ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική από φαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχεί ριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου Τροποποίηση της υπ αριθμ /725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύ νων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ /1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 791). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση...» (Α 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1 ζ και παρ. 2) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαί ου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 2. Τις διατάξεις του ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 8, 10, 11 και 12 (παρ. 2, 3 και 4) αυτού. 3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ αριθμ. 97/11 και 96/61 Ε.Ε. οδηγίες και άλλες δια τάξεις» (Α 91), και ιδίως των άρθρων 1, 2, 3, 4 και Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) και των άρθρων 9 και 13 και 20 του π.δ/τος 473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). 2 Μαρτίου Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 2006/12/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 «περί των στε ρεών αποβλήτων» (ΕΕL 114/9/ ). 6. Την υπ αριθμ. 91/689/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «για τα επικίνδυνα απόβλητα» (ΕΕ L 377/ /σελ. 20), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Η.Π /2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών αποβλήτων» (Β 1909). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Η.Π /725/2006 κοι νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β 383) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. Α αυτού. 9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Η.Π /1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.» (Β 791). 10. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2002 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ αριθμ. 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ οδηγίες κ.ά. (Α 91)» (Β 1022). 11. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α 179). 12. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 82/2004 π.δ. «Αντικα τάσταση της υπ αριθμ /2001/ 1996 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β 40)» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί ριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (Α 64). 13. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 115/2004 π.δ. «Αντικα τάσταση της υπ αριθμ /1438/1995 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (Β 781)» και 19817/2000 κοινής υπουργικής από φασης «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 73537/1995 κλπ» (Β 963) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» (Α 80). 14. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 116/2004 π.δ. «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των

2 7090 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμο ποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποι ημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2000/53/ΕΚ οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (Α 81). 15. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) κ.λ.π.» (Β 332). 16. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέρω σης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δρα στηριοτήτων.κ.λ.π.» (Β 1391). 17. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527). 18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ γανα» (Α 98). 19. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (Β 1225). 20. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ «Απαλλαγή από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτί μησης (ΣΠΕ) στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ/1225/Β/ ) του υπό έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ). 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθο ρισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες που προβλέ πονται στην απόφαση αυτή, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 (παρ. 2, 3 και 4) του ν. 1650/1986 κα θώς και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η υπ αριθμ. 91/156/ΕΟΚ οδηγία και κατ επέκταση η εφαρμογή του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας αυτής, με την έγκρι ση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (EΣΔΕΑ), ώστε, μέσω μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στον τομέα των επικίνδυνων αποβλήτων (Ε.Α.), να επιτυγχάνεται η οικο λογικά ορθολογική και βιώσιμη διαχείρισή τους για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 2 Έγκριση Περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 1. Εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επι κίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), ο οποίος εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης, με βάση τις τεχνικές, πε ριβαλλοντικές, χωροταξικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθώς και με αυστηρά περιβαλλοντικά πρό τυπα οικονομικά εφικτά, για όλες τις εγκαταστάσεις διαχείρισης Ε.Α. 2. Ο ΕΣΔΕΑ καθορίζει ειδικούς στόχους και δράσεις και προσδιορίζει τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ώστε, μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτε ρότητες της χώρας να προωθούνται οι στόχοι και οι αρχές του άρθρου 4 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 3. Το περιεχόμενο του ΕΣΔΕΑ περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελ λάδα, όσον αφορά τις πηγές προέλευσης, τις κατηγορί ες, τις παραγόμενες ποσότητες, τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές διαχείρισης Ε.Α,, καθώς και τις προβλέψεις για την παραγωγή Ε.Α. στη χώρα. Περιγραφή των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού. Περιγραφή των δράσεων που θα πρέπει να αναλη φθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Περιγραφή των σταδίων υλοποίησης του ΕΣΔΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων εντοπισμού και της διαθεσιμότητας κατάλληλων χώρων ή εγκαταστά σεων διάθεσης Ε.Α. Περιγραφή των απαιτούμενων δράσεων για τη συνε χή παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΕΣΔΕΑ. Σχέδιο διαχείρισης μικρών ποσοτήτων Ε.Α. στα αστι κά απόβλητα. Οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του ΕΣΔΕΑ. Άρθρο 3 Τροποποιήσεις διατάξεων 1. Το άρθρο 7 της υπ αριθμ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) τροποποιείται ως ακο λούθως: α) Το εδάφιο i της παραγράφου Β.1.α1, τροποποιείται ως εξής: «i) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί ου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρε σίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε εγκαταστάσεις οι οποίες εκτελούν τις ως άνω εργασίες για λογαριασμό τρίτων ή και για λογαριασμό τρίτων». β) Το εδάφιο i της παραγράφου Β.1.β1, τροποποιείται ως εξής: «i) Η άδεια για τη συλλογή, μεταφορά ή/και αποθή κευση επικινδύνων αποβλήτων σε πλείονες της μίας Περιφέρειες ή εφ όσον αυτά προέρχονται από πλείο νες της μίας Περιφέρειες, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ». γ) Η παράγραφος Β.2.3.α, τροποποιείται ως εξής: «α) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7091 θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος φορέας δια χείρισης θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνό τητας (κλάση UN, αριθμός Η και αντίστοιχη περιγραφή) των προς διαχείριση αποβλήτων θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά ζημιές προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλο ντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς θα αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τα προβλε πόμενα στο άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 259/93 και στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1013/2006 (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για 90 ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν όταν η μεταφορά ή η αξιο ποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνομη) θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης το οποίο προσδιορίζεται, κατ ελάχιστο, ως εξής: για την άδεια διάθεσης (εργασιών D1 έως D14): 1,5 εκ. ευρώ ετησίως για την άδεια αξιοποίησης (εργασιών R1 έως R12): 1,5 εκ. ευρώ ετησίως για την άδεια αποθήκευσης ή/και διασυνοριακής μεταφοράς: 1 εκ. ευρώ ετησίως για την άδεια συλλογής και μεταφοράς: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση κάλυψης περισσότερων της μιας εργα σιών διαχείρισης το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Για κάθε επί μέρους εργασία διαχείρισης ο φορέας διαχείρισης θα προσκομίζει στην αδειοδοτούσα Αρχή, Βεβαίωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας στην οποία θα βεβαιούται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόμενων εργασιών, ο φορέας διαχείρισης προσκομίζει στην αδειοδοτούσα Αρχή ισόποση κατ ελάχιστον εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου. Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συ γκεκριμένου αποβλήτου, κατά την συλλογή και μεταφο ρά (διασυνοριακή ή μη), ο φορέας διαχείρισης δύναται να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα Αρχή εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά καταπίπτουν, διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. δ) Η παράγραφος Β.2.3.β, τροποποιείται ως εξής: «β) Παράβολο το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ως εξής: για την άδεια διάθεσης (εργασιών D1 έως D14), ύψους 1000 ευρώ για την άδεια αξιοποίησης (εργασιών R1 έως R12), ύψους 1000 ευρώ για την άδεια αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης, ύψους 500 ευρώ για την άδεια συλλογής και μεταφοράς, ύψους 300 ευρώ για την άδεια διασυνοριακής μεταφοράς, το ύψος είναι ανάλογο της προβλεπόμενης ποσότητας των προς μεταφορά αποβλήτων και καθορίζεται σε 1 ευρώ ανά τόνο. Σε περίπτωση που η αιτούμενη άδεια αφορά περισ σότερες της μιας εργασίες διαχείρισης το ύψος του χρηματικού παραβόλου είναι αθροιστικό. Τα ως άνω ποσά των παραβόλων καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου και εισπράττονται μόνο με την έκδο ση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β και διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος». ε) Η παράγραφος Γ.1.β, τροποποιείται ως εξής: «β) Σε περίπτωση εξαγωγών ή εισαγωγών επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται άδεια διασυνοριακής μεταφοράς που χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της αρμό διας υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με την άδεια αυτή εγκρίνεται το περιεχόμενο του προβλεπόμε νου στον ως άνω Κανονισμό εγγράφου κοινοποίησης και διατυπώνονται όροι για την εκτέλεση της μεταφοράς. Σε περίπτωση διαμετακόμισης επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία μπορεί να επιβάλλονται όροι σχετικά με τη διαμετακόμιση». στ) Η παράγραφος Γ.3 τροποποιείται ως εξής: «3. Στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. τηρείται Μητρώο όλων των φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, το οποίο κοινοποιείται στη Γε νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣΔΔΑ. Για τον λόγο αυτό οι Υπηρεσίες που εκδίδουν άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, υποχρεούνται να δια βιβάζουν στην ως άνω Υπηρεσία τις άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που αυτές εκδίδουν καθώς και τις τροποποιήσεις ή ανακλήσεις υφισταμένων αδειών. Για την καταχώρηση στο Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου καθο ρίζεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. Το Μητρώο αναθεωρείται κάθε δύο (2) χρόνια για τις εργασίες συλλογής και μετα φοράς ή/και διασυνοριακής μεταφοράς και κάθε πέντε (5) χρόνια για τις εργασίες αξιοποίησης και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. Οι εγγεγραμμένοι σε αυτό θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του φακέλου καταχώρησης στο Μητρώο και, όσον αφορά μεταβολές σχετικά με τις άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, θα πρέπει να ενημερώνουν εντός τριάντα (30) ημερών και δέκα (10) ημερών από τις ημερομηνίες των σχετικών μεταβολών, αντιστοίχως.». 2. Το άρθρο 11 της υπ αριθμ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) τροποποιείται ως προς το εδάφιο γ της παραγράφου 4, ως ακολούθως: «γ) Να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην αδειοδοτούσα αρχή κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση με στοιχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Για εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων πλην της συλλογής και μεταφοράς, η έκθεση διαβιβάζεται και στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται και στα μη επικίνδυνα απόβλη

4 7092 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα, όπως καθορίζεται το περιεχόμενό της στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης». 3. Το άρθρο 19 της υπ αριθμ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) τροποποιείται λόγω τυ πογραφικών λαθών, ως ακολούθως: α) Τροποποιείται το Παράρτημα Ι ως εξής: i) To κεφάλαιο 16 του καταλόγου του ευρετηρίου τρο ποποιείται ως προς το σημείο , ως εξής: « απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως ». ii) Στο κεφάλαιο 20 του καταλόγου του ευρετηρίου διαγράφεται το σημείο αεροζόλ. β) Τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ, όσον αφορά την εργασία D4, ως εξής: «D4. Επιφανειακή διάθεση (π.χ. απόθεση υγρών απο βλήτων ή ιλύος σε υπαίθριες εκσκαφές, λίμνες απόθε σης ή αβαθείς λεκάνες κ.λπ.)». 4. Η υπ αριθμ /1159/2006 κοινή υπουργική από φαση τροποποιείται ως ακολούθως: α) Τροποποιείται η αρίθμηση των άρθρων 3, 4, 5 και 6 σε άρθρα 2, 3, 4 και 5, αντιστοίχως. β) Τροποποιείται η παράγραφος του Παραρτή ματος του άρθρου 4 ως εξής: « Απαιτήσεις ποιότητας» Το πάχος των φύλλων της συνθετικής μεμβράνης πρέ πει να είναι τουλάχιστον 2,5 mm, το μήκος τουλάχιστον 150 m και το πλάτος τουλάχιστον 5 m και να πληροί τους όρους καταλληλότητας του παρακάτω πίνακα: Μηχανική ιδιότητα υλικού Εφελκυστική αντοχή θραύσης Εφελκυστική αντοχή διαρροής Επιμήκυνση σε θραύση Επιμήκυνση σε διαρροή Αντοχή σε σχισμό Αντοχή σε διάτρηση Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη Θραύση Όριο σχισμού Πολυαξονική επιμήκυνση σε Θραύση Μέθοδος μέτρησης (ενδεικτική) /Τιμή DIN EN ISO 527 3, PK 5, 100 mm/min >= 26 N/mm 2 DIN EN ISO 527 3, PK 5, 100 mm/min >= 16 N/mm 2 DIN EN ISO 527 3, PK 5, >= 700 % DIN EN ISO 527 3, PK 5, >= 10 % DIN EN ISO 527 3, E modulus> 500 N/mm 2 ASTM D 4833 > 320 N ISO 34 1/B (a) >= 130 N/mm DIN σχετίζεται με το πάχος Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση DIN 53861> 15 % γ) Τροποποιείται η παράγραφος του Παραρτή ματος του άρθρου 4 ως εξής: « Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρα φο 4 του άρθρου 11 της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης, ο συλλέκτης υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης, το οποίο έχει παραλάβει από την εγκατάσταση παραλαβής των Ε.Α. (διάθεσης ή αξιοποίησης ή αποθήκευσης / μετα φόρτωσης), επί δύο (2) τουλάχιστον έτη. Ο παραγωγός και ο κάτοχος υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης, το οποίο έχουν παραλάβει από την εγκατάσταση παραλαβής των Ε.Α., επί τρία (3) τουλάχιστον έτη. Η εγκατάσταση παραλαβής των Ε.Α. υποχρεούται να διατηρεί το πρωτότυπο έντυπο ανα γνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη επίσης». δ) Τροποποιείται η παράγραφος 9.3 του Παραρτήμα τος του άρθρου 4 ως εξής: «9.3. Για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και όσον αφορά το έντυπο αναγνώ ρισης και τη διαδικασία υποβολής αυτού ισχύουν τα προβλεπόμενα στο υπ αριθμ. 82/2004 π.δ. (Α 64). Οι παραγωγοί, τα σημεία και κέντρα συλλογής, οι εγκα ταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη». ε) Τροποποιείται η παράγραφος του Παραρτή ματος του άρθρου 4 ως εξής: « Για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων χρη σιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών συμπληρώνεται έντυπο αναγνώρισης, το περιεχόμενο του οποίου παρουσιάζεται κατωτέρω. Το πρωτότυπο έντυπο αναγνώρισης συνοδεύει τις ως άνω ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους εντός της Ελλάδος μέχρι την παράδοσή τους από το συλλέκτη στην εγκατάστα ση αξιοποίησης εντός της χώρας ή μέχρι την εξαγωγή τους από τη χώρα. Το έντυπο συμπληρώνεται σε κάθε στάδιο των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης. Μετά τη συμπλήρωση του πρωτότυπου εντύπου σε όλα τα στάδια διαχείρισης, το πρωτότυπο αποστέλλεται με ευθύνη του τελικού αποδέκτη στο σύστημα εναλλακτι κής διαχείρισης. Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει σχετικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και σε οποιοδήποτε άλλο εμπλε κόμενο φορέα (Περιφέρεια, Νομαρχία), εάν ζητηθεί. Ο συλλέκτης υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης επί δύο (2) τουλάχιστον έτη. Οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων των σημείων πρωτο γενούς αποθήκευσης συσσωρευτών οχημάτων και βιομη χανίας, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσω ρευτών και τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη». στ) Τροποποιείται η παράγραφος Α.11.7 του Παραρ τήματος του άρθρου 4 ως εξής: «Α Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης». ζ) Τροποποιείται ο πίνακας 2 του κεφαλαίου 12 του Παραρτήματος του άρθρου 4 ως εξής: «Πίνακας 2 (Συμπληρώνεται από τον φορέα διαχείρι σης του συγκεκριμένου επικίνδυνου αποβλήτου, εξαι ρουμένων των φορέων που προβαίνουν μόνον σε συλ λογή και μεταφορά). Ο Πίνακας αφορά κάθε επικίνδυνο απόβλητο που είτε διαχειρίζεται η εγκατάσταση είτε παράγεται από τις διαδικασίες διαχείρισης ή/και από άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επωνυμία φορέα ή εγκατάστασης διαχείρισης του Ε.Α. Περιγραφή των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Ε.Α. στις οποίες ενδεχομένως προβαίνει η επιχείρηση [1] Διαχειριζόμενο (ή παραγόμενο) Απόβλητο Κωδικός ΕΚΑ 4 Κλάση UN 5 Ποσότητα αποβλήτου που έτυχε διαχείρισης κατά το... τρίμηνο του έτους... (τόνοι) συλλογή μεταφορά αποθήκευση μεταφόρτωση επεξεργασία διάθεση αξιοποίηση [1] σημειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο [2] επιχείρηση από την οποία συλλέχθηκε το από βλητο ή διαδικασία στην εγκατάσταση από την οποία προέκυψε το απόβλητο. [3] αφορά τα παραγόμενα από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης απόβλητα ή τα μεταφερόμενα από βλητα». η) Τροποποιείται ο τίτλος του κεφαλαίου 13 του Πα ραρτήματος του άρθρου 4 ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΒΛΗΤΩΝ [ΕΔΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». Άρθρο 4 Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί με το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 6 Προέλευση αποβλήτου [2] 7 Χημική σύσταση / αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 8 Φυσικά χαρακτηριστικά 9 10 Χαρακτηρισμός κινδύνων (αριθμός Η) Αποθήκευση (τρόπος, χρονική διάρκεια) 11 Μεταφόρτωση 12 Εργασία Αξιοποίησης (R) 13 Εργασία Διάθεσης (D) Αποδέκτης(ες) που αναλαμβάνει(ουν) τις εργασίες 10, 11, 12 και 13 (επωνυμία, θέση εγκατάστασης) [3] Χρησιμοποιείται κάποια μέθοδος με στόχο την μείωση της ποσότητας του παραγομένου από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης αποβλήτου; [1] Εάν απαντάτε όχι στο 15, παραθέστε τους λόγους μη δυνατότητας μείωσης της ποσότητας του παραγομένου αποβλήτου Εάν δεν αξιοποιείτε το παραγόμενο από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης απόβλητο, παραθέστε τους λόγους μη δυνατότητας αξιοποίησης 18 Σχόλια παρατηρήσεις όχι ναι Εάν ναι, ποια μέθοδος; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3.1 Η Κοινοτική πολιτική και νομοθεσία 3.2 Η Εθνική πολιτική και νομοθεσία 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ) 4.1 Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Προέλευση Ε.Α. Οικονομικοί κλάδοι παραγωγής Ε.Α Κατηγορίες και παραγόμενες ποσότητες Ε.Α Πρακτικές διαχείρισης Ε.Α Προβλέψεις για την παραγωγή Ε.Α. στην Ελλάδα Αποθηκευμένα Ε.Α. 4.2 Στόχοι και οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ Γενικοί στόχοι ΕΣΔΕΑ Ειδικότεροι στόχοι για ορισμένα ρεύματα Ε.Α Οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ 4.3 Δράσεις υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Επιλογή εργαλείων διαχείρισης Ε.Α Σχήματα διαχείρισης Ε.Α Τεχνικές διαχείρισης Ε.Α Αποκατάσταση χώρων διαχείρισης Ε.Α Ενημέρωση ευαισθητοποίηση Υλοποίηση του ΕΣΔΕΑ Έλεγχος εφαρμογής του ΕΣΔΕΑ 5. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ 5.1 Επικίνδυνα απόβλητα βιομηχανιών 5.2 Ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 5.3 PCB s 5.4 Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα 5.5 Ζωικά υποπροϊόντα 5.6 Ρυπασμένοι και εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑ ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ

6 7094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΕΑ) ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΒΛΗΤΑ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ 9. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορθολογική διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων (E.A.) αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτε ραιότητα για την Ελλάδα, προκειμένου, αφ ενός μεν να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία και αφ ετέρου να εφαρμόζεται η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα αυτό, η οποία, ως γνωστόν, δίνει έμφαση στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής και της επικινδυνότητας των Ε.Α. Η κατάρτιση του παρόντος Εθνικού Σχεδιασμού Δι αχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ευέλικτης, οικονομικά βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των Ε.Α., μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας. Ο παρόν ΕΣΔΕΑ ισχύει για πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσής του, και αναθεωρείται σύμφωνα με το άρ θρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006. Στο παρόν κείμενο: Παρουσιάζεται η Κοινοτική και η εθνική πολιτική και νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των Ε.Α. Αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την παραγωγή των Ε.Α. στην Ελλάδα. Γίνεται κατηγοριοποίηση των Ε.Α. με βάση την κω δικοποίηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και εκτιμάται η αντίστοιχη παραγόμενη ποσότη τα. Επίσης, προσδιορίζονται οι οικονομικοί κλάδοι που συνεισφέρουν περισσότερο στην παραγωγή των Ε.Α. Περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάστα ση αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των Ε.Α. Επιπλέον, γίνεται πρόγνωση και εκτιμήσεις σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν ως προς την παραγωγή των Ε.Α. τα επόμενα χρόνια στη Χώρα. Παρουσιάζονται οι αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης των Ε.Α., οι στόχοι που πρέπει να επιτευ χθούν και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις που πρέ πει να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού καθώς και τα στάδια υλοποίησης αυτού. Περιγράφονται, επίσης, τα σχήματα και οι τεχνι κές διαχείρισης που πρέπει να υιοθετηθούν καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής του ΕΣΔΕΑ. Τέλος περιγράφονται οι δράσεις που προτείνεται να αναλη φθούν για την παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΕΣΔΕΑ. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα διαχείρισης των Ε.Α., η διαχείριση των αποβλήτων αυτών πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσο ή έμμεσο, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποι ούνται διαδικασίες ή μέθοδοι οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. Ειδικότερα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε: α) Να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για τα νερά (θα λάσσια, επιφανειακά και υπόγεια), τον αέρα, το έδαφος, την χλωρίδα, την πανίδα καθώς και την εν γένει γεωρ γοκτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή. β) Να μην προκαλούνται οχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές. γ) Να μην προκαλούνται αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο καθώς και σε περιοχές ιδιαιτέρου περι βαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η διαχείριση των Ε.Α. διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημι ουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλο ντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επι διώκεται τα απόβλητα να οδηγούνται, κατά το δυνατόν, σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστά σεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, εφ όσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό. Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περι βάλλον. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3.1 Η Κοινοτική πολιτική και νομοθεσία Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων γενικότερα και των Ε.Α. ειδικότερα αποτυ πώνεται σε μια σειρά από νομοθετήματα, όπως Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμοί. Το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων κα θορίζεται από την υπ αριθμ. 75/442/ΕΟΚ οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, η οποία στον τομέα των Ε.Α. εξειδικεύεται με την υπ αριθμ. 91/689/ΕΟΚ οδηγία. Επί σης, το Κοινοτικό Δίκαιο περιλαμβάνει εξειδικευμένα νομοθετήματα που αφορούν είτε ορισμένες μεθόδους διαχείρισης είτε ορισμένα ρεύματα αποβλήτων τα οποία χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. Με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο ορίζονται οι βασικές αρχές και οι στόχοι της διαχείρισης των απο βλήτων σε κοινοτικό επίπεδο και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των ως άνω στόχων. Τα οριζόμενα μέτρα στη σύγχρονη σχετι κή Κοινοτική στρατηγική αποσκοπούν στη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πα ραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο τη χρήσης των πόρων. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν κατάλληλες στρατηγικές έτσι ώστε να προωθούνται κυρίως: Η πρόληψη/μείωση της ποσότητας και της επικινδυ νότητας των αποβλήτων (με εισαγωγή καθαρών τεχνο λογιών, επανασχεδιασμό προϊόντων, οικολογικά σήματα,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7095 αποδοτικότερη χρήση των πόρων, αλλαγή προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης κ.λπ.). Η αξιοποίηση υλικών (με διαχωρισμό και ταξινόμηση, διακριτή συλλογή, ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησι μοποίηση, ενεργειακή αξιοποίηση). Η ασφαλής επεξεργασία των Ε.Α. που παραμένουν μετά την εφαρμογή διαδικασιών αξιοποίησης, μέσω εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Η εξάλειψη της πρακτικής της τελικής διάθεσης Ε.Α. χωρίς να προηγείται επεξεργασία τους (τελική διάθεση μόνο των καταλοίπων από την επεξεργασία Ε.Α. μέσω εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών). Η ανάπτυξη ενός ορθολογικού και οικονομικοτεχνικά βιώσιμου δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης των Ε.Α. για την κάλυψη των αναγκών κάθε κράτους μέλους. Το δίκτυο αυτό πρέπει να επιτρέπει στην Κοινότητα, ως σύνολο, να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και στα κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς τον στόχο αυτό, λαμβανομένων όμως υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικών εγκα ταστάσεων για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων. Θα πρέπει, επίσης, το δίκτυο αυτό να επιτρέπει την διάθεση των αποβλήτων σε μια από τις πλησιέστερες κατάλλη λες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και να λαμβάνουν μέτρα ώστε κάθε εγκατάσταση διάθεσης και αξιοποίησης απο βλήτων να εφοδιάζεται με την κατάλληλη προς τούτο άδεια. Η χάραξη της κοινοτικής πολιτικής και η θέσπιση του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή της, παρουσιάζουν δυναμικό χαρακτήρα και επαναπροσ διορίζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και με τις συνθήκες που διαμορφώ νονται στα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών παίζει η συνεργασία τόσο σε Κοινο τικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζεται διαγραμματικά η βασική κοινοτική νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 11 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41624/2057/Ε103 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί ριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1312 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πρά ξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα