LA DESCRIZIONE DELLA (418 A.C.) NELLA GUERRA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LA DESCRIZIONE DELLA (418 A.C.) NELLA GUERRA"

Transcript

1 Καὶ ἡ μὲν μάχη τοιαύτη καὶ ὅτι ἐγγύτατα τούτων ἐγένετο, πλείστου δὴ χρόνου μεγίστη δὴ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ ὑπὸ ἀξιολογωτάτων πόλεων ξυνελθοῦσα. (THUC. V 74,1) LA DESCRIZIONE DELLA BATTAGLIA DI MANTINEA (418 A.C.) NELLA GUERRA DEL PELOPONNESO DI TUCIDIDE (THUC. V 70-75)

2 LA GRECIA ALL INIZIO DELLA GUERRA DEL PELOPONNESO GREECE AT THE BEGINNING OF THE PELOPONNESIAN WAR (431 B.C.) (da WILLIAM SHEPHERD, Historical Atlas. New York: Henry Holt and Company, 1911, p. 17 riprodotta in Perry-Castañeda Library Map Collection, Historical Atlas by William R. Shepherd, cal/index.html)

3 LA POSIZIONE GEOGRAFICA DI MANTINEA NEL PELOPONNESO

4 IL CAMPO DI BATTAGLIA (I) Posizione dei due schieramenti nella pianura di Mantinea (da J. F. LAZENBY, The Peloponnesian War cit., p. 119, map 7 ) SCHIERAMENTO DI ARGIVI E ALLEATI IN POSIZIONE CON SALDE DIFESE NATURALI E DI DIFFICILE ACCESSO (THUC. V 65,1) Οἱ δ' Ἀργεῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ὡς εἶδον αὐτούς, καταλαβόντες χωρίον ἐρυμνὸν καὶ δυσπρόσοδον παρετάξαντο ὡς ἐς μάχην. In response, the Mantineians and their allies deployed for battle in what Thucydides describes as a strong position, difficult of approach (5.65.1), probably on the lower slopes of Mount Alesion, just east of Mantineia. (J.F. LAZENBY, The Peloponnesian War: a military study, London-New York, Routledge, 2004, p. 119) BOSCO PELAGOS (?) cfr. THUC. V 66,1 vedi PAUS. VIII 11,1: μετὰ δὲ τὸ ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος χωρίον ὑποδέξεται σε δρυῶν πλῆρες καλούμενον Πέλαγος καὶ ἐκ Μαντινείας ἡ ἐς Τεγέαν ὁδὸς φέρει διὰ τῶν δρυῶν. ACCAMPAMENTO DI SPARTANI E ALLEATI PRESSO IL TEMPIO DI ERACLE (THUC. V 64,5) Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀναλαβόντες τοὺς παρόντας Ἀρκάδων ξυμμάχους ἐσέβαλον ἐς τὴν Μαντινικήν, καὶ στρατοπεδευσάμενοι πρὸς τῷ Ἡρακλείῳ ἐδῄουν τὴν γῆν. Meanwhile, the Spartans and the allies already with them had entered Mantineian territory and began to ravage from a base at a shrine of Herakles (5.64.5), which probably lay southwest of Mantineia itself. (J. F. LAZENBY, The Peloponnesian War cit., p )

5 IL CAMPO DI BATTAGLIA (II) Posizione dei due schieramenti nella pianura di Mantinea ARGO MANTINEA ORCOMENO SCHIERAMENTO DI ARGIVI E ALLEATI IN POSIZIONE CON SALDE DIFESE NATURALI E DI DIFFICILE ACCESSO (THUC. V 65,1) BOSCO PELAGOS (?) TEGEA SPARTA ACCAMPAMENTO DEI LACEDEMONI PRESSO IL TEMPIO DI ERACLE (THUC. V 64,5) (da Google Maps, vista satellitare della pianura di Mantinea, coord ' 49.80" N, ' 8.43" E )

6 IL CAMPO DI BATTAGLIA (III) Posizione dei due schieramenti nella pianura di Mantinea secondo Hornblower The most plausible location for the Argives position as described in the present passage [THUC. V 65,1] is that of the mod. sanctuary of Agios Nikolaos on Mt. Barberi (ancient Alesion, the name Lazenby gives it): [ ] For the battle itself, the Herakleion, a gymnasium area provided with suitable level ground for phalanx manoeuvres, is an attractive candidate. (SIMON HORNBLOWER, A Commentary on Thucydides, Oxford- New York, Oxford University Press, , 3 voll. vol. 3 (2008), p. 170) (da S. HORNBLOWER, A Commentary on Thucydides cit., p. 165)

7 IL CAMPO DI BATTAGLIA (IV) Caratteristiche geografiche della pianura di Mantinea Centralità di Mantinea nelle comunicazioni fra città del Peloponneso: Orcomeno a NNO, Argo a NNE e NE, Tegea e Sparta a SSE. Le tre battaglie di Mantinea: a.c.; a.c.: combattuta nell'estate del 362 a.c. dagli Spartani e dagli Ateniesi (insieme a contingenti peloponnesiaci dell'acaia e di Mantinea) contro l' esercito tebano di Epaminonda (affiancato da contingenti provenienti dall'arcadia, dalla Messenia e delle città di Sicione e Argo): vittoria tebana; a.c.: combattuta tra gli Spartani guidati dal tiranno Macanida e le truppe della Lega achea comandate da Filopemene: vittoria della lega achea. Macanida cadde nello scontro Una pianura di natura carsica ricca di katavòtra (inghiottitoi) vedi anche STRAB. VIII 8,4 e che spiega le operazioni militari di Agide in V 65,3-5 per inondare Mantinea Il torrente più importante nella pianura fra Tegea e Mantinea è l attuale Sarandopotamos che scorre a est di Tegea verso nord per poi deviare bruscamente verso est e uscire dalla pianura. A nord-ovest scorre il torrente Zanovistas. Agide devia le acque del primo nel letto del secondo. L inondazione sarebbe avvenuta più tardi con le piogge autunnali, quando i katavòtra alla base delle colline di Mantinea nelle quali si gettano i vari torrenti, non avrebbero potuto assorbire tutta l acqua. Il pendio della pianura che scende verso nord è leggero (ca. 30 metri nei 17 km che separano Tegea da Mantinea).

8 LE STIME NUMERICHE DELLE FORZE IN CAMPO (I) La testimonianza di Tucidide Difficoltà dichiarata da Tucidide nel fornire i dati esatti della consistenza numerica dei due schieramenti (V 68,2: ἀριθμὸν δὲ γράψαι ἢ καθ' ἑκάστους ἑκατέρων ἢ ξύμπαντας οὐκ ἂν ἐδυνάμην ἀκριβῶς τὸ μὲν γὰρ Λακεδαιμονίων πλῆθος διὰ τῆς πολιτείας τὸ κρυπτὸν ἠγνοεῖτο, τῶν δ' αὖ διὰ τὸ ἀν- θρώπειον κομπῶδες ἐς τὰ οἰκεῖα πλήθη ἠπιστεῖτο. ἐκ μέντοι τοιοῦδε λογισμοῦ ἔξεστί τῳ σκοπεῖν τὸ Λακεδαιμονίων τότε παραγενόμενον πλῆθος.) SPARTANI E ALLEATI L esercito spartano era più numeroso di quello avversario (V 68,1: στρατόπεδον τῶν Λακεδαιμονίων μεῖζον ἐφάνη) Sciriti: 600 soldati (V 68,3); Altre forze (Lacedemoni e alleati): a. Sette lochi (V 68,3: λόχοι μὲν γὰρ ἐμά- χοντο ἑπτὰ ἄνευ Σκιριτῶν ὄντων ἑξακοσίων) Consistenza massima delle unità a ranghi interi (la profondità delle fila dipende dalle decisioni del locago) Enomotia: quattro uomini in prima fila su otto file (= 32 uomini); Pentecostia: quattro enomotie (=128 uomini); Loco: quattro pentecostie (=512 uomini); Totale forze dei Lacedemoni e alleati: sette lochi (=3.584 uomini). b. Prima fila di 448 uomini esclusi gli Sciriti (V 68,3: παρὰ δὲ ἅπαν πλὴν Σκιριτῶν τετρακό- σιοι καὶ δυοῖν δέοντες πεντήκοντα ἄνδρες ἡ πρώτη τάξις ἦν.) Totale forze dei Lacedemoni e alleati: 448 uomini x 8 file (=3.584 uomini). ARGIVI, ATENIESI E ALLEATI Soldati scelti di Argo: uomini (V 67,2: Ἀργείων οἱ χίλιοι λογάδες ) Ateniesi: opliti e 300 cavalieri (V 61,1: Ἀθηναίων βοηθησάντων χιλίων ὁπλιτῶν καὶ τριακοσίων ἱππέων)

9 LE STIME NUMERICHE DELLE FORZE IN CAMPO (II) La stima del contingente spartano di Karl Julius Beloch «6 μόραι di 16 ἐνωμοτίαι di 32 uomini l una, compresi 27 ufficiali 3234 uomini Σκιρῖται 600» Soldati di cavalleria (Thuc., IV, 55) 400» 4234 uomini A questi debbono aggiungersi i νεοδαμώδεις e il presidio del campo. A Sparta era rimasta la sesta parte degli atti alle armi. Gli Spartani atti alle armi si possono dunque calcolare nelle proporzioni seguenti: ἱππεῖς 300 uomini 5 λόχοι, di 256 uomini, compresi gli ufficiali 1360» La metà della cavalleria 200» Riserva in Sparta 370» 2220 uomini Sommandovi ora il presidio del campo, gli uomini al di là dei 60 anni e gli invalidi al servizio militare, anche qui si hanno presso a poco 3000 spartani, quanti erano mezzo secolo più tardi, avanti la battaglia di Leuttra.» (KARL JULIUS BELOCH, La popolazione del mondo greco-romano, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1977, p.170 (ed. orig. Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Leipzig, Duncker & Humblot, 1886, p. 140) cit. in DOMENICO MUSTI, Storia greca, Bari, Laterza, 1989, p. 425 tav. 49).

10 LE STIME NUMERICHE DELLE FORZE IN CAMPO (III) Le stime numeriche degli studiosi moderni KAGAN, DONALD, The peace of Nicias and the Sicilian expedition, Ithaca and London, Cornell University Press, 1981, p. 123 (vedi anche The Peloponnesian War, New York: Penguin Books, 2003, p. ) Spartani e alleati: circa uomini Argivi, Ateniesi e alleati: circa uomini RHODES, PETER JOHN, A History of the Classical Greek World BC, Second Edition, Chichester, U.K., Blackwell Publishing, 2010, p Spartani e alleati: circa uomini Argivi, Ateniesi e alleati: circa uomini Ampia discussione in S. HORNBLOWER, A Commentary on Thucydides cit., p

11 LA DISPOSIZIONE DELLE FORZE IN CAMPO (I) Sciriti, Traci, Neodamodi, Lacedemoni, Erei, Menali e Tegeati (THUC. V 67,1-2) (da PHILIP DE SOUZA, The Peloponnesian War BC, Oxford, Osprey Publishing, 2002, p. 54) Τότε δὲ κέρας μὲν εὐώνυμον Σκιρῖται (2) αὐτοῖς καθίσταντο, αἰεὶ ταύτην τὴν τάξιν μόνοι Λακεδαιμονίων ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἔχοντες παρὰ δ' αὐτοὺς οἱ ἀπὸ Θρᾴκης Βρασίδειοι στρατιῶται καὶ νεοδαμώδεις (3) μετ' αὐτῶν ἔπειτ' ἤδη Λακεδαιμόνιοι (4) αὐτοὶ ἑξῆς καθίστασαν τοὺς λόχους, καὶ παρ' αὐτοὺς Ἀρκάδων Ἡραιῆς, μετὰ δὲ τούτους Μαινάλιοι, (5) καὶ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ Τεγεᾶται καὶ Λακεδαιμονίων ὀλίγοι (6) τὸ ἔσχατον ἔχοντες, καὶ οἱ ἱππῆς (1 e 7) αὐτῶν ἐφ' ἑκατέρῳ τῷ κέρᾳ. Λακεδαιμόνιοι μὲν οὕτως ἐτάξαντο. (THUC. V 67,1-2) ἐπειδὴ γὰρ ἐν χερσὶν ἐγίγνοντο τοῖς ἐναντίοις, τὸ μὲν τῶν Μαντινέων δεξιὸν τρέπει αὐτῶν τοὺς Σκιρίτας καὶ τοὺς Βρασιδείους, καὶ ἐσπεσόντες οἱ Μαντινῆς καὶ οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν καὶ τῶν Ἀργείων οἱ χίλιοι λογάδες κατὰ τὸ διάκενον καὶ οὐ ξυγκλῃσθὲν τοὺς Λακεδαιμονίους διέφθειρον καὶ κυκλωσάμενοι ἔτρεψαν καὶ ἐξέωσαν ἐς τὰς ἁμάξας (8) καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐπιτεταγμένων ἀπέκτεινάν τινας. (THUC. V 72,3)

12 LA DISPOSIZIONE DELLE FORZE IN CAMPO (II) Mantineesi, Argivi, Cleonesi, Orneati e Ateniesi (THUC. V 67,2) (da P. DE SOUZA, The Peloponnesian War loc.cit.) οἱ δ' ἐναντίοι αὐτοῖς δεξιὸν μὲν κέρας Μαντινῆς (1) εἶχον, ὅτι ἐν τῇ ἐκείνων τὸ ἔργον ἐγίγνετο, παρὰ δ' αὐτοὺς οἱ ξύμμαχοι Ἀρκάδων (2) ἦσαν, ἔπειτα Ἀργείων οἱ χίλιοι λογάδες (3), οἷς ἡ πόλις ἐκ πολλοῦ ἄσκησιν τῶν ἐς τὸν πόλεμον δημοσίᾳ παρεῖχε, καὶ ἐχόμενοι αὐτῶν οἱ ἄλλοι Ἀργεῖοι (4), καὶ μετ' αὐτοὺς οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν, Κλεωναῖοι καὶ Ὀρνεᾶται (5), ἔπειτα Ἀθηναῖοι (6) ἔσχατοι τὸ εὐώνυμον κέρας ἔχοντες, καὶ ἱππῆς (7) μετ' αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι. (THUC. V 67,2)

13 LΑ TESTIMONIANZA SULLA BATTAGLIA DI DIODORO SICULO DIODORO SICULO, Biblioteca storica, XII 79, Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθηναίων ἀποστειλάντων κατὰ θάλατταν εἰς Ἄργος ὁπλίτας μὲν χιλίους ἐπιλέκτους, ἱππεῖς δὲ διακοσίους, ὧν ἐστρατήγουν Λάχης καὶ Νικόστρατος συνῆν δὲ τούτοις καὶ Ἀλκιβιάδης ἰδιώτης ὤν διὰ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Ἠλείους καὶ Μαντινεῖς συνεδρευσάντων δὲ πάντων, ἔδοξε τὰς μὲν σπονδὰς ἐᾶν χαίρειν, πρὸς δὲ τὸν πόλεμον ὁρμῆσαι. 2. διὸ καὶ τοὺς ἰδίους ἕκαστος στρατηγὸς παρώρμησε πρὸς τὸν ἀγῶνα, καὶ πάντων προθύμως ὑπακουσάντων, ἐκτὸς τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσαν. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς πάντων πρῶτον στρατεύειν ἐπ' Ὀρχομενὸν τῆς Ἀρκαδίας διὸ καὶ παρελθόντες εἰς Ἀρκαδίαν, προσκαθεζόμενοι τῇ πόλει καθ' ἡμέραν ἐποιοῦντο προσβολὰς τοῖς τείχεσι. χειρωσάμενοι δὲ τὴν πόλιν κατεστρατοπέδευσαν πλησίον Τεγέας, κεκρικότες καὶ ταύτην πολιορκῆσαι. 3. τῶν δὲ Τεγεατῶν ἀξιούντων τοὺς Λακεδαιμονίους βοηθῆσαι κατὰ τάχος οἱ Σπαρτιᾶται παραλαβόντες τοὺς ἰδίους πάντας καὶ τοὺς συμμάχους ἣκον ἐπὶ τὴν Μαντίνειαν, νομίζοντες ταύτης πολεμουμένης ἀρθήσεσθαι τὴν τῆς Τεγέας πολιορκίαν. 4. οἱ δὲ Μαντινεῖς τοὺς συμμάχους παραλαβόντες καὶ αὐτοὶ πανδημεὶ στρατεύσαντες, ἀντετάχθησαν τοῖς Λακεδαιμονίοις γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς, οἱ μὲν ἐπίλεκτοι τῶν Ἀργείων, χίλιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες γεγυμνασμένοι δὲ καλῶς τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ἐτρέψαντο τοὺς ἀντιτεταγμένους πρῶτοι, καὶ διώκοντες πολὺν ἐποίουν φόνον. 5. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τἄλλα μέρη τοῦ στρατεύματος τρεψάμενοι καὶ πολλοὺς ἀνελόντες ὑπέστρεψαν ἐπ' αὐτοὺς ἐκείνους, [οἳ] καὶ τῷ πλήθει κυκλώσαντες ἤλπιζον κατακόψειν ἅπαντας. 6. τῶν δὲ λογάδων τῷ μὲν πλήθει πολὺ λειπομένων, ταῖς δ' ἀνδραγαθίαις προεχόντων, ὁ μὲν βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων προαγωνιζόμενος ἐνεκαρτέρησε τοῖς δεινοῖς, καὶ πάντας ἂν ἀνεῖλεν ἔσπευδε γὰρ τοῖς πολίταις ἀποδοῦναι τὰς ἐπαγγελίας, καὶ μέγα τι κατεργασάμενος διορθώσασθαι τὴν γεγενημένην ἀδοξίαν οὐ μὴν εἰάθη γε τὴν προαίρεσιν ἐπιτελέσαι. Φάραξ γὰρ ὁ Σπαρτιάτης, εἷς ὢν τῶν συμβούλων, ἀξίωμα δὲ μέγιστον ἔχων ἐν τῇ Σπάρτῃ, διεκελεύετο τοῖς λογάσι δοῦναι δίοδον, καὶ μὴ πρὸς ἀπεγνωκότας τὸ ζῆν διακινδυνεύοντας πεῖραν λαβεῖν ἀτυχούσης ἀρετῆς. 7. ὅθεν ἠναγκάσθη κατὰ τὴν ἀρτίως ῥηθεῖσαν ἐπιταγὴν δοῦναι διέξοδον κατὰ τὴν τοῦ Φάρακος γνῶμην. οἱ μὲν οὖν χίλιοι τὸν εἰρημένον τρόπον ἀφεθέντες διελθεῖν διεσώθησαν, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μεγάλῃ μάχῃ νικήσαντες καὶ τρόπαιον στήσαντες ἀπῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν. (DIOD.SIC. XII 79,1-7)

14 LA PRIMA FASE DELLA BATTAGLIA (THUC. V 70,1 72,1) (I) Phase 1 (da P. DE SOUZA, The Peloponnesian War loc.cit.)

15 LA PRIMA FASE DELLA BATTAGLIA (THUC. V 70,1 72,1) (II) (da J. F. LAZENBY, The Peloponnesian War cit., p. 124, map 8 )

16 IL NATURALE SPOSTAMENTO VERSO DESTRA DEGLI SCHIERAMENTI SUL CAMPO DI BATTAGLIA (THUC. V 71,1) Τὰ στρατόπεδα ποιεῖ μὲν καὶ ἅπαντα τοῦτο ἐπὶ τὰ δεξιὰ κέρατα αὐτῶν ἐν ταῖς ξυνόδοις μᾶλλον ἐξωθεῖται, καὶ περιίσχουσι κατὰ τὸ τῶν ἐναντίων εὐώνυμον ἀμφότεροι τῷ δεξιῷ, διὰ τὸ φοβουμένους προσστέλλειν τὰ γυμνὰ ἕκαστον ὡς μάλιστα τῇ τοῦ ἐν δεξιᾷ παρατεταγμένου ἀσπίδι καὶ νομίζειν τὴν πυκνότητα τῆς ξυγκλῄσεως εὐσκεπαστότατον εἶναι καὶ ἡγεῖται μὲν τῆς αἰτίας ταύτης ὁ πρωτοστάτης τοῦ δεξιοῦ κέρως, προθυμούμενος ἐξαλλάσσειν αἰεὶ τῶν ἐναντίων τὴν ἑαυτοῦ γύμνωσιν, ἕπονται δὲ διὰ τὸν αὐτὸν φόβον καὶ οἱ ἄλλοι. (THUC. V 71,1) (da <http://othismos.blogspot.it/2007/03/mantinea-418-bc.html>)

17 LA MANOVRA DI AGIDE PER EGUAGLIARE LE LINEE DEGLI SCHIERAMENTI L ordine di spostamento dei due lochi al comando di Ipponoida e Aristocle (THUC. V 71,3) Δείσας δὲ Ἆγις μὴ σφῶν κυκλωθῇ τὸ εὐώνυμον, καὶ νομίσας ἄγαν περιέχειν τοὺς Μαντινέας, τοῖς μὲν Σκιρίταις καὶ Βρασιδείοις ἐσήμηνεν ἐπεξαγαγόντας ἀπὸ σφῶν ἐξισῶσαι τοῖς Μαντινεῦσιν, ἐς δὲ τὸ διάκενον τοῦτο παρήγγελλεν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως δύο λόχους τῶν πολεμάρχων Ἱππονοΐδᾳ καὶ Ἀριστοκλεῖ ἔχουσι παρελθεῖν καὶ ἐσβαλόντας πληρῶσαι, νομίζων τῷ θ' ἑαυτῶν δεξιῷ ἔτι περιουσίαν ἔσεσθαι καὶ τὸ κατὰ τοὺς Μαντινέας βεβαιότερον τετάξεσθαι. (THUC. V 71,3) (da RAY, FRED EUGENE, Land Battles in 5th Century B. C. Greece. A History and Analysis of 173 Engagements, Jefferson, NC, Mc Farland & Company, 2009, p. 208)

18 LA SECONDA FASE DELLA BATTAGLIA (THUC. V 72,2 73,1) (da P. DE SOUZA, The Peloponnesian War loc.cit.)

19 LA TERZA FASE DELLA BATTAGLIA (THUC. V 73,2 73,3) (I) (da P. DE SOUZA, The Peloponnesian War loc.cit.)

20 LA TERZA FASE DELLA BATTAGLIA (THUC. V 73,2 73,3) (II) (da J. F. LAZENBY, The Peloponnesian War cit., p. 124, map 8 )

21 (da P. DE SOUZA, The Peloponnesian War loc.cit.) LA QUARTA FASE DELLA BATTAGLIA (THUC. V 73,4)

22 GLI ESITI DELLA BATTAGLIA (Thuc. V 74, 1-3) La tregua fra i due eserciti e la stima dei caduti LE STIME DEI CADUTI ἀπέθανον δὲ Ἀργείων μὲν καὶ Ὀρνεατῶν καὶ Κλεωναίων ἑπτακόσιοι, Μαντινέων δὲ διακόσιοι, καὶ Ἀθηναίων ξὺν Αἰγινήταις διακόσιοι καὶ οἱ στρατηγοὶ ἀμφότεροι. Λακεδαιμονίων δὲ οἱ μὲν ξύμμαχοι οὐκ ἐταλαιπώρησαν ὥστε καὶ ἀξιόλογόν τι ἀπογενέσθαι αὐτῶν δὲ χαλεπὸν μὲν ἦν τὴν ἀλήθειαν πυθέσθαι, ἐλέγοντο δὲ περὶ τριακοσίους ἀποθανεῖν. (THUC. V 74,3) Argivi, Ateniesi ed alleati uomini, di cui: 700 fra Argivi, Orneati e Cleonei; 200 Mantineesi; 200 Ateniesi ed Egineti (di cui i due strateghi Lachete e Nicostrato. Spartani ed alleati Lacedemoni: circa 300 uomini Alleati: perdite di scarsa entità non quantificate Καὶ ἡ μὲν μάχη τοιαύτη καὶ ὅτι ἐγγύτατα τούτων ἐγένετο, πλείστου δὴ χρόνου μεγίστη δὴ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ ὑπὸ ἀξιολογωτάτων πόλεων ξυνελθοῦσα (THUC. V 74,1)

23 BIBLIOGRAFIA DEI TESTI CONSULTATI E SITOGRAFIA (I) BIBLIOGRAFIA GENERALE HUGOT, CHRISTOPHE, Polemos: une bibliographie sur la guerre en Grèce ancienne (de Marathon à la mort d'alexandre III de Macédoine), <http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/polemos.htm> Sul sito della Bibliothèque des Sciences de l'antiquité dell'università di Lille 3, cit. da ALESSANDRO CRISTOFORI, Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'antichità Classica, <http://www.rassegna.unibo.it> (ma con link non aggiornato). TESTO CRITICO DI RIFERIMENTO Thucydidis Historiae, Ioannes Baptista Alberti recensuit, Romae, Typis Officinae Polygraphicae, , 3 voll. vol. 2 - Libri III-V (1992), p TESTI CONSULTATI BRIZZI, GIOVANNI, Il guerriero, l oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico, Bologna, Il Mulino, 2002, p DE SOUZA, PHILIP, The Peloponnesian War BC, Oxford, Osprey Publishing, 2002, p DE SOUZA, PHILIP-HECKEL WALDEMAR-LLEWELLYN-JONES, LLOYD, The Greeks at War. From Athens to Alexander, Oxford, Osprey Publishing, 2004, p GOMME, ARNOLD WYCOMBE ANDREWES, ANTONY DOVER, KENNETH JAMES, A Historical Commentary on Thucydides, Oxford, Clarendon Press, , 5 voll. vol. 4 - Books V 25-VII (1970, rist. 2001), p

24 BIBLIOGRAFIA DEI TESTI CONSULTATI E SITOGRAFIA (II) TESTI CONSULTATI HORNBLOWER, SIMON A Commentary on Thucydides, Oxford-New York, Oxford University Press, , 3 voll. vol. 3 - Books (2008), p HUNT, PETER, Warfare in RENGAKOS, ANTONIOS - TSAKMAKIS, ANTONIS, Brill s Companion to Thucydides, Leiden-Boston, Brill, 2006, p KRENTZ, PETER, War in SABIN, PHILIP-VAN WEES, HANS-WHITBY, MICHAEL (edd.), The Cambridge History of Greek and Roman Warfare. Volume I: Greece, the Hellenistic world and the rise of Rome, Cambridge, University Press, 2007, p LAZENBY, JOHN FRANCIS, The Peloponnesian War: a military study, London-New York, Routledge, 2004, p MUSTI, DOMENICO, Storia greca, Bari, Laterza, 1989, p RAY, FRED EUGENE, Land Battles in 5th Century B. C. Greece. History and Analysis of 173 Engagements, Jefferson, N.C., Mc Farland & Company, 2009, p RHODES, PETER JOHN, A History of the Classical Greek World BC, Second Edition, Chichester, U.K., Blackwell Publishing, 2010, p TRITLE, LAWRENCE, The Peloponnesian War, Westport, CT, Greenwood Press, 2004, p WHEELER, EVERETT L., Battle. A. Land battles in SABIN, PHILIP-VAN WEES, HANS-WHITBY, MICHAEL (edd.), The Cambridge History of Greek and Roman Warfare. Volume I: Greece, the Hellenistic world and the rise of Rome, Cambridge, University Press, 2007, p

25 BIBLIOGRAFIA DEI TESTI CONSULTATI E SITOGRAFIA (II) SITI INTERNET Battaglia di Mantinea (418 a.c.), <http://it.wikipedia.org/wiki/battaglia_di_mantinea_(418_a.c.)> [Ultimo accesso: 5 maggio 2012] Battle of Mantinea (418 BC), <http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_mantinea_(418_bc)> [Ultimo accesso: 5 maggio 2012] PARFITT, ALLEN, Battle of Mantinea, (15 January 2006), <http://www.militaryhistoryonline.com/battlesofsparta/articles/mantinea.aspx> [Ultimo accesso: 5 maggio 2012] RICKARD, J., Battle of Mantinea, 418 BC, (19 July 2011), <http://www.historyofwar.org/articles/battles_mantinea_418.html> [Ultimo accesso: 7 maggio 2012] WHALLEY, JOHN L., A Small town in Laconia, <http://asmalltowninlaconia.tripod.com/asmalltowninlaconia/battle/mantinea_418.html> [Ultimo accesso: 5 maggio 2012]

Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica

Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica CLAUDIA GIUFFRIDA Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica A cavallo tra il II e il III secolo d.c., Sesto Empirico, 1 nel suo Adversus Mathematicos, discuteva la tesi dello stoico

Διαβάστε περισσότερα

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C.

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. MARIACHIARA ANGELUCCI Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. The cultural genesis of Polemon s periegetic writings The genre of periegetic literature began properly

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE

SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE 1. Apul. Plat. I 1,1s. 1. Platoni habitudo corporis cognomentum dedit; namque Aristocles prius est nominatus. ei Ariston fuisse pater dictus est; ceterum Perictione, Glauci

Διαβάστε περισσότερα

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

L Oratio IV di Temistio

L Oratio IV di Temistio Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato di Ricerca in Civiltà e tradizione greca e romana (XX ciclo) L Oratio IV di Temistio Studio sulla tradizione manoscritta, testo

Διαβάστε περισσότερα

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario *

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * Incontri di filologia classica 11 (2011-2012), 217-231 CLAUDIO DE STEFANI Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * L aureo consiglio di Martin West secondo cui, prima di accingersi

Διαβάστε περισσότερα

Corpus dei papiri bilingui dell Eneide di Virgilio. Parte prima

Corpus dei papiri bilingui dell Eneide di Virgilio. Parte prima a Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato di ricerca in Civiltà e tradizione greca e romana XXII ciclo Corpus dei papiri bilingui dell Eneide di Virgilio. Parte

Διαβάστε περισσότερα

The Etymologicum Magnum and the Fragment of Urbicius

The Etymologicum Magnum and the Fragment of Urbicius The Etymologicum Magnum and the Fragment of Urbicius Philip Rance B YZANTINE LEXICA AND ETYMOLOGICA have long been recognised as treasuries rich in citations from lost works of antiquity. 1 These great

Διαβάστε περισσότερα

Is really Syntipas a translation? The case of The faithful dog

Is really Syntipas a translation? The case of The faithful dog GRAECO-LATINA BRUNENSIA 16, 2011, 1 Jordi Redondo (GIRLC, Universitat de València) Is really Syntipas a translation? The case of The faithful dog The fable entitled The faithful dog has been transmitted

Διαβάστε περισσότερα

ANTIQUITAS BYZANTIUM RENASCENTIA X. Investigatio Fontium EÖTVÖS-JÓZSEF-COLLEGIUM ELTE

ANTIQUITAS BYZANTIUM RENASCENTIA X. Investigatio Fontium EÖTVÖS-JÓZSEF-COLLEGIUM ELTE ANTIQUITAS BYZANTIUM RENASCENTIA X. Investigatio Fontium EÖTVÖS-JÓZSEF-COLLEGIUM ELTE Investigatio Fontium Antiquitas Byzantium Renascentia X. Herausgegeben von Zoltán Farkas László Horváth Tamás Mészáros

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Ὦ γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ

Διαβάστε περισσότερα

Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens

Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens 1 Mural painting showing Galen and Hippocrates 12th century; Anagni, Italy 2 Galen of Pergamon 129A.D. 210 (?) A.D. Iimaginary sketching 3 Galeni omnia quae extant opera\vol. 1 Isagogici libri Venise :

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

Foreword. -------------------------------------------- 1 Phaedrus, 255d: (...) ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν.

Foreword. -------------------------------------------- 1 Phaedrus, 255d: (...) ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν. Foreword In the Mirror of the Phaedrus: The title of this volume alludes to Phaedrus 255d, where Socrates says that the lover is, as it were, the mirror in which the beloved beholds himself 1. Like other

Διαβάστε περισσότερα

9787 CLASSICAL GREEK

9787 CLASSICAL GREEK UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Pre-U Certificate MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 9787 CLASSICAL GREEK 9787/02 Paper 2 (Prose Literature),

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Constructing the worlds of Archaic Greece (c. 750 480 B.C.) Prof. Robin Osborne

Constructing the worlds of Archaic Greece (c. 750 480 B.C.) Prof. Robin Osborne Constructing the worlds of Archaic Greece (c. 750 480 B.C.) Prof. Robin Osborne No history of archaic Greece was ever written in antiquity. The whole framework of our understanding of this period is entirely

Διαβάστε περισσότερα

BASILIAI <ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α>

BASILIAI <ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α> BASILIAI ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΖ ΑΜΑΛΗΚ ΛΕΟΝΤΟΣ Τὴν ἐξ ἱστορίας τελέσας βίβλον ὡς ἐκέλευσας, αὐτοκράτορ, μελέταις καὶ καμάτοις μεγάλοις, ἐν σοὶ δῶρον ἔθηκα, ὅπως ἐγνωσμένον εἴη ἐκ φιλοδεσποτίας συντεθὲν

Διαβάστε περισσότερα

Attitudes towards Provincial Intellectuals in the Roman Empire Benjamin Isaac

Attitudes towards Provincial Intellectuals in the Roman Empire Benjamin Isaac Attitudes towards Provincial Intellectuals in the Roman Empire Benjamin Isaac Inhabitants of the provinces made a substantial contribution to the intellectual and artistic life under Roman rule, as might

Διαβάστε περισσότερα

τριταγωνιστῇ, καὶ πρῶτος τὸν χορὸν ἐκ πεντεκαίδεκα εἰσήγαγε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα

τριταγωνιστῇ, καὶ πρῶτος τὸν χορὸν ἐκ πεντεκαίδεκα εἰσήγαγε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα Sofoklés Οἰδίπους τύραννος Řecký proseminář II jaro 2009 * I. Text, komentáře a další sekundární literatura k textu: - Dindorf, G./W. (ed.), Sophoclis tragoediae. Lipsiae: B. G. Teubner, 1870 4. - Lloyd-Jones,

Διαβάστε περισσότερα