ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ"

Transcript

1 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη Ετήσια Οικονομική έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων» την 10 Ιουλίου 2013 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση wwwrolcogr Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων Αθανάσιος Ε Σουρουλίδης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένος Σύμβουλος ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE ΑΡΜΑΕ 766/02/Β/86/47(2011) ΑΡ ΓΕΜΗ

2 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμός σελίδας Ι ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 9 ΙΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 11 IV ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 12 V ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 13 VI ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 14 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ 15 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 17 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 18 4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 26 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 40 2

3 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Ι ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/ /12/2012 Κύριοι Μέτοχοι, Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01/01/ /12/2012 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε Σημειώνεται ότι η παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σε σχέση με τα αποτελέσματα, την εν γένει κατάσταση της εταιρείας και τις προοπτικές αυτής, θέτουμε υπ όψιν σας τα ακόλουθα: Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ύφεση καθώς και όλα τα κύρια μακροοικονομικά στοιχεία της Ελληνικής οικονομίας σημείωσαν πολύ χειρότερες επιδόσεις από τις προβλέψεις τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων εμπειρογνωμόνων Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 650% θεωρείται ικανοποιητική, τηρουμένων των αναλογιών, ενώ η μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων της συνεχίστηκε και κατά την χρονιά που πέρασε Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά ποσοστό 32% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων βελτιώθηκαν κατά ποσοστό 22,33%, τα δε αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν κατά ποσοστό 10,71% και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σημείωσαν βελτίωση κατά ποσοστό 11,75% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2011 Η εμπιστοσύνη της Διοίκησης στις προοπτικές της επιχείρησης συνετέλεσε στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 εκατ στην κλειομένη χρήση και 1,550 εκ στην προηγούμενη χρήση 2011 Για τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης αναφέρουμε τα κάτωθι: 3

4 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Α1 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τα οικόπεδα, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία, ανέρχονται σε ,00 Τα κτήρια, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία, ανέρχονται σε Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των μηχανημάτων ανέρχεται σε ,53 Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των μεταφορικών μέσων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 92233,94 Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός των γραφείων της εταιρείας έχουν αναπόσβεστη αξία ,60 Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία έχουν αναπόσβεστη αξία ,29 Α2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα αποθέματα που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι αυτά που προέκυψαν από την διενεργηθείσα φυσική απογραφή κατά την 31/12/2012 και ανέρχονται σε ,44 Οι απαιτήσεις που ανέρχονται στο ποσό των ,03 προέρχονται από τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας Α3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Η Καθαρή Θέση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,06 Δεν συντρέχει λόγος σχηματισμού περαιτέρω προβλέψεων πέραν των ήδη σχηματισθέντων Οι υποχρεώσεις μακροπρόθεσμης λήξης ανέρχονται σε ,76 Οι υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμης λήξεως ανέρχονται στο ποσό των ,73 Η εταιρεία είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της όποτε καταστεί αναγκαίο διατηρώντας την καλή φήμη της στην αγορά Α4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ,17 και είναι αυξημένος κατά 6,50% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε, ,76 και είναι αυξημένο κατά 11% περίπου από την προηγούμενη χρήση, ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε ,41 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως και ερευνών και ανάπτυξης ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ,03 και είναι μειωμένα κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 4

5 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Μετά και τον συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων το καθαρό αποτελέσματα είναι ζημία, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ,38 ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν πάλι ζημίες και ανερχόταν σε ,97 Μετά και τον φόρο εισοδήματος, οι συνολικές ζημίες ανέρχονται στο ποσό των ,00 και στη χρήση 2011 σε ,93 Α5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 31/12/ /12/2011 Σχόλια Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 27,32% 28,38% Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 72,68% 71,62% Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 58,15% 60,58% Οι παρακείμενοι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό Ο παρακείμενος δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού 63,23% 62,27% Οι παρακείμενοι δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Παθητικού 36,77% 37,73% Εταιρίας Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 50,59% 52,68% Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 59,21% 62,58% Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος Ενεργητικού Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων /Σύνολο εσόδων -25,06% -31,30% Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια -20,20% -22,21% Μικτά Αποτελέσματα /Σύνολο Εσόδων 11,24% 15,03% Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά έσοδα Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρίας 5

6 Β ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2012 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (GOING CONCERN) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί παρατίθενται αναλυτικά στην Σημείωση 3 των Επεξηγηματικών Σημειώσεων (Notes) που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων Γ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ H ύφεση της Ελληνικής οικονομίας και η σημαντική έλλειψη ρευστότητας του Τραπεζικού συστήματος θα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον και την επόμενη χρονιά Ο κλάδος των απορρυπαντικών και καθαριστικών προβλέπεται να καταγράψει μικρή πτώση σε όγκο, αλλά σχετικά μεγαλύτερη πτώση σε αξία λόγω της συνεχιζόμενης προσφοράς μεγάλων και τακτικών εκπτώσεων από τις πολυεθνικές εταιρείες και την στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με χαμηλότερη τιμή και σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μέσα στο περιβάλλον που προαναφέραμε, η στρατηγική της εταιρείας για το λανσάρισμα της οικονομικής σειράς Acti Fresh & Clean, που ολοκληρώθηκε το 2012, θα προσφέρει σημαντική υποστήριξη στη επίτευξη των στόχων της χρονιάς Στο τομέα της παραγωγής για λογαριασμό τρίτων, ο οποίος μετατρέπεται στον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Rolco, η παραγωγή προϊόντων HENKEL θα καλύψει τις συνολικές ετήσιες ανάγκες της για Ελλάδα και Κύπρο (συγκριτικά με το τελευταίο μόνο τετράμηνο 2012), ενώ η νέα σύμβαση με την Unilever, που αρχικά προβλέπει κάλυψη μέρους των αναγκών της για την Ελληνική αγορά, προσθέτει νέους όγκους παραγωγής από τον Ιούλιο 2013 Ο συνολικός όγκος παραγωγής θα είναι διπλάσιος σε σχέση με το 2012, εξασφαλίζοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας Δ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαιτέρους κινδύνους περάν των εξής: (1) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι πολύ μικρός γιατί η εταιρεία έχει ελάχιστες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλο νόμισμα εκτός του Ευρώ 6

7 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (2) Κίνδυνος επιτοκίου Τα έσοδα και οι χρηματικές ροές από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς καθώς ή Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε τράπεζες, που να φέρουν τόκο Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά με το δανεισμό της Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών από επιτόκια Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο εύλογης αξίας από επιτόκια Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση Η χρηματοδότηση της εταιρείας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων (3) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από την εταιρία, εφαρμόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό (4) Κίνδυνος Ρευστότητας Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση και πάντα με όσο δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος του δανεισμού Ε ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα Η επιχειρηματική παρουσία της εταιρείας στην παρούσα φάση κρίνεται ικανοποιητική ΣΤ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως έχει καταβληθεί από μετόχους ποσό που προορίζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που προβλέπεται να αποφασισθεί και ολοκληρωθεί με απόφαση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 2013 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Μετά από τα παραπάνω κκ μέτοχοι, σας προτείνουμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, της εταιρικής χρήσεως ) και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/12 31/12/12 Επίσης να εκλέξετε τους Ελεγκτές της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/ /12/2013 καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους 7

8 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ, 1/07/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ Ε ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΝΗ Α ΓΕΩΡΓΑ ΑΔΤ Π ΑΔΤ ΑΑ ΑΔΤ ΑΒ Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνουμε ότι η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από 6 (έξι) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην από 9/7/2013 Έκθεση Ελέγχου μας MonDay Παπακυριακου Ορκωτοί Ελεγκτές αε Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νεοφύτου Δούκα 8, Αθήνα ΑΜ ΣΟΕΛ 112 Κωνσταντίνα ΔΚαψάλη Ανεξάρτητο μέλος της DFK International ΑΜ ΣΟΕΛ

9 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κκ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ROLCO BIANIΛ ΑΕ» Έκθεση επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ROLCO BIANIΛ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης 9

10 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ROLCO BIANIΛ ΑΕ» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του ΚΝ 2190/1920 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013 MonDay Παπακυριακου Ορκωτοί Ελεγκτές αε ΑΜ ΣΟΕΛ 112 Νεοφύτου Δούκα 8 ΤΚ Αθήνα Ανεξάρτητο μέλος της DFK International Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κωνσταντίνα Δ Καψάλη ΑΜ/ΣΟΕΛ:

11 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις , ,20 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,33 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , ,74 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , ,16 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , ,88 Λοιπές Απαιτήσεις , ,19 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,12 Σύνολο Ενεργητικού , ,86 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά εύλογης αξίας , ,13 Λοιπά αποθεματικά , ,81 Αποτελέσματα Εις Νέον ( ,88) ( ,75) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,19 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , ,69 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,35 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,30 Προβλέψεις φόρων , ,08 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,50 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,92 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,98 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις , ,29 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , ,55 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση , ,77 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,16 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,75 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,67 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,86 11

12 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ IV ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις , ,47 Κόστος Πωληθέντων ( ,76) ( ,43) Μικτό Κέρδος , ,04 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,33 Έξοδα διάθεσης ( ,26) ( ,81) Έξοδα διοίκησης (842182,51) (672824,23) Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης (3263,26) 0,00 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 419 (90401,31) (91193,95) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ,36) ( ,62) Χρηματοοικονομικά Έσοδα , ,86 Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ,45) ( ,21) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων ( ,38) ( ,97) Φόρος εισοδήματος , ,04 Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων (Α) ( ,00) ( ,93) Λοιπά συνολικά έσοδα Αναβαλλόμενοι φόροι (359585,12) 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (359585,12) 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+ (Β) ( ,12) ( ,93) 12

13 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ V ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου , , , ,54 ( ,82) ,13 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 2011 ( ,93) ( ,93) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου , , , ,54 ( ,75) ,20 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου , , , ,54 ( ,75) ,20 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 2012 ( ,12) ( ,12) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου , , , ,54 ( ,87) ,07 13

14 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ VI ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων ( ,38) ( ,97) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,00 Προβλέψεις 42121, ,88 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,35 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ,28) ( ,41) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , ,79 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,38 (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,07) ( ,21) Καταβεβλημένοι φόροι , ,32 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,79) ,13 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (94991,97) (173878,23) Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (719766,29) ( ,36) Τόκοι εισπραχθέντες 95411, ,86 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (719346,83) ( ,73) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ( ,71) ( ,60) Μερίσματα πληρωθέντα (Διανομή αποθεματικού) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,29 (81557,60) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (306509,33) (150488,20) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης , ,09 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης , ,89 14

15 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία «ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων» ιδρύθηκε το 1948 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με Αριθμό Μητρώου 766/02/Β/86/47(2011) και ΑΡ ΓΕΜΗ Η έδρα της Εταιρείας,όπου είναι το εργοστάσιο και τα κεντρικά της γραφεία, βρίσκεται στην οδό Αγ Άννης 111 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών αγαθών όπως ειδών σαπωνοποιίας και προϊόντων απορρυπαντικών και καλλυντικών Τα κυριότερα brands της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Σήμερα η ROLCO αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών στην Ελλάδα 15

16 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 11 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: - Αθανάσιος Έκτορος Σουρουλίδης ΠρόεδροςΔΣ&ΕντεταλμένοςΣύμβουλος - Ιάσων Έκτορος Σουρουλίδης Διευθύνων Σύμβουλος - Ελένη Γεώργα Εντεταλμένη Σύμβουλος - Ευστράτιος Έκτορος Σουρουλίδης Εντεταλμένη Σύμβουλος - Κίμων Έκτορος Σουρουλίδης Σύμβουλος - Νικόλαος Ιωάννης Φωτίου Σύμβουλος - Σταύρος Παναγιώτου Δήμας Σύμβουλος - Παναγιώτα Νεοφύτου Ευθυμιάδου Σύμβουλος - Νικόλαος Παύλου Θεοδωράκης Σύμβουλος Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012 και η διάρκειά του είναι τριετής και λήγει της ΜΕΤΟΧΕΣ Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 13 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη 14 ΕΠΙΔΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η Εταιρεία πρόκειμένου να εξασφαλίσει απαίτηση της από πελάτη της ύψους εχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης στην Ιδιόκτητη Αποθήκη του παραπάνω πελάτη συνολικού ποσού ,00 με την υπ αριθμόν 2139/2009 απόφαση του πρωτοδικείου Ρόδου Έχει ασκηθεί από τον πελάτη αίτηση ανακοπής που εκδικάζεται την 23/4/2015 Απαίτηση ποσού ευρώ από πελάτη που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με την 802/ απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών η εταιρεία έχει αναγγελθεί από και η απαίτησης επαληθεύτηκε κατά την 1/4/2013 Απαίτηση από πελάτη για ποσό έχει κατατεθεί αγωγή και η δικάσιμος είχε προσδιορισθεί την Η αγωγή δεν συζητήθηκε διότι επιτεύχθηκε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς Η εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές εκβάσεις των ανωτέρω επίδικων υποθέσεων έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισβαλείς απαιτήσεις που την 31/12/2012 ανερχόταν στο ποσό των Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας 15 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 16

17 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Η εταιρία ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2008 Ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, για τις χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές Προς τούτο έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που την ανερχόταν στο ποσό των ευρώ Από τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ 5 Ν 2238/1994 Ο έλεγχος της χρήσεως 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις) 16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το απασχολούμενο την 31 η Δεκεμβρίου 2012 προσωπικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 109 άτομα, ενώ την 31 η Δεκεμβρίου 2011 το προσωπικό της εταιρείας ανέρχονταν σε 136 άτομα 17 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι κύριοι Ιάσων Σουρουλίδης και Ευστράτιος Σουρουλίδης έλαβαν κατά το έτος 2012 όπως και στην χρήση 2011 το ποσό των και αντίστοιχα 18 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως έχει καταβληθεί από μετόχους ποσό ,29 που προορίζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που προβλέπεται να αποφασισθεί και ολοκληρωθεί με απόφαση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ» την 31η Δεκεμβρίου 2012 (ημερομηνία μετάβασης η 1η Ιανουαρίου 2008) καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (GOING CONCERN) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών Επίσης απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα 17

18 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 31 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, πλην των οικοπέδων και κτιρίων, απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωση Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων Για τα οικόπεδα και κτίρια, η Εταιρεία έχει αποφασίσει να ακολουθεί για την επιμέτρηση τους, την μέθοδο της αναπροσαρμογής, όπως αυτή προβλέπεται από την παράγραφο 31 του ΔΛΠ 16 Συνεπώς, στις οικονομικές καταστάσεις τα οικόπεδα και κτίρια θα απεικονίζονται στις εύλογες αξίες τους κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, όπως αυτές προκύπτουν από εκθέσεις εκτίμησης επαγγελματιών εκτιμητών, μειωμένες με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης Αναπροσαρμογές θα γίνονται αρκετά τακτικά ούτως ώστε η λογιστική αξία να μη διαφέρει σημαντικά από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων Η εκάστοτε θετική διαφορά λόγω επανεκτίμησης σχηματίζει «Αποθεματικό Αναπροσαρμογής» στα Ιδία Κεφάλαια Το αποθεματικό αυτό αυξάνεται με κάθε μετέπειτα θετική επανεκτίμηση ενώ μειώνεται αντίστοιχα με κάθε αρνητική μέχρι εξαντλήσεώς του Σε περίπτωση μόνιμης απομείωσης της αξίας του ακινήτου ή αρνητικών διαφορών επανεκτίμησης που οδηγούν στην εξάντληση του σωρευμένου αποθεματικού, οποιαδήποτε περαιτέρω ζημιά θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα Τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής ανά κατηγορία παγίου έχει ως ακολούθως: Περιγραφή Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής (σε έτη) Κτίρια 50 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα 9 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 20 Εξοπλισμός Η/Υ 4-7 Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 18

19 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 32 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως εφόσον κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του 33 ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (α) Σήματα Δεν υπάρχουν σήματα και άδειες που έχουν αποκτηθεί από τρίτους Τα έξοδα για την κατοχύρωση σημάτων και αδειών καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων όταν πραγματοποιούνται (β) Λογισμικό Η αξία με βάση την οποία κεφαλαιοποιείται το αποκτηθέν λογισμικό, είναι ίση με το κόστος που απαιτήθηκε για την αγορά και λειτουργία του Το κόστος αποσβένεται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του λογισμικού (και η οποία δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε έτη) Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση των λογισμικών προγραμμάτων καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται 34 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής Τα χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν μεταβλητών εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση 35 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 36 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 19

20 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ AE Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας, τις τραπεζικές καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου Οι τραπεζικές καταθέσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ αποτιμώνται με την ισοτιμία τους κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με βάση το δελτίο της ΕΚΤ και οι όποιες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης 37 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης 38 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (α) Αποθεματικά εύλογης αξίας Καταχωρούνται οι μεταβολές στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (οικοπέδων και κτιρίων) (β) Λοιπά Αποθεματικά Η εταιρία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία Περί Ανωνύμων Εταιριών άρθρο 44 του ΚΝ 2190/1920 να μεταφέρει το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών της σε Τακτικό Αποθεματικό μέχρις ότου τα συσσωρευμένα αποθεματικά να ισούται με το 1/3 του καταβλημένου (κοινού) μετοχικού κεφαλαίου Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Τα αφορολόγητα αποθεματικά και τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη Τα εν λόγω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά 39 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου H διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 310 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 20

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 7939/01ΔΤ/Β/86/153 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ 150 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 152

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα