Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER + Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. ΕΤ.Α.Μ. Ε.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η παρούσα έκδοση συγχρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π κατά 75%.

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εξέλιξη βασικών µεγεθών του πρωτογενή τοµέα ( ) ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 1

4 Πίνακας 1: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία Κλάδου Σταθ.. Τιµές 1990 σε εκ. δρχ. ΚΛΑ ΟΙ * 2000 * (1) Γεωργία, Θήρα και 7 συναφείς δραστηριότη τες (2) ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότη τες (3) Αλιεία (4) Σύνολο οικονοµίας (1)/(4) 9,8% 8,9% 8,3% 8,1% 7,8% 7,3% ΠΗΓΗ: Εθνικοί Λογαριασµοί (*) Προσωρινά στοιχεία ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 2

5 Πίνακας 2: Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής Σταθ. Τιµές 1990, σε εκ. δρχ. ΚΛΑ ΟΙ * 2000 * (1) Γεωργία, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες (2) ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες (3) Αλιεία (4) Σύνολο οικονοµίας (1)/(4 8,1% 7,5% 7,2% 6,8% 6,5% 6,1% ) ΠΗΓΗ: Εθνικοί Λογαριασµοί (*) Προσωρινά στοιχεία Η χαµηλή ακαθάριστη αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του κλάδου (περιλαµβάνει γεωργία κτηνοτροφία, δασοκοµία, υλοτοµία) και για τα δύο µεγέθη στο Σ.Α είχαν ως έτος αναφοράς ήταν το Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2000 και δείχνουν την περαιτέρω µείωση της συµµετοχής του τοµέα στο σύνολο της οικονοµίας. Αναλυτικότερα, η ακαθάριστη αξία παραγωγής το 1997 ήταν 7,2%, το 2000 διαµορφώνεται σε 6,1%, ενώ η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του κλάδου το 1997 αντιστοιχεί στο 8,44% για να διαµορφωθεί στο 7,33% το ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 3

6 Πίνακας 3: Απασχόληση ΚΛΑ ΟΙ * 2000 * (1) Γεωργία, Θήρα και συναφείς δραστηριότητε ς (2) ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητε ς (3) Αλιεία (4) Σύνολο οικονοµίας (1)/(4 18,6% 18,4% 18,1% 17,1% 16,7% 16,1% ) ΠΗΓΗ: Εθνικοί Λογαριασµοί (*) Προσωρινά στοιχεία Η µείωση της απασχόλησης στον γεωργικό τοµέα (περιλαµβάνει γεωργία κτηνοτροφία, δασοκοµία, υλοτοµία). Όσον αφορά τα µεγέθη αυτά, στο Σ.Α έτος αναφοράς ήταν το Η ποσοστιαία συµµετοχή των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα στο σύνολο των απασχολούµενων συνεχίζει να παρουσιάζει κάµψη και από 18,1% το 1997, φτάνει στο 16,1% το 2000, διατηρώντας την τάση που σηµειώνεται κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίας. Σχετικά µε την απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα, ακολουθεί τις τάσεις που διαµορφώνονται σε όλες τις αναπτυγµένες και υπό ανάπτυξη χώρες. Γεγονός αποτελεί όµως ότι παρά την σχετική µείωση, το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, παραµένει σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 4

7 Πίνακας 4:Κύριες συνιστώσες σχηµατισµού Γεωργικού Εισοδήµατος Αξίες σε σταθερές τιµές Αξία Τελικής Παραγωγής Αξία Φυτικής Παραγωγής Αξία Ζωικής Παραγωγής Αξία Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων - Ενδιάµεση Κατανάλωση =Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία Κόστος Σταθερού Κεφαλαίου Φόροι Παραγωγής Επιδοτήσεις =Γεωργικό Εισόδηµα (1) ΜΑΕ πλήρους Απασχόλησης ('000) (2) είκτης Α: (1)/(2): ΠΗΓΗ: New Cronos, EUROSTAT και ΕΣΥΕ /νση Εθνικών Λογαριασµών ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 5

8 Το γεωργικό εισόδηµα από το 1995 και µέχρι το 1999 παρουσιάζει έντονα αυξητικές τάσεις (19,9%), ενώ για το διάστηµα ο ρυθµός αυτός µειώνεται στο 11,1%, λόγω της µείωσης του όγκου της φυτικής παραγωγής, τα έτη 2000 και 2001, που είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση του γεωργικού εισοδήµατος κατά 5.48% και 2.03%, αντίστοιχα. Παρά τη µείωση του γεωργικού εισοδήµατος όµως τα έτη αυτά, ο είκτης Α (Γεωργικό Εισόδηµα ανά µονάδα ανθρώπινης εργασίας στον πρωτογενή τοµέα), παρουσιάζει αύξηση κατά 27,7%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 6

9 Πίνακας 5: Κατανοµή απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα κατά οµάδες ηλικιών Οµάδες ηλικιών 1991 % 2000 % 14 ετών , ,60 15,192 2, , , , , , , , , , ,44 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε, Ερευνα απασχόλησης εργατικού δυναµικού Η προβληµατική ηλικιακή διάρθρωση των απασχολούµενων του κλάδου της γεωργίας. Η συνδυασµένη εφαρµογή των δράσεων της Πρόωρης Συνταξιοδότησης, αλλά και των Νέων Αγροτών, κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, συνέβαλλε στην συγκράτηση των νεότερων παραγωγικών ηλικιών στην ύπαιθρο, παρά την µείωση του συνολικού αγροτικού πληθυσµού, και στην αύξηση της συµµετοχής της ηλικιακής οµάδας ετών στο σύνολο του αγροτικού πληθυσµού. Με βάση στοιχεία του 1991 η ηλικιακή οµάδα των ετών αντιπροσώπευε το 23,02% του συνόλου των απασχολούµενων στον γεωργικό τοµέα, ενώ για το 2000 το ποσοστό αυτό µεταβάλλεται στο 25,28%. Παρόλα αυτά όµως το ποσοστό των ατόµων ηλικίας άνω των 45 που απασχολούνται στην γεωργία εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε το αντίστοιχο των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Αναφερόµενοι σε στοιχεία του 1991 οι άνω των 45 ετών απασχολούµενοι στην γεωργία αποτελούν το 62,28% του συνόλου, ποσοστό που διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα και για το 2000 αφού µεταβάλλεται µόλις στο 62,02%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 7

10 Πίνακας 6: Κάτοχοι/διαχειριστές γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε γεωργική εκπαίδευση Κάτοχοι ή διαχειριστές της εκµετάλλευσης Χωρίς γεωργική Από της οποίους: Έρευνα / Έτος εκπαίδευση Με Με στοιχειώδη Με πλήρη (µόνο πρακτική γεωργική γεωργική γεωργική εµπειρία) εκπαίδευση εκπαίδευση εκπαίδευση Απογραφή Απογραφή 1999/ % µεταβολή -7,3% 176,3% 201,6% -9,5% ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε, Απογραφές Γεωργίας 1991, 1999 (προσωρινά στοιχεία) Το χαµηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης των παραγωγών, που οφείλεται στην ανεπαρκή προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης, γεωργικών εφαρµογών, πληροφόρησης και ενηµέρωσης και εξακολουθεί και υφίσταται παρά τα σηµαντικά βήµατα που γίνονται τα τελευταία χρόνια και µεταξύ άλλων σχετίζονται µε την αύξηση του αριθµού των καταρτιζοµένων, τη χορήγηση πράσινου πιστοποιητικού και τη δηµιουργία δοµών µεταλυκιακής εκπαίδευσης. Κατά το διάστηµα παρατηρείται τάση αύξησης του αριθµού των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων, που είναι κάτω των 35 ετών και αυτών που κατέχουν γεωργική εκπαίδευση. Ενδεικτικά, το 1991 οι κάτοχοι ή διαχειριστές γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι είχαν γεωργική εκπαίδευση ανέρχονταν στο 1% του συνόλου, ενώ µε βάση στοιχεία του 2000 το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 2,91%. Από αυτούς το 96% κατέχουν στοιχειώδη γεωργική εκπαίδευση και το 4% πλήρη γεωργική εκπαίδευση. Επίσης, χαµηλή είναι η ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και οι δαπάνες και η διάχυση Ε&Τ. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 8

11 Πίνακας 7:Εξέλιξη αριθµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων Ετος Σύνολο Εκµεταλλεύσεων Αµιγώς Γεωργικές Αµιγώς Κτηνοτροφικές Μικτές Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % ,00% ,24% ,06% ,70% 1999/ ,00% ,13% ,33% ,54% Μεταβολή ,49% 2,56% 17,62% -25,08% ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε, Απογραφές Γεωργίας 1991, 1999 (προσωρινά στοιχεία) Ο συνολικός αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων παρουσιάζει µείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου της τάξης του 5,49%. Η µείωση αυτή προέρχεται, κυρίως, από τη µείωση του αριθµού των µικτών εκµεταλλεύσεων κατά 25,08%, ενώ οι αµιγώς γεωργικές, όσο και οι αµιγώς κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,56% και 17,62%, αντίστοιχα, γεγονός που µαρτυρά µια τάση εξειδίκευση της γεωργικής παραγωγής σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 9

12 Πίνακας 7: Συνολικές εκτάσεις καλλιεργειών βιολογικής παραγωγής στην Ελλάδα Έτος Έκταση (στρ.) ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ Σηµαντικά είναι και τα προβλήµατα που υπάρχουν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των συλλογικών φορέων των παραγωγών. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί δεν έχουν καταφέρει να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους και να συµβάλλουν στην πληροφόρηση και την στήριξη των παραγωγών. Τέλος, παρά τα θετικά βήµατα που έχουνε γίνει από τη λειτουργία του ΟΠΕΓΕΠ, η ανεπάρκεια µηχανισµών ελέγχου και κατοχύρωσης ποιότητας, λειτουργεί ανασταλτικά σε οποιεσδήποτε προσπάθειες γίνονται για διαφοροποίηση και τυποποίηση της παραγωγής. Η συνεχής αύξηση της ζήτησης των βιολογικών προϊόντων αλλά και των προϊόντων κάποιας ιδιοτυπίας, που ήταν αποτέλεσµα της ποιοτικής υποβάθµισης των προϊόντων συµβατικής γεωργίας, σε συνδυασµό µε την µεταβολή των διατροφικών συνθηκών µεγάλου µέρους των καταναλωτών. Στην χώρα µας ο µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος αποτελεί ευνοϊκή προϋπόθεση για την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ακόµη και σε παραγωγούς µικρού µεγέθους να επιτύχουν θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, εφόσον ασκήσουν την γεωργικά δραστηριότητα µε τον απαραίτητο επαγγελµατισµό. Οι βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις στη χώρα µας ακολουθούν έντονα αυξητικούς ρυθµούς και από τα στρ. το 1995, εκτοξεύονται στα στρ. το 2001, παρουσιάζοντας ένα ρυθµό αύξησης της τάξης του 1,196%. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 και τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η βιολογική γεωργία καταλαµβάνει το 0,9% της συνολικά καλλιεργούµενης γης. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 10

13 Κατανοµή της Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Γης κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως Μόνιµα Λειβάδια και Βοσκότοποι (16.9 %) Μόνιµες Φυτείες (27.8%) Αροτραίες καλλιέργειες (55.0%) Οικογενειακοί Λαχανόκηποι (0.3%) ιάγραµµα 2: Κατανοµή Ζωϊκού κεφαλαίου Χοίροι 6,2% Βοοειδή 4.2% Αιγοειδή 33,9% Προβατοειδή 55,7% Ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής φθίνει σταδιακά σε αντίθεση µε το ζωικό κεφάλαιο παρουσιάζει αύξηση. Ως εκ τούτου, το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων αυξάνει και συµβάλλει έτσι στην σύγκλιση της ελληνικής γεωργίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Συγκεκριµένα από το 1991 µέχρι το 2001, το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων µε βοοειδή αυξήθηκε κατά 105,8%, των προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά 32%, ενώ το µέγεθος των αιγοτροφκών µονάδων αυξήθηκε κατά 51,2%. Αντίθετα, το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων µε χοίρους µειώθηκε κατά 11,2%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 11

14 Πίνακας 8: Αριθµός εκµεταλλεύσεων Χ.Γ.Γ., ΤΑΚ, ΚΑΙ ΜΑΕ κατά κλάσεις µεγέθους Εκµεταλλεύσεις Έκταση ΧΑΑ Τυπικό Ακαθάριστο Εργασία Κέρδος XΓΓ (ha) Αριθµός (%) Εκτάρια (%) ESU (%) ΜΑΕ (%) 0-< % % % 2-< % % % % 5-< % % % % 10-< % % % % 20-< % % % % 30-< % % % % 50-< % % % % >= % % % % ΣΥΝΟΛΟ % % % % ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 1999/2000 Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που δεν υπερβαίνουν σε έκταση τα 5 εκτάρια (ha), αποτελούν το 77% του συνόλου και παράγουν το 46% του εθνικού αγροτικού Τυπικού Ακαθάριστου Κέρδους (ΤΑΚ) απασχολώντας το 57% των ΜΑΕ της ελληνικής γεωργίας. Την περίοδο , σηµαντική αύξηση παρατηρείται στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων η έκταση των οποίων κυµαίνεται µεταξύ 30 και 50 ha. Οι εκµεταλλεύσεις αυτού του µεγέθους παρουσίασαν αύξηση στην χρήση γεωργικής γης κατά 38,4% ενώ παράλληλα σηµείωσαν διπλασιασµό του τυπικού ακαθάριστου κέρδους (αύξηση κατά 96,8%). Οι µεταβολές αυτές δείχνουν µια προσπάθεια εσωτερικής αναδιάρθρωσης του τοµέα µε περιθωριοποίηση των πολύ µικρών εκµεταλλεύσεων προς όφελος του µέσου µεγέθους εκµεταλλεύσεων, γεγονός που κρίνεται θετικό και ελπιδοφόρο για τη δηµιουργία µιας επιχειρηµατικής γεωργίας. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 12

15 Πίνακας 9: Αριθµός εκµεταλλεύσεων Χ.Γ.Γ., ΤΑΚ, ΚΑΙ ΜΑΕ κατά κλάσεις µεγέθους (µεταβολές ) Τυπικό Ακαθάριστο Εκµεταλλεύσεις Εκταση ΧΑΑ Κέρδος Εργασία >0-<2-3,6% 1,3% 35,7% -12,2% 2-<5-13,3% -12,9% 27,4% -20,7% 5-<10-13,9% -12,9% 26,7% -18,5% 10-<20-7,2% -7,3% 34,8% -9,5% 20-<30 30,2% 32,0% 89,3% 27,2% 30-<50 37,9% 38,4% 98,6% 36,6% 50-<100 14,4% 15,0% 61,7% 23,7% >= 100-7,5% -14,2% -0,5% 14,1% ΣΥΝΟΛΟ -4,3% -2,3% 35,6% -13,9% ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 1999/2000 Η αύξηση που σηµειώνεται στην χρησιµοποιούµενη γεωργική γη κατά 0,4% σε συνδυασµό µε την µείωση του αριθµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά 5,49%, από το 1991 στο 2000, έχουν σαν αποτέλεσµα να αυξάνει το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων κατά 6%, περίπου δηλαδή από 41,75 σε 47,24 στρέµµατα. Η εξέλιξη αυτή, παρά το ότι συµβάλλει στην άµβλυνση ενός εκ των σηµαντικότερων διαρθρωτικών προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας, που είναι το µικρό µέγεθος της εκµετάλλευσης, δεν οδηγεί στην ουσιαστική µείωση της απόστασης από το µέσο µέγεθος γεωργικής εκµετάλλευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διαµορφώνεται σε 18,2 Ha ανά εκµετάλλευση; έναντι 4,7 Ha για την χώρα µας. ιάγραµµα 3: Ποσοστό ΜΑΕ κατα µέγεθος εκµεταλλεύσεων το ,9% 4,0% 2,7% 1,1% 0,4% 1,3% 24,3% 21,7% 31,6% =0 ha >0-<2 ha 2-<5 ha 5-<10 ha 10-<20 ha 20-<30 ha 30-<50 ha 50-<100 ha >= 100 ha ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 13

16 Πίνακας 10: Αρδευθείσες εκµεταλλεύσεις, χρήση γεωργικών ελκυστήρων Έρευνα / Έτος Εκµ/σεις µε αρδευθείσες εκτάσεις Εκµ/σεις µε ιδιόκτητα τρακτέρ Αριθµός Αρδευθείσε Μέση Αριθµός Αριθµός εκµ/σεων ς εκτάσεις αρδευθείσα εκµ/σεων µηχανηµάτω έκταση ν Απογραφή , Απογραφή 1999/ , % µεταβολή -2,2% 24,9% 27,9% 3,7% 6,6% ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε, Απογραφές Γεωργίας 1991, 1999 (προσωρινά στοιχεία) Κατά την περίοδο οι αρδευθείσες εκτάσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 24,9% παρά τη µείωση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων που αρδεύτηκαν κατά 2.,2%. Την ίδια περίοδο, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων οι οποίες χρησιµοποιούν τρακτέρ αυξήθηκε κατά 3,7%, αύξηση η οποία συνοδεύεται από την αύξηση των χρησιµοποιούµενων τρακτέρ στην ελληνική γεωργία κατά 6,6%, γεγονός που δείχνει την συνέχιση της τάσης εκµηχάνισης της ελληνικής γεωργίας. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 14

17 Πίνακας 11: Εξωτερικό Εµπόριο Τρεχ. Τιµές, σε εκ. δρχ. ΚΛΑ ΟΙ * 2000 * ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Γεωργία, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες Αλιεία Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Γεωργία, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες Αλιεία Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Γεωργία, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες Αλιεία Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΗΓΗ: Εθνικοί Λογαριασµοί (*) Προσωρινά στοιχεία Τα µεγέθη των εισαγωγών και των εξαγωγών, στο Σ.Α σαν έτος αναφοράς είχαν το Από το 1997 και µέχρι το 2000, οι εισαγωγές στο σύνολό τους αυξάνουν κατά 22,10% και οι εξαγωγές κατά 25,88% επίσης. Στο διάστηµα αυτό το γεωργικό ισοζύγιο, µε εξαίρεση το έτος 1998, παραµένει θετικό, το ισοζύγιο της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών διευρύνεται και παραµένει ελλειµµατικό καθ όλη τη περίοδο, το ισοζύγιο των προϊόντων δασοκοµίας, υλοτοµίας και συναφών δραστηριοτήτων παρουσιάζεται ελλειµµατικό σε όλη την περίοδο αναφοράς, ενώ την ακριβώς αντίθετη τάση εµφανίζει το ισοζύγιο της αλιείας. Το αγροτικό εµπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό σε όλη την περίοδο αναφοράς, γεγονός που κατά ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 15

18 κύριο λόγο οφείλεται στις έντονες ελλείψεις που εµφανίζονται στον κλάδο της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του 2000, το αγροτικό εµπορικό ισοζύγιο διαµορφώνεται στις 266,752,000,000 δρχ. έναντι 147,537,000,000 δρχ το 1996 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 16

19 Πίνακας 12: Μεταβολή αστικού, ηµιαστικού και αγροτικού πληθυσµού από το 1961 µέχρι το Έτος Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός Σύνολο ,3 12,9 43, ,2 11,6 35, ,1 11,6 30, ,8 12,8 28, ,8-27,2 100 ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Απογραφές 1971, 1981, 1991, 2001, Μέχρι και την απογραφή του 1991 η ΕΣΥΕ χρησιµοποιούσε την ακόλουθη κατηγοριοποίηση για την ταξινόµηση του πληθυσµού : Αγροτικός πληθυσµός : Περιλαµβάνει το πληθυσµό των δήµων και και κοινοτήτων των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει λιγότερους από κατοίκους, εκτός αυτών που ανήκουν στα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Ηµιαστικός πληθυσµός : Περιλαµβάνει το πληθυσµό των δήµων και κοινοτήτων των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει κατοίκων εκτός αυτών που ανήκουν στα πολεοδοµικά συγκροτήµατα. Αστικός πληθυσµός: Περιλαµβάνει το πληθυσµό ρτων δήµων και κοινοτήτων των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει κατοίκους και άνω καθώς επίσης και το πληθυσµό των 18 πολεοδοµικών συγκροτηµάτων στο σύνολο τους, ανεξάρτητα από το µέγεθος του πληθυσµού του πολυπληθέστερου οικισµού (δήµου η κοινότητας ) του συγκροτήµατος. Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία της απογραφής του πληθυσµού του 2001, από το σύνολο του πληθυσµού της χώρας (10,964,020 ), οι κάτοικοι των αστικών περιοχών ανέρχονται σε 7,980,414 (72,8%), ενώ των αγροτικών περιοχών σε 2,983,414 (27,2%). Τα αντίστοιχα δεδοµένα της απογραφής του 1991, δείχνουν ότι το 58,8% του πληθυσµού αποτελεί ο αστικός, το 12,8% ο ηµιαστικός και το 28,4% ο αγροτικός πληθυσµός. Η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων τελεί υπό την αίρεση της µεθοδολογικής προσέγγισης που υιοθετήθηκε από την ΕΣΥΕ για την κατανοµή πληθυσµού ανά επίπεδο αστικότητας σαν συνέπεια της διοικητικής µεταρρύθµισης στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και τη δηµιουργία των ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ. Στην απογραφή του 2001 δεν υπάρχει κατηγορία ηµιαστικές περιοχές. Από την σύγκριση των στοιχείων παρατηρείται ελαφρά ποσοστιαία µείωση του αγροτικού πληθυσµού, ο οποίος δείχνει να διατηρείται σταθερός. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 17

20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε.

22 Εισαγωγή ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ Οι ακόλουθες δεκατέσσερις (14) ΟΤ (Αναπτυξιακές Εταιρείες) επιλέχθηκαν µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας κατά Περιφέρεια και σύµφωνα µε την αξιολόγηση των ΟΤ από το Υπ. Γεωργίας. Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρεια 1. Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ) Κεντρική Μακεδονία 2. υτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) υτική Μακεδονία 3. Νότιας Ηπείρου Αµβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ) Ήπειρος 4. Καλαµπάκας-Πύλης (ΚΕΝΑΚΑΠ) Θεσσαλία 5. Λασιθίου (ΑΝΕΛ) Κρήτη 6. Πάρνωνα (ΠΑΡΝΩΝΑΣ) Πελοπόννησος 7. ωδεκανήσου (ΑΝ Ω) Ν. Αιγαίο 8. ράµας (ΑΝΕ ) Ανατολική Μακεδονία Θράκη 9. Ολυµπίας (ΑΝΟΛ) υτική Ελλάδα 10. Φωκική (ΑΝΦΩ) Στερεά Ελλάδα 11. Λέσβου (ΕΤΑΛ) Β. Αιγαίο 12. Πηλίου (ΕΑΠ) Θεσσαλία 13. Τριχωνίδα (ΤΡΙΧΩΝΙ Α) υτική Ελλάδα 14. Ζακύνθου (ΣΑΖ) Ιόνια Νησιά Για την αξιολόγηση των Τοπικών Προγραµµάτων των παραπάνω ΟΤ εξετάζεται η λογική αλληλουχία τους, σύµφωνα µε την παρακάτω σειρά 1 : 1. SWOT ανάλυση 2. Θέµα συσπείρωσης- στόχοι (γενικοί, ειδικοί)-στρατηγική-άξονες και Μέτρα. 3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα ανά Μέτρο 4. Συµπέρασµα 1 Στηριζόµαστε στα κεφάλαια 3 και 4 των Τοπικών Προγραµµάτων (όπου περιγράφονται: στο 3 η ανάλυση SWOT και στο 4 οι στόχοι, η στρατηγική και το θέµα συσπείρωσης), καθώς και στις περιλήψεις των αναµορφωµένων Προγραµµάτων κατά περίπτωση. Για κάθε Πρόγραµµα-ΟΤ δίνονται οι πηγές σύµφωνα µε τα ηλεκτρονικά αρχεία των ΟΤ που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία ιαχείρισης. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 1

23 1. ΑΝAΠTΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΕ 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Η SWOT ανάλυση γίνεται σε επίπεδο περιοχής εφαρµογής. Στην ανάλυση τα Πλεονεκτήµατα επικεντρώνονται στο ενδογενές δυναµικό (ανθρώπινο και φυσικό) καθώς και σε ορισµένες θετικές τάσεις ενδογενών δραστηριοτήτων και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης τεκµηριώνει ικανοποιητικά τα παραπάνω. Η ανάλυση των Ευκαιριών ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση και επικεντρώνεται σε ζητήµατα «ποιότητας» και τάσεων ζήτησης και δυνατοτήτων. Τα τελευταία όµως και ιδιαίτερα η αξιοποίηση των συνεργασιών δε στηρίζονται σε µια αντίστοιχη τεκµηρίωση. Οι Αδυναµίες αναφέρονται εµπειρικά, χωρίς όµως την αντίστοιχη τεκµηρίωση και σε πολλά σηµεία µετριάζονται µ αυτές (τις Αδυναµίες) τα Πλεονεκτήµατα και οι Ευκαιρίες (πχ εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναµικού στις συγκεκριµένες δραστηριότητες). Η παρατήρηση αυτή ισχύει κατά ένα µέρος και για τις Απειλές (πχ περιβάλλον, πολιτιστική κληρονοµιά). 2. ΘΕΜΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Το Τοπικό Πρόγραµµα αρθρώνεται γύρω από το θέµα συσπείρωσης: «Αξιοποίηση των τοπικών πόρων, προϊόντων και υπηρεσιών µε όρους ποιότητας και ενδυνάµωση διακλαδικών, διατοµεακών και διατοπικών συνεργασιών µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές» (σηµειώνουµε επίσης το χαρακτηριστικό τίτλο του Προγράµµατος: «Η άλλη Χαλκιδική: Υπεροχή στην ποιότητα»). Το θέµα αυτό συνοψίζει ικανοποιητικά το Πρόγραµµα και επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των πόρων, τη συνδέει µε την ποιότητα από τη µια και από την άλλη οι συνεργασίες σε δια-κλαδικό-τοπικό επίπεδο συνδέονται µε την πρόσβαση στις αγορές. Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν µέσα από την επίτευξη των στρατηγικών και ειδικών στόχων του προγράµµατος, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 2

24 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αντιµετώπιση της αναπτυξιακής υστέρησης της περιοχής εφαρµογής, η ενίσχυση των ρυθµών βιώσιµης αναπτυξιακής διαδικασίας σ αυτήν και η εξισορρόπηση του επιπέδου ανάπτυξης της µε το υπόλοιπο τµήµα του νόµου Χαλκιδικής (περιοχές µαζικού τουρισµού). Γενικοί Αναπτυξιακοί στόχοι: α. Επίτευξη της χωρικής ανταγωνιστικότητας µέσα από την πρότυπη αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας της τοπικής παραγωγής και β. Βελτίωση της επισκεψιµότητας της περιοχής µέσα από την αξιοποίηση των αναπτυξιακών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της και τη δηµιουργία δεσµών και διασυνδέσεων. ΕΙ ΙΚΟΙ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ειδικοί ηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αξιοποίηση τοπικών πόρων και ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού Προβολή της περιοχής και των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων µε έµφαση στο πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές της περιβάλλον. Βελτίωση των υποδοµών δηµόσιου χαρακτήρα για την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή, την διευκόλυνση της γνωριµίας τους µε αυτήν και την δηµιουργική παραµονή τους σ αυτήν. Εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και συστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου για την προώθηση των προϊόντων των µεταποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής. Βελτίωση των εισοδηµάτων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ενίσχυση και βελτίωση της τοπικής εταιρικής σχέσης. Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών. Τακτικοί Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην περιοχή προσανατολισµένης στην δηµιουργία µονάδων και την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών. Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας στην περιοχή προσανατολισµένης στην δηµιουργία νέων προϊόντων. Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και προβληµάτων υποαπασχόλησης / ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή η οποία πλήττεται από τις δραστηριότητες των µεταλλείων Στρατωνίου. Συγκέντρωση µικρών µεταποιητικών επιχειρήσεων σε οργανωµένο χώρο ύπαρξης τεχνικών υποδοµών, µε σκοπό την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και την ενίσχυση µειονεκτικών περιοχών. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 3

25 Ο στρατηγικός στόχος περιλαµβάνει και την «εξισορρόπηση του επιπέδου ανάπτυξής της µε το υπόλοιπο τµήµα του νοµού Χαλκιδικής (περιοχές µαζικού τουρισµού)». Ο στόχος αυτός πρέπει να θωρείται φιλόδοξος για µια προγραµµατική περίοδο µέχρι το 2006, γιατί είναι δύσκολο να αντιστραφεί µια τάση συγκεντρωτικών διαδικασιών (παράκτιος και µαζικός τουρισµός), οι οποίες συντελέστηκαν στις µεταπολεµικές δεκαετίες. Αν θεωρηθεί ως µακροπρόθεσµος στόχος, ένα µέρος του οποίου αρχίζει να υλοποιείται και µεσοπρόθεσµα, τότε θα έπρεπε να µετριασθεί σύµφωνα µ αυτήν την παρατήρηση. Οι παραπάνω γενικοί και ειδικοί στόχοι εξειδικεύονται µέσα σε 2 άξονες προτεραιότητας και στα αντίστοιχα Μέτρα του Προγράµµατος («Κύριος άξονας παρέµβασης ο οποίος εµπεριέχεται τόσο στον στρατηγικό και τους δύο (2) γενικούς αναπτυξιακούς στόχους, όσο και στο επιλεγµένο θέµα συσπείρωσης, είναι η συστηµατική εκµετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος το οποίο διαθέτει η περιοχή και είναι η γειτνίασή της µε δύο (2) µεγάλες αγορές κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών»). Ο 1 ος άξονας περιλαµβάνει Μέτρα και Πράξεις ενισχύσεων των επενδύσεων (αγροτικού τουρισµού, βιοτεχνικών µονάδων, αξιοποίησης των τοπικών πόρων κλπ και συλλογικών δράσεων και νέων τεχνολογιών) και αξιοποίησης του φυσικού, οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς και του πολιτιστικού πλούτου. Ιδιαίτερα ενισχυτικό, ως προς τη συνοχή των παρεµβάσεων είναι οι προτεινόµενες τουριστικές διαδροµές. Ο 2 ος άξονας περιλαµβάνει δυο (2) αντίστοιχα Μέτρα της «διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας» σε θέµατα αγροτικού τουρισµού και ΜΜΕ (σε διάφορους τοµείς), καθώς και περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς (η παραπάνω διάρθρωση των αξόνων είναι ίδια για όλα τα Προγράµµατα). Τα παραπάνω βρίσκονται σε συσχέτιση (άµεση και έµµεση) µε τους ειδικούς στόχους, καθώς και µε τα Πλεονεκτήµατα-Ευκαιρίες και τα Προβλήµατα-Κινδύνους της SWOT ανάλυσης. Ως προς τους τακτικούς στόχους απαιτείται µια άλλη προσέγγιση-εξέταση, η οποία θα αφορά στην υλοποίηση των πράξεων και τους όρους που θα εξασφαλίζουν του τακτικούς στόχους (γυναίκες, νέους κλπ). 3. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ Από τους πίνακες του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ανά Μέτρο προκύπτει ότι περίπου το 52% του συνολικού προϋπολογισµού του Τοπικού Προγράµµατος αφορά στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων µε κύριο βάρος στη δηµιουργία ή τον ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 4

26 εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων του αγροτικού τουρισµού και των βιοτεχνικών µονάδων. Σηµαντική είναι επίσης η ενίσχυση στις επιχειρήσεις: α. «αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» και β. «προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος». Η χρηµατοδοτική βαρύτητα του άξονα 2 της «συνεργασίας» είναι 3%. Το γεγονός αυτό δείχνει τον περιορισµό της επίτευξης των στόχων της συνεργασίας αλλά και αυτού του σκέλους στο θέµα συσπείρωσης. Στα Τεχνικά ελτία των Μέτρων υπάρχει διεξοδική συσχέτιση των Μέτρων µε τους στόχους. Αυτό όµως αφορά στο επίπεδο του σχεδιασµού (γενικόλογη διατύπωση). Για να ελεγχθεί όµως στην ουσία του θα πρέπει να γίνει παράλληλα µε την υλοποίηση των πράξεων. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης τεκµηριώνει ικανοποιητικά την ανάλυση SWOT, ιδιαίτερα ως προς τα Πλεονεκτήµατα και το ενδογενές δυναµικό. Η ανάλυση των Ευκαιριών ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση και επικεντρώνεται σε ζητήµατα «ποιότητας» και τάσεων ζήτησης και δυνατοτήτων. Τα τελευταία όµως και ιδιαίτερα η αξιοποίηση των συνεργασιών δε στηρίζονται σε µια αντίστοιχη τεκµηρίωση, όπως συµβαίνει και µε τις Αδυναµίες και τις Απειλές. Το θέµα συσπείρωσης συνοψίζει εύστοχα το Πρόγραµµα µε έµφαση στους τοπικούς πόρους µε όρους ποιότητας και στη συνεργασία για την πρόσβαση στις αγορές. Ο στρατηγικός στόχος αναφέρεται σε χωρικές αντιθέσεις, οι οποίες είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν µέσα από το πρόγραµµα εφόσον δεν µπορούν ν αντιστραφούν υπάρχουσες µακροχρόνιες συγκεντρωτικές τάσεις. Η σύνδεση στόχων αξόνων και Μέτρων γίνεται ικανοποιητικά, εκτός από τους τακτικούς στόχους, οι οποίοι αναφέρονται σε διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν περισσότερο κατά την υλοποίηση και λιγότερο κατά το σχεδιασµό του Προγράµµατος. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα στις ιδιωτικές επενδύσεις είναι σηµαντική και εφόσον συνδέεται µε την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων αποκτά και προγραµµατική βαρύτητα. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. EYΡΩΤΕΚ A.E. ET.A.M. E.Π.Ε. 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 1. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» Αρχικό Κείµενο θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα