγωνιζόµενοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στη διαδικασία του ιαγωνισµού και έγιναν δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Κατά του Πρακτικού Ια και του Πρακτικού Ιβ της Επιτροπής ιαγωνισµού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ιαγωνισµού ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην Προκήρυξη, προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς» των ένδεκα (11) ιαγωνιζοµένων στις Κατόπιν, η Επιτροπή ιαγωνισµού συνήλθε σε

4 κλειστές συνεδριάσεις και έλεγξε, έκρινε, αξιολόγησε και βαθµολόγησε τις «Τεχνικές Προσφορές» των ιαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 21.7 και της Προκήρυξης. Η διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης και βαθµολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων ολοκληρώθηκε µε την ανακοίνωση του Πρακτικού ΙΙ, στις , σύµφωνα µε όσα ορίζονται σχετικά στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού. Το Πρακτικό ΙΙ, εστάλη σε όλους του ιαγωνιζόµενους µε τηλεοµοιοτυπία στις Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.8 της Προκήρυξης, η προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες. Εποµένως, η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ έληγε τη ευτέρα, Κατά του Πρακτικού ΙΙ υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) ενστάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα σχετικά στην Προκήρυξη. Συγκεκριµένα, υποβλήθηκαν οι εξής ενστάσεις : 1. Η από και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2330/ ένσταση του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», µε την οποία ζητείται : I. Να γίνει δεκτή η υποβληθείσα ένσταση από τον εν λόγω ιαγωνιζόµενο. II. Να αναγνωρισθεί ότι η τεχνική προσφορά του εν λόγω ιαγωνιζόµενου υπερέχει έναντι των άλλων σε πολύ µεγάλο ή µεγάλο βαθµό. III. Να αποκλειστούν οι ιαγωνιζόµενοι µε αύξοντα αριθµό 3, 5 και 10, ήτοι οι ιαγωνιζόµενοι «Α..Φ. Σύµβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ», «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΠΕ» και «emvelia ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» αντίστοιχα, λόγω υποβαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς τους, όπως αναπτύσσεται στην υποβληθείσα ένσταση. IV. Να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ και να αναπεµφθεί στην Επιτροπή ιαγωνισµού για αναβαθµολόγηση, σύµφωνα µε το σκεπτικό της υποβληθείσας ένστασης, αλλά και µε τήρηση των κανόνων λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της ιοίκησης (άρθρα 14-15, Ν. 2690/1999).

5 V. Να διαταχθούν τα νόµιµα. 2. Η από και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2338/ ένσταση του ιαγωνιζόµενου «Α..Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», µε την οποία ζητείται : I. Να γίνει αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του ιαγωνισµού διότι υποβάλλεται εµπρόθεσµα. II. Να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής του ιαγωνισµού. III. Να επανεκδοθεί το Πρακτικό ΙΙ, τροποποιηµένο ως προς τη βαθµολόγηση του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.». 3. Η από και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2339/ ένσταση του ιαγωνιζόµενου «ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Τ.Ε.», µε την οποία ζητείται : I. Να γίνει αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση. II. Να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ και να επαναβαθµολογηθούν οι φάκελοι. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 8 της Προκήρυξης, επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική Γνώµη της Επιτροπής. Σύµφωνα µε την Προκήρυξη, Προϊσταµένη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και όσων ορίζονται στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού, συντάχθηκε η παρούσα. 2. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή ιαγωνισµού προς επιλογή Αναδόχου ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο : «Συµπληρωµατικές Μελέτες Έργου «Φράγµα Συγκέντρωσης Νερού στο Ρέµα Μαυροµάτι ήµου Σούρπης», ακολουθώντας σχολαστικά και επιµελώς τη διαδικασία και τα οριζόµενα στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού ως προς την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, προέβη στον έλεγχο, στην κρίση, στην αξιολόγηση και στη βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν από τους ένδεκα (11)

6 διαγωνιζόµενους και συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ, επί του οποίου υποβλήθηκαν τρεις (3) ενστάσεις. Προς αξιολόγηση των εν λόγω ενστάσεων εκ µέρους της αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής, ήτοι της Οικονοµικής Επιτροπής, διατυπώνεται στη συνέχεια η Γνώµη της Επιτροπής, διακριτά για κάθε µία εκ των τριών ενστάσεων και για κάθε ένα εκ των επιµέρους ζητηµάτων που θίγονται στις εν λόγω τρεις ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ιαγωνισµού. Συγκεκριµένα αναφέρονται τα εξής : 1. Ως προς την από και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2330/ ένσταση του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» σηµειώνονται τα εξής : Σηµείο Α.1. Στο άρθρο 22, παρ της Προκήρυξης, αναφέρεται ότι : «Κριτήριο 1 ο Τεχνικής προσφοράς Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ και συγκεκριµένα: ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων.» Επίσης, αναφέρεται ότι : «Κριτήριο 2 ο Τεχνικής προσφοράς Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ Έκθεσης Μεθοδολογίας. Αξιολογούνται συγκεκριµένα: ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης,

7 ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες.» Καθώς και ότι : «β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ Οµάδας Μελέτης. Αξιολογούνται συγκεκριµένα : Ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η οµάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης να διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά. ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη προκήρυξη. ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την εκπόνηση της µελέτης, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών.» Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την αξιολόγηση και τη βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών καθορίζονται δύο βασικά κριτήρια (1 ο και 2 ο ), τα οποία εξειδικεύονται σε υποκριτήρια, καθώς και σε παραµέτρους αξιολόγησης. Συγκεκριµένα, το 1 ο Κριτήριο συνίσταται από 3 παραµέτρους αξιολόγησης, ενώ το 2 ο Κριτήριο συνίσταται από δύο υποκριτήρια (α και β), τα οποία συνίστανται από 3 και 4 παραµέτρους αξιολόγησης αντίστοιχα.

8 Η Επιτροπή ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, βαθµολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές µε ακέραιους αριθµούς, από το 1 έως το 100, για κάθε µία από τις 3 ή 4 επιµέρους παραµέτρους αξιολόγησης που καθορίζονται στην Προκήρυξη και ακολούθως υπολόγισε τη µέση τιµή του αθροίσµατός τους, προς προσδιορισµό της βαθµολογίας ανά κριτήριο ή υποκριτήριο αξιολόγησης, σύµφωνα µε την Προκήρυξη. Με την ανωτέρω διαδικασία, επιτεύχθηκε λεπτοµερής βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, διακριτά ανά παράµετρο αξιολόγησης, ενώ η συνολική βαθµολογία που υπολογίσθηκε ως µέση τιµή, παρουσιάσθηκε µε ακρίβεια δύο δεκαδικών, προς λεπτοµερή αποτύπωση της κρίσης της Επιτροπής ιαγωνισµού αφενός και αφετέρου προς διάκριση των ιαγωνιζοµένων σε περίπτωση εγγύτητας της βαθµολογίας τους. Εποµένως, η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων διενεργήθηκε βάσει όσων ορίζονται σχετικά στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού. Σηµείο Α.2. Βάσει των ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η προκύπτουσα βαθµολογία των ιαγωνιζοµένων που δίδεται στο Πρακτικό ΙΙ και η εµφανιζόµενη κλιµάκωσή της σε «βήµατα» του 1/3 ή του 1/4 της µονάδας, δεδοµένου ότι στα κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών υπεισέρχονται 3 ή 4 επιµέρους παράµετροι αξιολόγησης. Εποµένως, οι αναφορές και οι υπαινιγµοί του ιαγωνιζόµενου στο σηµείο Α.2 της ένστασής του περί δήθεν διαφωνίας των µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού ή και περί δήθεν συµµετοχής 4 βαθµολογητών στην τριµελή Επιτροπή ιαγωνισµού, δεν ευσταθούν και αποτελούν παντελώς αβάσιµες υποθέσεις ή και εικασίες, οι οποίες δεν τεκµαίρονται από κανένα στοιχείο του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του ιαγωνισµού και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τονίζεται επίσης ότι η βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων, ως προς τους επιµέρους παράγοντες αξιολόγησης, ανά κριτήριο αξιολόγησης,

9 προσδιορίσθηκε συλλογικά από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και δεν προέκυψαν διαφοροποιήσεις ή διαφωνίες, όπως εσφαλµένα εικάζεται εκ µέρους του συγκεκριµένου ιαγωνιζόµενου. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 15 του νόµου Ν2690/1999 γίνεται µόνο όταν τα µέλη Επιτροπής ιαγωνισµού δεν οµοφωνούν µεταξύ τους (π.χ. όταν βαθµολογούν µε µεγάλες διαφορές βαθµών τον ίδιο διαγωνιζόµενο ή µε διαφορετική σειρά συγκριτικής κατάταξης), πράγµα το οποίο δεν υφίσταται στην συγκεκριµένη περίπτωση. Επιπλέον, η εξαγωγή του µέσου όρου των βαθµολογιών των µελών της επιτροπής διαγωνισµού δεν αντίκειται στις ως άνω διατάξεις αφού εκφράζει πληρέστερα και δικαιότερα την κρίση της επιτροπής. Σηµείο Α.3. Στην Εγκύκλιο Ε2/ µε αριθ. πρωτ. 17γ/06/11/ΦΝ 439 του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. αναφέρεται ότι : «Οι τεχνικές προσφορές, σύµφωνα µε το νόµο και τις εγκεκριµένες προκηρύξεις, βαθµολογούνται κατά υποκριτήρια και σε εκατονταβάθµια κλίµακα, µπορεί δε µε την προκήρυξη να τίθεται κατώτερο όριο παραδεκτής βαθµολογίας κατά υποκριτήριο (ούτως ώστε αν µια προσφορά, σε κάποιο υποκριτήριο δεν λαµβάνει τη βαθµολογία αυτή να αποκλείεται ως απαράδεκτη), ενώ αν δεν τίθεται κατά υποκριτήριο τέτοιο όριο, η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη όταν συνολικά η βαθµολογία της δεν υπερβαίνει τις 60 µονάδες. Για λόγους αντικειµενικότητας, πρέπει να υπάρχει λογική αντιστοιχία ανάµεσα στην αιτιολόγηση και στη βαθµολόγηση κάθε µιας τεχνικής προσφοράς, αλλά και σε συνδυασµό µεταξύ τους. Επίσης, µολονότι δεν είναι αναγκαίο, σε περίπτωση που επιλεγεί να χρησιµοποιούνται κατά τη βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς λεκτικοί (επιθετικοί) προσδιορισµοί, όπως «άριστη», «πολύ καλή», «ανεπαρκής» κλπ, θα πρέπει καταρχήν να υπακούουν σε κάποιους γενικούς κανόνες, ούτως ώστε να µην παρουσιάζεται το φαινόµενο ο ίδιος λεκτικός χαρακτηρισµός να συνοδεύεται από ουσιωδώς διαφορετική βαθµολογία.

10 Για το λόγο αυτό, θα µπορούσε ενδεικτικά να αναφερθεί ότι π.χ ο χαρακτηρισµός «άριστη» αντιστοιχεί σε βαθµολογία όχι µικρότερη του 90, ο χαρακτηρισµός «ανεπαρκής» αντιστοιχεί σε βαθµολογία όχι ανώτερη του 59 και ότι οι λοιποί χαρακτηρισµοί, όπως «πολύ καλή», «καλή», «µέτρια» κλπ κλιµακώνονται ανάλογα ( π.χ ανά 10 µονάδες ).».» Από τα ανωτέρω αναφερόµενα στη σχετική Εγκύκλιο του Υπ. ΥΠΟΜΕ Ι προκύπτει µε σαφήνεια ότι είναι αποδεκτή η χρήση λεκτικών (επιθετικών) προσδιορισµών κατά τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, καθώς και η κατάλληλη διαφοροποίηση στη βαθµολογία, εντός εύλογου εύρους, κλιµακούµενης ανάλογα. Στο Πρακτικό ΙΙ, για την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών χρησιµοποιούνται οι λεκτικοί (επιθετικοί) προσδιορισµοί «ικανοποιητικά», «αρκετά καλά», «καλά» και «πολύ καλά». Η συσχέτιση των εν λόγω λεκτικών προσδιορισµών και της βαθµολογίας που δίδεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, διακριτά για κάθε ιαγωνιζόµενο (εµφανίζονται µε τον αύξοντα αριθµό καταχώρησης των προσφορών τους) και για κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης, φαίνεται στους επόµενους πίνακες : 1 ο Κριτήριο Αξιολόγησης (U1) «Ικανοποιητικά» «Αρκετά καλά» «Καλά» «Πολύ καλά» 1) 66,67 2) 71,67 4) 78,33 3) 90,00 6) 66,67 9) 75,00 10) 81,67 5.)83,33 7) 65,00 11) 75,00 8) 66,67 2 ο Κριτήριο Αξιολόγησης, α υποκριτήριο (U2A)

11 «Ικανοποιητικά» «Αρκετά καλά» «Καλά» «Πολύ καλά» --- 7) 63,33 1) 66,67 3) 75,00 2) 68,33 4) 70,00 6) 66,67 5) 70,00 10) 65,00 8) 73,33 9) 70,00 11) 70,00 2 ο Κριτήριο Αξιολόγησης, β υποκριτήριο (U2Β) «Ικανοποιητικά» «Αρκετά καλά» «Καλά» «Πολύ καλά» --- 2) 63,75 9) 66,25 1) 70,00 6) 63,75 11) 68,75 3) 71,25 7) 62,50 4) 80,00 8) 63,75 5) 77,50 10) 71,25 Από τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από το Πρακτικό ΙΙ συνάγεται αβίαστα ότι υφίσταται λογική αντιστοιχία µεταξύ των λεκτικών (επιθετικών) προσδιορισµών που αναφέρονται στο Πρακτικό ΙΙ για την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων και της αντίστοιχης βαθµολογίας. Επιπροσθέτως, το εύρος διακύµανσης της βαθµολογίας που έλαβαν οι διαγωνιζόµενοι ανά κριτήριο

12 αξιολόγησης είναι απολύτως εύλογο για κάθε λεκτικό προσδιορισµό που χρησιµοποιήθηκε. Εποµένως, η Επιτροπή ιαγωνισµού, ενεργώντας στο πλαίσιο του Ν.3316/2005 και των διατάξεων της Προκήρυξης (άρθρο και ) προέβη, ως όφειλε, στην αντικειµενική αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων βάσει των συγκεκριµένων και πλήρως εξειδικευµένων κριτηρίων, υποκριτηρίων και παραµέτρων αξιολόγησης, ακολουθώντας την συγκριτική µέθοδο αξιολόγησης, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στο Πρακτικό ΙΙ. Οι λεκτικοί, αξιολογικοί, όροι που αναφέρονται στο Πρακτικό ΙΙ είναι συγκεκριµένοι, απεικονίζουν την αξιολόγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού και αιτιολογούν µε τρόπο περιεκτικό και ορισµένο τη βαθµολογία των ιαγωνιζοµένων. Επιπροσθέτως, η σχέση αυτών των λεκτικών προσδιορισµών µε τη βαθµολογία και το εύρος διακύµανσής της είναι εύλογη, µονοσήµαντη και απολύτως παραδεκτή, στο πνεύµα και των αναφεροµένων στην προαναφερθείσα σχετική Εγκύκλιο του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ. Ι.. Σηµείο Β.1. Στο άρθρο 21, παρ της Προκήρυξης, αναφέρεται ότι : «Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, που περιλαµβάνει:. γ) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της µελέτης και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η χρονική αυτή αλληλουχία..» Εποµένως, σύµφωνα µε την Προκήρυξη, προβλέπεται ότι στην Έκθεση Μεθοδολογίας των Τεχνικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της µελέτης, η οποία χρονική αλληλουχία θα απεικονίζεται και σχηµατικά σε χρονοδιάγραµµα. Επίσης, στο άρθρο 22, παρ της Προκήρυξης, αναφέρεται ότι :

13 «Κριτήριο 2 ο Τεχνικής προσφοράς Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ Έκθεσης Μεθοδολογίας. Αξιολογούνται συγκεκριµένα:.. ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες.» Εποµένως, σύµφωνα µε την Προκήρυξη, κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών ως προς το 2 ο Κριτήριο - α υποκριτήριο, αξιολογείται και βαθµολογείται η αποτελεσµατικότητα και η εσωτερική συµβατότητα του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. Αξιολογείται και βαθµολογείται κατά κύριο λόγο η ορθότητα της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων και κατά δεύτερο λόγο η ύπαρξη ενός σχήµατος απεικόνισης αυτής. Ασφαλώς η ύπαρξη ή µη της σχηµατικής απεικόνισης του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης και λήφθηκε υπόψη από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, µε ανάλογη βαρύτητα. Στην παράγραφο 3, «Χρονοδιάγραµµα Προθεσµίες», της Έκθεσης Μεθοδολογίας του ιαγωνιζόµενου «Α..Φ. Σύµβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ» περιγράφεται αναλυτικά η έναρξη και ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της µελέτης, καθώς και η σειρά και η προτεραιότητα εκπόνησης των επιµέρους µελετών. Περιγράφεται δηλαδή η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της συνολικής µελέτης, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κατασκευής του έργου, δεδοµένης της φάσης κατασκευής στην οποία βρίσκεται και λαµβάνοντας υπόψη τον προγραµµατισµό εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόοδος της κατασκευής αφενός και αφετέρου η έγκαιρη ολοκλήρωση των συµπληρωµατικών µελετών..

14 Επισηµαίνεται επίσης ότι οι προβλεπόµενες συµπληρωµατικές γεωτεχνικές µελέτες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε εξαιρετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα 4 µηνών. Σηµεία Β.2 & Β.3 Από την Προκήρυξη του ιαγωνισµού δεν προκύπτει ότι απαιτείται οι ιαγωνιζόµενοι να έχουνε υπογράψει όλες αδιακρίτως της σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς τους. Επίσης, στην Προκήρυξη ορίζεται µε σαφήνεια σε ποια στοιχεία της προσφοράς των ιαγωνιζοµένων θα πρέπει να τίθεται υπογραφή του ιαγωνιζόµενου ή των µελών της Οµάδας Μελέτης. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού έχει ελέγξει τα περιεχόµενα στοιχεία στις Τεχνικές Προσφορές των ιαγωνιζοµένων και έχει διαπιστώσει ότι φέρουν υπογραφές σε όσα σηµεία προβλέπεται στην Προκήρυξη, από τα πρόσωπα που προβλέπεται. Εποµένως, οι αναφορές και οι υπαινιγµοί του ιαγωνιζόµενου στα σηµεία Β.2 & Β.3 της ένστασής του περί δήθεν αµφιβολιών για την αξιοπιστία των φακέλων ορισµένων εκ των ιαγωνιζοµένων και για το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν ευσταθούν και αποτελούν παντελώς αβάσιµες υποθέσεις ή και εικασίες. Σηµείο Β.4 Στο άρθρο 22, παρ της Προκήρυξης, αναφέρεται ότι : «Κριτήριο 2 ο Τεχνικής προσφοράς Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ Έκθεσης Μεθοδολογίας. Αξιολογούνται συγκεκριµένα: β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ Οµάδας Μελέτης. Αξιολογούνται συγκεκριµένα : Ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η οµάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης

15 κατηγορίας µελέτης να διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά. ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη προκήρυξη. ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την εκπόνηση της µελέτης, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών.» Η Επιτροπή ιαγωνισµού αξιολόγησε και βαθµολόγησε την Έκθεση σχετική µε την Οµάδα Μελέτη που περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του κάθε ιαγωνιζόµενου ως προς τους παράγοντες αξιολόγησης του 2 ου κριτηρίου β υποκριτήριο. Βάσει της αξιολόγησης της Επιτροπής ιαγωνισµού προσδιορίσθηκε ότι ο ιαγωνιζόµενος «Ε ΑΦΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» παρουσιάζει «πολύ καλό βαθµό στην επάρκεια και συνοχή της προτεινόµενης οµάδας, καθώς και της αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή», µε συγκριτικά επιµέρους πλεονεκτικότερα στοιχεία ως προς τους υπόλοιπους ιαγωνιζόµενους. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο εν λόγω ιαγωνιζόµενος έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία στο συγκεκριµένο κριτήριο αξιολόγησης (U2B = 80,00) σε σχέση µε τους υπόλοιπους ιαγωνιζόµενους. Ο επόµενος στην κατάταξη ιαγωνιζόµενος, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολόγησης, έλαβε 77,50 και ο µεθεπόµενος έλαβε 71,25.

16 Ο όρος της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας (άρθρο 20 προκήρυξης) εξετάζεται κατά την πρώτη φάση του διαγωνισµού αφού τα αιτούµενα δικαιογητικά περιλαµβάνονται σύµφωνα µε την Προκήρυξη στο Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής (άρθρο 21.4) και όχι στο Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Η Επιτροπή ιαγωνισµού έχει ήδη εξετάσει τους Φακέλους Συµµετοχής και έχει ήδη αποφανθεί στο Πρακτικό Ι ότι όλοι οι διαγωνιζόµενοι, γίνονται δεκτοί στην επόµενη φάση του διαγωνισµού. Κατά του Πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Ε29 Αρθ. Πρωτ. 17γ/07/116/Φ.Ν.439/ / ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε παρ. Β.3 η εµπειρία του συντονιστή και των µελών της οµάδας µελέτης αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, µε αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και δεν αποτελεί το µοναδικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης. Βάσει του εν λόγω κριτηρίου U2B αξιολογείται καταρχήν η συνύπαρξη των µελών της οµάδας σε άλλες συµβάσεις και το αποτέλεσµα της κοινής δράσης των στελεχών της, καθώς και η διαπιστωµένη ικανότητα του συντονιστή της οµάδας στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων. Αναφορικά µε τη επισήµανση ως προς τις Υπεύθυνες ηλώσεις των µελών της Οµάδας Μελέτης του ιαγωνιζόµενου «Γεωτεχνική Θεµελιώσεων ΕΠΕ» τονίζεται καταρχήν ότι κατά τον έλεγχο των φακέλων Τεχνικής Προσφοράς όλων των ιαγωνιζοµένων από την Επιτροπή ιαγωνισµού, διαπιστώθηκε ότι περιλαµβάνουν το σύνολο των στοιχείων που καθορίζονται στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού. Ειδικότερα ως προς τις συγκεκριµένες Υπεύθυνες ηλώσεις, αναφέρεται στο άρθρο 21, παρ της Προκήρυξης ότι : «Έκθεση σχετική µε την Οµάδα Μελέτης που θα περιλαµβάνει: α) Παρουσίαση όλων των στελεχών της Οµάδας Μελέτης µε αναφορά της προηγούµενης συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευόµενη από τον Πίνακα, (υπόδειγµα 1 του προσαρτήµατος III) όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο. β) Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκπόνηση της µελέτης συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της οµάδας. γ) Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας (υπόδειγµα 2 του προσαρτήµατος III). δ) ήλωση του συντονιστή, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας µελετών και στην οποία να δηλώνει σε πόσες και ποιες µελέτες άσκησε παρόµοια καθήκοντα και εάν οι µελέτες αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα. Μορφοποιηµένo: Κουκκίδες και αρίθµηση

17 Για τα πρόσωπα της οµάδας µελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναµικό του διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου β, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης εργασίας µε τα άτοµα αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η παραπάνω Υπεύθυνη ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας (γραφείου µελετών), µε την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της οµάδας. εν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων.π.υ. ή συµφωνητικών.» Όπως προκύπτει από τα αναφερόµενα στην Προκήρυξη, στις εν λόγω Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη σχέση εργασίας, στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας, µεταξύ του ιαγωνιζόµενου και των µελών της Οµάδας Μελέτης και τίποτε περαιτέρω. Στις σχετικές Υπεύθυνες ηλώσεις που περιέχονται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του ιαγωνιζόµενου «Γεωτεχνική Θεµελιώσεων ΕΠΕ» και ειδικότερα στην Έκθεση σχετική µε την Οµάδα Μελέτης, αναφέρονται µε σαφήνεια τα ανωτέρω οριζόµενα στην Προκήρυξη. Εποµένως δεν προκύπτει ότι υφίσταται έλλειψη στα στοιχεία του φακέλου του εν λόγω ιαγωνιζόµενου. Επιπροσθέτως, σχετικά µε τον επίκληση του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν.3316/2005, σηµειώνεται καταρχήν ότι το εν λόγω άρθρο αναφέρει τα εξής : «3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας από την εκτέλεση της σύµβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας, αν η αποχώρηση οφείλετε σε σπουδαίο λόγο...» Από τα ανωτέρω προκύπτει η υποχρέωση του Αναδόχου να απασχολήσει τη συγκεκριµένη Οµάδα Μελέτης για την υλοποίηση της σύµβασης. Εποµένως, ακόµα και η εφαρµογή του άρθρου 31, παρ. 3 του Ν. 3316/2005 δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα της αξιολόγησης της Επιτροπής ιαγωνισµού που δίδεται στο Πρακτικό ΙΙ.

18 Βάσει των ανωτέρω συνάγεται αβίαστα ότι οι ισχυρισµοί του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» για την ακύρωση του Πρακτικού ΙΙ είναι αβάσιµοι και ανίσχυροι. Κατά συνέπεια, η γνώµη της Επιτροπής του ιαγωνισµού είναι ότι η ένσταση του εν λόγω ιαγωνιζόµενου είναι απορριπτέα. 2. Ως προς την από και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2338/ ένσταση του ιαγωνιζόµενου «Α..Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», σηµειώνονται τα εξής : Σηµείο 1. Κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων, η Επιτροπή ιαγωνισµού εντόπισε τα συγκεκριµένα δυσµενή στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», τα οποία επισηµαίνονται στην εν λόγω ένσταση και τα αξιολόγησε κατάλληλα, προσδιορίζοντας αντίστοιχα τη βαθµολογία ως προς το 1 ο κριτήριο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς. Σηµείο 2. Κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων, η Επιτροπή ιαγωνισµού εντόπισε τα συγκεκριµένα δυσµενή στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», τα οποία επισηµαίνονται στην εν λόγω ένσταση και τα αξιολόγησε κατάλληλα, προσδιορίζοντας αντίστοιχα τη βαθµολογία ως προς το 2 ο κριτήριο α υποκριτήριο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς. Βάσει των ανωτέρω συνάγεται αβίαστα ότι οι ισχυρισµοί του ιαγωνιζόµενου «Α..Φ. Σύµβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ» ως προς τα δυσµενή στοιχεία του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς του ιαγωνιζόµενου «Ε ΑΦΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή ιαγωνισµού και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 112/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 18-12-2006 Αριθµ. πρωτ. 52294/ΕΥ &ΠΤΣ3089 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα