Complesal Solub

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Complesal Solub 7-12-40"

Transcript

1 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος : Λίπασμα 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρεία : COMPO EXPERT GmbH Gildenstrasse 38 D Muenster Τηλέφωνο : / Τέλεφαξ : +49 (0)251/ Ηλεκτρονική διεύθυνση : 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Πυροσβεστική υπηρεσία. Τηλέφωνο: 199 COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε Αιγιαλείας 54 Μαρούσι Τηλέφωνο: (8:00 16:00 μμ) Τηλέφωνο:Κέντρο δηλητηριάσεων. Τηλέφωνο: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. Ταξινόμηση(67/548/EOK,1999/45/EK) Καμία επικίνδυνη ουσία ή μείγμα με την έννοια της Οδηγίας περί Επικίνδυνων Ουσιών ή των Οδηγιών της ΕΕ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/ Άλλοι κίνδυνοι Σύμφωνα με τις εμπειρίες μας και τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας το προϊόν δεν έχει καμία βλαβερή δράση για την υγεία, αν χρησιμοποιείται και χειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες. 3. Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγματα 1/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

2 Χημικός χαρακτηρισμός : Ανόργανο λίπασμα Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά Χημική ονομασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Αριθμός καταχώρησης Νιτρικό κάλιο XXXX Ταξινόμηση (67/548/EOK) Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Συγκέντρωση [%] O; R 8 Ox. Sol. 3; H272 >= 10 - <= 50 Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις : Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Σε περίπτωση εισπνοής Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Σε περίπτωση κατάποσης : Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης στο πλάι και συμβουλευθείτε τον γιατρό. : Πλύνετε με σαπούνι και νερό. : Ξεπλύνετε με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. : Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Συμπτώματα : Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Νερό Εκνέφωμα νερού Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης : Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Αφρός Άμμος 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Μπορεί να αποσυντεθεί σε πάνω από 130 C. Θερμική αποσύνθεση προιόντων:μονοξείδιο του αζώτου, Διοξείδιο του αζώτου, υποξείδιο του αζώτου, αμμωνία, χλωριούχα άλατα 2/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

3 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες Περαιτέρω πληροφορίες : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. : Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις : Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το μολυσμένο νερό πλύσεως συλλέγεται και διατίθεται. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού : Χρησιμοποείστε μηχανικό εξοπλισμό για τη μεταχείριση. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης : δεν είναι απαραίτητο κατά τον προδιαγραφόμενο χειρισμό : Το προΐόν δεν είναι εύφλεκτο. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Για να διατηρηθεί η ποιότητα του προϊότνος, αποθηκεύεται μακρυά από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μακριά από καύσιμα υλικά. Προστατεύεται από ακαθαρσίες. Προστατεύεται από υγρασία. Κατηγορία αποθήκευσης Γερμανίας 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις : 13 Μη καύσιμα στερεά : Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις τεχνικές πληροφορίες του προιόντος. 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου 3/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

4 DNEL Νιτρικό κάλιο : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι Οδοί έκθεσης: Εισπνοή Δυνητικές βλάβες της υγείας: Συστηματικές επιπτώσεις Τιμή: 36,7 mg/m3 Τελική χρήση: Εργαζόμενοι Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα Δυνητικές βλάβες της υγείας: Συστηματικές επιπτώσεις Χρόνος έκθεσης: 1 d Τιμή: 20,8 mg/kg Τελική χρήση: Καταναλωτές Οδοί έκθεσης: Κατάποση Δυνητικές βλάβες της υγείας: Συστηματικές επιπτώσεις Χρόνος έκθεσης: 1 d Τιμή: 12,5 mg/kg Τελική χρήση: Καταναλωτές Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα Δυνητικές βλάβες της υγείας: Συστηματικές επιπτώσεις Χρόνος έκθεσης: 1 d Τιμή: 12,5 mg/kg PNEC Νιτρικό κάλιο : Γλυκό νερό Τιμή: 0,45 mg/l Θαλάσσιο ύδωρ Τιμή: 0,045 mg/l Μέγιστη οριακή τιμή Τιμή: 4,5 mg/l 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία των αναπνευστικών οδών : Αναπνευστική συσκευή μόνο κατά τον σχηματισμό αεροζόλ ή σκόνης. Προστασία των χεριών : Γάντια Προστασία των ματιών Προστασία του δέρματος και του σώματος Μέτρα υγιεινής : Εάν παράγεται σκόνη: Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά : Συνιστάται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας. : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Γενικές υποδείξεις : Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. 4/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

5 Το μολυσμένο νερό πλύσεως συλλέγεται και διατίθεται. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Χρώμα Οσμή : κρυσταλλικό : διάφορα : άοσμο ph : περίπου 5, Συγκέντρωση: 100,00 ##/###, 20 C Σημείο τήξης/περιοχή τήξης Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτμισης Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Κατώτερο όριο έκρηξης Ανώτερο όριο έκρηξης Πίεση ατμών Σχετική πυκνότης ατμών Σχετική πυκνότητα Υδατοδιαλυτότητα Συντελεστής κατανομής: n- οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμική διάσπαση Ιξώδες, δυναμικό Ιξώδες, κινητικό Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες : δεν υπάρχουν στοιχεία : Το προΐόν δεν είναι εύφλεκτο. : διαλυτό : μη αυτοαναφλέξιμο : περίπου 130 C, Προς αποφυγή θερμικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερμανθεί. : Μη εκρηκτικό : Εγχειρίδιο ελέγχων και κριτηρίων. Έλεγχος Ο.1 ( Συστάσεις Ηνωμένων Εθνών στη Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών). 9.2 Άλλες πληροφορίες Σχετική πυκνότης σωρρού υλικού : περίπου kg/m3 10. Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Δραστικότητα Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση Χημική σταθερότητα Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση. 5/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

6 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Επικίνδυνες αντιδράσεις : Περαιτέρω πληροφορίες: Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγήν 10.5 Μη συμβατά υλικά Υλικά προς αποφυγή : Θερμοκρασία 130 C: Βαθμοί Κελσίου Θερμότητα, φλόγες και σπίθες. : Οξέα Βάσεις Οργανικά υλικά Μέταλλα σε μορφή σκόνης 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : οξείδια αζώτου (NOx) αμμωνία 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Προϊόν Οξεία τοξικότητα από του στόματος Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Γoνιδιoτοξικότητα in vitro Καρκινογένεση Tοξικότητα για την αναπαραγωγή Τερατογένεση STOT-εφάπαξ έκθεση : LD50: > mg/kg, αρουραίος : κουνέλι, Αποτέλεσμα: μη ερεθιστικό, OECD TG 404 : κουνέλι, Αποτέλεσμα: μη ερεθιστικό, OECD TG 405 : Αποτέλεσμα: Μη ευαισθητοποιητικό : Δεν περιέχει σύμφωνα με το GHS κανένα επικίνδυνο συστατικό : Δεν περιέχει κανένα συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογενές : Δεν περιέχει κανένα συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως τοξικό για την αναπαραγωγή : Δεν περιέχει κανένα συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως τοξικό για την αναπαραγωγή : Αξιολόγηση: Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, μοναδική έκθεση. STOT-επανειλημμένη έκθεση Περαιτέρω πληροφορίες : Αξιολόγηση: Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, επανειλημμένη έκθεση. : Τα τοξικολογικά στοιχεία ελήφθησαν από προΐόντα παρόμοιας σύνθεσης. 6/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

7 Οξεία τοξικότητα από του στόματος Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Γoνιδιoτοξικότητα in vitro Καρκινογένεση Tοξικότητα για την αναπαραγωγή Τερατογένεση STOT-εφάπαξ έκθεση : LD50: > mg/kg, αρουραίος : LC50: > 0,527 mg/l, αρουραίος : LD50: > mg/kg, αρουραίος : κουνέλι, Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος : κουνέλι, Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός των ματιών : Αποτέλεσμα: Μη ευαισθητοποιητικό : δεν υπάρχουν στοιχεία : Δεν είχε μκαρκινογόνο επίδραση σε πειράματα με ζώα. : Καμία τοξικότητα αναπαραγωγής : Δεν είχε τερατογόνο επίδραση σε πειράματα με ζώα. : Αξιολόγηση: Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, μοναδική έκθεση. STOT-επανειλημμένη έκθεση : αρουραίος, 1 d, NOAEL: >= mg/kg : Αξιολόγηση: Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, επανειλημμένη έκθεση. 12. Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Προϊόν: Εκτίμηση Οικοτοξικότητας Δεδομένα Τοξικότητας στο Έδαφος : Δεν αναμένεται απορρόφηση στο έδαφος. Τοξικότητα στα ψάρια Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια. Τοξικότητα στα φύκια : LC50: > 100 mg/l, 96 h, Ψάρια : EC50: 490 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) : LC50: >= mg/l, 10 d 7/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

8 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Βιοαποδομησιμότητα : 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Προϊόν: Βιοσυσσώρευση : Βιοσυσσώρευση : 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Προϊόν: Οι μέθοδοι καθορισμού της βιολογικής αποικοδόμησης δεν μπορούν να χρησημοποιηθούν σε ανόργανες ουσίες. Δεν συσσωρεύεται σε οργανισμούς. Καμία βιοσυσσώρευση. Διανομή μεταξύ των : Ελαφρώς κινητό στο έδαφος περιβαλλοντικών διαμερισμάτων Κινητικότητα : δεν υπάρχουν στοιχεία 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Προϊόν: Αξιολόγηση : δεν υπάρχουν στοιχεία Αξιολόγηση : Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ούτε ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευόμενη ούτε ως τοξική (ΑΒΤ), Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ούτε ως άκρως ανθεκτική ούτε ως άκρως βιοσυσσωρευόμενη (αααβ) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Προϊόν: Άλλες οικολογικές υποδείξεις : Άλλες οικολογικές υποδείξεις, Τα ακόλουθα οικοτοξικολογικά δεδομένα αναφέρονται σε:, Νιτρικό κάλιο 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν : Έλεγχος για χρήση στην γεωργία. Να έρθετε σε επαφή με τον παραγωγό. Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) : Μολυσμένη συσκευασία πρέπει να εκκενωθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά, τότε μπορεί να προωθηθεί για ανακύκλωση,αφού καθαριστεί πλήρως 8/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

9 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Μη επικίνδυνα αγαθά 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ADR / GGVS RID ADNR IMDG IATA-DGR 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR / GGVS RID ADNR IMDG IATA-DGR 14.4 Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι IMDG : Δεν είναι Θαλάσσια Ρύπανση 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δίχως σημασία 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Παρατηρήσεις 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κατηγορία μόλυνσης του νερού (Γερμανία) : WGK 1 προκαλούν ελαφρά μόλυνση του νερού 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δίχως σημασία 16. Άλλες πληροφορίες Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3 9/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

10 R 8 Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3. H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό. Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 10/10 Ημερομηνία εκτύπωσης:

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα