Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ"

Transcript

1 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ ημ είδμξ ημο δεζιμφ πμο έπμοιε ζηα ιυνζα Ο 2 ηαζ Ν 2 (Αη. Αν Ο=8, Ν=7) 2. α) Σζ βκςνίγεηαζ βζα ημοξ ηαακηζημφξ ανζειμφξ α)γνάρηε ηδκ δθεηηνμκζηή ηαηακμιή βζα ηα παναηάης ζημζπεία Ο (Ε=8), Ca (Z=20), Mn (Z=25), Zn (Z=30) ηαζ Sn (Z=50) 3. α) Να ηαηαηαβμφκ ηα ζημζπεία Li, F, Be, O, C, B, ηαζ N ηαηά ζεζνά αολακυιεκδξ δθεηηνανκδηζηυηδηαξ Αη, αν. Ε Li =3, Z F =9, Z Be =4, Z O =8, Z O =8, Z C =6, Z B =5, Z N =7 α) Πμζα δθεηηνμκζηή δμιή έπμοκ ηα ζυκηα Ca 2+, Mg 2+, Fe 3+, Cd 2+ ηαζ As 3+ At. Ar. Z Ca =20, Z Mg =12, Z Fe =26, Z Cd =48, Z As =33 4. α) Να ηαηαηαβμφκ ηα ζημζπεία K, Na, Li, H, Rb, Cs, ηαζ Fr ηαηά ζεζνά αολακυιεκδξ δθεηηνανκδηζηυηδηαξ Αη. Αν. Ε Li =3, Z K =19, Z Na =11, Z Rb =37, Z Cs =55, Z Fr =87 α) Γχζηε ηδκ δθεηηνμκζηή δμιή βζα ηα παναηάης ζημζπεία: Ca, Mg, Fe, Cd, ηαζ As Αη. Αν Z Ca =20, Z Mg =12, Z Fe =26, Z Cd =48, Z As =33 5. α) Με αάζδ ηδκ δθεηηνμκζηή δζάηαλδ ηςκ ζημζπείςκ κα ελδβήζεηε πςξ δζηαζμθμβείηαζ δ φπανλδ ζυκηςκ υπςξ Na +, K +, Mg +, Ca 2+ ηαζ O 2-. Γίδμκηαζ: Z Na =11, Z Mg =12, Z K =19, Z Ca =20, Z O =8 6. α) Γχζηε ηδκ δθεηηνμκζηή δζάηαλδ ηςκ ζυκηςκ: Mg 2+, Ca 2+, Cu 2+, Fe 2+, Ag + Γίκμκηαζ: Z Mg =12, Z Ca =20, Z Cu =29, Z Fe =26, Z Ag =47 7. α) Σζ βκςνίγεηε βζα ηδκ απαβμνεοηζηή ανπή ημο Pauli ηαζ ημκ ηακυκα ημο Hund; α) Γνάρηε ηδκ δθεηηνμκζηή ηαηακμιή βζα ηα παναηάης ζημζπεία: Ne (Z=10), Mg (Z=12), Fe (Z=26), Cu (Z=29) ηαζ Ag (Z=47) 8. α) Γχζηε ηδκ δθεηηνμκζηή δμιή ηςκ παναηάης ζημζπείςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ζυκηςκ ημοξ: 7 N(N 3+ ), 16 S(S 2- ), 19 K(K + ), 20 Ca (Ca 2+ ), 26 Fe (Fe 2+ ) α) Πμζα απυ ηα παναηάης άημια ζπδιαηίγμοκ δοζημθυηενα εεηζηυ ζυκ Υ + ; Γχζηε ηδκ ηαηάηαλδ ηαζ ελδβήζηε βζαηί 9F, 15 P, 17 Cl, 16 S, 18 Ar β) Γζαηί ημ 35 Br ζπδιαηίγεζ εφημθα Br - αθθά υπζ Br 2-? Να δζηαζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ.

2 2 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 9. Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ ηαζ εθανιυζηε αοηέξ ηζξ ανπέξ ζηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ: O(Z = 8), Cl(Z = 17), Ca(Z = 20), Zn(Z = 30), Sn(Z = 50). 10. Πμζεξ είκαζ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ πμο ειθακίγμοκ αθθαβέξ ζημκ πενζμδζηυ πίκαηα ηαζ πςξ ιεηααάθθμκηαζ απυ μιάδα ζε μιάδα ηαζ εκηυξ ηδξ ηάεε μιάδαξ. 11. Γχζηε ηδκ δθεηηνμκζηή δμιή ηςκ ζημζπείςκ K(Z = 19), Mn(Z = 25), Cr(Z = 24), Cu(Z = 29) 12. Γχζηε ηδκ δθεηηνμκζηή δμιή, ηαζ οπμθμβίζηε ηδκ ιαβκδηζηή νμπή ζηα παναηάης άημια ηαζ ζυκηα. P(Z = 15), S(Z = 16), Cr +2 (Z = 24), Fe +3 (Z = 26), Cu +1 (Z = 29). 13. Σμ άημιμ ημο Κ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ημ άημιμ ημο Li. Πςξ απμδεζηκφεηαζ; (Ε Κ = 19, Z Li = 3) 14. Καηαηάληε ηα παναηάης ηαηά ζεζνά αολακμιέκμο αημιζημφ ιεβέεμοξ. Ca, Ti, Fe, Sr (AA. Ca = 20, Ti = 22, Fe = 26, Sr = 38) Πμζμ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ εκένβεζα ζμκζζιμφ. 15. Καηαηάληε ηα αηυθμοεα ζημζπεία ηαηά ζεζνά αολακμιέκμο παναιαβκδηζζιμφ: P, Si2+, 22 Ti 2+, 24 Cr, 26 Fe 2+, 38 Sr, 47 Ag +, 35 Br 16. α) Πμζμ απυ ηα άημια Αl ηαζ Ο έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ εκένβεζα 1 μο ζμκηζζιμφ ηαζ πμζμ ηδ ιζηνυηενδ δθεηηνμκζηή ζοββέκεζα; α) Γζαηί ημ F ζπδιαηίγεζ εφημθα F - αθθά υπζ F 2- (Z AL =13, Z O =8, Z F =9)

3 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 3 ΥΗΜΙΚΟ ΓΔΜΟ - ΥΗΜΙΚΔ ΓΤΝΑΜΔΙ 1. πεδζάζηε ημ εκενβεζαηυ δζάβναιια ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ βζα ημ Ν 2 ηαζ δχζηε ηδκ ηάλδ δεζιμφ 2. Γχζηε ηδ ζηενεμπδιζηή δμιή ηςκ ιμνίςκ BCl 3, NH 3, MgCl 2, PCl 5 ηαζsf 6 ηαεχξ ηαζ ημ είδμξ ανζειυ, ηςκ αημιζηχκ ηνμπζαηχκ πμο ζοβπςκεφμκηαζ βζα κα ζπδιαηζζημφκ ηα οανζδζςιέκα ηνμπζαηά ηςκ παναπάκς ιμνίςκ. 3. Γίκμκηαζ: Z B =4, Z N =7, Z Mg =12, Z P =15, Z S = Να ηαηαβναθεί δ δθεηηνμκζηή δζαιυνθςζδ ηςκ ιμνίςκ Ο 2 ηαζ ΝΟ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα οπμθμβζζηεί δ ηάλδ δεζιμφ. 5. πεδζάζηε ημ εκενβεζαηυ δζάβναιια ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ βζα ημ Ο 2 ηαζ δχζηε ηδκ ηάλδ δεζιμφ. 6. Απμδείληε ιε ηδ πνήζδ εκενβεζαημφ δζαβνάιιαημξ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ εάκ ημ Be 2 οπάνπεζ ςξ ζηαεενυ ιυνζμ (Z Be =4) 7. Γχζηε ημ εκενβεζαηυ δζάβναιια ηςκ ιμνίςκ Ν 2 ηαζ Ο 2 ηαζ ελδβήζηε ακ έπμοκ παναιαβκδηζηέξ ή δζαιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ. 8. Δλδβείζηε ιε ηα δζαβνάιιαηα ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ βζαηί δ εκένβεζα δζαζηάζεςξ ημο + + Ο 2 είκαζ ιεβαθφηενδ ημο Ο 2 εκχ ημο Ν 2 ιζηνυηενδ ημο Ν 2. [Ν(Ε = 7), Ο(Ε = 8)]. 9. Σζ είκαζ ηάλδ δεζιμφ; Ακαθέναηε ζακ πανάδεζβια ημκ δεζιυ ζημ ιυνζμ ημο Ο Γχζηε ιε έκα πανάδεζβια ηζ μκμιάγμοιε ανζειυ ή ηάλδ δεζιμφ ηαζ πμζα ζπέζδ οπάνπεζ ιεηαλφ αοηήξ ηαζ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο ιμνίμο; Πμζα απυ ηα ιυνζα Ο 2, Ν 2, ΝΟ, Ο 2 πανμοζζάγμοκ παναιαβκδηζζιυ ηαζ βζαηί; 12. α) Γχζηε ηζξ ζηάειεξ εκένβεζαξ ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ ιε ηδκ δθεηηνμκζηή ηαηακμιή ζηζξ πενζπηχζεζξ ημο C(Z = 6) ηαζ ημο Ν(Ε = 7) ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ζυκηςκ ημοξ + C 2 ηαζ Ν 2+. α) Πμζα είκαζ δ ηάλδ δεζιμφ ζηα παναπάκς ιυνζα ηαζ ζυκηα ηαζ πμζα δ ζεζνά ζηαεενυηδηάξ ημοξ. 13. Ακαθέναηε ηα είδδ πδιζηχκ δοκάιεςκ - αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ ηδκ ζπέζδ ελάνηδζδξ ηδξ εκένβεζαξ απυ ηδκ δζαζςιαηζηή απυζηαζδ ζημοξ πδιζημφξ δεζιμφξ. 14. α)γχζηε ηα ζημζπεία πμο ηαεμνίγμοκ ηδ δμιή ηςκ εκχζεςκ HC HC, CH 2 = CH 2, BrF 3 ηαζ XeF 4

4 4 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής α) Να ζπεδζαζηεί δ δθεηηνμκζηή δμιή ηαηά Lewis ηςκ εκχζεςκ SiCl2 ηαζ AsCl4 ηαζ κα πνμαθεθεεί δ βεςιεηνία ημοξ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εεςνίαξ VESPR. Γίκμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί Si-14, Cl=17, As= Γχζηε ηα οανζδζζιέκα ηνμπζαηά ηαζ ηδκ βεςιεηνία ηςκ παναηάης εκχζεςκ: BCl 3, CCl 4, 2- PCl 5 ηαζ Ni(CN) 4 [B(Z = 5), C(Z = 6), P(Z = 15), Ni(Z = 28)] 16. Να ζπεδζάζεηε ημοξ ζηενεμπδιζημφξ ηφπμοξ ζηα παναηάης ιυνζα ηαζ κα ελδβήζεηε ηδκ βεςιεηνία ημοξ ιε ηα ιμνζαηά ηνμπζαηά N 2, CH CH, CO 2, [Pt(CN) 4 ] 2- -, PF 6 (AA. N = 7, Pt = 78, C = 6, P = 15) 17. Γχζηε ηα οανζδζζιέκα ηνμπζαηά ηαζ ηδ βεςιεηνία ηςκ παναηάης εκχζεςκ: CH 3+, CH 3-, + NH 2-, NH Να πνμαθεθεεί δ πναβιαηζηή βεςιεηνία ηςκ ιμνίςκ ηςκ εκχζεςκ: SF 4 ηαζ HCN. Γίκμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί: Αl=13, Ο=8, F=9, S=16, C=6, Ζ=1, Ν=7 Να δζηαζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 19. Να πνμαθεθεεί δ βεςιεηνία ηδξ έκςζδξ ClF + 2 ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εεςνίαξ VESPR Za=17, Zf=9 H C O 20. Γζα ημ ιυνζμ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ H (CH 2 O) απακηήζηε: α) Δάκ υθμζ μζ πονήκεξ ηςκ αηυιςκ ανίζημκηαζ ζημ ίδζμ επίπεδμ. Πμζα είκαζ δ οανζδίςζδ ημο άκεναηα; α) Δάκ μζ δεζιμί C O είκαζ ζζμδφκαιμζ ηαζ β) Πςξ ημοξ μκμιάγμοιε ζφιθςκα ιε ηδκ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ. 21. Γζα ημ ιυνζμ ημο αηεηοθεκίμο H C C H απακηήζηε: α) Δάκ υθμζ μζ πονήκεξ ηςκ αηυιςκ ανίζημκηαζ ζημ ίδζμ επίπεδμ. Πμζα είκαζ δ οανζδίςζδ ημο άκεναηα. α) Δάκ μζ δεζιμί C C είκαζ ζζμδφκαιμζ ηαζ β) Πςξ ημοξ μκμιάγμοιε ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ. 22. Γζαηί δ ιεεακυθδ δζαθφεηαζ ηαθφηενα ζημ κενυ απυ ημ ιεεάκζμ; 23. Ζ δζπμθζηή νμπή ηδξ ΝΖ 3 είκαζ ιεβαθφηενδ απυ εηείκδ ημο NF 3. Γζηαζμθμβείζηε 24. Καηαηάληε ηζξ παναηάης εκχζεζξ ηαηά ζεζνά αολακυιεκμο ζδιείμο γέζεςξ: NaCl, CH 3 OH, CH 4, C 2 H 6, H 2 Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ 25. Να ελδβδεεί βζαηί ηα ζδιεία ηήλεςξ ηςκ αθμβυκςκ αολάκμοκ ηαηά ζεζνά

5 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής F 2 ( C), Cl 2 ( C), Br 2 (-7 0 C), I 2 ( C) Γίκμκηαζ: 9 F, 17 Cl, 35 Br, 53 I Πμζεξ είκαζ μζ δζαθμνέξ (ιε παναδείβιαηα) ιεηαλφ μιμζμπμθζημφ, ζμκηζημφ, ιεηαθθζημφ ηαζ οδνμβμκζημφ δεζιμφ. 27. Γχζηε ημοξ ηφπμοξ ηςκ πδιζηχκ δοκάιεςκ πμο απακηχκηαζ ζηζξ παναηάης εκχζεζξ: SiO 2, NaCl, Fe, He (οβνυ), H 2 O. 28. Γνάρηε ηα είδδ ηςκ ηονζυηενςκ πδιζηχκ δεζιχκ ηαζ αθθδθεπζδνάζεςκ ζηζξ παναηάης εκχζεζξ: NH 3, CH 2 = CH 2, Fe, He, K 2 SO Πμζεξ ζοκεήηεξ εοκμμφκ ημκ ζπδιαηζζιυ ζμκηζηχκ εκχζεςκ ηαζ πμζεξ ηαηδβμνίεξ ζυκηςκ έπμοιε; 30. Δλδβήζηε βζαηί ημ ζδιείμ ηήλεςξ ηαζ γέζεςξ ημο Ζl είκαζ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ημο HCl. Πμζα είδδ ιμνζαηχκ δοκάιεςκ ειθακίγμκηαζ ζηζξ παναπάκς εκχζεζξ ηαζ πμζεξ είκαζ ζζπονυηενεξ ζε ηάεε πενίπηςζδ; 31. Καηαηάληε ηζξ παναηάης εκχζεζξ ηαηά ζεζνά αολακυιεκμο ζδιείμο ξ γέζεςξ: CaCl 2, CH 3 CH 2 COOH, CH 3 CH 3, CH 3 CH 2 CH 3, Ζ 2 Γζηαζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. 32. Πμζα απυ ηζξ δφμ εκχζεζξ ζηα αηυθμοεα γεφβδ είκαζ πενζζζυηενμ δζαθοηή ζημ κενυ; ζ. CH 3 OH ή CH 3 Br ζζ. CΟ 2 ή SiΟ 2 Γζηαζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. 33. Καηαηάληε ηζξ παναηάης εκχζεζξ ηαηά ζεζνά αολακυιεκμο ζδιείμο γέζεςξ. Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ AgCl, HF, Ο2, Ζ2, Ν2 34. α) Καηαηάληε ηζξ παναηάης εκχζεζξ ηαηά ζεζνά αολακυιεκμο ζδιείμο γέζεςξ. Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. Ο 2, NαBr, CH 3 OH, CH 3 CH 3, CH 3 CH 2 CH 3 α) Πμζα απυ ηζξ παναηάης εκχζεζξ είκαζ πενζζζυηενμ δζαθοηή ζημ κενυ, ημ NαCl ή ημ Η 2 Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. 35. Να ζοβηνζεμφκ ηα ζδιεία γέζεςξ ηςκ παναηάης εκχζεςκ Ζ 2, Ο 2, Ν 2. Γζηαζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. 36. Δλδβείζηε πμζεξ απυ ηζξ παναηάης εκχζεζξ ηαζ βζαηί ιπμνμφκ κα ζπδιαηίζμοκ δεζιυ οδνμβυκμο; HF, H 2 O, NH 3, ROH, R 2 CO, RCHO, RCOOH, RNH 2, NaOH ηαζ ROR'.

6 6 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΟΞΔΑ - ΒΑΔΙ ΡΗ 1. Καηαηάληε ηα μλέα ηαηά Lewis AlCl 3, AlCl + 2, AlCl 2+, Al 3+ ηαηά ζεζνά αολακυιεκδξ ζζπφμξ. Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 2. Γχζηε ημοξ μνζζιμφξ: α) ζζμδφκαιμ ζδιείμ, α) ηεθζηυ ζδιείμ ζε ιζα μβημιέηνδζδ. Σζ μνίγμοιε ζθάθια μβημιέηνδζδξ. 3. Κάεε ιζα απυ ηζξ παναηάης ακηζδνάζεζξ είκαζ ιεηαημπζζιέκδ πνμξ ηα δελζά. Καηαηάληε υθα ηα μλέα ηαζ υθεξ ηζξ αάζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηαηά ζεζνά εθαηημφιεκδξ ζζπφμξ. - α) H 2 O + NH 2 NH 3 + OH - α) HCN + OH - H 2 O + CN - Γζηαζμθμβήζαηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 4. Καηαηάληε ηαηά ζεζνά αολακυιεκδξ μλφηδηαξ ηζξ εκχζεζξ: AsH 3, H 2 Se, HBr H 3 AsO 4, H 3 AsO 3 Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ 5. Τπμθμβίζηε ηδ ζοβηέκηνςζδ [Ζ + ] πμο πανειπμδίγεζ ηδκ ηαηααφεζζδ ZnS απυ δζάθοια ZnCl 2 0.1M ημνεζιέκμο ιε Ζ 2 S 0,1Μ Γίδμκηαζ Ksp ZnS=10-23, K H 2 S= Καηαηάληε ηαηά ζεζνά αολακυιεκδξ ααζζηυηδηαξ ηα παναηάης γεφβδ: Br -, F - NO - - 2, NO 3 Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ 7. α) Κάεε ιία απυ ηζξ αηυθμοεεξ ακηζδνάζεζξ είκαζ ιεηαημπζζιέκδ πνμξ ηα δελζά. Καηαηάληε υθα ηα μλέα ηαζ ηζξ αάζεζξ ηαηά ζεζνά εθαηημφιεκδξ ζζπφμξ: HCO OH > Ζ C0 3 Ζ 2 O+ ΝΖ - 2 -> ΝΖ 3 + ΟΖ - - HCO 3 + CN > HCN + CO 3 HCN + OH - -> H 2 O + CN - α) Καηαηάληε ηζξ εκχζεζξ H 2 S, ΡΖ 3, HCl, ηαηά ηάλδ ημο αολακυιεκμο υλζκμο παναηηήνα. Δλδβήζηε! Οιμίςξ ηζξ εκχζεζξ Hl, HF, HBr, HCl 8. α) Πμζμ ημ ph ημο δζαθφιαημξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάιεζλδ ίζςκ υβηςκ δζαθοιάηςκ ζζπονμφ μλέμξ ηαζ ζζπονήξ αάζδξ πμο έπμοκ ακηίζημζπα ph=2 ηαζ ph=13. Γίκεηαζ: -log 0,045=1,35 9. α) Σζ μνίγεηαζ μλέα ηαζ αάζεζξ ηαηά Lewis. Πςξ επδνεάγεηαζ δ μλφηδηα ηαζ δ ααζζηυηδηα απυ ηδ θφζδ ηςκ οπμηαηαζηαηχκ ζηα μλέα ηαζ αάζεζξ ηαηά Lewis α) Καηαηάληε ηαηά ζεζνά αολακυιεκδξ μλφηδηαξ ηζξ παναηάης εκχζεζξ ηαζ δζηαζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ

7 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 7 (CH 3 ) 3 B, H 3 B, F 3 B 10. Τπμθμβίζηε ηδ ζοβηέκηνςζδ [Ζ + ] πμο πανειπμδίγεζ ηδκ ηαηααφεζζδ ZnS απυ δζάθοια ZnCl 2 0.1M ημνεζιέκμο ιε H 2 S 0.1M Γίδμκηαζ: Κsp Z ns =10-23, K H 2 S= α)πμζμζ πανάβμκηεξ ηαεμνίγμοκ ηδ μλφηδηα εκυξ δοαδζημφ οδνζδίμο ημο βεκζημφ ηφπμο ΖnX α) Καηαηάληε ηαηά ζεζνά αολακυιεκδξ μλφηδηαξ ηζξ παναηάης εκχζεζξ ηαζ δζηαζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ i) HBr, H 2 Se, AsH 3 ( 35 Br, 34 Se, 33 As) ii) PH 3, AsH 3, SbH 3 ( 15 P, 33 As, 51 Sb) 12. Δλδβήζηε βζαηί δ μλφηδηα ηςκ μιμζμπμθζηχκ οδνζδίςκ αολάκεηαζ α) απυ ανζζηενά ζηα δελζά ηαηά ιήημξ ιζαξ πενζυδμο ηαζ α) απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ζε ιία μιάδα ημο πενζμδζημφ πίκαηα. 13. Έκαξ πνςημθοηζηυξ δείηηδξ ΖΑ έπεζ ζηαεενά δζαζηάζεςξ Σμ υλζκμ πνχια ημο δείηηδ είκαζ ηίηνζκμ ηαζ ημ αθηαθζηυ ηυηηζκμ. Σμ ηίηνζκμ πνχια είκαζ μναηυ, υηακ μ θυβμξ ηδξ ηίηνζκδξ πνμξ ηδκ ηυηηζκδ ιμνθή [ HA ] 100, εκχ δ ηυηηζκδ ιμνθή επζηναηεί υηακ μ [ A ] θυβμξ ηδξ ηυηηζκδξ πνμξ ηδκ ηίηνζκδ ιμνθή είκαζ [ A ] 10. Πμζα δ πενζμπή ph αθθαβήξ [ HA] 1 πνχιαημξ ημο δείηηδ (εεςνδηζηά ηαζ πναηηζηά) 14. Σμ δναζηζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ αζπζνίκδξ είκαζ ημ αηεηοθμζαθζηοθζηυ μλφ, HC 9 H 7 O 4, έκα ιμκμπνςηζηυ μλφ ιε Κ α =3,3 x 10-4 ζημοξ 25 o C. Πμζμ είκαζ ημ pζ δζαθφιαημξ πμο πνμηφπηεζ ιε δζάθοζδ δφμ δζζηίςκ αζπζνίκδξ, ηαεέκα απυ ηα μπμία πενζέπεζ g αηεηοθμζαθζηοθζημφ μλέμξ, ζε 250 ml φδαημξ; Τπυδεζλδ: Τπμθμβίζηε πνχηα ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο αηεηοθμζαθζηοθζημφ μλέμξ ΑΒ: C=12, Ζ=1, Ν=14, O= Γζα ηάεε γεφβμξ πμζμ μλφ είκαζ ζζπονυηενμ. Δλδβήζηε. (α) H 3 AsO 4 ηαζ Ζ 3 ΑsO 3 (α) H 2 S ηαζ Ζ 2 Ο (β) ΖΒr ηαζ H 2 Se (δ) HBrO 3 ηαζ HBrO 2 (ε) CCl 3 COOH ηαζ CH 3 COOH 16. ηδ ζοκήεδ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ 37 0 C, δ ζηαεενά δζάζηαζδξ ημο κενμφ K w είκαζ 2,4x Τπμθμβίζηε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ Ζ 3 Ο + (aq) ηαζ ΟΖ - (aq), ηαεχξ ηαζ ημ ph ημο μοδέηενμο δζαθφιαημξ, ζηδ εενιμηναζία αοηή. Τπμθμβίζηε ηδκ πενζμπή, ζηδκ μπμία

8 8 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ηοιαίκμκηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ Ζ 3 Ο + (aq) ηαζ ΟΖ - (aq) ζημ αίια, ημο μπμίμο μζ θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ ph ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 7,38 7, Σμ δεοηένζμ (D) είκαζ ζζυημπμ ημο οδνμβυκμο ιε ιαγζηυ ανζειυ 2. Σμ μλείδζμ ημο δεοηενίμο (D 2 Ο) έπεζ ζηαεενά δζαζηάζεςξ Κ μη =8,9 π 10-16, ζημοξ 20 C. Τπμθμβίζηε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ D + ηαζ OD - βζα ημ ηαεανυ D 2 Ο ζηδ εενιμηναζία αοηή. Τπυδεζλδ: Ζ δζάζηαζδ ημο D 2 0 είκαζ ακηίζημζπδ ηδξ δζάζηαζδξ ημο Ζ 2 Ο 18. Πμζα δ ζοβηέκηνςζδ δ/ηα CH3NH2, ιε ΡΖ=10,6 ; Kb=4,4 x ηδ ζοκήεδ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ, 37 μ C, δ ζηαεενά δζάζηαζδξ ημο κενμφ, K w είκαζ 2,4x Τπμθμβίζηε ηδκ πενζμπή, ζηδκ μπμία ηοιαίκμκηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ H (aq) OH - (aq) ζημ αίια, ημο μπμίμο μζ θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ PH ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 7,38-7, Ροειζζηζηυ δζάθοια Ζ 2 Ρ0-4, ΖΡ0 2-4 ζοιαάθεζ ζημκ έθεβπμ ημο pζ δζαθυνςκ αζμθμβζηχκ οβνχκ. Σμ ίδζμ νοειζζηζηυ δζάθοια πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζε πμθθά ακαροηηζηά. Πμζμ είκαζ ημ pζ ακαροηηζημφ υβημο 355 ml ζημ μπμίμ έπμοκ πνμζηεεεί 6,5 g NaH 2 P0 4 ηαζ 8,0 g Na 2 HP0 4 ; MB NaH 2 PO 4 =120 & MB Na 2 HP0 4 = Καηαηάληε ηαηά ζεζνά αολακμιέκδξ μλφηδηαξ ηδξ παναηάης εκχζεζξ: Mn(OH) 2, Mn(OH) 3, MnO 2, H 3 MnO 4, H 2 MnO 4, HΜnO 22. Πχξ επδνεάγεζ δ υλζκδ ανμπή ηα ιάνιανα; (θίβα θυβζα ηαζ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ). 23. ε πμζα πενζμπή ph αθθάγεζ πνχια έκαξ δθεηηνμθοηζηυξ δείηηδξ; Γζαηί δεκ ηαοηίγεηαζ δ εεςνδηζηχξ ακαιεκυιεκδ πενζμπή ιε ηδκ πναβιαηζηή; 24. Ζ θαζκμθεθεακεσκδ έπεζ pkγ = 9,6 ηαζ πενζμπή αθθαβήξ πνχιαημξ 8,3-10,0. Δλδβήζηε ημ εφνμξ ph ζηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ. 25. Πυζα moles NH 3 πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ζε 1lit δζαθφιαημξ NH 4 Cl 0,18M βζα κα παναζηεοαζηεί δζάθοια ιε ph = 8. H NH 3 δεκ ιεηααάθεζ ημκ υβημ ημο δζαθφιαημξ. K b =1, Τπμθμβίζηε ημ pζ ηαηά ηδκ μβημιέηνδζδ 20,0 ml δζαθφιαημξ 0,167 Μ ΝΖ3 ιε δζάθοια 0,100 Μ HCl ιεηά απυ ηδκ πνμζεήηδ 20,0 ml δζαθφιαημξ μλέμξ. Kb=1,8x Γζα δζάθοια HOCI 0,20 Μ κα οπμθμβζζεμφκ: α) μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ Ζ+, OC1- ηαζ HOCl α) ημ pζ ημο δζαθφιαημξ ηαζ β) μ ααειυξ ζμκζζιμφ ημο HOCl. Γίδεηαζ Κα (HOCl)=3,2 π Πμζμ ημ pζ δζαθφιαημξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ακάιεζλδ 500 ml δζαθφιαημξ ζζπονμφ μλέςξ ηαζ 250 ml δζαθφιαημξ ζζπονήξ αάζεςξ ηα μπμία έπμοκ νζ=2,00 ηαζ 13,00 ακηίζημζπα;

9 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 29. Βνείηε ημ ph νοειζζηζημφ δζαθφιαημξ πμο πενζέπεζ 0,1Μ CH 3 COOH ηαζ 0,1Μ 9 CH 3 COONa. Ακ ζ έκα θίηνμ ημο παναπάκς δζαθφιαημξ πνμζεέζμοιε 4g NaOH ηαζ μ υβημξ ημο δζαθφιαημξ δεκ ιεηααάθθεηαζ πμζμ είκαζ ημ ph ημο; Κ α = 1, Να οπμθμβζζηεί ημ ph δζαθφιαημξ 10-3 Μ αζεεκμφξ μλέμξ ΖΑ ημο μπμίμο δ Κ α = 1, Γίκμκηαζ 25ml δζαθφιαημξ ιμκμααζζημφ μνβακζημφ μλέμξ (RCOOH) ζοβηέκηνςζδξ 0,4Μ. Να ανεεεί ημ ph. α) ημο δζαθφιαημξ ημο μλέμξ, ηαζ α) ιεηά ηδκ πνμζεήηδ 25ml δζαθφιαημξ NaOH 0,2Ν. Γίκεηαζ Κ α = Γζηαζμθμβήζηε βζαηί δ ΝΖ 3 είκαζ αάζδ ηαηά ηδ εεςνία Arrhenius, Bronsted - Lowry ηαζ Lewis. 33. Καηαζηεοάζηε ηδκ ηαιπφθδ δζαζηάζεςξ αζεεκμφξ μλέμξ ΖΑ ιε pk α = 5 πμο δείπκεζ ημ %ΖΑ ηαζ %Α - πμο οπάνπεζ ζημ οδαηζηυ ημο δζάθοια ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ph ημο δζαθφιαημξ. 34. Να ανεεεί ημ ph δζαθφιαημξ άθαημξ ΒΖΑ 0,1Μ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο αζεεκμφξ μλέμξ ΖΑ Κ α = ηαζ ηδξ αζεεκμφξ αάζδξ Β ιε K b = 10-5.

10 10 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΥΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ - KSP 2-1. Ηυκηα CrO 4 πνμζηίεεκηαζ ζε δζάθοια πμο πενζέπεζ ζυκηα Ba 2+ = 0,010N, Sr 2+ = 0,0004N ηαζ Ca 2+ = 0,010N. Πμζα είκαζ δ ζεζνά ηαεζγήζεςξ ηςκ πνςιζηχκ εκχζεςκ πμο ζπδιαηίγμκηαζ; Γίκμκηαζ K sp BaCrO 4 = 1, , K sp SrCrO 4 = 3,6.10-5, K sp CaCrO 4 = 7, Γίκεηαζ δζάθοια πμο πενζέπεζ ζυκηα CrO 4 ηαζ Cl -, ζε ακαθμβία ζοβηεκηνχζεςκ 1000:1. Πμζμ άθαξ εα ηαεζγάκεζ πνχημ ακ πνμζηεεμφκ ζυκηα Ag + 2- ηαζ δ ανπζηή [CrO 4 ] = 0,01Ν. K sp AgCrO 4 = 1, ηαζ K sp AgCl = 1, Γζα ηδκ ακηίδναζδ : CaCO 3 (s) CaO(s) + CO 2 (g) K p =1,16 atm ζημοξ 800 o C. Ακ ζε δμπείμ 10,0 L ημπμεεηδεμφκ 20.0 g CαCΟ 3 ηαζ εενιακεμφκ ζημοξ 800 o C, πμζμ πμζμζηυ ημο CaCO 3 δεκ έπεζ δζαζπαζεεί ζηδ εέζδ ζζμννμπίαξ; MB CO 2 =46, R=0,082 atm L mole -1 Κ -1

11 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 11 ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ 1. Δλδβήζηε βζαηί μζ αενμζζηζηέξ ζδζυηδηεξ δζαθφιαημξ NaCl 0.1 Μ είκαζ πενίπμο δζπθάζζεξ απυ δζάθοια βθοηυγδξ C 6 H 12 Ο Μ 2. Πμζα απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ είκαζ πενζζζυηενμ δζαθοηή ζημ κενυ, ημ CaCl 2 ή μ CClI 4; Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. 3. α) Σμ ακηζπδηηζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα ροβεία ηςκ αοημηζκήηςκ είκαζ δ αζεοθεκμβθοημθδ (CH 2 OH-CH 2 OH ΜΒ=62). Πυζα gr αζεοθεκμβθοηυθδξ πνέπεζ κα πνμζηεεμφκ ακά kg κενμφ ημο ροβείμο εκυξ αοημηζκήημο βζα κα πνμηφρεζ δζάθοια πμο πήγεζ ζημοξ -10 o C; Kf Ζ 2 Ο= -1,86 c/m (K. Kg/mol) α) Πμζμ είκαζ πζμ δζαθοηυ ζημ Ζ 2 0, ημ CΟ 2 ή ημ SiΟ 2 ; Γζηαζμθμβείζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ 4. α) Τδαηζηυ δζάθοια πμο πενζέπεζ 0,157g πεκζηζθίκδξ ζε 100ml δζαθφιαημξ έπεζ ςζιςηζηή πίεζδ 0,115 atm ζημοξ 25 μ C. Πμζα είκαζ δ βναιιμιμνζαηή ιάγα ηδξ πεκζηζθίκδξ. 1. atm (Γίκεηαζ R = 0,082 R ) mol. K α) Να ζοβηνζεμφκ ηα ζδιεία γέζεςξ ηςκ C Cl 4 & CF 4- Γζηαζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. (Γίκεηαζ 9 F 17 Cl) 5. Δλδβείζηε βζαηί ημ ζδιείμ ηήλεςξ ηαζ γέζεςξ ημο,hi είκαζ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ημο HCl. Πμζα είδδ ιμνζαηχκ δοκάιεςκ ειθακίγμκηαζ ζηζξ παναπάκς εκχζεζξ ηαζ πμζεξ είκαζ ζζπονυηενεξ ζε ηάεε πενίπηςζδ. 6. α)έκα δζάθοια πμο πενζέπεζ 9,66 g ιζαξ ιδ πηδηζηή μοζίαξ ζε 300g CCl 4. γέεζ ζημοξ 78,6 μ C. Να πνμζδζμνζζεεί δ βναιιμιμνζαηή ιάγα ηδξ δζαθοιέκδξ μοζίαξ (Mr). Γίκεηαζ Kb CCl4 =5.02 o C/m διείμ γέζεςξ CCl 4 =76.8 o C α) πμζμζ απυ ημοξ παναηάης δζαθφηεξ ακαιζβκφμκηαζ πθήνςξ H 2 O ηαζ C 2 H 5 OH H 2 O ηαζ C 6 H 14 Γζηαζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.

12 12 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΤΜΠΛΟΚΑ 1. Οκμιάζηε ηα παναηάης ζφιπθμηα ηαζ απακηήζηε εάκ ηάπμζμ απυ αοηά είκαζ δζαιαβκδηζηυ ηαζ βζαηί: [Cd(CN) 4 ] 2-, [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ (AA. Cd = 48, C = 6, N = 7, Cu = 29, H = 1). 2. Πμζμ απυ ηα δομ πζεακά ζφιπθμηα πμο ζπδιαηίγεζ μ ζίδδνμξ ιε έλζ ηοακζμφπα ζυκηα είκαζ παναιαβκδηζηυ ηαζ βζαηί. (ΑΑ. Fe = 26, C = 6, N = 7) Πμζα είκαζ δ μκμιαζία ηαζ δ ΔΚΠ ηςκ παναηάης ζοιπθυηςκ: Cr(NH 3 ) 6, ZnCl 4, -1 [Ag(CN) 2 (ΑΑ. Cr = 24, Zn = 30, Ag = 47, C = 6, N = 7). 4. Πμζμ είκαζ ημ πνχια ηαζ πυζδ είκαζ δ εκένβεζα ζηαεενμπμζήζεςξ ημο ηνοζηαθθζημφ πεδίμο ημο ζοιπθυημο [Co(CN) 6 ] 3-. (AA. Co = 27). Σμ παναπάκς ζφιπθμημ έπεζ (ηαζ βζαηί;) παναιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ; 5. Με ηζ είδμοξ οπμηαηαζηάηεξ (ηαζ βζαηί;) ηα ζφιπθμηα Fe ++ ειθακίγμοκ παναιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ; Τπμθμβίζηε ηδκ ΔΚΠ ημο ζοιπθυημο [Fe(CN) 6 ] 4-. (AA. Fe = 26). 6. Οκμιάζηε ηα παναηάης ζφιπθμηα ηαζ δζεοηνζκίζηε πμζα απυ αοηά είκαζ έβπνςια ηαζ 3- βζαηί; CoCl 6, [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+, [Ti(H 2 O) 6 ] 3+. (AA. Co = 27, Cu = 29, Ti = 22). 7. Τπμθμβίζηε ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ ΔΚΠ ηςκ ζοιπθυηςκ [FeCl 4 ] - 2- ηαζ Pd(CN) 4 (AA. Fe = 26, Pd = 46). 8. Γχζηε (ιε θίβα θυβζα) δφμ παναδείβιαηα Υδιζηχκ ζοιπθυηςκ πμο ειπθέημκηαζ ζε γςηζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ. 9. Πμζα είκαζ δ δμιή ημο ζοιπθυημο [Cu(CN) 4 ] 3- ; Δίκαζ έβπνςιμ ή υπζ; (ΑΑ. Cu = 29). 10. Γζεοηνζκίζηε εάκ ηάπμζμ απυ ηα παναηάης ζφιπθμηα είκαζ πδθζηυ ηαζ βζαηί; [Ni(en) 3 ] 2+, [Pt(CN) 4 ] 2-. Πμζμζ είκαζ μζ ανζειμί ζφκηαλδξ ηαζ μλείδςζδξ ηςκ παναπάκς ζοιπθυηςκ; Πμζα είκαζ δ βεςιεηνία ημοξ; (AA. Ni = 28, Pt = 78).

13 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής Πυηε έκα ζφιπθμημ είκαζ έβπνςιμ; πμθζάζηε εάκ δ δζαπίζηςζδ υηζ '' υθα ηα παναιαβκδηζηά ζφιπθμηα είκαζ έβπνςια ηαζ ηα δζαιαβκδηζηά άπνμα '' ζζπφεζ, δεκ ζζπφεζ ή ζζπφεζ οπυ πνμτπμεέζεζξ Fe[Fe(CN) 6 ], Cr(NH 3 ) 6. Οκμιάζηε ηα παναπάκς ζφιπθμηα, οπμθμβίζηε ηζξ ιαβκδηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ ΔΚΠ ημοξ. (AA. Fe =26, Cr = 24). 1. α. Ακαιέκεηε ημ ζφιπθμημ ζυκ [Cu(CN) 4 ] 3- κα έπεζ δμιή ηεηναβςκζηή ή ηεηναεδνζηή ηαζ βζαηί; Δπίζδξ είκαζ έβπνςιμ ή υπζ; Τπμθμβίζηε ηζξ ιαβκδηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ α. Τπμθμβίζηε ημκ οανζδζζιυ, ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ ΔΚΠ ημο ζοιπθυημο [CoF 3 (H 2 O) 3 ] β. Ακαθένεηε ιυκμ μκμιαζηζηά πμζεξ είκαζ μζ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ ζζμιενχκ ηςκ ζοιπθυηςκ εκχζεςκ. Γχζηε έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια (ηφπμ) βζα ηάεε ιία ελ αοηχκ. Γίκμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί ηςκ ζημζπείςκ: Cu=29, C=12, N=14, Co-27, F=9, H=1, O=8 2. Τπμθμβίζηε πμζμ απυ ηα δφμ μηηαεδνζηά ζφιπθμηα πμο είκαζ δοκαηυκ κα ζπδιαηίζεζ μ ζίδδνμξ ιε ηα ηοακζμφπα ζυκηα είκαζ δζαιαβκδηζηυ ηαζ βζαηί; Δπίζδξ οπμθμβίζηε ημκ οανζδζζιυ, ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ εάκ είκαζ έβπνςια ηα ζφιπθμηα [Cr en 9(CN) 4 ] - ηαζ [Co(CN) 4 ] 2- Γίδμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί ηςκ ζημζπείςκ: Fe=26, N=7, H=1, Cr=24, C=6, Co=27 3. α) Ακαθέναηε πμζμζ πανάβμκηεξ (ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ) επδνεάγμοκ ηδκ εενιμδοκαιζηή ζηαεενυηδηα ηςκ ζοιπθυηςκ α)πμζα δ εειεθζχδδξ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ εεςνίαξ ημο δεζιμφ-ζεέκμοξ ηαζ αοηήξ ημο ηνοζηαθθζημφ πεδίμο. Γχζηε επζβναιιαηζηά ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοιπθυηςκ πμο είκαζ δοκαηυκ κα οπμθμβζζημφκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηάεε ιζα απυ αοηέξ β) Οκμιάζηε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οπμθμβίζηε ημκ οανζδζζιυ, ηδκ δμιή ηαζ ηδκ ΔΚΠ ηςκ παναηάης ζοιπθυηςκ: [Co(en)Cl 4 ] 2- Γίδμκηαζ μζ Z: Co=27, C=6, N=7, H=1, Cl=17, Cd=48 4. α) Πενζβνάρηε ιε θίβα θυβζα ηζ αηνζαχξ εηθνάγεζ δ ΔΚΠ ηςκ ζοιπθυηςκ α) Γεδμιέκςκ δφμ ζοιπθυηςκ ιε ηαοηυζδιμ ηεκηνζηυ ιεηαθθζηυ ζυκ (ηαζ ίδζμ ανζειυ μλείδςζδξ), ηζ είδμοξ οπμηαηάζηαηεξ (ηαζ βζαηί) δίκμοκ ζηαεενυηδηα ζφιπθμηα. β). Οκμιάζηε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οπμθμβίζηε ημκ οανζδζζιυ, ηδκ δμιή ηαζ ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναηάης ζοιπθυηςκ : [Cr(en) 2 Cl 2 ] +, [PdCl 4 ] 2- Γίδμκηαζ μζ Ε: Cr=24, C=6, N=7, H=1, Cl=17, Pd=46

14 14 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 5. α) Οκμιάζηε, οπμθμβίζηε ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ ΔΚΠ ηςκ παναηάης ζοιπθυηςκ [CdCl 4 ] 2-, FeF 4-6. Γίδμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί ηςκ Cd=48, Cl=17, Fe=26, F=9 α) i Πμζα εεςνία ηαζ βζαηί ιαξ επζηνέπεζ ημκ αηνζαή οπμθμβζζιυ ηςκ ιαβκδηζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζοιπθυηςκ. ii Πμζα ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ημο οβνμφ οδνμβυκμο ςξ ηαφζζιμο. 6. α. Ακαιέκεηε ημ ζφιπθμημ ζυκ [CuF 4 ] 3- κα έπεζ δμιή ηεηναβςκζηή ή ηεηναεδνζηή ηαζ βζαηί; Δπίζδξ είκαζ έβπνςιμ ή υπζ; Τπμθμβίζηε ηζξ ιαβκδηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ α. Τπμθμβίζηε ημκ οανζδζζιυ, ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ ΔΚΠ ημο ζοιπθυημο [Co(NH 3 ) 5 H 2 O]Cl 3 β. Γχζηε ζοκμπηζηά (ελδβχκηαξ υιςξ δζελμδζηά ημ βζαηί) αάζεζ πμζχκ εεςνζχκ είκαζ δοκαηυξ κα οπμθμβζζημφκ μ οανζδζζιυξ ηαζ ημ πνχια ηςκ ζοιπθυηςκ Γίκμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί ηςκ ζημζπείςκ: Cu=29, F=9, Co=27, N=14, H=1, O=8, Cl=17 7. Δλδβείζηε βζαηί ημ ζφιπθμημ [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ έπεζ πνχια ααεφ ιπθε, εκχ ημ ζφιπθμημ [Cu(NH 3 ) 4 ] + είκαζ άπνμοκ. Δπίζδξ οπμθμβίζηε ημκ οανζδζζιυ, ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ ΔΚΠ ηςκ ζοιπθυηςκ [Cr en 2 (CN) 2 ] + ηαζ [Ni(CN) 4 ] 2-. Γίδμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί ηςκ ζημζπείςκ: Cu=29, N=7, H=1, Cr=24, C=6, Ni=28 8. α. Οκμιάζηε ημ ζφιπθμημ [CoCl(NH 3 ) 5 ]Br 2. Γνάρηε ημοξ πδιζημφξ ηφπμοξ υθςκ ηςκ ζζμιενχκ ημο ζοιπθυημο, ακαθένμκηαξ ζε ηάεε πενίπηςζδ ζε πμζμ βεκζηυ είδμξ ζζμιένεζαξ ηςκ ζοιπθυηςκ εκηάζζεηαζ. α. Γχζηε ημκ ηφπμ ημο ζοιπθυημο ηνζαιιζκμηνζπθςνμπνχιζμ (ΗΗΗ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οπμθμβίζηε ημκ οανζδζζιυ, ηδ βεςιεηνία, ηζξ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ ΔΚΠ ημο. (Γίκμκηαζ μζ αημιζημί ανζειμί: Υνχιζμ=24, Άγςημ=7, Υθχνζμ=17, Τδνμβυκμ-1) 9. Τπμθμβίζηε πμζμ απυ ηα παναηάης ζφιπθμηα είκαζ ζηαεενυηενμ ηαζ βζαηί: [Mn(CN) 6 ] 3-, [ Mn(NH 3 ) 6 ] 3+

15 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΟΞΔΙΓΟΑΝΑΓΩΓΗ Γαθαακζηά ζημζπεία εη δζαθμνάξ ζοβηεκηνχζεςξ. Απυδεζλδ ημο ηφπμο μ μπμίμξ ζοκδέεζ ημ δοκαιζηυ ημο ζημζπείμο ιε ηζξ δφμ ζοβηεκηνχζεζξ. 2. Τπμθμβίζηε ηδκ ΖΔΓ ηαζ ηδκ πμθζηυηδηα ημο παναηάης ζημζπείμο: Zn / Zn 2+ (2,0Μ) Zn 2+ (0,01Μ) / Zn. 3. Τπμθμβίζηε ηδκ ΖΔΓ ημο βαθαακζημφ ζημζπείμο: Zn / Zn 2+ (0,01Μ) Cu 2+ (0,001Μ) / Cu. Γίκμκηαζ Δ μ (Zn 2+, Zn) = - 0,76V ηαζ Eo (Cu 2+, Cu) = 0,44 4. Πμζα είκαζ δ ΖΔΓ ημο ζημζπείμο: Sn / Sn 2+ (1Μ) Pb 2+ (0,001Μ) / Pb. Γίκμκηαζ Δ μ (Sn 2+, Sn) = -0,136V, E o (Pb 2+, Pb) = -0,126V Ζ ακηίδναζδ ημο ζημζπείμο έηζζ υπςξ έπεζ βναθηεί βίκεηαζ αοευνιδηδ ή υπζ; 5. Τπμθμβίζηε ημ ΓΔ μ ηαζ ηδκ Κ ζζμννμπίαξ ηδξ ακηίδναζδξ: 2Fe I - 2Fe I 3 Γίκμκηαζ Δ μ (Fe 3+, Fe 2+ ) = 0,771V, E o - (I 3, I - ) = 0,536V 6. Πμζεξ μνίγμκηαζ ςξ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ ζηα βαθαακζηά ζημζπεία; 7. Τπμθμβίζηε ηδκ ΖΔΓ ημο παναηάης ζημζπείμο: Cu / Cu ++ (2,0Μ) Cu ++ (0,01Μ) / Cu. 8. Τπμθμβίζηε: α: Σδκ ΖΔΓ ημο βαθαακζημφ ζημζπείμο: Zn / Zn ++, [Zn ++ ] = 0,0001Μ [Cu ++ ] = 1Μ, Cu ++ / Cu Γίκμκηαζ Δ μ (Εn ++ / Zn) = - 0,76 ηαζ Δ μ (Cu ++ / Cu) = 0,44. α: Σδκ ζηαεενά ζζμννμπίαξ ιεηά ηδκ ελάκηθδζδ ημο παναπάκς βαθαακζημφ ζημζπείμο υηακ έπεζ απμηαηαζηαεεί δ ζζμννμπία. 9. Να ανεεεί δ θμνά ηδξ παναηάης ακηίδναζδξ: Fe Li Fe + 2Li + υηακ Fe e - o Fe, E 1 = -0,440 2Li 2Li + + 2e - o, E 0 = + 6, α) Να οπμθμβζζηεί ημ δοκαιζηυ βαθαακζημφ ζημζπείμο Cu 2+ εη δζαθμνάξ ζοβηεκηνχζεςξ ακ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα διζζημζπεία είκαζ 0,001 ηαζ 0,0001Μ (RT/F=0.059V) α) Σζ βκςνίγεηαζ βζα ηδκ ηαεμδζηή πνμζηαζία;

16 16 Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 11. α) Να οπμθμβζζηεί ημ δοκαιζηυ βαθαακζημφ ζημζπείμο Zn 2+ εη δζαθμνάξ ζοβηεκηνχζεςξ ακ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα διζζημζπεία είκαζ 1,0x10-2 ηαζ 1.0x10-4 M. RT/F=0.059V α)ζ ακηίδναζδ 2Ag + + Mn 2Ag + Mn 2+ είκαζ αοευνιδηδ; Γίδμκηαζ : ηακμκζηυ δοκαιζηυ ακαβςβήξ ημο Mn 2+ -1,03V ηαζ ημο Ag V 12. Ζ ακηίδναζδ 2Ag + + Zn 2Ag + Zn 2+ είκαζ αοευνιδηδ; Γίδμκηαζ: Κακμκζηυ δοκαιζηυ ακαβςβήξ ημο Εn 2+ -0,76V ηαζ ημο Ag V 13. α) Να οπμθμβζζηεί ημ δοκαιζηυ βαθαακζημφ ζημζπείμο Cu 2- εη δζαθμνάξ ζοβηεκηνχζεςξ ακ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα διζζημζπεία είκαζ 0,001 ηαζ 0,0001Μ (2,303RT?F=0.059V) α) Σζ βκςνίγεηαζ βζα ηδκ ηαεμδζηή πνμζηαζία 14. Ζ ακηίδναζδ Sn 2+ + Zn Zn 2+ + Sn είκαζ αοευνιδηδ; Γίδμκηαζ: Κακμκζηυ δοκαιζηυ ακαβςβήξ ημο Sn V ηαζ ημο Zn V 15. α) Γχζηε ημκ μνζζιυ ημο ηακμκζημφ δοκαιζημφ βαθαακζημφ ζημζπείμο α) Γχζηε ημκ μνζζιυ ημο ηακμκζημφ δοκαιζημφ βαθαακζημφ ζημζπείμο β) Ζ ακηίδναζδ 2Ag + + Zn 2Ag + Zn 2+ είκαζ αοευνιδηδ; Γίκμκηαζ: Κακμκζηυ δοκαιζηυ ακαβςβήξ ημο Zn 2+ -0,76V ηαζ ημο Ag + +0,7994V 16. Ζ ακηίδναζδ Ni +2 + Mn Ni + Mn +2 είκαζ αοευνιδηδ; Γίδμκηαζ: Κακμκζηυ δοκαιζηυ ακαβςβήξ ημο Ni V ηαζ ημο Mn +2 1,03V Σζ βκςνίγεηε βζα ηα δθεηηνυδζα ακαθμνάξ; 17. πεδζάζηε έκα δθεηηνμπδιζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ακηίδναζδ: Sn(s) +2Ag + (aq) Sn 2 (aq) + 2Ag(s) διεζχζηε ζημ ζπήια ηδκ άκμδμ, ηδκ ηάεμδμ, ηδκ ηαηεφεοκζδ ηζκήζεςξ ηςκ δθεηηνμκίςκ Πμζα δ ηζιή Δ 0 cell (E 0 Sn 2+, Sn = V) (E 0 Ag +, Ag = V 18. Γίκεηαζ έκα βαθαακζηυ ζημζπείμ ρεοδανβφνμο-πθςνίμο. Ζ ζοκμθζηή ακηίδναζδ είκαζ: Zn(s)+ Cl 2 (g) Zn Cl 2 (aq) i Να οπμθμβζζεεί δ Δ ημο βαθαακζημφ ii Γζηαζμθμβείζηε ακ δ παναπάκς ακηίδναζδ είκαζ αοευνιδηδ Γίκεηαζ: Δ 2+ ΕΜ = - 0,763 V ECl 2, Cl - =+1,360V 19. Να οπμθμβζζεεί ημ Δ cell ημο βαθαακζημφ ζημζπείμο Mn(s), Mn 2+ (aq) / Co 2+ aq) Co(s) Πμζα ακηίδναζδ πενζβνάθεζ αοηυ ημ ζημζπείμ; Πμζα είκαζ δ άκμδμξ, πμζα δ ηάεμδμξ; (Γίκμκηαζ: Δ Mn 2+, Mn=-1.180Volt, Δ Co 2+, Co= Volt

ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΖΜΔΗΑ Β' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΖΜΔΗΑ Β' ΛΤΚΔΗΟΤ 16503 ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΖΜΔΗΑ Β' ΛΤΚΔΗΟΤ 2.1 Α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα: α) εκυξ αθηεκίμο ιε ηνία άημια άκεναηα β) ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηεηυκδξ ιε ηέζζενα άημια άκεναηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971)

ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971) ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971) ΣΩΝ ΐΏΪΩΝ Πνέπεζ κα 'ηακ ηςκ ΐαΎςκ η' μονακμφ επεζδή ηαζ ηα πμοθζά ηαηέααζκακ ι' έκα ηθαδάηζ πνάζζκμ ζημ νάιθμξ ηαζ ζημκ φπκμ ιμο Έκα ημνίηζζ δίπςξ θυβμ

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθήματα. Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας. Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Συναισθήματα. Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας. Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Συναισθήματα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ -Ννεηηθά πλαηζζήκαηα θαη Αζζέλεηα -Ννεηηθά θαη Πλεπκαηηθά πλαηζζήκαηα -Ννεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10 ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10 ΘΈΜΑ: ΛΑΪΚΟ ΘΈΑΣΡΟ Το λαϊκό θέαηρο ζηη Νεόηερη Ελλάδα. Η. Δηζαγωγή: 1. Ορηζκός 2. Λαϊθό θαη αζηηθό ζέαηρο Μορθές ιαϊθού ζεάηροσ ζηελ Διιάδα 1. Πρωηοβάζκηες (ιεηαιθζέζεζξ ημο Γςδεηαδιένμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΛΑΡΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΗΠΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ

Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ صلواث الخذهاث Ο Αγηώηαηνο θαη Μαθαξηώηαηνο Παηξηάξρεο ηεο κεγάιεο πόιεσο ηεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ναυαγοί στον Παράδεισο

Ναυαγοί στον Παράδεισο Ναυαγοί στον Παράδεισο Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΑΦΤΠΝΗΖ -Άιπςηζξ ηαζ πθδιιονίδα -Σμ λφπκδια ηςκ αζζεήζεςκ -«Μπμνχ κα ηζκδεχ;» -«Πμζμξ είιαζ άναβε;» ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΚΜΗΧΑΝΙΗ & ΕΞΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΚΜΗΧΑΝΙΗ & ΕΞΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΚΜΗΧΑΝΙΗ & ΕΞΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. (Σχπνο Α2) Γηα έξγα πξνκεζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. (Σχπνο Α2) Γηα έξγα πξνκεζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡ. ΜΔΛ. :196/2011 ΑΡ.ΠΡΧΣ.: 39.310 ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ ΔΠΑ Δ.Π. ΠΓΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ

«ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ 1 ΑΣΔΗ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ «ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΓΗΑΝΝΖ Γ. ΚΔΥΡΑ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ: ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΦΗΛΗΠΠΟΤ Α.Μ. 7758

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ : ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) ΘΩΓΗΘΝΗ : 37513100-8 ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ : ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ (ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΑ)

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ : ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) ΘΩΓΗΘΝΗ : 37513100-8 ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ : ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ (ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΑ) ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ : ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) ΘΩΓΗΘΝΗ : 37513100-8 ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ : ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ (ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΑ) 1/5 1. ΑΞΑΗΡΖΠΔ Η Π - ΓΔΛΗΘΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) (Ππέδζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 7 μ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΘΑΛΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΥΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4 ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ 4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ν.ΔΒΡΟΤ εθ. ΠΡΟΛΟΓΟ. 3 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο ) ύκθσλα κε ην Νόκν 3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Δ: 21328/06/Β/90/13 Αδνζακείμο 2 & Παπαδά,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΣΟ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟ ΟΞΤ ΣΖΝ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ πνπδάζηξηα : Μπνθνβνχ Δξκηφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΜΑΡΜΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΖΩΡΣΖΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕΜ: 2542 Πεξίιεςε Σν πξώην βήκα γηα

Διαβάστε περισσότερα

TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ

TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δπζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα: Βασνθή Μανία Φμζηήηνζεξ:Λαονεκηίδμο Αεδκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ - ΣΟΥΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ..ζ.3 2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ. ζ.7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληςη για την ενίςχυςη τησ αυτογνωςίασ των μαθητών» ΚΑΠΝΙΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΤ

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληςη για την ενίςχυςη τησ αυτογνωςίασ των μαθητών» ΚΑΠΝΙΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΤ 6 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ «ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληςη για την ενίςχυςη τησ αυτογνωςίασ των μαθητών» ΚΑΠΝΙΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΤ ΠΑΣΡΑ, 2013 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β 1. Θενθάλεηα ή Φώηα(6 Ηαλνπαξίνπ) Γεληθά: Ήζε θαη έζηκα / ιατθέο παξαδόζεηο α) Φσηαξάδεο β) Κακήια γ) Φνπηαξνί δ) Σα κπακπνύγεξα ε)σα Ραγθνπηζάξηα 2. Ζ γηνξηή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΣΔΦ ΣΜΖΜΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ : ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΣΔΦ ΣΜΖΜΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ : ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΣΔΦ ΣΜΖΜΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ : ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΦΟΗΣΖΣΖ :ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Α.Δ.Μ 3391 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Καβάια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

TΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΙΑ: 3)ΜΟΝΑΓΑ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΞΔΝΧΝΑ ΦΤΥΑΡΓΧ)

TΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΙΑ: 3)ΜΟΝΑΓΑ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΞΔΝΧΝΑ ΦΤΥΑΡΓΧ) ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ανηικείμενο ηηρ διακήπςξηρ είναι οι Τπηπεζίερ απολύμανζηρ εγκαηαζηάζευν (απενηόμυζη) για ηην κάλςτη ηυν αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπκμθμβζηό Δηπαζδεοηζηό Ίδνοια Κααάθαξ πμθή Σεπκμθμβζηώκ Δθανιμβώκ Σιήια Σεπκμθμβίαξ Πεηνεθαίμο ηαζ Φοζζημύ Αενίμο. Πηοπζαηή Δνβαζία ΦΟΡΜΑΛΓΔΤΓΗ

Σεπκμθμβζηό Δηπαζδεοηζηό Ίδνοια Κααάθαξ πμθή Σεπκμθμβζηώκ Δθανιμβώκ Σιήια Σεπκμθμβίαξ Πεηνεθαίμο ηαζ Φοζζημύ Αενίμο. Πηοπζαηή Δνβαζία ΦΟΡΜΑΛΓΔΤΓΗ Σεπκμθμβζηό Δηπαζδεοηζηό Ίδνοια Κααάθαξ πμθή Σεπκμθμβζηώκ Δθανιμβώκ Σιήια Σεπκμθμβίαξ Πεηνεθαίμο ηαζ Φοζζημύ Αενίμο Πηοπζαηή Δνβαζία ΦΟΡΜΑΛΓΔΤΓΗ Παναβωβή, πνήζδ, επζπηώζεζξ ζηδκ οβεία ημο ακενώπμο Κααάθα,

Διαβάστε περισσότερα

ΐΏΑΒΚΔ Ν. ΣΏΤΡΟ ΒΣΤΜΟΛΟΓΕΚΟ ΛΒΞΕΚΟ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΚΏΣΏΣΏΓΜΈΝΟ Β 20 ΠΡΧΣΏΡΥΕΚΒ ΡΕΓΒ

ΐΏΑΒΚΔ Ν. ΣΏΤΡΟ ΒΣΤΜΟΛΟΓΕΚΟ ΛΒΞΕΚΟ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΚΏΣΏΣΏΓΜΈΝΟ Β 20 ΠΡΧΣΏΡΥΕΚΒ ΡΕΓΒ ΐΏΑΒΚΔ Ν. ΣΏΤΡΟ ΒΣΤΜΟΛΟΓΕΚΟ ΛΒΞΕΚΟ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΚΏΣΏΣΏΓΜΈΝΟ Β 20 ΠΡΧΣΏΡΥΕΚΒ ΡΕΓΒ ΒΡΓΟ ΏΠΏΛΛΏΓΜΈΝΟ ΏΠΟ ΣΔΝ ΕΝΑΟΒΤΡΧΠΏΨΚΟ-ΏΝΚΡΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΦΟΕΝΕΚΕΚΔ ΏΝΧΜΏΛΕΏ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «αθ. ζεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΩΝ. Έλενα Δήμα

ΔΙΕΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΩΝ. Έλενα Δήμα ΔΙΕΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΩΝ Έλενα Δήμα ΕΙΑΓΩΓΗ Η δμιή ημο παβηόζιζμο ηαπζηαθζζηζημύ ζοζηήιαημξ ανίζηεηαζ ζε δζαδζηαζία ιεηαζπδιαηζζιμύ, απμηέθεζια, ακάιεζα ζε άθθμοξ πανάβμκηεξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΝΟΚΝΦΟΑΓΚΑΡΥΛ ΠΡΗΠ ΘΑΚΔΛΔΠ ΓΑΠΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Οζαθδάνδ 75-77 Μενζζηένζ Οδθ: 2105711242 www.paxat.gr

Μ. Οζαθδάνδ 75-77 Μενζζηένζ Οδθ: 2105711242 www.paxat.gr (2) ΔΡΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ ΙΘΔΗΝ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΔΞΗΚΔΙΔΗΑ ΓΟΝΡΠΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ (3) ΔΡΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (4) ΔΡΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ Μενζεπυιεκα 5 Μνυθμβμξ 7 Α.Ξμθςιυξ, Λ Ζνδηζηυξ 9 Γ.ΐζγοδκυξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΘΔΜΑ: ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΔ ΚΑΗ ΒΗΟΥΖΜΗΚΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Μουστάκη Ελένη Μεηαπηοπζαηή Δνβαζία: Β π υ π η ν ζ α : η α ε δ β ή η ν ζ α Α β β ε θ ί η ή Ρ ά θ θ δ Μ έ θ δ ζ ο ι α μ ο θ ε ο η ζ η ή ξ ε π ζ η ν μ π ή ξ : Γ ν. Γ ε χ ν β ζ μ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών

Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών Ενόηηηα: Πποϊόνηα Oλοκληπωμένορ ζσεδιαζμόρ Τίηλος εργαζίας: Ηλεκηπικό οξύ Ονοματεπώνυμα φοιτητών: Αδάμηρ Γεώπγιορ, Θεοδώπος Παναγιώηηρ, Βαλιώνηη Φωηούλα, Maradshi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΝΟΞΔΑ ΠΔΠΣΙΓΙΑ ΠΡΩΣΔΪΝΔ

ΑΜΙΝΟΞΔΑ ΠΔΠΣΙΓΙΑ ΠΡΩΣΔΪΝΔ II ΑΜΙΝΟΞΔΑ ΠΔΠΣΙΓΙΑ ΠΡΩΣΔΪΝΔ ΔΙΑΓΩΓΗ Σε έκα γςκηακυ μνβακζζιυ ζοκακηάηαζ ιζα ηενάζηζα πμζηζθία εκχζεςκ, πμο δ ηάεε ιζα παίγεζ ημ δζηυ ηδξ μοζζχδδ νυθμ ζηδκ εηπθδηηζηή ζε μνβάκςζδ θεζημονβία ημο πμο ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο αλαζθεπάζηεθε ρξσκαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε. Ζ ηδέα ήηαλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 28-6-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

οκάρεηξ, θάνμαθα, ζομπενηθμνά

οκάρεηξ, θάνμαθα, ζομπενηθμνά οκάρεηξ, θάνμαθα, ζομπενηθμνά Σα θάνμαθα επηδνμύκ μέζς ζοκάρεςκ Αγςκηζηέξ: μοζίεξ πμο εκηζπύμοκ δνάζε κεονμδηαβηβαζηή Ακηαγςκηζηέξ: μοζίεξ πμο ακαζηέιιμοκ δνάζε κεονμδηαβηβαζηή μεηωπιαίος λοβός βαζικά

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ποιους θα ονομάζουμε «ισχυρούς ηλεκτρολύτες»; Τις χημικές ουσίες που όταν διαλύονται στο νερό, ένα μεγάλο ποσοστό των mole

Διαβάστε περισσότερα

Φοζζηυ Πενζαάθθμκ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Αβηνηηθνί Παξάγνληεο. Βηνηηθνί Παξάγνληεο ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Τπμζηδνζηηζημί πανάβμκηεξ

Φοζζηυ Πενζαάθθμκ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Αβηνηηθνί Παξάγνληεο. Βηνηηθνί Παξάγνληεο ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Τπμζηδνζηηζημί πανάβμκηεξ Φοζζηυ Πενζαάθθμκ Αβηνηηθνί Παξάγνληεο Τπμζηδνζηηζημί πανάβμκηεξ θςξ ηθίια κενυ άκειμξ Βηνηηθνί Παξάγνληεο Βζμπμζηζθυηδηα ή Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα Παναβςβμφξ (αοηυηνμθμζ μνβακζζιμί) Θαηακαθςηέξ (εηενυηνμθμζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 7000 έηη ιζηοπίαρ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 7000 έηη ιζηοπίαρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 7000 έηη ιζηοπίαρ Λήψη ηος απσείος ζε ζςμπιεζμένη μοπθή Γημοζιεύθηκε ζηο 5ο ηεύσορ ηος πεπιοδικού "ΔΛΛΗΝΩΝ ΙΣΟΡΙΑ", διμηνιαίαρ εκδόζεωρ ηος πεπιοδικού "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" Διζαγωγή To γήηδια

Διαβάστε περισσότερα

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959 3 Πεπιεσόμενα 1. Εηαιπικό Πποθίλ... 2 2. Σο ππόβλημα με ηιρ ςπάπσοςζερ καηοικίερ ζηην Κύππο... 4 3. Ειζαγυγή... 5 4. Energy Wall System... 5 4.1 Γεκζηή πενζβναθή... 5 4.2 Τεπκζηή πενζβναθή... 6 4.2.1 Μέεμδμξ

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ] 2013-2014

[ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ] 2013-2014 ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ Νεοιεςόμεμα 1.ΝΞΜΘΜΓΜΟ... 2 2.ΔΖΑΗΜΟΙΕΟΕ ΟΓ ΔΖΑΦΜΞΓΟ ΞΜΚΖΗΓΟ ΝΓΞΖΜΔΜΡΟ... 3 ΙΓΟΑΖΩΚΑΟ... 3 ΑΚΑΓΓΚΚΕΟΕ... 4 ΟΕΙΑΚΠΖΗΑ ΝΞΜΟΩΝΑ ΝΜΡ ΟΡΚΓΒΑΘΘΑΚ ΟΠΕΚ ΑΚΑΓΓΚΚΕΟΖΑΗΕ ΔΖΑΗΜΟΙΕΟΕ ΗΑΖ ΑΞΖΠΓΗΠΜΚΖΗΕ :...

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Γραπηής Δργαζίας ΓΔΟ23 3 η Δργαζία Β2Β Marketing-Γιοίκηζη Πωλήζεων ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ. Εήτημα 1. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Υπόδειγμα Γραπηής Δργαζίας ΓΔΟ23 3 η Δργαζία Β2Β Marketing-Γιοίκηζη Πωλήζεων ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ. Εήτημα 1. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Υπόδειγμα Γραπηής Δργαζίας ΓΔΟ23 3 η Δργαζία Β2Β Marketing-Γιοίκηζη Πωλήζεων ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ Εήτημα 1 Δπζθέληε ηαζ ηαημκμιάζηε ιία ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ παναβςβήξ πνμσόκηςκ ή πανμπήξ οπδνεζζώκ. Ακαθενεείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΠΘΜΟ : ΑΞΓΖΘΜΟ ΗΓΞΑΙΖΗΕ ΠΓΚΕ -ΗΓΞΑΙΜΝΜΖΓΖΑ

ΠΖΠΘΜΟ : ΑΞΓΖΘΜΟ ΗΓΞΑΙΖΗΕ ΠΓΚΕ -ΗΓΞΑΙΜΝΜΖΓΖΑ ΓΞΓΑΟΖΑ ΟΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΠΕΟ XHMEIAΟ - Γ ΠΑΛΕ ΠΖΠΘΜΟ : ΑΞΓΖΘΜΟ ΗΓΞΑΙΖΗΕ ΠΓΚΕ -ΗΓΞΑΙΜΝΜΖΓΖΑ Α ΠΞΖΙΕΚΜ 2010 1 ΓΖΟΑΓΩΓΕ Άνγηιμξ Πα θεναμηθά οιηθά βαζίδμκηαη ζημ ανγηιώδεξ πώμα, πμο είκαη θαη ε πνώηε ύιε ηεξ θαηαζθεοήξ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Π.

Διαβάστε περισσότερα

Απορρυπαντικά-Καθαριςτικά

Απορρυπαντικά-Καθαριςτικά Απορρυπαντικά-Καθαριςτικά Τα απξοουπαμτικά είκαη βημμεπακηθά πνμσόκηα πμο ακήθμοκ ζηεκ θαηεγμνία ηςκ θαζανηζηηθώκ μέζςκ,θύνημξ ακηηπνόζςπμξ ηςκ μπμίςκ οπήνλε γηα αηώκεξ ημ ζαπμύκη.γεκηθά είκαη γκςζηά γηα

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-46 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ιοντισµός µιας µοριακής ένωσης ονοµάζεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έηδμζδ ζημζπείςκ απυ αζηζηή ιδ ηενδμζημπζηή εηαζνεία (ΡΑΓΗΟ ΣΑΞΗ) βζα ηδκ πανμπή ζοκδνμιδηζηχκ οπδνεζζχκ ζηα ιέθδ ηδξ.... 7 ΘΔΜΑ: Αβμνέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ Αζήκα: ----------- 1 ε Ρ.ΝΓ. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΜΘΑΞΓΜΟ

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ Αζήκα: ----------- 1 ε Ρ.ΝΓ. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΜΘΑΞΓΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ Αζήκα: ----------- 1 ε Ρ.ΝΓ. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΜΘΑΞΓΜΟ Δ/ΚΟΕ ΔΖΜΖΗ/ΗΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΡΝΜΔ/ΚΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ ΠΙΕΙΑ : ΝΞΜΙΕΘΓΖΩΚ ΠΕΘ. & FAX: 210-7789345 ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ Κμ 69/2013

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ Κμ 69/2013 ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 1ε Ρ.Νε. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154, 115 27 - ΜΘΑΞΓΜΟ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΡΝΜΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ ΠΙΕΙΑ ΝΞΜΙΕΘΓΖΩΚ ΠΕΘΓΦΩΚΜ: 213-2032169 FA: 213 2033668,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΘΓΜΑ. Νεμειιεκηθή Γιώζζα Β Λοθείμο ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙ ΠΑΣΡΑ ΣΑΞΗ Β ΛΤΚΓΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2011-12 ΓΡΓΑΙΑ Β ΣΓΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΘΓΜΑ. Νεμειιεκηθή Γιώζζα Β Λοθείμο ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙ ΠΑΣΡΑ ΣΑΞΗ Β ΛΤΚΓΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2011-12 ΓΡΓΑΙΑ Β ΣΓΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙ ΠΑΣΡΑ ΣΑΞΗ Β ΛΤΚΓΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2011-12 ΓΡΓΑΙΑ Β ΣΓΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Νεμειιεκηθή Γιώζζα Β Λοθείμο ΘΓΜΑ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Μαζεηέξ: Σμήμα Α3 Γπηβιέπςκ Καζεγεηήξ: Γιέκε Κακκά 1 ΓΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΝ ΚΑΠΝΟ ΣΟΤ ΣΗΓΑΡΟΤ, ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ/ΘΔΣΗΚΧΝ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ

ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΝ ΚΑΠΝΟ ΣΟΤ ΣΗΓΑΡΟΤ, ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ/ΘΔΣΗΚΧΝ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΦΘΛΘΠΠΟ ΓΟΤΡΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΓΛΓΣΗ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΓΤΗ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 15.000,00 πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α.

ΣΙΣΛΟ ΜΓΛΓΣΗ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΓΤΗ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 15.000,00 πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Κ Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Η Υ Δ Ρ Ε Τ Η Α Π Ο Χ Ε Σ Ε Τ Η ΚΙΛΚΙ 1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ, 61100 - ΑΦΜ 090133167 ΔOY ΚΙΛΚΙ ΣΗΛ: 23410 29330 FAX: 23410 29320 Email: info@deyak.gr ΣΙΣΛΟ ΜΓΛΓΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ HBVAXPRO 5 ιζηνμβναιιάνζα εκέζζιμ εκαζώνδια Διαόθζμ δπαηίηζδαξ Β (rdna) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Μία δόζδ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

Μηδεμαηηθέξ θαηαζηάζεηξ

Μηδεμαηηθέξ θαηαζηάζεηξ Μηδεμαηηθέξ θαηαζηάζεηξ Μνηζμόξ Ννήλημμ Δηόγθςζε πμο πνμθαιείηαη από αύλεζε ημο όγθμο ημο μεζμθοηηανίμο πώνμο θαη εθδειώκεηαη με άζνμηζε ογνμύ ζημ οπμδόνημ Ναζμθοζημιμγία 1. Δηαθμνά οδνμζηαηηθήξ πίεζεξ

Διαβάστε περισσότερα

8. Ιοντικές ισορροπίες σε υδατικά διαλύματα

8. Ιοντικές ισορροπίες σε υδατικά διαλύματα 8. Ιοντικές ισορροπίες σε υδατικά διαλύματα ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε πώς εφαρμόζονται οι αρχές της χημικής ισορροπίας σε συστήματα που περιλαμβάνουν είτε ομογενείς ισορροπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητασ Ζωήσ Δήμου Λέςβου Ετήςια Έκθεςη Πεπραγμένων 2012

Επιτροπή Ποιότητασ Ζωήσ Δήμου Λέςβου Ετήςια Έκθεςη Πεπραγμένων 2012 ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ Ιοηηιήκε 11-02-2012 ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑ ΒΟΡΓΖΟΤ ΑΖΓΑΖΟΤ ΑΠ:8877 ΔΕΙΟ ΘΓΒΟΤ ΓΡΑΦΓΖΟ ΑΚΣΖΔΕΙΑΡΥΟΤ ΠΓΡIBΑΘΘΟΚΣΟ - ΠΟΖΟΣΕΣΑ ΔΩΕ & ΠΟΘΖΣΖΗΕ ΠΡΟΣΑΖΑ ΓΠΖΣΡΟΠΕ ΠΟΖΟΣΕΣΑ ΔΩΕ Ανηζ.Απμθ 02/2013 ΑΠΟΠΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο

Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο Επιμέλεια: Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 13 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 14 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 2010

ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 2010 ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 2010 κξιμξηικό ζύζηημα ξικξλξγικήπ διαςείοιζηπ & ξικξλξγικξύ ελέγςξρ EMAS 5η Έκδξζη / 05.09.2011 ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ: 1. ΓΙΑΓΩΓΗ... 4 2. ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΓΝΙΚΟΤ ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ... 5 3. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 1 Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο... Θέμα 1 ο... 1.1. Να συμπληρωθούν τα κενά... Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

«MIG REAL ESTATE ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ»

«MIG REAL ESTATE ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ» «MIG REAL ESTATE ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ 2.500.000 ΛΔΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÅÍ-ÔÁÎÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÅÍ-ÔÁÎÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΠΑΣΡΩΚ ΥΟΘΕ ΓΠΖΣΕΙΩΚ ΤΓΓΖΑ ΣΙΕΙΑ ΖΑΣΡΖΗΕ

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΠΑΣΡΩΚ ΥΟΘΕ ΓΠΖΣΕΙΩΚ ΤΓΓΖΑ ΣΙΕΙΑ ΖΑΣΡΖΗΕ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΠΑΣΡΩΚ ΥΟΘΕ ΓΠΖΣΕΙΩΚ ΤΓΓΖΑ ΣΙΕΙΑ ΖΑΣΡΖΗΕ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΑΣΟΜΗΑ-ΗΣΟΛΟΓΗΑ-ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΔΣΡΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΛΔΝΖ «Η επίδραζη ηοσ οσραιμικού ορού ζηο ζύζηημα μεηαλλοπρωηεϊναζών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ Α/Α Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ ΦΔ ΓΜ ΣΟ - 11 Γεκζηή ηαζ Ακυνβακδ Υδιεία Τ ΜΓΤ 4 3 7 15

Διαβάστε περισσότερα

1.Θερμοχημεία. Η έννοια της ενθαλπίας

1.Θερμοχημεία. Η έννοια της ενθαλπίας 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-Χ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ 1.Θερμοχημεία Η έννοια της ενθαλπίας 1.Δίνεται το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2.Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την πραγματοποίηση της αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Γομή Μςφκού κςηηάπος. Μςφκή ζςζηολή

Γομή Μςφκού κςηηάπος. Μςφκή ζςζηολή Γομή Μςφκού κςηηάπος Μςφκή ζςζηολή ΑΡΗΓΖΘΕΙΑ: ΑΡΗΟΠΘΑΙΑ πιαζμαηηθή μεμβνάκε Γιοθμγόκμ,μομζθαηνίκε,Η +,Ιg 2+, ελςηενηθό πενίβιεμα: θςζθμνηθή θνεαηίκε, μηημπόκδνηα ζηηβάδα πμιοζαθπανηηώκ θςζθμνηθά άιαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta

Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta ίγμονα ζα δηενςηάζηε γηα ηεκ επηιμγή ημο ζέμαημξ μαξ. Τνείξ ιέλεηξ θιεηδηά! Πςξ ζοζπεηίδμκηαη; Ακ ζεςνήζμομε ημκ μνγακηζμυ μαξ ςξ

Διαβάστε περισσότερα

Γζκηθή πμιή Δεμόζηαξ Τγείαξ ΜΠ:Eθενμμζμέκε Δεμόζηα Τγεία

Γζκηθή πμιή Δεμόζηαξ Τγείαξ ΜΠ:Eθενμμζμέκε Δεμόζηα Τγεία Γζκηθή πμιή Δεμόζηαξ Τγείαξ ΜΠ:Eθενμμζμέκε Δεμόζηα Τγεία Γπαγγειμαηηθή Τγεία Ομαδηθή ενγαζία ηςκ μεηαπηοπηαθώκ θμηηεηώκ: Βαζηιείμο Νίθμξ Καιμθαηνηκόξ Σάββαξ Κμνθίδε Γηνήκε Νμμηθμύ Σηέιια-Γηνήκε Πίηζα Γιέκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ EU Kids Online

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ HI Δ H Δ I υ=- = = 2 Δt Δt Δt

1 Δ HI Δ H Δ I υ=- = = 2 Δt Δt Δt Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών Ταχυ τητα αντι δρασης - Ορισμο ς ι ονομάζεται μέση ταχύτητα Γενικά ορίζεται μέση ταχύτητα υ μιας χημικής αντίδρασης της μορφής: αα + ββ γγ + δδ : καθένα από τα πηλίκα: 1 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν.

Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν. Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν. Από ηελ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΡΟΙΜΟ & ΨΤΞΗ ΔΑΠΕΔΟΤ ΑΕΡΙΜΟ ΜΕ ΑΝΑΚΣΗΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Θέπμανζη - Ψύξη Δαπέδος & Αεπιζμόρ με ανάκηηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΚΑΗ ΟΗ ΤΓΥΡΟΝΔ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΚΑΗ ΟΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΚΑΗ ΟΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΑΠΟΦΔΗ Σ. ΜΏΚΡΟΓΕΏΝΝΔ Σνκέαο Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο ΑΠΘ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηδκ πανμφζα ενβαζία βίκεηαζ επζθεηηζηή ακαθμνά ζηα «Μεηεςνμθμβζηά» ημο Ώνζζημηέθδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Γενικό μοριακό τύπο C v H 2v (v 2) έχουν : α. όλοι οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες β. τα αλκάνια γ. τα αλκένια δ. τα αλκίνια 2. Η οργανική ένωση CH 3 - CH - CH 3

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 10.1. Ερώτηση: Τι ονομάζουμε χημικό δεσμό; Ο χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή άλλες δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΓΘΜΝΕ ΗΑΙΝΑΗΕ-ΒΜΡΓΖΜΡΗΘΕ ΗΑΘΕΓΕΠΞΖΑ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΕΟ ΓΘΩΟΟΜΘΜΓΖΑΟ ΠΙΕΙΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΔΕΙΜΗΞΖΠΓΖΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΞΑΗΕΟ ΡΝΜΙΚΕΙΑ

ΝΕΚΓΘΜΝΕ ΗΑΙΝΑΗΕ-ΒΜΡΓΖΜΡΗΘΕ ΗΑΘΕΓΕΠΞΖΑ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΕΟ ΓΘΩΟΟΜΘΜΓΖΑΟ ΠΙΕΙΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΔΕΙΜΗΞΖΠΓΖΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΞΑΗΕΟ ΡΝΜΙΚΕΙΑ ΝΕΚΓΘΜΝΕ ΗΑΙΝΑΗΕ-ΒΜΡΓΖΜΡΗΘΕ ΗΑΘΕΓΕΠΞΖΑ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΕΟ ΓΘΩΟΟΜΘΜΓΖΑΟ ΠΙΕΙΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΔΕΙΜΗΞΖΠΓΖΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΞΑΗΕΟ ΡΝΜΙΚΕΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ, ΔΞΑΟΕΟ ΗΑΖ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΩΚ ΓΞΓΑΟΖΩΚ ΗΜΙΜΠΕΚΕ 2014 1 ΝΖΚΑΗΑΟ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΩΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει ένα συζυγιακό σύστημα οξέος-βάσης, ισχύει η σχέση:

Σε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει ένα συζυγιακό σύστημα οξέος-βάσης, ισχύει η σχέση: .5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

W el = q k φ (2.1) W el = z k e 0 N A φn k = z k F φn k (2.2) dg p,t = µ k dn k δw (2.3)

W el = q k φ (2.1) W el = z k e 0 N A φn k = z k F φn k (2.2) dg p,t = µ k dn k δw (2.3) Κεφάλαιο 2 Το ηλεκτρολυτικό διάλυμα στην ισορροπία 2.1 Το ηλεκτροχημικό δυναμικό Το ηλεκτροχημικό δυναμικό είναι μία απαραίτητη έννοια για την κατανόηση των ιδιοτήτων των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πναθηηθά 46εs Σοκεδνίαξ Γπηηνμπήξ Κμηκςκηθήξ Πνυκμηαξ εμενμμεκίαξ 6 Ιμοιίμο 2011

Πναθηηθά 46εs Σοκεδνίαξ Γπηηνμπήξ Κμηκςκηθήξ Πνυκμηαξ εμενμμεκίαξ 6 Ιμοιίμο 2011 Πναθηηθά 46εs Σοκεδνίαξ Γπηηνμπήξ Κμηκςκηθήξ Πνυκμηαξ εμενμμεκίαξ 6 Ιμοιίμο 2011 Πανυκηεξ: Eφε Τζμιάθε Πένζα Παπαηςάκκμο Ακδνέαξ Κανεθιάξ Μηπάιεξ Κιμγενυπμοιμξ Λυιιμξ Γηςνγαιιέηημξ Αδάμμξ Κυμπμξ Παηήν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ)

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) http://ekfe.chi.sch.gr 7 η - 8 η Συνάντηση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου. Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα

Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου. Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα σχολικό έτος 2010-2011 1 Η Νάλμξ είθαε έθα θγζί ζηκ ζέθηλκ ηπθ Κνζηάδπθ, με πκηηέμ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Χημείας Λυκείου (Α, Β, Γ)

Βασικές γνώσεις Χημείας Λυκείου (Α, Β, Γ) Βασικές γνώσεις Χημείας Λυκείου (Α, Β, Γ) Διαλύματα Εκφράσεις περιεκτικότητας α λ% w/v: Σε 100 ml Διαλύματος περιέχονται λ g διαλυμένης ουσίας β λ% w/w: Σε 100 g Διαλύματος περιέχονται λ g διαλυμένης ουσίας

Διαβάστε περισσότερα