ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η Μνλάδα Απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ιεηηνπξγεί λόκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η Μνλάδα Απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ιεηηνπξγεί λόκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 12/04/2013 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΔΡΑ: Άνηερζεν 6 και Μωραΐηη 90, Αθήνα ηει.: , Fax: Website : ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Προς: σνηάκηες Ασηοδιοίκηζης σνηάκηες Περιβάλλονηος Η Μνλάδα Απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ιεηηνπξγεί λόκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο Με αθορκή ηελ αλαθορά ηοσ Περηθερεηαθού Σσκβούιοσ θ. Νίθοσ Γαιαλού γηα ηελ κολάδα αποηέθρωζες ο Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο θαη Πξόεδξνο ηνπ ΕΔΝΑ θ. Γηάλλεο γνπξόο έθαλε ηελ αθόιοσζε δήιωζε: «Έρνπκε ζε όινπο ηνπο ηόλνπο αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Σα πξνβιήκαηα απηά δελ γελλήζεθαλ ζήκεξα αιιά εδώ θαη δεθαεηίεο. Δπζηπρώο ζηελ εηιηθξηλή πξόζθιεζε πνπ απεπζύλακε πξνο όιεο ηηο δπλάκεηο λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε θάπνηνη απαληνύλ επηιέγνληαο λα παξακέλνπλ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ζηξεβιώλνπλ ηελ αιήζεηα γηα ηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη. Η αλαθνξά ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνύινπ θ. Νίθνπ Γαιαλνύ πξνο ηελ Εηζαγγειέα Πεξηβάιινληνο γηα ηε κνλάδα απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα. Σν ζέκα ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ζηηο 5/3/2013 όπνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ αλαιπηηθά θαη πιήξε ζηνηρεία. Παξαπέκπνπκε ζην Δειηίν Σύπνπ πνπ εθδόζεθε ζηηο 7/3/2013. Ο θ. Γαιαλόο επαλέξρεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ, επηδηώθνληαο πξνθαλώο λα θαηαζθεπάζεη εληππώζεηο, απνζησπώληαο ηελ αιήζεηα πνπ ήδε γλσξίδεη θαη δεηώληαο θαηεπείγνπζα επηδεκηνινγηθή έξεπλα Επαλαιακβάλνπκε όηη ε κνλάδα απνηέθξσζεο δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο από ην ΤΠΕΚΑ. Ο θ. Γαιαλόο αλαθέξεηαη ζε ξύπνπο από νπξάλην. Είλαη γλσζηό πσο ηέηνην ζέκα νύηε σο ππνςία δελ πθίζηαηαη. Πξνθαλώο εθ παξαδξνκήο ην ιέεη θαη ελλνεί ην θνπξάλην! Σέινο, δεηά θαηεπείγνπζα επηδεκηνινγηθή έξεπλα, πνπ επίζεο είλαη ζρήκα νμύκσξν, αθνύ όπσο είλαη γλσζηό νη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο δηεμάγνληαη ζε βάζνο ρξόλνπ. Ειπίδνπκε ηα ιάζε απηά λα νθείινληαη ζε άγλνηα». *Επηζσλάπηεηαη ηο από 7/3/2013 δειηίο ηύποσ κεηά ηε ζσδήηεζε ηοσ ζέκαηος ζηο Περηθερεηαθό Σσκβούιηο Αηηηθής

2 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΘΖ Γξαθείν Σύπνπ Πξνο ηνπο πληάθηεο Απηνδηνίθεζεο Πέκπηε 7 Καξηίνπ 2013 ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Αηηηθήο: πδήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξωηήξα Λνζνθνκεηαθώλ Απνβιήηωλ ζην ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ Άλω Ιηνζίωλ Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, Γηάλλεο γνπξόο: Ο ΔΓΛΑ ιεηηνπξγεί ηε κόλε πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο επηθίλδπλωλ ηαηξηθώλ απνβιήηωλ ζηελ Διιάδα πκβάιακε ζηε ζπκκόξθωζε ηεο ρώξαο καο ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη δώζακε ζπλνιηθή ιύζε ζην πξόβιεκα Σα 9 εθαηνκκύξηα Δπξώ ζπζζωξεπκέλα ρξέε ηωλ δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ λνζνθνκείωλ απεηινύλ ηε βηωζηκόηεηα ηνπ Απνηεθξωηήξα Ζ πγεία, όπωο θαη ε ξύπαλζε, δελ γλωξίδνπλ ζύλνξα. Σν ζέκα ηωλ επηθίλδπλωλ ηαηξηθώλ απνβιήηωλ δελ είλαη ηνπηθό Οη θαηαγγειίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξωηήξα δελ επζηαζνύλ

3 Τπάξρεη ζαθήο Πεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία θαη απηήλ εθαξκόδνπκε Ζ ύκβαζε κε ηελ Θνηλνπξαμία πνπ ιεηηνπξγεί ηνλ Απνηεθξωηήξα έρεη ειεγρζεί από ην Διεγθηηθό πλέδξην Ο ΔΓΛΑ αληηκεηωπίδεη όιεο ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν, ηεξώληαο πάληα ζην αθέξαην ηε λνκηκόηεηα Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξωηήξα λνζνθνκεηαθώλ απνβιήηωλ ζην ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ Άλω Ιηνζίωλ απνηέιεζε ζέκα εθηελνύο ζπδήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθαηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο παξάηαμεο «Γηάλλεο Γεκαξάο - Άξκα Πνιηηώλ». Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, Γηάλλεο γνπξόο, ζηελ αλαιπηηθή ηνπ εηζήγεζε απάληεζε ζε όια ηα εξωηήκαηα πνπ έζεζε ε παξάηαμε «Γηάλλεο Γεκαξάο - Άξκα Πνιηηώλ» ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξωηήξα, επηζεκαίλνληαο, κεηαμύ άιιωλ: «Σν ζέκα ηωλ επηθίλδπλωλ ηαηξηθώλ απνβιήηωλ δελ κπνξεί λα αληηκεηωπίδεηαη ωο ζέκα ηνπηθό. Δίλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά όρη κόλν ηελ Αηηηθή, αιιά νιόθιεξε ηε ρώξα. Ζ πγεία, όπωο θαη ε ξύπαλζε, δελ γλωξίδνπλ ζύλνξα. Ο ΔΓΛΑ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ηε κόλε πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ ζπλόινπ ηωλ Δπηθίλδπλωλ Ηαηξηθώλ Απνβιήηωλ ζηελ Διιάδα ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο. Ζ ζύγρξνλε απηή Κνλάδα είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε ιύζε γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ επηθίλδπλωλ ηαηξηθώλ απνβιήηωλ, κε απόιπην ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ. Κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξωηήξα ν ΔΓΛΑ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε ζπκκόξθωζε ηεο ρώξαο καο ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. Παξάιιεια, έδωζε ζπλνιηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηωλ Δπηθίλδπλωλ Ηαηξηθώλ Απνβιήηωλ ηεο Αηηηθήο θαη ζηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ απαξραηωκέλωλ θιηβάλωλ ηωλ πγεηνλνκηθώλ κνλάδωλ, νη νπνίνη απνηεινύζαλ ζνβαξή απεηιή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ηωλ θαηνίθωλ ηεο πξωηεύνπζαο. Δπνκέλωο, ε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξωηήξα απνηειεί ζαθή βειηίωζε. Ο κεγάινο θίλδπλνο όκωο ειινρεύεη αιινύ, αθνύ νξηζκέλεο θνξέο αλεύζπλνη αξκόδηνη βαθηίδνπλ ηα ηνμηθά απόβιεηα ζε κνιπζκαηηθά.

4 Δπίζεο, κεγάιν ζέκα είλαη θαη ε δηαρείξηζε ηωλ επηθίλδπλωλ βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ πνπ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα θαη δηαζθνξπηζκέλα ζε ρηιηάδεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο. Πξνβιήκαηα ππάξρνπλ. Απηά όκωο ζε θακία πεξίπηωζε δελ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη πξέπεη λα θιείζνπκε ηε κνλάδα ηνπ Απνηεθξωηήξα θαη λα δηαιύζνπκε θάηη πνπ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά». ην αξρείν πνπ επηζπλάπηεηαη ζα βξείηε ηελ αλαιπηηθή Δηζήγεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο γηα ηνλ Απνηεθξωηήξα Λνζνθνκεηαθώλ Απνβιήηωλ ζην ΥΤΣΑ Άλω Ιηνζίωλ. Σηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν εθπξόζωπνο ηεο παξάηαμεο «Άξκα Πνιηηώλ», θ. Λ. Γαιαλόο, ν νπνίνο πξόηεηλε ηελ εθπόλεζε επηδεκηνινγηθήο κειέηεο ζηελ πεξηνρή πνπ ιεηηνπξγεί ν Απνηεθξωηήξαο, ην θόζηνο ηεο νπνίαο ζα θαιπθζεί από πόξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη δήηεζε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηωλ ηνμηθώλ απνβιήηωλ. Επίζεο, ηόληζε ηελ αλάγθε κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ κεραληζκνύ εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζύκθωλα πάληα κε ηα επξωπαϊθά πξόηππα. Ο θ. Ηππ. Θνθθηλόπνπινο, εθπξνζωπώληαο ηε «Ιαϊθή πζπείξωζε Αηηηθήο» επεζήκαλε όηη ε δωή ηνπ Απνηεθξωηήξα ηειεηώλεη ζε δπν ρξόληα θαη ζα πξέπεη έγθαηξα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο λένπ ρώξνπ. Ζ θα Δξκ. Θππξηαλίδνπ από ηελ «Αηηηθή πλεξγαζία Όρη ζην Κλεκόλην» θαηέζεζε ζηα πξαθηηθά Οινθιεξωκέλε Πξόηαζε ηεο παξάηαμήο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ, ελώ έζεζε ζέκα αλαζεώξεζεο ηνπ ΠΕΣΔΑ θαη δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεωλ δηαπεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ. Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αηηηθή Οηθνινγηθή Απάληεζε», θ. Θ. Γηάθνο ππνζηήξημε όηη δελ έρεη ηεξεζεί ν Εζληθόο Σρεδηαζκόο, ελώ ηόληζε όηη ε αξρηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε γηα ηνλ Απνηεθξωηήξα έρεη εθπνλεζεί πξηλ από 16 ρξόληα θαη άξα είλαη μεπεξαζκέλνο. Σην ίδην πιαίζην, θηλήζεθε θαη ν θ. Γ. Βαξειάο από ηελ «Αηηηθή Γε», ν νπνίνο αλαγλώξηζε όηη έρνπλ γίλεη βειηηώζεηο ζηε δηαρείξηζε ηωλ λνζνθνκεηαθώλ απνβιήηωλ, αιιά ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ λέεο ηερλνινγίεο θαη λα δξνκνινγεζεί

5 έγθαηξα ζρεηηθή ξύζκηζε, βάζεη ηωλ ζύγρξνλωλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλωλ, ελώ αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο δηαξθώλ ειέγρωλ. Τέινο, ν Γξ. Εαθεηξόπνπινο ηεο παξάηαμεο «Αηηηθή Λέα Πξννπηηθή» επεζήκαλε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ξόινπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κέζα ζηνλ ΕΔΣΝΑ θαη πξόηεηλε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλήο ζπλάληεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Σπκβνύιωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Σύλδεζκν, από θνηλνύ κε όιεο ηηο παξαηάμεηο θαη ηηο ππεξεζίεο, γηα ηελ εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεωλ θαη εθπόλεζεο πξνηάζεωλ ζρεηηθά ηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε ηωλ ηαηξηθώλ απνβιήηωλ, κε παξάιιειε ππνζηήξημε νκάδαο ηερλνθξαηώλ. Επίζεο, αλέδεημε ηελ ηεξάζηηα επζύλε πνπ έρνπλ ηόζν νη Δήκνη, όζν θαη ηα λνζνθνκεία, ελώ ηόληζε ηελ αλάγθε ηζρπξνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηωλ ειέγρωλ. ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Τει.: , 807, , Fax: Ε-mail:

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα