ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R"

Transcript

1 Σύµφωνα µε την οδηγία 1907/2006/EK REACH 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Προσδιορισµός του προϊόντος Χηµική ονοµασία ιογκώσιµο πολυστυρένιο Προσδιορισµός ή εµπορική ονοµασία Συνώνυµα EPS, µη αυτοσβενύµενο διογκώσιµο πολυστυρένιο 1.2 Χρήση του προϊόντος Χρησιµοποιείται κυρίως ως πρώτη ύλη για την κατασκευή αφρώδους θερµικής µόνωσης και για µια εκτενή σειρά υλικών συσκευασίας για προστασία και µόνωση. Η παραγωγή του τελικού προϊόντος βασίζεται στην συνδυασµένη χρήση ατµού και καλουπιού. 1.3 Προσδιορισµός της εταιρείας/ επιχείρησης Υπεύθυνος - αρµόδιος για την διάθεση στην αγορά: ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ιεύθυνση: Λεύκης 111, Κρυονέρι Αττικής, Τ.Κ Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30210) , Φαξ ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 1.4 Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: ( ) , ( ) Επίσηµος αριθµός τηλεφώνου συµβουλευτικών οργανισµών: ( ) , ( ) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 2.1 Ταξινόµηση των συστατικών ή του µείγµατος Βάσει της Directive (EC) 67/548/EEC ή της 1999/45/EC Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος Βάσει του Κανονισµού (EC) 1272/2008 (CLP) Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Βάσει της Directive (EC) 67/548/EEC ή της 1999/45/EC Φράσεις R R18: Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. Φράσεις S S16: Μακρυά από πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισµα S33: Λάβετε προληπτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων S3/7: Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο σε δροσερό µέρος S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος Σελίδα 1 of 11

2 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Το υλικό απελευθερώνει πεντάνιο το οποίο µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα και τα µάτια 3 ΣΥΣΤΑΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Γενική περιγραφή των συστατικών, των συγκεντρώσεων τους και των κινδύνων τους: Περιγραφή προϊόντος: Πολυστυρένιο (CAS N ), περιέχει ισοµερή πεντανίου ως διογκωτικό µέσο 3.2 Επικίνδυνα συστατικά Βάσει της Directive (EC) 67/548/EEC ή 1999/45/EC Όνοµα συστατικών Αριθµός CAS Αριθµός EC Συγκέντρωση EC σύµβολα επικινδυνότητας R φράσεις επικινδυνότητας Πεντάνιο (µικτά ισοµερή) < 7% Βάσει του Κανονισµού (EC) 1272/2008 (CLP) Όνοµα συστατικών Αριθµός CAS Αριθµός EC Συγκέντρωση Αριθµός καταχώρησης κατά Reach F+ Χn N Εικονογράµµατα κινδύνου GHS02 12, 51/53, 65, 66, 67 Κωδικοί επικινδυνότητας H224 Πεντάνιο (µικτά ισοµερή) <7% GHS07 GHS08 H336 H304 H411 GHS09 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Απαραίτητη άµεση ιατρική φροντίδα: είτε κατωτέρω τις πρώτες βοήθειες. Συµπτώµατα και επιπτώσεις: Οι ατµοί πεντανίου σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν ερεθισµό και έχουν επιπτώσεις στο νευρικό σύστηµα. Εισπνοή: Σύµπτωµα: Ίλιγγος, ζαλάδα, πονοκέφαλος, έλλειψη συντονισµού. Σελίδα 2 of 11

3 έρµα: Μάτια: Κατάποση: Πρώτες βοήθειες: Μεταβείτε σε χώρο µε φρέσκο καθαρό αέρα. Εάν δεν γίνει ταχεία ανάνηψη, καλέστε ιατρική βοήθεια. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Καµία. Σύµπτωµα: Ερεθισµός Πρώτες βοήθειες: Πλύσιµο δέρµατος µε σαπούνι και νερό. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Καµία. Σύµπτωµα: Ερεθισµός Πρώτες βοήθειες: Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν ο ερεθισµός εξακολουθήσει, καλέστε ιατρική βοήθεια. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Καµία. Σύµπτωµα: Μη διαθέσιµα. Πρώτες βοήθειες: Κανονικά δεν αναµένεται κίνδυνος από κατάποση. Εάν παρουσιαστεί διατηρείστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό, και καλέστε ιατρική βοήθεια. Εάν εµποδίζεται η αναπνευστική οδός από το στόµα του πάσχοντος, αφαιρέστε το εµπόδιο, εάν είναι δυνατόν, χωρίς την βίαιη χρήση των δακτύλων η κάποιου σκληρού αντικειµένου. Μελλοντικές πιθανές παρενέργειες: Μη διαθέσιµα. Ειδικά και άµεσα µέσα αντιµετώπισης που πρέπει να είναι διαθέσιµα στον εργασιακό χώρο: Μη διαθέσιµα 5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα µέτρα πυρόσβεσης: Νερό µε καταιονισµό, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακος. Ακατάλληλες µέθοδοι πυρόσβεσης: Εκτόξευση νερού µε πίεση. Άλλα µέτρα: ιατηρείστε τις γειτονικές συσκευασίες υγρές, ψεκάζοντας µε νερό. Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης που προκύπτουν από το προϊόν, τα προϊόντα καύσης του και τα εκλυόµενα αέρια: Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως εύφλεκτο, αλλά καίγεται σε επαφή µε φλόγα ή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης ενδέχεται να περιέχουν CO και CO 2. Προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες: Πλήρης προστατευτικός ρουχισµός και αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. 6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΙΑΡΡΟΗΣ Πληροφορίες ασφάλειας: Οι ατµοί µπορεί να προκαλέσουν εκρηκτικό µείγµα µε τον αέρα. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα και µπορούν να συσσωρευτούν στο επίπεδο του εδάφους ή σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης. Το προϊόν που τυχόν έχει διασκορπιστεί µπορεί να προκαλεί ολισθηρότητα. Ατοµικές προφυλάξεις: Αποµακρύνετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Μη καπνίζετε. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Λάβετε τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα κατά της δηµιουργίας εκκενώσεων στατικού ηλεκτρισµού. Αποφύγετε να στέκεστε πάνω σε διασκορπισµένο υλικό, καθώς οι κόκκοι µπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ολισθηρότητας. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή διασκόρπιση του υλικού και εµποδίστε την είσοδο του σε αγωγούς αποχέτευσης. Μέθοδοι καθαρισµού Σελίδα 3 of 11

4 Μικρή διαρροή: Φτυαρίστε την ποσότητα διασκορπισµένου υλικού και τοποθετείστε την σε σφραγισµένο δοχείο µε σχετική σήµανση για ακόλουθη ασφαλή διάθεση. Μεγάλη διαρροή: Μεταφέρετε την ποσότητα διασκορπισµένου υλικού σε ένα δοχείο µε σχετική σήµανση για την ανάκτηση του προϊόντος ή την ασφαλή του διάθεση. Άλλες πληροφορίες: Βλ. παράγραφο 13 για την διάθεση του υλικού. 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Χειρισµός Προφυλάξεις ασφάλειας Εξαερισµός: Χρήση τοπικού απαγωγού αερίων πάνω από την περιοχή επεξεργασίας. Μέτρα για να αποτραπεί η παραγωγή σκόνης, αερολύµατος και η πυρκαγιά: Αποφύγετε την παραγωγή ή τη συσσώρευση σκόνης. Σβήστε γυµνές φλόγες. Αποµακρύνετε οποιεσδήποτε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε. Λάβετε προληπτικά µέτρα ενάντια στον στατικό ηλεκτρισµό. Γειώστε όλο τον εξοπλισµό. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Αποφύγετε την έκθεση του αχρησιµοποίητου υλικού στο περιβάλλον και αποµακρύνετέ το σύµφωνα µε τους Τοπικούς - Εθνικούς κανονισµούς. Συγκεκριµένες απαιτήσεις: Μην αναπνέετε τις αναθυµιάσεις. Μην αναπνέετε καπνούς ή αναθυµιάσεις από το προϊόν, που έχει υποστεί θέρµανση Θερµοκρασία χειρισµού: Θερµοκρασία περιβάλλοντος. 7.2 Αποθήκευση Συνθήκες ασφάλειας Eιδικός σχεδιασµός για τους αποθηκευτικούς χώρους: Οι χώροι πρέπει να είναι δροσεροί για να µειώνουν την απελευθέρωση πεντανίου, και να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση πεντανίου. Επιπλέον πρέπει να χρησιµοποιούνται συσκευές ανίχνευσης και ειδοποίησης που προειδοποιούν για τον σχηµατισµό εκρηκτικού µίγµατος πεντανίου-αέρα. Το ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να έχει προβλεφθεί να αποτρέπει τους σπινθήρες. Οι προδιαγραφές του εξοπλισµού θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την οδηγία ΑΤΕΧ 94/9/ΕC. Μη συµβατά υλικά: Αποφύγετε την αποθήκευση ή τον χειρισµό του υλικού σε συνδυασµό µε υλικά UN Class 1. Συνθήκες αποθήκευσης: Για την αποφυγή δηµιουργίας στατικού ηλεκτρισµού και σχηµατισµού εκρηκτικού µίγµατος πεντανίου / αέρα, οι περιέκτες πρέπει να αδειάζονται πλήρως µετά την χρήση τους. Ξανασφραγίστε την πλαστική σακούλα. Κρατήστε τον περιέκτη καλά κλεισµένο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από την άµεση ακτινοβολία του ήλιου και άλλες πηγές θερµότητας ή ανάφλεξης. Κρατήστε την συσκευασία µακριά από βροχή, υγρασία και συνθήκες πάγου. Χύδην: Αποθηκεύστε το υλικό παρουσία αδρανούς αερίου. Οι δεξαµενές χωρίς οροφή θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα ανοικτό άκαµπτο πλέγµα. Μεταφορά προϊόντος: Λάβετε τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα κατά του στατικού ηλεκτρισµού. Εξαερίστε τους περιέκτες για µια ώρα πριν την εκφόρτωση. Η γραµµική ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8m/s υπό κανονικές συνθήκες άντλησης. Ειδικός ηλεκτρικός εξοπλισµός: Εγκαταστήστε ηλεκτρικές συσκευές που δεν παράγουν σπινθήρες. Σελίδα 4 of 11

5 Πρόληψη κατά του στατικού ηλεκτρισµού: Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά των εκκενώσεων στατικού ηλεκτρισµού. Όρια ποσότητας: Μη διαθέσιµα. Τύπος υλικού που χρησιµοποιείται στη συσκευασία: Το προϊόν διατίθεται συνήθως στην αγορά σε συσκευασία χαρτοκιβωτίων οκταγωνικού σχήµατος (octabins) η σε µεγασάκκους (big bags). Συνιστάται η αποφυγή διπλοστοίβαξης των συσκευασιών. Άλλα κατάλληλα υλικά: ατσάλι (βαρέλια). 7.3 Συγκεκριµένη χρήση Συστάσεις: Μη ιαθέσιµες 8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέτρα ελέγχου στον χώρο επεξεργασίας: Χρήση µόνο σε καλά αερισµένες περιοχές. 8.1 Οριακές τιµές έκθεσης Συστατικά προϊόντος (βλ. επίσης παράγραφο 2): Τα παρακάτω είναι όρια για το διογκωτικό µέσο και τα πιθανά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης (βλ. Παράγραφο 10). Κατά την διάρκεια της διαδικασίας µετατροπής (διόγκωση), το προϊόν απελευθερώνει πεντάνιο και ίχνη του µονοµερούς. Α) Επαγγελµατικές / Εργασιακές Οριακές τιµές έκθεσης(*) Ουσία Πηγή TWA STEL / C Σηµείωση Στυρένιο ACGIH ppm 40 ppm A4 Πεντάνιο ACGIH ppm Σηµείωση: * ή οι νοµικά οριακές τιµές που ισχύουν στην ενδιαφερόµενη χώρα. Συνιστώµενες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης: Όπως απαιτείται από τους κανόνες και τους κανονισµούς κάθε χώρας. Β) Βιολογικές Αποδεκτοί βιολογικοί δείκτες έκθεσης Ουσία (βιολογικοί Πηγή Χρόνος B.E.I. Σηµείωση δείκτες) δειγµατοληψίας Στυρένιο(Urinary mandelic ACGIH 2002 Τέλος βάρδιας 800 mg/g Ns acid) κρεατινίνη Πρίν την επόµενη 300 mg/g Ns βάρδια κρεατινίνη Στυρένιο (Ac. phenylglioxilic) ACGIH 2002 Τέλος βάρδιας 240 mg/g Ns κρεατινίνη Πρίν την επόµενη 100 mg/g βάρδια κρεατινίνη Στυρένιο στο αίµα ACGIH 2002 Τέλος βάρδιας 0,55 mg/l Sq Πρίν την επόµενη 0,02 mg/l Sq βάρδια B = ιστορικό, Nq = µη-ποσοτικό, Ns = µη-ειδικό, Sq = ηµι-ποσοτικό. Σελίδα 5 of 11

6 Συνιστώµενες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης: Όπως απαιτείται από τους κανόνες και τους κανονισµούς κάθε χώρας. 8.2 Έλεγχος έκθεσης Επαγγελµατικοί έλεγχοι έκθεσης Προστασία αναπνευστικού συστήµατος: Εγκεκριµένη µάσκα, εάν υπάρχει σκόνη, κατά την διάρκεια χειρισµού και επεξεργασίας. Προστασία χεριών: - τύπος υλικού γαντιών: Κατάλληλα γάντια προστασίας. - χρόνος διείσδυσης στο υλικό γαντιών: Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή γαντιών. Προστασία µατιών: Φορέστε ειδικά προστατευτικά γυαλιά. Προστασία δέρµατος: Ειδικά µέτρα υγιεινής: ένδυµα εργασίας και παπούτσια ή µπότες ασφαλείας. Άλλα: Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, αντιστατικά υποδήµατα και µπότες ασφαλείας. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι έκθεσης: Οι κοινοτικές και τοπικές διατάξεις για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC-Volatile Organic Compound) πρέπει να ικανοποιούνται όταν πρόκειται για την βιοµηχανία EPS. 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση Μορφή Χρώµα Στερεό Μικροί σφαιρικοί κόκκοι Άσπρο Σηµείο ανάφλεξης: < - 50 C ( πεντάνιο) Ανώτατο όριο εκρηξιµότητας 7.8% κ.ο. (πεντάνιο) Κατώτατο όριο εκρηξιµότητας 1.3% κ.ο. (πεντάνιο) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης 285 C ( πεντάνιο) Πυκνότητα (κόκκοι) kg/m 3 στους 20 C Πυκνότητα ατµού (αέρας=1) 2,5 (πεντάνιο) ιαλυτότητα στο νερό Αδιάλυτο ιαλυτότητα σε άλλους ιαλύεται στις αρωµατικές ουσίες, τους αλογονωµένους διαλύτες διαλύτες και τις κετόνες. Πυκνότητα φαινόµενη περίπου 600 kgs/m 3 σε 20 C Σηµείο µαλθακώσεως C ( οι κόκκοι διογκώνονται µε την έκλυση του πεντανίου) Συντελεστής κατανοµής Μη ιαθέσιµος Ν-Οκτανόλης / νερό: 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγή: Θερµότητα, φλόγες και σπινθήρες. Ισχυρό φως του ήλιου για παρατεταµένες περιόδους. Σελίδα 6 of 11

7 Υλικά προς αποφυγή: Μη ιαθέσιµα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Μονοµερές στυρένιο, µονοξείδιο του άνθρακα (σε περίπτωση πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια της κοπής µε θερµά σύρµατα). Ο ρυθµός απελευθέρωσης του πεντανίου αυξάνεται µε τη θερµοκρασία. Οι κόκκοι διογκώνονται µε τη γρήγορη έκλυση του πεντανίου στους C. Το προϊόν αποσυντίθεται πάνω από τους 200 C. 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βάση για την αξιολόγηση: Οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισµένες στη γνώση των συστατικών και την τοξικολογία παρόµοιων ουσιών. Επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στο προϊόν: Επίδραση από την πιθανή έκθεση στο πεντάνιο. Οι υψηλές εκθέσεις στις αναθυµιάσεις πεντανίου µπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Συµπτώµατα: βλ. παράγραφο 4. Πληροφορίες για διαφορετικές επιδράσεις λόγω της έκθεσης Οξεία τοξικότητα-στοµατική: LD50 αναµένεται να είναι > 2000mg/kg Οξεία τοξικότητα-δερµατική: LD50 αναµένεται να είναι > 2000mg/kg Οξεία τοξικότητα-αναπνευστική. LC50 αναµένεται να είναι > 5mg/l Ερεθισµός µατιών: Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό Ερεθισµός του δέρµατος: Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό Ευαισθητοποίηση δέρµατος: εν προκαλεί ευαισθησία Εισπνοή: το προϊόν µπορεί να προκαλέσει την έκθεση του χρήστη σε αναθυµιάσεις πεντανίου. Άµεσες, βραχυχρόνιες και χρόνιες επιδράσεις από τη σύντοµη και µακροπρόθεσµη έκθεση: εν έχει αναφερθεί σε καµία δηµοσίευση. ράση ευαισθητοποιός, καρκινογόνος, µεταλλαξιογόνος και τοξική για την αναπαραγωγή: εν έχει αναφερθεί σε καµία δηµοσίευση. Νάρκωση: Η έκθεση σε υψηλές δόσεις πεντανίου µπορεί να προκαλέσει νάρκωση. 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βάση για την αξιολόγηση: Οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισµένες σε γνώση των συστατικών και την οικοτοξικολογία παρόµοιων ουσιών Οικοτοξικότητα: Αέρας: Όταν απελευθερώνεται στον αέρα, το πεντάνιο αναµένεται να διασπαστεί εύκολα από την αντίδραση µε τις φωτοχηµικά παραχθείσες ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου, µε χρόνο ηµιζωής 1-10 ηµέρες. Υδρόβια: Όταν απελευθερώνεται στο νερό, το πεντάνιο µπορεί να βιοδιασπαστεί σε ένα µέτριο βαθµό, αναµένεται να εξατµιστεί γρήγορα και να έχει χρόνο ηµιζωής λιγότερο από 1 ηµέρα. Το πεντάνιο έχει εκτιµώµενο παράγοντα βιοσυγκέντρωσης (BCF) λιγότερο από 100 και λογαριθµικό συντελεστή κατανοµής οκτανόλης-ύδατος µεγαλύτερο από 3,0. εν αναµένεται σηµαντική βιοσυσσώρευση του πεντανίου. Έδαφος (µίκρο- και µάκρο-οργανισµοί): Μη διαθέσιµα. Ανασταλτικά αποτελέσµατα στη δραστηριότητα των µικροοργανισµών και αντίκτυπος στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων: Μη διαθέσιµα. Σελίδα 7 of 11

8 12.2 Κινητικότητα: Γνωστή ή αναµενόµενη κατανοµή στα περιβαλλοντικά διαµερίσµατα: Η διογκώσιµη πολυστερίνη βυθίζεται στο γλυκό νερό ενώ µπορεί να επιπλεύσει ή να βυθιστεί στο θαλασσινό νερό Αποδόµηση / Βιοαποδόµηση: Όχι εγγενώς βιοδιασπάσιµο (πολυµερές σώµα), εύκολα βιοδιασπάσιµο (πεντάνιο) υνατότητα Βιοσυσσώρευσης: Το προϊόν και τα κύρια συστατικά του δεν αναµένεται να έχουν ιδιαίτερη βιοσυσσώρευση. Άλλα δυσµενή αποτελέσµατα: - Πιθανότητα µείωσης όζοντος: Το πεντάνιο δεν έχει ταξινοµηθεί ως χηµική ουσία που µειώνει το όζον. - Φωτοχηµική πιθανότητα δηµιουργίας όζοντος και συµµετοχή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου: Μη διαθέσιµη. - Επεξεργασία λυµάτων: Πρακτικά µη τοξικό, EC50>100mg/l, σε οργανισµούς ευρισκόµενους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας (κατ εκτίµηση). Άλλες πληροφορίες: Οι µικροί κόκκοι µπορεί να έχουν φυσικές επιδράσεις στους υδρόβιους και χερσαίους οργανισµούς. Χρήση σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές επεξεργασίας και αποφυγή έκθεσης του προϊόντος στο περιβάλλον. 13 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΗΣ Περιγραφή και πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό του υπολείµµατος ή των αποβλήτων: Το υπόλειµµα ή οι αχρησιµοποίητοι παλαιοί κόκκοι µπορεί ακόµα να περιέχουν υπολείµµατα πεντανίου. Εποµένως πρέπει να αντιµετωπίζονται χρησιµοποιώντας όλα τα µέτρα ασφάλειας που ισχύουν για το φρέσκο υλικό. Αναφερθείτε στην παράγραφο 7 πριν χειριστείτε το προϊόν ή τους περιέκτες / συσκευασίες του. Κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης-συσκευασίας του παρασκευάσµατος: Αποτέφρωση, ανακύκλωση, επιχωµάτωση: Ανακτήστε ή ανακυκλώστε ει δυνατόν. Εναλλακτικά, η αποτέφρωση σε χρόνο 2 δευτερολέπτων πάνω από 1200 C, η αποστολή σε εγκαταστάσεις υγρού τριψίµατος ή σε εξουσιοδοτηµένες χωµατερές είναι οι κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης. Κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης της συσκευασίας: βλ. παράγραφο 7. Αφαιρέστε όλη την συσκευασία για ανάκτηση ή ανακύκλωση. Σχετικές ιατάξεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τα απόβλητα: Οδηγία της ΕΕ 94/62. Εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις σε ισχύ: Εφαρµογή των κανονισµών και των οδηγιών της ΕΕ. Τοπική νοµοθεσία και διατάξεις. 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθµός UN (θάλασσια, οδική, αεροπορική µεταφορά): 2211 Κλάση UN / οµάδα συσκευασίας: 9/III Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς IMO Κλάση / οµάδα συσκευασίας: 9/III IΜΟ Σύµβολο Κινδύνου: ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και υλικά IΜΟ Θαλάσσιος ρυπαντής: Όχι ΙΜΟ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς Σελίδα 8 of 11

9 ADR/RID Κλάση / οµάδα συσκευασίας: 9 / ΙΙΙ ADR/RID Σύµβολο Κινδύνου: ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και υλικά ADR/RID Αριθµός Kemler: 90/2211 ADR/RID Κατάλληλη ονοµασία αποστολής ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς. IATA/ICAO Κλάση / οµάδα συσκευασίας: 9/III IATA/ICAO Σύµβολο Κινδύνου: ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και υλικά IATA/ICAO Κατάλληλη ονοµασία αποστολής ΚΟΚΚΟΙ ΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ, εκλύοντες εύφλεκτους ατµούς. Άλλες πληροφορίες: Οι συσκευασίες πρέπει να αναγράφουν: "µακριά από πηγές ανάφλεξης." CEFIC TEC : 90 GM3-ΙΙΙ Ειδικές προφυλάξεις: Μεταφορά ή διακίνηση µέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής: ανατρέξτε στην εσωτερική διαδικασία και στις παρεχόµενες πληροφορίες από το παρόν έγγραφο (παρ. 7). Μεταφορά ή διακίνηση έξω από τις εγκαταστάσεις παραγωγής: Εφαρµόστε τις απαιτήσεις των κανονισµών σχετικά µε τη µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων και τις οδηγίες του παραγωγού για την ασφαλή φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση του υλικού. 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για την ταξινόµηση και την σήµανση: Το προϊόν ταξινοµείται σύµφωνα µε την οδηγία ΕΕ του 1999/45 ως R18 (βλ. κατωτέρω), R52/53: "Επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροπρόθεσµα δυσµενή αποτελέσµατα στο υδάτινο περιβάλλον". Το προϊόν περιέχει πεντάνιο (παράγραφος 2) που είναι ενσωµατωµένο στους πολυµερείς κόκκους και απελευθερώνεται πολύ αργά υπό τους συνιστώµενους όρους χειρισµού και συνθήκες αποθήκευσης. Εποµένως το προϊόν δεν πρόκειται να θεωρηθεί επιβλαβές για το περιβάλλον στη µορφή στην οποία διατίθεται στην αγορά (οδηγία ΕΕ 1999/45 των , αρθ. 12 παράγραφος 2). Πληροφορίες που παρουσιάζονται για την ετικέτα: Προσδιορισµός ή εµπορική ονοµασία: ΜΟΝOCELL Κόκκοι διογκώσιµου πολυστυρένιου Επιχείρηση αρµόδια για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά της ΕΕ ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ιεύθυνση: Λεύκης 111, Κρυονέρι Αττικής, Τ.Κ Τηλέφωνο: Χηµικό όνοµα της ουσίας: ΙΟΓΚΩΣΙΜΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ που περιέχει ΠΕΝΤΑΝΙΟ Σύµβολα κινδύνου : UN Class 9 ιάφορα επικίνδυνες ουσίες και υλικά Ένδειξη κινδύνου : UN Class 9 ιάφορα επικίνδυνες ουσίες και υλικά Φράσεις Κινδύνου (R): R18: Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. Συµβουλές ασφάλειας (S): S3: Να φυλάσσεται σε δροσερό µέρος. S7/9: Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και σε καλά αεριζόµενο µέρος. Σελίδα 9 of 11

10 S16 : Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισµα. Εθνικές σχετικές διατάξεις: είτε τον συγκεκριµένο εθνικό κανονισµό. 16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη και την προστασία του περιβάλλοντος: Πλήρες κείµενο οποιωνδήποτε φράσεων R που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3: R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο. R18: Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65: Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R66: Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. R67: H εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Kανονισµός 1272/2008 (CLP) H224: Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και εξατµίσεις H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις EUH066: Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιµο του δέρµατος Συµβουλές κατάρτισης και εκπαίδευσης: Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισµό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους εργαζόµενους σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες. Συνιστώµενοι περιορισµοί στη χρήση: Το προϊόν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση µόνο. Επιπλέον πληροφορίες: EINECS /ELINCS (EC): * συστατικά που απαριθµούνται MITI (Japan): * συστατικά που απαριθµούνται TSCA (USA): * συστατικά που απαριθµούνται AICS (Australia): * συστατικά που απαριθµούνται DSL (Canada): * συστατικά που απαριθµούνται [ * υπόκειται σε ειδικό έλεγχο ] Αυτές οι πληροφορίες είναι βασισµένες στην τρέχουσα γνώση µας και προορίζονται να περιγράψουν το προϊόν για τους σκοπούς της υγείας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων µόνο. εν πρέπει εποµένως να ερµηνευθούν ως εγγύηση για οποιαδήποτε ειδική ιδιότητα του προϊόντος. 1 η έκδοση Ιανουάριος 1994 Αναθεωρήθηκε: 30 Μαρτίου 1999 Αναθεωρήθηκε: 15 Απριλίου 2002 Αναθεωρήθηκε: 08 Οκτωβρίου 2003 Σελίδα 10 of 11

11 Αναθεωρήθηκε: 15 Μαΐου 2006 Αναθεωρήθηκε: 04 Ιούλιου 2007 Αναθεωρήθηκε: 13 Μαρτίου 2008 Αναθεωρήθηκε: 27 Ιανουαρίου 2009 Αναθεωρήθηκε: 16 Ιουλίου 2010 Αναθεωρήθηκε: 22 Οκτωβρίου 2011 Αναθεωρήθηκε: 29 Νοεµβρίου 2013 Αναθεωρήθηκε: 2 Ιουνίου 2014 Σελίδα 11 of 11

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΥΡIMAΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Winterflow ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: WINTERFLOW Κωδικός: 2.10.040 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν που βοηθά τη ροή του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 29-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ονομασία προΐόντος Cat No. Συνώνυμα Προτινόμενη χρήση CM1017 Χημικές ουσίες εργαστηρίου Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ανάγνωση του (ε)δδα του προμηθευτή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γιατί περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CLOVER PENETRATING OIL Κατασκευαστής: CLOVER Ροδόπης 116 - Πειραιάς Tηλέφωνο επείγουσας αναγκης: 21046120

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την 91/155/EΕ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας / FDOBR-13/05/04 Σελίδα 1/6 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προϊόν: DOBOL Fumigator Κωδικός Προϊόντος: FDOBR Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία VELVET LIQUID

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ SK Σελίδα 1 Ηµ. Έκδοσης: 25.10.05 Αναθεώρηση αρ.: 6 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ Εµπορική ονοµασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985044 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Hardness Ca/Mg 20 x 1 x 1 x 20x 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Antifreeze ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ANTIFREEZE Κωδικός: 2.50.010 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Yψηλή ποιότητας προϊόν το οποίο παρέχει προστασία στους - 75 ο C έως τους +105 ο C. Παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : AZOTO-S Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Λίπασμα Χρήση : Λίπασμα. Κωδικός Προϊόντος : ΠΡ.091 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Air Brake ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: AIR BRAKE Κωδικός: 2.07.030 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Δεν επιτρέπει στο δίκτυο αεροφρένων να παγώσει τον χειμώνα. Ταυτόχρονα χάρις στην ειδική

Διαβάστε περισσότερα