ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : Αθήνα Αριθ. Πρωτ. Α2γ /Γ.Π.οικ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: α. του άρθρου 36 του Ν.1366/83 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα των ικηγόρων, ρύθµιση θεµάτων της ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α). β. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/88 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού υστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) δ. του κεφ. δευτέρου του Ν.4024/11 «υνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α) ε. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) στ. του άρθρου 22 του Ν. 4208/13 «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α ) ζ. της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4213/13 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 Α ) η. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν 4238/14 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο υγείας (Π.Ε..Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α) θ. της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4272/14 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση-ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 145 Α) ι. του Ν.. 67/68 «Περί λήψεως µέτρων δια την κάλυψιν των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α). κ. του άρθρου 2 του Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. κα. του Π.. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α) 2.Την αριθµ.33/2006 ΠΥ (280 Α),όπως αυτή παρατάθηκε µε την αριθµ. 35/ ΠΥ (ΦΕΚ 280 Α) 3.Την αριθµ. Υ3α/ΓΠ/89907 «ύσταση Ειδικών Περιφερειακών ιατρείων ( Ε.Π.Ι.) σε κρατικούς αερολιµένες της χώρας» (ΦΕΚ 819 Β) ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2 2 4.Την αριθµ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισµός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β). 5.Την αριθµ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 6. Την αριθµ. Υ525/ Απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο» (ΦΕΚ 3016 Β). Αποφασίζουµε Την ανάρτηση των κενών θέσεων σε Γ.Ν-Κέντρα Υγείας, Π.Ε..Υ-Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε..Υ-Περιφερειακά Ιατρεία στις άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 4 ης Απριλίου 2014 για την κάλυψή τους από: α. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε την ιδιότητα θητεία β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΑ ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. 2. Ειδικευόµενοι ιατροί, που κατέχουν θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους. 3. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 4. Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία. 5. ας γνωρίζουµε, ότι λόγω προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία µας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθµολογίας, στα πτυχία κρατών µελών της ΕΕ λαµβάνει υπόψη την αριθµητική βαθµολογία διά συστήµατος εξισώσεων. Επισηµαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αντιστοίχιση βαθµολογίας, η οποία παρέχεται και µόνο από το ΟΑΤΑΠ, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Για τον υπολογισµό των µορίων, ως προς την ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθµό (αριθµητικά), ο ιατρός µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Ιατρικής χολής, που αποφοίτησε (είτε της ηµεδαπής, είτε της αλλοδαπής). 6. Ιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 Β), υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύµφωνα µε την αρ. γ/ 10424/1993 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β ). 7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το σύστηµα µηχανογράφησης. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3 ΚΩΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΠΙ ΤΥΠΟ 29 Π.Ε..Υ. - ΑΜΦΙΛΟΧΙ( ) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΑΡΤΟΥ 59 Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ( Α) 60 ΠΕ Υ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Β 63 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΜΠΕΟΥ(Α) 64 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΑΛΕΙΑ (Α) 65 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ(Α ) 67 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΛΩΡΙΑ (Α) 71 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΟΥ(Α) 1/6/ /6/2014 5/6/2014 9/7/ /6/ /7/2014 ΕΝΔ.ΗΜ/ΝΑΙ 3 ΠΕ Υ-Κ.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕ Υ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕ Υ ΜΥΤΙΚΑ ΔΥΠΕ ΝΟΟΚΟ- ΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓ ΓΙΟΥ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4 4 72 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (Α) 91 ΠΕ Υ - ΠΙ ΕΛΑΤΟΒΡΥΗ 98 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ(Α) 100 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΡΙΤ(Α) 152 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΑΝΙΤ(Α) 158 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Α 11/2/ /11/ /2/2014 3/3/ /5/2014 ΠΕ Υ ΜΥΤΙΚΑ ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΧΩΡ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΡΟΥ ΠΕ Υ - ΤΡΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙΑ για πρώην ΜΕΟΛΟΓ ΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι 160 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ(Γ) 8/4/2014 ΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5 5 170 ΠΕ Υ - ΠΙ ΤΕΜΝΙΤ Α 26/2/2015 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 176 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΙΑΝ 27/2/2015 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 177 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΡΑ 10/12/2014 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 178 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΑΛΤΕΙΝΙΚΟΥ(Α ) 180 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΥΤΙΝ 8/5/2013 4/1/2015 ΗΜΗΤΑΝ ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι 191 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΜΑ(Α) 193 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ(Α ) 17/7/2013 1/2/2013 ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6 6 198 ΠΕ Υ - ΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 25/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 201 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΟΛΛΙΝΩΝ 17/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 205 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Α 24/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 209 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΡΤΙΝΟΥ(Α) 211 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ(Β) 212 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ(Γ) 216 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ(Β) 14/1/ /2/ /6/2014 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7 7 217 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝ (Α) 218 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΤΟΥ(Α) 225 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΗΓΩΝ (Α) 11/1/ /6/ /4/2014 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΤ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΤ 226 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ 6/8/2013 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤ ΑΡΤ 241 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΓ ΠΑΡΚΕΥΗ 20/5/2015 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤ ΑΡΤ 246 ΠΕ Υ - ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 17/6/2015 ΠΕ Υ - ΑΑΝΤΩΝ ΑΡΤ ΑΡΤ 247 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΠΙΑΝΩΝ 17/6/2015 ΠΕ Υ - ΑΑΝΤΩΝ ΑΡΤ ΑΡΤ 250 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (Α) 30/8/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8 8 251 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (Β) 6/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 252 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΨΕΛΗ (Α) 17/6/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 253 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ(Α) 9/7/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 254 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ (Α) 9/7/2014 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 255 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Α) 18/3/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 257 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΟ ΑΥΓΗ (Α) 16/5/2014 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 258 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ(Α) 5/8/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 280 ΠI ΑΝΤΙΘΗΡΩΝ(Α) 281 ΠI ΑΝΤΙΘΗΡΩΝ(Β) 12/12/ ΘΗΡΩΝ - ΘΗΡΩΝ ΘΗΡΩ Ν "ΤΡΙΦΥΛ ΛΕΙΟ" ΘΗΡΩ Ν "ΤΡΙΦΥΛ ΛΕΙΟ" ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

9 9 319 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ(Α) 320 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΡΟΑΝΕΙ(Α) 383 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΡΑΧΩΒ Α 387 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ(Α) 390 ΠΕ Υ ΠΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α 401 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 406 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ 414 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΝΙ Η (Εξάρχου)(Α) 22/9/2014 3/3/ /2/2015 7/1/ /11/2014 3/2/ /11/ /5/2014 ΚΛΕΙΤΟΡΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙ ΠΕ Υ ΙΤΟΜΟΥ ΙΤΟΜΟΥ ΠΕ Υ ΙΤΟΜΟΥ ΠΕ Υ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΕ Υ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΕΚΑΤΗ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗ ΑΧΑΪ ΚΑΛΑΒΡΥ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗ ΑΧΑΪ ΚΑΛΑΒΡΥ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΛΙΒΑ ΕΙΑ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩ Ν ΑΧΑΙ ΑΧΑΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΓΡΕΒΕ- ΝΩΝ 422 ΠΕ Υ ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ Α 27/2/2015 ΠΕ Υ ΕΚΑΤΗ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΓΡΕΒΕΝΩ Ν ΓΡΕΒΕ- ΝΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΕ Υ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΡΑΜ ΡΑΜ 468 ΠI ΒΑΘΕΟ(Α) 471 ΠΙ ΤΥΠΑΛΑΙ(Β) ΚΩ(Θ) 25/9/2014 3/9/2013 2/12/2013 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ(Α) 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙ(Α) 486 ΠΙ ΝΙΥΡΟΥ (ΜΑΝ ΡΑΚΙΟΥ)(Α ) 488 ΠΙ ΦΕΝ ΙΟΥ 20/8/ /2/ /11/2013 ΚΩ ΚΩ ΚΩ - ΚΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩ & «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ - ΚΩ- ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ για ΚΩ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ(Α) 508 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΙΙ ΩΡΟΥ(Α) 513 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΜΗ(Α) 514 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΜΗ(Β) 5/10/2013 3/12/2013 ΚΩ ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΑΛΚΗ (Α) 522 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΗΛΟΥ(Β) 533 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ(Α) 534 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΠΕΡΙΟΥ(Α) 6/4/ /10/2013 2/10/2013 ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΝΕΤΩΝ(Α) 536 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΟΧΩΡΙΟΥ(Α) 538 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥ(Β) 539 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥ(Γ) 2/10/2013 5/6/ /3/ /7/2012 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Α) 542 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Γ) 543 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ( ) 544 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Ε) 545 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Τ) 546 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Ζ) 547 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Η) 548 ΠΕ Υ - ΛΕΡΟΥ Θ 549 Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ(Α) 552 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΛΕΙΨΩΝ(Α) 553 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΥ(Α) 25/4/ /12/ /2/2015 9/2/2013 3/10/ /9/2013 3/10/ /5/2014 8/4/ /11/2014 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩ & ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

16 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΖΩΝΗ(Α) 556 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 559 ΠΕ Υ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗ 561 ΠΕ Υ ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Β 563 ΠΕ Υ ΠΙ Ν.ΒΥ Β 576 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΡΙΝΟΥ(Β) 578 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 597 ΠΕ Υ ΠΙ Μ. ΕΡΕΙΟΥ 603 Π.Ε..Υ. - ΑΜΟΘΡΑΚΗ(Β) 609 ΠΙ ΠΑΡΑ ΕΙΙΟΥ 9/12/2014 8/1/ /1/ /8/ /5/ /1/ /8/ /5/2014 ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΙΚΑΙΩΝ ΠΕ Υ ΙΚΑΙΩΝ ΠΕ Υ ΟΥΦΛΙΟΥ ΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΚΑΡΥΤΟΥ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ για ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ Η ΧΑΛΚΙ ΚΑΡΥΤΟΥ ΜΗ για ΚΑΡΥΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ(Α) 611 ΠΙ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ(Α) ΚΑΡΥΤΟΥ Α ΚΑΡΥΤΟΥ Β 623 ΠΙ ΡΟΥ(Β) 16/4/ /11/2014 8/12/ /5/ /3/2014 ΚΑΡΥΤΟΥ ΚΑΡΥΤΟΥ - ΚΑΡΥΤΟΥ - ΚΑΡΥΤΟΥ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18 ΠΙ ΟΞΥΛΙΘΟΥ 691 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΛΙΧΑ (Α) 692 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΟΥΒΩΝ(Α) 694 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΛΑΤΑ(Α) 695 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΛΑΤΑ(Β) 22/6/ /3/ /1/ /7/2014 1/9/ ΜΗ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

19 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Α) 697 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Β) 698 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ(Α) 699 ΠΕ Υ ΠΙ ΩΡΕΩΝ Α 700 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΩΡΕΩΝ(Β) 23/12/ /8/ /2/ /4/ /10/2013 ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΠΕ Υ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

20 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ Α 21/10/2014 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΝΙ 702 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ(Β) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 704 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Α) 18/10/2014 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 705 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ (Α) 12/12/2011 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 706 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ(Α) 1/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 707 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ(Β) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 708 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΑΛΑΩΡ(Α) 12/10/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 709 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΦΝΗ(Α) 18/12/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 710 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΜΝΙΤ(Α) 4/3/2014 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 711 ΠΕ Υ ΠΙ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 31/5/2015 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 714 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΡΟΥΟΥ Α 28/7/2014 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 715 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΡΟΥΟΥ(Β) 16/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 716 Π.Ε..Υ. - ΠΙ Ι ΗΡΩΝ(Α) 16/6/2012 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΕΝΩΜΑΤΟ(Α) 13/12/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 719 ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ(Α ) 16/6/2012 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 720 ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ(Β ) 28/9/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 721 Π.Ε..Υ. Π.Ι. ΚΕΡΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 722 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΤΡΙΑ (Α) 5/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 723 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΟΥΡΝΑ(Α) 11/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 724 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΡΑΝΙΤ(Α) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 734 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Α) 28/3/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 735 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Β) 21/7/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 736 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Γ) 18/3/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 744 ΠΙ ΚΙΛΛΟΥΝΤΙ(Α ) 2/6/2014 ΚΡΕΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙ ΚΡΕΤΕΝ ΩΝ ΗΛΕΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

22 ΠΙ ΓΡΑΙΚΑ 1/12/ ΚΡΕΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙ ΚΡΕΤΕΝ ΩΝ ΗΛΕΙ 760 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΑΜΠΕΙ Α 31/3/2015 ΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΗΛΕΙ ΑΜΑΛΙΑ ΗΛΕΙ 815 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ(Α) 25/2/2014 ΑΝ ΡΙΤΑΙΝ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙ 816 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΚΟΥΛΑ(Α) 5/6/2013 ΑΝ ΡΙΤΑΙΝ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙ 941 ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΠΡΩΤΙ 943 ΠΙ ΛΙ 14/7/ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 947 ΠΙ ΑΓΙΑ 11/3/ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 963 ΠΙ ΤΑΓΓΑΡΙΟΥ 16/3/2015 ΠΑΡΑΜΥΘΙ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 1121 ΠΕ Υ - ΠΙ ΙΤΡΑΤΟΥ 11/12/2014 ΠΕ Υ - ΚΟΝΙΤ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ ΙΩΑΝ- ΝΙΝΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΕΝΤΙΝ(Α) 9/12/2014 ΟΦΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1208 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΤΡΙΛΟΥ(Α) 3/10/2013 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1209 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 24/9/2014 ΠΕ Υ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5Η ΥΠε ΘΕΑΛΙ & ΤΕΡΕ ΕΛΛΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1210 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ(Α) 18/9/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1211 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ(Β) 17/12/2013 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1212 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΓΙΘΕ(Α) 2/1/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1214 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ(Α) 16/11/2012 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1220 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΡΑΪ (Α) 3/12/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1226 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΑΝΕ(Α) 26/9/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1230 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΑΡΙΤ ΟΛΟΠΩΝ 28/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5Η ΥΠε ΘΕΑΛΙ & ΤΕΡΕ ΕΛΛΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1235 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΠΟΤΑΜΙ(Α) 1236 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΟΥΡ(Α) , ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1242 ΠΕ Υ ΠΙ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ,00 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΤΟΡΙΟΥ(Α) ,00 ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1247 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΙΝΟΗ(Α) 20/2/2014 ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1248 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΟΥ 27/1/2015 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1250 ΠΕ Υ ΠΙ ΤΟΙΧΙΟΥ 8/3/2015 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1261 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 8/12/2014 ΑΓ.ΑΘΑΝΙΟΥ - ΑΓΡΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΙΟΥ- ΑΓΡΟ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ 1275 ΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΡΡ 1276 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ Α 1/1/2015 ΚΕΡΡ ΚΕΡΡ ΚΕΡΡΑ ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ ΚΕΡ- Ρ 1284 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗ Β 23/1/2015 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ 1303 ΠΕ Υ - ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΑΜΑΤΩΝ) Α 15/7/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1306 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ(Α) 18/6/2014 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1307 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ(Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ 1/7/2013 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

25 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΙΟΝΑΤΩΝ (Α) 1/4/2013 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1309 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΑΒ ΑΤΩΝ(Α) 12/8/2014 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1313 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΥΡΓΙΟΥ 1/8/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1323 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ(Α) 14/8/2014 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1324 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ(Β) Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1325 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΑΥΡΟΥ(Α) 21/2/2013 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1326 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΑΥΡΟΥ(Β) 18/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΝΑΞΟΥ(Α) 11/12/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ Α 2/4/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ Β 31/1/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

26 ΠΙ ΧΑΛΚΕΙΟΥ 4/2/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ(Α) 4/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ(Β) 24/2/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΟΙΝΟΥ(Α) 27/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΟΝΟΥ(Α) 10/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙ(Α) 19/11/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΑΡΚΕΙΝΗ(Α) 30/1/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ Α 25/8/2014 ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ Β 28/1/2015 ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ(Α) 13/6/2014 ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΙΦΝΟΥ(Α) 20/11/2014 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Α) 4/1/2014 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Β) 5/11/2013 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Γ) 7/8/2013 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

27 Π.Ε..Υ. - ΙΟΥ(Β) ΙΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΟΥ (Α) ΙΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΚΙΝΟΥ(Α) 5/11/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΙ(Α) 24/11/2014 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΘΗΡΙ(Α) 29/4/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΗ(Α) 26/6/2014 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ- ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΗΒ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΚΟΠΗ 1/10/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΑΟΥ(Α) 28/10/2014 ΠΑΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Α 3/9/2014 ΠΕ Υ ΤΗΝΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΥΡΙΟΥ(Α) 26/2/2014 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ(Α) 14/1/2013 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ(Β) 5/4/2013 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΜΟΛΑΩΝ(Γ) 26/5/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

28 ΜΟΛΑΩΝ( ) 29/6/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΜΟΛΑΩΝ(Τ) 24/9/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΠΙ ΑΠΙ Ε(Α) 16/4/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΝΕΑΠΟΛΗ(Β) 28/3/2013 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΝΕΑΠΟΛΗ(Ε) 6/6/2014 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΛΙΚ(Α) 16/7/2012 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ Γ 6/2/2015 ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΛΑΚΩΝΙ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΕΩΡΓΙΤΙΟΥ(Α) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ 1653 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΡΟΚΕΩΝ Α 4/2/2015 ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

29 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥΤΑΡΙΟΥ(Α) 7/10/2014 ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΩΙΑΡΙΟΥ(Α) 30/7/2014 ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ ΠΙ ΜΑΛΛΩΝ Α 1779 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Α 1783 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Α 1784 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Β 1788 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Β 1800 ΠΙ ΜΟΥ ΡΟΥΑ 29/7/ /4/ /6/ /12/ /12/ /9/ ΙΕΡΑΠΕΤΡ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΙΕΡΑΠΕΤ Ρ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΛΗΜΝΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΒΟΥ 1802 ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 06/ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ 1805 ΠΕ Υ ΠΙ ΤΥΨΗ 8/12/2014 ΠΕ Υ ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1813 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΟΥ (Α) 18/2/2014 ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

30 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΑΝΤΑΜΑ ΟΥ(Β) 1833 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΚΑΜΙΝΕ(Α) 22/4/2013 ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ 1835 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α 5/12/2014 ΠΕ Υ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1836 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Β) 6/2/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1837 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Γ) 15/7/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1840 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ(Α ) 24/7/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1842 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΠΑ ΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΑΛΑ ΙΟΚΗΠΟΥ 1855 Π.Ε..Υ. - ΑΝΤΙ(Γ) 25/9/2013 4/6/2014 ΠΕ Υ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ 1858 ΠΕ Υ ΠΙ ΕΡΕΟΥ Α 17/11/2014 ΠΕ Υ ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1860 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΓΡΙΟΥ(Α) 1/4/2013 ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1862 ΠΕ Υ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Α 19/9/2014 ΠΕ Υ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1878 ΠΕ Υ ΠΙ ΒΛΥΧΟΥ 1881 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΑΜΟΥ(Α) 15/7/2014 ΠΕ Υ - ΒΙΛΙΚΗ ΠΕ Υ - ΒΙΛΙΚΗ 5η.Υ.Πε. ΛΕΥΚΑ Α ΛΕΥΚΑ Α ΛΕΥΚΑ- ΛΕΥΚΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

31 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΟΥ (Α) 1931 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΟΥ (Β) 1932 ΠΕ Υ - ΠΙ ΝΈΟ ΚΛΙΜΑ 27/1/2014 ΚΟΠΕΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ Υ - ΚΟΠΕΛΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι 1937 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (Α) 1938 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (Β) 2010 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Α 11/12/ /9/2013 ΑΡΓΑΛΤΗ ΑΡΓΑΛΤΗ ΠΕ Υ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΑΤΑΡΟΥ Α 13/1/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Α ΠΥΛΟΥ Α 16/10/2014 -Α ΠΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ - -Α ΠΥΛΟΥ Β 26/3/2015 ΠΕ Υ - -Α ΠΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑΤ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ (Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ.. ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8/3/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

32 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΚΛΑΙΝ(Α) 11/2/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΘΩΝΗ (Α) 24/10/2014 Α ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤ(Α ) 28/1/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ -ΠΙ ΒΡΥΟΥΛ 6/2/2015 ΠΕ Υ - ΘΕΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2173 ΠΕ Υ - ΠΙ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 29/8/2014 ΠΕ Υ - ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2180 ΠΕ Υ - ΠΙ ΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2/10/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2181 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΕΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕ Υ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2183 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΩΝ(Α) 9/6/2014 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2271 ΠΙ ΘΥΜΑΙΝ Α 22/2/2013 ΙΚΑΡΙ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

33 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΡΥΟΜΗΛΙ Α 2274 ΠΕ Υ ΠΙ ΡΑΧΩΝ 24/11/2014 3/4/2013 ΙΚΑΡΙ ΠΕ Υ ΕΥ ΗΛΟΥ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ - ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ 2275 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α 23/11/2012 ΕΥ ΗΛΟΥ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ 2283 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕ Α 2287 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ(Β) 27/12/2013 5/11/2013 ΚΑΡΛΟΒΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ 2387 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΤΑΝΙ 20/11/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΛΑΜΠΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩ Ν ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2401 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΕΟΧΩΡ 21/2/2015 ΠΕ Υ - ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2405 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΡΑΙ (Α) 29/10/2013 ΠΕ Υ - Κ.Υ.ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩ Ν ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2442 ΠΕ Υ - ΟΜΟΚΟΥ Α ΠΕ Υ - ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΞΥΝΙΑ (Α) 7/4/2014 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΛΙΤΑΙ(Α) 2/12/2014 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΜΒΡΙΑΚΗ(Β) 30/11/2013 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΠΑΤΗ Α 20/9/2013 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

34 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΠΑΤΗ(Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΛΟΥΤΡΩΝ 17/12/2014 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΥΧΝΟΥ 3/3/2015 ΠΕ Υ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΦΤΕΡΗ 13/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΥΜΦΡΗΤΟΥ(Α) 1/1/2013 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ 4η.Υ.Πε. ΘΕΑΛΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 2/1/2015 ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗ(Α) 7/10/2014 ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΠΡΑΛΛΟΥ Α 18/8/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΥΜΑΙ(Α) ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ(Α) 14/7/2014 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙ- Ν 2522 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2524 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΛΗ(Α) 2541 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΟΛΥ ΡΟΟΥ Α 11/9/2014 ΠΕ Υ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ Υ - ΙΤΕ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΑΜΦΙΑ ΦΛΩΡΙ- Ν ΦΛΩΡΙ- Ν ΦΩΚΙ 2542 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΟΛΥ ΡΟΟΥ(Β) 8/1/2014 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

35 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΡΑΤΕΙΝΗ(Α) 21/6/2014 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2548 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΡΑΤΕΙΝΗ(Β) 2/9/2013 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2549 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΕΛΛΙΩΝ(Α) 15/11/2013 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2552 Π.Ε..Υ. - ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ(Γ) ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2553 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΡΟΛΙΟΥ(Α) 19/6/2012 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2554 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΤΟΤΙΝ(Α) 1/7/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2555 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΜΥΓ ΑΛΙ(Α) 30/9/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2556 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΘ. ΙΑΚΟΥ(Α) 15/7/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2557 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ(Α) 29/5/2012 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2634 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΩΠΟΛΗ(Α) 2636 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΩΡ ΦΑΚΙΩΝ(Β) ΕΓΚ. ΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΑΜΑΡΙ 2670 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΥ ΟΥ(Β) 5/10/ /11/ /11/2013 ΒΑΜΟΥ ΒΑΜΟΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου 2132161026 Αθήνα 25

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα: 04-05-2017 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

ΘΕΜΑ : Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 21-01 - 2009 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Γεν. Πρωτ. Οίκ. 8246 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015 1 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΛΙΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ θήνα 09 /03 /2015 ριθ. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.17073 Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-06 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αριθ. Πρωτ.: Α2γ/οικ.42212 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ Δ/NΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 13/06/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 5902 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΑΔΑ: ΩΑΝΞ469Η2Ι-ΛΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Καρδίτσα: 21-7-2017 Αρ.Πρωτ.: 9750 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ.Α.. Πληροφορίες:Σκύλλα Γεωργία Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Αρ. Πρωτ 781

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Αρ. Πρωτ 781 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 19957 ΑΔΑ: 62ΩΜΟΡ1Ο-ΧΧΦ

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλιάδα, 19/05/2016 Αρ.Πρωτ.: 3102

Αμαλιάδα, 19/05/2016 Αρ.Πρωτ.: 3102 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ευαγγελιστρίας 128 Ταχ. Κώδικας: 27200 Τηλέφωνο: 26220 25777 Fax: 26220 26027 Email:prosopgnamal@gm

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 113 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 113 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π... Υψηλάντου 45-47 Αθήνα ΤΚ 10676 Αθήνα 11-7-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ιοικητική ΥΠΟ /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 52494/2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: 6ΒΧΝ4690ΒΑ-Ι51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Κομοτηνή 9 Ιουνίου 2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 8100 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Πύργος, 24/7/17 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Πύργος, 24/7/17 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Ε.Ο. Πύργου - Πατρών Ταχ. Κώδικας: 27131 Πληροφορίες: Κ. Γαλιάτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.ΠΕ.) ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Ε.Ο. Πύργου - Πατρών Ταχ. Κώδικας: 27131 Πληροφορίες: Κ. Γαλιάτσου

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πάτρα: 04/08/2016 Aρ. Πρωτ.: 16469 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 26504 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ Α.Φ.Μ : 999100816 Διεύθυνση : Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 390. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 390. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 Αθήνα, 12-7-2010 ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Λέκκα 26 105 62 Αθήνα ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 8-8-2016 6 η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Αρ.Πρωτ.:4859 Ηπείρου& Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τηλέφωνο : 2671

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ψ9ΖΡ469Η2Ι-Τ42 Ηράκλειο, 27-7-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Κάλυμνος 11 Aπριλίου 2017 Γ..Ν ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Αρ. Πρωτ.: 2218 Γ.Ν- Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν-Κ.Υ ΚΑΛΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (Ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π. Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 ης Μαϊου 152 68300 Διδυμότειχο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-5-2016 6 η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Αρ.Πρωτ.:3187 Ηπείρου& Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τηλέφωνο : 2671

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 7500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 17/8/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ.: 9522 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣ 26 Ιουλίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣ 26 Ιουλίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣ 26 Ιουλίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 7489 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ Ταχ. Διευθ.: Κορίνθου 191 Ταχ. Κωδ.: 21231 ΑΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 03-04-2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η [1] Καβάλα 30-3-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ : 163 /Α18 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο».

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 10 Ιουνίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. O Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. O Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Ημερομηνία : 19/04/2017 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ : 58 ΝΟΣΗΛ. ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. To Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. To Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17-7-2017 1 η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9567 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΤ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2061357 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κάρυστος, «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2137 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κάρυστος, «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2137 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΔΗ ΜΟΚΡ ΑΤΙΑ Βα/Πρ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕ ΣΣΑΛΙ ΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ Ε ΛΛ ΑΔ ΑΣ ΔΙ ΑΣΥ ΝΔΕΟΜΕ ΝΑ ΝΟ ΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ. Υ. ΓΕ ΝΙΚΟ ΝΟ ΣΟΚΟΜΕ ΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν. Κ.Υ. Κ ΑΡ ΥΣΤΟΥ Γ.Ν.Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΩΘ-Φ4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β43ΩΘ-Φ4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /0 / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 98430 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

//1// ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

//1// ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ //1// ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 7 ηυγειονομικη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ.Πρωτ. 524/9-3-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΚΛΑ ΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΚΛΑ ΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΝΠ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ & Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (αποκεντρωµένη οργανική µονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας) ---------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Κάλυμνος 7 Ioυνίου 2016 Γ..Ν ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Αρ. Πρωτ. 3419 Γ.Ν- Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν-Κ.Υ ΚΑΛΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (Ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ. Το Π.Γ.Ν.Λάρισας - Γ.Ν.Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ. Το Π.Γ.Ν.Λάρισας - Γ.Ν.Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ. Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας Λάρισα 17/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. ιεύθυνση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 θήνα Πληροφορίες : 2132161012 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες στο διαδίκτυο: www.dasta.auth.gr (Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.) www.moh.gov.gr (Υπουργείο Υγείας) www.dasta.auth.gr/msw.aspx (Αναμονές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες στο διαδίκτυο: www.dasta.auth.gr (Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.) www.moh.gov.gr (Υπουργείο Υγείας) www.dasta.auth.gr/msw.aspx (Αναμονές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α2γ/οικ.43080 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β Ψυχιατρικής για το Ψυχιατρικό Τμήμα

3. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β Ψυχιατρικής για το Ψυχιατρικό Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ Ιερά οδός 343 Χαϊδάρι, 13 Ιουνίου 2016 Τ. Κ. 12461 Χαϊδάρι Αρ. πρωτ.6768/759458 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.202 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015 1 ΕΞ.ΕΠΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΥΠΥΡΓΕΙ ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 23 / 7 /2015 Αριθ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55879 Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.202 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦ9-6ΛΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΦ9-6ΛΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- EE ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ ΟΥ Ε. Σ. Υ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ ΟΥ Ε. Σ. Υ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κατερίνη : 11-09-2017 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ : 12946 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ TMHMA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 20/09/2017 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Α.Π.: 11375 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες.: Α.Γκιόκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας» ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας» ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ:6Α684690ΩΝ-ΜΩΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23-8-2016 1 Η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21909 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 154 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για ειδίκευση

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για ειδίκευση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα 7-09 - 2017 Αριθμ.Πρωτ: A2δ/Γ.Π. 62623 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 16/1/2017 Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Νίκαια 16/1/2017 Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Αθήνα, 14-3-2017 Αρ.Πρωτ.:Α2γ/Γ.Π.ΟΙΚ.19572 Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-6-2016 1 Η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 15128 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 154 Ταχ. Κώδικας: 115 27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ ΔΣ: 2074 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ :27-2 -200 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ ΟΥ Ε. Σ. Υ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ ΟΥ Ε. Σ. Υ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κατερίνη : 2-06-2016 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ : 6588 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ TMHMA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ψ.Τ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 5/7/2017 Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Νίκαια 5/7/2017 Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/06/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8144 «Η Ε Λ Π Ι Σ» ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΛΗΡ: Πέρρου Χρηστίνα ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 «Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΠΕ ( ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Φλώρινα:31-5-2016 Αρ. Πρωτ:2655 ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/6/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. πρωτ.8633 «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Ταχ.Δ/νση:Β.Σοφίας 80 και Λούρου Ταχ.Κωδ.:11528-Αθήνα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.26782 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τον αριθμό αντιτύπων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ AΝ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 11-11-2015 Αρ. Πρωτ : 14682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-AΛΕΞΑΝ ΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πάτρα: 13/06/2016 Aρ. Πρωτ.: 12078 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 26504 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ Α.Φ.Μ : 999100816 Διεύθυνση : Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα