Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009"

Transcript

1 Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009

2 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού, προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Global expert in cables and cabling systems Nexans Ελλάς Α.Β.Ε., Έδρα Αθήνα: Λεωφ. Μεσογείων 15 Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/B/86/06, Α.Φ.Μ Εργοστάσιο: Αγία Μαρίνα, Στυλίδα Φθιώτιδας Τηλ: Fax: Εμπορικό Τμήμα: Μπιχάκη 21, Άγ. Ι. Ρέντης, Αττική Τηλ: Fax: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: GOSPEL CREATIVE

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ _ 02 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ _ 03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ _ 04 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ _ 06 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ _ 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 _ 15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ _ 19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2009 _ 20

4 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο Francis KRÄHENBÜHL ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτριος ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Giuseppe BORRELLI ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Γεώργιος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Δημήτριος ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Τακτικός Ελεγκτής Δημήτριος ΣΟΥΡΜΠΗΣ Ορκωτοί Ελεγκτές PRICEWATERHOUSECOOPERS 02

5 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κατά τη διάρκεια του 2009 το Οικονομικό Περιβάλλον επιδεινώθηκε περαιτέρω ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της χρηματοοικονομικής κρίσης που άρχισε το β εξάμηνο Η βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελληνική και η Παγκόσμια οικονομία επηρέασαν αρνητικά τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της Εταιρείας μας Nexans Ελλάς. Αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η Nexans Ελλάς κατέστρωσε έγκαιρα μία επιχειρηματική στρατηγική, με στόχο την προσαρμογή του μεγέθους της στις νέες τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία υλοποίησε ταχύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού της σε αναλογία με τον όγκο παραγωγής. Συγχρόνως, εφαρμόζοντας συνετή οικονομική διαχείριση μείωσε αποτελεσματικά τις ανάγκες της για κεφάλαιο κίνησης και συνακόλουθα την επιβάρυνσή της από τα χρηματοοικονομικά έξοδα. Επίσης, μείωσε δραστικά και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης. Παράλληλα, η θέση του Ομίλου και της Εταιρείας ενισχύεται με επενδύσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη υποδομών για ενεργειακά καλώδια. Τα στελέχη πωλήσεων της εταιρείας αναπτύσσουν έντονη κινητικότητα με σκοπό να διερευνήσουν νέες δυνατότητες εξαγωγών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας είναι να ξεπερασθεί με επιτυχία η τρέχουσα δυσμενής συγκυρία στην Παγκόσμια Οικονομία και υπολογίζουν να έχουν ενισχύσει τη θέση τους για το μέλλον. Francis Krähenbühl Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 03

6 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εκατομμύρια ευρώ) Πωλήσεις 68,0 115,8 Κέρδη/(Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως (1,5) 4,3 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (2,0( 2,9 % επί πωλήσεων (2,9%) 2,5% Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) Χρήσεως μετά από Φόρους (2,0) 2,4 % επί πωλήσεων (2,9%) 2,2% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (εκατομμύρια ευρώ) , ,3 44,8 35,6 32, ,4 2, ,9 ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 04

7 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εκατομμύρια ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως παγίων 43,5 41,3 Αποσβέσεις (24,4) (22,9) Καθαρή αξία παγίων 19,1 18,4 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 32,7 38,3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51,8 56,7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 7,7 7,7 Αποθεματικά 16,5 16,5 Κέρδη/Ζημίες εις νέο 4,6 7,5 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28,8 31,7 Προβλέψεις 3,4 4,6 Υποχρεώσεις 19,6 20,4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 51,8 56,7 05

8 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06 Κατόπιν της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 4 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Life Gallery Athens» στην Εκάλη Αττικής, Θησέως , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ. 6. Εκλογή νέων μελών του Διοκητικού Συμβουλίου. Οι κ. μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, Αθήνα, τηλ & fax ). Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα. Αθήνα, 20 Απριλίου 2010 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 06

9 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2009 Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας μας κατά τη χρήση 2009 ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τη χρήση του Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον διαμορφώθηκε πολύ πιο δύσκολο από το αναμενόμενο συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης που άρχισε το τέταρτο τρίμηνο του Αυτή η κρίση έπληξε σοβαρά τις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία μας με συνέπεια την δραστική μείωση της ζήτησης. Το ύψος των πωλήσεων του έτους, σε τρέχουσες τιμές μετάλλων, ανήλθε σε 68 εκατομμύρια Ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 41,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αν ληφθεί υπόψη σταθερή βάση υπολογισμού των τιμών των μετάλλων, η μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν 34,6%. Η Εταιρεία για να εξομαλύνει την επίπτωση των διακυμάνσεων στην τιμή αγοράς των μετάλλων και να παρουσιάσει την πραγματική εξέλιξη των πωλήσεων και μάλιστα σε περιόδους που παρουσιάζονται έντονες μεταβολές στις τιμές των μετάλλων, αναπροσαρμόζει το ύψος των πωλήσεων χρησιμοποιώντας σταθερή τιμή για τα βασικά μέταλλα, χαλκό και αλουμίνιο. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2009 Επί των 2008 Επί των Μεταβολή πωλήσεων πωλήσεων % Εσωτερικού ,4% ,3% -49,9% Εξωτερικού ,6% ,7% -27,6% Σύνολο % % -41,3% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μεταβολή % Εσωτερικού ,1% Εξωτερικού ,4% Σύνολο ,6% Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 η Εταιρεία εκτέλεσε σειρά παραγγελιών από τις οποίες σπουδαιότερες ήσαν: Στη γενική εγχώρια αγορά για καλώδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καλώδια οπτικών ινών. Προς τη ΔΕΗ για καλώδια ενεργείας χαμηλής και μέσης τάσης. Προς τον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού και οπτικών ινών. Στις αγορές του εξωτερικού: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι πωλήσεις στη Γενική Εσωτερική Αγορά παρουσίασαν αισθητή μείωση λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα των κατασκευών και παρά την ικανοποιητική ανάπτυξη στην κατασκευή υποδομών για αιολική ενέργεια. Οι τιμές κατήλθαν σε άκρως χαμηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις της Εταιρείας στη ΔΕΗ παρουσίασαν πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως κατά τους πρώτους μήνες του 2009, ενώ και οι πωλήσεις στον ΟΤΕ παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα από το Οι πωλήσεις προς το Εξωτερικό σημείωσαν αισθητή μείωση λόγω της ύφεσης. 07

10 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ Οι τιμές των πρώτων υλών, αλλά κυρίως των βασικών μετάλλων -χαλκού και αλουμινίου- κατά τη διάρκεια της χρήσης παρουσίασαν σταθερή τάση ανόδου κυρίως στο β εξάμηνο του Πάντως η πάγια τακτική που ακολουθεί η Εταιρεία να καλύπτει τους κινδύνους που προέρχονται από τις αυξομειώσεις των χρηματιστηριακών μετάλλων, χαλκού και αλουμινίου, συνδέοντας άμεσα τις τιμές αγοράς των μετάλλων αυτών με τις τιμές πώλησης προς τους πελάτες, διασφάλισε σε μεγάλο βαθμό τόσο την ομαλή εξέλιξη του ύψους των πωλήσεων της Εταιρείας όσο και τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους στο επιδιωκόμενο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας κατά την διάρκεια του έτους, η οικονομική διαχείριση υπήρξε σε υψηλό βαθμό αποτελεσματική ως προς τη μείωση των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και τη διατήρηση των δανειακών κεφαλαίων σχεδόν στο επίπεδο του Στη χρήση 2009 οι μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις του Εργοστασίου μας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, πλήρως εκσυγχρονισμένες με μηχανήματα υψηλής απόδοσης και δυνατότητα παραγωγής νέων τύπων καλωδίων, λειτούργησαν ικανοποιητικά. Επίσης, τα κέντρα διανομής της Εταιρείας τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και τα τέσσερα υποκαταστήματα της Εταιρείας σε Αττική (Μπιχάκη 21, Αγ. Ι. Ρέντης), Θεσσαλονίκη (Κυπρίων Αγωνιστών 25), Κρήτη (ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου) και Ρόδο (Λεωφόρος Ρόδου-Λίνδου) διατήρησαν την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση της πελατείας καθ όλη τη χρήση του OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά τη χρήση 2009 σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ανήλθαν σε 68 εκατομμύρια Ευρώ σε σύγκριση με 116 εκατομμύρια Ευρώ το τη χρήση 2009 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1,5 εκατομμύριο Ευρώ, ίσο προς 3,1% επί του κύκλου εργασιών (σε σταθερές τιμές μετάλλων), έναντι 4,3 εκατομμυρίων ευρώ για το Το αρνητικό λειτουργικό περιθώριο του 1,5 εκατομμυρίου Ευρώ οφείλεται κυρίως στον μειωμένο κύκλο εργασιών του έτους 2009 και την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης ποσού 900 χιλιάδων Ευρώ και τούτο παρά τη μείωση των δαπανών Διοίκησης και Διάθεσης κατά 944 χιλιάδες Ευρώ έναντι του Σημειώνεται ότι η εταιρεία αποφάσισε την εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης της οργανωτικής και λειτουργικής δομής της, προβλέποντας δαπάνη της τάξης των 900 χιλιάδων ευρώ για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης, πέραν της νομίμου, στο προσωπικό που διατύπωσε αίτημα για αποχώρηση. Αυτοί ήταν κυρίως οι εργαζόμενοι που βρίσκονται πλησιέστερα προς την συνταξιοδότηση αλλά και το προσωπικό που απασχολεί- Οι ζημίες προ φόρων της χρήσης 2009 ανήλθαν σε 1,9 Εκατομμύρια Ευρώ έναντι κερδών 2,9 εκατομμυρίων Ευρώ κατά το Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Nexans χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής επίδοσης κάθε Εταιρείας του, τον δείκτη του «λειτουργικού περιθωρίου» ο οποίος ισοδυναμεί με το καθαρό κέρδος προ τόκων και φόρων εκφρασμένο σε ποσοστό επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων. Το λειτουργικό περιθώριο της Εταιρείας για 08

11 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μεταβολή % Πωλήσεις σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ,3% Πωλήσεις σε σταθερές τιμές μετάλλων ,6% Καθαρά κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων 0,0% 7,5% -99,3% Λειτουργικό περιθώριο (Ζημίες)/Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων -3,1% 5,6% -154,8% (Καθαρές Ζημίες)/Καθαρά κέρδη προ φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές μετάλλων -2,9% 2,5% -215,7% Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων -3,9% 3,8% -204,0% το σε γραμμές παραγωγής προϊόντων για τα οποία η ζήτηση έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία αφού ο αριθμός του προσωπικού την ανήλθε σε 193 άτομα σε σχέση με 237 άτομα την Το πρόγραμμα αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στο ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ AΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Ρευστότητα 1,60 1,76 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) Kεφαλαιακά Διαθέσιμα 0,80 0,79 (Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Κίνησης Αποθεμάτων σε ημέρες (Αποθέματα/Πωλήσεις) χ 365 ημέρες Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -7,0% 7,5% (Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ημέρες (Απαιτήσεις/Πωλήσεις) χ 365 ημέρες Το κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρείας παρουσιάζει καθαρή μείωση της τάξης των χιλιάδων Ευρώ ως αποτέλεσμα της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας, αλλά και της συνετής διαχείρισης των απαιτήσεων και αποθεμάτων κατά την τρέχουσα χρήση. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώθηκε κατά χιλιάδες Ευρώ. Οι βασικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας έχουν ως εξής: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αποτελεί πρώτιστο καθήκον όλων των εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο Nexans η ανάπτυξη υψηλού αισθήματος κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. Η επαγγελματική συμπεριφορά, η εντιμότητα και η αμεροληψία είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων, των υπαλλήλων, των συνεργατών μας και γενικότερα της κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος Nexans ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες που σημάδεψαν την χρονιά που πέρασε. Κατ αρχήν ο Όμιλος προσχώρησε και υπέγραψε το «Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών» (United Nations Global Compact 09

12 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ pact.org) που αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων στο οποίο οι επιχειρήσεις προσχωρούν εθελοντικά. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες (Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασιακές Συνθήκες, Περιβάλλον και Καταπολέμηση Διαφθοράς) και περιλαμβάνει δέκα Αρχές. Επίσης, ο Όμιλος ανέλαβε μία ακόμα πρωτοβουλία. Συμμετέχει στο πρόγραμμα αναδάσωσης της περιοχής Unchindile-Mapanda στη Τανζανία το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ως αντιστάθμισμα των εκατομμυρίων χιλιομέτρων σε πτήσεις που είναι αναγκασμένοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου να διανύουν κάθε χρόνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Για την πρωτοβουλία του αυτή ο Όμιλος είναι ο πρώτος σε Ευρωπαϊκή χώρα που έλαβε την πιστοποίηση Carbon Neutral Green flight. Στη συνέχεια ο Όμιλος εξέδωσε τον «Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς» ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την επαγγελματική συμπεριφορά που υιοθετεί τα υψηλότερα κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στον Κώδικα προσχώρησαν όλες οι εταιρείες του Ομίλου και φυσικά η Nexans Ελλάς. Οι επιδόσεις της Nexans Ελλάς στις διάφορες ενότητες του Κώδικα, κατά το 2009, υπήρξαν ικανοποιητικές και έχουν, περιληπτικά, ως ακολούθως: Ανθρώπινα Δικαιώματα: Η εταιρεία δεν επιτρέπει κανενός είδους διάκριση που έχει σχέση με την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, τις ερωτικές προτιμήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικά όργανα. Συνθήκες Εργασίας: Πρώτη προτεραιότητα για τη Nexans Ελλάς αποτελεί η διασφάλιση εργασιακού περιβάλλοντος με τις υψηλότερες προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας. Η εταιρεία ανακήρυξε το 2009 ως «Έτος ασφάλειας στο Εργοστάσιο» και ευτύχησε να αποφύγει ατυχήματα κατά την περίοδο αυτή. Το εργοστάσιο διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, ενώ λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που απαρτίζεται από εκπροσώπους των εργαζομένων. Η εταιρεία καταδικάζει κάθε μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας και απαιτεί και από τους προμηθευτές και υπεργολάβους της να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Η εταιρεία οργανώνει συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης, ενώ η αξιολόγηση και η προαγωγή των εργαζομένων γίνεται αξιοκρατικά, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους. Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με τη διοίκηση του συνδικαλιστικού σωματείου του εργοστασίου, στο οποίο συμμετέχει περίπου το μισό προσωπικό της εταιρείας, και σεβόμενη την απόφαση του να προσφύγει στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τον καθορισμό των αμοιβών για το 2009 προχώρησε στην πλήρη εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης. Περιβάλλον: Η εταιρεία με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της για προστασία του περιβάλλοντος και για βιώσιμη ανάπτυξη, ανέπτυξε από ετών και 10

13 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 εφαρμόζει με συνέπεια σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που ελέγχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου Nexans σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους και για το οποίο της έχει απονεμηθεί το σήμα EHP (Environment Highly Protected). Στα πλαίσια αυτού του συστήματος η Nexans Ελλάς λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και πραγματοποιεί κατάλληλες επενδύσεις ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ασφαλή και άριστης ποιότητας και οι παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται να μην ενέχουν κίνδυνο ρύπανσης για το περιβάλλον. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας, ενώ όλα τα απορρίμματα υλικών και συσκευασιών που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία παραδίδονται σε εξειδικευμένες εταιρείες και οδηγούνται στην ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση και με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και παράλληλα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του κανονισμού REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην προστασία από χημικές τοξικές ουσίες και της οδηγίας RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην περιεκτικότητα των βαρέων μετάλλων στα προϊόντα της εταιρείας. Ακόμη η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στα πλαίσια του ΣΕΒ. Άλλα μέτρα: Η Nexans Ελλάς δεσμεύεται και υιοθετεί κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς ώστε να προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να μην εμπλέκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού ή περιπτώσεις νόθευσης του ανταγωνισμού. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Έτσι απαγορεύεται στους υπαλλήλους η προσφορά και λήψη δώρων, φιλοδωρημάτων και κάθε είδους εξυπηρετήσεων που έχουν σχέση με τις οικονομικές δοσοληψίες της εταιρείας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται σε όλους τους συναλλασσόμενους, πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους και λοιπούς συνεργάτες με σεβασμό, εντιμότητα, διαφάνεια και εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία διαχειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλα τα προσωπικά στοιχεία που της εμπιστεύονται οι υπάλληλοι και συνεργάτες της. Τέλος, η Nexans Ελλάς εγγυάται ίση μεταχείριση για όλους τους μετόχους της, πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευόμενων οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών και έχει θεσπίσει ρητή απαγόρευση εκμετάλλευσης της εσωτερικής πληροφόρησης από οιονδήποτε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Είναι αναμφίβολο ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ασταθές καθ όλη τη διάρκεια του 2009, τα δε αποτελέσματα των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που προσέφεραν ορισμένες χώρες έγιναν εμφανή προς το τέλος του Παρόλα αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από εκείνα της περιόδου πριν από την κρίση. Στα πλαίσια αυτά η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της Ne- 11

14 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ xans Ελλάς αντικατοπτρίζουν τη βαθιά ύφεση που διέρχεται η Ελληνική και η παγκόσμια οικονομία. Η Εταιρεία Nexans Ελλάς έχοντας καταστρώσει επιχειρηματική στρατηγική, αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με στόχο την προσαρμογή του μεγέθους της, κατάφερε να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε ανεκτό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά υλοποίησε ταχύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού της σε αναλογία με τον όγκο παραγωγής. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες Η Nexans Ελλάς, ως μέλος του Ομίλου Nexans, ανήκει στη γεωγραφική ζώνη της Ευρώπης του Ομίλου και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις συγγενείς επιχειρήσεις με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι στόχοι της Εταιρείας και του Ομίλου παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στους αναπτυσσόμενους τομείς των καλωδίων ενέργειας - μεταφοράς, διανομής, εγκαταστάσεων, αλλά και στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - όπου διαφαίνονται ισχυρές προοπτικές βελτίωσης των μεγεθών κατά το β εξάμηνο του Η επιστροφή στα επίπεδα όγκου πωλήσεων του 2008 κυρίως για τα καλώδια των οικοδομικών εγκαταστάσεων και τα καλώδια για βιομηχανικές χρήσεις είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση του λειτουργικού κέρδους της Εταιρείας. Ήδη αναμένεται ο όγκος παραγωγής που προορίζεται για τη ΔΕΗ να επανέλθει στα προ του 2009 επίπεδα, δεδομένου ότι η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξία στην οποία έχει ανατεθεί η κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ σε καλώδια διανομής για το Ομοίως η εταιρεία έχει αναλάβει σύμβαση του ΟΤΕ για οπτικά καλώδια που αφορούν ανάγκες της διετίας Όμως δεν προβλέπεται ανάθεση από τον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού, αφού ο Οργανισμός έχει αποφασίσει την ανάθεση μεγάλου μέρους αυτών των προμηθειών σε κατασκευαστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό πλεονέκτημα για τη Nexans Ελλάς αποτελεί το πλήρως εκσυγχρονισμένο εργοστάσιό της στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, οι άρτια οργανωμένες Εμπορικές, Οικονομικές και Τεχνικές υπηρεσίες της και η συνεχής ανανέωση του έμψυχου στελεχιακού δυναμικού της. Η εταιρεία έχει αξιοποιήσει και αφομοιώσει την τεχνογνωσία που προσφέρουν οι υπηρεσίες του Ομίλου Nexans και ήδη την εφαρμόζει με επιτυχία στο εργοστάσιο της Αγ. Μαρίνας Φθιώτιδας. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά στην εισαγωγή νέων αποδοτικότερων μεθόδων παραγωγής, την μείωση αναλισκόμενων υλικών και ενέργειας και την εισαγωγή οργανωτικών μεθόδων που επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των ανθρωπίνων πόρων. Σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αποτελεί η προώθηση νέων ειδικών τύπων καλωδίων, όπως τα καλώδια με αντοχή σε ειδικές συνθήκες (πυρκαγιάς, υψηλής θερμοκρασίας) καθώς και μικροκαλώδια οπτικών ινών. Επιπρόσθετα, σημαντικές επενδύσεις προηγμένης τεχνολογίας γίνονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας στο εργοστάσιο. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Το ύψος των επιβεβαιωμένων παραγγελιών στο τέλος του 2009 ήταν 15 εκατομμύρια Ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των παραγγελιών μας δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις από την απ ευθείας διάθεση των αποθεμάτων. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η αξία των επενδύσεων της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2009, ανήλθε στο ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 2,3 εκατομμυρίων για το Συγκριτικά, η αξία 12

15 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 των αποσβέσεών τους ανήλθε σε 1,5 εκατομμύριο Ευρώ. Ομίλου για το 2009 ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Εταιρεία παρέμειναν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του έτους. Οι επενδύσεις μας είναι προσανατολισμένες κυρίως στην παραγωγή νέων προϊόντων που απαιτούν οι αγορές και οι πελάτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν αναβάθμιση ή και αντικατάσταση υφισταμένων γραμμών παραγωγής. Σημαντικό τμήμα των επενδυτικών σχεδίων μας αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Εταιρεία μας συμμετέχει σε μόνιμη βάση στα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Nexans. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη στοχεύουν στην προώθηση νέων προϊόντων και στη βελτίωση των υφισταμένων τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τις τεχνικές εφαρμογής τους. Ακόμη αναπτύσσονται νέες τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής, ώστε αφ ενός να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αφ ετέρου να μελετηθεί και εισαχθεί η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Επίσης, ο Όμιλος έχει εκπονήσει σημαντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας που αφορούν επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στα εργοστάσια. Η Nexans Ελλάς συμμετέχει στα προγράμματα αυτά κάνοντας πλήρη χρήση της παρεχόμενης τεχνογνωσίας. Η συμμετοχή της Εταιρείας στο διεθνές πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ομίλου Nexans εδρεύει στη Λυών Γαλλίας όπου και έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2009 γεγονότα τα οποία δραστηριοτήτων του Ομίλου. θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που Η συμμετοχή μας σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα καλύπτει ακόμη τον τομέα έληξε την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα έρευνας αγοράς και πωλήσεων σε ορισμένες χώρες, γεγονός το οποίο έχει ως τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις. αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό των εταιρειών του Ομίλου σε αυτές τις ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ αγορές και την ενίσχυση των πωλήσεων. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι χρηματιστηριακοί δείκτες που αφορούν στη μετοχή της Εταιρείας μας Η συνολική δύναμη της Εταιρείας ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 193 έχουν ως εξής: Αριθμός Κοινών Ονομαστικών Μετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου κατά την 31 Δεκεμβρίου Τιμή μετοχής Ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου ,99 κατά την 31 Δεκεμβρίου ,20 Χρηματιστηριακή αξία σε εκατομ. Ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου ,34 κατά την 31 Δεκεμβρίου ,62 άτομα σε σύγκριση με 237 άτομα στο Υπενθυμίζουμε ότι η Nexans Ελλάς, κατά πάγια τακτική της, δεν πραγματοποιεί τέλος του Συνολικά κατά τη διάρκεια της χρήσεως αποχώρησαν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και δεν προβαίνει σε χρηματιστηριακές συναλλαγές. από την Εταιρεία 46 άτομα και προσελήφθησαν 2 νέοι εργαζόμενοι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα γήπεδα και κτήρια που ανήκουν στην Οι Οικονομικές Καταστάσεις της NE- 13

16 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ XANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη Χρήση 2009 παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος Απολογισμού. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού, και για τη σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπ όψη όλα τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα που αφορούν στην κρινόμενη χρήση. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της NE- XANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη χρήση που έληξε την έχουν ως εξής: Εκατομμύρια Ευρώ 2009 Πωλήσεις 68,04 Ζημία προ φόρων 1,97 Καθαρή Ζημία 2,00 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας για την εξαιρετική συνεργασία του. Κυρίως όμως ευχαριστεί τους Μετόχους και τους Πελάτες για την πλήρη και συνεχή εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία μας σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο 14

17 Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

18 _ NEXANS ΕΛΛΑΣ _ ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Έδρα: Μεσογείων 15, Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 (δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ) (Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε χιλ. ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζημίες) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.536) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.973) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.999) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (1.999) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) (0,326) 0,386 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( και αντίστοιχα) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.999) Διανεμηθέντα μερίσματα (920) (1.840) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης ( και αντίστοιχα)

19 _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.973) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις (1.144) Συναλλαγματικές διαφορές (287) 61 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (6) (36) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Κέρδη)/Ζημίες αποτίμησης παραγώγων 264 (170) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (240) (6.999) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (496) (1.851) Καταβληθείσες αποζημιώσεις (976) (610) Καταβεβλημένοι φόροι (535) (916) Καταβολή φόρου από διαφορές φορολογικού ελέγχου (328) 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (2.210) (2.308) Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 10 0 Τόκοι εισπραχθέντες 6 36 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.194) (2.272) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων 0 (12.500) Μερίσματα πληρωθέντα (920) (1.855) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (714) (14.355) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 854 (226) Συναλλαγματικές διαφορές διαθεσίμων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06,

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47528/01ΑΤ/Β/000/243 (07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2011 (1 η Ιανουαρίου 2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.2190/1920, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα