Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος"

Transcript

1 Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

2 20 νο αηώλαο : Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Έηνο : 1950 Επαλαζηαηηθή Αλαθάιπςε ηνπ ηεζη-παπαληθνιάνπ Πξν ηνπ 1950 Δελ ππήξρε ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ πξνθαξθηληθώλ ζηαδίσλ Η δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ γηλόηαλ όηαλ νη γπλαίθεο εκθάληδαλ αηκνξξαγία ή πόλν πλήζσο ν θαξθίλνο αλαθαιύπηνληαλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, γεγνλόο πνπ νδεγνύζε ζε απμεκέλε ζλεζηκόηεηα από ηε λόζν απηή

3 Ση πξνζέθεξε ην ηεζη Παπαληθνιάνπ ;

4 Επηδεκηνινγία ηνπ Καξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηνλ θόζκν θαη ηελ Επξώπε Παξά ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζπλερίδεη λα ζθνηώλεη ηηο λεαξέο γπλαίθεο λέα πεξηζηαηηθά θαη ζάλαηνη εηεζίσο ζηνλ θόζκν Μία γπλαίθα πεζαίλεη θαζεκεξηλά από Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ ηεο κήηξαο θάζε 2 ιεπηά ζηνλ θόζκν γπλαίθεο δηαγηγλώζθνληαη κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θάζε ρξόλν ζηελ Επξώπε πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν ζηελ Επξώπε Ιζνδύλακν κε 40 γπλαίθεο λα πεζαίλνπλ / εκέξα ή πεξίπνπ 2 γπλαίθεο λα πεζαίλνπλ / ηελ ώξα Ferlay J et al. Globocan IARC 2004.

5 Cases per 100,000 women per year Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πξνζβάιιεη θπξίσο ηηο λεαξέο γπλαίθεο Σξάρεινο κήηξαο ώκα κήηξαο Ωνζήθε 20 0 Adapted from Quinn et al. BMJ 1999;318:

6 2007:Επηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηελ ΕΛΛΑΔΑ 578 λέα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο εηεζίσο 239 ζάλαηνη από θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο εηεζίσο Κακία κείσζε ησλ πεξηζηαηηθώλ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα ζηελ Ειιάδα Μόλνλ 20% ησλ Ειιελίδσλ γπλαηθώλ ειέγρνληαη ηαθηηθά κε ηεζη Παπαληθνιάνπ X.Castellsagae et al/vaccine 25S(2007)C27-C219

7 Αθόκε θαη αλ όιεο νη γπλαίθεο έθαλαλ θάζε ρξόλν ηεζη Παπαληθνιάνπ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Μποπούμε να διαγνώζοςμε ηα πποκαπκινικά ζηάδια Μποπούμε να ανηιμεηυπίζοςμε ηα πποκαπκινικά ζηάδια Μποπούμε να ανηιμεηυπίζοςμε μία πποκαπκινική βλάβη μόνο αθού αςηή αναπηςσθεί Μποπούμε να διαγνώζοςμε μία HPV λοίμυξη ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Άλλά δεν μποπούμε να ηα ππολάβοςμε Αλλά δεν μποπούμε να ηα ππολάβοςμε Και όσι ππιν αναπηςσθεί δεν μποπούμε να διαγνώζοςμε να ανηιμεηυπίζοςμε αλλά και ούηε να ππολάβοςμε μία δςζπλαζία ζηο αιδοίο δεν μποπούμε να διαγνώζοςμε να ανηιμεηυπίζοςμε αλλά και ούηε να ππολάβοςμε ηα γεννηηικά κονδςλώμαηα Αλλά δεν μποπούμε να ηην ππολάβοςμε

8 Κιηληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ησλ πξνθαξθηληθώλ βιαβώλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Κιηληθέο ζπλέπεηεο Απμεκέλν θίλδπλν πξόσξνπ ηνθεηνύ Απμεκέλν θίλδπλν θαηζαξηθήο ηνκήο Πξόσξε ξήμε πκέλσλ Υακειό βάξνο γέλλεζεο ηνπ λενγλνύ Φπρνινγηθέο ζπλέπεηεο Άγρνο θαη θαηάζιηςε από ηε ζεξαπεία Άγρνο Καηάζιηςε εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία Κνηλσληθή απνκόλσζε ηελή παξαθνινύζεζε /αύμεζε ησλ ηεζη Παπ Αλίρλεπζε παζνινγηθνύ ηξαρειηθνύ θπηηάξνπ Κσλνεηδήο εθηνκή 1. Agence Nationale d Accréditation et d Évaluation en Santé. Clinical practice guidelines: Management of a patient with an abnormal cervical smear update. 2. McDonald TW, Neutens JJ, Fischer LM et al. Impact of cervical intraepithelial neoplasia diagnosis and treatment on self-esteem and body image. Gynecol Oncol 1989;34: Baldaro B, Gentile G, Codispoti M et al. Psychological distress of conservative and nonconservative uterine surgery: A prospective study. J Psychosom Res 2003;54: Kyrgiou M, Koliopoulos G, Martin-Hirsch P et al. Obstetric outcomes after conservative treatment for intraepithelial or early invasive cervical lesions: Systematic review and meta analysis. Lancet 2006;367:

9 Πξόβιεςε γηα ην κέιινλ Αλ θάηη δελ αιιάμεη Με ηα ππάξρνληα όπια πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα Με βάζε ηελ κεγάιε αύμεζε ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ πξνβιέπεηαη όηη ην 2050 ηα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζα δηπιαζηαζηνύλ από ζε 1 εθαηνκκύξην αλά έηνο ζηνλ θόζκν Ferlay J et al. Globocan IARC 2004.

10 Εκβόιηα θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Εςηςσήρ καηάληξη μιαρ γιγανηιαίαρ επιζηημονικήρ πποζπάθειαρ «Happy end of an enormous effort»

11 Η αλάβαζε από ην πξώην βήκα κέρξη ην Καθοπιζμόρ ηηρ επιδημιολογίαρ ηειεπηαίν εκπόδην Ανάδειξη ηηρ αιηιολογικήρ ζσέζηρ ηος HPV με ηον Καπκίνο Καθοπιζμόρ ζςγκεκπιμένυν ενδείξευν Ανάπηςξη Αποηελεζμαηικών εμβολίυν Πποζδιοπιζμόρ ηυν ζημανηικών HPV Tύπυν ήμεπα μποπούμε να εμβολιαζθούμε

12 Πίζσ από ηνλ Καξθίλν ηνπ Τξαρήινπ ηεο Μήηξαο ππάξρεη πάληα ν ηόο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ Ο ηόο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ αληρλεύεηαη ζην 99.7% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 1.Munoz N. J Clin Virol 2000;19: Walboomers JM et al. J Pathol 1999;189:12 19.

13 Τη είλαη ν ηόο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ Πόζν καο αθνξά Πνηόλ αθνξά Πσο κεηαδίδεηαη Πόζν ζνβαξόο είλαη όηαλ κνιύλεη ηνλ νξγαληζκό καο

14 70% ησλ ζεμνπαιηθά ελεξγώλ αλζξώπσλ ζα απνθηήζνπλ κόιπλζε από ηνλ ηό ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 1 1% 4% Μαο αθνξά όινπο Γεννηηικά κονδςλώμαηα Παθολογικό Παπ ή κολποζκόπηζη 10% Υποκλινική λοίμυξη, διαγνυζμένη με DNA test 60% Παλαιά λοίμυξη, αποδεδειγμένη μέζυ ανηιζυμάηυν 25% Καμία λοίμυξη 1. Bosch F.X. Human Papillomavirus and Cervical Cancer Burden and Assessment of Causality J. Natl Cancer Inst Monogr 2003; 31: 3-13; 2. Koutsky. Am J Med 1997;102: Koutsky, et al. Epidemiol Review, 1988,10:

15 PV-τύποι πος σσετίζονται με την ανάπτςξη Καπκίνος τπασήλος μήτπαρ στην Εςπώπη

16 Επιδημιολογία του ιού HPV στην Ελλάδα ηην Ελλάδα η HPV λοίμυξη αποηελεί μεγάλο ππόβλημα ζε αηομικό επίπεδο και ζε επίπεδο Δημόζιαρ Υγείαρ Οι ζςσνόηεποι ηύποι HPV ζηην Ελλάδα ζηιρ πποκαπκινικέρ βλάβερ είναι οι ηύποι 16,18, 31,33 Οι ζςσνόηεποι ηύποι HPV ζηην Ελλάδα ζηο ζςνολικό πληθςζμό είναι οι ηύποι 6,11,16,18 Panotopoulou E. et al. Prevalence of Human Papillomavirus types 6,11,16,18,31,33 in a cohort of Greek women. J Med Vir 2007; 79:

17 Μεηάδνζε ηνπ ηνύ Μέζσ ηεο εξσηηθήο επαθήο ε παξζέλεο από κε δηεηζδπηηθή επαθή 2 Η ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα κεηάδνζεο αιιά δελ ηελ εμαιείθεη 2 Άιινη ηξόπνη εθηόο εξσηηθήο επαθήο Πεξηγελλεηηθή κεηάδνζε (θάζεηε κεηάδνζε: ζπάληα) 5 Αληηθείκελα (π.ρ. ρεηξνπξγηθά γάληηα, ιαβίδεο βηνςίαο) 6, 7 Τπάξρεη πξόιεςε ρσξίο εκβνιηαζκό; Απνρή από ην sex θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 1 Μνλνγακία κε κνλνγακηθό ζύληξνθν Πεξηηνκή θαη ην πξνθπιαθηηθό,πξνζθέξνπλ έλα βαζκό πξνζηαζίαο 5 1. Kjaer SK, Chackerian B, van den Brule AJC et al. High-risk human papillomavirus is sexually transmitted: Evidence from a follow-up study of virgins starting sexual activity (intercourse). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001;10: Winer RL, Lee S-K, Hughes JP et al. Genital human papillomavirus infection: Incidence and risk factors in a cohort of female University students. Am J Epidemiol 2003;157: Sonnex C, Strauss S and Gray JJ. Detection of human papillomavirus DNA on the fingers of patients with genital warts. Sex Transm Inf 1999;75: Herrero R, Castellsague X, Pawlita M et al. Human papillomavirus and oral cancer: The International Agency for Research on Cancer multicenter study. J Natl Cancer Inst 2003;95: Smith EM, Rithie JM, Yankowitz J et al. Human papillomavirus prevalence and types in newborns and parents: Concordance and modes of transmission. Sex Transm Dis 2004;31: Ferenczy A, Bergeron C and Richart RM. Human papillomavirus DNA in fomites on objects used for the management of patients with genital human papillomavirus infections. Obstet Gynecol 1989;74: Roden RB, Lowy DR and Schiller JT. Papillomavirus is resistant to dessication. J Infect Dis 1997;176:

18 Πόζν ζνβαξή είλαη ε ινίκσμε από ηνλ ηό H ινίκσμε από ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ ππνζηξέθεη ζε κεγάιν πνζνζηό θαη ηδηαίηεξα ζηε λεαξή ειηθία

19 Η εμέιημε από ηε ινίκσμε από ηνλ ηό κέρξη ηνλ θαξθίλν 0 έσο 1 έηνπο 0 έσο 5 έηε Από 2 έσο 20 έηε Αξρηθή ινίκσμε HPV πλερηδόκελε Λνίκσμε CIN * 2/3 CIN * 1 Γελλεηηθά θνλδπιώκαηα Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο Δπλεηηθέο πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Τπνζηξαθείζα ινίκσμε HPV Adapted from Franco EL, Harper DM. Vaccine * CIN = Cervical intraepithelial neoplasia ** Food and Drug Administration US *** World Health Organisation

20 Εξώηεκα /πξόθιεζε γηα ηελ επηζηήκε Η αλαθάιπςε ελόο εκβνιίνπ έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ Η παξαζθεπή ηνπ πξώηνπ αληηθαξθηληθνύ εκβνιίνπ

21 H επαλάζηαζε ζην ρώξν ησλ εκβνιίσλ : πξόιεςε λόζνπ θαη ζαλάησλ από θαξθίλν Σα ηειεπηαία 200 ρξόληα, ηα εκβόιηα απνηειέζαλ ζεκαληηθή ηαηξηθή παξέκβαζε ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο θαη ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ 1 Δπηηπρίεο ησλ εκβνιίσλ Δμάιεηςε ηεο επινγηάο Κνληά ζηελ Δμάιεηςε ηεο πνιηνκπειίηηδαο Γξακαηηθή κείσζε ηνπ θνθθύηε, ηεο ηιαξάο θαη εξπζξάο Μείσζε ηεο κεληγγίηηδαο,ηεο αλεκεπινγηάο θαη ηεο γαζηξεληεξίηηδαο από ξνηαïό Σν πξώην εκβόιην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ πξόιεςε θαξθίλνπ ην εκβόιην έλαληη ηνπ HPV 1. WHO 2005,

22 Τπήξρε επηζηεκνληθή αλάγθε λα γίλεη κηα ηέηνηα κεγάιε πξνζπάζεηα;

23 Κιηληθό πξόγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ηεηξαδύλακνπ εκβνιίνπ ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ Έλαξμε θιηληθήο έξεπλαο πξν 14εηίαο Με ζπκκεηνρή γπλαηθώλ Από 33 ρώξεο από όιν ηνλ θόζκν Με πνζνζηό 40% ησλ ζπκκεηερόλησλ από ηελ Επξώπε πκκεηνρή ηεο Ειιάδαο Με νκάδεο εηδηθώλ επηζηεκόλσλ Με ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ κεζόδσλ δηάγλσζεο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ γπλαηθώλ ηεο κειέηεο

24 Οη ηύπνη 6,11,16,18 ηνπ HPV είλαη νη 4 πην ζπρλνί ηύπνη πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πγεία ηεο γπλαίθαο Οι τύποι 6,11,16,18- μαζί-προκαλούν το 2/3 όλων των ΗPV συχετιζόμενων γεννητικών νοσημάτων κήηξα ηξάρεινο θόιπνο ρεδόλ ½ ( ~ πεξηπηώζεηο) πξνθαινύληαη από HPV 6,11 αηδνίν FUTURE I/II STUDY

25 ήκεξα κπνξνύκε λα θάλνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο ειηθίαο εηώλ Η λοίμυξη με ηον ιό ΗPV αθοπά όλερ 92%* ηιρ ζεξοςαλικά ενεπγείρ γςναίκερ, ανεξαπηήηος ηλικίαρ (1/13)* 95% CI Όλερ οι γςναίκερ θα είσαν όθελορ από ηον εμβολιαζμό Σήμεπα ο εμβολιαζμόρ ζςζηήνεηαι ζηιρ ηλικίερ 12 έυρ 26 εηών Αλλά οι μελέηερ πποσυπάνε και ζε μεγαλύηεπερ γςναίκερ έυρ 44 εηών και ηα δεδομένα δείσνοςν ςτηλή αποηελεζμαηικόηηηα και ζε αςηέρ ηιρ ηλικίερ Luna J 2007 IPV oral presentation and abstract, Beijing, China Nov 2007 and Ferris D 2008 ASCCP March 2008

26 Έλα εκβόιην γηα λα εγθξηζεί θαη λα θπθινθνξήζεη πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη εμίζνπ αζθαιέο

27 Πυρ οι Υπεύθςνοι Παγκόζμιοι Οπγανιζμοί εγκπίζευν και ελέγσος Κιηληθέο κειέηεο μελεηούν ηην αζθάλεια ηυν εμβολίυν Πξόγξακκα επηηήξεζεο ύζηεκα θαηαγξαθήο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ Μεγάιεο θιηληθέο κειέηεο δηάξθεηαο 10 εηώλ, Με >25,000 γπλαίθεο από 33 ρώξεο πλερηδόκελεο κηθξήο θαη καθξάο δηάξθεηαο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πάλσ από 51,000 άηνκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξρέο Τγείαο >38 εθ δόζεηο παγθνζκίσο 1 πιινγή θαη αμηνιόγεζε ησλ ζπκβάλησλ πνπ παξαηεξνύληαη κεηά ηνλ εκβνιηαζκό [1] By end of June 2008

28 Και ηι ζημαίνει καηαγπαθή ανεπιθύμηηυν ενεπγειών ; Καηαγξάθνληαη όιεο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Αθόκε θαη έλα ηξνραίν αηύρεκα πνπ γίλεηαη κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηε ζπλέρεηα νη επηζηήκνλεο κειεηάλε αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηνλ εκβνιηαζκό ή αλ είλαη ηπραίν ζπκβάλ πνπ απιά ζπζρεηίδεηαη ρξνληθά

29 Οη επίζεκεο αξρέο πγείαο ππνγξάθνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα εκβνιηαζκνύ Με βάζε ηα ηζρπξά δεδνκέλα αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ηεηξαδύλακνπ εκβνιίνπ Ο παγθόζκηνο νξγαληζκόο Τγείαο (WHO) Oξγαληζκόο έγθξηζεο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ ησλ ΗΠΑ (FDA) Oξγαληζκόο έγθξηζεο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ ηεο Επξώπεο (ΕΜΕΑ) Εζληθέο επηηξνπέο Εκβνιηαζκνύ όισλ ησλ Επξσπατθώλ ρσξώλ Εζληθή επηηξνπή Εκβνιηαζκνύ ηεο Ειιάδαο Αζθαιηζηηθνί θνξείο πνπ ρνξεγνύλ ην εκβόιην ΔΩΡΕΑΝ Η Ιαηξηθή θνηλόηεηα πνπ έρεη εληάμεη ηνλ εκβνιηαζκό ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε Γπλαηθείεο νξγαλώζεηο θαηά ηνπ Καξθίλνπ WACC

30 ΔΛΛΑΓΑ : ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΙΟΤ HPV ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΒΟΛΙΑΜΧΝ Δπίζεκε έληαμε ηoπ εκβνιίνπ ζηο Νέο Εθνικό Ππόγπαμμα Εμβολιαζμών. ςγκεκπιμένα, ζύμθυνα με ηο Νέο ΕΠΕ ο εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη ππνρξεσηηθά ζε όια ηα θνξίηζηα ειηθίαο εηώλ, αιιά θαη ζε θνξίηζηα ειηθίαο εάλ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζηελ ζπληζηώκελε ειηθία. ε όηη αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ην εκβόιην θαιύπηεηαη 100% από όια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηηο ειηθίεο εηώλ Εθνικό Ππόγπαμμα Εμβολιαζμών 2008,Υποςπγείο Υγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ

31 (any type) [%] Επηδεκηνινγία ηνπ ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 1 Σξαρειηθά επηρξίζκαηα από γπλαίθεο ηεο Δαλίαο ειηθίαο εηώλ Πξηλ ηελ έθζεζε Αηρκή έθζεζεο Age (years) n=11,865 Ππυηογενήρ ζηόσορ ηος εμβολιαζμού Ππόζθεηορ ζηόσορ ηος εμβολιαζμού 1. Krüger Kjaer S et al. EUROGIN April Paris, France

32 Καη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ήδε πξνζβιεζεί έρνπλ όθεινο από ηνλ εκβνιηαζκό HPV θεηικέρ ζε έναν ηύπο από ηοςρ 6,11,16, % ηος πληθςζμού πος μελεηήθηκε Πποζηαζία για ηοςρ ςπόλοιποςρ ηπείρ ηύποςρ ηος εμβολίος HPV ζεηηθέο ζε δύν ηύπνπο από ηνπο 6,11,16,18 5.6% ηος πληθςζμού πος μελεηήθηκε Πποζηαζία για ηοςρ ςπόλοιποςρ δύο ηύποςρ ηος εμβολίος HPV ζεηηθέο ζε ηξείο ηύπνπο από ηνπο 6,11,16,18 1.2% ηος πληθςζμού πος μελεηήθηκε Πποζηαζία για ηον ςπόλοιπο ένα ηύπο ηος εμβολίος FUTURE I/II STUDY

33 Ποια η διάπκεια πποζηαζίαρ ηυν HPV εμβολίυν ; Θα σπειαζηεί αναμνηζηική δόζη; Το ηεηπαδύναμο εμβόλιο απέδειξε όηι παπάγει ανοζία μνήμηρ, δηλαδή παπάγει κύηηαπα μνήμηρ πος «θςμούνηαι» ηη λοίμυξη Quadrivalent HPV Vaccine n=78 ηο οποίο ζημαίνει όηι μεηά ηον εμβολιαζμό όηαν ο εμβολιαζμένορ έπσεηαι ζε επαθή με ηον ιό, ενιζσύεηαι η ανηιζυμαηική ηος απάνηηζη και παπαηείνεηαι η διάπκεια πποζηαζίαρ ηος εμβολίος Σήμεπα, ηο εμβόλιο παπακολοςθείηαι για πολλά σπόνια και κλινικέρ μελέηερ μεγάληρ διάπκειαρ δείσνοςν όηι η αποηελεζμαηικόηηηα διαηηπείηαι ζηαθεπά ςτηλή Γςναίκερ πος εμβολιάζθηκαν με ηο ππυηογενέρ εμβόλιο(μονοδύναμο HPV 16) ππιν από 9.5 σπόνια παπαμένοςν100% πποζηαηεςμένερ Olsson SE. et al. Vaccine in Press

34 Σήκεξα νη γπλαίθεο κπνξνύλ λα θάλνπλ πεξηζζόηεξα ήκεξα κπνξνύκε λα θνηηάδνπκε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ θαηάκαηα γηαηί κπνξνύκε λα ηνλ πξνιάβνπκε ήκεξα κπνξνύκε λα πξνιάβνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ γελλεηηθώλ θνλδπισκάησλ ήκεξα κπνξνύκε λα θαιιηεξγήζνπκε ζπλείδεζε πξόιεςεο ήκεξα κπνξνύκε λα εκβνιηάζνπκε γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηηο θόξεο καο,θαη λα ηηο εθπαηδεύζνπκε γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία ήκεξα κπνξνύκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ γελλεηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, γηα λα κπνξνύκε λα δηαζθαιίζνπκε ηε δπλαηόηεηα λα θπνθνξήζνπκε ήκεξα, ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξόιεςε κέζσ εκβνιηαζκνύ, κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε ην βηνηηθό επίπεδν ηεο Διιάδαο ήκεξα ρέξη /ρέξη κπνξνύκε λα θαηαθηήζνπκε ηνλ ζηόρν ηνπ εκβνιίνπ θαη λα κεηώζνπκε ηνλ Καξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο

35 Εθπαηδεπόκαζηε, Μεηαδίδνπκε ηε γλώζε, Εκβνιηαδόκαζηε Η επηηπρία ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαη ε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ζηα επόκελα ρξόληα ζα πξνέιζεη κόλν από ηνλ επηηπρεκέλν ζπλδπαζκό εθαξκνγήο ηνπ εκβνιίνπ θαη ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ Απαηηείηαη εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ησλ επαγγεικαηηώλ Τγείαο θαη ησλ πνιηηεηαθώλ αξρώλ Απαηηείηαη παγθόζκηα πξνζπάζεηα Η δηθή ζαο ζηάζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ζην κέιινλ

36 Σήμερα οι γσναίκες μπορούν να κάνοσν περισσότερα Εσταριστώ για την προσοτή σας Χαρά Λάζαρη

37

38

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα