ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : Αθήνα Αριθ. Πρωτ. Α2γ /Γ.Π.οικ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: α. του άρθρου 36 του Ν.1366/83 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα των ικηγόρων, ρύθµιση θεµάτων της ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α). β. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/88 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού υστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) δ. του κεφ. δευτέρου του Ν.4024/11 «υνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α) ε. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) στ. του άρθρου 22 του Ν. 4208/13 «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α ) ζ. της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4213/13 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 Α ) η. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν 4238/14 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο υγείας (Π.Ε..Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α) θ. της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4272/14 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση-ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 145 Α) ι. του Ν.. 67/68 «Περί λήψεως µέτρων δια την κάλυψιν των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α). κ. του άρθρου 2 του Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. κα. του Π.. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α) 2.Την αριθµ.33/2006 ΠΥ (280 Α),όπως αυτή παρατάθηκε µε την αριθµ. 35/ ΠΥ (ΦΕΚ 280 Α) 3.Την αριθµ. Υ3α/ΓΠ/89907 «ύσταση Ειδικών Περιφερειακών ιατρείων ( Ε.Π.Ι.) σε κρατικούς αερολιµένες της χώρας» (ΦΕΚ 819 Β) ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2 2 4.Την αριθµ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισµός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β). 5.Την αριθµ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 6. Την αριθµ. Υ525/ Απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο» (ΦΕΚ 3016 Β). Αποφασίζουµε Την ανάρτηση των κενών θέσεων σε Γ.Ν-Κέντρα Υγείας, Π.Ε..Υ-Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε..Υ-Περιφερειακά Ιατρεία στις άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 4 ης Απριλίου 2014 για την κάλυψή τους από: α. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε την ιδιότητα θητεία β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΑ ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. 2. Ειδικευόµενοι ιατροί, που κατέχουν θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους. 3. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 4. Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία. 5. ας γνωρίζουµε, ότι λόγω προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία µας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθµολογίας, στα πτυχία κρατών µελών της ΕΕ λαµβάνει υπόψη την αριθµητική βαθµολογία διά συστήµατος εξισώσεων. Επισηµαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αντιστοίχιση βαθµολογίας, η οποία παρέχεται και µόνο από το ΟΑΤΑΠ, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Για τον υπολογισµό των µορίων, ως προς την ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθµό (αριθµητικά), ο ιατρός µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Ιατρικής χολής, που αποφοίτησε (είτε της ηµεδαπής, είτε της αλλοδαπής). 6. Ιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 Β), υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύµφωνα µε την αρ. γ/ 10424/1993 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β ). 7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το σύστηµα µηχανογράφησης. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3 ΚΩΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΠΙ ΤΥΠΟ 29 Π.Ε..Υ. - ΑΜΦΙΛΟΧΙ( ) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΑΡΤΟΥ 59 Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ( Α) 60 ΠΕ Υ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Β 63 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΜΠΕΟΥ(Α) 64 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΑΛΕΙΑ (Α) 65 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ(Α ) 67 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΛΩΡΙΑ (Α) 71 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΟΥ(Α) 1/6/ /6/2014 5/6/2014 9/7/ /6/ /7/2014 ΕΝΔ.ΗΜ/ΝΑΙ 3 ΠΕ Υ-Κ.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕ Υ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Π.Ε..Υ. - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕ Υ ΜΥΤΙΚΑ ΔΥΠΕ ΝΟΟΚΟ- ΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΑΓΡΙΝΙΟ Υ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓ ΓΙΟΥ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4 4 72 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (Α) 91 ΠΕ Υ - ΠΙ ΕΛΑΤΟΒΡΥΗ 98 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ(Α) 100 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΡΙΤ(Α) 152 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΑΝΙΤ(Α) 158 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Α 11/2/ /11/ /2/2014 3/3/ /5/2014 ΠΕ Υ ΜΥΤΙΚΑ ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΧΩΡ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΡΟΥ ΠΕ Υ - ΤΡΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙΑ για πρώην ΜΕΟΛΟΓ ΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙ για ΜΕΟΛΟ ΓΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι 160 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ(Γ) 8/4/2014 ΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5 5 170 ΠΕ Υ - ΠΙ ΤΕΜΝΙΤ Α 26/2/2015 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 176 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΙΑΝ 27/2/2015 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 177 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΡΑ 10/12/2014 ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 178 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΑΛΤΕΙΝΙΚΟΥ(Α ) 180 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΥΤΙΝ 8/5/2013 4/1/2015 ΗΜΗΤΑΝ ΠΕ Υ - ΗΜΗΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι 191 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΜΑ(Α) 193 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ(Α ) 17/7/2013 1/2/2013 ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6 6 198 ΠΕ Υ - ΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 25/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 201 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΟΛΛΙΝΩΝ 17/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 205 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Α 24/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Γ ΠΑΝ/ ΙΚ Ο Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ Ι 209 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΡΤΙΝΟΥ(Α) 211 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ(Β) 212 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ(Γ) 216 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ(Β) 14/1/ /2/ /6/2014 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7 7 217 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝ (Α) 218 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΤΟΥ(Α) 225 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΗΓΩΝ (Α) 11/1/ /6/ /4/2014 Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚ Α ΙΚΟ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΤΡΙΑ" ΑΡΤ ΑΡΚΑ Ι ΑΡΚΑ Ι ΑΡΤ 226 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ 6/8/2013 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤ ΑΡΤ 241 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΓ ΠΑΡΚΕΥΗ 20/5/2015 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤ ΑΡΤ 246 ΠΕ Υ - ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 17/6/2015 ΠΕ Υ - ΑΑΝΤΩΝ ΑΡΤ ΑΡΤ 247 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΠΙΑΝΩΝ 17/6/2015 ΠΕ Υ - ΑΑΝΤΩΝ ΑΡΤ ΑΡΤ 250 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (Α) 30/8/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8 8 251 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (Β) 6/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 252 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΨΕΛΗ (Α) 17/6/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 253 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ(Α) 9/7/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 254 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ (Α) 9/7/2014 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 255 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Α) 18/3/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 257 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΟ ΑΥΓΗ (Α) 16/5/2014 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 258 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ(Α) 5/8/2013 Π.Ε..Υ. - ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤ ΑΡΤ 280 ΠI ΑΝΤΙΘΗΡΩΝ(Α) 281 ΠI ΑΝΤΙΘΗΡΩΝ(Β) 12/12/ ΘΗΡΩΝ - ΘΗΡΩΝ ΘΗΡΩ Ν "ΤΡΙΦΥΛ ΛΕΙΟ" ΘΗΡΩ Ν "ΤΡΙΦΥΛ ΛΕΙΟ" ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

9 9 319 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ(Α) 320 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΡΟΑΝΕΙ(Α) 383 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΡΑΧΩΒ Α 387 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ(Α) 390 ΠΕ Υ ΠΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α 401 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 406 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ 414 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΝΙ Η (Εξάρχου)(Α) 22/9/2014 3/3/ /2/2015 7/1/ /11/2014 3/2/ /11/ /5/2014 ΚΛΕΙΤΟΡΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙ ΠΕ Υ ΙΤΟΜΟΥ ΙΤΟΜΟΥ ΠΕ Υ ΙΤΟΜΟΥ ΠΕ Υ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΕ Υ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΕΚΑΤΗ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗ ΑΧΑΪ ΚΑΛΑΒΡΥ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗ ΑΧΑΪ ΚΑΛΑΒΡΥ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΛΙΒΑ ΕΙΑ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩ Ν ΑΧΑΙ ΑΧΑΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΓΡΕΒΕ- ΝΩΝ 422 ΠΕ Υ ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ Α 27/2/2015 ΠΕ Υ ΕΚΑΤΗ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΓΡΕΒΕΝΩ Ν ΓΡΕΒΕ- ΝΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΕ Υ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΡΑΜ ΡΑΜ 468 ΠI ΒΑΘΕΟ(Α) 471 ΠΙ ΤΥΠΑΛΑΙ(Β) ΚΩ(Θ) 25/9/2014 3/9/2013 2/12/2013 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ(Α) 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙ(Α) 486 ΠΙ ΝΙΥΡΟΥ (ΜΑΝ ΡΑΚΙΟΥ)(Α ) 488 ΠΙ ΦΕΝ ΙΟΥ 20/8/ /2/ /11/2013 ΚΩ ΚΩ ΚΩ - ΚΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩ & «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ - ΚΩ- ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ για ΚΩ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ(Α) 508 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΙΙ ΩΡΟΥ(Α) 513 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΜΗ(Α) 514 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΜΗ(Β) 5/10/2013 3/12/2013 ΚΩ ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για ΚΩ «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΑΛΚΗ (Α) 522 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΗΛΟΥ(Β) 533 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ(Α) 534 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΠΕΡΙΟΥ(Α) 6/4/ /10/2013 2/10/2013 ΕΜΠΩΝΑ ΕΜΠΩΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΝΕΤΩΝ(Α) 536 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΟΧΩΡΙΟΥ(Α) 538 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥ(Β) 539 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥ(Γ) 2/10/2013 5/6/ /3/ /7/2012 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» «ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΕΙΟΝ» - ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕ ΙΟ» για «ΑΝ ΡΕ ΠΑΠΑΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟΝ»- ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙ Ο» Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Α) 542 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Γ) 543 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ( ) 544 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Ε) 545 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Τ) 546 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Ζ) 547 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ(Η) 548 ΠΕ Υ - ΛΕΡΟΥ Θ 549 Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ(Α) 552 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΛΕΙΨΩΝ(Α) 553 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΥ(Α) 25/4/ /12/ /2/2015 9/2/2013 3/10/ /9/2013 3/10/ /5/2014 8/4/ /11/2014 Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠΑΤΜΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩ & ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕ ΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΡΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

16 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΖΩΝΗ(Α) 556 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 559 ΠΕ Υ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗ 561 ΠΕ Υ ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Β 563 ΠΕ Υ ΠΙ Ν.ΒΥ Β 576 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΡΙΝΟΥ(Β) 578 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 597 ΠΕ Υ ΠΙ Μ. ΕΡΕΙΟΥ 603 Π.Ε..Υ. - ΑΜΟΘΡΑΚΗ(Β) 609 ΠΙ ΠΑΡΑ ΕΙΙΟΥ 9/12/2014 8/1/ /1/ /8/ /5/ /1/ /8/ /5/2014 ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΠΕ Υ ΟΡΕΤΙΑ ΙΚΑΙΩΝ ΠΕ Υ ΙΚΑΙΩΝ ΠΕ Υ ΟΥΦΛΙΟΥ ΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΚΑΡΥΤΟΥ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ Ι ΥΜΟ ΤΕΙΧΟΥ Π ΕΒΡΟΥ για ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ Η ΧΑΛΚΙ ΚΑΡΥΤΟΥ ΜΗ για ΚΑΡΥΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ(Α) 611 ΠΙ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ(Α) ΚΑΡΥΤΟΥ Α ΚΑΡΥΤΟΥ Β 623 ΠΙ ΡΟΥ(Β) 16/4/ /11/2014 8/12/ /5/ /3/2014 ΚΑΡΥΤΟΥ ΚΑΡΥΤΟΥ - ΚΑΡΥΤΟΥ - ΚΑΡΥΤΟΥ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18 ΠΙ ΟΞΥΛΙΘΟΥ 691 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΛΙΧΑ (Α) 692 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΟΥΒΩΝ(Α) 694 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΛΑΤΑ(Α) 695 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΛΑΤΑ(Β) 22/6/ /3/ /1/ /7/2014 1/9/ ΜΗ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

19 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Α) 697 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Β) 698 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ(Α) 699 ΠΕ Υ ΠΙ ΩΡΕΩΝ Α 700 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΩΡΕΩΝ(Β) 23/12/ /8/ /2/ /4/ /10/2013 ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΠΕ Υ ΙΤΙΑΙ ΙΤΙΑΙ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΚΑΡΥΤΟ Υ ΜΗ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

20 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ Α 21/10/2014 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΝΙ 702 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ(Β) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 704 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Α) 18/10/2014 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 705 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ (Α) 12/12/2011 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 706 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ(Α) 1/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 707 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ(Β) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 708 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΑΛΑΩΡ(Α) 12/10/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 709 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΦΝΗ(Α) 18/12/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 710 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΜΝΙΤ(Α) 4/3/2014 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 711 ΠΕ Υ ΠΙ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 31/5/2015 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 714 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΡΟΥΟΥ Α 28/7/2014 ΠΕ Υ ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 715 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΡΟΥΟΥ(Β) 16/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 716 Π.Ε..Υ. - ΠΙ Ι ΗΡΩΝ(Α) 16/6/2012 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΕΝΩΜΑΤΟ(Α) 13/12/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 719 ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ(Α ) 16/6/2012 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 720 ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ(Β ) 28/9/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 721 Π.Ε..Υ. Π.Ι. ΚΕΡΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 722 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΤΡΙΑ (Α) 5/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 723 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΟΥΡΝΑ(Α) 11/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 724 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΡΑΝΙΤ(Α) 5/11/2013 Π.Ε..Υ. - ΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΤ ΚΑΡΠΕΝ ΗΙΟΥ ΝΙ 734 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Α) 28/3/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 735 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Β) 21/7/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 736 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ(Γ) 18/3/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΤΤΑΡΙΟΥ ΖΑΝΘ ΟΥ "ΑΓ. ΙΟΝΥΙ Ο" ΖΑΝ- ΘΟΥ 744 ΠΙ ΚΙΛΛΟΥΝΤΙ(Α ) 2/6/2014 ΚΡΕΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙ ΚΡΕΤΕΝ ΩΝ ΗΛΕΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

22 ΠΙ ΓΡΑΙΚΑ 1/12/ ΚΡΕΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙ ΚΡΕΤΕΝ ΩΝ ΗΛΕΙ 760 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΑΜΠΕΙ Α 31/3/2015 ΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΗΛΕΙ ΑΜΑΛΙΑ ΗΛΕΙ 815 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ(Α) 25/2/2014 ΑΝ ΡΙΤΑΙΝ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙ 816 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΚΟΥΛΑ(Α) 5/6/2013 ΑΝ ΡΙΤΑΙΝ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙ 941 ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΠΡΩΤΙ 943 ΠΙ ΛΙ 14/7/ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 947 ΠΙ ΑΓΙΑ 11/3/ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 963 ΠΙ ΤΑΓΓΑΡΙΟΥ 16/3/2015 ΠΑΡΑΜΥΘΙ - ΦΙΛΙΑΤΩ Ν ΘΕΠΡΩ- ΤΙ 1121 ΠΕ Υ - ΠΙ ΙΤΡΑΤΟΥ 11/12/2014 ΠΕ Υ - ΚΟΝΙΤ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ ΙΩΑΝ- ΝΙΝΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΕΝΤΙΝ(Α) 9/12/2014 ΟΦΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1208 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΤΡΙΛΟΥ(Α) 3/10/2013 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1209 ΠΕ Υ - ΠΙ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 24/9/2014 ΠΕ Υ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5Η ΥΠε ΘΕΑΛΙ & ΤΕΡΕ ΕΛΛΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1210 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ(Α) 18/9/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1211 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ(Β) 17/12/2013 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1212 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΓΙΘΕ(Α) 2/1/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1214 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ(Α) 16/11/2012 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1220 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΡΑΪ (Α) 3/12/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1226 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΑΝΕ(Α) 26/9/2014 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1230 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΑΡΙΤ ΟΛΟΠΩΝ 28/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5Η ΥΠε ΘΕΑΛΙ & ΤΕΡΕ ΕΛΛΑ ΚΑΡ ΙΤ ΚΑΡ Ι- Τ 1235 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΠΟΤΑΜΙ(Α) 1236 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΟΥΡ(Α) , ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1242 ΠΕ Υ ΠΙ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ,00 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΤΟΡΙΟΥ(Α) ,00 ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1247 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΙΝΟΗ(Α) 20/2/2014 ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1248 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΟΥ 27/1/2015 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1250 ΠΕ Υ ΠΙ ΤΟΙΧΙΟΥ 8/3/2015 ΠΕ Υ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟ- ΡΙ 1261 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 8/12/2014 ΑΓ.ΑΘΑΝΙΟΥ - ΑΓΡΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΙΟΥ- ΑΓΡΟ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ 1275 ΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΡΡ 1276 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ Α 1/1/2015 ΚΕΡΡ ΚΕΡΡ ΚΕΡΡΑ ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ ΚΕΡ- Ρ 1284 ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗ Β 23/1/2015 ΠΕ Υ - ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΡΑ ΚΕΡ- Ρ 1303 ΠΕ Υ - ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΑΜΑΤΩΝ) Α 15/7/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1306 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ(Α) 18/6/2014 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1307 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ(Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ 1/7/2013 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

25 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΙΟΝΑΤΩΝ (Α) 1/4/2013 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1309 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΑΒ ΑΤΩΝ(Α) 12/8/2014 ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1313 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΥΡΓΙΟΥ 1/8/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1323 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ(Α) 14/8/2014 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1324 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ(Β) Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1325 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΑΥΡΟΥ(Α) 21/2/2013 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1326 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΑΥΡΟΥ(Β) 18/4/2013 Π.Ε..Υ. - ΙΘΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΝΑΞΟΥ(Α) 11/12/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ Α 2/4/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ Β 31/1/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

26 ΠΙ ΧΑΛΚΕΙΟΥ 4/2/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ(Α) 4/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ(Β) 24/2/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΟΙΝΟΥ(Α) 27/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΟΝΟΥ(Α) 10/7/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙ(Α) 19/11/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΙ ΑΡΚΕΙΝΗ(Α) 30/1/ ΝΑΞΟΥ - ΝΑΞΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ Α 25/8/2014 ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ Β 28/1/2015 ΠΕ Υ ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ(Α) 13/6/2014 ΜΗΛΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΙΦΝΟΥ(Α) 20/11/2014 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Α) 4/1/2014 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Β) 5/11/2013 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ(Γ) 7/8/2013 ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

27 Π.Ε..Υ. - ΙΟΥ(Β) ΙΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΟΥ (Α) ΙΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΚΙΝΟΥ(Α) 5/11/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΙ(Α) 24/11/2014 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΘΗΡΙ(Α) 29/4/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΗ(Α) 26/6/2014 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ- ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΗΒ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΚΟΠΗ 1/10/2013 ΘΗΡ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΑΟΥ(Α) 28/10/2014 ΠΑΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΠΕ Υ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Α 3/9/2014 ΠΕ Υ ΤΗΝΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΥΡΙΟΥ(Α) 26/2/2014 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ(Α) 14/1/2013 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ(Β) 5/4/2013 ΑΝ ΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΛΑ ΜΟΛΑΩΝ(Γ) 26/5/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

28 ΜΟΛΑΩΝ( ) 29/6/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΜΟΛΑΩΝ(Τ) 24/9/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΠΙ ΑΠΙ Ε(Α) 16/4/ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΝΕΑΠΟΛΗ(Β) 28/3/2013 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΝΕΑΠΟΛΗ(Ε) 6/6/2014 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΛΙΚ(Α) 16/7/2012 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙ ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ Γ 6/2/2015 ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΛΑΚΩΝΙ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΕΩΡΓΙΤΙΟΥ(Α) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ 1653 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΡΟΚΕΩΝ Α 4/2/2015 ΠΕ Υ - ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

29 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΟΥΤΑΡΙΟΥ(Α) 7/10/2014 ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΩΙΑΡΙΟΥ(Α) 30/7/2014 ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙ ΠΙ ΜΑΛΛΩΝ Α 1779 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Α 1783 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Α 1784 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Β 1788 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Β 1800 ΠΙ ΜΟΥ ΡΟΥΑ 29/7/ /4/ /6/ /12/ /12/ /9/ ΙΕΡΑΠΕΤΡ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΙΕΡΑΠΕΤ Ρ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟ Υ για - ΗΤΕΙ ΛΗΜΝΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΒΟΥ 1802 ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 06/ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ 1805 ΠΕ Υ ΠΙ ΤΥΨΗ 8/12/2014 ΠΕ Υ ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1813 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΟΥ (Α) 18/2/2014 ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

30 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΑΝΤΑΜΑ ΟΥ(Β) 1833 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΚΑΜΙΝΕ(Α) 22/4/2013 ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ 1835 ΠΕ Υ ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α 5/12/2014 ΠΕ Υ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1836 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Β) 6/2/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1837 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ(Γ) 15/7/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1840 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ(Α ) 24/7/2013 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1842 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΠΑ ΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΑΛΑ ΙΟΚΗΠΟΥ 1855 Π.Ε..Υ. - ΑΝΤΙ(Γ) 25/9/2013 4/6/2014 ΠΕ Υ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ 1858 ΠΕ Υ ΠΙ ΕΡΕΟΥ Α 17/11/2014 ΠΕ Υ ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1860 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΓΡΙΟΥ(Α) 1/4/2013 ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1862 ΠΕ Υ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Α 19/9/2014 ΠΕ Υ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗ ΝΗ ΛΕΒΟΥ 1878 ΠΕ Υ ΠΙ ΒΛΥΧΟΥ 1881 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΑΜΟΥ(Α) 15/7/2014 ΠΕ Υ - ΒΙΛΙΚΗ ΠΕ Υ - ΒΙΛΙΚΗ 5η.Υ.Πε. ΛΕΥΚΑ Α ΛΕΥΚΑ Α ΛΕΥΚΑ- ΛΕΥΚΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

31 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΟΥ (Α) 1931 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΟΥ (Β) 1932 ΠΕ Υ - ΠΙ ΝΈΟ ΚΛΙΜΑ 27/1/2014 ΚΟΠΕΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ Υ - ΚΟΠΕΛΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι 1937 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (Α) 1938 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (Β) 2010 ΠΕ Υ - ΠΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Α 11/12/ /9/2013 ΑΡΓΑΛΤΗ ΑΡΓΑΛΤΗ ΠΕ Υ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟ ΠΟΥΛΕΙΟ " ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΑΗ- Ι ΜΑΗ- Ι ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΑΤΑΡΟΥ Α 13/1/2015 ΠΕ Υ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Α ΠΥΛΟΥ Α 16/10/2014 -Α ΠΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ - -Α ΠΥΛΟΥ Β 26/3/2015 ΠΕ Υ - -Α ΠΥΛΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑΤ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ (Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ.. ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8/3/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

32 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΙΚΛΑΙΝ(Α) 11/2/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΘΩΝΗ (Α) 24/10/2014 Α ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤ(Α ) 28/1/2014 ΠΕ Υ - ΠΥΛΟΥ ΜΕΗΝΙ για ΚΑΛΑΜΑ Τ ΜΕΗΝΙ ΠΕ Υ -ΠΙ ΒΡΥΟΥΛ 6/2/2015 ΠΕ Υ - ΘΕΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2173 ΠΕ Υ - ΠΙ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 29/8/2014 ΠΕ Υ - ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2180 ΠΕ Υ - ΠΙ ΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2/10/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2181 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΕΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕ Υ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 6Η ΥΠε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2183 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΩΝ(Α) 9/6/2014 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕ- Ζ 2271 ΠΙ ΘΥΜΑΙΝ Α 22/2/2013 ΙΚΑΡΙ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

33 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΡΥΟΜΗΛΙ Α 2274 ΠΕ Υ ΠΙ ΡΑΧΩΝ 24/11/2014 3/4/2013 ΙΚΑΡΙ ΠΕ Υ ΕΥ ΗΛΟΥ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ - ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ 2275 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α 23/11/2012 ΕΥ ΗΛΟΥ - ΙΚΑΡΙ ΙΚΑΡΙ ΑΜΟΥ 2283 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕ Α 2287 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ(Β) 27/12/2013 5/11/2013 ΚΑΡΛΟΒΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ ΑΜΟΥ 2387 ΠΕ Υ - ΠΙ ΚΤΑΝΙ 20/11/2014 ΠΕ Υ - ΚΑΛΑΜΠΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩ Ν ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2401 ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΕΟΧΩΡ 21/2/2015 ΠΕ Υ - ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2405 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΝΕΡΑΙ (Α) 29/10/2013 ΠΕ Υ - Κ.Υ.ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩ Ν ΤΡΙΚΑ- ΛΩΝ 2442 ΠΕ Υ - ΟΜΟΚΟΥ Α ΠΕ Υ - ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΞΥΝΙΑ (Α) 7/4/2014 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΜΕΛΙΤΑΙ(Α) 2/12/2014 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΟΜΒΡΙΑΚΗ(Β) 30/11/2013 ΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΠΑΤΗ Α 20/9/2013 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

34 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΥΠΑΤΗ(Β) ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΛΟΥΤΡΩΝ 17/12/2014 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΛΥΧΝΟΥ 3/3/2015 ΠΕ Υ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΦΤΕΡΗ 13/2/2015 ΠΕ Υ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΤΥΜΦΡΗΤΟΥ(Α) 1/1/2013 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ 4η.Υ.Πε. ΘΕΑΛΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 2/1/2015 ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗ(Α) 7/10/2014 ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΕ Υ - ΠΙ ΜΠΡΑΛΛΟΥ Α 18/8/2014 ΠΕ Υ - ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΡΥΜΑΙ(Α) ΑΜΦΙΚΛΕΙ ΛΑΜΙ ΦΘΙΩΤΙ Π.Ε..Υ. - ΠΙ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ(Α) 14/7/2014 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙ- Ν 2522 ΠΕ Υ ΠΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2524 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΥΛΗ(Α) 2541 ΠΕ Υ - ΠΙ ΠΟΛΥ ΡΟΟΥ Α 11/9/2014 ΠΕ Υ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ Υ - ΙΤΕ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ 3η.Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΑΜΦΙΑ ΦΛΩΡΙ- Ν ΦΛΩΡΙ- Ν ΦΩΚΙ 2542 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΟΛΥ ΡΟΟΥ(Β) 8/1/2014 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

35 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΡΑΤΕΙΝΗ(Α) 21/6/2014 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2548 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΕΡΑΤΕΙΝΗ(Β) 2/9/2013 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2549 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΤΕΛΛΙΩΝ(Α) 15/11/2013 ΙΤΕ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2552 Π.Ε..Υ. - ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ(Γ) ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2553 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΚΡΟΛΙΟΥ(Α) 19/6/2012 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2554 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΡΤΟΤΙΝ(Α) 1/7/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2555 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΜΥΓ ΑΛΙ(Α) 30/9/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2556 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΘ. ΙΑΚΟΥ(Α) 15/7/2013 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2557 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ(Α) 29/5/2012 ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΑΜΦΙΑ ΦΩΚΙ 2634 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΑΝΩΠΟΛΗ(Α) 2636 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΧΩΡ ΦΑΚΙΩΝ(Β) ΕΓΚ. ΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΑΜΑΡΙ 2670 Π.Ε..Υ. - ΠΙ ΓΑΥ ΟΥ(Β) 5/10/ /11/ /11/2013 ΒΑΜΟΥ ΒΑΜΟΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ " ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ ΚΑΙ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου 2132161026 Αθήνα 25

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

ΘΕΜΑ : Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 21-01 - 2009 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Γεν. Πρωτ. Οίκ. 8246 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015 1 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΛΙΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ θήνα 09 /03 /2015 ριθ. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.17073 Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 2-6-2016 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλιάδα, 19/05/2016 Αρ.Πρωτ.: 3102

Αμαλιάδα, 19/05/2016 Αρ.Πρωτ.: 3102 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ευαγγελιστρίας 128 Ταχ. Κώδικας: 27200 Τηλέφωνο: 26220 25777 Fax: 26220 26027 Email:prosopgnamal@gm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 Αθήνα, 12-7-2010 ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Λέκκα 26 105 62 Αθήνα ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 7500

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο».

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π. Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 ης Μαϊου 152 68300 Διδυμότειχο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α2γ/οικ.43080 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. ιεύθυνση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 θήνα Πληροφορίες : 2132161012 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015 1 ΕΞ.ΕΠΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΥΠΥΡΓΕΙ ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 23 / 7 /2015 Αριθ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55879 Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

3. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β Ψυχιατρικής για το Ψυχιατρικό Τμήμα

3. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β Ψυχιατρικής για το Ψυχιατρικό Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ Ιερά οδός 343 Χαϊδάρι, 13 Ιουνίου 2016 Τ. Κ. 12461 Χαϊδάρι Αρ. πρωτ.6768/759458 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.202 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 16/1/2017 Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Νίκαια 16/1/2017 Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 11-11-2015 Αρ. Πρωτ : 14682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-AΛΕΞΑΝ ΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/06/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8144 «Η Ε Λ Π Ι Σ» ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΛΗΡ: Πέρρου Χρηστίνα ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/6/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. πρωτ.8633 «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Ταχ.Δ/νση:Β.Σοφίας 80 και Λούρου Ταχ.Κωδ.:11528-Αθήνα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 «Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.26782 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α) Β) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΤΙ. ΠΙΣΤ/ΚΟ. ΑΓΟΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ.. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. 6. Σχολικές µονάδες όλων των Περιφερειών της χώρας µέσω των /νσεων και Γραφείων Β/θµιας Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. 6. Σχολικές µονάδες όλων των Περιφερειών της χώρας µέσω των /νσεων και Γραφείων Β/θµιας Εκπ/σης EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα 25/7/2011 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/09/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3886/114022 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 22-12 -2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8636,8637,8638 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 8639,8640,8683 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8684 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010 ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010 ΑΡ.WMO 38 37Ν 21 23Ε 672 ΑΓΡΙΝΙΟ 24.0 ΕΥΤ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 39 13Ν 22 48Ε 665 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 12.2 ΕΥΤ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 736 ΑΙΓΙΝΑ 37 44N 23 25E 3.0 1974 06,12,18 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 692 ΑΙΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/8/ 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 75822 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2010-2011 1 ος ΟΜΙΛΟΣ 1 ΕΠΣ ΡΑΜΑΣ : ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ : ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 3 ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ : ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ 4 ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ : ΟΡΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2Θ-ΑΘ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΕΝ2Θ-ΑΘ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7 /5/ 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.44324 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2132161013 2132161026 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.

Αθήνα EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα 23-5 - 2016 Αριθμ.Πρωτ: A2δ/Γ.Π. 27498 ΣΧΕΤ.Γ.Π.27496,27494,27501

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη, 30-5-2014 Αρ. Πρ.: 12880 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 28-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148569 / 6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.. ΚΑΤΟΙΚΟΣ... ΟΔΟΣ.. ΑΡ..... ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα