Λογιζμικό Πλήγμαηορ Κπιού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογιζμικό Πλήγμαηορ Κπιού"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Λνγηζκηθό Πιήγκαηνο Κξηνύ 3.1 Παξάδεηγκα 1 ν Σην παξάδεηγκα απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ε έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM γηα ηελ αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ζε έλαλ θεληξηθφ αγσγφ κεηαθνξάο χδαηνο θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο πξνηείλεηαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη ζε ηξία βήκαηα, 1. Απαηηείηαη αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεδνκέλνπ φηη ζθνπεχεηε (ρσξίο νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο) ν θαζνξηζκφο ηεο εππάζεηάο ηνπ ζε θαηαζηάζεηο πιήγκαηνο. 2. Επηιέγεηαη θαη εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθφο εμνπιηζκφο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πδξαπιηθψλ πηέζεσλ θαη πξνβιέπεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ψζηε ε ηξηβή λα κεηψζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ πιήγκαηνο. 3. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο γξαθηθά, αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θπκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ζχζηαζε γηα ιεπηνκεξέζηαην ζρεδηαζκφ Μέξνο 1 ν - Δεκηνπξγία ελόο πξόηππνπ θαηάζηαζεο Είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο αξρηθνχ πξφηππνπ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηφο κέζσ ηεο έθδνζεο ηνπ Bentley HAMMER V8 XM, κε ρξήζε ηεο πξνεγκέλεο δηεπαθήο Modeler ησλ παξαπάλσ εθδφζεσλ, ή κηαο ήδε ππάξρνπζαο πξφηππεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ άιιν ινγηζκηθφ. Σηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγείηαη έλα πξφηππν πδξαπιηθφ πιήγκα κε ρξήζε θαη ησλ δχν κεζφδσλ έηζη ψζηε λα κειεηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα ηνπο θαη νη νκνηφηεηεο ηνπο.

2 Δεκηνπξγία πξνηύπνπ Η έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM, απνηειεί έλα εμαηξεηηθά απνδνηηθφ εξγαιείν γηα κεκνλσκέλνπο αγσγνχο κεηαθνξάο λεξνχ ή αθφκα θαη γηα έλα νιφθιεξν δίθηπν δηαλνκήο. Είλαη εχθνιε ε πξνεηνηκαζία ελφο ζρεκαηηθνχ πξφηππνπ θαη ε αλάζεζε ζην Bentley HAMMER V8 XM ηεο ζχλδεζεο ησλ θφκβσλ θαη ησλ εηηθεηψλ ησλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο νξίδνληαη απηφκαηα. Μφλν ηα κήθε ησλ αγσγψλ πξέπεη λα εηζαρζνχλ κε ην ρέξη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Επίζεο κπνξεί λα ρξεηαζζεί ε εηζαγσγή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ γηα κεξηθά πδξαπιηθά ζηνηρεία πξηλ απφ ην ηξέμηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τν πδξαπιηθφ ζχζηεκα πεξηγξάθεηαη σο εμήο: έλαο ζηαζκφο άληιεζεο χδαηνο αληιεί ην χδσξ απφ κηα θνληηλή δεμακελή (κε θαλνληθή ζηάζκε λεξνχ 383 m) θαη κεηαθέξεη 468 L/s θαηά κήθνο ελφο αγσγνχ κεηαθνξάο ζε κηα δεμακελή (κε θαλνληθή ζηάζκε χδαηνο 456 m) κε ζπλνιηθή ζηαηηθή αλχςσζε = 73 m. Η αλχςσζε ηεο ζηαζεξνχο ηαρχηεηαο αληιίαο είλαη 363 m θαη ε ηαρχηεηά ηεο είλαη 1760 rpm. Τα θχξηα ζηνηρεία ηεο κεηαθνξάο δίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: Πίλαθαο 3.1 θαη πίλαθαο 3.2. Τα ππφινηπα ζηνηρεία ζπδεηνχληαη θαησηέξσ, δεδνκέλνπ φηη πξνζζέηνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη θάπνηα πδξαπιηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πδξαπιηθνχ πξνηχπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε έθδνζε ηνπ Bentley HAMMER V8 XM, σο εμήο, 1. Επηιέγεηαη File > New γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ αλνίγεη ζηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM ηνλ γξαθηθφ ζπληάθηε ησλ ζηνηρείσλ, νπφηε κπνξεί λα απεηθνληζζεί ην ζχζηεκα κε ηελ παξεκβνιή ησλ πδξαπιηθψλ ζηνηρείσλ. 2. Απφ ην κελνχ επηιέγεηαη Tools > Options. Σηελ εηηθέηα Drawing αιιάδεη ην Drawing Mode ζε Schematic. 3. Σηελ εηηθέηα Units, επηιέγεηαη ην Reset Defaults θαη αιιάδεη ην ζχζηεκα κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε System International. OK. 4. Πξνζηίζεηαη κηα δεμακελή. i. Επηιέγεηαη ην θνπκπί ησλ δεμακελψλ ζηε ξάβδν εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ.

3 ii. Μεηαθηλείηαη ν δξνκέαο ζηε πεξηνρή ζρεδηαζκνχ θαη ηνπνζεηείηαη ε δεμακελή. Η έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM απηφκαηα νλνκάδεη ην ζηνηρείν απηφ R-1. iii. Δηπιφ θιηθ ζηε δεμακελή θαη άλνηγκα ηνπ πίλαθα Properties. Μεηνλνκαζία ηεο δεμακελήο ζε Res1 πνπ γξάθεηαη ζην πεδίν Label ζηνλ πίλαθα ησλ Properties. Αιιαγή ηεο ηηκήο ηνπ Elevation ζε m. 5. Πξνζζήθε ελφο ζηνηρείνπ ζπλδέζεσλ δεμηά ηεο Res1 θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε PJ1. Αιιαγή ηνπ Elevation ζε m. 6. Πξνζζήθε ελφο ζηνηρείνπ αληιίαο δεμηά ηνπ PJ1 θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε PMP1. Αιιαγή ηνπ Elevation ζε m. 7. Πξνζζήθε αθφκε επηά ζηνηρείσλ ζχλδεζεο ζε κηα επζεία δεμηά ηεο PMP1. Μεηνλνκαζία ηνπο θαη αιιαγή ηνπ Elevation ηνπο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, Πίνακαρ 3.1 Κόμβοι και Υτόμεηπα Αξρηθή νλνκαζία Μεηνλνκαζία Υςόκεηξν (m) J-2 PJ J-3 J J-4 J J-5 J J-6 J J-7 J J-8 J Πξνζζήθε ελφο ζηνηρείνπ δεμακελήο δεμηά ηνπ J6. Μεηνλνκαζία ηεο ζε Res2 θαη αιιαγή ηνπ Elevation ηεο ζε m. 9. Πξνζζήθε αγσγψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο θφκβνπο κεηαμχ ηνπο. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Pipe απφ ηε ξάβδν ησλ εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ. i. Επηινγή ηεο Res1. ii. Επηινγή ηνπ PJ1. iii. Επηινγή ηεο PMP1. iv. Σπλέρεηα κε επηινγή θάζε θφκβνπ πνπ αθνινπζεί κε θαηεχζπλζε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.

4 v. Μεηά θαη ηελ επηινγή ηεο Res2, δεμί θιηθ θαη επηινγή Done γηα λα νινθιεξσζεί ν αγσγφο. 10. Αλ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ, ζα ήηαλ θαηάιιειε ε ρξήζε ηνπ FlexTable. Απφ ην κελνχ επηιέγεηαη ην View θαη ζηε ζπλέρεηα ε εληνιή FlexTables. Σην παξάζπξν ηνπ FlexTables, δηπιφ θιηθ ζην Pipe Table. 11. Σηνλ FlexTable, κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο κφλν ζηα άζπξα πεδία. Τα θίηξηλα είλαη κφλν γηα αλάγλσζε. Όηαλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή γηα κηα ηδηφηεηα, ηφηε απηή κπνξεί λα δνζεί ζπλνιηθά κφλν κία θνξά. Π.ρ. δεμί θιηθ ζηελ ζηήιε ηεο δηακέηξνπ θαη επηινγή ηεο Global Edit. Η Operation παξακέλεη θαη ζηελ επηινγή Set θαη δίδεηαη ε ηηκή Επηινγή OK. 12. Εηζαγσγή ζηνηρείσλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο αγσγνχο κε ρξήζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα, Πίνακαρ 3.2 Ιδιόηηηερ ζςνδέζευν (αγυγών) για ζηαθεπή ποή Αξρηθή Δηάκεηξνο Ταρύηεηα Μεηνλνκαζία Μήθνο (m) νλνκαζία (mm) θύκαηνο (m/s) P-1 PS P-2 PMP1S P-3 PMP1D P-4 P P-5 P P-6 P P-7 P P-8 P P-9 P P-10 P Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ, θιείλεη ν FlexTable. Τν ηειεπηαίν θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ αθνξά ηηο αληιίεο. Επηινγή απφ ην κελνχ Components θαη Pump Definitions.

5 14. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ New γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο pump definition. Κάησ απφ ην Pump Definition Type επηινγή ηνπ Constant Power. Εηζαγσγή ηεο ηηκήο γηα ην Pump Power. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Close. 15. Επηινγή ηεο αληιίαο PMP1. Σην πίλαθα ησλ Properties επηινγή ζην πεδίν ηεο Pump Definition ηνπ Pump Definition - 1 απφ ηε ιίζηα. 16. Σηελ πεξηνρή ζρεδηαζκνχ, κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο εηηθέηεο ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα επηθαιχπηνληαη, θξχβνληαο ην έλα ην άιιν. Πξέπεη ινηπφλ λα επαλαηνπνζεηεζνχλ νη εηηθέηεο ησλ ζηνηρείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ κεγεζχλεηαη κηα εηηθέηα ελφο ζηνηρείνπ θαη επηιέγεηαη. Εάλ γίλεη ζσζηά, κφλν ε εηηθέηα ζα επηιεγεί (γίλεηαη θφθθηλε). Εάλ θαη ην ζηνηρείν θαη ε εηηθέηα επηιερζνχλ, απαηηείηαη θαηλνχξγηα πξνζπάζεηα. Όηαλ κφλν ε εηηθέηα ησλ ζηνηρείσλ ζα επηιεγεί, κία ηειεία εκθαλίδεηαη θνληά ζηελ εηηθέηα. Απηφ νλνκάδεηαη grip ηεο εηηθέηαο. 17. Επηινγή ηνπ grip, θξάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ηνπ πνληηθηνχ, θαη κεηαθίλεζε πξνο ηελ επηζπκεηή ζέζε. Επαλαηνπνζέηεζε φισλ ησλ εηηθεηψλ έηζη ψζηε φιεο ηνπο λα είλαη νξαηέο. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη αιιαγέο ην ζχζηεκα ζα κνηάδεη κε, 18. Τψξα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη αξρηθνί φξνη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνηχπνπ. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Compute Initial Conditions. 19. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ ηνπ Calculation Summary θαη ηνπ User Notifications. 20. Επηινγή File > Save As γηα ηελ επηινγή ηεο δηεχζπλζεο θαη απνζήθεπζε ηνπ θαθέινπ κε ην φλνκα Lesson1.wtg Μέξνο 2 ν -Επηινγή ηνπ Μνληέινπ ηνπ Υδξαπιηθνύ Πιήγκαηνο Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ξνή ή ηελ πίεζε, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πδξαπιηθφ πιήγκα. Εάλ ε αιιαγή είλαη βαζκηαία, νη πξνθχπηνπζεο πδξαπιηθέο πηέζεηο κπνξεί λα κελ είλαη ζνβαξέο. Εληνχηνηο, εάλ ε αιιαγή ηεο ξνήο γίλεη απφηνκα ή μαθληθά, ε πξνθχπηνπζα πδξαπιηθή πίεζε κπνξεί

6 λα πξνθαιέζεη θπκαηηζκνχο ή πδξαπιηθφ πιήγκα.. Δεδνκέλνπ φηη θάζε ζχζηεκα έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ρξφλν, ηα πνηνηηθά επίζεηα βαζκηαία θαη απφηνκα αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά πνζνηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα θάζε ζχζηεκα. Υπάξρνπλ πνιιέο πηζαλέο αηηίεο γηα ηηο απφηνκεο ή μαθληθέο αιιαγέο ζε έλα ζχζηεκα αγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο, ηνπ ζπαζίκαηνο ησλ αγσγψλ, ή έλα γξήγνξν άλνηγκα ή θιείζηκν ησλ βαιβίδσλ. Απηέο πξνθχπηνπλ απφ θπζηθά αηηία, ή απφ ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ή αθφκα θαη απφ ιάζνο ζην ρεηξηζκφ ηνπ. Είλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην πδξαπιηθφ πιήγκα κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε έλα ζχζηεκα θαη πσο ην επεξεάδεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM. Σηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη κηα δηαθνπή ξεχκαηνο πνπ δηαξθεί αξθεηά ιεπηά. Υπνηίζεηαη φηη ην ξεχκα δηαθφπεθε μαθληθά θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε (δειαδή, δελ δφζεθε ν ρξφλνο λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία νη γελλήηξηεο πεηξειαίνπ ή νη αληιίεο ελδερνκέλσο, πξηλ απφ ηε δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο). Σθνπφο απηνχ ηνπ ηχπνπ πδξαπιηθήο αλάιπζεο είλαη ε εμαζθάιηζε φηη ην ζχζηεκα θαη ηα ηκήκαηά ηνπ κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ ζηηο πξνθχπηνπζεο πδξαπιηθέο πηέζεηο, θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο. Γηα πνιιά ζπζηήκαηα, ην πξφσξν μεθίλεκα ησλ εθεδξηθψλ αληιηψλ πξνηνχ λα εμαζζελήζεη ε ελέξγεηα θχκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ρεηξφηεξεο πηέζεηο θχκαηνο απφ εθείλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αξρηθή δηαθνπή ξεχκαηνο. Αληηζέησο, ε απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηα εθεδξηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ απνηξνπή ησλ πδξαπιηθψλ θπκάησλ κπνξεί λα κελ είλαη ξεαιηζηηθή δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα πδξαπιηθά γεγνλφηα εκθαλίδνληαη δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο θαη ε επαλεθθίλεζε ησλ αληιηψλ κπνξεί λα απαηηήζεη αξθεηφ ρξφλν Μέξνο 3 ν - Δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Bentley HAMMER V8 XM Πξνηνχ εθηειεζηεί ην κνληέιν ηεο έθδνζεο Bentley HAMMER V8 XM πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ, θαζνξίδνληαη νξηζκέλεο ρξνληθέο παξάκεηξνη ηεο εθηέιεζεο, φπσο νη ηδηφηεηεο ηνπ ξεπζηνχ, νη ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αγσγψλ, ε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο, θαη νη απαηηήζεηο παξνρήο.

7 1. Επηινγή απφ ην κελνχ ηεο Analysis θαη ηνπ Calculation Options. 2. Σην παξάζπξν Calculation Options, δηπιφ θιηθ ζην Base Calculation Options θάησ απφ ην Transient Solver. 3. Σην παξάζπξν ησλ Properties, αιιαγή ηνπ Report Points κε ην Selected Points. 4. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ ηεο έιιεηςεο (...) ζην πεδίν ηνπ Report Points Collection. 5. Σην λέν παξάζπξν Report Points Collection, δηπιφ θιηθ ηνπ P1 / J1 θαη ηνπ P2 / J1 ηεο ιίζηαο Available Items θαη κεηαθνξά ηνπο ζηε ιίζηα Selected Items. OK. 6. Αιιαγή ηνπ Run Duration Type ζε Time. 7. Σην Run Duration (Time) δίδεηαη ε ηηκή ησλ 140 δεπηεξνιέπησλ. 8. Αιιαγή ηεο Pressure Wave Speed ζε 1250 m/s. 9. Η ηηκή ηεο Vapor Pressure παξακέλεη ζηαζεξή ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ησλ kpa. 10. Αιιαγή ηνπ πεδίνπ Generate Animation Data ζε True. 11. Κιείζηκν ηνπ παξάζπξνπ Calculation Options. 12. Αλαθνξά ησλ εθζέζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ Profile Manager. Επηινγή απφ ην κελνχ View θαη έπεηηα Profiles. 13. Σην παξάζπξν ηνπ Profiles, επηινγή ηνπ θνπκπηνχ New. 14. Σην πεδίν Profile Setup επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Select From Drawing. 15. Επηζηξνθή ζην ρψξν ζρεδηαζκνχ. Επηινγή ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ κε ηε ζεηξά πνπ δίδνληαη: PMP1D, P1, P2, P3, P4, P5, P6 θαη P7, έπεηηα δεμί θιηθ θαη επηινγή Done (ή επηινγή ζηε ξάβδν ησλ εξγαιείσλ ηνπ θνπκπηνχ checkmark). 16. Σην πεδίν Profile Setup, επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Open Profile. 17. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ Profile. 18. Σην παξάζπξν Profiles, επηινγή ηνπ θαηλνχξγηνπ πξνθίι Profile - 1 θαη επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Rename. Πιεθηξνιφγεζε ηνπ νλφκαηνο Main Path. 19. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ Profiles. 20. Απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ κε ην ίδην φλνκα (Lesson1.wtg) κέζσ ηνπ File > Save. Έηνηκν γηα ην ηξέμηκν κηαο αλάιπζεο πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο Μέξνο 4 ν Εθηέιεζε κηαο αλάιπζεο πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο Σε απηφ ην κέξνο, αξρηθά ζα κειεηεζνχλ νη πδξαπιηθέο πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζχζηεκα ιφγσ ηεο έθηαηεο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ. Μεηά απφ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα επηιερζεί ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη ζα κειεηεζεί μαλά ην ζχζηεκα

8 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πδξαπιηθψλ πηέζεσλ Αλάιπζε ρσξίο εμνπιηζκό αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζίαο Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο πνπ πξνήιζε ιφγσ κηαο μαθληθήο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο θαη ην νπνίν δελ έρεη αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία (εθηφο απφ ηε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ησλ αληιηψλ), αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία, 1. Δηπιφ θιηθ ζηελ PMP1. Σην παξάζπξν ησλ Properties αιιαγή ζηε ηηκή ηνπ Pump Type (Transient) ζε Shut Down After Time Delay. 2. Καζνξηζκφο ησλ εμήο παξακέηξσλ ησλ αληιηψλ, i. Diameter (Pump Valve): Γηα ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηεο ζηεθάλεο εηζφδνπ ηεο αληιίαο δίδεηαη ε ηηκή 600 mm. ii. Time (Delay Until Shutdown): Δίδεηαη ε ηηκή ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ. Γηα επθνιία, ππνηίζεηαη φηη ε δηαθνπή ξεχκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 5 δεπηεξφιεπηα. iii. Time (For Valve to Close): Δίδεηαη ε ηηκή ησλ 0 δεπηεξνιέπησλ. Η δηαθνπή ξεχκαηνο ππνηίζεηαη φηη ήηαλ ζηηγκηαία θαη ε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο επηηξέπεηαη λα θιείζεη ρσξίο νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε (κεδέλ) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αληιίαο απφ νπνηαδήπνηε δεκηά. 3. Επηινγή ζην πεδίν ηεο Pump Definition ηνπ Edit Pump Definitions. 4. Σην πεδίν ηνπ Pump Definitions, επηινγή ηνπ Efficiency tab. Αιιαγή ηνπ Pump Efficiency type ζε Constant Efficiency, θαη γηα ην Pump Efficiency δίδεηαη ε ηηκή 85 %. 5. Επηινγή ηεο εηηθέηαο Transient. Καζνξηζκφο ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ, i. Inertia (Pump and motor): Είλαη νη ζπλδπαζκέλεο αληιίεο, ν άμνλαο, θαη ε αδξάλεηα ησλ κεραλψλ: ηηκή 169 nm 2. Απηή ε ηηκή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ππνινγίδεηαη βάζε ηεο εθηίκεζεο ηεο ελέξγεηαο. ii. Speed (Full): Δίδεηαη ε ηηκή ησλ 1760 rpm. iii. Specific Speed: Επηινγή ηνπ SI=25, US iv. Reverse Spin Allowed?: Δελ επηιέγεηαη απηφ ην ζεκείν. Η κε άδεηα ηεο αληίζηξνθεο ηεο ξνήο ππνζέηεη φηη ππάξρεη κηα βαιβίδα αληεπηζηξνθήο απφ

9 ηελ πιεπξά εθξνήο ηεο αληιίαο ή φηη ε αληιία έρεη έλαλ κεραληζκφ αλαζηνιέσλ ηεο αληεπηζηξνθήο. 6. Κιείλεη ην παξάζπξν ηνπ Pump Definitions. 7. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Compute γηα ηελ έλαξμε ηεο αλάιπζεο ηνπ πιήγκαηνο. 8. Όηαλ ην ηξέμηκν νινθιεξψλεηαη, ην Transient Calculation Summary αλνίγεη απηφκαηα, επηδεηθλχνληαο ηηο επηινγέο ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξεμίκαηνο, ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, θαη ηηο αθξαίεο ηηκέο ησλ πηέζεσλ θαη ηνπ θνξηίνπ. 9. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Close ζην Transient Calculation Summary. 10. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ User Notifications Επαλεμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ Εμ νξηζκνχ, ε έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM δελ δίδεη ηελ παξνρή ζε θάζε ζέζε ή γηα θάζε ρξνληθφ βήκα, δεδνκέλνπ φηη απηφ νδεγεί ζε αξρεία πνιχ κεγάισλ κεγεζψλ (δεθάδεο ή εθαηνληάδεο Mb). Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αλαθνξάο ή ηηο πνξείεο (π.ρ. ζρεδηαγξάκκαηα) πνπ δηεπθξηλίζηεθαλ πξηλ απφ ην ηξέμηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ δηάθνξνη ηχπνη γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ή ζρεδίσλ πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα, 1. HGL Profile: κε ηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε γξακκή πδξαπιηθνχ θνξηίνπ γηα ζηαζεξή ξνή (HGL) θαζψο επίζεο θαη ηα κέγηζηα θαη ειάρηζηα πδξαπιηθά θνξηία θαηά κήθνο ηνπ Main path. 2. Time History: κε ηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ νη ρξνληθά εμαξηεκέλεο αιιαγέο ζηελ πδξαπιηθή ξνή, θαη λα παξνπζηαζηεί ν φγθνο ηνπ αηκνχ ή ηνπ αέξα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ελδηαθέξνληνο. 3. Animations: Μπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ νη απεηθνλίζεηο ηνπ πψο νη κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κεηά απφ ηε δηαθνπή ξεχκαηνο. Κάζε πνξεία θαη θάζε ηζηνξηθφ ζηελ νζφλε είλαη ζπγρξνληζκέλα θαη απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα. Να ζεκεησζεί φηη νη πδξαπιηθέο πηέζεηο ζηαζεξνπνηνχληαη κεηά απφ ιίγν.

10 Είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί ν ρξφλνο ψζηε λα αλαζεσξεζνχλ πξνζεθηηθά ηα απνηειέζκαηα θάζε εθηέιεζεο ηεο έθδνζεο Bentley HAMMER V8 XM ψζηε λα ειεγρζνχλ γηα ιάζε θαη, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί θαλέλα, λα έρεη απνκείλεη ην θέξδνο απφ ηελ κειέηε ηεο δπλακηθήο θχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ χδαηνο, Η γξαθηθή παξάζηαζε απφ ην Main path δείρλεη φηη έλα ζεκαληηθφ ζπιάθην αηκνχ δεκηνπξγείηαη ζην ηνπηθφ πςειφ ζεκείν ηνπ γφλαηνπ ηνπ αγσγνχ. Μειεηψληαο ηα ζρεδηαγξάκκαηα αξθεηέο θνξέο, παξαηεξείηαη φηη έλα ζπιάθην αηκνχ δεκηνπξγείηαη ζηνλ θφκβν J1 (θαζψο ε πδάηηλε ζηήιε ρσξίδεηαη) θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξξέεη ιφγσ ηεο επηζηξνθήο ηεο ξνήο απφ ηελ δεμακελή Res2. Οη πξνθχπηνπζεο πηέζεηο ηνπ πιήγκαηνο είλαη πνιχ μαθληθέο θαη κεηαδίδνληαη πνιχ καθξηά απφ απηήλ ηελ δψλε αληίθηππνπ, ζηέιλνληαο έλα ηζρπξφ θχκα ζε φιν ηνλ αγσγφ. Τν ρξνληθφ ηζηνξηθφ ηεο αληιίαο δείρλεη φηη ε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θιείλεη πξνηνχ θζάζνπλ ηα θχκαηα πίεζεο ζηελ αληιία (κεδεληθή ξνή), απνκνλψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθά απφ ην ζχζηεκα θαη πξνζηαηεχνληαο ηελ απφ ηε δεκηά Αλάιπζε κε εμνπιηζκό αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο Δηάθνξνη εμνπιηζκνί αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο, φπσο κηα πδξνπλεπκαηηθή δεμακελή (επίζεο γλσζηή σο ζθάθνο αεξίνπ ή αεξνζάιακνο), κηα βαιβίδα εθηφλσζεο CAV, επίζεο γλσζηή σο βαιβίδα δηαθνπήο - θελνχ ή απειεπζέξσζεο ηνπ αέξα, ή ν ρσξίο επηζηξνθή πχξγνο αλαπάιζεσο, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ηνπηθά ςειά ζεκεία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο. Είλαη ζαθέο φηη πςειέο πηέζεηο πξνθαινχληαη απφ ηελ μαθληθή θαηάξξεπζε ελφο ζχιαθα αηκνχ ζηνλ θφκβν J1. Σπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε κηαο Hydropneumatic Tank ζηνλ θφκβν J1 γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ξνή ζηνλ αγσγφ θαηά ηε δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο, θαη λα θξαηήζεη ηελ πξνο ηα πάλσ πδάηηλε ζηήιε θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηνπ ζπιαθίνπ αηκνχ ζην πςειφ ζεκείν. Μπνξεί λα εμεηαζηεί απηή ε ζεσξία κε ηε κίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM θαη ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε εθείλα ηεο ρσξίο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο εθηέιεζεο.

11 1. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Hydropneumatic Tank απφ ηελ κπάξα εξγαιείσλ. 2. Επηινγή ηνπ J1. Εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, φπνπ ξσηείηαη εάλ είλαη επηζπκεηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θφκβνπ J1 κε ην ζηνηρείν Hydropneumatic Tank. Επηινγή Yes. 3. Σην παξάζπξν ησλ ηδηνηήησλ ηεο Hydraulic Tank γίλνληαη νη αθφινπζεο επηινγέο, i. Σηελ Elevation δίδεηαη ηηκή ίζε κε m. ii. Δίδεηαη ε ηηκή ζηνλ Volume (Tank) 1000 L. iii. Δίδεηαη ε ηηκή ζηνλ Volume (Effective) 1000 L. iv. Σην πεδίν Treat as Junction? επηινγή ηνπ True. v. Δίδεηαη ε ηηκή ζηελ Diameter (Tank Inlet Orifice) 450 mm. vi. Δίδεηαη ε ηηκή ζην Set the Ratio of Losses 2.5. vii. Σην πεδίν Has Bladder? Επηινγή ηνπ True. viii. Σην πεδίν Pressure (Gas-Preset) δίδεηαη ε ηηκή Επηινγή Analysis > Calculation Options θαη δηπιφ θιηθ ζην Base Calculation Options θάησ απφ ην Transient Solver. 5. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ ηεο έιιεηςεο ζην πεδίν ηνπ Report Points Collection. 6. Πξνζζήθε ηνπ P1 / HT-1 θαη P2 / HT-1 ζηε ιίζηα Selected Items. OK. 7. Επηινγή View > Profiles θαη Edit ην Main Path Profile ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: PMP1, PMP1D, PJ2, P1, HT-1, P2, J2, P3, J3, P4, J4, P5, J5, P6, J6, P7, θαη Res2. Επηινγή Open Profile. Κιείζηκν ηνπ Profile θαη ηνπ Profiles manager. 8. Επηινγή File > Save As θαη απνζήθεπζε ηνπ θαθέινπ κε ην λέν φλνκα Lesson1_Protection.wtg. 9. Επηινγή ηνπ Compute Initial Conditions. Κιείζηκν ηνπ Calculation Summary θαη ηνπ User Notifications. 10. Επηινγή ηνπ Compute button. Κιείζηκν ηνπ Transient Calculation Summary θαη ηνπ παξαζχξνπ User Notifications dialog. 11. Επηινγή απφ ην κελνχ ηεο Analysis θαη επηινγή ηνπ Transient Results Viewer. 12. Επηινγή ηνπ Plot. 13. Εάλ φια γίλνπλ ζσζηά, ην κέγηζην πδξαπιηθφ θνξηίν ζα κνηάδεη κε,

12 Παξαηεξείηαη φηη ε εγθαηάζηαζε κηαο πδξνπλεπκαηηθήο δεμακελήο ζηνλ θφκβν J1 έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο πηέζεηο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ αγσγψλ. Λφγσ απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο, θαλέλα ζεκαληηθφ ζπιάθην αηκνχ δελ δηακνξθψλεηαη ζην ηνπηθφ ςειφ ζεκείν. Εληνχηνηο, είλαη δπλαηφ φηη κηα κηθξφηεξε δεμακελή ζα κπνξνχζε λα παξέρεη παξφκνηα πξνζηαζία. Είλαη επίζεο δπλαηφ φηη δηαθνξεηηθφο αληηπιεγκαηηθφο εμνπιηζκφο ζα κπνξνχζε λα ειέγμεη ηα πδξαπιηθά θνξηία θαη ίζσο λα ήηαλ νηθνλνκηθά πην απνδνηηθφο. Πξνηνχ αλαιεθζνχλ νη πξφζζεηεο πξνζνκνηψζεηο ησλ εθδφζεσλ Bentley HAMMER V8 XM, αμίδεη λα ζπγθξηζνχλ θαη λα αληηπαξαβιεζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε ή ρσξίο ηε πδξνπλεπκαηηθή δεμακελή Μέξνο 5 ν Απεηθόληζε ησλ απνηειεζκάησλ Σηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM παξέρνληαη πνιινί ηξφπνη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ρξήζε πνηθίισλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ. Απαηηείηαη δηεπθξίληζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πξνθίι

13 (ζρεδηαγξακκάησλ) πνπ είλαη ελδηαθέξνληα, θαζψο επίζεο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο πξηλ απφ έλα ηξέμηκν, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην πξφγξακκα δελ ζα δεκηνπξγήζεη απηά ηα πξνθίι ψζηε λα απνθεπρζνχλ ππεξβνιηθά κεγάια αξρεία. Γηα ηα κηθξά δίθηπα, κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί ην θάζε ζεκείν θαη ην θάζε ρξνληθφ βήκα, αιιά απηφ δελ ελδείθλπηαη γηα κεγάια δίθηπα χδαηνο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM αλαπαξηζηά κφλν ηα Animation Data (γηα ηνλ ζρεδηαζκφ επί ηεο νζφλεο) εάλ απηφ επηιερζεί απφ ηηο ππνινγηζηηθέο επηινγέο ηνπ πιήγκαηνο πνπ δίδνληαη. Ελψ αμηνινγνχληαη αθφκα πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη ή κεγέζε ηνπ εμνπιηζκνχ αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο, κπνξεί ζπρλά λα ζπγθξηζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κε ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ κέγηζησλ πδξαπιηθψλ θνξηίσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα δηάθνξα ηξεμίκαηα ηνπ Bentley HAMMER V8 XM. Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ή κφιηο αηζζαλζείηε φηη είζηε θνληά ζε κηα νξηζηηθή ιχζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θχκαηνο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM γηα λα παξαγάγεηε αξρεία ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ κε ξχζκηζε ηνπ Generate Animation Data ζε True ζην Transient Calculation Options. Μεηά απφ ην ηξέμηκν, κπνξείηε λα αλνίμεηε ηνλ Transient Results Viewer απφ ηελ Analysis ζην κελνχ. Μεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ animation data, είλαη δπλαηή ε παξνπζίαζε ησλ ζρεδηαγξακκάησλ ρσξίο ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ εμαζθαιίδεη πνιχ ρξφλν θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θχκαηνο. Γηα λα γίλνπλ ηα παξαπάλσ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία, 1. Επηινγή Analysis > Transient Results Viewer. 2. Επηινγή απφ ην κελνχ ηνπ File, θαη επηινγή Open. 3. Εχξεζε ηνπ αξρείνπ.hof πνπ πεξηέρεη ηα επηζπκεηά γηα παξνπζίαζε δεδνκέλα. 4. Σην Transient Results Viewer, επηινγή, i. Path: Main Path ii. Graph Type: Path & Volume

14 5. Επηινγή ηνπ Animate. Απηφ παξνπζηάδεη ηελ animation data θαη ην Animation Control. 6. Σην Animation Controller, επηινγή ηνπ play γηα έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σε πεξίπνπ 18 δεπηεξφιεπηα, ην παξάζπξν ηνπ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη παξφκνην κε ην αθφινπζν, 7. Δεμί θιηθ ζην δηάγξακκα θαη επηινγή Save as γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε σο Bentley HAMMER V8 XM Edition graph (.grp) ή Windows bitmap (.bmp) Μέξνο 6 ν - Πξνζζήθε ζρνιίσλ ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο Φξήζε ηεο έθδνζεο Bentley HAMMER V8 XM Viewer, νδεγεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πδξαπιηθνχ ηζηνξηθνχ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηάδεημε ησλ ρξνληθψλ παξαιιαγψλ ησλ επηιεγκέλσλ παξακέηξσλ (φπσο νη πηέζεηο θαη ε ξνή). Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγεζεί έλα ζρεδηάγξακκα ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηά κήθνο κηαο ηδηαίηεξεο πνξείαο γηα λα επηδεηρζνχλ ε ρσξηθή έθηαζε ησλ πδξαπιηθψλ θαηλνκέλσλ. Τέινο, κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ δχν παξφκνησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ παξάγνληαη παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε ή ρσξίο αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία.

15 Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε αθφινπζε, 1. Επηινγή απφ ην κελνχ Analysis θαη επηινγή ηνπ Transient Results Viewer. 2. Κάησ απφ ην Time Histories, επηινγή, i. Time History: P1:HT-1 ii. Graph Type: Head & Flow 3. Επηινγή Plot γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ πιήγκαηνο. 4. Γηα απεηθφληζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, i. Επηινγή ηνπ πιαηζίνπ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. ii. Δηπιφ θιηθ ζην πιαίζην γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ νξίσλ ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. iii. Δεμί θιηθ γηα πξφζβαζε ζηηο επηινγέο ζπληφκεπζεο, φπνπ παξέρεηαη πξφζβαζε ζε εληνιέο γηα ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε, απνζήθεπζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, θαη ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ επηινγψλ. iv. Γηα αιιαγή ηνπ αξηζκνχ δηαγξάκκαηνο, ηνπ ηίηινπ, ηεο εκεξνκελίαο, ηνπ αξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, δηπιφ θιηθ ζε απηά θαη αιιαγή. v. Γηα ηελ ράξαμε, κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ζηηο κνλάδεο ησλ κεηαβιεηψλ κε ρξήζε ηνπ FlexUnits Manager, 1) Επηινγή ηνπ SI ζην Attribute Type γηα Elevation ή Head θάησ απφ ηε ζηήιε System. Απηή ε επηινγή επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ζε κνλάδεο U.S.. Όπσο θαη ζε άιια ινγηζκηθά ηνπ Bentley, ν FlexUnits επηιέγεη απηφκαηα κηα αληίζηνηρε κνλάδα κε έλα παξφκνην κέγεζνο. Τα m ηνπ ζπζηήκαηνο SI κεηαηξέπνληαη ζε ft ζην ζχζηεκα U.S. 2) Εάλ ηα απνηειέζκαηά εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιχ κεγάια ή πνιχ κηθξά, νη κνλάδεο κπνξνχλ θαη πάιη λα αιιάμνπλ ζε in, yd, mile, θ.η.ι. 3) Παξνκνίσο, αιιαγή ησλ κνλάδσλ γηα ηε ξνή απφ cms ζε l/s κε επηινγή ζην Attribute Type γηα ηε Flow θάησ απφ ηε ζηήιε Units. Αιιαγή ηνπ Display Precision ζε κεδεληθή γηα ηε Flow.

16 Επηινγή OK γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ζβήζηκν ηνπ FlexUnits Manager. Απφ εδψ θαη πέξα, ην Head ζα παξνπζηάδεηαη ζε ft. Καη ε Flow ζε l/s. 3.2 Παξάδεηγκα 2 ν - Μείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα ηα δίθηπα Σην πξψην παξάδεηγκα, παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο ελφο απινχ πξνηχπνπ αγσγψλ θαη εξεπλήζεθαλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ην Bentley HAMMER V8 XM Edition Modeler θαη ην Bentley HAMMER V8 XM Edition Viewer. Σε απηφ ην παξάδεηγκα, ζα κειεηεζεί έλα απιφ δίθηπν δηαλνκήο λεξνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αγσγφ ηνπ πξψηνπ παξαδείγκαηνο. Θα γίλεη κηα πην πξνεγκέλε αλάιπζε ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο, ζε ηξία βήκαηα, 1. Εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ζηαζεξήο ξνήο WaterCAD ζην Bentley HAMMER V8 XM θαη έιεγρνο ηνπ. 2. Επηινγή έλα πδξαπιηθνχ γεγνλφηνο γηα αλάιπζε θαη εθηέιεζε ηνπ Bentley HAMMER V8 XM. 3. Σρεδηαζκφο θαη ρξσκαηηζκφο ησλ πξνθππηφλησλ ραξηψλ, ησλ ζρεδηαγξακκάησλ, θαη ηνπ ηζηνξηθνχ κε ρξήζε ηνπ Bentley HAMMER V8 XM Edition's powerful, βαζηζκέλνπ ζε ηθαλφηεηεο λνεξήο απεηθφληζεο Μέξνο 1 ν - Εηζαγσγή θαη επαιήζεπζε ηεο αξρηθήο ζηαζεξήο ξνήο Γηα ηελ έλαξμε ηνπ κνληέινπ WaterGEMS αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα, 1. Επηινγή File > Open. Απφ ην θάθειν Bentley/HAMMER/Lessons άλνηγκα ηνπ αξρείνπ Lesson2_WtrGems.mdb. 2. Επηινγή Compute Initial Conditions. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ User Notifications.

17 Έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ ζηαζεξήο ξνήο κε ηε βνήζεηα ηνπ Bentley HAMMER V8 XM Edition Modeler, απνθαιχπηεη φηη ν θεληξηθφο αγσγφο κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ παξέρεη ηψξα κφλν 207 L/s ηνπ χδαηνο απφ ην αληιηνζηάζην ζηε δεμακελή Res2 κε αλχςσζε 456 m. Έλαο ηνπηθφο θεληξηθφο αγσγφο παίξλεη ην χδσξ απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ κεηαθνξάο ζε έλα ζεκείν ζρήκαηνο Τ πνπ βξίζθεηαη ζηα 400 m απφ ην αληιηνζηάζην, δηαλέκνληαο 265 L/s ζε κηα θνληηλή ππνδηαίξεζε. Ο θφκβνο ηεο ππνδηαίξεζεο θνληά ζην αληιηνζηάζην παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν πςφκεηξν (θαη επνκέλσο θαη ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδαηνο), ελψ ν πην καθξηλφο παξνπζηάδεη πνιχ κεγαιχηεξν πςφκεηξν. Σηφρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηα πδξαπιηθψλ πξνβιεκάησλ γηα απηφ ην ζχζηεκα θαη ε ζχζηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θπκαηηζκνχο. 3. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πδξαπιηθήο αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζεκείσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ ελδηαθέξνληνο. 4. Επηινγή Analysis > Calculation Options. Δηπιφ θιηθ ζην Base Calculation Options θάησ απφ ην Transient Solver. Επηινγή ηνπ θνπκπηνχ ηεο ellipsis ζην πεδίν Report Points Collection. Πξνζζήθε ησλ PMP1D:PMP1, P1:J1, P2:J1, P2:J2, P8:J2, P27:J19, P28:J19, P47:J34, θαη P50:J37 ζηε ιίζηα ησλ Selected Items. Επηινγή OK. 5. Αιιαγή ηεο ηηκήο ηνπ Run Duration ζε 160 δεπηεξφιεπηα. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ Calculation Options. 6. Επηινγή απφ ην κελνχ View ηνπ Profiles. 7. Δεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ πξνθίι σο εμήο, i. Δεκηνπξγία ελφο πξνθίι κε ην φλνκα Path1 θαη πξνζζήθε ησλ αγσγψλ PMP1D, P1, P2, P3, P4, P5, P6, θαη P7 ζε απηφ.

18 ii. Δεκηνπξγία ελφο πξνθίι κε ην φλνκα Path2 θαη πξνζζήθε ησλ αγσγψλ PMP1D, P1, P2, P8, VLV1U, VLV1D, P9, P10, P14, P48, P49, θαη P50 ζε απηφ. iii. Δεκηνπξγία ελφο πξνθίι κε ην φλνκα Path3 θαη πξνζζήθε ησλ αγσγψλ PMP1D, P1, P2, P8, VLV1U, VLV1D, P9, P15, P22, P24, P28, P30, P46, θαη P47 ζε απηφ. 8. Κιείζηκν ηνπ Profiles manager. 9. Επηινγή ηνπ Compute Initial Conditions. Κιείζηκν ηνπ Calculation Summary. 10. Επηινγή ηνπ Compute. Κιείζηκν ηνπ Transient Calculation Summary. 11. Επηινγή απφ ην κελνχ ηεο Analysis θαη επηινγή ηνπ Transient Results Viewer. Plot γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζρεδηαγξάκκαηνο γηα ην κέγηζην θαη ειάρηζην θνξηίν πνπ αθνξά ηα πξνθίι Path1, Path2, θαη Path 3. Τν δηάγξακκα ηνπ πξνθίι Path1 πξέπεη λα είλαη παξφκνην κε ην αθφινπζν ζρήκα. 12. Επηινγή ηνπ Plot γηα δεκηνπξγία ελφο ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο γηα Head & Flow ζην αληιηνζηάζην. Δελ πξέπεη λα ππάξμεη θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο ζηαζεξήο ξνήο κε ην ρξφλν.

19 Τα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Bentley HAMMER V8 XM νινθιεξψλνληαη ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηαζεξήο ξνήο θνξηία θαη ζηε ξνή ζε φιν ην δίθηπν χδαηνο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απηφ δείρλεη φηη νη ππνινγηζκέλνη αξρηθνί φξνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έγθπξνη. Τψξα κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε αλάιπζε ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο γηα απηφ ην δίθηπν Μέξνο 2 ν - Επηινγή ησλ βαζηθώλ πδξαπιηθώλ γεγνλόησλ γηα ππόδεηγκα Σην πξψην παξάδεηγκα, παξνπζηάζηεθαλ νη πδξαπιηθέο πηέζεηο σο απνηέιεζκα κηαο μαθληθήο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο. Σε απηφ ην παξάδεηγκα ζα παξνπζηαζηνχλ νη πδξαπιηθέο πηέζεηο ζε έλα δίθηπν δηαλνκήο χδαηνο πνπ πξνθαινχληαη απφ έλα απφηνκν θιείζηκν θαη άλνηγκα ησλ αληιηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Αλ θαη κηα δηαθνπή ξεχκαηνο έρεη ζπλήζσο πνιχ άζρεκεο επηπηψζεηο ζην δίθηπν, ε επαλεθθίλεζε ησλ αληιηψλ πξνηνχ ε πδξαπιηθή ελέξγεηα δηαζθνξπηζηεί ιφγσ ηξηβήο, έρεη ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο, κε ηελ δεκηνπξγία πςειφηεξσλ πηέζεσλ απφ απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο.

20 3.2.3 Μέξνο 3 ν - Εθηέιεζε κηαο πδξαπιηθήο αλάιπζεο Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πδξαπιηθά γεγνλφηα απφ έλα γξήγνξν αιιά ειεγρφκελν θιείζηκν θαη κηα επαλεθθίλεζε ησλ αληιηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, πξέπεη λα ηεζνχλ ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία απηή ε αληιία κπνξεί λα ζηακαηήζεη θαη λα μαλαμεθηλήζεη. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κεηαβιεηήο ζπρλφηεηαο εμάξηεκα (VFD), επίζεο γλσζηφ σο αληιία κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο Αλάιπζε ρσξίο αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία 1. Δηπιφ θιηθ ζηελ PMP1. Σην παξάζπξν ησλ Properties, θάησ απφ ην Transient (Operational), αιιαγή ηεο ηηκήο ηνπ Pump Type (Transient) ζε Variable Speed. 2. Επηινγή ηνπ Speed ή ηνπ Torque γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ ramp ηεο αληιίαο VFD. Σε απηφ ην παξάδεηγκα, ν έιεγρνο ησλ αληιηψλ γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ Speed. 3. Κάησ απφ ηηο ηδηφηεηεο Transient (Operational), επηινγή ηνπ Operating Rule θαη απφ ηε ιίζηα επηινγή ηνπ <Edit...>. Τν παξάζπξν Patterns αλνίγεη. 4. Επηινγή ηνπ θαθέινπ Operational (Transient, Pump) θαη θιηθ ηνπ New. Σηνλ πίλαθα ζρεδηαζκνχ ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δηαιφγνπ, επηινγή ηνπ New γηα πξνζζήθε κηαο λέαο ζεηξάο ζηνλ πίλαθα. Σην πεδίν Relative Speed Mutliplier δίδεηαη ε ηηκή 1 ελψ ζην Time from Start ε ηηκή 5 δεπηεξφιεπηα. Σπκπιήξσζε ηνπ ππφινηπνπ πίλαθα επηινγή Close. 5. Κάησ απφ ηηο ηδηφηεηεο Transient (Operational), επηινγή ηνπ Operating Rule θαη απφ ηε ιίζηα επηινγή ηνπ Operational (Transient, Pump) - Pattern Επηινγή Analysis > Calculation Options. Αιιαγή ηνπ πεδίνπ Generate Anmiation Data ζε True. Τα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη αξγφηεξα γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νζφλε. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ Calculation Options. 7. Επηινγή ηνπ Compute. Κιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ Transient Calculation Summary θαη ηνπ User Notifications. 8. Επηινγή απφ ην κελνχ ηεο Analysis θαη επηινγή Transient Results Viewer. 9. Plot ην Time History Head & Flow ζην ηειηθφ ζεκείν PMP1D:PMP1. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα