ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία

2 Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά ζε εκπνξηθό επίπεδν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ην 1929 θαη κέρξη ην 1977, όπνπ θαη ζηακάηεζε ε παξαγσγή ηνπο. Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θαη ηεο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 αλαγλσξίζηεθαλ σο ξππαληέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ βηνινγηθέο βιάβεο. Δκτιμάται ότι πεπίπος τόνοι PCBs έσοςν καταλήξει στο πεπιβάλλον.

3 ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΤΦΑΙΝΤΛΙΑ Σα πνιπρισξησκέλα δηθαηλύιηα είλαη κία θαηεγνξία ζύλζεησλ νξγαληθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ.

4 ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη ζε θαλνληθή πίεζε, ηα πεξηζζόηεξα PCBs είλαη άρξσκα θξπζηαιιηθά ζηεξεά. Ωζηόζν, θάπνηα από ηα ιηγόηεξα ρισξησκέλα είλαη πγξά ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Οη θπζηθέο θαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηέο ηνπο, όπσο ε πςειή ππθλόηεηα, ε ρακειή δηαιπηόηεηα ζην λεξό, ε ρακειή ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα, ην γεγνλόο όηη δελ αλαθιέγνληαη, όηη είλαη αλζεθηηθά ζηελ νμείδσζε θαη ηελ πδξόιπζε, ηα θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ςπθηηθά πγξά γηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα.

5 Όζν απμάλεη όκσο ν αξηζκόο ρισξίσζεο, κεηώλνληαη ε δηαιπηόηεηα ζην λεξό, ε δξαζηηθόηεηα θαη ε επθιεμηκόηεηα, ελώ ε δηαιπηόηεηα ζηα ιίπε απμάλεη. Δπεηδή δηαιύνληαη εύθνια ζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη ηηο ιηπνεηδείο νπζίεο, απνξξνθώληαη εύθνια ζηνπο ιηπώδεηο ηζηνύο θαη βηνζπζζσξεύνληαη.

6 ΠΗΓΔ PCBs Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ : 1. Υξήζεηο ειεγρόκελνπ θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο Γελ έξρνληαη ζε άκκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ θαη νη κεγάιεο πνζόηεηεο πνπ ππάξρνπλ κπνξνύλ εύθνια λα αλαθηεζνύλ θαη λα απνκαθξπλζνύλ 2. Υξήζεηο κε-ειεγρόκελνπ θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο Ο ζρεηηθόο εμνπιηζκόο απνκαθξίλεηαη ρσξίο λα αλαθηόληαη ηα PCBs, ζπλήζσο ζε ρσκαηεξέο 3. Αλνηρηέο ρξήζεηο Άκεζε επαγγεικαηηθή θαη πεξηβαιινληηθή έθζεζε

7 Σν Δζληθό Ιλζηηηνύην γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Τγεία θαη Αζθάιεηα ησλ ΗΠΑ (NIOSH) εθηηκά όηη: Πεξίπνπ 450 εξγαδόκελνη εηεζίσο εθηίζεληαη δπλεηηθά ζε PCBs ελώ έλαο πνιύ πςειόηεξνο αξηζκόο είλαη δπλαηόλ λα εθηεζεί από ηπραία κόιπλζε.

8 Αλ θαη ε ππθλόηεηα ησλ PCBs είλαη ρακειή, θαηά ηελ δηάξθεηα καθξνρξόλησλ << αλνηρηώλ ρξήζεσλ>>, όπσο ζηνλ θιάδν ηεο θαηαζθεπήο κεηαζρεκαηηζηώλ θαη ππθλσηώλ, έρνπλ εληνπηζηεί ζπγθεληξώζεηο ζηνλ αέξα κεηαμύ 30 θαη 1000κg/m3. ε πεξηνδηθέο εξγαζίεο όπσο ζηε ζπληήξεζε θαη ζηελ επηζθεπή ππθλσηώλ έρνπλ αληρλεπηεί επίπεδα κεηαμύ 0,1 θαη 60κg/m3. Γηαξξνή πνιπρισξησκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ από ππθλσηέο θαη κεηαζρεκαηηζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θόξησζεο ή ηεο κεηαθνξάο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ έθζεζε εξγαηώλ ζπληήξεζεο, κεραληθώλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε επθαηξηαθέο δνπιεηέο.

9 Η αθαηάιιειε απνκάθξπλζε εμνπιηζκνύ πνπ πεξηέρεη PCBs κπνξεί λα πξνθαιέζεη κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Η αλεμέιεγθηε θαύζε απειεπζεξώλεη όρη κόλν PCBs ( αθόκε θαη έσο κg/m 3 ) αιιά θαη PCDFs θαη PCDDs. Οη δύν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ζεσξνύληαη ηδηαηηέξσο θαξθηλνγόλεο. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, πσο ζηνλ εηήζην θαηάινγν ηνπ 2004 ηεο Ακεξηθάληθεο Δηαηξείαο Κπβεξλεηηθώλ Τγηεηλνιόγσλ Βηνκεραλίαο (ACGIH) όζν θαη ζην Διιεληθό Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 90/99 δελ αλαθέξνληαη νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, πηζαλώο επεηδή ε ρξήζε ησλ πνιπρισξησκέλσλ δηθαηλπιίσλ έρεη απαγνξεπηεί.

10 ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ, ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ PCBs Απνξξνθώληαη απεπζείαο από ηνπο πλεύκνλεο, ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα. Η θύξηα νδόο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο είλαη ε θαηάπνζε επηκνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ ελώ ε θύξηα νδόο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο είλαη ε δηείζδπζε κέζσ ηνπ δέξκαηνο. Σν κέζσ επίπεδν ζην αίκα γηα κε επαγγεικαηηθά εθηεζεηκέλνπο θπκαίλεηαη κεηαμύ 7 θαη 30ppb ελώ ζε αληίζεζε κε επαγγεικαηηθά εθηεζεηκέλνπο έρνπλ αληρλεπηεί κέρξη θαη 3300ppb. Ο κεηαβνιηζκόο ησλ πνιπρισξησκέλσλ δηθαηλπιίσλ γίλεηαη θπξίσο ζην ήπαξ. Δίλαη ζεκαληηθό λα δηεπθξπληζηεί όηη ν κεηαβνιηζκόο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ PCBs ζηνπο αλζξώπνπο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα πιήξσο δηεπθξηληζζεί.

11 ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ PCBs Η νμεία ηνμηθόηεηα ησλ PCBs είλαη ζρεηηθά ρακειή. Η έθζεζε έρεη ζπλδεζεί κε: Δξεζηζκό ηεο άλσ αλαπλεπζηηθήο νδνύ Ναπηία, έκεην Δλδνθξηλνινγηθέο & Γεξκαηνινγηθέο αλσκαιίεο (ρισξαθκή) Αλσκαιίεο ζην αλαπαξαγσγηθό & νξκνληθό ζύζηεκα Αλνζνθαηαζηνιή (επηξξνή αληηζσκάησλ) Μείσζε ζπγθέληξσζεο ελδύκσλ ηνπ ήπαηνο Γπζκνξθίεο, θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο & γλσζηηθήο εμέιημεο.

12 ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΧΝ PCBs Σα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ: Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά Γάληηα Ρνπρηζκό Μάζθεο ε πεξίπησζε νμείαο έθζεζεο: Καιό πιύζηκν κε ζαπνύλη & λεξό Γεξκαηνινγηθή εμέηαζε & Έιεγρνο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο

13 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Σα PCBs έρνπλ κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε ριώξην θαη είλαη πγξά ειαηώδε, αδηάιπηα ζην λεξό, άρξσκα ή ειαθξώο θηηξηλσπά, κε νζκή πνπ πιεζηάδεη απηή ηνπ ρισξίνπ. Δηδηθόηεξα ην clophen ζεσξείηαη από ηηο πην ηνμηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ιίζηα ησλ 129 επηθίλδπλσλ ξππαληώλ, ε νπνία έρεη θαηαξηηζηεί από ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ησλ ΗΠΑ. Αληηζηνίρσο, ηα PCBs πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα κε ηηο 20 πην ηνμηθέο νπζίεο πνπ έρεη θαηαξηίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε.

14 Σν clophen ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ζε θιεηζηά ζπζηήκαηα: Ωο δηειεθηξηθό πγξό ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη ζηνπο ππθλσηέο Ωο πδξαπιηθό πγξό ζηνλ εμνπιηζκό νξπρείσλ Ωο πγξό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ζε ελαιιάθηεο

15 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ CLOPHEN ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΤΝΣΔΛΔΑΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΑΥΤΣΑΣΗ ΓΙΑΓΟΗ ΣΟΤ: Παξνπζηάδεη άξηζηεο κνλσηηθέο ηδηόηεηεο Γελ αλαθιέγεηαη εύθνια Δίλαη ρεκηθά ζηαζεξό Δκθαλίδεη πςειή δηειεθηξηθή αληνρή

16 Ωζηόζν, εμαηηίαο ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ ηόζν γηα ηνλ άλζξσπν όζν θαη γηα ην ππέδαθνο, ηελ παλίδα θαη ηελ ρισξίδα απνθαζίζηεθε δηεζλώο ζηηο αξρέο ηνπ 1980: Να ζηακαηήζεη γεληθά ε παξαγσγή ησλ PCBs Να αληηθαηαζηαζνύλ ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ PCBs κε άιια κε ηνμηθά Να θαηαζηξαθνύλ ηα απνζπξόκελα κεραλήκαηα ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλόλεο θαηαζηξνθήο ηνμηθώλ απνβιήησλ Οη απνθάζεηο 2 θαη 3 δελ εθαξκόζηεθαλ ζηελ πξάμε θαζώο είραλ κεγάιν νηθνλνκηθό θόζηνο, απνθαζίζηεθε όκσο ε θαηαγξαθή ησλ ηνμηθώλ κεραλεκάησλ κε ζηόρν ηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπο.

17 ηελ Διιάδα κε απόθαζε ηνπ Αλώηαηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο απαγνξεύηεθε ε ρξήζε ησλ PCBs, πιελ όκσο επηηξέπνληαλ ε θαηά παξέθθιηζε ρξήζε ηνπο ζε ζπζθεπέο κέρξη ην Δπνκέλσο, είλαη πηζαλή ε ύπαξμε clophen ζε ειεθηξηθό εμνπιηζκό πνπ αγνξάζηεθε πξηλ ην 1986 θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ρξήζε αθόκα θαη ζήκεξα.

18 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΞΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη αθόκα ζε ρξήζε ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα παξαθάησ κέηξα κέρξη ηελ απόζπξζή ηνπο: 1. Να επηζεκαλζνύλ νη ζπζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ clophen κε κεηαιιηθέο πιαθέηεο, νη νπνίεο ζα είλαη ζηεξεσκέλεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα γίλνληαη ακέζσο αληηιεπηέο. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ύπαξμε ή όρη clophen ζηε ζπζθεπή, αλαηξέρνπκε ζηα παξαζηαηηθά αγνξάο.αλ απηά δελ ππάξρνπλ, ηόηε ν ρεηξηζκόο ηεο ζπζθεπήο ζα γίλεηαη ζαλ λα πεξηέρεη clophen θαη ζα αλαξηάηαη πηλαθίδα κε έλδεημε: Άγλσζηε νπζία. Πηζαλά PCBs.

19 3. ε πεξίπησζε πνπ ην clophen ηεο ζπζθεπήο αληηθαηαζηάζεθε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πεξηερόκελνπ πγξνύ. 4. Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ clophen ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα δηαξξνέο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί δηαξξνή πξέπεη: Α) Να γίλεη ζπιινγή ηνπ πιηθνύ πξηλ απηό δηαξξεύζεη ζην έδαθνο Β) Να θιεζεί εηδηθό ζπλεξγείν πνπ ζα απνθαλζεί γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο

20 Γ) Αλ δηαξξεύζεη clophen ζην έδαθνο λα απαγνξεπηεί ε είζνδνο ζε άηνκα ρσξίο Μ.Α.Π. κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απνξξύπαλζεο. Να αεξηζηεί ε πεξηνρή ηεο δηαξξνήο θαη λα απνκαθξπλζνύλ όιεο νη εζηίεο αλάθιεμεο. Σέινο ην πγξό ηεο δηαξξνήο λα ζπγθεληξώλεηαη είηε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε είηε γηα λα απνξξνθεζεί κε άκκν, ρώκα θαη λα δηαηεζεί ζε ειεγρόκελν ρώξν, όπσο πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία 5. Ο ρώξνο πνπ ππάξρεη ην clophen λα είλαη πξνζηαηεπκέλν από θεξαπλνύο θαη ππξθαγηέο 6. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ clophen κε άιιν πιηθό, λα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλεο εηαηξίεο

21 7. Να κελ αλακηγλύεηαη ην ρξεζηκνπνηνύκελν clophen κε παιηά ιάδηα κεραλώλ ή θαζαξά νξπθηέιαηα 8. Οη άρξεζηνη ππθλσηέο θαη κεηαζρεκαηηζηέο δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηα ζθνππίδηα 9. Απαγνξεύεηαη ε αγνξά λέσλ ή κεηαρεηξηζκέλσλ ζπζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ clophen 10. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ clophen ζαλ θαύζηκν δηόηη παξάγνληαη πνιύ ηνμηθέο νπζίεο θαηά ηελ θαύζε ηνπ 11. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ

22 ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ CLOPHEN Η θαηαζηξνθή ηνπ θινθέλ επηηπγράλεηαη κε απνηέθξσζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία C 0. Γηαθξίλνληαη δύν ηερληθέο: Απνηέθξσζε ζηελ μεξά: θαίγεηαη κε πεξίζζεηα νμπγόλνπ ζε εηδηθνύο απνηεθξσηήξεο Απνηέθξσζε ζε πινίν: γίλεηαη ζε πινία- απνηεθξσηήξεο.

23 Πλεονέκτημα: Υακειόηεξν θόζηνο Μειονεκτήματα: Ο ρξόλνο παξακνλήο γηα θαύζε είλαη αλεπαξθήο. Δθαξκόδεηαη κόλν ζε πγξά απόβιεηα.

24 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ Οη θπξηόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν είλαη: Μείσζε ηεο θσηνζύλζεζεο ζην θπηνπιαγθηόλ. Αύμεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζε αλώηεξνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο. Πξόθιεζε ζηεηξόηεηαο ζε ζαιάζζηνπο θαη ρεξζαίνπο νξγαληζκνύο. Γεκηνπξγία δπζιεηηνπξγηώλ θαη εμαζζέληζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε αλζξώπνπο θαη δώα. Πξνβιήκαηα αλάπηπμεο ζε παηδηά.

25 Σο κλουέν εισέπσεται στον οπγανισμό μέσω: Σεο εηζπλνήο Σεο επαθήο κε ηα κάηηα Σεο επαθήο κε ην δέξκα Σεο θαηάπνζεο

26 ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ: Σα κέηξα πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ από ηδηώηεο θαη δεκόζηνπο θνξείο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ από δηαξξνή θαη κόιπλζε κε θινθέλ είλαη: 1) Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηνμηθνύ κεραλήκαηνο κε ζπζθεπή λέαο ηερλνινγίαο Κόζηνο πνιύ πςειό Γίλεη νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα

27 2) Μεηαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο κεραλήκαηνο κε πξνζζήθε ζπζθεπήο ΑΠ( πζθεπή Απνκόλσζεο Πεξηβάιινληνο) Πξνζσξηλή ιύζε ζην πξόβιεκα Οηθνλνκηθόηεξε ιύζε 3) Τπνθαηάζηαζε θινθέλ ζηηο ζπζθεπέο Γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θινθέλ κε άιιν θαηάιιειν πγξό ρακειήο ηνμηθόηεηαο. Οη νδεγίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη:

28 Α)Η εθθέλσζε θαη επαλαπιήξσζε ησλ ζπζθεπώλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ λα απνθεύγεηαη ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Β) Σν θινθέλ πνπ πεξηέρεηαη ζην πγξό ππνθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη δηαρσξίζηκν κε θπζηθέο ή ρεκηθέο κεζόδνπο. Γ) Σν επίπεδν κόιπλζεο ηνπ λένπ πγξνύ από ηα θαηάινηπα ηνπ θινθέλ πνπ παξέκεηλε ζηε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 500ppm. Γ) Οη έιεγρνη ηνπ πγξνύ απνθαηάζηαζεο ζπλερίδνληαη γηα πεξίνδν 90 εκεξώλ κέρξη λα απνδεηρζεί όηη ηα επίπεδα επηκόιπλζεο κε θινθέλ είλαη ρακειόηεξα από 500ppm.

29 Δ) Καηά ηελ απόζπξζε ζπζθεπήο ζηελ νπνία είρε γίλεη ππνθαηάζηαζε πγξνύ ππνβάιινληαη ζε αλάιπζε ηα ηκήκαηα ηεο. Αλ πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξν από 50ppm θινθέλ ε ζπζθεπή θαη ην πγξό ηεο πξέπεη λα θαηαζηξαθνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα πιηθά ηεο ζπζθεπήο κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ.

30 αρ εςσαπιστούμε πολύ!!!

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα