ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία: Α.Π.: 2358/669/Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως ισχύει. 3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Την υπ αριθµ Ε(2007)5338/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 7. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 1 από 5

2 8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθµ //ΕΥΣ 2141/ (ΦΕΚ949/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 10. Την µε ΑΠ 1121/ 408 /Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 11. Την µε ΑΠ 13152/1870/ (ΦΕΚ ΥΟ 113/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: ιορισµός µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 12. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03 / (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 13. Την µε Α.Π. 4319/1487 /Φ04/ (Α Α:4Α8ΟΦ-9ΛΞ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου της ΕΥ ΕΠΑΕ στον Αλέξανδρο Μακρή. 14. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 15. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 16. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 17. Έγγραφο ΕΥΘΥ µε Α.Π /ΕΥΘΥ1304/ «Ενηµέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις» 18. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β/ ) καθώς και την υπ αρ /οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού που αφορά το Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 19. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 20. Το µε Α.Π. 3268/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 21. Το µε Α.Π /ΕΥΣ4851/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 22. Το µε υπ αριθµ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/ Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που αφορά την εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 23. Την Εξειδίκευση της κατηγορίας πράξης « ». 24. Την µε Α.Π. 5078/1017/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 2 από 5

3 25. Την µε Α.Π. 130/37/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παράταση, συµπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 26. Την µε Α.Π. 906/227/Α2/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σηµείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» για τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους µέχρι και την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 27. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 1539/ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 2306/ ) µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που έγινε µέσα από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µε την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. 28. Τα υπ αρ. 3/ και 4/ Πρακτικά της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/ για την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραµµατέα της ένταξης των έργων ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/ για την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραµµατέα της ένταξης των έργων ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». 2. Την ένταξη χιλίων τριακοσίων είκοσι πέντε (1.325) έργων µε προϋπολογισµό ,76 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 3. Την ένταξη τριακοσίων είκοσι (320) έργων µε προϋπολογισµό ,68 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 4. Την ένταξη τριακοσίων ενός (301) έργων µε προϋπολογισµό ,50 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 5. Την ένταξη διακοσίων ογδόντα δύο (282) έργων µε προϋπολογισµό ,31 στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 3 από 5

4 και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 6. Οι πράξεις εντάσσονται µε τον όρο ότι θα προσκοµιστούν εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας στους δικαιούχους των πράξεων τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Κεφ. Α του Οδηγού Εφαρµογής δικαιολογητικά. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ΕΥ ΕΠΑΕ θα προχωρήσει σε απόφαση απένταξης των σχετικών πράξεων. 7. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων διακοσίων είκοσι τριών (223) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,99 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 8. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων πενήντα εννέα (59) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,28 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 9. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων τριακοσίων εννέα (309) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,21 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 10. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,70 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 11. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει για κάθε απορριφθείσα Αίτηση Χρηµατοδότησης σχετικό αναλυτικό έγγραφο µε τους λόγους απόρριψης. 12. Την κατ αρχήν απόρριψη επτακοσίων σαράντα έξη (746) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,87 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 13. Την κατ αρχήν απόρριψη δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα µίας (2.461) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,93 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 4 από 5

5 σύµφωνα µε το Παράρτηµα X, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 14. Την κατ αρχήν απόρριψη διακοσίων έξη (206) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό ,33 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 15. Για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης των κατηγοριών 12, 13 και 14 είναι δυνατή η σε µεταγενέστερο χρόνο ένταξή τους στο πρόγραµµα κατά σειρά προτεραιότητας εφόσον εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι, χαρακτηριζόµενες αυτές ως επιλαχούσες. Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα Εµµανουήλ Πατεράκης Συνηµµένα: 1. Παράρτηµα Ι 2. Παράρτηµα ΙΙ 3. Παράρτηµα ΙΙΙ 4. Παράρτηµα ΙV 5. Παράρτηµα V 6. Παράρτηµα VΙ 7. Παράρτηµα VΙΙ 8. Παράρτηµα VΙΙΙ 9. Παράρτηµα IX 10. Παράρτηµα X 11. Παράρτηµα XΙ 12. Πρακτικά της Οµάδας Εργασίας Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Νίκης 5-7, Αθήνα Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κάνιγγος 20, Αθήνα Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, Αθήνα ΥΠΑΑΝ,ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, Αθήνα ΕΥΣ ΕΚΤ Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β3, Γ, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 5 από 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Υπό σύσταση 93, ,00 ΑΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Υπό σύσταση 93, ,31 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Υπό σύσταση 93, ,00 ΑΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΕ Υπό σύσταση 92, ,00 ΑΑ ΠΟΛΥΣΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ Υπό σύσταση 92, ,33 ΑΑ ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Υπό σύσταση 92, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΒΕΡΑΚΗ Υπό σύσταση 92, ,50 ΑΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 92, ,00 ΑΑ Χλωρός Αθανάσιος Υπό σύσταση 92, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 92, ,00 ΑΑ MΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Υπό σύσταση 92, ,57 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Υπό σύσταση 92, ,00 ΑΑ ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε-ΤΖΑΛΛΑΣ Α.ΟΕ Νεοιδρυθείσα 91, ,00 ΑΑ ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΑΡΤΖΙ ΗΣ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΛΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΟΕ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΣ Υπό σύσταση 91, ,14 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 91, ,00 ΑΑ ΠΛΑΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 91, ,00 ΑΑ ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 91, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΟΚΑΣ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπό σύσταση 91, ,50 ΑΑ Α ΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 91, ,33 ΑΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Υπό σύσταση 91, ,00 ΑΑ STAVANGENTO LTD Νεοιδρυθείσα 91, ,00 ΑΑ ΖΑΜΠΑΡΑΣ-ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 90, ,67 ΑΑ ΜΠΡΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 90, ,82 ΑΑ ΙΩΝΗ Υπό σύσταση 90, ,47 ΑΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΞΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ Υπό σύσταση 90, ,67 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ Α ΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΡΟΦΩΝΗ Υπό σύσταση 90, ,33 ΑΑ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 90, ,20 ΑΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 90, ,00 1 από 28

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΟΥΡΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 90, ,76 ΑΑ ΓΡΥΛΛΟΥ ΑΝΑΗ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ (ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ) Υπό σύσταση 90, ,89 ΑΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεοιδρυθείσα 90, ,00 ΑΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 90, ,00 ΑΑ ΜΠΙΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Υπό σύσταση 90, ,86 ΑΑ ΝΙΤΣΑ - ΓΟΥ ΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΚΟΣΜΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 90, ,14 ΑΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ HUMAN RESOURCES INVESTORS Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ Σ. - ΜΑ ΕΝΗ Α. Ο.Ε. Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΟΥΡΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 90, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΡΑΙΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΚΑΛΛΙΟ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΚΗΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ IΩΑΝΝΑ ΗΜΟΚΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΜΑΧΑΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΚΟΥΣΤΑ ΣΟΦΙΑ Νεοιδρυθείσα 90, ,68 ΑΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΠΑΦΑΣ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υπό σύσταση 90, ,00 ΑΑ ΧΑΣΑΝ ΙΧΤΙΑΡ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΡΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 89, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΚΟΥΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΣΤΑΡΤΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 89, ,00 ΑΑ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΙΓΑΡ ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 89, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΣΙΑΚΚΟΥΛΗ Υπό σύσταση 89, ,44 ΑΑ ΚΑΜΕΝΙ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΟΥΜΠΕΝΙ ΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Υπό σύσταση 89, ,44 ΑΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Υπό σύσταση 89, ,60 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΣΟΥΚΡΙΕ Υπό σύσταση 89, ,00 ΑΑ ΚΟΥ ΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 89, ,67 ΑΑ ΤΟΥΤΟΥ ΑΚΗΣ-ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ- ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υπό σύσταση 88, ,43 ΑΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΦΟΥΓΑ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ Υπό σύσταση 88, ,20 ΑΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 88, ,33 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 2 από 28

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΠΑΠΠΗ ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 88, ,87 ΑΑ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΡΟΜΠΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ IBConsultans ( Independent Business Consultants ) Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΑΝΗ Υπό σύσταση 88, ,67 ΑΑ HULIARO ANETTE CARINA Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΦΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΑΡΕΤΑΚΗ ΟΛΓΑ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ Υπό σύσταση 88, ,67 ΑΑ ΕΛΜΑΖΟΥ Η ΣΥΡΜΩ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΒΕΝΙ ΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΙ Η ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Υπό σύσταση 88, ,10 ΑΑ ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 88, ,86 ΑΑ ΧΑΣΕΚΗ ΤΖΑΧΗΤ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΦΙΝΦΙΝΗΣ Γ. ΣΙΑ Ε.Ε Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ SOUTH STEAM ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ WIND AND SUN ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ Α ΑΜΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΣΤΑΘΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΣΚΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΡΙΓΓΑ ΕΛΕΝΑ-ΑΛΙΚΗ Υπό σύσταση 88, ,76 ΑΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ Ι. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΛΕΥΚΙΠΠΗ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΣΤΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ INFO Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 3 από 28

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ WIND AND GAS ΓΟΥΙΝΤ ΕΝΤ ΓΚΑΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΜΙΧΑΛΗΣ Ξ. ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΥΩΤΗ ΜΑΡΘΑ - ΚΗΤΗΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ Υπό σύσταση 88, ,11 ΑΑ ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 88, ,68 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥ ΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπό σύσταση 88, ,80 ΑΑ ΑΝΝΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Υπό σύσταση 88, ,84 ΑΑ ΝΤΙΣΤΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ WEB LEARNING Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΚΑΠΟΥΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ ΛΑ ΟΥ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Υπό σύσταση 88, ,00 ΑΑ Φ. ΑΒΟΥΡΗ - Η. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 88, ,00 ΑΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 87, ,88 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 87, ,25 ΑΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ Μ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,29 ΑΑ ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΣΤΑΧΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,20 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ Χ.ΒΡΑΚΑΣ & ΣΙΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΧΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 87, ,71 ΑΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΧΑΡΜΠΑ ΘΕΟ ΩΡΑ Υπό σύσταση 87, ,56 ΑΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ο.Ε. Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΗΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Υπό σύσταση 87, ,00 4 από 28

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ OPEN SOFTWARE SOLUTIONS Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 87, ,33 ΑΑ ALENA SUPPLIES IMPORTS-EXPORTS - ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 87, ,89 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ ΖΑΓΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Υπό σύσταση 87, ,78 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΡΙΚΑΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 87, ,78 ΑΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Χ. ΣΤΑΜΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 87, ,00 ΑΑ IGUIDE CITY Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΙΟΡ ΑΝΗ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΜΠΕΖ ΕΜΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΖΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡZΤΑΓΙΑ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΤΣΗ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΚΑΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΜΙΝΩΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Σύµβουλος Στρατηγικής ιαχείρισης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 87, ,00 ΑΑ ΤΣΟΠΟΥΡΙ ΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Νεοιδρυθείσα 86, ,67 ΑΑ ΠΕΡΡΗ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ Νεοιδρυθείσα 86, ,43 ΑΑ NTZOYΒΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ Α ΑΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,19 ΑΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΨΑΡΑ ΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,68 ΑΑ ΞΕΝΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΤΣΙΩΝΗΣ Υπό σύσταση 86, ,00 5 από 28

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΠΙΚΡΟΥ ΑΣΤ.ΑΝΤΙΓΟΝΗ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΟΛΓΑ Π. ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Νεοιδρυθείσα 86, ,78 ΑΑ ΠΕΝΘΕΡΟΥ ΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΖΥΓΟΥΝΑΣ Α. - ΚΟΣΜΑΣ Χ. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 86, ,33 ΑΑ ΚΟΥΦΟΥ ΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπό σύσταση 86, ,88 ΑΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,68 ΑΑ FUNKY FISH ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,67 ΑΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 86, ,48 ΑΑ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΑΠΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ - ART OF INNOVATION Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΑΖΑΚΟΣ Υπό σύσταση 86, ,75 ΑΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΩ Υπό σύσταση 86, ,37 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΒΑΛΑΣΗ ΒΛΗΜΙ Α Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΒΙΤΩΡΟΣ Β. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Υπό σύσταση 86, ,67 ΑΑ ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 86, ,05 ΑΑ ΣΜΑΡΑΓ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΜΑΡΑΓ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΑΦΟΙ ΜΑΝΕΛΙ Η Ο.Ε. - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ Υπό σύσταση 86, ,56 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΑΣ Υπό σύσταση 86, ,63 ΑΑ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 86, ,67 ΑΑ ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΜΑΚΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΝΝΕΤΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 86, ,20 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ Υπό σύσταση 86, ,23 ΑΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΓΛΥΚΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΜΥΛΩΝΑ Η ΕΡΙΕΤΤΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΓΚΡΑΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Υπό σύσταση 86, ,94 6 από 28

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ Υπό σύσταση 86, ,24 ΑΑ OLENA GNUTOVA Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Υπό σύσταση 86, ,33 ΑΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ AΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΤΡΕΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΤΣΙΧΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ Φ. ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ- Π. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ε.Ε. Υπό σύσταση 86, ,85 ΑΑ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΚΑΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Υπό σύσταση 86, ,67 ΑΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 86, ,57 ΑΑ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΒΑΟΥΛΑΣ-ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΗΛ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ Π. ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΖΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΚΟΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΙΑ Υπό σύσταση 86, ,67 ΑΑ ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 86, ,00 ΑΑ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 86, ,00 ΑΑ ΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΛΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΤΣΑΓΚΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,33 ΑΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΝ ΡΙΑΝΗ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ «GRAN MAESTRO» ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό σύσταση 85, ,67 ΑΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΠΑΛΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,71 ΑΑ ΓΡΑΜΜΕΝΙ ΗΣ- ΥΚΤΙΑΚΑ Υπό σύσταση 85, ,43 ΑΑ ΚΑΖΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Υπό σύσταση 85, ,21 ΑΑ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,68 ΑΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 85, ,33 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 85, ,76 7 από 28

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΚΑΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΝΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΑΝΝΑ Υπό σύσταση 85, ,59 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ Κ. ΑΣΠΑΣΙΑ Υπό σύσταση 85, ,86 ΑΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 85, ,82 ΑΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΑΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΖΙΜΒΡΑΓΟΥ ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΓΡΑΨΑ ΗΜΗΤΡΑ Υπό σύσταση 85, ,42 ΑΑ ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΚΟΥ ΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΒΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,13 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,33 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 85, ,56 ΑΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΤΣΙΛΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΧΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ AGROTAX ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ Ρ. ΜΑΡΑΚΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,67 ΑΑ ΣΠΑΝΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,71 ΑΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΣΗΣ Υπό σύσταση 85, ,71 ΑΑ ΠΑΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΚΑΠΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Ι ΚΑΙ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ Ε ΟΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΤΣΕΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΚΕΡΙ ΟΥ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 85, ,00 8 από 28

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΚΟΡ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,52 ΑΑ ΒΑΓΕΝΑ Ι. ΑΡΜΑΤΑ Γ. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ Σ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ELEARNING SOLUTIONS Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,54 ΑΑ ΧΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 85, ,00 ΑΑ ΠΟΛΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,67 ΑΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 85, ,00 ΑΑ ΑΛΤΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΑΡ.ΕΛΕΩΝΟΡΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΡ ΑΓΑΝΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΧΟΥ ΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 84, ,86 ΑΑ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 84, ,66 ΑΑ ΑΝ ΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 84, ,88 ΑΑ ΑΝ ΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 84, ,67 ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υπό σύσταση 84, ,56 ΑΑ PERIVOLI Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΕΡΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ Ν.ΖΑΧΟΣ ΕΠΕ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΚΕΖΟΥ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΚΟΣ Υπό σύσταση 84, ,58 ΑΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υπό σύσταση 84, ,71 ΑΑ ΣΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ - ΚΟΣΣΟΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΣΙΓΜΑ ΜΙ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΒΛΑΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΚΕΣΙ ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,57 ΑΑ Σ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ - Ν. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 84, ,08 ΑΑ ΠΕΤΤΑΣ. - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Α. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΜΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 9 από 28

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ Αναστασόπουλος Γρηγόριος Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ-Γ.ΚΙΑΚΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΦΑΙΤΑ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΑΛΕΞΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ Μ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΛΟΥΤΣΟΥ ΧΑΙ Ω Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΠΟΚΟΡΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 84, ,56 ΑΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΑΜΠΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,71 ΑΑ ΚΟΡ ΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,67 ΑΑ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,53 ΑΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,97 ΑΑ ΚΑΡΙΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Υπό σύσταση 84, ,14 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Υπό σύσταση 84, ,84 ΑΑ ΣΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Υπό σύσταση 84, ,14 ΑΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,95 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 84, ,42 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Υπό σύσταση 84, ,33 ΑΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπό σύσταση 84, ,50 ΑΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 84, ,90 ΑΑ ΚΟΥΡΤΗ Π. - ΚΟΛΙΑΚΗΣ Π. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΡΟ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΙΣΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,24 ΑΑ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 84, ,33 ΑΑ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΑΜΟΙΡΙ ΗΣ ΙΩΣΗΦ Νεοιδρυθείσα 84, ,14 ΑΑ ΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΣΙΜΟΥΛΗ Κ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ Υπό σύσταση 84, ,33 ΑΑ ΟΥΖΟΥΝΙ ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΩΜΑΣ ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,88 ΑΑ ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ Υπό σύσταση 84, ,33 ΑΑ ΠΑΛΛΑ ΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΚΩΦΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΣΠΑΝΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΜΑΡΓΙΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Υπό σύσταση 84, ,33 ΑΑ ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 84, ,71 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,67 ΑΑ ΝΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ν.Ε. Νεοιδρυθείσα 84, ,00 ΑΑ ΣΓΟΥΡΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 84, ,00 10 από 28

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΒΛΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Υπό σύσταση 84, ,95 ΑΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΜΙΑΝΟΣ Υπό σύσταση 84, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 83, ,89 ΑΑ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΡΙΠΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 83, ,33 ΑΑ ΙΒΙΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΘΩΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 83, ,68 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 83, ,95 ΑΑ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 83, ,18 ΑΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Υπό σύσταση 83, ,54 ΑΑ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΞΥΝΟΥ ΟΕ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υπό σύσταση 83, ,14 ΑΑ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΟΥΛΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΑΡΒΟΥ Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΣΑΛΗ-ΜΕΜΕΤ ΑΙΣΕΛ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΜΠΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπό σύσταση 83, ,22 ΑΑ ΤΟΥΜΠΑΝ ΕΡΤΖΑΝ ΡΕΤΖΕΠ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΣΕ ΑΤ ΜΟΛΛΑ-ΙΣΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ Υπό σύσταση 83, ,67 ΑΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ MAGIC NIGHTWISH ARTWEAR JEWELERY Υπό σύσταση 83, ,84 ΑΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΚΚΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 83, ,14 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΤΗΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Η ΚΑΛΟΑΓΡΙΤΙΣΣΑ" Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,79 ΑΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ Υπό σύσταση 83, ,89 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΜΑΝΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΒΟΥΤΣΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΜΕΛΤΖΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 83, ,43 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 83, ,00 11 από 28

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΜΙΧΕΛΙΟΥ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,33 ΑΑ ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΤΙΚΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΣΜΑΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ BRAINBOW (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) Υπό σύσταση 83, ,50 ΑΑ ΕΛΜΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΤΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠ. ΖΗΣΗΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΙΡΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΠΕΡ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΨΗΛΙΩΤΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Νεοιδρυθείσα 83, ,33 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΟΛΟΖΩΦ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΛΓΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΜΠΑΖΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΠΑΞΙΜΑ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΓΕΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 83, ,25 ΑΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΚΟΣ Υπό σύσταση 83, ,00 ΑΑ ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ MOUNTAIN ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 83, ,00 ΑΑ SOUTH WINDΣΑΟΥΘ ΓΟΥΙΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ Ν. ΑTOMIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,50 ΑΑ Κ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΤΟΜΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,33 ΑΑ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ Γ. Ε.Π.Ε Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΡΑΜΑ ΑΝ ΕΜΗΡ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΑΥΓΗΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 82, ,33 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Υπό σύσταση 82, ,57 12 από 28

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΝΕΦΕΛΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Γ ΥΣΗΣ Ε. - ΒΛΥΣΙ ΗΣ Μ. - Γ ΥΣΗΣ Σ. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΜΠΡΑΙΜΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟ ΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ANGELOVA ANETA Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Γ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΙΤΩΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΠΟΛΥΖΩΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΕΡΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ RODGERS MICHELLE CHRISTINE Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ECO GREEN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΒΡΕΤΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Υπό σύσταση 82, ,10 ΑΑ ΚΑΝ ΥΛΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Υπό σύσταση 82, ,44 ΑΑ ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΛΓΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 82, ,66 ΑΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,33 ΑΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΠΑΝΙΑ Υπό σύσταση 82, ,33 ΑΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΒΛΑΓΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Χαραλαµπάκης Ευάγγελος Νεοιδρυθείσα 82, ,05 ΑΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΛΜΠΟΝΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛEΥΣΕΩΝ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,14 ΑΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,57 ΑΑ ΓΑΛΙΖΗ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ ΛΙΛΛΑ ΤΟΥΣΟΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΥΣΤΑΚΙ ΟΥ Σ. - ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ Π. Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,59 13 από 28

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΕΧΜΕΤ ΝΕΤΖΑΤΙΝ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΑΜΠΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΜΑΜΜΟΥΡΑ Ν. ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΦΩΤΟΥ Z. ΛΑΜΠΡΙΝΗ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΠΙΝΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεοιδρυθείσα 82, ,92 ΑΑ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΚΑΛΝΤΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ - ΜΑΡΤΙΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ( ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ) Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ HETNAL MICHAL SLAWOMIR Υπό σύσταση 82, ,67 ΑΑ ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠ. ΠΑΙΠΕΤΗΣ Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΨΑΡΕΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,32 ΑΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,70 ΑΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ ΡΕΑΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Νεοιδρυθείσα 82, ,57 ΑΑ ΛΙΟ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,29 ΑΑ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,50 ΑΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,33 ΑΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 82, ,71 ΑΑ ΚΟΣΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,88 ΑΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΤΑΧΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,86 ΑΑ ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ Ν. ΠΑΠΑ ΑΚΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΜΩΡΑΙΤΗ Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση 82, ,72 ΑΑ ΣΙΣΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΗΛΙΑ ΗΣ ΕΛΒΙΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Νεοιδρυθείσα 82, ,68 ΑΑ Β. ΠΡΑΧΑΛΙΑ - Μ. ΠΡΑΧΑΛΙΑ ΟΕ Υπό σύσταση 82, ,71 ΑΑ ΤΣΟΠΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υπό σύσταση 82, ,33 ΑΑ ΜΠΕΛΛΟΥ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 14 από 28

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Είδος Επιχείρησης Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ Γ.ΠΕΡ ΙΚΟΥΛΗΣ-Ν.ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΜΠΙΛΙΚΑΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Γ. - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ. Ο.Ε. Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΖΟΥΡΑ Υπό σύσταση 82, ,16 ΑΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Νεοιδρυθείσα 82, ,00 ΑΑ ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 82, ,76 ΑΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΚΕΛΛΑΡΗΣ Μ.- ΚΟΥΣΠΑ Λ. Ο.Ε. Υπό σύσταση 82, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΤΡΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΚΟΥΛΙ Α Υπό σύσταση 81, ,78 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝ Ρ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΓΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΚΙΤΣΟΣ Γ.-ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,78 ΑΑ ΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΓΑΒΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑΝΘΗ Υπό σύσταση 81, ,80 ΑΑ ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΛΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΓΚΟΥ ΙΛΙΑ ΑΝΝΑ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΕΜΜ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,00 ΑΑ ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΡΕΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΡΙΣΗ Σ. ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 81, ,56 ΑΑ ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΑΚΚΑ ΙΑΜΑΝΤΩ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ Νεοιδρυθείσα 81, ,86 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Υπό σύσταση 81, ,33 ΑΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΠΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Υπό σύσταση 81, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Υπό σύσταση 81, ,14 15 από 28

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 151541 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝ Ρ 03:244 151606 ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 03:28.37 130635 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙ ΑΡ ΕΦΗΒ 03:452

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 1 ΚΟΡΩΝΙΑ Η ΘΕΟ ΩΡΑ 1999 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ9 00:44.80 2 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:48.31 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-19697 Κ.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΛΕΖΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 36.903,08 35.245,35 12.335,87 22.909,48 0,65 2 ΕΑ-37217 INFORMATICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ: 210-3307631

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή: 22.5.2014 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 6801 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληρ: Πορίχη Ζηνοβία Ταχ. /νση:βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή - Σ Χ Ε Ι Ο - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Κώστας Ρουμπόπουλος Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα