Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε"

Transcript

1

2

3 Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ ζην 1 ν Θεκαηηθό πκπόζην κε ηίηιν «Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Μαξηίνπ 2013 ζην πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ζηελ Παλεπηζηεκηόπνιε Εσγξάθνπ. Μέρξη ζήκεξα, παξά ηηο ζπλερείο αλαθαιύςεηο θαη ηελ πξόνδν ζηηο κνξηαθέο ηερλνινγίεο, ε θιηληθή εθαξκνγή ηεο γελσκηθήο θαη ηεο θαξκαθνγελσκηθήο εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξόθιεζε, πνπ νθείιεηαη ζηελ αλεπαξθή πιεξνθόξεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη ζηελ κε ελζσκάησζε γνληδηαθώλ θαη θαξκαθνγνληδηαθώλ αλαιύζεσλ ζηηο ιίζηεο ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ. θνπόο ηνπ πκπνζίνπ είλαη ε αληαιιαγή απόςεσλ θαη ν εκπινπηηζκόο ησλ γλώζεσλ όισλ καο αιιά θαη ε ελεκέξσζε ησλ θαξκαθνπνηώλ, θιηληθώλ θαξκαθνπνηώλ, ηαηξώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, βηνιόγσλ, γελεηηζηώλ, λνζειεπηώλ, θιηληθώλ δηαηηνιόγσλ θαζώο θαη άιισλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα θαηλνύξηεο κεζνδνινγίεο πνπ ζα καο θέξνπλ πην θνληά ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία: ηηο γνληδηαθέο αλαιύζεηο. Διπίδσ όηη ζα ηηκήζεηε ην πκπόζην κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζαο. Ζ παξνπζία ζαο ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ θαη ζα αλαδείμεη ηε δπλακηθή αιιά θαη ην όθεινο πνπ κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ νη αζζελείο καο από ηηο γνληδηαθέο αλαιύζεηο. Από ηελ πιεπξά κνπ ζα θαηαβάισ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αξηηόηεξε νξγάλσζή ηνπ θαη ηε θηινμελία ζαο. Με εθηίκεζε Γξ. Νηθόιανο Γξαθνύιεο, ηαηξόο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ

4 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Γξαθνύιεο Νηθόιανο Κνπκάθεο Κσλζηαληίλνο Λακπξηλίδεο Γεώξγηνο Λεβάθνο Ησάλλεο Ληάπε Υάξηο Μαλσιόπνπινο Δπάγγεινο Μπεδηξηδόγινπ Δπγελία Οξθαλίδνπ Γώξα Παλίδεο Γεκήηξηνο Πάληνο Κσλζηαληίλνο Παπατσάλλνπ Νηθόιανο θιαβνύλνπ-αλδξηθνπνύινπ Αιεμάλδξα Σνπινύκεο Υαξάιακπνο Σπξηηδήο ηαύξνο Υξνύζνο Γεώξγηνο ΦΟΡΔA ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ Γξ. Νηθόιανο Γξαθνύιεο, ηαηξόο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΜΠΟΗΟΤ Alpha Public Relations Αθαδεκίαο 28, Αζήλα Σει.: Fax: website:

5 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ πλεδξηαθό Κέληξν Οη εξγαζίεο ηνπ 1 νπ Θεκαηηθνύ πκπνζίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο, Παλεπηζηεκηόπνιε Εσγξάθνπ από ην άββαην 02 έσο θαη ηελ Κπξηαθή 03 Μαξηίνπ Δίζνδνο από Ούισθ Πάικε, Ηιίζηα Ζ είζνδνο ζηελ Παλεπηζηεκηόπνιε γίλεηαη κόλν από ηελ πύιε πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Ούισθ Πάικε, Ηιίζηα. Σν parking ζην ζπλεδξηαθό θέληξν είλαη ρσξίο ρξέσζε. Δπίζεκε γιώζζα Ζ επίζεκε γιώζζα ηνπ πκπνζίνπ είλαη ε ειιεληθή. πκκεηνρή ζην πκπόζην Ζ ζπκκεηνρή ζην πκπόζην είλαη δσξεάλ. Κάξηεο πλέδξσλ Οη δηαπηζηεύζεηο (badges) ησλ ζπλέδξσλ ζα παξαδίδνληαη από ηελ γξακκαηεία ηνπ ζπκπνζίνπ θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ είζνδν ησλ ζπλέδξσλ ζηελ ζπλεδξηαθή αίζνπζα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκπνζίνπ. Σα badges ζα θέξνπλ επίζεο έλα γξακκσηό θώδηθα (barcode) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλόινπ παξαθνινύζεζεο αλά ζύλεδξν κε βάζε ηνλ λέν θαλνληζκό ηνπ ΔΟΦ. Γηαθξηηηθά ρξώκαηα Γαιάδην: Μσβ: Οξγαλσηηθή επηηξνπή, νκηιεηέο, πξόεδξνη ζπλεδξηώλ ύλεδξνη Μπνξληώ: Δθζέηεο Πξάζηλν: πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Δθπξόζσπνη εηαηξείαο νξγάλσζεο ζπκπνζίνπ

6 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ Πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο Με ηελ εγγξαθή θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πκπνζίνπ παξέρνληαη κόξηα ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ηεο πλερηδόκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο (CME-CPD). Σα πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζα ρνξεγνύληαη από ηε γξακκαηεία ηνπ πκπνζίνπ ηελ Κπξηαθή, 03 Μαξηίνπ 2013 από ηηο θαη κέρξη ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πκπνζίνπ. Πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ηε λέα εγθύθιην ηνπ ΔΟΦ, (αξηζ. πξση / ) κπνξνύλ λα ιάβνπλ κόλν νη ζύλεδξνη πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην 60% ησλ εξγαζηώλ ηνπ πκπνζίνπ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ barcode, πνπ ζα ππάξρεη ηππσκέλν ζηελ θάξηα δηαπίζηεπζεο (badge) ηνπ ζπλέδξνπ. Βηβιίν Πξαθηηθώλ πκπνζίνπ Όζνη ζύλεδξνη πξνεγγξαθνύλ κέρξη ηελ 01 ε Μαξηίνπ 2013, ζα παξαιάβνπλ δσξεάλ ην βηβιίν ησλ πξαθηηθώλ ηνπ πκπνζίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θείκελα όισλ ησλ νκηιηώλ ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. Σo Βηβιίν ησλ Πξαθηηθώλ ζα εθδνζεί από ηηο εθδόζεηο Παξηζηάλνπ Α.Δ. Όζνη ζύλεδξνη εγγξαθνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκπνζίνπ (ην άββαην ή ηελ Κπξηαθή) ζα κπνξνύλ λα παξαγγέιλνπλ θαη λα πξνπιεξώλνπλ ην Βηβιίν ησλ Πξαθηηθώλ από ην stand ηνπ νίθνπ Παξηζηάλνπ ζηελ πξνλνκηαθή ηηκή ησλ 20 Δπξώ.

7 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ - ΥΟΡΖΓΟΗ Υνξεγνί Δπηθνηλσλίαο Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 1 ν Θεκαηηθό πκπόζην, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο Genomed (www.genomed.gr)

8 άββαην02μαξηίνπ Δγγξαθέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΜΠΟΗΟΤ Έλαξμε πλεδξίνπ Υαηξεηηζκνί Πξνέδξνπ πκπνζίνπ Πξνέδξνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ Αηηηθήο Πξνέδξνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ Καξδηαγγεηαθό/Αίκα Πξόεδξνη: Μαλσιόπνπινο Δπάγγεινο (ΓΠΘ) Πάληνο Κσλζηαληίλνο (ΔΚΠΑ) πρλόηεηα Δκθάληζεο ηνπ ζεκεηαθνύ λνπθιενηη δηθνύ πνιπκνξθηζκνύ Rs ηνπ γνληδίνπ VKORC1 θαη ησλ ζεκεηαθώλ λνπθιενηηδηθώλ πνιπκνξθηζκώλ Rs θαη Rs ηνπ γνληδίνπ CYP2C9 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαξθαξί λε, ζε δείγκα ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Υαηδειηάδε Κσλζηαληίλα Φαξκαθνγελεηηθή ηεο αζελνθνπκαξόιεο: πζρέηηζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ ηνπ CYP2C9 κε ην δνζνινγηθό ζρήκα ηεο αζελνθνπκαξόιεο. εξεηάθεο Γξεγόξηνο Ζ Θξνκβνθηιία σο αίηην θαζ έμηλ απνβνιώλ. νπξέηε Αλαζηαζία ρέζε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ Δ298D ηνπ γνληδίνπ ηεο ελδνζειηαθήο ζπλζάζεο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ e-nos κε ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζε Έιιελεο αζζελείο. Γαθλή Υάηδσ Δπηπνιαζκόο ηνπ πνιπκνξθηζκνύ πξνζζήθεο απαινηθήο (I/D) ζην γνληδηαθό ηόπν ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ αγγεηνηαζίλεο (ACE) θαη ηνπ πνιπκνξθηζκνύ Glu298Asp ηεο ελδνζειηαθήο ζπλζάζεο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ ζε Έιιελεο ππεξηαζηθνύο αζζελείο θαη κάξηπξεο. Κπξηάθνπ Άγγεινο Γηάιεηκκα

9 άββαην02μαξηίνπ Μειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ζπξενεηδηθήο νξκόλεο ζην αίκα θαη δεηθηώλ θαξδηαθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε αζζελείο κε ρξόληα θαξδηα θή αλεπάξθεηα θαη ζε επίκπεο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Σζηλαξάθεο Νηθόιανο Μειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ζπξενεηδηθήο νξκόλεο ζην αίκα θαη ησλ δεηθηώλ ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο δνθηκαζίαο θόπσζεο ζε αζζελείο κε ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Λεηβαδάξνπ Διεπζεξία Λνηκώμεηο Πξόεδξνη: Μπεδηξηδόγινπ Δπγελία (ΓΠΘ) Οξθαλίδνπ Γώξα (ΔΚΠΑ) Πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ NRAMP1 θαη θπκαηίσζε ζηνλ Διιεληθό πιεζπζκό. ηάγθαο Μάξηνο Δμάιεηςε δπλεηηθά παζνγόλσλ βαθηεξίσλ ηεο ρισξίδαο ηνπ ζηόκαηνο κε ρξήζε ρακειήο ξνήο απνιύκαλζεο κε όδνλ πςειήο ζπγθεληξώζεσο. Πνπιήο Νηθόιανο Λήμε εξγαζηώλ 1 εο εκέξαο πκπνζίνπ

10 Κπξηαθή03Μαξηίνπ Μεηαβνιηθό ύλδξνκν - Γηαηξνθή - Άζζκα Πξόεδξνη: Υξνύζνο Γεώξγηνο (ΔΚΠΑ) - Ληάπε Υάξηο (ΔΚΠΑ) πρλόηεηα ησλ πνιπκνξθηζκώλ rs (IL6), rs (SPINK5), rs (TNF-α), rs (ORMDL3), θαη ζπζρεηηζκόο ηνπο κε ηελ πξνδηάζεζε εκθάληζεο άζζκαηνο ζε δείγκα ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Πξίλνπ Αηθαηεξίλε, Θσκά Δπζηαζία Δπηπνιαζκόο πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ TCF7L2, MTNR1B, CDKAL1, SLC30A8 θαη FTO πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ ΗΗ θαη/ή παρπζαξθία ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. Γνπξδή ηεθαλία-φηιηώ, Σεληνινύξεο Κσλζηαληίλνο Μειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ζπζρεηηζκνύ πνιπκνξθηζκώλ ηνπ TNF-α θαη ηεο IL6 ζε αζζελείο κε άζζκα θαη ε ζεκαζία ηεο ζπλύπαξμεο δηαβήηε ηύπνπ ΗΗ. ύθα Μαξία Ζ επίδξαζε πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ ηεο παρπζαξθίαο ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζή ηεο. Μπνπηζνπξήο Κσλζηαληίλνο Δμαηνκηθεπκέλε δηαηξνθηθή αγσγή ζηελ παρπζαξθία: Μεηαθξάδνληαο ηελ έξεπλα ηεο δηαηξνθνγελεηηθήο θαη ηεο δηαηξνθνγελσκηθήο ζε δηαηξνθηθέο νδεγίεο. Ξέλνο Κσλζηαληίλνο Γηάιεηκκα Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα Πξόεδξνη: Κνπκάθεο Κσλζηαληίλνο (Δπξσθιηληθή Αζελώλ) Σνπινύκεο Υαξάιακπνο (Φπρηαηξηθό Ννζ. Αζελώλ) πρλόηεηα θαηαλνκήο ησλ πνιπκνξθηζκώλ ηνπ γνληδίνπ ηεο COMT ζε Έιιελεο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα θαη ζε κάξηπξεο. Κνηξώηζνπ Μαξία

11 Κπξηαθή03Μαξηίνπ πζρέηηζε πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ MAPT θαη SNCA κε ηε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ Ρεθελέο Νηθόιανο Δπηπνιαζκόο ησλ πνιπκνξθηζκώλ: A G (RS ), C T (RS 7412) θαη Σ C (RS ), G C (RS ), Α G (RS ησλ γνληδί σλ APOC1, APOE, GALP θαη TOMM40, αληίζηνη ρα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Νόζν Alzheimer, ζε 296 άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο. Ρνδαλάθε Μαξία-Δπαγγειία, Γαζπαξάηνπ Διέλε πρλόηεηα θαηαλνκήο θαη ζρέζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ RS7412 θαη RS ηνπ γνληδίνπ ηεο από ιηπνπξσηεΐλεο Δ, κε ηε λόζν Alzheimer, ζε δείγ κα Διιήλσλ αζζελώλ κε Alzheimer θαη ζε νκάδα ειέγρνπ. Μάιιηνπ Μάξα Δπίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ RS ηνπ γνληδίνπ HCRTR2 θαη RS5443 ηνπ γνληδίνπ GNB3 ζηελ εθδήισζε αζξνηζηηθήο θεθαιαιγίαο θαη ζηελ αληαπόθξηζε ησλ αζζελώλ ζε ζεξαπεπηηθό ζρήκα κε ηξηπηάλεο. Σόιηδα Ησάλλα Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ ζεκεηαθώλ λνπθιενηηδηθώλ πνιπκνξθηζκώλ ζηα γνλίδηα ADH1B, ADH4, ADH1C, OPRM1, DRD2, BDNF θαη ALDH2 ζηελ εμάξηεζε από αιθνόι θαη ληθνηίλε θαη ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο απηώλ ζε γεληθό πιεζπζκό. θαξπαζηώηε Αζπαζία Γνλίδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο: Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ γελεηηθνύ ππνβάζξνπ ζηε λνεκνζύλε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε 830 Έιιελεο. Μαξίλνο Γεώξγηνο, Ναδίξεο Νηθόιανο Μεζεκεξηαλή Γηαθνπή

12 Κπξηαθή03Μαξηίνπ Οξζνπεδηθή - Αζιεηηαηξηθή Πξόεδξνη: Παπατσάλλνπ Νηθόιανο (ΔΚΠΑ) Λεβάθνο Ησάλλεο (Ηαζώ General) ρέζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ ηνπ θνιιαγόλνπ ηύπνπ 1 (COL1A1) θαη ηνπ ππνδνρέα ησλ νηζηξνγόλσλ (ESR1) κε ηελ νζηενπόξσζε ζε ειιεληθό πιεζπζκό. Δπαλζία Ρεληδεπέξε-Μηραιάθνπ Αηθαηεξίλε Κνπηξνπκάλνπ πζρεηηζκόο ησλ γνληδίσλ COL5A1, MMP3 θαη COL1A1 κε ηξαπκαηηζκνύο κεηά από ζσκαηηθή άζθεζε ζε δείγκα ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Ενύιε Καιιηόπε Αλάιπζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ RS , RS , RS θαη RS πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θιηληθέο θαη αλνζνινγηθέο εθδειώζεηο ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο. Καξαλίθα Ησάλλα Καξθίλνο Πξόεδξνη: θιαβνύλνπ-αλδξηθνπνύινπ Αιεμάλδξα (ΔΚΠΑ) Σπξηηδήο ηαύξνο (ΔΚΠΑ) Μειέηε ηεο επίπησζεο ηνπ επηθξαηνύο ζεκεηαθνύ λνπθιενηηδηθνύ πνιπκνξθηζκνύ (SNP) rs ζηελ πεξηνρή 3 ηνπ ρξσκνζώκαηνο 8q24 ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ζε Έιιελεο αζζελείο θαη πγηείο εζεινληέο. Παπαληθνινπνύινπ Ακαιία Γνληδηαθά Hotspots Πξνδηάζεζεο Αλάπηπμεο Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ: Μειέηε ηεο πρλόηεηαο Δκθάληζεο ζε Δζεινληέο Διιεληθήο Καηαγσγήο. Κάηζα Δηξήλε, Ξελέιιε Βαζηιηθή Αλίρλεπζε ησλ ηώλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ-hpv ζε θπζηνινγηθό ζηνκαηηθό βιελλνγόλν. Γαζθαιόπνπινο Αξγύξηνο Γηάιεηκκα

13 Κπξηαθή03Μαξηίνπ

14 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Γξαθνύιεο Νηθόιανο, MD, PhD Κνπκάθεο Κσλ/λνο, MD, PhD Λακπξηλίδεο Γεώξγηνο, MSc, PharmD Λεβάθνο Ησάλλεο, MD, PhD Ληάπε Υάξηο, MD, PhD Μαλσιόπνπινο Δπάγγεινο, PhD Μπεδηξηδόγινπ Δπγελία, MD, PhD Οξθαλίδνπ Γώξα, MD, PhD Παλίδεο Γεκήηξηνο MSc, PharmD Πάληνο Κσλ/λνο, MD, PhD Παπατσάλλνπ Νηθόιανο, MD, PhD θιαβνύλνπ-αλδξηθνπνύινπ Αιεμάλδξα, PhD Σνπινύκεο Υαξάιακπνο, MD, PhD Σπξηηδήο ηαύξνο, MD, ΜSc, PhD Υξνύζνο Γεώξγηνο, MD, PhD Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Γ/ληήο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο «Δπξσθιηληθή Αζελώλ». Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη Οξζνπαηδηθόο Υεηξνπξγόο Δηδηθόο Αζιεηίαηξνο. Αλαπι. Καζεγήηξηα Φαξκαθνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Αλαπι. Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Καζεγήηξηα Μηθξνβηνινγίαο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Αλαπι. Καζεγήηξηα Πλεπκνλνινγίαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Σερλνινγίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Αλαπι. Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο Καξδηνιόγνο, Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Αλαπι. Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο, Γ/ληήο Δξγαζηεξίνπ Έξεπλαο Μπνζθειεηηθώλ Παζήζεσλ, Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καζεγήηξηα, Γ/ληξηα Δξγαζηεξίνπ ηνκαηνινγίαο, Οδνληηαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Φπρίαηξνο, πληνληζηήο-γ/ληήο, 5 ν Φπρηαηξηθό Σκήκα Δηζαγσγώλ, Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ. Υεηξνπξγόο, Οπξνιόγνο-Αλδξνιόγνο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Καζεγεηήο-Γ/ληήο Α Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ.

15 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΜΗΛΖΣΔ/ΤΓΓΡΑΦΔΗ Βαζηιαθνπνύινπ Γηδώ, PhD Γαζπαξάηνπ Eιέλε Γνπξδή ηεθαλία-φηιηώ Γαζθαιόπνπινο Αξγύξηνο MDS Γαθλή Υάηδσ, MSc Ενύιε Καιιηόπε Θσκά Δπζηαζία Καιακπόθε Βαζηιηθή, MSc Καξαλίθα Ησάλλα Καξάηδηνπ Υξηζηίλα, MSc Κάηζα Δηξήλε Καηζνύια ππξηδνύια Κόθθηλνο Β. Γηνλύζηνο, MD, PhD Κνηξώηζνπ Μαξία, MSc, PharmD Κνπηξνπκάλνπ Αηθαηεξίλε Κππξηαλνύ Kσλ/λνο, MD, PhD Κπξηάθνπ Άγγεινο, MSc Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο Σκήκα Βηνινγίαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη Οδνληίαηξνο, Δμεηδηθεπζείο ζηε ηνκαηνινγία ππνςήθηνο Γηδάθησξ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό θαη Φνηηήηξηα, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη ηαηηζηηθνιόγνο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη Φνηηήηξηα, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό θαη Φνηηήηξηα, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη 1 ε Καξδηνινγηθή Κιηληθή, "Χλάζεην" Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν, Αζήλα. θαη Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη Ογθνινγηθό Σκήκα, "Δπξσθιηληθή Αζελώλ". θαη

16 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΜΗΛΖΣΔ/ΤΓΓΡΑΦΔΗ Κπξηαθνύ Αδακαληίλε, MD, PhD Κπξηάθνπ Ζιίαο, MD Δπηθ. Καζεγήηξηα Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθνινγίαο Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην. Σνκέαο Αηκαηνινγίαο, Π.Γ.Ν. Αζελώλ "Αηηηθόλ". Κσλζηαληηλίδεο Κσλ/λνο, MD, PhD A Παλεπηζηεκηαθή Οπξνινγηθή Κιηληθή Ννζνθνκείν "Λατθό", Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Κσζηόπνπινο Υαξάιακπνο, MD, PhD Σκήκα Κιηληθήο Θεξαπεπηηθήο, Ηαηξηθή ρνιή Δζληθό θαη Κώηζνπ Μαξία, PhD Λεηβαδάξνπ Διεπζεξία, MSc Μαιιηάξα Διέλε, MSc Μάιιηνπ Μάξα Μαξίλνο Γεώξγηνο Μάζζηα Γέζπνηλα, MSc. Μνπξνύδεο Ηνξδάλεο, MD Μπνινκίηεο ηέθαλνο, MD Μπνπηζνπξήο Κσλ/λνο, MD Ναδίξεο Νηθόιανο Νηνύκαο Κσλ/λνο, MD, PhD Ξελέιιε Βαζηιηθή Ξέλνο Κσλ/λνο, MSc Σκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην. θαη θαη Φαξκαθνπνηόο, Υεκηθόο & Σερλνιόγνο Φαξκάθσλ, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Φνηηεηήο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φαξκαθνινγίαο, Μνξθνιεηηνπξγηθόο Σνκέαο, Ηαηξηθή ρνιή Δζληθό θαη Οπξνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. Αζελώλ "Γ. Γελλήκαηαο". Δλδνθξηλνιόγνο - Γηαβεηνιόγνο, ππνςήθηνο Γηδάθησξ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Φνηηεηήο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Οπξνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. Αζελώλ "Γ. Γελλήκαηαο". Φνηηήηξηα, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Κιηληθόο Γηαηηνιόγνο-Γηαηξνθνιόγνο, Γ/ληήο ηκήκαηνο Γηαηξνθνγελεηηθήο θαη Έξεπλαο Θξέςεο «Δπξσθιηληθή Αζελώλ», ππνςήθηνο Γηδάθησξ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό

17 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΜΗΛΖΣΔ/ΤΓΓΡΑΦΔΗ Παπαέηεο. Γεώξγηνο Παπαληθνινπνύινπ Ακαιία, MSc Πνπιήο Νηθόιανο MSc Πξίλνπ Αηθαηεξίλε Ρεληδεπέξε-Μηραιάθνπ Δπαλζία Ρεθελέο Νηθόιανο, MSc Ρνδαλάθε Μαξία-Δπαγγειία εξεηάθεο Γξεγόξηνο MSc θαξπαζηώηε Αζπαζία νπξέηε Αλαζηαζία, MSc ηάγθαο Μάξηνο, MD, PhD ηαζέινο Δπζηάζηνο, MSc ύθα Μαξία, MSc Σάγαξεο Γεώξγηνο, MD Σεληνινύξεο Κσλ/λνο Σόιηδα Ησάλλα Σζηλαξάθεο Νηθόιανο, MSc Σζηνύθεο Κσλ/λνο, MD, PhD Γ' Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή Πεξ. Γελ. Ννζ. Ννζεκάησλ Θώξαθνο Αζελώλ «Ζ ΧΣΖΡΗΑ». Κιηληθόο Φαξκαθνπνηόο «Ηαηξηθό Κέληξν Αζελώλ». Οδνληηθόο Σερλνιόγνο, ππνςήθηνο Γηδάθησξ Δζληθό θαη Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Φαξκαθνπνηόο, ππνςήθηνο Γηδάθησξ Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Φαξκαθνπνηόο, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Κιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό θαη Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο θαη θαη Δηδηθόο Βηνπαζνιόγνο θαη Κιηληθόο Φαξκαθνπνηόο, ππνςήθηα Γηδάθησξ Δζληθό θαη Νεπξνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. Αζελώλ "Γ. Γελλήκαηαο". Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη θαη Ηαηξείν Τπέξηαζεο, Καξδηνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Αζελώλ, "Ηππνθξάηεην", Δζληθό θαη

18 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΜΗΛΖΣΔ/ΤΓΓΡΑΦΔΗ Υαηδεγεσξγίνπ Νηθόδεκνο, MSc Υαηδειηάδε Κσλ/λα Bauer Steffen, PhD Bolbrinker Juliane, MD, PhD Kreutz Reinhold, MD, PhD Orlacchio Antonio, MD, PhD Reczko Martin, PhD θαη Φαξκαθνπνηόο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Institute of Clinical Pharmacology and Toxicology Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany. Institute of Clinical Pharmacology and Toxicology Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany. Institute of Clinical Pharmacology and Toxicology Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany. Department of Neuroscience, University of Rome "Tor Vergata", Rome, Italy. Institute of Molecular Oncology, Biomedical Sciences Research Center "Alexander Fleming" Vari, Greece. Μπειώλεο ηαύξνο Φαξκαθνπνηόο, Πξόεδξνο Ο..Φ.Δ

19

20

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ"

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΣΥ Διευθυντής: Ε. Καναβάκης, Καθηγητής Γενετικής Aζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΥΑΙΡΕΣΙΜΟ Αγαπεηνί Ννζειεπηέο Πεξηεγρεηξεηηθήο Ννζειεπηηθήο, Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα