Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009"

Transcript

1 Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009

2 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού, προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Global expert in cables and cabling systems Nexans Ελλάς Α.Β.Ε., Έδρα Αθήνα: Λεωφ. Μεσογείων 15 Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/B/86/06, Α.Φ.Μ Εργοστάσιο: Αγία Μαρίνα, Στυλίδα Φθιώτιδας Τηλ: Fax: Εμπορικό Τμήμα: Μπιχάκη 21, Άγ. Ι. Ρέντης, Αττική Τηλ: Fax: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: GOSPEL CREATIVE

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ _ 02 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ _ 03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ _ 04 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ _ 06 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ _ 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 _ 15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ _ 19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2009 _ 20

4 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο Francis KRÄHENBÜHL ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτριος ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Giuseppe BORRELLI ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Γεώργιος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Δημήτριος ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Τακτικός Ελεγκτής Δημήτριος ΣΟΥΡΜΠΗΣ Ορκωτοί Ελεγκτές PRICEWATERHOUSECOOPERS 02

5 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κατά τη διάρκεια του 2009 το Οικονομικό Περιβάλλον επιδεινώθηκε περαιτέρω ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της χρηματοοικονομικής κρίσης που άρχισε το β εξάμηνο Η βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελληνική και η Παγκόσμια οικονομία επηρέασαν αρνητικά τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της Εταιρείας μας Nexans Ελλάς. Αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η Nexans Ελλάς κατέστρωσε έγκαιρα μία επιχειρηματική στρατηγική, με στόχο την προσαρμογή του μεγέθους της στις νέες τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία υλοποίησε ταχύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού της σε αναλογία με τον όγκο παραγωγής. Συγχρόνως, εφαρμόζοντας συνετή οικονομική διαχείριση μείωσε αποτελεσματικά τις ανάγκες της για κεφάλαιο κίνησης και συνακόλουθα την επιβάρυνσή της από τα χρηματοοικονομικά έξοδα. Επίσης, μείωσε δραστικά και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης. Παράλληλα, η θέση του Ομίλου και της Εταιρείας ενισχύεται με επενδύσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη υποδομών για ενεργειακά καλώδια. Τα στελέχη πωλήσεων της εταιρείας αναπτύσσουν έντονη κινητικότητα με σκοπό να διερευνήσουν νέες δυνατότητες εξαγωγών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας είναι να ξεπερασθεί με επιτυχία η τρέχουσα δυσμενής συγκυρία στην Παγκόσμια Οικονομία και υπολογίζουν να έχουν ενισχύσει τη θέση τους για το μέλλον. Francis Krähenbühl Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 03

6 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εκατομμύρια ευρώ) Πωλήσεις 68,0 115,8 Κέρδη/(Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως (1,5) 4,3 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (2,0( 2,9 % επί πωλήσεων (2,9%) 2,5% Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) Χρήσεως μετά από Φόρους (2,0) 2,4 % επί πωλήσεων (2,9%) 2,2% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (εκατομμύρια ευρώ) , ,3 44,8 35,6 32, ,4 2, ,9 ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 04

7 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εκατομμύρια ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως παγίων 43,5 41,3 Αποσβέσεις (24,4) (22,9) Καθαρή αξία παγίων 19,1 18,4 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 32,7 38,3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51,8 56,7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 7,7 7,7 Αποθεματικά 16,5 16,5 Κέρδη/Ζημίες εις νέο 4,6 7,5 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28,8 31,7 Προβλέψεις 3,4 4,6 Υποχρεώσεις 19,6 20,4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 51,8 56,7 05

8 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06 Κατόπιν της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 4 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Life Gallery Athens» στην Εκάλη Αττικής, Θησέως , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ. 6. Εκλογή νέων μελών του Διοκητικού Συμβουλίου. Οι κ. μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, Αθήνα, τηλ & fax ). Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα. Αθήνα, 20 Απριλίου 2010 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 06

9 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2009 Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας μας κατά τη χρήση 2009 ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τη χρήση του Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον διαμορφώθηκε πολύ πιο δύσκολο από το αναμενόμενο συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης που άρχισε το τέταρτο τρίμηνο του Αυτή η κρίση έπληξε σοβαρά τις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία μας με συνέπεια την δραστική μείωση της ζήτησης. Το ύψος των πωλήσεων του έτους, σε τρέχουσες τιμές μετάλλων, ανήλθε σε 68 εκατομμύρια Ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 41,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αν ληφθεί υπόψη σταθερή βάση υπολογισμού των τιμών των μετάλλων, η μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν 34,6%. Η Εταιρεία για να εξομαλύνει την επίπτωση των διακυμάνσεων στην τιμή αγοράς των μετάλλων και να παρουσιάσει την πραγματική εξέλιξη των πωλήσεων και μάλιστα σε περιόδους που παρουσιάζονται έντονες μεταβολές στις τιμές των μετάλλων, αναπροσαρμόζει το ύψος των πωλήσεων χρησιμοποιώντας σταθερή τιμή για τα βασικά μέταλλα, χαλκό και αλουμίνιο. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2009 Επί των 2008 Επί των Μεταβολή πωλήσεων πωλήσεων % Εσωτερικού ,4% ,3% -49,9% Εξωτερικού ,6% ,7% -27,6% Σύνολο % % -41,3% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μεταβολή % Εσωτερικού ,1% Εξωτερικού ,4% Σύνολο ,6% Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 η Εταιρεία εκτέλεσε σειρά παραγγελιών από τις οποίες σπουδαιότερες ήσαν: Στη γενική εγχώρια αγορά για καλώδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καλώδια οπτικών ινών. Προς τη ΔΕΗ για καλώδια ενεργείας χαμηλής και μέσης τάσης. Προς τον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού και οπτικών ινών. Στις αγορές του εξωτερικού: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι πωλήσεις στη Γενική Εσωτερική Αγορά παρουσίασαν αισθητή μείωση λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα των κατασκευών και παρά την ικανοποιητική ανάπτυξη στην κατασκευή υποδομών για αιολική ενέργεια. Οι τιμές κατήλθαν σε άκρως χαμηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις της Εταιρείας στη ΔΕΗ παρουσίασαν πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως κατά τους πρώτους μήνες του 2009, ενώ και οι πωλήσεις στον ΟΤΕ παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα από το Οι πωλήσεις προς το Εξωτερικό σημείωσαν αισθητή μείωση λόγω της ύφεσης. 07

10 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ Οι τιμές των πρώτων υλών, αλλά κυρίως των βασικών μετάλλων -χαλκού και αλουμινίου- κατά τη διάρκεια της χρήσης παρουσίασαν σταθερή τάση ανόδου κυρίως στο β εξάμηνο του Πάντως η πάγια τακτική που ακολουθεί η Εταιρεία να καλύπτει τους κινδύνους που προέρχονται από τις αυξομειώσεις των χρηματιστηριακών μετάλλων, χαλκού και αλουμινίου, συνδέοντας άμεσα τις τιμές αγοράς των μετάλλων αυτών με τις τιμές πώλησης προς τους πελάτες, διασφάλισε σε μεγάλο βαθμό τόσο την ομαλή εξέλιξη του ύψους των πωλήσεων της Εταιρείας όσο και τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους στο επιδιωκόμενο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας κατά την διάρκεια του έτους, η οικονομική διαχείριση υπήρξε σε υψηλό βαθμό αποτελεσματική ως προς τη μείωση των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και τη διατήρηση των δανειακών κεφαλαίων σχεδόν στο επίπεδο του Στη χρήση 2009 οι μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις του Εργοστασίου μας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, πλήρως εκσυγχρονισμένες με μηχανήματα υψηλής απόδοσης και δυνατότητα παραγωγής νέων τύπων καλωδίων, λειτούργησαν ικανοποιητικά. Επίσης, τα κέντρα διανομής της Εταιρείας τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και τα τέσσερα υποκαταστήματα της Εταιρείας σε Αττική (Μπιχάκη 21, Αγ. Ι. Ρέντης), Θεσσαλονίκη (Κυπρίων Αγωνιστών 25), Κρήτη (ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου) και Ρόδο (Λεωφόρος Ρόδου-Λίνδου) διατήρησαν την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση της πελατείας καθ όλη τη χρήση του OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά τη χρήση 2009 σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ανήλθαν σε 68 εκατομμύρια Ευρώ σε σύγκριση με 116 εκατομμύρια Ευρώ το τη χρήση 2009 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1,5 εκατομμύριο Ευρώ, ίσο προς 3,1% επί του κύκλου εργασιών (σε σταθερές τιμές μετάλλων), έναντι 4,3 εκατομμυρίων ευρώ για το Το αρνητικό λειτουργικό περιθώριο του 1,5 εκατομμυρίου Ευρώ οφείλεται κυρίως στον μειωμένο κύκλο εργασιών του έτους 2009 και την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης ποσού 900 χιλιάδων Ευρώ και τούτο παρά τη μείωση των δαπανών Διοίκησης και Διάθεσης κατά 944 χιλιάδες Ευρώ έναντι του Σημειώνεται ότι η εταιρεία αποφάσισε την εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης της οργανωτικής και λειτουργικής δομής της, προβλέποντας δαπάνη της τάξης των 900 χιλιάδων ευρώ για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης, πέραν της νομίμου, στο προσωπικό που διατύπωσε αίτημα για αποχώρηση. Αυτοί ήταν κυρίως οι εργαζόμενοι που βρίσκονται πλησιέστερα προς την συνταξιοδότηση αλλά και το προσωπικό που απασχολεί- Οι ζημίες προ φόρων της χρήσης 2009 ανήλθαν σε 1,9 Εκατομμύρια Ευρώ έναντι κερδών 2,9 εκατομμυρίων Ευρώ κατά το Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Nexans χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής επίδοσης κάθε Εταιρείας του, τον δείκτη του «λειτουργικού περιθωρίου» ο οποίος ισοδυναμεί με το καθαρό κέρδος προ τόκων και φόρων εκφρασμένο σε ποσοστό επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων. Το λειτουργικό περιθώριο της Εταιρείας για 08

11 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μεταβολή % Πωλήσεις σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ,3% Πωλήσεις σε σταθερές τιμές μετάλλων ,6% Καθαρά κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων 0,0% 7,5% -99,3% Λειτουργικό περιθώριο (Ζημίες)/Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων -3,1% 5,6% -154,8% (Καθαρές Ζημίες)/Καθαρά κέρδη προ φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές μετάλλων -2,9% 2,5% -215,7% Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων -3,9% 3,8% -204,0% το σε γραμμές παραγωγής προϊόντων για τα οποία η ζήτηση έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία αφού ο αριθμός του προσωπικού την ανήλθε σε 193 άτομα σε σχέση με 237 άτομα την Το πρόγραμμα αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στο ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ AΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Ρευστότητα 1,60 1,76 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) Kεφαλαιακά Διαθέσιμα 0,80 0,79 (Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Κίνησης Αποθεμάτων σε ημέρες (Αποθέματα/Πωλήσεις) χ 365 ημέρες Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -7,0% 7,5% (Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ημέρες (Απαιτήσεις/Πωλήσεις) χ 365 ημέρες Το κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρείας παρουσιάζει καθαρή μείωση της τάξης των χιλιάδων Ευρώ ως αποτέλεσμα της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας, αλλά και της συνετής διαχείρισης των απαιτήσεων και αποθεμάτων κατά την τρέχουσα χρήση. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώθηκε κατά χιλιάδες Ευρώ. Οι βασικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας έχουν ως εξής: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αποτελεί πρώτιστο καθήκον όλων των εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο Nexans η ανάπτυξη υψηλού αισθήματος κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. Η επαγγελματική συμπεριφορά, η εντιμότητα και η αμεροληψία είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων, των υπαλλήλων, των συνεργατών μας και γενικότερα της κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος Nexans ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες που σημάδεψαν την χρονιά που πέρασε. Κατ αρχήν ο Όμιλος προσχώρησε και υπέγραψε το «Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών» (United Nations Global Compact 09

12 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ pact.org) που αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων στο οποίο οι επιχειρήσεις προσχωρούν εθελοντικά. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες (Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασιακές Συνθήκες, Περιβάλλον και Καταπολέμηση Διαφθοράς) και περιλαμβάνει δέκα Αρχές. Επίσης, ο Όμιλος ανέλαβε μία ακόμα πρωτοβουλία. Συμμετέχει στο πρόγραμμα αναδάσωσης της περιοχής Unchindile-Mapanda στη Τανζανία το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ως αντιστάθμισμα των εκατομμυρίων χιλιομέτρων σε πτήσεις που είναι αναγκασμένοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου να διανύουν κάθε χρόνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Για την πρωτοβουλία του αυτή ο Όμιλος είναι ο πρώτος σε Ευρωπαϊκή χώρα που έλαβε την πιστοποίηση Carbon Neutral Green flight. Στη συνέχεια ο Όμιλος εξέδωσε τον «Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς» ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την επαγγελματική συμπεριφορά που υιοθετεί τα υψηλότερα κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στον Κώδικα προσχώρησαν όλες οι εταιρείες του Ομίλου και φυσικά η Nexans Ελλάς. Οι επιδόσεις της Nexans Ελλάς στις διάφορες ενότητες του Κώδικα, κατά το 2009, υπήρξαν ικανοποιητικές και έχουν, περιληπτικά, ως ακολούθως: Ανθρώπινα Δικαιώματα: Η εταιρεία δεν επιτρέπει κανενός είδους διάκριση που έχει σχέση με την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, τις ερωτικές προτιμήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικά όργανα. Συνθήκες Εργασίας: Πρώτη προτεραιότητα για τη Nexans Ελλάς αποτελεί η διασφάλιση εργασιακού περιβάλλοντος με τις υψηλότερες προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας. Η εταιρεία ανακήρυξε το 2009 ως «Έτος ασφάλειας στο Εργοστάσιο» και ευτύχησε να αποφύγει ατυχήματα κατά την περίοδο αυτή. Το εργοστάσιο διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, ενώ λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που απαρτίζεται από εκπροσώπους των εργαζομένων. Η εταιρεία καταδικάζει κάθε μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας και απαιτεί και από τους προμηθευτές και υπεργολάβους της να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Η εταιρεία οργανώνει συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης, ενώ η αξιολόγηση και η προαγωγή των εργαζομένων γίνεται αξιοκρατικά, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους. Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με τη διοίκηση του συνδικαλιστικού σωματείου του εργοστασίου, στο οποίο συμμετέχει περίπου το μισό προσωπικό της εταιρείας, και σεβόμενη την απόφαση του να προσφύγει στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τον καθορισμό των αμοιβών για το 2009 προχώρησε στην πλήρη εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης. Περιβάλλον: Η εταιρεία με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της για προστασία του περιβάλλοντος και για βιώσιμη ανάπτυξη, ανέπτυξε από ετών και 10

13 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 εφαρμόζει με συνέπεια σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που ελέγχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου Nexans σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους και για το οποίο της έχει απονεμηθεί το σήμα EHP (Environment Highly Protected). Στα πλαίσια αυτού του συστήματος η Nexans Ελλάς λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και πραγματοποιεί κατάλληλες επενδύσεις ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ασφαλή και άριστης ποιότητας και οι παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται να μην ενέχουν κίνδυνο ρύπανσης για το περιβάλλον. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας, ενώ όλα τα απορρίμματα υλικών και συσκευασιών που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία παραδίδονται σε εξειδικευμένες εταιρείες και οδηγούνται στην ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση και με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και παράλληλα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του κανονισμού REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην προστασία από χημικές τοξικές ουσίες και της οδηγίας RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην περιεκτικότητα των βαρέων μετάλλων στα προϊόντα της εταιρείας. Ακόμη η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στα πλαίσια του ΣΕΒ. Άλλα μέτρα: Η Nexans Ελλάς δεσμεύεται και υιοθετεί κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς ώστε να προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να μην εμπλέκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού ή περιπτώσεις νόθευσης του ανταγωνισμού. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Έτσι απαγορεύεται στους υπαλλήλους η προσφορά και λήψη δώρων, φιλοδωρημάτων και κάθε είδους εξυπηρετήσεων που έχουν σχέση με τις οικονομικές δοσοληψίες της εταιρείας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται σε όλους τους συναλλασσόμενους, πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους και λοιπούς συνεργάτες με σεβασμό, εντιμότητα, διαφάνεια και εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία διαχειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλα τα προσωπικά στοιχεία που της εμπιστεύονται οι υπάλληλοι και συνεργάτες της. Τέλος, η Nexans Ελλάς εγγυάται ίση μεταχείριση για όλους τους μετόχους της, πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευόμενων οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών και έχει θεσπίσει ρητή απαγόρευση εκμετάλλευσης της εσωτερικής πληροφόρησης από οιονδήποτε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Είναι αναμφίβολο ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ασταθές καθ όλη τη διάρκεια του 2009, τα δε αποτελέσματα των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που προσέφεραν ορισμένες χώρες έγιναν εμφανή προς το τέλος του Παρόλα αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από εκείνα της περιόδου πριν από την κρίση. Στα πλαίσια αυτά η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της Ne- 11

14 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ xans Ελλάς αντικατοπτρίζουν τη βαθιά ύφεση που διέρχεται η Ελληνική και η παγκόσμια οικονομία. Η Εταιρεία Nexans Ελλάς έχοντας καταστρώσει επιχειρηματική στρατηγική, αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με στόχο την προσαρμογή του μεγέθους της, κατάφερε να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε ανεκτό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά υλοποίησε ταχύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού της σε αναλογία με τον όγκο παραγωγής. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες Η Nexans Ελλάς, ως μέλος του Ομίλου Nexans, ανήκει στη γεωγραφική ζώνη της Ευρώπης του Ομίλου και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις συγγενείς επιχειρήσεις με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι στόχοι της Εταιρείας και του Ομίλου παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στους αναπτυσσόμενους τομείς των καλωδίων ενέργειας - μεταφοράς, διανομής, εγκαταστάσεων, αλλά και στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - όπου διαφαίνονται ισχυρές προοπτικές βελτίωσης των μεγεθών κατά το β εξάμηνο του Η επιστροφή στα επίπεδα όγκου πωλήσεων του 2008 κυρίως για τα καλώδια των οικοδομικών εγκαταστάσεων και τα καλώδια για βιομηχανικές χρήσεις είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση του λειτουργικού κέρδους της Εταιρείας. Ήδη αναμένεται ο όγκος παραγωγής που προορίζεται για τη ΔΕΗ να επανέλθει στα προ του 2009 επίπεδα, δεδομένου ότι η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξία στην οποία έχει ανατεθεί η κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ σε καλώδια διανομής για το Ομοίως η εταιρεία έχει αναλάβει σύμβαση του ΟΤΕ για οπτικά καλώδια που αφορούν ανάγκες της διετίας Όμως δεν προβλέπεται ανάθεση από τον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού, αφού ο Οργανισμός έχει αποφασίσει την ανάθεση μεγάλου μέρους αυτών των προμηθειών σε κατασκευαστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό πλεονέκτημα για τη Nexans Ελλάς αποτελεί το πλήρως εκσυγχρονισμένο εργοστάσιό της στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, οι άρτια οργανωμένες Εμπορικές, Οικονομικές και Τεχνικές υπηρεσίες της και η συνεχής ανανέωση του έμψυχου στελεχιακού δυναμικού της. Η εταιρεία έχει αξιοποιήσει και αφομοιώσει την τεχνογνωσία που προσφέρουν οι υπηρεσίες του Ομίλου Nexans και ήδη την εφαρμόζει με επιτυχία στο εργοστάσιο της Αγ. Μαρίνας Φθιώτιδας. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά στην εισαγωγή νέων αποδοτικότερων μεθόδων παραγωγής, την μείωση αναλισκόμενων υλικών και ενέργειας και την εισαγωγή οργανωτικών μεθόδων που επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των ανθρωπίνων πόρων. Σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αποτελεί η προώθηση νέων ειδικών τύπων καλωδίων, όπως τα καλώδια με αντοχή σε ειδικές συνθήκες (πυρκαγιάς, υψηλής θερμοκρασίας) καθώς και μικροκαλώδια οπτικών ινών. Επιπρόσθετα, σημαντικές επενδύσεις προηγμένης τεχνολογίας γίνονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας στο εργοστάσιο. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Το ύψος των επιβεβαιωμένων παραγγελιών στο τέλος του 2009 ήταν 15 εκατομμύρια Ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των παραγγελιών μας δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις από την απ ευθείας διάθεση των αποθεμάτων. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η αξία των επενδύσεων της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2009, ανήλθε στο ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 2,3 εκατομμυρίων για το Συγκριτικά, η αξία 12

15 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 των αποσβέσεών τους ανήλθε σε 1,5 εκατομμύριο Ευρώ. Ομίλου για το 2009 ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Εταιρεία παρέμειναν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του έτους. Οι επενδύσεις μας είναι προσανατολισμένες κυρίως στην παραγωγή νέων προϊόντων που απαιτούν οι αγορές και οι πελάτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν αναβάθμιση ή και αντικατάσταση υφισταμένων γραμμών παραγωγής. Σημαντικό τμήμα των επενδυτικών σχεδίων μας αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Εταιρεία μας συμμετέχει σε μόνιμη βάση στα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Nexans. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη στοχεύουν στην προώθηση νέων προϊόντων και στη βελτίωση των υφισταμένων τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τις τεχνικές εφαρμογής τους. Ακόμη αναπτύσσονται νέες τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής, ώστε αφ ενός να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αφ ετέρου να μελετηθεί και εισαχθεί η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Επίσης, ο Όμιλος έχει εκπονήσει σημαντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας που αφορούν επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στα εργοστάσια. Η Nexans Ελλάς συμμετέχει στα προγράμματα αυτά κάνοντας πλήρη χρήση της παρεχόμενης τεχνογνωσίας. Η συμμετοχή της Εταιρείας στο διεθνές πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ομίλου Nexans εδρεύει στη Λυών Γαλλίας όπου και έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2009 γεγονότα τα οποία δραστηριοτήτων του Ομίλου. θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που Η συμμετοχή μας σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα καλύπτει ακόμη τον τομέα έληξε την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα έρευνας αγοράς και πωλήσεων σε ορισμένες χώρες, γεγονός το οποίο έχει ως τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις. αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό των εταιρειών του Ομίλου σε αυτές τις ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ αγορές και την ενίσχυση των πωλήσεων. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι χρηματιστηριακοί δείκτες που αφορούν στη μετοχή της Εταιρείας μας Η συνολική δύναμη της Εταιρείας ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 193 έχουν ως εξής: Αριθμός Κοινών Ονομαστικών Μετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου κατά την 31 Δεκεμβρίου Τιμή μετοχής Ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου ,99 κατά την 31 Δεκεμβρίου ,20 Χρηματιστηριακή αξία σε εκατομ. Ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου ,34 κατά την 31 Δεκεμβρίου ,62 άτομα σε σύγκριση με 237 άτομα στο Υπενθυμίζουμε ότι η Nexans Ελλάς, κατά πάγια τακτική της, δεν πραγματοποιεί τέλος του Συνολικά κατά τη διάρκεια της χρήσεως αποχώρησαν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και δεν προβαίνει σε χρηματιστηριακές συναλλαγές. από την Εταιρεία 46 άτομα και προσελήφθησαν 2 νέοι εργαζόμενοι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα γήπεδα και κτήρια που ανήκουν στην Οι Οικονομικές Καταστάσεις της NE- 13

16 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ XANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη Χρήση 2009 παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος Απολογισμού. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού, και για τη σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπ όψη όλα τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα που αφορούν στην κρινόμενη χρήση. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της NE- XANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη χρήση που έληξε την έχουν ως εξής: Εκατομμύρια Ευρώ 2009 Πωλήσεις 68,04 Ζημία προ φόρων 1,97 Καθαρή Ζημία 2,00 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας για την εξαιρετική συνεργασία του. Κυρίως όμως ευχαριστεί τους Μετόχους και τους Πελάτες για την πλήρη και συνεχή εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία μας σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο 14

17 Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

18 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Έδρα: Μεσογείων 15, Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 (δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ) (Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε χιλ. ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζημίες) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.536) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.973) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.999) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (1.999) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) (0,326) 0,386 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( και αντίστοιχα) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.999) Διανεμηθέντα μερίσματα (920) (1.840) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης ( και αντίστοιχα)

19 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.973) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις (1.144) Συναλλαγματικές διαφορές (287) 61 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (6) (36) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Κέρδη)/Ζημίες αποτίμησης παραγώγων 264 (170) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (240) (6.999) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (496) (1.851) Καταβληθείσες αποζημιώσεις (976) (610) Καταβεβλημένοι φόροι (535) (916) Καταβολή φόρου από διαφορές φορολογικού ελέγχου (328) 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (2.210) (2.308) Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 10 0 Τόκοι εισπραχθέντες 6 36 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.194) (2.272) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων 0 (12.500) Μερίσματα πληρωθέντα (920) (1.855) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (714) (14.355) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 854 (226) Συναλλαγματικές διαφορές διαθεσίμων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

20 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: 1. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 και Τον Μάιο 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων από τον οποίο προέκυψαν διαφορές 328 χιλιάδων Ευρώ έναντι υφιστάμενης πρόβλεψης 250 χιλιάδων Ευρώ. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματισθεί από την Εταιρεία πρόβλεψη ποσού 100 χιλιάδων Ευρώ για την κάλυψη ενδεχόμενων πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων. 2. Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2009 ήταν 193 άτομα (237 άτομα την 31/12/2008). 3. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι ως εξής: (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) i) Έσοδα: ii) Έξοδα: iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 699 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: v) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 317 vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0 vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0 4. i) Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες διαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι, εκτιμούν ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τις εκκρεμείς υποθέσεις θα ανέλθουν στο ποσό των 143 χιλιάδων Ευρώ για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. ii) Το ύψος των προβλέψεων την 31/12/2009 έχει ως εξής: (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) - Έξοδα αναδιοργάνωσης: Επίδικες & υπό διαιτησία διαφορές: Λοιπές προβλέψεις: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Nexans S.A. ο οποίος μέσω της Nexans Participations SA, κατέχει το 71,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Nexans S.A. έχει έδρα το Παρίσι της Γαλλίας. 6. Η Εταιρεία συμμετέχει στις εξής κοινοπραξίες: α) Κοινοπραξία ATG Ελλάς Nexans Ελλάς ΑΒΕ Τηλεκαλώδια Γενική Καλωδίων Αφοί Ορφανίδη ΑΕΒΕ. Ποσοστό συμμετοχής της Nexans Ελλάς ΑΒΕ με 43 %, β) Κοινοπραξία Nexans Ελληνικά Καλώδια Fulgor ΔΕΗ /2007. Ποσοστό συμμετοχής της Nexans Ελλάς ΑΒΕ με 33 %. Τα έσοδα, έξοδα και λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των κοινοπραξιών που αφορούν στις εργασίες της Εταιρείας, καταχωρούνται και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 31. (Σημείωση 29 των Οικονομικών Καταστάσεων). 7. Η Εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση των τμημάτων και υπηρεσιών της με ορίζοντα ολοκλήρωσης το επόμενο έτος και σχημάτισε για το σκοπό αυτό πρόβλεψη ύψους 900 χιλιάδων Ευρώ, μέρος της οποίας έχει χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αποζημιώσεων. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ FRANCIS KRÄHENBÜHL ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΙΛΙΑΓΚΟΣ 18

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems Global expert in cables and cabling systems Nexans ÏÏ.μ.., Œ Ú ı Ó : ˆÊ. ªÂÛÔÁ ˆÓ 15 Ú. ª... 2176/06/μ/86/06,.º.ª. 094039860 ÚÁÔÛÙ ÛÈÔ: Á ª Ú Ó, 353 00 Ù Ï ºıÈÒÙÈ ñ ΔËÏ.: 211 120 7800 ñ Fax: 211 120

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Global expert in cables and cabling systems

Global expert in cables and cabling systems Copyright φωτογραφιών: Nexans, Doganis Sipa, M. Cristofani Sipa Press, Raf Beckers. Global expert in cables and cabling systems Nexans Ελλάς Α.Β.Ε., Έδρα Αθήνα: Λεωφ. Μεσογείων 15 Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/B/86/06,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Nexans Ελλάς Απολογισμός 2008

Nexans Ελλάς Απολογισμός 2008 Nexans Ελλάς Απολογισμός 2008 Διοικητικό Συμβούλιο - Ορκωτοί Ελεγκτές...2 Μήνυμα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου...3 Οικονομικά Στοιχεία...4 Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων...6 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα