ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/ ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

2 2

3 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το σημαντικό γεγονός της χρήσης του 2007 ήταν η πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής των Σιταριών διεθνώς η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Την κατάσταση αυτή η εταιρεία προσπαθεί να διαχειριστεί με σύνεση και ευθύνη. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την χρήση 2007 ανήλθε σε ,65 έναντι των ,90 χιλ. της χρήσης Το μικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας ήταν 15,97 % κατά το 2007 έναντι 16,61% το Τα κέρδη προ φόρων κατά τη χρήση 2007 ανήλθαν σε ,04 έναντι ,74 το Το καθαρό κέρδος περιόδου 2007 ανήλθε σε ,04 έναντι ,05 το Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον της εταιρείας μας. Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Γεώργιος Δ. Κεπενός 3

4 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Εργασιών Προϊόντα Παραγωγική Διαδικασία Εγκαταστάσεις Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής Σημαντικές Συμβάσεις Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Επενδύσεις Περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μέτοχοι Δικαιώματα μετόχων Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Κατάλογος προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές βάσει προϋποθέσεων Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή/ και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραμμα Προσωπικό ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δραστηριότητα

6 7.2 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Διεταιρικές Συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι Στρατηγική ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΔΛΠ) ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΔΛΠ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΔΛΠ) Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/ Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραπομπή

7 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών από: Βιομηχανική δραστηριότητα Eμπορική δραστηριότητα Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη, προ φόρων σύνολο Μείον φόροι Κέρδη μετά από φόρους σύνολο Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. 0,04 0,01 Προτεινόμενο Μέρισμα / Μετοχή 0,03 0,00 Η πρόταση του Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος 0,03 /μετοχή για τη χρήση 2007 τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 7

8 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η Εταιρία ή ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ) από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/ Υπεύθυνος για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Γεώργιος Κεπενός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Πατρών, τηλ. (2610) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ενημερωτικό Δελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Τον έλεγχο της χρήσης 2007 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., κάτοικος Αθηνών, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Η έκθεση ελέγχου παρατίθεται στο κεφάλαιο 11. Τον έλεγχο της χρήσης 2006 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., κάτοικος Αθηνών, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήματος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήμου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αμοιβών τρίτων) μέχρι και τη χρήση 2005, τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήματος μετά των προσαυξήσεων ποσού ευρώ ,00 το οποίο επιβάρυνε τα προς διανομή κέρδη χρήσεως Η πληρωμή της οφειλής έγινε εξολοκλήρου εντός της χρήσεως

9 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α- Επένδυση Αντληθέντων Κεφαλαίων Την περίοδο 19-21/12/2001 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δημόσια εγγραφή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Από την 8/1/2002 οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης αυτής ανήλθαν σε μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και την μερική αποπληρωμή του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Σημειώνεται ότι η αποδέσμευση των κεφαλαίων της Δημόσιας Εγγραφής έγινε την 28/12/2001 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους για το τραπεζικό σύστημα). Έτσι δεν κατέστη δυνατόν να διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια στην χρήση 2001 όπως προβλέπονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο αλλά κατά τις πρώτες ημέρες του Κατά τη χρήση 2002 ολοκληρώθηκε το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. πρόγραμμα επενδύσεων και αποφασίστηκε και άρχισε η εγκατάσταση μίας ακόμα γραμμής άλεσης σίτου συνολικού ποσού Σχετικά το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε με ανακοίνωση της εταιρείας. Ήδη από τον Ιούνιο 2003 είναι σε λειτουργία και η νέα αυτή γραμμή άλεσης σίτου. Δημόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία, δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Εταιρίας. 9

10 4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης κάθε μήνα και τον μηνιαίο όγκο συναλλαγών για το διάστημα 1/1/ /3/2008, σε Ευρώ. Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος ( ) Όγκοs Συναλλαγών (χιλ ) 31/1/2008 1, /2/2008 1, /3/2008 0, Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής και του όγκου συναλλαγών των μετοχών της Εταιρίας για τη περίοδο 2/1/2007 έως 31/3/

11 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διακύμανση της τιμής της μετοχής σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο 02/1/2007 έως 31/3/

12 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ συστάθηκε το 1986 (Φ.Ε.Κ.3411/ ) από μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΕΠΕΝΟΣ Ε.Ε.». Η πράξη αυτή υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές, έλαβε άδεια ίδρυσης από το Νομάρχη Αχαΐας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών μεταφέρθηκε στο μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 10016/06/Β/86/7. Επίσης, είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αχαΐας με αριθμό μητρώου Έδρα της Εταιρίας είναι η πόλη Πάτρα του Νομού Αχαΐας, και συγκεκριμένα η περιοχή της Περιβόλας Πατρών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η Εταιρία διατηρεί υποκατάστημα στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών της κοινότητας Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας. Η ίδρυση του εν λόγω υποκαταστήματος αποφασίσθηκε με την από 26/08/1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επίσης η Εταιρία διατηρεί υποκατάστημα στη θέση Λάκος Κυρίλλου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα των αλεύρων και συγκεκριμένα παράγει και διαθέτει στην αγορά άλευρα και υποπροϊόντα αλευροποιίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) της ΕΣΥΕ, η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο Κ παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε ογδόντα (80) έτη, δηλαδή, έως τις 28/12/2066 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας (29/12/1986). Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι: 1. Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου, η παραγωγή και διάθεση αλεύρων και υποπροϊόντων αυτών και γενικά η άλεση κάθε γεωργικού προϊόντος. 2. Η εμπορία δημητριακών καρπών και αλεύρων και υποπροϊόντων αυτών. 3. Οι εισαγωγές και εξαγωγές ομοίων ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού ομοίων προϊόντων με προμήθεια. Ο σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από την ίδρυση της. 12

13 5.2 Σύντομο Ιστορικό Η δραστηριότητα της Εταιρίας ξεκίνησε το 1952 όπου δημιουργήθηκε από τον Δημήτριο Κεπενό ο πρώτος νερόμυλος στην Περιβόλα Πατρών εξυπηρετώντας τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Το 1966 ο υδρόμυλος μετατράπηκε σε κυλινδρόμυλο (μετατροπή η οποία έως τότε απαγορευόταν) και το 1967 τοποθετήθηκε η πρώτη κυλινδρομηχανή, ρωσικής προέλευσης, κινούμενη με την δύναμη του νερού. Έτσι, δημιουργήθηκε ο πρώτος ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ της περιοχής, δυναμικότητας 130 κιλών άλεσης σίτου ανά ώρα. Η Eταιρεία αρχικά λειτούργησε ως ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡOΜΥΛΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ». Το 1968 στην Εταιρία τοποθετείται άλλη μία κυλινδρομηχανή η οποία αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα σε κιλά άλεσης σίτου το 24ωρο. Η φήμη του μύλου ξεπερνά τα στενά όρια της περιοχής και φθάνει ως τις περιοχές Αιγίου και Καλαβρύτων, αλέθοντας τα σιτηρά των παραγωγών με αμοιβή το αλεστικό δικαίωμα. Το 1975 στην Εταιρία πλέον, με την επωνυμία «Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ Ε.Ε.», εισέρχονται οι κ.κ.γεώργιος, Θεόφιλος και Πολυζώης Κεπενός. Το 1978 πραγματοποιείται το πρώτο σημαντικό επενδυτικό βήμα, με την κατασκευή ενός κτιρίου 450 τ.μ. και 2 ορόφων, σε επαφή με τον υφιστάμενο νερόμυλο (καθ όσον απαγορευόταν να ιδρυθεί νέος αλευρόμυλος) και την προμήθεια του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι, η παραγωγή φθάνει τους 25 τόνους το 24ωρο, ενώ αρχίζει η παραγωγή και εμπορία αλεύρου από σκληρό σιτάρι καλύπτοντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Το 1981 επεκτείνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Eταιρείας και η παραγωγική δυναμικότητα φθάνει τους 48 τόνους το 24ωρο. Παράλληλα, ενδυναμώνεται η παρουσία της Eταιρείας στους γειτονικούς Νομούς, ως παραγωγού αλεύρων από σκληρό σιτάρι. Το 1986 η Εταιρία μετατρέπεται σε Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» στην οποία συμμετέχουν και τα υπόλοιπα τέκνα του Δημητρίου Κεπενού, Κωνσταντίνος και Επαμεινώνδας. Το 1987 η παραγωγική δυναμικότητα φθάνει τους 80 τόνους /24ωρο και αρχίζει πλέον η παραγωγή και άλλων έξι (6) τύπων αλεύρων. Το 1990 πραγματοποιείται και η τελευταία επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η δυναμικότητα φθάνει πλέον τους 120 τόνους / 24ωρο. Η ποικιλία των προϊόντων αυξάνεται σημαντικά και φθάνει τα 16. Η ανάπτυξη της Eταιρίας είναι αλματώδης επιτυγχάνοντας το 1995 την πλήρη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας του μύλου επί 24ωρου βάσεως. 13

14 Το 1995 εξαγοράζεται από την Εταιρία, ένας επιπλέον κυλινδρόμυλος αντί ποσού Δρχ. 20 εκατ. Η δυναμικότητα του ανωτέρω κυλινδρόμυλου ανέρχεται σε 100 τόνους / 24ωρο και η Εταιρία είχε θέσει ως στόχο την πλήρη λειτουργία και αυτής της μονάδας, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Λόγω του γεγονότος ότι η νέα μονάδα ήταν εγκατεστημένη σε περιοχή αμιγούς κατοικίας (οικισμός), η Εταιρία προκειμένου να επιτύχει τον ανωτέρω στόχο προέβη στη μετεγκατάσταση των δύο μονάδων στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών. Η ανωτέρω μετεγκατάσταση εντάχθηκε (και επιδοτήθηκε) στον Αναπτυξιακό Νόμο 1892/90 και στο Νόμο για τις Φθίνουσες Βιομηχανικά Περιοχές (όπου περιλαμβάνεται και η Αχαΐα). Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1998 και με την υπ αριθμ. Αρ. Πρωτ /ΝΝ628/Ν.1892/1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 298/ ), πιστοποιήθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αυτής. Ο συνδυασμός της 25ετούς εμπειρίας με την τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε στη δημιουργία μίας σύγχρονης Αλευροβιομηχανίας παραγωγικής δυναμικότητας 200 τόνων αλεύρι/24ωρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ζήτηση στα άλευρα είναι σταθερή περίπου τόνους ανά έτος και τελευταία παρουσιάζεται ανοδική όσον αφορά τις νέες ποιότητες αλεύρων. Το Σεπτέμβριο 2001 κατόπιν της υπ αριθμ. 72/2001 αδείας του Λιμενικού Ταμείου Πατρών, η Εταιρία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πνευματικού συγκροτήματος εκφόρτωσης δημητριακών στο λιμάνι της Πάτρας δυναμικότητας 160 τόνων δημητριακών ανά ώρα. Η εν λόγω εγκατάσταση συνεπάγεται: α) Mείωση του κόστους μεταφοράς των πρώτων υλών μέχρι την εγκατάσταση του μηχανήματος η παραλαβή των α υλών γινόταν από τα σημεία των προμηθευτών της Εταιρίας (Ψαχνά Ευβοίας, Πειραιάς, Καλαμάκι Κορινθίας και Κυλλήνη) με επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς. Με την εγκατάσταση του μηχανήματος στο λιμάνι της Πάτρας και την παραλαβή του 85% περίπου των α υλών (το υπόλοιπο θα διακινείται με φορτηγά από την περιοχή της Θεσσαλίας) αναμένεται σημαντική μείωση στο κόστος μεταφοράς δεδομένου ότι το εργοστάσιο απέχει από τις λιμενικές εγκαταστάσεις μόλις 17 km. Το όφελος εκτιμάται από Δρχ. 0,50/ κιλό έως Δρχ. 2,5/ κιλό, ανάλογα με την ποσότητα της α ύλης και την απόσταση από το κάθε σημείο των προμηθευτών της Εταιρίας. β) Δυνατότητα πραγματοποίησης στο μέλλον απευθείας εισαγωγή σίτου χωρίς την μεσολάβηση τρίτων που θα επιφέρει περαιτέρω μείωση του κόστους μεταφοράς. Κατά τη χρήση 2002 ολοκληρώθηκε το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. πρόγραμμα επενδύσεων και αποφασίστηκε και άρχισε η εγκατάσταση μίας ακόμα γραμμής άλεσης σίτου συνολικού ποσού Σχετικά το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε με ανακοίνωση της εταιρείας. Από τον Ιούνιο 2003 λειτουργεί και η νέα γραμμή άλεσης σίτου. 14

15 5.3 Αντικείμενο Εργασιών Προϊόντα Η δραστηριότητα της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων. Σήμερα παράγει πολλούς διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων και διάφορα είδη αλεύρων προκειμένου να καλύψει τις νέες καταναλωτικές τάσεις. Επίσης, η Εταιρία αποδίδει μεγάλη σημασία στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς παράγοντας καινοτομικά προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες πελατών. Οι πωλήσεις σε ειδικούς τύπους αλεύρων ακολουθούν αυξητική πορεία καθώς είναι η μοναδική εταιρία που έχει δημιουργήσει γραμμή παραγωγής «γκρι» αλεύρων. Η Εταιρία συνδυάζοντας αρμονικά τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, την πολύχρονη βιομηχανική εμπειρία, τις επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία και την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, δημιουργεί συνεχώς προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ολοένα αυξανόμενες και εναλλασσόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας είναι η δημιουργία και διατήρηση υψηλής ποιότητας προϊόντων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πελάτες της. Η Εταιρία παράγει και προσφέρει τις παρακάτω ομάδες προϊόντων: Άλευρα κίτρινα Άλευρα πολυτελείας Άλευρα αρτοποιίας Άλευρα ειδικά Άλευρα ολικής αλέσεως Σιμιγδάλι ψιλό και χονδρό Μίγματα Εμπορεύματα Υποπροϊόντα Άλευρα κίτρινα: Είναι άλευρα που παράγονται από σκληρό σιτάρι. Οι επιμέρους κατηγορίες που παράγονται από την Εταιρία είναι οι εξής: Σκληρό primo, το οποίο παράγεται από ειδικές ποικιλίες σκληρού σιταριού, σε λεπτή άλεση, ζυμώνεται χωρίς καμία πρόσμιξη και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ψωμιού. Σκληρό extra, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή χωριάτικου ψωμιού με μεγάλη διόγκωση και ζυμώνεται χωρίς προσμίξεις. Σκληρό Κίτρινο, το οποίο ζυμώνεται σκέτο ή σε πρόσμιξη με τύπου 70% και είναι κατάλληλο για την παρασκευή χωριάτικου ψωμιού. Σκληρό Χωριάτικο, το οποίο είναι το κλασσικό αλεύρι που χρησιμοποιείται, μόνο του ή με πρόσμιξη τύπου 70%, για το ζύμωμα χωριάτικου ψωμιού. Άλευρα Πολυτελείας: Είναι άλευρα που χρησιμοποιούνται κυρίως στη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιία. Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Τύπου Πολυτελείας Ζαχαροπλαστικής, είναι μαλακό αλεύρι το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στη ζαχαροπλαστική για κέικ, μπισκότα κ.λ.π. 15

16 Τύπου 55% Farina, είναι αλεύρι υψηλής απόδοσης με μεγάλη διόγκωση, ειδικό για αρτοσκευάσματα πολυτελείας και λευκό ψωμί. Τύπου Πολυτελείας Φύλλου, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φύλλου κρούστας, με μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στο άνοιγμα. Τύπου Πολυτελείας Πίτσας, είναι ειδικό αλεύρι για την κατασκευή ζύμης πίτσας. Άλευρα Αρτοποιίας: Εκλεκτού τύπου άλευρα που διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό άλεσης. Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Τύπου 70% LUX, παραγόμενο από ειδικούς τύπους σταριών με μεγάλη αντοχή στην επεξεργασία και συνίσταται για αρτοσκευάσματα και βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Τύπου 70% Δυνατό, χρησιμοποιείται για ψωμί με μεγάλη διόγκωση και είναι κατάλληλο για ταχυζυμωτήριο και κύλινδρο. Τύπου 70% Στάνταρ, για την παραγωγή λευκού ή σύμμεικτου ψωμιού. Τύπου 70% Μαλακό, που θεωρείται το καλύτερο αλεύρι για χειροποίητο ψωμί και μπορεί να προσμυχθεί και με κίτρινο τύπο αλευριού. Τύπου 70% Απαλό, το οποίο είναι ιδανικό για μαλακά ζυμάρια και γρήγορη αρτοποίηση. Άλευρα Ειδικά: Είναι άλευρα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδικών τύπων αρτοποιημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής. Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Super top Aμερικής, ειδικό αλεύρι από αμερικάνικο σιτάρι, κατάλληλο για τσουρέκι και πεταχτό φύλλο κρούστας. Super τσουρεκιού. Super Tost Φρυγανιάς. Super τυρόπιτας. Super star, για την παραγωγή ντόνατς και πίτσας. Super σφολιάτας. Άλευρα Ολικής Αλέσεως: Ανάλογα με την επεξεργασία τους τα άλευρα ολικής άλεσης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Τύπου 90% ψιλό, το οποίο είναι πιτυρούχο αλεύρι λεπτής άλεσης, αποκλειστικά για την παραγωγή μαύρου ψωμιού. Τύπου 90% χονδρό, το οποίο είναι πιτυρούχο αλεύρι χονδρής άλεσης, αποκλειστικά για την παραγωγή μαύρου ψωμιού. Ολικής άλεσης ψιλό, το οποίο είναι ενισχυμένο με λεπτές νιφάδες φλοιού για την παραγωγή μαύρου ψωμιού. Ολικής άλεσης χονδρό, το οποίο είναι ενισχυμένο με χονδρές νιφάδες φλοιού για την παραγωγή μαύρου ψωμιού. Ολικής άλεσης παραδοσιακό, ιδανικό για παραδοσιακό χωριάτικο ψωμί με ιδιαίτερο άρωμα. 16

17 Σίκαλης, για την παραγωγή ψωμιού σίκαλης, τοστ και παξιμάδι. Σίκαλης τύπου Γερμανίας, το οποίο είναι αλεύρι για την παραγωγή ψωμιού διαίτης. Μίγματα: Αποτελούνται από σμίξεις διαφόρων αλεύρων και βοηθητικών υλών, και χρησιμοποιούνται αυτούσια για παραγωγή ειδικών τύπων άρτου. Αυτό απαλλάσσει τον αρτοποιό από μίξεις με συνέπεια την σταθερή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Εμπορεύματα: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα: Αραβοσιτάλευρο. Υποπροϊόντα: Τα πίτουρα και οι βήτες είναι τα υποπροϊόντα της Εταιρίας και αποτελούν προϊόν της επεξεργασίας του σίτου προερχόμενα κυρίως από τον φλοιό του σίτου. Η διάρθρωση του κύκλου εργασιών κατά ποσότητα και αξία για τις χρήσεις βάση των κυριοτέρων ομάδων προϊόντων της παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΙΛΑ) ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ( ) ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΛΕΥΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΛΕΥΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΕΣ) ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΛΕΥΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» προέρχεται από ένα πελατολόγιο που αριθμεί επιχειρήσεις περίπου. Το 37,96% του τζίρου πραγματοποιείται από μεγάλες εγχώριες αρτοβιομηχανίες και το υπόλοιπο 62,04% πραγματοποιείται από μικρότερες εταιρείες του χώρου. Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η διεύρυνση της πελατειακής της βάσης με σκοπό να αποφύγει πιθανή εξάρτηση της από συγκεκριμένο αριθμό πελατών. Επιπλέον, επιδίωξη της είναι η εδραίωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της που βασίζεται στην τεχνική υποστήριξη, την εξυπηρέτηση και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Η Εταιρία προμηθεύεται σιτάρι ως α ύλη τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από την ξένη αγορά για 17

18 την χρησιμοποίηση του στην παραγωγική διαδικασία. Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει υπογράψει συμβάσεις με προμηθευτές, ενώ επίσης δεν διαθέτει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ούτε έχει καταθέσει εμπορικά σήματα. 5.4 Παραγωγική Διαδικασία Εγκαταστάσεις Η νέα παραγωγική μονάδα που έχει εγκατασταθεί στη ΒΙ.Π.Ε. Πατρών είναι από τεχνολογικής άποψης ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η αλευροβιομηχανία τόσο στη διαδικασία άλεσης (λειτουργεί χωρίς επίβλεψη) ελεγχόμενη από P.L.C. (πρόγραμμα λογισμικού), όσο και στη δημιουργία των ποιοτήτων μέσω κεντρικού αναμείκτη που εκτελεί αυτόματα και με ακρίβεια, μέσω Η/Υ, συνταγές των επιθυμητών ποιοτήτων. Η παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας ακολουθεί τα εξής στάδια: Στάδιο 1: Πύλη- Ζυγιστήριο-Δειγματοληψία Παραλαμβάνεται το σιτάρι από τους προμηθευτές, εξετάζονται τα συνοδευτικά έντυπα, ζυγίζονται οι ποσότητες που παραλαμβάνονται και λαμβάνεται δείγμα για έλεγχο της ποιότητας. Στάδιο 2: Προκαθαρισμός-Κατάταξη σε σιλό αποθήκευσης Γίνεται καθαρισμός του σίτου και μετά από εντολή του χημείου κατατάσσεται στα σιλό αποθήκευσης ανάλογα με τις προδιαγραφές ποιότητας (υγρασία, πρωτεΐνες κλπ). Η συντήρηση του προϊόντος σε υγιή φυσική κατάσταση γίνεται με παροχή αέρα και απεντόμωση. Στάδιο 3: Α Καθαρισμός Το σιτάρι καθαρίζεται από διάφορα ξένα σώματα (σκόνη, πέτρες κλπ.) με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων και αφού ψεκαστεί με νερό για να φθάσει στον επιθυμητό βαθμό υγρασίας τοποθετείται σε σιλό για ανάπαυση (8-12 ώρες) Στάδιο 4: Β Καθαρισμός Αφού παρέλθει ο χρόνος ανάπαυσης το σιτάρι καθαρίζεται από υπόλοιπα σκόνης που έχουν μείνει με ειδικά μηχανήματα και ρεύματα αέρος, και αφού καθαρισθεί πλήρως οδηγείται στο τμήμα άλεσης. Στάδιο 5: Άλεση Το σιτάρι συνθλίβεται μέσα σε κυλινδρομηχανές και κοσκινίζεται σε ειδικά μηχανήματα όπως τριφτήρες, σιμιγδαλομηχανές κλπ. Έτσι απαλλάσσεται από το φλοιό του και παράγονται τα προϊόντα από το ενδοσπέρμιο και τα υποπροϊόντα από το φλοιό. 18

19 Στάδιο 6: Ομογενοποίηση Αλεύρων Στο τμήμα αυτό γίνεται συνεχής ανάδευση και οξυγόνωση των προϊόντων μέσω αναβατορίων και πνευματικών μεταφορών σε παρτίδες των 100 τόνων. Στάδιο 7: Ανάμιξη Μετά την ομογενοποίηση το αλεύρι χωρισμένο ανά ποιότητα προωθείται σε δεξαμενές οι οποίες επικοινωνούν με αναμείκτες. Στο στάδιο αυτό, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαμορφώνονται με ακρίβεια οι ποιότητες των αλεύρων. Στάδιο 8: Συσκευασία Το τμήμα αυτό αποτελείται από δύο αυτόματους ηλεκτρονικούς ζυγούς και μία αυτόματη συσκευαστική «καρουσέλ» δυναμικότητας 900 σακιών την ώρα. Το συσκευασμένο προϊόν οδηγείται είτε για φόρτωση, είτε για παλετοποίηση και αποθήκευση. Η Εταιρία διαθέτει πειραματικό σύγχρονο αρτοποιείο το οποίο είναι εγκατεστημένο στους μύλους της επιχείρησης με σκοπό: α)τον έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής άρτου, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά και β)την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πωλητές της, πάνω στα υφιστάμενα και τα νέα προϊόντα της Εταιρίας γ) παρουσίαση- επίδειξη νέων προϊόντων και τεχνικών προς τους πελάτες. Τέλος, η Εταιρία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο τμήμα έρευνας και ποιοτικού ελέγχου. 19

20 5.5 Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής Α. Προώθηση των Πωλήσεων Η προώθηση των προϊόντων γίνεται μέσω των πωλητών της εταιρίας καθώς και με απ ευθείας πωλήσεις σε μεγάλους και εξειδικευμένους πελάτες (βιομηχανίες και βιοτεχνίες προϊόντων αρτοποιίας, αρτοσκευασμάτων και ζαχαροπλαστικής). Τα υποπροϊόντα πωλούνται σε κτηνοτροφικές μονάδες και μεταποιητικές μονάδες ζωοτροφών. Η Εταιρία, με τη χρήση δικών της πωλητών εξασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών της. Τα προϊόντα της Εταιρίας φθάνουν στους πελάτες της πάντα έγκαιρα και σε καθορισμένες ημερομηνίες, μέσω των δεκατρία ιδιόκτητων φορτηγών και τοποθετούνται στους αποθηκευτικούς χώρους τους. Η μεταφορά και τοποθέτηση γίνεται κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, επιβαρύνοντας τον με το κόστος μεταφοράς. Για την προώθηση των προϊόντων της η Εταιρία έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα marketing, συμμετέχοντας σε κλαδικές εκθέσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις αρτοποιών, πραγματοποιώντας διαφημιστικές καταχωρήσεις στον κλαδικό τύπο και το ραδιόφωνο, και διενεργώντας διάφορα σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα. Β. Δίκτυο Πωλήσεων Η Εταιρία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων το οποίο συντονίζεται από την έδρα της επιχείρησης στην Πάτρα, ενώ από το Νοέμβριο του 1998 ξεκίνησε και η λειτουργία του Υποκαταστήματος Αττικής, το οποίο διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους και οργανωμένο τμήμα πωλήσεων. Το δίκτυο πωλήσεων καλύπτει γεωγραφικά τις ακόλουθες περιοχές: Πελοπόννησο Ιόνια νησιά Ήπειρο Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Αττική Όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων της στόχος της Εταιρίας είναι να καλύψει όλη την περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής καθώς και την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Το δίκτυο διανομής αποτελείται από στόλο 7 ιδιόκτητων φορτηγών και 4 σιλοφόρων για τη μεταφορά χύμα αλεύρων, κατάλληλα από υγειονομικής πλευράς, τα οποία καλύπτουν όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 20

21 Οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας είναι τα αρτοποιεία με ποσοστό περίπου 63,05% επί του κύκλου εργασιών της, ενώ συνολικά οι πελάτες της στην τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε περίπου. Οι κατηγορίες των πελατών για τη χρήση 2007 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Κατηγορίες Πελατών Αριθμός % επί του Συνόλου Αρτοποιεία ,05% Super market \ Mini market \ Παντοπωλεία ,97% Εργαστήρια τυρόπιτας-φύλλου \ Εταιρίες Catering \ Πιτσαρίες ,76% Εμπορία ζωοτροφών - αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων 116 5,00% Εργαστήρια - βιοτεχνίες ζυμαρικών 9 0,39% Βιομηχανικοί Πελάτες 8 0,35% Εστιατόρια Ψητοπωλεία Fast food 3 0,13% Ιδιώτες 4 0,17% Δημόσια Πρόσωπα 2 0,09% Χονδρέμποροι αλεύρων (ειδικοί συνεργάτες) 2 0,09% Σύνολο % 0,17% 0,13% 0,39% 0,35% 0,09% 5,02% 0,09% 63,05% Αρτοπ οιεία Super market \ Mini market \ Παντοπ ωλεία Εργαστήρια τυρόπ ιτας-φύλλου \ Εταιρίες Catering \ Πιτσαρίες Εμπ ορία ζωοτροφών - αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων Εργαστήρια - βιοτεχνίες ζυμαρικών Βιομηχανικοί Πελάτες 14,76% Εστιατόρια Ψητοπωλεία Fast food Ιδιώτες 15,97% Δημόσια Πρόσωπ α Χονδρέμπ οροι αλεύρων (ειδικοί συνεργάτες) 21

22 5.6 Σημαντικές Συμβάσεις Κατά την χρήση 2007 η εταιρεία δεν υπέγραψε καμία νέα σημαντική σύμβαση. 5.7 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Η Εταιρία έχει συνάψει τα παρακάτω ασφαλιστήρια συμβόλαια: 1. Σύμβαση ασφάλισης των Α,Β Υλών και των ετοίμων προϊόντων με την ασφαλιστική εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική για την περίοδο μέχρι Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι. 2. Σύμβαση ασφάλισης εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού με την ασφαλιστική εταιρία AΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική, για την περίοδο μέχρι Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά: Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό Σύστημα αυτοματισμού παραγωγής PLC Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, fax, τηλεφ. κέντρο κ.λπ. Έπιπλα γραφείου Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι. 3. Συμβάσεις ασφάλισης όλων των αυτοκινήτων της εταιρείας με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική. 5.8 Επενδύσεις περιόδου Η Εταιρία κατά την τριετία , υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους χιλ. οι οποίες αφορούσαν κυρίως τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Οι σημαντικότερες επενδύσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (σε χιλ. ) ΣΥΝΟΛΟ Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια & Τεχνικά Έργα Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Πάγια υπό Εκτέλεση Λογισμικα Προγράμματα Σύνολο Επενδύσεων Παγίων

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 2 Αγαπητοί μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισμός της εταιρίας μας για τη χρήση 2001. Μια χρονιά παγκόσμιας ύφεσης στο χώρο της τεχνολογίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002. ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα