ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους εργασίες - κονδύλια, που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών Τα κονδύλια αυτά πάρθηκαν υπόψη και για τη σύνταξη των Τευχών ηµοπρατήσεως (Τιµολόγιο) και (Προµέτρηση - Προϋπολογισµός) της Συµβάσεως καθώς και των άρθρων των Τευχών αυτών. ιευκρινίζεται ότι οι τιµές του Τιµολογίου καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του Εργολάβου σχετικά µε τις αντίστοιχες εργασίες, όπως προδιαγράφονται παρακάτω, και ειδικότερα την προµήθεια και την προσκόµιση όλων των υλικών, την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης διαδικασίας, που δεν κατονοµάζεται ρητά στο τεύχος αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή, εµπρόθεσµη και ασφαλή εκτέλεση του έργου. TEYXH TEXNIKΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ A : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Β : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Γ : ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Ε : Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤ : ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ - ΕΣΧΑΡΕΣ 2

3 ΟΜΑ Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡΘΡΟ Α-01: Εκσκαφή πρανών επιχώµατος την Π.Τ.Π. Χ1 - Εκτέλεσις Χωµατουργικών Έργων Οδοποιΐας και Επενδύσεων Φυτεύσεων Αυτών και την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 22/12/2005 Γενικές Εκσκαφές. ΑΡΘΡΟ Α-02: ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες την Π.Τ.Π. Χ1 - Εκτέλεσις Χωµατουργικών Έργων Οδοποιΐας και Επενδύσεων Φυτεύσεων Αυτών και την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Εκσκαφές Τάφρων και ιωρύγων. ΑΡΘΡΟ Α-03: Φόρτωση και µεταφορά κοκκωδών υλικών εντός του χώρου του έργου (Αποµάκρυνση και επανενσωµάτωση στο έργο) Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 - Εκτέλεσις Χωµατουργικών Έργων Οδοποιΐας και Επενδύσεων Φυτεύσεων Αυτών. ΑΡΘΡΟ Α-04: Προµήθεια και µεταφορά κοκκώδους υλικού Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1. ΑΡΘΡΟ Α-05: Συµπλήρωση και επαναδιαµόρφωση πρανών επιχωµάτων µε προϊόντα εκσκαφών ή/και δάνεια υλικά την Π.Τ.Π. Χ1 - Εκτέλεσις Χωµατουργικών Έργων Οδοποιΐας και Επενδύσεων Φυτεύσεων Αυτών και την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 22/12/2005 Κατασκευή Επιχωµάτων µε Κατάλληλα Προϊόντα Εκσκαφών ή ανειοθαλάµων. 3

4 ΑΡΘΡΟ Α-06: Κατασκευή οπλισµένου επιχώµατος Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 28/12/2005 Έργα Aντιστηρίξεως από Οπλισµένη Γη. ΑΡΘΡΟ Α-07: Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθµών κλπ. την Π.Τ.Π. Χ1 - Εκτέλεσις Χωµατουργικών Έργων Οδοποιΐας και Επενδύσεων Φυτεύσεων Αυτών, την Π.Τ.Π. Τ-110 (Απόφαση Γ62091/οικ. Εγκύκλιος Γ79/ ) Αποχέτευσις και Αποστράγγισις Εργων Οδοποιΐας και την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων. ΑΡΘΡΟ Α-08: Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών την Π.Τ.Π. Χ1 - Εκτέλεσις Χωµατουργικών Έργων Οδοποιΐας και Επενδύσεων Φυτεύσεων Αυτών και την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 22/12/2005 Μεταβατικά Επιχώµατα. ΑΡΘΡΟ Α-09: Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ-110 (Απόφαση Γ62091/οικ. Εγκύκλιος Γ79/ ) Αποχέτευσις και Αποστράγγισις Εργων Οδοποιΐας. ΑΡΘΡΟ Α-10: Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο150) Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο150. 4

5 ΟΜΑ Α Β : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ Β-01: Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ. Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.). ΑΡΘΡΟ Β-02: Σκυρόδεµα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ.) και τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.). ΑΡΘΡΟ Β-03: Οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ. τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ.) και τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χάλυβα (Κ.Τ.Χ.). ΑΡΘΡΟ Β-04: Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές. Αντικείµενο εργασιών 1. Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα ή ολόκληρων τµηµάτων αυτών µε µηχανικά µέσα, µε διατήρηση της µη καθαιρούµενης παραµένουσας κατασκευής άθικτης. 2. Η καθαίρεση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος αποτελεί µεµονωµένη εργασία που εκτελείται µε ιδιαίτερη προσοχή και δεν εντάσσεται στις εργασίες πλήρους κατεδάφισης της κατασκευής. 5

6 Χρησιµοποιούµενες µέθοδοι - Περιπτώσεις εφαρµογής Μηχανικός εξοπλισµός 3. Κάθε συγκεκριµένος τύπος εξοπλισµού µπορεί να έχει πολλές χρήσεις, ανάλογα µε τον τύπο της κατασκευής (ενδοτική, µεγάλου ή µικρού πάχους) και τη θέση του στοιχείου (ύψος, στήριξη µε άλλα στοιχεία, ύψος πτώσης των αποκοµµένων τµηµάτων). Οι υδραυλικές σφύρες και τα υδραυλικά σιαγωνοφόρα κοπτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σταδιακή καθαίρεση αλλά και για τοπική µόνον θραύση. 4. Ο εξοπλισµός δρα µηχανικά και όχι θερµικά επί των υπό καθαίρεση στοιχείων µε επενέργεια κοπής, δηµιουργία τοµής, πρόκληση κατάρρευσης - ανατροπής, ώσης ή αναρπαγής. 5. Παράγοντες όπως η αντοχή των επιµέρους στοιχείων της κατασκευής και η πλαστιµότητα των κόµβων επηρεάζουν άµεσα την περιοχή θραύσης και τον τρόπο και τη θέση της κατάρρευσης. Πρέπει ως εκ τούτου να συνεκτιµηθούν προσεκτικά, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος κατά περίπτωση εξοπλισµός και η µεθοδολογία επενέργειας. 6. Συνήθεις τύποι εξοπλισµού: ισκοπρίονα κοπής τοιχείων και δαπέδων (wall and floor saws). Συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος (diamond wires). Υδραυλικά ψαλίδια (mobile shears, universal processors). Υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers - pulverizers, demolition pliers). Υδραυλικά δράπανα (drills) ή αδαµαντοφόρα κοπτικά πυρηνοληψίας (diamond corers). Υδραυλικές σφήνες (rock splitters). Υδραυλικές σφύρες (hydraulic hammers). Κρουστικές σφύρες (impact hammers). 7. Τα βασικά χαρακτηριστικά του παραπάνω εξοπλισµού και οι συνήθεις εφαρµογές του περιγράφονται στο εδάφιο 3 της παρούσας. 6

7 Είδος στοιχείου προς καθαίρεση 8. Οι κατασκευές από σκυρόδεµα εµφανίζουν ποικιλία στοιχείων: Πλάκες, δοκοί, υποστυλώµατα, τοιχεία, εξώστες, θεµέλια µεµονωµένα ή συνεχή, βάθρα γεφυρών, µεµονωµένες δοκοί γεφυρών, πλάκες γεφυρών, πτερυγότοιχοι, θολωτές και λεπτότοιχες κατασκευές, δεξαµενές, τοίχοι αντιστήριξης. 9. ιακρίνονται επίσης σε στοιχεία µεγάλου ή µικρού πάχους και άοπλα, ελαφρώς και ισχυρώς οπλισµένα. 10. Επιπρόσθετα, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα η εκτίµηση της ζώνης πτώσης των στοιχείων που αποσυντίθενται και πέφτουν και η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας του µηχανήµατος. 11. Επισηµαίνεται ότι η πτώση των αποκοπτόµενων στοιχείων επί υποκειµένων τµηµάτων της κατασκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις (µέχρι αλυσιδωτή κατάρρευση). 12. Ανάλογα µε τη θέση του στοιχείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευχερής προσπέλαση του εξοπλισµού για τη φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης. Μέθοδος εκτέλεσης της εργασίας Ικριώµατα 13. Στις εργασίες των κατεδαφίσεων µε µηχανικά µέσα εάν απαιτείται θα γίνουν ενισχύσεις αντιστήριξης ή/και προσωρινές υποστυλώσεις. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός θα είναι σύµφωνα µε τα ισχύοντα σχετικά Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά Πρότυπα και οι ουσιώδεις ιδιότητές τους, αν δεν παρέχονται από τα πρότυπα, θα πιστοποιούνται µε δοκιµές. Απαιτήσεις απασχόλησης εξειδικευµένου προσωπικού 14. Το απασχολούµενο προσωπικό θα διαθέτει εµπειρία στις εργασίες κατεδαφίσεων (για την εκάστοτε εφαρµοζόµενη µέθοδο και χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό) και θα έχει ενηµερωθεί πλήρως για τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας και το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών. 7

8 Απαιτήσεις επίβλεψης από ειδικευµένους τεχνικούς 15. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη Μηχανικού µε εµπειρία στις κατεδαφίσεις. 16. Σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 31245/ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» (ΦΕΚ 451/Β/83), «κάθε προϊστάµενος συνεργείου κατεδάφισης δεν µπορεί να επιβλέπει περισσότερους από 10 εργαζοµένους, πρέπει δε να έχει αφ ενός στοιχειώδη τουλάχιστον στατική αντίληψη και αφετέρου γνώσεις και εµπειρία για την εκτέλεση εργασιών υποστύλωσης - αντιστήριξης και για τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, όταν δε απαιτείται ταυτόχρονη απασχόληση πολλών συνεργείων ορίζεται συντονιστής αυτών». Συνήθεις µέθοδοι εκτέλεσης των εργασιών Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε δισκοπρίονα (wall and floor saws) 17. Τα µηχανικά πριόνια είναι κατάλληλα για την κοπή στοιχείων αόπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος µικρού πάχους. Αποτελούνται από τροχό µε κοπτικά στοιχεία από καρβίδια ή/και βιοµηχανικά διαµάντια. Προσαρµόζονται σε τροχοφόρο σύστηµα κύλισης για τοµές δαπέδων ή σε σύστηµα οδηγών (ράγες) για τοµές κατακόρυφων τοιχείων. Η παραγόµενη σκόνη περιορίζεται µε τοπικό καταιονισµό νερού. Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος (diamond wires) 18. Η τεχνική είναι αυξηµένης ακρίβειας και ενδείκνυται σε δυσπρόσιτες από ογκώδη µηχανήµατα περιοχές. ηµιουργεί καθαρές και ακριβούς γεωµετρίας τοµές στα στοιχεία και επηρεάζει ελάχιστα την υπόλοιπη κατασκευή. εν ενδείκνυται για την µετάθραυση ήδη αποκοµµένων στοιχείων. 19. Η διάταξη αποτελείται από συρµατόσχοινο ενισχυµένο µε τεχνητά διαµάντια, το οποίο σχηµατίζει κλειστό βρόχο και οδηγείται µέσω συστήµατος τροχαλιών. 20. Αρχικά διανοίγεται οπή για τη διέλευση του αδαµαντοσύρµατος και κατόπιν ακολουθεί η εργασία κοπής. 21. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισµό, γιατί τυχόν θραύση του συρµατόσχοινου µπορεί να προκαλέσει σοβαρότατους τραυµατισµούς. 8

9 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικά ψαλίδια (mobile shears) 22. Τα υδραυλικά ψαλίδια για τη θραύση του σκυροδέµατος (mobile shears, universal processors) αποτελούνται από δύο παράλληλες αρθρωτές λεπίδες στο άκρο από ειδικά επεξεργασµένο χάλυβα, οι οποίες κινούνται µέσω υδραυλικής διάταξης. ιατίθενται σε ποικιλία τύπων και δυναµικότητας, ανάλογα µε τη φύση της εργασίας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και για το διαχωρισµό του οπλισµού από τη µάζα τους σκυροδέµατος. 23. Η παραγόµενη σκόνη περιορίζεται µε καταιονισµό της ζώνης καθαίρεσης µέσω ψεκαστικής διάταξης. 24. Η απόδοσή τους είναι µικρότερη από τις αντιστοίχου βάρους υδραυλικές σφύρες, αλλά επιτρέπουν µεγαλύτερη ακρίβεια. Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers pulverizers, demolition pliers) 25. Πρόκειται για υδραυλικές εξαρτήσεις που εφαρµόζονται σε φορείς εκσκαφέων. Αποτελούνται από ζεύγος σιαγώνων µε ισχυρά δόντια από σκληρό χάλυβα που λειτουργούν µε υδραυλικό σύστηµα. Είναι υψηλής απόδοσης αλλά παρουσιάζουν αυξηµένες φθορές στις σιαγώνες. 26. Οι τοµές που γίνονται είναι ακανόνιστες και µε τραχεία επιφάνεια. Έχουν τη δυνατότητα θραύσης του σκυροδέµατος σε µικρά κοµµάτια και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σταδιακή αποµείωση καθαιρεθέντων στοιχείων από σκυρόδεµα. Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε διαδοχικές διατρήσεις 27. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στη διάνοιξη διαδοχικών οπών στην περίµετρο των προς αποκοπή στοιχείων και εφαρµόζεται συνήθως επί επιφανειακών στοιχείων (τοίχων, δαπέδων). Με τη διάνοιξη δηµιουργείται ασθενής ζώνη, οπότε µε την εφαρµογή κρούσης, ώσης ή έλξης επέρχεται αστοχία κατά µήκος του άξονα των οπών. 28. Για τη διάνοιξη των οπών µπορεί να χρησιµοποιηθούν περιστροφικό δράπανο (drill) ή περιστροφικός αδαµαντοφόρος δειγµατολήπτης (diamond corer) διαµέτρου ανάλογα µε το πάχος του προς αποκοπή στοιχείου. 9

10 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σφήνες (rock splitters) 29. Η µέθοδος συνίσταται στη διάνοιξη αρχικής οπής στο προς καθαίρεση στοιχείο και στην επενέργεια επί της άντυγος της οπής µε υδραυλική σφήνα υψηλής πίεσης (rock splitter). Οι αναπτυσσόµενες ισχυρές τάσεις οδηγούν στη ρηγµάτωση του σκυροδέµατος, το οποίο µπορεί να αποσυντεθεί στη συνέχεια ευχερώς µε κρούση ή ώθηση. Η µέθοδος δεν παρέχει ακρίβεια κοπής και εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους για την καθαίρεση ογκωδών άοπλων στοιχείων ή/και για µετάθραυση. Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σφύρες ή µε κρουστικές σφύρες (hydraulic hammers, impact hammers) 30. Αποτελεί µια από τις απλούστερες και πιο συνηθισµένες µεθόδους καθαίρεσης στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι σφύρες κατατάσσονται ανάλογα µε το βάρος τους, τη δυναµικότητα της κρούσης τους σε Joule, τη συχνότητα των κρούσεων ανά λεπτό και τις διαστάσεις του κοπτικού τους εργαλείου. 31. Η καθαίρεση επιτελείται είτε µε τη σταδιακή απότµηση/αποµείωση - καταστροφή, είτε µε τη δηµιουργία ασθενών ζωνών, που επιτρέπουν τη θραύση µε έλξη ή ώθηση. Η µέθοδος αντενδείκνυται για καθαρές τοµές καθώς και για περιβάλλον ευαίσθητο σε κραδασµούς και θόρυβο. Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 32. Η εργασίες της κατεδάφισης - καθαίρεσης θεωρούνται περαιωθείσες όταν έχουν αφαιρεθεί τα προβλεπόµενα στοιχεία, έχουν τεµαχιστεί και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα δηµιουργούµενα προϊόντα κατεδάφισης από τον τόπο του έργου. 33. Ο χώρος που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλής από στατική άποψη και θα έχουν εφαρµοσθεί όλα τα µέτρα αντιστήριξης που προβλέπονται από τη µελέτη. 10

11 ΑΡΘΡΟ Β-05: Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ.) και τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.). ΑΡΘΡΟ Β-06: Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ.) και τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.). 11

12 ΟΜΑ Α Γ : ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΡΘΡΟ Γ-01: Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων (gabions) µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε κράµα ψευδαργύρου αλουµινίου διαστάσεων 1,00x1,00x2,00 m (πλάτοςxύψοςxµήκος) και πλήρωσή τους µε θραυστό υλικό λατοµικής προέλευσης Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Προστασία Κοίτης και Πρανών µε Συρµατοκιβώτια. ΑΡΘΡΟ Γ-02: Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (gabions) µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε κράµα ψευδαργύρου αλουµινίου διαστάσεων 1,00x1,00x3,00 m (πλάτοςxύψοςxµήκος) και πλήρωσή τους µε θραυστό υλικό λατοµικής προέλευσης Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Προστασία Κοίτης και Πρανών µε Συρµατοκιβώτια. 12

13 ΟΜΑ Α : ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ -01: Μη υφαντό γεωύφασµα στραγγιστηρίων Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Γεωυφάσµατα Στραγγιστηρίων. ΑΡΘΡΟ -02: Μη υφαντό γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Γεωυφάσµατα Στραγγιστηρίων. ΑΡΘΡΟ -03: Μονοαξονικό γεώπλεγµα εφελκυστικής αντοχής σχεδιασµού (120 έτη) T d = 20 kn/m και οριακής αντοχής T ult = 40 kn/m Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 28/12/2005 Έργα Aντιστηρίξεως από Οπλισµένη Γη. ΑΡΘΡΟ -04: Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες πάχους 50 mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Εργασίες Πλήρωσης Αρµών µε Προδιαµορφωµένα Υλικά. 13

14 ΟΜΑ Α Ε : Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ Ε-01: ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων 300 mm Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Κατασκευή στραγγιστηρίων µε διάτρητους σωλήνες. ΑΡΘΡΟ Ε-02: Σωλήνες PVC 6 atm 300 mm Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC. 14

15 ΟΜΑ Α ΣΤ : ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ - ΕΣΧΑΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-01: Αφαίρεση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 27/12/2005 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-02: Επανατοποθέτηση κιγκλιδωµάτων περίφραξης Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 27/12/2005 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-03: Κατασκευή σιδηρής εσχάρας τερµατικού φρεατίου Οι εργασίες του άρθρου αυτού θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π , I.O.K. 29/12/2005 Εσχάρες χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές. 15

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-03 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 02 Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών 02 Καθαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. για το έργο :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα