ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : Αθήνα Αριθ. Πρωτ. Α2γ /Γ.Π.οικ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: α. του άρθρου 36 του Ν.1366/83 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα των ικηγόρων, ρύθµιση θεµάτων της ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α). β. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/88 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού υστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) δ. του κεφ. δευτέρου του Ν.4024/11 «υνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α) ε. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) στ. του άρθρου 22 του Ν. 4208/13 «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α ) ζ. της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4213/13 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 Α ) η. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν 4238/14 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο υγείας (Π.Ε..Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α) θ. της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4272/14 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση-ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 145 Α) ι. του Ν.. 67/68 «Περί λήψεως µέτρων δια την κάλυψιν των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α). κ. του άρθρου 2 του Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. κα. του Π.. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α) 2.Την αριθµ.33/2006 ΠΥ (280 Α),όπως αυτή παρατάθηκε µε την αριθµ. 35/ ΠΥ (ΦΕΚ 280 Α) 3.Την αριθµ. Υ3α/ΓΠ/89907 «ύσταση Ειδικών Περιφερειακών ιατρείων ( Ε.Π.Ι.) σε κρατικούς αερολιµένες της χώρας» (ΦΕΚ 819 Β) ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2 2 4.Την αριθµ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισµός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β). 5.Την αριθµ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 6. Την αριθµ. Υ525/ Απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο» (ΦΕΚ 3016 Β). Αποφασίζουµε Την ανάρτηση των κενών θέσεων σε Γ.Ν-Κέντρα Υγείας, Π.Ε..Υ-Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε..Υ-Περιφερειακά Ιατρεία στις άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 4 ης Απριλίου 2014 για την κάλυψή τους από: α. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε την ιδιότητα θητεία β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΑ ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. 2. Ειδικευόµενοι ιατροί, που κατέχουν θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους. 3. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 4. Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία. 5. ας γνωρίζουµε, ότι λόγω προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία µας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθµολογίας, στα πτυχία κρατών µελών της ΕΕ λαµβάνει υπόψη την αριθµητική βαθµολογία διά συστήµατος εξισώσεων. Επισηµαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αντιστοίχιση βαθµολογίας, η οποία παρέχεται και µόνο από το ΟΑΤΑΠ, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Για τον υπολογισµό των µορίων, ως προς την ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθµό (αριθµητικά), ο ιατρός µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Ιατρικής χολής, που αποφοίτησε (είτε της ηµεδαπής, είτε της αλλοδαπής). 6. Ιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 Β), υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύµφωνα µε την αρ. γ/ 10424/1993 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β ). 7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το σύστηµα µηχανογράφησης. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3 ΚΩΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΠΙ ΤΥΠΟ 29 Π.Ε..Υ. - ΑΜΦΙΛΟΧΙ( ) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΑΡΤΟΥ 59 Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ( Α) 60 ΠΕ Υ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Β 63 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΜΠΕΟΥ(Α) 64 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΑΛΕΙΑ (Α) 65 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ(Α ) 67 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΛΩΡΙΑ (Α) 71 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΟΥ(Α) 1/6/ /6/2014 5/6/2014 9/7/ /6/ /7/2014 ΕΝΔ.ΗΜ/ΝΑΙ 3 ΠΕ Υ-Κ.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕ Υ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕ Υ ΜΥΤΙΚΑ ΔΥΠΕ ΝΟΟΚΟ- ΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓ ΓΙΟΥ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4 4 72 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (Α) 91 ΠΕ Υ - ΠΙ ΕΛΑΤΟΒΡΥΗ 98 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ(Α) 100 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΡΙΤ(Α) 152 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΑΝΙΤ(Α) 158 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Α 11/2/ /11/ /2/2014 3/3/ /5/2014 ΠΕ Υ ΜΥΤΙΚΑ ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΧΩΡ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΡΟΥ ΠΕ Υ - ΤΡΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙΑ για πρώην ΜΕΟΛΟΓ ΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι 160 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ(Γ) 8/4/2014 ΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5 5 170 ΠΕ Υ - ΠΙ ΤΕΜΝΙΤ Α 26/2/2015 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 176 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΙΑΝ 27/2/2015 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 177 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΡΑ 10/12/2014 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 178 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΑΛΤΕΙΝΙΚΟΥ(Α ) 180 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΥΤΙΝ 8/5/2013 4/1/2015 ΗΜΗΤΑΝ ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι 191 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΜΑ(Α) 193 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ(Α ) 17/7/2013 1/2/2013 ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6 6 198 ΠΕ Υ - ΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 25/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 201 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΟΛΛΙΝΩΝ 17/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 205 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Α 24/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 209 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΡΤΙΝΟΥ(Α) 211 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ(Β) 212 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ(Γ) 216 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ(Β) 14/1/ /2/ /6/2014 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7 7 217 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝ (Α) 218 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΤΟΥ(Α) 225 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΗΓΩΝ (Α) 11/1/ /6/ /4/2014 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΤ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΤ 226 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ 6/8/2013 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤ ΑΡΤ 241 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΓ ΠΑΡΚΕΥΗ 20/5/2015 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤ ΑΡΤ 246 ΠΕ Υ - ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 17/6/2015 ΠΕ Υ - ΑΑΝΤΩΝ ΑΡΤ ΑΡΤ 247 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΠΙΑΝΩΝ 17/6/2015 ΠΕ Υ - ΑΑΝΤΩΝ ΑΡΤ ΑΡΤ 250 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (Α) 30/8/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8 8 251 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (Β) 6/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 252 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΨΕΛΗ (Α) 17/6/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 253 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ(Α) 9/7/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 254 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ (Α) 9/7/2014 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 255 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Α) 18/3/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 257 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΟ ΑΥΓΗ (Α) 16/5/2014 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 258 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ(Α) 5/8/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 280 ΠI ΑΝΤΙΘΗΡΩΝ(Α) 281 ΠI ΑΝΤΙΘΗΡΩΝ(Β) 12/12/ ΘΗΡΩΝ - ΘΗΡΩΝ ΘΗΡΩ Ν "ΤΡΙΦΥΛ ΛΕΙΟ" ΘΗΡΩ Ν "ΤΡΙΦΥΛ ΛΕΙΟ" ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

9 9 319 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ(Α) 320 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΡΟΑΝΕΙ(Α) 383 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΡΑΧΩΒ Α 387 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ(Α) 390 ΠΕ Υ ΠΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α 401 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 406 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ 414 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΝΙ Η (Εξάρχου)(Α) 22/9/2014 3/3/ /2/2015 7/1/ /11/2014 3/2/ /11/ /5/2014 ΚΛΕΙΤΟΡΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙ ΠΕ Υ ΙΤΟΜΟΥ ΙΤΟΜΟΥ ΠΕ Υ ΙΤΟΜΟΥ ΠΕ Υ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΕ Υ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΕΚΑΤΗ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗ ΑΧΑΪ ΚΑΛΑΒΡΥ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗ ΑΧΑΪ ΚΑΛΑΒΡΥ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΛΙΒΑ ΕΙΑ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩ Ν ΑΧΑΙ ΑΧΑΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΓΡΕΒΕ- ΝΩΝ 422 ΠΕ Υ ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ Α 27/2/2015 ΠΕ Υ ΕΚΑΤΗ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΓΡΕΒΕΝΩ Ν ΓΡΕΒΕ- ΝΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΕ Υ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΡΑΜ ΡΑΜ 468 ΠI ΒΑΘΕΟ(Α) 471 ΠΙ ΤΥΠΑΛΑΙ(Β) ΚΩ(Θ) 25/9/2014 3/9/2013 2/12/2013 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ(Α) 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙ(Α) 486 ΠΙ ΝΙΥΡΟΥ (ΜΑΝ ΡΑΚΙΟΥ)(Α ) 488 ΠΙ ΦΕΝ ΙΟΥ 20/8/ /2/ /11/2013 ΚΩ ΚΩ ΚΩ - ΚΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩ & «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ - ΚΩ- ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ για ΚΩ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ(Α) 508 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΙΙ ΩΡΟΥ(Α) 513 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΜΗ(Α) 514 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΜΗ(Β) 5/10/2013 3/12/2013 ΚΩ ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΑΛΚΗ (Α) 522 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΗΛΟΥ(Β) 533 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ(Α) 534 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΠΕΡΙΟΥ(Α) 6/4/ /10/2013 2/10/2013 ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΝΕΤΩΝ(Α) 536 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΟΧΩΡΙΟΥ(Α) 538 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥ(Β) 539 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥ(Γ) 2/10/2013 5/6/ /3/ /7/2012 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Α) 542 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Γ) 543 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ( ) 544 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Ε) 545 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Τ) 546 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Ζ) 547 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Η) 548 ΠΕ Υ - ΛΕΡΟΥ Θ 549 Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ(Α) 552 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΛΕΙΨΩΝ(Α) 553 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΥ(Α) 25/4/ /12/ /2/2015 9/2/2013 3/10/ /9/2013 3/10/ /5/2014 8/4/ /11/2014 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩ & ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

16 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΖΩΝΗ(Α) 556 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 559 ΠΕ Υ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗ 561 ΠΕ Υ ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Β 563 ΠΕ Υ ΠΙ Ν.ΒΥ Β 576 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΡΙΝΟΥ(Β) 578 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 597 ΠΕ Υ ΠΙ Μ. ΕΡΕΙΟΥ 603 Π.Ε..Υ. - ΑΜΟΘΡΑΚΗ(Β) 609 ΠΙ ΠΑΡΑ ΕΙΙΟΥ 9/12/2014 8/1/ /1/ /8/ /5/ /1/ /8/ /5/2014 ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΙΚΑΙΩΝ ΠΕ Υ ΙΚΑΙΩΝ ΠΕ Υ ΟΥΦΛΙΟΥ ΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΚΑΡΥΤΟΥ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ για ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ Η ΧΑΛΚΙ ΚΑΡΥΤΟΥ ΜΗ για ΚΑΡΥΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ(Α) 611 ΠΙ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ(Α) ΚΑΡΥΤΟΥ Α ΚΑΡΥΤΟΥ Β 623 ΠΙ ΡΟΥ(Β) 16/4/ /11/2014 8/12/ /5/ /3/2014 ΚΑΡΥΤΟΥ ΚΑΡΥΤΟΥ - ΚΑΡΥΤΟΥ - ΚΑΡΥΤΟΥ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18 ΠΙ ΟΞΥΛΙΘΟΥ 691 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΛΙΧΑ (Α) 692 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΟΥΒΩΝ(Α) 694 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΛΑΤΑ(Α) 695 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΛΑΤΑ(Β) 22/6/ /3/ /1/ /7/2014 1/9/ ΜΗ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

19 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Α) 697 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Β) 698 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ(Α) 699 ΠΕ Υ ΠΙ ΩΡΕΩΝ Α 700 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΩΡΕΩΝ(Β) 23/12/ /8/ /2/ /4/ /10/2013 ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΠΕ Υ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

20 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ Α 21/10/2014 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΝΙ 702 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ(Β) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 704 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Α) 18/10/2014 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 705 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ (Α) 12/12/2011 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 706 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ(Α) 1/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 707 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ(Β) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 708 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΑΛΑΩΡ(Α) 12/10/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 709 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΦΝΗ(Α) 18/12/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 710 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΜΝΙΤ(Α) 4/3/2014 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 711 ΠΕ Υ ΠΙ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 31/5/2015 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 714 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΡΟΥΟΥ Α 28/7/2014 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 715 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΡΟΥΟΥ(Β) 16/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 716 Π.Ε..Υ. - ΠΙ Ι ΗΡΩΝ(Α) 16/6/2012 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΕΝΩΜΑΤΟ(Α) 13/12/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 719 ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ(Α ) 16/6/2012 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 720 ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ(Β ) 28/9/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 721 Π.Ε..Υ. Π.Ι. ΚΕΡΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 722 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΤΡΙΑ (Α) 5/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 723 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΟΥΡΝΑ(Α) 11/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 724 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΡΑΝΙΤ(Α) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 734 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Α) 28/3/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 735 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Β) 21/7/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 736 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Γ) 18/3/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 744 ΠΙ ΚΙΛΛΟΥΝΤΙ(Α ) 2/6/2014 ΚΡΕΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙ ΚΡΕΤΕΝ ΩΝ ΗΛΕΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

22 ΠΙ ΓΡΑΙΚΑ 1/12/ ΚΡΕΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙ ΚΡΕΤΕΝ ΩΝ ΗΛΕΙ 760 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΑΜΠΕΙ Α 31/3/2015 ΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΗΛΕΙ ΑΜΑΛΙΑ ΗΛΕΙ 815 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ(Α) 25/2/2014 ΑΝ ΡΙΤΑΙΝ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙ 816 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΚΟΥΛΑ(Α) 5/6/2013 ΑΝ ΡΙΤΑΙΝ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙ 941 ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΠΡΩΤΙ 943 ΠΙ ΛΙ 14/7/ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 947 ΠΙ ΑΓΙΑ 11/3/ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 963 ΠΙ ΤΑΓΓΑΡΙΟΥ 16/3/2015 ΠΑΡΑΜΥΘΙ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 1121 ΠΕ Υ - ΠΙ ΙΤΡΑΤΟΥ 11/12/2014 ΠΕ Υ - ΚΟΝΙΤ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ ΙΩΑΝ- ΝΙΝΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΕΝΤΙΝ(Α) 9/12/2014 ΟΦΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1208 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΤΡΙΛΟΥ(Α) 3/10/2013 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1209 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 24/9/2014 ΠΕ Υ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5Η ΥΠε ΘΕΑΛΙ & ΤΕΡΕ ΕΛΛΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1210 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ(Α) 18/9/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1211 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ(Β) 17/12/2013 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1212 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΓΙΘΕ(Α) 2/1/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1214 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ(Α) 16/11/2012 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1220 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΡΑΪ (Α) 3/12/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1226 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΑΝΕ(Α) 26/9/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1230 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΑΡΙΤ ΟΛΟΠΩΝ 28/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5Η ΥΠε ΘΕΑΛΙ & ΤΕΡΕ ΕΛΛΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1235 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΠΟΤΑΜΙ(Α) 1236 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΟΥΡ(Α) , ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1242 ΠΕ Υ ΠΙ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ,00 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΤΟΡΙΟΥ(Α) ,00 ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1247 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΙΝΟΗ(Α) 20/2/2014 ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1248 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΟΥ 27/1/2015 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1250 ΠΕ Υ ΠΙ ΤΟΙΧΙΟΥ 8/3/2015 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1261 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 8/12/2014 ΑΓ.ΑΘΑΝΙΟΥ - ΑΓΡΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΙΟΥ- ΑΓΡΟ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ 1275 ΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΡΡ 1276 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ Α 1/1/2015 ΚΕΡΡ ΚΕΡΡ ΚΕΡΡΑ ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ ΚΕΡ- Ρ 1284 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗ Β 23/1/2015 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ 1303 ΠΕ Υ - ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΑΜΑΤΩΝ) Α 15/7/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1306 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ(Α) 18/6/2014 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1307 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ(Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ 1/7/2013 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

25 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΙΟΝΑΤΩΝ (Α) 1/4/2013 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1309 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΑΒ ΑΤΩΝ(Α) 12/8/2014 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1313 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΥΡΓΙΟΥ 1/8/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1323 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ(Α) 14/8/2014 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1324 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ(Β) Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1325 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΑΥΡΟΥ(Α) 21/2/2013 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1326 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΑΥΡΟΥ(Β) 18/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΝΑΞΟΥ(Α) 11/12/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ Α 2/4/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ Β 31/1/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

26 ΠΙ ΧΑΛΚΕΙΟΥ 4/2/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ(Α) 4/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ(Β) 24/2/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΟΙΝΟΥ(Α) 27/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΟΝΟΥ(Α) 10/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙ(Α) 19/11/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΑΡΚΕΙΝΗ(Α) 30/1/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ Α 25/8/2014 ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ Β 28/1/2015 ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ(Α) 13/6/2014 ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΙΦΝΟΥ(Α) 20/11/2014 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Α) 4/1/2014 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Β) 5/11/2013 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Γ) 7/8/2013 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

27 Π.Ε..Υ. - ΙΟΥ(Β) ΙΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΟΥ (Α) ΙΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΚΙΝΟΥ(Α) 5/11/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΙ(Α) 24/11/2014 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΘΗΡΙ(Α) 29/4/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΗ(Α) 26/6/2014 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ- ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΗΒ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΚΟΠΗ 1/10/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΑΟΥ(Α) 28/10/2014 ΠΑΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Α 3/9/2014 ΠΕ Υ ΤΗΝΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΥΡΙΟΥ(Α) 26/2/2014 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ(Α) 14/1/2013 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ(Β) 5/4/2013 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΜΟΛΑΩΝ(Γ) 26/5/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

28 ΜΟΛΑΩΝ( ) 29/6/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΜΟΛΑΩΝ(Τ) 24/9/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΠΙ ΑΠΙ Ε(Α) 16/4/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΝΕΑΠΟΛΗ(Β) 28/3/2013 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΝΕΑΠΟΛΗ(Ε) 6/6/2014 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΛΙΚ(Α) 16/7/2012 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ Γ 6/2/2015 ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΛΑΚΩΝΙ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΕΩΡΓΙΤΙΟΥ(Α) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ 1653 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΡΟΚΕΩΝ Α 4/2/2015 ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

29 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥΤΑΡΙΟΥ(Α) 7/10/2014 ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΩΙΑΡΙΟΥ(Α) 30/7/2014 ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ ΠΙ ΜΑΛΛΩΝ Α 1779 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Α 1783 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Α 1784 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Β 1788 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Β 1800 ΠΙ ΜΟΥ ΡΟΥΑ 29/7/ /4/ /6/ /12/ /12/ /9/ ΙΕΡΑΠΕΤΡ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΙΕΡΑΠΕΤ Ρ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΛΗΜΝΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΒΟΥ 1802 ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 06/ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ 1805 ΠΕ Υ ΠΙ ΤΥΨΗ 8/12/2014 ΠΕ Υ ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1813 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΟΥ (Α) 18/2/2014 ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

30 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΑΝΤΑΜΑ ΟΥ(Β) 1833 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΚΑΜΙΝΕ(Α) 22/4/2013 ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ 1835 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α 5/12/2014 ΠΕ Υ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1836 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Β) 6/2/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1837 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Γ) 15/7/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1840 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ(Α ) 24/7/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1842 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΠΑ ΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΑΛΑ ΙΟΚΗΠΟΥ 1855 Π.Ε..Υ. - ΑΝΤΙ(Γ) 25/9/2013 4/6/2014 ΠΕ Υ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ 1858 ΠΕ Υ ΠΙ ΕΡΕΟΥ Α 17/11/2014 ΠΕ Υ ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1860 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΓΡΙΟΥ(Α) 1/4/2013 ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1862 ΠΕ Υ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Α 19/9/2014 ΠΕ Υ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1878 ΠΕ Υ ΠΙ ΒΛΥΧΟΥ 1881 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΑΜΟΥ(Α) 15/7/2014 ΠΕ Υ - ΒΙΛΙΚΗ ΠΕ Υ - ΒΙΛΙΚΗ 5η.Υ.Πε. ΛΕΥΚΑ Α ΛΕΥΚΑ Α ΛΕΥΚΑ- ΛΕΥΚΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

31 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΟΥ (Α) 1931 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΟΥ (Β) 1932 ΠΕ Υ - ΠΙ ΝΈΟ ΚΛΙΜΑ 27/1/2014 ΚΟΠΕΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ Υ - ΚΟΠΕΛΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι 1937 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (Α) 1938 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (Β) 2010 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Α 11/12/ /9/2013 ΑΡΓΑΛΤΗ ΑΡΓΑΛΤΗ ΠΕ Υ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΑΤΑΡΟΥ Α 13/1/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Α ΠΥΛΟΥ Α 16/10/2014 -Α ΠΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ - -Α ΠΥΛΟΥ Β 26/3/2015 ΠΕ Υ - -Α ΠΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑΤ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ (Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ.. ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8/3/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

32 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΚΛΑΙΝ(Α) 11/2/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΘΩΝΗ (Α) 24/10/2014 Α ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤ(Α ) 28/1/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ -ΠΙ ΒΡΥΟΥΛ 6/2/2015 ΠΕ Υ - ΘΕΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2173 ΠΕ Υ - ΠΙ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 29/8/2014 ΠΕ Υ - ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2180 ΠΕ Υ - ΠΙ ΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2/10/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2181 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΕΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕ Υ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2183 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΩΝ(Α) 9/6/2014 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2271 ΠΙ ΘΥΜΑΙΝ Α 22/2/2013 ΙΚΑΡΙ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

33 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΡΥΟΜΗΛΙ Α 2274 ΠΕ Υ ΠΙ ΡΑΧΩΝ 24/11/2014 3/4/2013 ΙΚΑΡΙ ΠΕ Υ ΕΥ ΗΛΟΥ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ - ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ 2275 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α 23/11/2012 ΕΥ ΗΛΟΥ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ 2283 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕ Α 2287 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ(Β) 27/12/2013 5/11/2013 ΚΑΡΛΟΒΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ 2387 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΤΑΝΙ 20/11/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΛΑΜΠΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩ Ν ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2401 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΕΟΧΩΡ 21/2/2015 ΠΕ Υ - ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2405 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΡΑΙ (Α) 29/10/2013 ΠΕ Υ - Κ.Υ.ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩ Ν ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2442 ΠΕ Υ - ΟΜΟΚΟΥ Α ΠΕ Υ - ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΞΥΝΙΑ (Α) 7/4/2014 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΛΙΤΑΙ(Α) 2/12/2014 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΜΒΡΙΑΚΗ(Β) 30/11/2013 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΠΑΤΗ Α 20/9/2013 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

34 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΠΑΤΗ(Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΛΟΥΤΡΩΝ 17/12/2014 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΥΧΝΟΥ 3/3/2015 ΠΕ Υ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΦΤΕΡΗ 13/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΥΜΦΡΗΤΟΥ(Α) 1/1/2013 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ 4η.Υ.Πε. ΘΕΑΛΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 2/1/2015 ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗ(Α) 7/10/2014 ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΠΡΑΛΛΟΥ Α 18/8/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΥΜΑΙ(Α) ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ(Α) 14/7/2014 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙ- Ν 2522 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2524 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΛΗ(Α) 2541 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΟΛΥ ΡΟΟΥ Α 11/9/2014 ΠΕ Υ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ Υ - ΙΤΕ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΑΜΦΙΑ ΦΛΩΡΙ- Ν ΦΛΩΡΙ- Ν ΦΩΚΙ 2542 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΟΛΥ ΡΟΟΥ(Β) 8/1/2014 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

35 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΡΑΤΕΙΝΗ(Α) 21/6/2014 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2548 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΡΑΤΕΙΝΗ(Β) 2/9/2013 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2549 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΕΛΛΙΩΝ(Α) 15/11/2013 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2552 Π.Ε..Υ. - ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ(Γ) ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2553 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΡΟΛΙΟΥ(Α) 19/6/2012 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2554 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΤΟΤΙΝ(Α) 1/7/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2555 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΜΥΓ ΑΛΙ(Α) 30/9/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2556 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΘ. ΙΑΚΟΥ(Α) 15/7/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2557 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ(Α) 29/5/2012 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2634 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΩΠΟΛΗ(Α) 2636 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΩΡ ΦΑΚΙΩΝ(Β) ΕΓΚ. ΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΑΜΑΡΙ 2670 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΥ ΟΥ(Β) 5/10/ /11/ /11/2013 ΒΑΜΟΥ ΒΑΜΟΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων Iωάννινα 22-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 138/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα