ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2. ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παν. & Αγλαΐας Κυριακού παράγει Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) και Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ). Τα απόβλητα αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικούς περιέκτες και αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους αποθήκευσης μέχρι την αποκομιδή τους. Εύφλεκτα απόβλητα δεν δίδονται προς αποτέφρωση. Το Νοσοκομείο μας δεν παράγει ραδιενεργά απόβλητα. 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει και θα ζυγίζει επί τόπου στο Νοσοκομείο με ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό αυτοκίνητο τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα και θα τα μεταφέρει σε ειδικό κλίβανο για αποτέφρωση. Το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να είναι κλειστό, στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης 8 ο C, να μη φέρει μηχανισμό συμπίεσης, να φέρει κατάλληλη σήμανση με το διεθνές σήμα κινδύνου, να επιτρέπει ασφαλή μεταφορά, να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. Η αποκομιδή από τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου θα γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές εβδομαδιαίως με πρόγραμμα που θα καθοριστεί από το Νοσοκομείο και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις (4) ημέρες από την τελευταία αποκομιδή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση της μεταφοράς και αποτέφρωσης των μολυσματικών αποβλήτων, ήτοι των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ αριθμ /1537/2012, που παράγει το Νοσοκομείο και οι αποκεντρωμένες μονάδες του: 1. Κεντρικό Νοσοκομείο Θηβών και Λεβαδείας, Αθήνα 2. Παράρτημα Λεωφ. Μεσογείων 24, Αθήνα 1

2 3. Παράρτημα Λεωφ. Συγγρού 290, Καλλιθέα Η αποκομιδή από το Παράρτημα Λεωφ. Συγγρού 290, είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει προσωπικό για την φόρτωση του εκάστοτε φορτίου που το Νοσοκομείο θα παραδίδει από συγκεκριμένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, άμεσα προσπελάσιμους. Ρητά συμφωνείται ότι το Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παραδίδει ακόμη και σε μικρές ποσότητες ραδιενεργά ή αμιγώς τοξικά απόβλητα. Το Νοσοκομείο με δικά του μέσα και προσωπικό θα συλλέγει και θα συσκευάζει ως περιγράφεται παρακάτω τα μολυσματικά του απόβλητα και θα τα αποθηκεύει προσωρινά στον ψυκτικό θάλαμο. Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να πληρεί τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 1.2 Συσκευασία ΕΑΥΜ του παραρτήματος της Κ.Υ.Α υπ αριθμ /1537/2012. Τα απόβλητα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία κατάλληλα κατά UN τύπου HOSPITAL BOX (των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση - στερεά διαγώνιος του κυτίου - δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75 cm). Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων τα μολυσματικά απορρίμματα είναι συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα, από συνθετικό υλικό, πλην PVC, χρώματος ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Σε περίπτωση που έχουν διατρηθεί οι προαναφερθείσες σακούλες ή το χαρτοκυτίο έχει βραχεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα απόβλητα επανασυσκευάζονται σε πλαστική σακούλα, ώστε το χαρτοκυτίο να είναι στεγνό κατά την παράδοσή του και να μπορεί να παραληφθεί με ασφάλεια από τον ανάδοχο και να οδηγηθεί στον αποτεφρωτήρα. Τα Hospital box φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και αναγράφουν ημερομηνία και θέση παραγωγής των αποβλήτων. Τα υγρά μολυσματικά και τα αιχμηρά αντικείμενα συλλέγονται σε άκαμπτους και αδιάτρητους πλαστικούς, πλην PVC, κατάλληλους περιέκτες κόκκινου ή κίτρινου χρώματος, που φέρουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου, και χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλητα». Στη συνέχεια τοποθετούνται στα χαρτοκυτία τύπου Hospital box. Ο ανάδοχος θα τηρεί τους όρους του Κεφαλαίου 2 Μεταφορά ΕΑΥΜ του παραρτήματος της Κ.Υ.Α υπ αριθμ /1537/2012, καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006: 2

3 Κάθε προς διάθεση φορτίο θα συνοδεύεται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης προβλεπόμενο από την Κ.Υ.Α υπ αριθμ /1537/2012. Το παραπάνω θα υπογράφεται από εντεταλμένους υπαλλήλους του νοσοκομείου. Το όχημα που εκτελεί τη μεταφορά να είναι κατάλληλο εφοδιασμένο με πιστοποιητικό έγκρισης ADR. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει το βάρος του εκάστοτε φορτίου αποβλήτων στη δική του επί του φορτηγού ζυγαριά και βάσει αυτού του ζυγολογίου θα τιμολογεί. Ο ανάδοχος θα διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζει την αποκομιδή και αποτέφρωση των μολυσματικών αποβλήτων του Νοσοκομείου καθ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου. Σε περίπτωση βλάβης, σε τακτική ή έκτακτη συντήρηση του αποτεφρωτήρα ή άλλου σημαντικού εξοπλισμού του αναδόχου, αυτός θα ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο και θα προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες στον αποτεφρωτήρα κατά το, τεχνικά εφικτό, συντομότερο δυνατόν. Θα συνεχίσει όμως να παραλαμβάνει τα απόβλητα σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτης συντήρησης του αποτεφρωτήρα και θα τα αποθηκεύει σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις εκτός του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα τιμολογεί το Νοσοκομείο, μηνιαίως με βάση το βάρος των αποβλήτων όπως θα προκύπτει από τα πιστοποιητικά ζύγισης (Έντυπα Αναγνώρισης). Για υποβολή προσφοράς από τα μέχρι τώρα στοιχεία το Νοσοκομείο παράγει : ΕΑΑΜ. περίπου έως kg ετησίως 1. 2 ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΕΑ) Το Νοσοκομείο παράγει τοξικά απόβλητα που περιλαμβάνουν: διαλύματα φορμόλης, ξυλόλης, DAB που χρησιμοποιούνται κυρίως στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ληγμένα φάρμακα και απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο. Τα υλικά αυτά αφού συσκευαστούν, θα τα παραλαμβάνει ο ανάδοχος, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει στην συνέχεια αποδεικτικά στοιχεία της τελικής διάθεσής τους σε κατάλληλα διαπιστωμένα και αδειοδοτημένα κέντρα διαχείρισης τοξικών ουσιών του εξωτερικού ή του εσωτερικού. 3

4 Γενικοί Όροι Σχετική Νομοθεσία i. ΚΥΑ /1537/2012 (ΦΕΚ τ. Β 1537/8.5.12) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» ii. Εγκύκλιος 29960/3800/15/6/2012 «Ενδεικτικές Κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» iii. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ τ.α 160/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02. iv. ΚΥΑ Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ τ.β 383/ ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(β604). v. ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ τ. Β 791/ ) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18 ης Μαρτίου 1991» vi. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. vii. Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ τ. Α 58/ ) «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους» viii. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) ix. ΦΕΚ 948/Β/ «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων" Σύμφωνα με τα ανωτέρω (i) & (ii), το Νοσοκομείο παράγει Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), ο δε ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την αποκομιδή και την τελική διάθεσή τους. Η τιμολόγηση του έργου θα γίνεται βάση του βάρους των ΑΕΑ. Τα κυριότερα είδη ΑΕΑ στερεά και υγρά είναι τα εξής : 1. Ληγμένα φαρμακευτικά σκευάσματα (κωδικός ΕΚΑ *, *, *, *, *, *, *) 2. Αντιδραστήρια Χημικές Ουσίες όπως ξυλόλη, φορμόλη κ.α. (κωδικός ΕΚΑ *, *) 4

5 3. Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο (κωδικός ΕΚΑ *, *) Εκτιμώμενη συνολική ποσότητα ΑΕΑ κατ έτος kg. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα (i), (iv) & (ix) ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, να δύναται να εκτελέσει διασυνοριακή μεταφορά αυτών καθώς και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φορέων Επικινδύνων Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση με μονάδα επεξεργασίας τελικής διάθεσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (που θα κατέχει τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις) και την οποία θα γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τη μέθοδο διαχείρισης των υπολειμμάτων (π.χ. ενταφιασμός τέφρας σε ΧΥΤΕΑ). Εναλλακτικά για κάποιο συγκεκριμένο ή για το σύνολο των ΑΕΑ ο Ανάδοχος μπορεί να υποδείξει διαφορετική μέθοδο επεξεργασίας, τελικής διάθεσης ή αξιοποίησης εφόσον εγκρίνεται από την κείμενη Νομοθεσία και υποστηρίζεται από σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε άλλη μέθοδος τελικής διάθεσης εκτός της καύσης θα πρέπει να εγκριθεί από το Νοσοκομείο. Μετά την τελική διάθεση των ΑΕΑ ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει άμεσα στο Νοσοκομείο σχετική βεβαίωση της μονάδας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στο Νοσοκομείο τα κατάλληλα μέσα συλλογής των ΑΕΑ (περιέκτες) ανάλογα με το είδος τους (στερεά, υγρά κλπ). Τα μέσα συλλογής θα πρέπει να είναι κατάλληλα κατά UN, κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις, το δε υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι συμβατό με τα AEA που θα συλλέγονται και μεταφέρονται. Θα πρέπει να φέρουν προειδοποιητική σήμανση με το διεθνές σύμβολο του τοξικού κινδύνου. Κατά την αποτέφρωσή τους θα πρέπει να μη παράγουν επικίνδυνα αέρια. Για υγρά απόβλητα προτιμούνται περιέκτες 30lt κατασκευασμένοι από πλαστικό Το κόστος των μέσων συλλογής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. Ο Ανάδοχος εάν διαθέτει χώρο προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων ή Σταθμό Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΣΜΕΑ) για Επικίνδυνα Απόβλητα εν αναμονή μεταφοράς για τελική διάθεση οφείλει να προσκομίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις 5

6 ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά (iii), (iv). Ο δε χώρος θα πρέπει να πληρεί τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία, ειδικά τα οριζόμενα στο παράρτημα της ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ τ. Β 791/ ) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το (i) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18 ης Μαρτίου 1991», κεφ. 2 Αποθήκευση Ε.Α., κεφ. 3 Μεταφόρτωση Ε.Α.((iv) σχετικό). Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς η διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση που τα AEA δεν μεταφέρονται άμεσα για τελική διάθεση. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί την Αρχή της Εγγύτητας. Συγκεκριμένα μετά την παραλαβή των AEA οφείλει να τα διαμετακομίσει στην πλησιέστερη στο Νοσοκομείο μονάδα τελικής διάθεσης ή εφ όσον πρόκειται για μονάδα της αλλοδαπής και απαιτείται διασυνοριακή μεταφορά θα χρησιμοποιηθεί ο πλησιέστερος λιμένας, δηλαδή ο λιμένας Πειραιώς (εάν η μεταφορά γίνει δια θαλάσσης). Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος λιμένας εκτός του Πειραιά ή να γίνει διασυνοριακή μεταφορά δια ξηράς τηρούμενης σε κάθε περίπτωση της κείμενης Νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Νοσοκομείο το τρόπο μεταφοράς σε περίπτωση που απαιτηθεί διαφοροποίηση της διαδικασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η συλλογή των ΑΕΑ θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης (γραπτής ή προφορικής) από τους Υ.Δ.Ι.Α. από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΑ ή οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδειχθεί από τους Υ.Δ.Ι.Α. Ταυτόχρονα με τη συλλογή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κενούς περιέκτες συλλογής ΕΙΑ-ΤΧ. (σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω). Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει κενούς περιέκτες εφ όσον απαιτηθούν από το Νοσοκομείο κατόπιν ειδοποίησης από τους Υ.Δ.Ι.Α. εκτός της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας. Λόγω του όγκου των παραγόμενων ΑΕΑ δεν δύναται να προσδιοριστεί τακτικός χρόνος παράδοσης αυτών στον Ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση που θα λάβει από τους Υ.Δ.Ι.Α. Κατά την παράδοση των ΑΕΑ αυτά θα ζυγίζονται παρουσία Υ.Δ.Ι.Α. και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο (έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων) το οποίο θα προσκομίζει ο Ανάδοχος. 6

7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις εκ του Νόμου απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων όπως σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων απαιτούμενων εγγράφων και αδειών, ενημέρωση αρμοδίων υπηρεσιών κλπ. Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ανωτέρω διαδικασία. Ανάλογα με το τρόπο μεταφοράς των ΑΕΑ ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ADR (Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων), IMDG code (Διεθνή Ναυτιλιακό κώδικα επικινδύνων ειδών), RID (Κανονισμοί σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων ειδών), ICAO (Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας). Ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΑΕΑ, για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο (iv) σχετικό, ο Ανάδοχος απαιτείται: α. Να διαθέτει σύμβουλο ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο τμήμα της ADR β. Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών. γ. Να εξασφαλίζει ότι το όχημα που εκτελεί την μεταφορά είναι κατάλληλο και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, όπου απαιτείται. δ. Να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο). ε. Να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος) Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. όταν μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς και μέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ακολουθείται το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιμέρους τμήματα της μεταφοράς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας για την προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του εργασιακού περιβάλλοντος. Για μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων εντός της χώρας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν την πραγματοποίηση τους τις Διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ. των οικείων περιφερειών για την πρόθεση να μεταφέρει τα απόβλητα από και προς αυτές, αποστέλλοντας το αντίστοιχο έντυπο αναγνώρισης κατάλληλα συμπληρωμένο. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής και μεταφοράς συμβεί κάποιο ατύχημα ο Ανάδοχος υποχρεούται: 7

8 α. Να ενεργήσει σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχημα που εκτελεί μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων. β. Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός (12) δώδεκα ωρών προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το ατύχημα. Για την πραγματοποίηση διασυνοριακής εξαγωγής επικινδύνων αποβλήτων (δηλ. αποβλήτων που παράγονται στην Ελλάδα και προορίζονται για αξιοποίηση, επεξεργασία ή ασφαλή τελική διάθεση εκτός της χώρας), ο Ανάδοχος θα πρέπει: α. Να συμπληρώνει το αντίστοιχο έγγραφο παρακολούθησης και να το αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και στις λοιπές αρμόδιες αρχές (προορισμού, αποστολής και διαμετακόμισης, αναλόγως) τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη μεταφορά. β. Να αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας ότι ενημερώθηκε έγκαιρα από τον ενδιαφερόμενο για την πρόθεση πραγματοποίησης της προγραμματισμένης διασυνοριακής μεταφοράς. γ. Να κοινοποιεί το παραπάνω συμπληρωμένο έγγραφο παρακολούθησης στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη Δ/νση Τροχαίας, στην Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και στη Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (iv) σχετικό. Για την πραγματοποίηση διαμετακόμισης επικινδύνων αποβλήτων (δηλ. αποβλήτων που οδηγούνται στους τελικούς αποδέκτες τους μέσω του εθνικού χώρου) ο Ανάδοχος θα πρέπει: α. Να αποστείλει στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. μαζί με το συμπληρωμένο έγγραφο κοινοποίησης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. β. Για την πραγματοποίηση της διαμετακόμισης απαιτείται η έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και τις λοιπές αρμόδιες αρχές (αποστολής, προορισμού και τυχόν λοιπές αρχές διαμετακόμισης) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον κανονισμό. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελεί τακτικές διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία έχουν τα ίδια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και μεταφέρονται στον ίδιο αποδέκτη ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο, ακολουθείται η διαδικασία γενικής κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΟΚ) 259/93. Στο πλαίσιο της διαδικασίας γενικής κοινοποίησης, με το ίδιο έγγραφο κοινοποίησης καλύπτονται πολλές μεταφορές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. 8

9 Στην εν λόγω διαδικασία, μετά τη χορήγηση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. της άδειας εξαγωγής επικινδύνων αποβλήτων ή της έγγραφης συναίνεσης για την διαμετακόμιση επικινδύνων αποβλήτων συμπληρώνεται κατάλληλα και αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο το έγγραφο παρακολούθησης για κάθε εξαγωγή ή διαμετακόμιση επικινδύνων αποβλήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ((iv) σχετικό). Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί μητρώο και να διαβιβάζει ετήσια έκθεση προς την αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα (iii) & (iv) σχετικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στο Νοσοκομείο όλα τα απαιτούμενα επίσημα πιστοποιητικά επεξεργασίας, τελικής διάθεσης για κάθε αποκρινόμενη ποσότητα, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσης και ορίζεται στο άρθρο 11 3.β του (iii) σχετικού. Για υποβολή προσφοράς για άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) από τα μέχρι τώρα στοιχεία το Νοσοκομείο παράγει : Υγρά Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου περίπου kg ετησίως Φάρμακα, κλπ. περίπου 500 kg ετησίως F:\ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\ΠΠΥΥ2012\ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5-14\ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΑΑΜ - ΜΕΑ - ΑΕΑ.doc 9

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης 2 Μαΐου 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υγειονομικών Μονάδων) Πίνακας περιεχομένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 13 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 5145 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1094/14

Διαβάστε περισσότερα

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ».

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λάρισα 2009 ΔΗΜΑΡXIA: Κωνσταντίνου Τζανακούλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κνωσσού 4 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Ε. Κοξαρά Τηλ. 2841343174,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα