ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ WASTE MANAGEMENT CONTROL AND MONITORING SYSTEMS IN HEALTH UNITS της ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στην Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) Φεβρουάριος 2014

2 Αφιερώνω την παρούσα μελέτη στον μπαμπά μου που έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 2012 ii

3 Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Μάνθου Βασιλική, επιβλέπουσα καθηγήτρια, για την συνεργασία που είχαμε στην προσπάθεια διεκπεραίωσης της παρούσας μελέτης iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα θέμα, που απασχολεί πολύ τελευταία τους παραγωγούς, που καλούνται με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν να τηρήσουν την όλο και πιο αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, διασφαλίζοντας έτσι τη δημόσια υγεία και προστατεύοντας το περιβάλλον. Ο τομέας της υγείας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αποβλήτων. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν από την ανεπαρκή διαχείρισής τους. Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα απόβλητα, που παράγονται από την υγειονομική περίθαλψη. Από την ανασκόπηση αυτή προκύπτουν τα εξής ευρήματα: Προκειμένου να δημιουργηθεί μια δομημένη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να καθιερωθούν σαφέστεροι ορισμοί για τα απόβλητα. Οι ποσότητες αποβλήτων, που παράγονται στα διάφορα κράτη παρουσιάζουν διαφορές, που μπορεί να οφείλονται στον τύπο του νοσοκομείου, στον αριθμό των κλινών, στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική κατάσταση των ασθενών και στις διαδικασίες όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων. Αντίθετα οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στο ποσοστό των επικίνδυνων αποβλήτων επί του συνόλου του αποβλήτων εξαρτάται από το σχεδιασμό διαχείρισης και τις διαδικασίες διαχωρισμού στην πηγή. Κάθε ρεύμα αποβλήτων απαιτεί ξεχωριστή διαχείριση. Οι τεχνολογίες επεξεργασίας που εφαρμόζονται μπορούν να κατανεμηθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες, την καύση και την αποστείρωση (με θερμότητα ή με χημικά). Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από την κατηγορία του αποβλήτου. Στην Ελλάδα η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων περιγράφεται από την ΚΥΑ /ΦΕΚ 1537/τΒ / Η ανεπαρκής διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης οφείλεται σε παράγοντες όπως ελλιπής νομοθεσία, έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, ελλιπής εκπαίδευση και επιμόρφωση, έλλειψη συστημάτων για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση της πληροφορίας και οδηγεί σε αύξηση του κόστους διαχείρισης. Επίσης μεγάλος είναι και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον που ενδέχεται να προκύψει από την πλημμελή διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται επίσης καλές πρακτικές που οδήγησαν στην μείωση των αποβλήτων στο εθνικό σύστημα υγείας της Κορνουάλης, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νοσοκομείο Nazami του Ιράν. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται πληροφοριακά συστήματα όπως ERP, MFCA, GIS, RFID, GPS που iv

5 μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται η περίπτωση του Γ.Ν Παπαγεωργίου. Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το νοσοκομείο διαχειρίζεται τα απόβλητά του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όπως ο ασαφής καθορισμός του όρου «μολυσματικά απόβλητα» από την πολιτεία, η έλλειψη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, οι περιορισμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε θέματα αποβλήτων, η αδυναμία διάθεσης ανακυκλώσιμου υλικού, το αυξημένο κόστος διαχείρισης που προκύπτει από τα παραπάνω καθώς και από τις περιορισμένες μονάδες επεξεργασίας στον ελλαδικό χώρο. v

6 ABSTRACT Waste management is an issue of great concern for producers, who are asked to meet the increasingly strict environmental laws with limited available resources in order to ensure public health and to protect the environment. The Health Sector is one of the largest producers of waste. Many researchers have dealt with healthcare waste due to the problems caused from their inadequate management... In the first part of this thesis, a literature review on waste produced from healthcare facilities is presented. Τhis overview reveals the following findings: In order to create a structured process for waste management, clearer definitions of waste should be established. The quantities of waste produced in various countries present differences, which may be due to the type of hospital, number of beds, the socioeconomic and cultural status of patients and the procedures concerning waste management. In contrast the differences that may exist in the proportion of hazardous waste in the total waste depends on the management design and segregation at the source. Each waste stream requires special management. The treatment technologies utilized can be divided into two major categories, combustion and sterilization (with heat or chemicals). The choice of method depends on the type of waste. In Greece, the management of hazardous waste is described by JMD /1537/Vol.B/ The inadequate management of healthcare waste, is due to factors such as, inadequate legislation, lack of strategic planning, inadequate education and training, lack of systems for effective and efficient management of information, leads to increased management costs. Also, the risk to public health and the environment which might arise from the improper management of these wastes is great. In the first part of this thesis, good practices that led to the reduction of waste in the national health system (NHS) of Cornwall in the United Kingdom and in Nazami Hospital, Iran are also presented. Additionaly, information systems such as ERP, MFCA, GIS, RFID, GPS that can help waste management to be more efficient and more effective, are presented. In the second part of this thesis, the case study of Papageorgiou General Hospital is presented. The way the hospital manages its waste is described, as well as, its problems such as, the ambiguous definition of the term infectious waste from the state, the lack of integrated information systems, the limited opportunities for training on issues concerning waste disposal, difficulty of disposing recyclable material, increased vi

7 management costs as a result of the above factors, as well as from the limited processing units in Greece... vii

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Μέρος 1 ο Βιβλιογραφική ανασκόπηση Κεφάλαιο 1 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων Γενικά Κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποίηση στην Ελλάδα Παραγόμενες ποσότητες...7 Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και Κόστος Διαχείρισης Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Εφαρμοζόμενες τεχνολογίες επεξεργασίας Επιπτώσεις από την πλημμελή διαχείριση των αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες Αιτίες που οδηγούν στην πλημμελή διαχείριση των αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες Ο αντίκτυπος της εκπαίδευσης στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία Κόστος διαχείρισης...19 Κεφάλαιο 3 Διεθνείς καλές πρακτικές στη διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Γενικά Αξιοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων για τη διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας (ΝHS) της Κορνουάλης στο Ηνωμένο Βασίλειο Γενικά Ο οργανισμός της μελέτης Μεθοδολογία Αποτελέσματα Η προσέγγιση της διαχείρισης αποβλήτων μέσω της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο νοσοκομείο Nazami του Ιράν Γενικά Υλικά και μέθοδοι Αποτελέσματα...34 viii

9 3.3.4 Συμπεράσματα...36 Κεφάλαιο 4 Η διαχείριση των αποβλήτων μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα Γενικά Εφαρμογή ERP-MFCA συστημάτων για βελτίωση στις αποφάσεις μείωσης των αποβλήτων Πλατφόρμα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων βασισμένη σε RFID τεχνολογία Γενικά Λειτουργία του συστήματος Τεχνολογία RFID Τεχνολογία GPS Προορισμός ψηφιακών δεδομένων Χρήση κάμερας Συμπεράσματα Εφαρμογή τεχνολογίας GIS στη συλλογή δημοτικών απορριμμάτων...46 Μέρος 2 ο Η περίπτωση του Γ.Ν Παπαγεωργίου Κεφάλαιο 1 Διαχείριση Αποβλήτων στο Γ.Ν Παπαγεωργίου Μεθοδολογία έρευνας Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Απόβλητα της Υγειονομικής Μονάδας Κατηγορίες αποβλήτων Παραγόμενες ποσότητες-προέλευση Διαχείριση των αποβλήτων Συλλογή-Διαχωρισμός στην πηγή Μεταφορά εντός της ΥΜ Προσωρινή αποθήκευση Μεταφορά εκτός της ΥΜ Επεξεργασία-Τελική Διάθεση Κόστος διαχείρισης Ασφάλεια των εργαζομένων Εκπαίδευση...59 Κεφάλαιο 2 Πληροφοριακά συστήματα και Γ.Ν Παπαγεωργίου Τα πληροφοριακά συστήματα στο Γ.Ν Παπαγεωργίου...61 ix

10 2.2 Πληροφοριακά συστήματα και διαχείριση αποβλήτων...61 Κεφάλαιο 3 Συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν Πώς θα μπορούσε ο καλύτερος σχεδιασμός στη διαχείριση των Αποβλήτων να συμβάλλει στη μείωση του κόστους Πληροφοριακά συστήματα και η συνεισφορά τους στη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων...66 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ...68 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...70 Βιβλιογραφία...71 Ιστοσελίδες...74 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Πίνακας 1 Δείκτης παραγωγής αποβλήτων σε νοσοκομεία διαφορετικών χωρών/πόλεων...9 Πίνακας 2 Ποσοστιαία χρήση της δυναμικότητας στην καύση κλινικών αποβλήτων στην Αγγλία το Διάγραμμα 1 Διάγραμμα ροής διαχωρισμού αποβλήτων πριν την παρέμβαση...30 Διάγραμμα 2 Ψαροκόκκαλο για τη διαχείριση αποβλήτων...31 Διάγραμμα 3 Διάγραμμα ροής διαχωρισμού των αποβλήτων μετά την παρέμβαση...34 Διάγραμμα 4 Σύγκριση του βάρους των αποβλήτων πριν και μετά την παρέμβαση στους θαλάμους...35 Διάγραμμα 5 Σύγκριση του βάρους των αποβλήτων πριν και μετά την παρέμβαση στους χειρουργικούς θαλάμους...35 Διάγραμμα 6 Σύγκριση του βάρους των μολυσματικών αποβλήτων πριν και μετά την παρέμβαση στις ΜΕΘ x

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την υγειονομική περίθαλψη συμβάλει σημαντικά στην ποιότητα της περίθαλψης καθώς και στην διασφάλιση της υγείας κατά την εργασία του συνολικού προσωπικού της εγκατάστασης. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η προσπάθεια κατανόησης αφενός της φύσης των αποβλήτων αυτών και η ανάγκη της ειδικής διαχείρισής τους και αφετέρου να διαπιστωθεί ποια από τα συστατικά αυτά οδηγούν σε ένα ορθολογικό σύστημα διαχείρισης το οποίο όμως θα είναι βιώσιμο, και με ποιο τρόπο τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να συμβάλλουν στην όλη διαδικασία. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η γενική ενημέρωση για τα σύγχρονα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στον τομέα της υγείας και ειδικότερα η παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών για όσους εμπλέκονται στη διαμόρφωση πολιτικής του τομέα αυτού. Μελετήθηκε, πώς τα προβλήματα αυτά οδηγούν στην αύξηση του κόστους διαχείρισης και πώς θα ήταν εφικτή η ελαχιστοποίησή τους. Έτσι θα είναι δυνατή η δημιουργία στρατηγικής σε όλο το εύρος του θέματος από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο, προκειμένου η στρατηγική αυτή να επεκταθεί μέχρι και τον μικρότερο οργανισμό-παραγωγό αποβλήτων.... 1

12 Μέρος 1 Ο Βιβλιογραφική ανασκόπηση 2

13 Κεφάλαιο 1 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 1.1 Γενικά Με την ανάπτυξη του τομέα της υγείας, τα απόβλητα, που παράγονται από την υγειονομική περίθαλψη προκαλούν ανησυχία καθώς αυξάνονται οι ποσότητες τους. Το γεγονός ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό από αυτά είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθιστά σημαντική την ιδαίτερη διαχείριση τους. Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των εμπλεκομένων ατόμων (χειριστές, προσωπικό, ασθενείς, συνοδούς). Άλλο ένα σημαντικό γεγονός, που έχει οδηγήσει τον τομέα της υγείας να ενδιαφερθεί ακόμη περισσότερο για τη διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης είναι η όλο και περισσότερο αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία και το υψηλό κόστος για τη διαχείριση τους ( Ηossain M.S. et al., 2011, Tudor T.L. et al., 2009, Botello A., 2012, Tudor T.L., 2008). Έτσι λοιπόν πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα προσπαθώντας να εντοπίσουν βιώσιμες πρακτικές. 1.2 Κατηγοριοποίηση Ένα από τα πιο βασικά και αρχικά στάδια, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, είναι η ενδελεχής κατανόηση των ποσοτήτων και των ιδιοτήτων των προς διαχείριση υλικών. Μόνο έτσι θα στηθούν σωστά οι διαδικασίες χωρίς κινδύνους και θα γίνει σωστή εκτίμηση του κόστους (Diaz L.F. et al., 2008). Δυστυχώς στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών αποβλήτων, που παράγονται στις υγειονομικές μονάδες (Diaz L.F. et al., 2008). Επίσης, αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι για την περιγραφή των αποβλήτων αυτών μπορεί να συναντήσουμε διαφορετικούς όρους σε διαφορετικές χώρες. Οι όροι νοσοκομειακά απόβλητα, απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης, μολυσματικά απόβλητα, ιατρικά/νοσοκομειακά απόβλητα, που συναντώνται μπορεί να έχουν παρόμοια έννοια ή το ένα να είναι υποκατηγορία του άλλου (Hossain M.S. et al., 2011). Δεν υπάρχουν 3

14 ορισμοί, που να είναι καθολικά αποδεκτοί. Όσες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οι εμπλεκόμενες ομάδες άλλοι τόσοι ορισμοί θα μπορούσαν να υπάρχουν (Askarian M. Et al., 2010). Σε πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε για τη σύγκριση της διαχείρισης των αποβλήτων σε πέντε διαφορετικές χώρες -Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία- από τους Muhlich M. Et al. (2003) διαπιστώθηκαν διαφορές όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση των νοσοκομειακών αποβλήτων. Οι κανόνες και οι κανονισμοί για την ερμηνεία και τη διάθεση των αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες διέφεραν πολύ στις πέντε χώρες. Ειδική νομοθεσία για τα νοσοκομειακά απόβλητα υπάρχει και εκτελείται στην Καταλονία. Με εξαίρεση την Ιταλία σε όλες τις άλλες χώρες η κατηγοριοποίηση και η διάθεση των νοσοκομειακών αποβλήτων ρυθμίζεται με διατάγματα. Στην Ιταλία δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και ο γενικός νόμος, που καλύπτει και τη διαχείριση των αποβλήτων παρέχει μόνο γενικές ερμηνείες για τα νοσοκομειακά απόβλητα. Επίσημα έγγραφα καθοδήγησης για τη διαχείριση των αποβλήτων, είναι διαθέσιμα στις πόλεις Γκρενόμπλ (Γαλλία), Νότιγχαμ (Αγγλία), Σαμπαντέλ (Ισπανία) και Φράιμπουργκ (Γερμανία). Η ερμηνεία για τα μολυσματικά απόβλητα διαφέρει. Δύο στρατηγικές εφαρμόζονται για την ερμηνεία των μολυσματικών αποβλήτων. Στο Φράιμπουργκ και το Σαμπαντέλ η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων σε μολυσματικά έχει να κάνει με την επιμόλυνση των υλικών με καθορισμένα παθογόνα. Τα άλλα νοσοκομεία ταξινομούν τα απόβλητα σύμφωνα με την προέλευση τους, και/ή τις δραστηριότητες, που τα παράγουν. Ιατρική γνώση για τη μετάδοση νόσου ή υποψία ότι μπορεί να προκαλέσουν τα απόβλητα συγκεκριμένες μολυσματικές ασθένειες αρκεί για να ταξινομηθούν ως μολυσματικά. Στους κανονισμούς χρησιμοποιούνται παραδείγματα, που παρέχουν κοντινές περιγραφές των ειδών των αποβλήτων αλλά όσο οι περιγραφές είναι ελλιπείς ή ασαφείς, η ερμηνεία και η εφαρμογή των ορισμών εξαρτάται από τα νοσοκομεία. Κι επειδή είναι δύσκολο για τα νοσοκομεία να αποφασίσουν ποια απόβλητα είναι μολυσματικά και ποια όχι, υπάρχει μια τάση να ταξινομούνται όλα ως μολυσματικά. Αυτό το πρόβλημα ενισχύεται από τη συμπεριφορά της κοινής γνώμης, που θεωρεί ειδικά τα απόβλητα των νοσοκομείων, απόβλητα υψηλού κινδύνου. Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων βοηθά στο να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος επεξεργασίας. Έτσι ανάλογα με την ιδιότητα ή ιδιότητες των αποβλήτων επιλέγεται και η κατάλληλη μέθοδος. (Hossain M.S. et al., 2011) 4

15 1.2.1 Κατηγοριοποίηση στην Ελλάδα Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια εφαρμοζόταν η ΚΥΑ 37591/ΦΕΚ1419/τΒ / όσον αφορά στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων τα οποία ονόμαζε Ιατρικά Απόβλητα. Στις 8 Μαίου του 2012 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ /ΦΕΚ 1537/τΒ / Πλέον τα απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη χαρακτηρίζονται ως Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ τα Απόβλητα, που παράγονται σε μια Υγειονομική Μονάδα μπορεί να εμπίπτουν σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες: o Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) o Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) -Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) -Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα(ΜΕΑ) -Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα(ΑΕΑ) o Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων Οι διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ εφαρμόζονται για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ. Η διαχείριση των ΑΣΑ ρυθμίζεται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003. Η διαχείριση των αποβλήτων, που προκύπτουν μετά τις εργασίες διαχείρισης (διάθεση-d ή ανάκτηση-r) στις οποίες έχουν υποβληθεί τα ΑΥΜ γίνεται βάσει της ΚΥΑ 13588/725/2006 ή της ΚΥΑ 50910/2727/2003. Η διαχείριση των Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων, που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.2939/2001. Επικίνδυνα απόβλητα είναι εκείνα τα οποία εκδηλώνουν μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.4042/2012. Όλες οι ιδιότητες (ερεθιστικό, μεταλλαξιογόνο, εύφλεκτο, διαβρωτικό, τοξικό κτλ) αφορούν χημικές ουσίες εκτός της ιδιότητας Η9 (μολυσματικό). Η ιδιότητα Η9 αφορά ουσίες και παρασκευάσματα, που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς. Όλες οι ιδιότητες απεικονίζονται από το γράμμα Η και έναν αριθμό. Τα ΕΑΑΜ εμφανίζουν την ιδιότητα Η9, δηλαδή την ιδιότητα του μολυσματικού, τα ΜΕΑ εμφανίζουν την ιδιότητα Η9 και τουλάχιστον μία από τις υπόλοιπες ιδιότητες, τα ΑΕΑ εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες αυτές εκτός της Η9. 5

16 Τα μολυσματικά απόβλητα στην Ελλάδα, όπως στην Αγγλία (Νότιγχαμ) και την Γαλλία (Γκρενόμπλ) (Muhlich M. et al., 2003) καθορίζονται από την προέλευση τους, και/ή τις δραστηριότητες που τα παράγουν. Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ /ΦΕΚ 1537/τΒ / αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ενδεικτικοί κατάλογοι για την κατηγοριοποίηση των ΑΥΜ και ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες για την επεξεργασία τους. Στους καταλόγους αυτούς υπάρχει η περιγραφή του αποβλήτου, ο κωδικός που έχει στον ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) το κάθε απόβλητο και η περιγραφή του αποβλήτου σύμφωνα με τον ΕΚΑ. Πιο συγκεκριμένα: Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ): Περιγράφονται ως απόβλητα προσομοιάζοντα των οικιακών Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) Α) Όλα τα απόβλητα, που προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια του αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα, που έχουν μολυνθεί από: 1) αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό να είναι ορατό 2) ούρα και κόπρανα στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς στον οποίο έχει αναγνωριστεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό μία νόσος, που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα 3) σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο ή αμνιακό υγρό Β) Απόβλητα, που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες και -έχουν μολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες όπως βελόνες, σύριγγες -έχουν έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε βιολογικό υγρό, που εκκρίνεται ή απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά έχει διαπιστωθεί κλινικά από τον υπεύθυνο κτηνίατρο κίνδυνος μετάδοσης νόσου, όπως αίμα, κόπρανα, ούρα -σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων, ιστοί ή όργανα ζώων Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα(ΜΕΑ) Α) Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικώνβιοχημικών εξετάσεων (πλάκες, τρυβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα, που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες) 6

17 Β) Ανατομικά απόβλητα, από παθολογοανατομικά εργαστήρια (ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα, πειραματόζωα) Γ) Απόβλητα, από παθολογικά και άλλα τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες (χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα(ΑΕΑ): Αναφέρονται παραδείγματα συγκεκριμένων ουσιών με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες εκτός της Η9. Ειδικά ρεύματα αποβλήτων : Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων (διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων) τυγχάνουν διαφορετικής διαχείρισης εξαιτίας των διαφορετικών ιδιοτήτων τους. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη νομοθεσία. 1.3 Παραγόμενες ποσότητες Η διαχείριση των αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες θεωρείται προβληματική εξαιτίας του τεράστιου όγκου παραγωγής τους, του σοβαρού κινδύνου για την δημόσια υγεία καθώς και το κόστος επεξεργασίας τους (Hossain M.S. et al., 2011). Γενικά ο συντελεστής παραγωγής στα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από την εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης, τη διαθεσιμότητα των εργαλείων, το γενικότερο περιβάλλον των εγκαταστάσεων, τη συχνότητα χρήσης των εργαλείων (αν υπάρχουν δηλαδή πολλά εργαλεία μιας χρήσεως) και τον αριθμό των ασθενών. Επίσης η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση των ασθενών μπορεί να αλλάξει το ποσό των παραγόμενων αποβλήτων. Μεταξύ των παραγόντων ο αριθμός των ασθενών, που απαιτούν καθημερινή φροντίδα επηρεάζει το δείκτη παραγωγής αποβλήτων. Για παράδειγμα έχει αναφερθεί από τους Bdour et al.(2007) ότι εξαιτίας του μεγαλύτερου αριθμού ασθενών, που απαιτούν καθημερινή φροντίδα οι δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων από τις ιδιωτικές. Πάνω σε αυτό διαφώνησαν οι Patwary et al.(2009) λέγοντας ότι, εξαιτίας του υψηλότερου αριθμού ασθενών, που απαιτούν καθημερινή φροντίδα τα δημόσια νοσοκομεία παράγουν περισσότερα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης από τα ιδιωτικά αλλά τα συνολικά απόβλητα και η αναλογία των επικινδύνων αποβλήτων 7

18 ανά κλίνη είναι ίδια και στα δημόσια και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει λόγω κακής διαχείρισης και διαχωρισμού των αποβλήτων. Επίσης αναφέρεται ότι ο δείκτης παραγωγής εξαρτάται επίσης από το μέγεθος κι από το είδος της εγκατάστασης υγειονομικής περίθαλψης αλλά κι αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα βάσει του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης (Hossain M.S. et al., 2011). Νοσοκομείο για παράδειγμα ειδικών παθήσεων δεν μπορεί να παράγει τον ίδιο αριθμό αποβλήτων με ένα γενικό νοσοκομείο, ούτε τα ίδια ρεύματα αποβλήτων (Lee B.-K. et al., 2004). Οι αναπτυγμένες χώρες παράγουν περισσότερα απόβλητα από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποκαλύπτουν επίσης ότι στη Βόρεια Αμερική παράγονται 7-10kg/κλίνη/ημέρα απόβλητα ενώ στη Νότιο Αμερική 3kg/κλίνη/ημέρα. Αυτή η διαφορά βρέθηκε ότι υπάρχει στην Ευρώπη και την Ασία. Στην Δυτική Ευρώπη παράγονται 3-6kg/κλίνη/ημέρα ενώ στην Ανατολική Ευρώπη 1,4-2kg/κλίνη/ημέρα. Στην Ασία οι πλουσιότερες χώρες παράγουν 2,5kg/κλίνη/ημέρα και οι πιο φτωχές 1,8-2kg/κλίνη/ημέρα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία αποδεικνύεται ότι εξαρτάται η παραγωγή των αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη μια χώρας. Έτσι λοιπόν η Βόρεια Αμερική παράγει περισσότερα απόβλητα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον αναπτυγμένο τρόπο ζωής του έθνους, που ενισχύει τον υπερκαταναλωτισμό σε αγαθά και υπηρεσίες, παράγοντας έτσι μεγάλο όγκο αποβλήτων. Επίσης η χρήση εργαλείων μιας χρήσεως και υλικών συσκευασίας και όχι η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων στις υγειονομικές μονάδες στις αναπτυγμένες χώρες έχει αυξήσει την ποσότητα των αποβλήτων. (Hossain M.S. et al., 2011). Αντίθετα το ποσοστό των επικινδύνων αποβλήτων επί του συνόλου των αποβλήτων στις υγειονομικές μονάδες εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το σχεδιασμό διαχείρισης και διαδικασίες διαχωρισμού στην πηγή παραγωγής. Όπως παρατηρούμε και στον Πίνακα 1 παρόλο, που αναπτυσσόμενες χώρες όπως στην Αφρικανική και την Ασιατική ήπειρο παράγουν μικρότερες ποσότητες αποβλήτων στις υγειονομικές τους μονάδες το ποσοστό των επικινδύνων αποβλήτων επί του συνόλου είναι πολύ υψηλότερο από ημιαναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης όπως Κροατία και Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει διότι στις αναπτυγμένες χώρες ακολουθείται προηγμένη νομοθεσία και οδηγίες για το διαχωρισμό, το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά και υπάρχουν επιλογές στις μεθόδους προκειμένου να μειωθούν οι ποσότητες των επικινδύνων αποβλήτων (Hossain M.S. et al., 2011). 8

19 Πίνακας 1 Δείκτης παραγωγής αποβλήτων σε νοσοκομεία διαφορετικών χωρών/πόλεων Πηγή: Hossain M.S. et al.,

20 Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και Κόστος Διαχείρισης 2.1 Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Με τον όρο διαχείριση δεν αναφερόμαστε μόνο στην επεξεργασία των αποβλήτων αλλά σε μια σειρά από διαδικασίες, που εφαρμόζονται από την παραγωγή τους μέχρι και την τελική τους διάθεση. Οι διαδικασίες αυτές είναι ο διαχωρισμός στην πηγή, η μεταφορά τους εντός της υγειονομικής μονάδας, η προσωρινή αποθήκευση, η μεταφορά τους εκτός της υγειονομικής μονάδας, η αποθήκευση τους εκτός της υγειονομικής μονάδας, η επεξεργασία τους καθώς και η τελική διάθεση. Κάποιες από αυτές της διαδικασίες μπορεί να παραλείπονται, αν η επεξεργασία των αποβλήτων γίνεται εντός της υγειονομικής μονάδας ή εάν δεν γίνεται προσωρινή αποθήκευση και γίνεται απευθείας επεξεργασία. (ΚΥΑ /ΦΕΚ 1537/τΒ / ). Είναι σημαντικό όλες αυτές οι διαδικασίες να γίνονται κατά τρόπο, που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εμπλεκομένων στην υγειονομική μονάδα και η προστασία του περιβάλλοντος σε υψηλό επίπεδο. (ΚΥΑ /ΦΕΚ 1537/τΒ / ) Η ΚΥΑ /ΦΕΚ 1537/τΒ / αναφέρεται στις διαδικασίες αυτές και στον ορθό τρόπο εφαρμογής τους. Επίσης αναφέρει ότι η κάθε υγειονομική μονάδα υποχρεούται να συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων ο οποίος θα πρέπει να εγκρίνεται από την εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Ο κανονισμός δεν μπορεί να παρεκκλίνει της νομοθεσίας. Οτιδήποτε επιπλέον εφαρμόζει η Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει εμπεριστατωμένα να είναι προς όφελος του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και της ασφάλειας των εμπλεκόμενων στη διαχείριση των αποβλήτων. Με την ΚΥΑ /ΦΕΚ 1537/τΒ / αποσκοπείται η εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν.4042/2012 σχετικά με τον καθορισμό κατευθύνσεων, μέτρων, όρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 10

21 και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ανωτέρω Νόμου, και να εφαρμόζεται η ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης (πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, τελική διάθεση) των ΑΥΜ, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ιδίου Νόμου Εφαρμοζόμενες τεχνολογίες επεξεργασίας Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε κατευθύνσεις ότι η επιλογή μεθόδου διάθεσης πρέπει να είναι αποδοτική, εφαρμόσιμη και φιλική προς το περιβάλλον (Hossain M.S. et al., 2011). Οι Pruss et al.(1999) επίσης επισήμαναν ότι η προτεινόμενη μέθοδος πρέπει να έχει (α) ελάχιστες εκτιμήσεις κινδύνου για τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης (β) ελάχιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (γ) ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και (δ) αποδοτικότητα. Η προτεινόμενη μέθοδος, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αδρανοποιεί τους παθογόνους μικροοργανισμούς έτσι ώστε τα απόβλητα να πάψουν να θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και την ασφάλεια (Hossain M.S. et al., 2011). Δεν υπάρχει μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων ή διάθεσης, που να εξαλείφει όλους τους κινδύνους προς το κοινό ή το περιβάλλον. Γενικά βάσει του τύπου της τεχνολογίας τα κατάλοιπα μετατρέπονται από τη μια φάση στην άλλη. Για παράδειγμα, στην καύση, τα εύφλεκτα συστατικά των αποβλήτων μετατρέπονται σε αέρια υποπροϊόντα (CO 2, H 2 O, CO και άλλα αέρια κάποια εκ των οποίων είναι τοξικά) και τα μη εύφλεκτα συστατικά μένουν ως στερεά υποπροϊόντα, που ονομάζονται σκόνη. Ο πιο σημαντικός σκοπός είναι η καταστροφή των μικροοργανισμών πριν αυτοί καταλήξουν στο περιβάλλον (Diaz L.F. et al., 2005). Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες για τη διαχείριση των αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες. Σύμφωνα με τις μελέτες το 59-60% των μολυσματικών αποβλήτων οδηγούνται για καύση, το 37-20% αποστειρώνονται με ατμό και το 4-5% επξεργάζονται με άλλες μεθόδους διαχείρισης. Το ποσοστό της επεξεργασίας και διάθεσης εκτός υγειονομικής μονάδας αυξήθηκε έως 84% λόγω των σοβαρών κανονισμών, που αφορούσαν την καύση εντός της μονάδας (Lee B.-K. et al., 2004). Ιστορικά η καύση έχει χρησιμοποιηθεί ως σημαντική μέθοδος επεξεργασίας για τα μολυσματικά. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η πρόληψη σήψης, η αποστείρωση των παθολογικών και ανατομικών αποβλήτων, η μείωση όγκου και η ανάκτηση θερμότητας. Πολλά νοσοκομεία χρησιμοποιούν την καύση εντός της εγκατάστασης για την επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων τους. Όμως τα 11

22 μολυσματικά απόβλητα μπορεί να περιέχουν χλωρίνη (σε μορφή PVC) ή αντισηπτικά και να καούν χωρίς τους κατάλληλους ελέγχους και συσκευές εκπομπών αερίων (Lee B.-K. et al., 2004). Η καύση ελευθερώνει πολλούς επιβλαβείς ρύπους όπως μονοξείδιο του άνθρακα λόγω ατελούς καύσης, υδροχλώριο (HCl), μέταλλα (όπως αρσενικό, κάδμιο), διοξίνες και φουράνια. Πολλοί από τους ρύπους αυτούς συγκεκριμένα οι διοξίνες μπορεί να μεταφερθούν πολύ μακριά και να συσσωρευτούν στο έδαφος, το νερό, την τροφική αλυσίδα και να τα μολύνουν. Αναφέρεται ότι ένας σωστά σχεδιασμένος κλίβανος αποτέφρωσης μπορεί να κάψει πλήρως τα απόβλητα και να αφήσει ελάχιστα κατάλοιπα σε μορφή σκόνης καθώς και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους έκθεσης σε εκπομπές μέσω της σωστής τοποθέτησης σε σχέση με την υγειονομική μονάδα και τις γειτονικές κοινότητες (Hossain M.S. et al., 2011). Έτσι λοιπόν πολλές καινούργιες τεχνικές χωρίς καύση έχουν αναπτυχθεί. Οι νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβάνουν μικροκύματα, αυτόκαυστο, ραδιοκύματα και ηλεκτροτεχνολογίες, που ενσωματώνουν ακτινοβόληση με δέσμη ηλεκτρονίων, πυρόλυση, οξείδωση, αποστείρωση με ατμό και αποτοξίνωση με ατμό (Lee B.-K. et al., 2004). Στην Αγγλία υπάρχουν δύο κατηγορίες τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων: 1. Υψηλής θερμοκρασίας (αποτέφρωση/καύση) Αποτέφρωση, που περιλαμβάνει ένα θάλαμο καύσης στους ο C και ένα δεύτερο θάλαμο, που λειτουργεί στους ο C. Πυρόλυση, που περιλαμβάνει καύση απουσία οξυγόνου στους ο C. Τεχνολογία πλάσματος, όπου αδρανές αέριο ιονίζεται από εκφόρτιση ηλεκτρικού ρεύματος κι έτσι δημιουργείται ηλεκτρικό τόξο, που δημιουργεί υψηλές θερμοκρασίες. Τα απόβλητα υποβάλλονται σε θερμοκρασίες ο C όπου τα παθογόνα καταστρέφονται και τα απόβλητα μετατρέπονται σε γυαλί, πέτρα, σιδηρούχα μέταλλα και αδρανή αέρια. Αεριοποίηση, όπου τα υλικά αποσυντίθενται σε περιβάλλον απουσίας οξυγόνου. Τα απόβλητα αναφλέγονται και μειώνονται σε αυτοσυντηρούμενη διαδικασία. Τα αέρια περνάνε μέσα από μια σειρά φίλτρων και ένα κυκλωνικό διαχωριστή, προκειμένου το αέριο, που θα παραχθεί να είναι καθαρό. 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtfin.pdf ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιαννοπούλου Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. ς ς, ηχ ρ Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε.

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΥΑ 146163/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φωτεινή Καράμπαμπα Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Βουδριάς Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 671 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ανακοίνωση Υποβολής Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και

Θέμα : Ανακοίνωση Υποβολής Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και Θέμα : Ανακοίνωση Υποβολής Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για την : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 9188/2-3-16 ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5-06 - 202 Αρ. Πρ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Φωτεινή Καράμπαμπα Δρ. Βιολόγος Lead Auditor TÜV Hellas Τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή ο νόμος 4042 που αφορά στην ποινική

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και Ελένη Βαϊοπούλου Δρ.. Μηχανικός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επεξήγηση όρων ΥΜ Υγειονομική Μονάδα ΦΔ Φορέας Διαχείρισης ΥΔΑΥΜ Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΜ: Υγειονοµική Μονάδα ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Παρουσίαση προγράμματος LIFE Infocycle Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Τίτλος έργου «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Α.Ο.Ν.Α.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Α.Ο.Ν.Α. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Source

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 1. Εισαγωγή Οι όγκοι των αποβλήτων αυξάνονται Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μεγαλώνει 2 δισ. Τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα