ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R"

Transcript

1 Σύµφωνα µε την οδηγία 1907/2006/EK REACH 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Προσδιορισµός του προϊόντος Χηµική ονοµασία ιογκώσιµο πολυστυρένιο Προσδιορισµός ή εµπορική ονοµασία Συνώνυµα EPS, µη αυτοσβενύµενο διογκώσιµο πολυστυρένιο 1.2 Χρήση του προϊόντος Χρησιµοποιείται κυρίως ως πρώτη ύλη για την κατασκευή αφρώδους θερµικής µόνωσης και για µια εκτενή σειρά υλικών συσκευασίας για προστασία και µόνωση. Η παραγωγή του τελικού προϊόντος βασίζεται στην συνδυασµένη χρήση ατµού και καλουπιού. 1.3 Προσδιορισµός της εταιρείας/ επιχείρησης Υπεύθυνος - αρµόδιος για την διάθεση στην αγορά: ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ιεύθυνση: Λεύκης 111, Κρυονέρι Αττικής, Τ.Κ Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30210) , Φαξ ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 1.4 Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: ( ) , ( ) Επίσηµος αριθµός τηλεφώνου συµβουλευτικών οργανισµών: ( ) , ( ) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 2.1 Ταξινόµηση των συστατικών ή του µείγµατος Βάσει της Directive (EC) 67/548/EEC ή της 1999/45/EC Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος Βάσει του Κανονισµού (EC) 1272/2008 (CLP) Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Βάσει της Directive (EC) 67/548/EEC ή της 1999/45/EC Φράσεις R R18: Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. Φράσεις S S16: Μακρυά από πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισµα S33: Λάβετε προληπτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων S3/7: Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο σε δροσερό µέρος S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος Σελίδα 1 of 11

2 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Το υλικό απελευθερώνει πεντάνιο το οποίο µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα και τα µάτια 3 ΣΥΣΤΑΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Γενική περιγραφή των συστατικών, των συγκεντρώσεων τους και των κινδύνων τους: Περιγραφή προϊόντος: Πολυστυρένιο (CAS N ), περιέχει ισοµερή πεντανίου ως διογκωτικό µέσο 3.2 Επικίνδυνα συστατικά Βάσει της Directive (EC) 67/548/EEC ή 1999/45/EC Όνοµα συστατικών Αριθµός CAS Αριθµός EC Συγκέντρωση EC σύµβολα επικινδυνότητας R φράσεις επικινδυνότητας Πεντάνιο (µικτά ισοµερή) < 7% Βάσει του Κανονισµού (EC) 1272/2008 (CLP) Όνοµα συστατικών Αριθµός CAS Αριθµός EC Συγκέντρωση Αριθµός καταχώρησης κατά Reach F+ Χn N Εικονογράµµατα κινδύνου GHS02 12, 51/53, 65, 66, 67 Κωδικοί επικινδυνότητας H224 Πεντάνιο (µικτά ισοµερή) <7% GHS07 GHS08 H336 H304 H411 GHS09 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Απαραίτητη άµεση ιατρική φροντίδα: είτε κατωτέρω τις πρώτες βοήθειες. Συµπτώµατα και επιπτώσεις: Οι ατµοί πεντανίου σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν ερεθισµό και έχουν επιπτώσεις στο νευρικό σύστηµα. Εισπνοή: Σύµπτωµα: Ίλιγγος, ζαλάδα, πονοκέφαλος, έλλειψη συντονισµού. Σελίδα 2 of 11

3 έρµα: Μάτια: Κατάποση: Πρώτες βοήθειες: Μεταβείτε σε χώρο µε φρέσκο καθαρό αέρα. Εάν δεν γίνει ταχεία ανάνηψη, καλέστε ιατρική βοήθεια. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Καµία. Σύµπτωµα: Ερεθισµός Πρώτες βοήθειες: Πλύσιµο δέρµατος µε σαπούνι και νερό. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Καµία. Σύµπτωµα: Ερεθισµός Πρώτες βοήθειες: Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν ο ερεθισµός εξακολουθήσει, καλέστε ιατρική βοήθεια. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Καµία. Σύµπτωµα: Μη διαθέσιµα. Πρώτες βοήθειες: Κανονικά δεν αναµένεται κίνδυνος από κατάποση. Εάν παρουσιαστεί διατηρείστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό, και καλέστε ιατρική βοήθεια. Εάν εµποδίζεται η αναπνευστική οδός από το στόµα του πάσχοντος, αφαιρέστε το εµπόδιο, εάν είναι δυνατόν, χωρίς την βίαιη χρήση των δακτύλων η κάποιου σκληρού αντικειµένου. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Μη διαθέσιµα. Ειδικά και άµεσα µέσα αντιµετώπισης που πρέπει να είναι διαθέσιµα στον εργασιακό χώρο: Μη διαθέσιµα 5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα µέτρα πυρόσβεσης: Νερό µε καταιονισµό, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακος. Ακατάλληλες µέθοδοι πυρόσβεσης: Εκτόξευση νερού µε πίεση. Άλλα µέτρα: ιατηρείστε τις γειτονικές συσκευασίες υγρές, ψεκάζοντας µε νερό. Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης που προκύπτουν από το προϊόν, τα προϊόντα καύσης του και τα εκλυόµενα αέρια: Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως εύφλεκτο, αλλά καίγεται σε επαφή µε φλόγα ή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης ενδέχεται να περιέχουν CO και CO 2. Προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες: Πλήρης προστατευτικός ρουχισµός και αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. 6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΙΑΡΡΟΗΣ Πληροφορίες ασφάλειας: Οι ατµοί µπορεί να προκαλέσουν εκρηκτικό µείγµα µε τον αέρα. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα και µπορούν να συσσωρευτούν στο επίπεδο του εδάφους ή σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης. Το προϊόν που τυχόν έχει διασκορπιστεί µπορεί να προκαλεί ολισθηρότητα. Ατοµικές προφυλάξεις: Αποµακρύνετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Μη καπνίζετε. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Λάβετε τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα κατά της δηµιουργίας εκκενώσεων στατικού ηλεκτρισµού. Αποφύγετε να στέκεστε πάνω σε διασκορπισµένο υλικό, καθώς οι κόκκοι µπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ολισθηρότητας. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή διασκόρπιση του υλικού και εµποδίστε την είσοδο του σε αγωγούς αποχέτευσης. Μέθοδοι καθαρισµού Σελίδα 3 of 11

4 Μικρή διαρροή: Φτυαρίστε την ποσότητα διασκορπισµένου υλικού και τοποθετείστε την σε σφραγισµένο δοχείο µε σχετική σήµανση για ακόλουθη ασφαλή διάθεση. Μεγάλη διαρροή: Μεταφέρετε την ποσότητα διασκορπισµένου υλικού σε ένα δοχείο µε σχετική σήµανση για την ανάκτηση του προϊόντος ή την ασφαλή του διάθεση. Άλλες πληροφορίες: Βλ. παράγραφο 13 για την διάθεση του υλικού. 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Χειρισµός Προφυλάξεις ασφάλειας Εξαερισµός: Χρήση τοπικού απαγωγού αερίων πάνω από την περιοχή επεξεργασίας. Μέτρα για να αποτραπεί η παραγωγή σκόνης, αερολύµατος και η πυρκαγιά: Αποφύγετε την παραγωγή ή τη συσσώρευση σκόνης. Σβήστε γυµνές φλόγες. Αποµακρύνετε οποιεσδήποτε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε. Λάβετε προληπτικά µέτρα ενάντια στον στατικό ηλεκτρισµό. Γειώστε όλο τον εξοπλισµό. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Αποφύγετε την έκθεση του αχρησιµοποίητου υλικού στο περιβάλλον και αποµακρύνετέ το σύµφωνα µε τους Τοπικούς - Εθνικούς κανονισµούς. Συγκεκριµένες απαιτήσεις: Μην αναπνέετε τις αναθυµιάσεις. Μην αναπνέετε καπνούς ή αναθυµιάσεις από το προϊόν, που έχει υποστεί θέρµανση Θερµοκρασία χειρισµού: Θερµοκρασία περιβάλλοντος. 7.2 Αποθήκευση Συνθήκες ασφάλειας Eιδικός σχεδιασµός για τους αποθηκευτικούς χώρους: Οι χώροι πρέπει να είναι δροσεροί για να µειώνουν την απελευθέρωση πεντανίου, και να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση πεντανίου. Επιπλέον πρέπει να χρησιµοποιούνται συσκευές ανίχνευσης και ειδοποίησης που προειδοποιούν για τον σχηµατισµό εκρηκτικού µίγµατος πεντανίου-αέρα. Το ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να έχει προβλεφθεί να αποτρέπει τους σπινθήρες. Οι προδιαγραφές του εξοπλισµού θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την οδηγία ΑΤΕΧ 94/9/ΕC. Μη συµβατά υλικά: Αποφύγετε την αποθήκευση ή τον χειρισµό του υλικού σε συνδυασµό µε υλικά UN Class 1. Συνθήκες αποθήκευσης: Για την αποφυγή δηµιουργίας στατικού ηλεκτρισµού και σχηµατισµού εκρηκτικού µίγµατος πεντανίου / αέρα, οι περιέκτες πρέπει να αδειάζονται πλήρως µετά την χρήση τους. Ξανασφραγίστε την πλαστική σακούλα. Κρατήστε τον περιέκτη καλά κλεισµένο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από την άµεση ακτινοβολία του ήλιου και άλλες πηγές θερµότητας ή ανάφλεξης. Κρατήστε την συσκευασία µακριά από βροχή, υγρασία και συνθήκες πάγου. Χύδην: Αποθηκεύστε το υλικό παρουσία αδρανούς αερίου. Οι δεξαµενές χωρίς οροφή θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα ανοικτό άκαµπτο πλέγµα. Μεταφορά προϊόντος: Λάβετε τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα κατά του στατικού ηλεκτρισµού. Εξαερίστε τους περιέκτες για µια ώρα πριν την εκφόρτωση. Η γραµµική ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8m/s υπό κανονικές συνθήκες άντλησης. Ειδικός ηλεκτρικός εξοπλισµός: Εγκαταστήστε ηλεκτρικές συσκευές που δεν παράγουν σπινθήρες. Σελίδα 4 of 11

5 Πρόληψη κατά του στατικού ηλεκτρισµού: Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά των εκκενώσεων στατικού ηλεκτρισµού. Όρια ποσότητας: Μη διαθέσιµα. Τύπος υλικού που χρησιµοποιείται στη συσκευασία: Το προϊόν διατίθεται συνήθως στην αγορά σε συσκευασία χαρτοκιβωτίων οκταγωνικού σχήµατος (octabins) η σε µεγασάκκους (big bags). Συνιστάται η αποφυγή διπλοστοίβαξης των συσκευασιών. Άλλα κατάλληλα υλικά: ατσάλι (βαρέλια). 7.3 Συγκεκριµένη χρήση Συστάσεις: Μη ιαθέσιµες 8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέτρα ελέγχου στον χώρο επεξεργασίας: Χρήση µόνο σε καλά αερισµένες περιοχές. 8.1 Οριακές τιµές έκθεσης Συστατικά προϊόντος (βλ. επίσης παράγραφο 2): Τα παρακάτω είναι όρια για το διογκωτικό µέσο και τα πιθανά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης (βλ. Παράγραφο 10). Κατά την διάρκεια της διαδικασίας µετατροπής (διόγκωση), το προϊόν απελευθερώνει πεντάνιο και ίχνη του µονοµερούς. Α) Επαγγελµατικές / Εργασιακές Οριακές τιµές έκθεσης(*) Ουσία Πηγή TWA STEL / C Σηµείωση Στυρένιο ACGIH ppm 40 ppm A4 Πεντάνιο ACGIH ppm Σηµείωση: * ή οι νοµικά οριακές τιµές που ισχύουν στην ενδιαφερόµενη χώρα. Συνιστώµενες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης: Όπως απαιτείται από τους κανόνες και τους κανονισµούς κάθε χώρας. Β) Βιολογικές Αποδεκτοί βιολογικοί δείκτες έκθεσης Ουσία (βιολογικοί Πηγή Χρόνος B.E.I. Σηµείωση δείκτες) δειγµατοληψίας Στυρένιο(Urinary mandelic ACGIH 2002 Τέλος βάρδιας 800 mg/g Ns acid) κρεατινίνη Πρίν την επόµενη 300 mg/g Ns βάρδια κρεατινίνη Στυρένιο (Ac. phenylglioxilic) ACGIH 2002 Τέλος βάρδιας 240 mg/g Ns κρεατινίνη Πρίν την επόµενη 100 mg/g βάρδια κρεατινίνη Στυρένιο στο αίµα ACGIH 2002 Τέλος βάρδιας 0,55 mg/l Sq Πρίν την επόµενη 0,02 mg/l Sq βάρδια B = ιστορικό, Nq = µη-ποσοτικό, Ns = µη-ειδικό, Sq = ηµι-ποσοτικό. Σελίδα 5 of 11

6 Συνιστώµενες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης: Όπως απαιτείται από τους κανόνες και τους κανονισµούς κάθε χώρας. 8.2 Έλεγχος έκθεσης Επαγγελµατικοί έλεγχοι έκθεσης Προστασία αναπνευστικού συστήµατος: Εγκεκριµένη µάσκα, εάν υπάρχει σκόνη, κατά την διάρκεια χειρισµού και επεξεργασίας. Προστασία χεριών: - τύπος υλικού γαντιών: Κατάλληλα γάντια προστασίας. - χρόνος διείσδυσης στο υλικό γαντιών: Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή γαντιών. Προστασία µατιών: Φορέστε ειδικά προστατευτικά γυαλιά. Προστασία δέρµατος: Ειδικά µέτρα υγιεινής: ένδυµα εργασίας και παπούτσια ή µπότες ασφαλείας. Άλλα: Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, αντιστατικά υποδήµατα και µπότες ασφαλείας. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι έκθεσης: Οι κοινοτικές και τοπικές διατάξεις για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC-Volatile Organic Compound) πρέπει να ικανοποιούνται όταν πρόκειται για την βιοµηχανία EPS. 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση Μορφή Χρώµα Στερεό Μικροί σφαιρικοί κόκκοι Άσπρο Σηµείο ανάφλεξης: < - 50 C ( πεντάνιο) Ανώτατο όριο εκρηξιµότητας 7.8% κ.ο. (πεντάνιο) Κατώτατο όριο εκρηξιµότητας 1.3% κ.ο. (πεντάνιο) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης 285 C ( πεντάνιο) Πυκνότητα (κόκκοι) kg/m 3 στους 20 C Πυκνότητα ατµού (αέρας=1) 2,5 (πεντάνιο) ιαλυτότητα στο νερό Αδιάλυτο ιαλυτότητα σε άλλους ιαλύεται στις αρωµατικές ουσίες, τους αλογονωµένους διαλύτες διαλύτες και τις κετόνες. Πυκνότητα φαινόµενη περίπου 600 kgs/m 3 σε 20 C Σηµείο µαλθακώσεως C ( οι κόκκοι διογκώνονται µε την έκλυση του πεντανίου) Συντελεστής κατανοµής Μη ιαθέσιµος Ν-Οκτανόλης / νερό: 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγή: Θερµότητα, φλόγες και σπινθήρες. Ισχυρό φως του ήλιου για παρατεταµένες περιόδους. Σελίδα 6 of 11

7 Υλικά προς αποφυγή: Μη ιαθέσιµα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Μονοµερές στυρένιο, µονοξείδιο του άνθρακα (σε περίπτωση πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια της κοπής µε θερµά σύρµατα). Ο ρυθµός απελευθέρωσης του πεντανίου αυξάνεται µε τη θερµοκρασία. Οι κόκκοι διογκώνονται µε τη γρήγορη έκλυση του πεντανίου στους C. Το προϊόν αποσυντίθεται πάνω από τους 200 C. 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βάση για την αξιολόγηση: Οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισµένες στη γνώση των συστατικών και την τοξικολογία παρόµοιων ουσιών. Επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στο προϊόν: Επίδραση από την πιθανή έκθεση στο πεντάνιο. Οι υψηλές εκθέσεις στις αναθυµιάσεις πεντανίου µπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Συµπτώµατα: βλ. παράγραφο 4. Πληροφορίες για διαφορετικές επιδράσεις λόγω της έκθεσης Οξεία τοξικότητα-στοµατική: LD50 αναµένεται να είναι > 2000mg/kg Οξεία τοξικότητα-δερµατική: LD50 αναµένεται να είναι > 2000mg/kg Οξεία τοξικότητα-αναπνευστική. LC50 αναµένεται να είναι > 5mg/l Ερεθισµός µατιών: Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό Ερεθισµός του δέρµατος: Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό Ευαισθητοποίηση δέρµατος: εν προκαλεί ευαισθησία Εισπνοή: το προϊόν µπορεί να προκαλέσει την έκθεση του χρήστη σε αναθυµιάσεις πεντανίου. Άµεσες, βραχυχρόνιες και χρόνιες επιδράσεις από τη σύντοµη και µακροπρόθεσµη έκθεση: εν έχει αναφερθεί σε καµία δηµοσίευση. ράση ευαισθητοποιός, καρκινογόνος, µεταλλαξιογόνος και τοξική για την αναπαραγωγή: εν έχει αναφερθεί σε καµία δηµοσίευση. Νάρκωση: Η έκθεση σε υψηλές δόσεις πεντανίου µπορεί να προκαλέσει νάρκωση. 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βάση για την αξιολόγηση: Οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισµένες σε γνώση των συστατικών και την οικοτοξικολογία παρόµοιων ουσιών Οικοτοξικότητα: Αέρας: Όταν απελευθερώνεται στον αέρα, το πεντάνιο αναµένεται να διασπαστεί εύκολα από την αντίδραση µε τις φωτοχηµικά παραχθείσες ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου, µε χρόνο ηµιζωής 1-10 ηµέρες. Υδρόβια: Όταν απελευθερώνεται στο νερό, το πεντάνιο µπορεί να βιοδιασπαστεί σε ένα µέτριο βαθµό, αναµένεται να εξατµιστεί γρήγορα και να έχει χρόνο ηµιζωής λιγότερο από 1 ηµέρα. Το πεντάνιο έχει εκτιµώµενο παράγοντα βιοσυγκέντρωσης (BCF) λιγότερο από 100 και λογαριθµικό συντελεστή κατανοµής οκτανόλης-ύδατος µεγαλύτερο από 3,0. εν αναµένεται σηµαντική βιοσυσσώρευση του πεντανίου. Έδαφος (µίκρο- και µάκρο-οργανισµοί): Μη διαθέσιµα. Ανασταλτικά αποτελέσµατα στη δραστηριότητα των µικροοργανισµών και αντίκτυπος στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων: Μη διαθέσιµα. Σελίδα 7 of 11

8 12.2 Κινητικότητα: Γνωστή ή αναµενόµενη κατανοµή στα περιβαλλοντικά διαµερίσµατα: Η διογκώσιµη πολυστερίνη βυθίζεται στο γλυκό νερό ενώ µπορεί να επιπλεύσει ή να βυθιστεί στο θαλασσινό νερό Αποδόµηση / Βιοαποδόµηση: Όχι εγγενώς βιοδιασπάσιµο (πολυµερές σώµα), εύκολα βιοδιασπάσιµο (πεντάνιο) υνατότητα Βιοσυσσώρευσης: Το προϊόν και τα κύρια συστατικά του δεν αναµένεται να έχουν ιδιαίτερη βιοσυσσώρευση. Άλλα δυσµενή αποτελέσµατα: - Πιθανότητα µείωσης όζοντος: Το πεντάνιο δεν έχει ταξινοµηθεί ως χηµική ουσία που µειώνει το όζον. - Φωτοχηµική πιθανότητα δηµιουργίας όζοντος και συµµετοχή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου: Μη διαθέσιµη. - Επεξεργασία λυµάτων: Πρακτικά µη τοξικό, EC50>100mg/l, σε οργανισµούς ευρισκόµενους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας (κατ εκτίµηση). Άλλες πληροφορίες: Οι µικροί κόκκοι µπορεί να έχουν φυσικές επιδράσεις στους υδρόβιους και χερσαίους οργανισµούς. Χρήση σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές επεξεργασίας και αποφυγή έκθεσης του προϊόντος στο περιβάλλον. 13 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΗΣ Περιγραφή και πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό του υπολείµµατος ή των αποβλήτων: Το υπόλειµµα ή οι αχρησιµοποίητοι παλαιοί κόκκοι µπορεί ακόµα να περιέχουν υπολείµµατα πεντανίου. Εποµένως πρέπει να αντιµετωπίζονται χρησιµοποιώντας όλα τα µέτρα ασφάλειας που ισχύουν για το φρέσκο υλικό. Αναφερθείτε στην παράγραφο 7 πριν χειριστείτε το προϊόν ή τους περιέκτες / συσκευασίες του. Κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης-συσκευασίας του παρασκευάσµατος: Αποτέφρωση, ανακύκλωση, επιχωµάτωση: Ανακτήστε ή ανακυκλώστε ει δυνατόν. Εναλλακτικά, η αποτέφρωση σε χρόνο 2 δευτερολέπτων πάνω από 1200 C, η αποστολή σε εγκαταστάσεις υγρού τριψίµατος ή σε εξουσιοδοτηµένες χωµατερές είναι οι κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης. Κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης της συσκευασίας: βλ. παράγραφο 7. Αφαιρέστε όλη την συσκευασία για ανάκτηση ή ανακύκλωση. Σχετικές ιατάξεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τα απόβλητα: Οδηγία της ΕΕ 94/62. Εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις σε ισχύ: Εφαρµογή των κανονισµών και των οδηγιών της ΕΕ. Τοπική νοµοθεσία και διατάξεις. 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθµός UN (θάλασσια, οδική, αεροπορική µεταφορά): 2211 Κλάση UN / οµάδα συσκευασίας: 9/III Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς IMO Κλάση / οµάδα συσκευασίας: 9/III IΜΟ Σύµβολο Κινδύνου: ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και υλικά IΜΟ Θαλάσσιος ρυπαντής: Όχι ΙΜΟ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς Σελίδα 8 of 11

9 ADR/RID Κλάση / οµάδα συσκευασίας: 9 / ΙΙΙ ADR/RID Σύµβολο Κινδύνου: ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και υλικά ADR/RID Αριθµός Kemler: 90/2211 ADR/RID Κατάλληλη ονοµασία αποστολής ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς. IATA/ICAO Κλάση / οµάδα συσκευασίας: 9/III IATA/ICAO Σύµβολο Κινδύνου: ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και υλικά IATA/ICAO Κατάλληλη ονοµασία αποστολής ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς. Άλλες πληροφορίες: Οι συσκευασίες πρέπει να αναγράφουν: "µακριά από πηγές ανάφλεξης." CEFIC TEC : 90 GM3-ΙΙΙ Ειδικές προφυλάξεις: Μεταφορά ή διακίνηση µέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής: ανατρέξτε στην εσωτερική διαδικασία και στις παρεχόµενες πληροφορίες από το παρόν έγγραφο (παρ. 7). Μεταφορά ή διακίνηση έξω από τις εγκαταστάσεις παραγωγής: Εφαρµόστε τις απαιτήσεις των κανονισµών σχετικά µε τη µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων και τις οδηγίες του παραγωγού για την ασφαλή φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση του υλικού. 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για την ταξινόµηση και την σήµανση: Το προϊόν ταξινοµείται σύµφωνα µε την οδηγία ΕΕ του 1999/45 ως R18 (βλ. κατωτέρω), R52/53: "Επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροπρόθεσµα δυσµενή αποτελέσµατα στο υδάτινο περιβάλλον". Το προϊόν περιέχει πεντάνιο (παράγραφος 2) που είναι ενσωµατωµένο στους πολυµερείς κόκκους και απελευθερώνεται πολύ αργά υπό τους συνιστώµενους όρους χειρισµού και συνθήκες αποθήκευσης. Εποµένως το προϊόν δεν πρόκειται να θεωρηθεί επιβλαβές για το περιβάλλον στη µορφή στην οποία διατίθεται στην αγορά (οδηγία ΕΕ 1999/45 των , αρθ. 12 παράγραφος 2). Πληροφορίες που παρουσιάζονται για την ετικέτα: Προσδιορισµός ή εµπορική ονοµασία: ΜΟΝOCELL Κόκκοι διογκώσιµου πολυστυρένιου Επιχείρηση αρµόδια για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά της ΕΕ ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ιεύθυνση: Λεύκης 111, Κρυονέρι Αττικής, Τ.Κ Τηλέφωνο: Χηµικό όνοµα της ουσίας: ΙΟΓΚΩΣΙΜΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ που περιέχει ΠΕΝΤΑΝΙΟ Σύµβολα κινδύνου : UN Class 9 ιάφορα επικίνδυνες ουσίες και υλικά Ένδειξη κινδύνου : UN Class 9 ιάφορα επικίνδυνες ουσίες και υλικά Φράσεις Κινδύνου (R): R18: Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. Συµβουλές ασφάλειας (S): S3: Να φυλάσσεται σε δροσερό µέρος. S7/9: Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και σε καλά αεριζόµενο µέρος. Σελίδα 9 of 11

10 S16 : Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισµα. Εθνικές σχετικές διατάξεις: είτε τον συγκεκριµένο εθνικό κανονισµό. 16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη και την προστασία του περιβάλλοντος: Πλήρες κείµενο οποιωνδήποτε φράσεων R που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3: R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο. R18: Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65: Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R66: Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. R67: H εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Kανονισµός 1272/2008 (CLP) H224: Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και εξατµίσεις H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις EUH066: Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιµο του δέρµατος Συµβουλές κατάρτισης και εκπαίδευσης: Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισµό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους εργαζόµενους σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες. Συνιστώµενοι περιορισµοί στη χρήση: Το προϊόν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση µόνο. Επιπλέον πληροφορίες: EINECS /ELINCS (EC): * συστατικά που απαριθµούνται MITI (Japan): * συστατικά που απαριθµούνται TSCA (USA): * συστατικά που απαριθµούνται AICS (Australia): * συστατικά που απαριθµούνται DSL (Canada): * συστατικά που απαριθµούνται [ * υπόκειται σε ειδικό έλεγχο ] Αυτές οι πληροφορίες είναι βασισµένες στην τρέχουσα γνώση µας και προορίζονται να περιγράψουν το προϊόν για τους σκοπούς της υγείας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων µόνο. εν πρέπει εποµένως να ερµηνευθούν ως εγγύηση για οποιαδήποτε ειδική ιδιότητα του προϊόντος. 1 η έκδοση Ιανουάριος 1994 Αναθεωρήθηκε: 30 Μαρτίου 1999 Αναθεωρήθηκε: 15 Απριλίου 2002 Αναθεωρήθηκε: 08 Οκτωβρίου 2003 Σελίδα 10 of 11

11 Αναθεωρήθηκε: 15 Μαΐου 2006 Αναθεωρήθηκε: 04 Ιούλιου 2007 Αναθεωρήθηκε: 13 Μαρτίου 2008 Αναθεωρήθηκε: 27 Ιανουαρίου 2009 Αναθεωρήθηκε: 16 Ιουλίου 2010 Αναθεωρήθηκε: 22 Οκτωβρίου 2011 Αναθεωρήθηκε: 29 Νοεµβρίου 2013 Αναθεωρήθηκε: 2 Ιουνίου 2014 Σελίδα 11 of 11

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 68476-85-7 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 270-704-2 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιµο σε οχήµατα µε µηχανή υγραερίου σχεδιασµένη να λειτουργεί µε καύσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, που λειτουργούν με σύστημα επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 8008-20-6 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 232-366-4 ΧΡΗΣΗ : Ως φωτιστικό μέσο 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, 17 ο χλμ Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή Chase BLH20CK A162A προσδιορισµός του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα