N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)"

Transcript

1 N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/ ) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΩΡΝ ΞΔΟΑΗΡΔΟΩ ΣΟΖΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ Άξζξν 1 Αληηθείκελν Αληηθείκελν ξχζκηζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο 13 απηνχ ηνπ λφκνπ είλαη ν θαζνξηζκφο, ζχκθσλα θαη κε ηελ Νδεγία 2003/98/ΔΘ (L 345/90/ ), ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ δηεπθφιπλζεο ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο εγγξάθσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο ηα έγγξαθα θαη νη θνξείο θαζνξίδνληαη ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 απηνχ ηνπ λφκνπ. Νη θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα παξαπάλσ έγγξαθα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ απηνχ ηνπ λφκνπ. Άξζξν 2 πνρξέσζε κέξηκλαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε

2 Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεξηκλνχλ ψζηε ηα έγγξαθα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο, λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εκπνξηθνχο ή κε ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηνχ ηνπ λφκνπ. Όπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ηα έγγξαθα δηαηίζεληαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Άξζξν 3 Ξεδίν εθαξκνγήο 1. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 14 απηνχ ηνπ λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε έγγξαθα: α) Ζ ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ δελ εκπίπηεη ζηε δεκφζηα απνζηνιή ησλ νηθείσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. β) Γηα ηα νπνία ηξίηνη δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γ) Σηα νπνία ε πξφζβαζε απνθιείεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45 Α ), θαζψο θαη ζχκθσλα κε θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε θαη ηδίσο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ: αα) ηελ εζληθή αζθάιεηα, άκπλα ή δεκφζηα ηάμε θαη ββ) ην ζηαηηζηηθφ, εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ απφξξεην. δ) Ξνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή δεκφζησλ ξαδηνηειενπηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε δεκφζηαο απνζηνιήο κε ηε κνξθή ξαδηνηειενπηηθήο εθπνκπήο. ε) Σε έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ ή θαη πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο ζρνιεία, Α.Δ.Η., Τ.Δ.Η., αξρεία, βηβιηνζήθεο, κνπζεία, νξρήζηξεο, ιπξηθέο ζθελέο, ζέαηξα θαη εξεπλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ ηήξεζεο απνηειεζκάησλ εξεπλψλ. Τα ππφ ζηνηρεία δ θαη ε έγγξαθα κπνξεί λα ρνξεγνχληαη γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ γεληθέο δηαηάμεηο ή δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ νηθείν θνξέα. 2. Ζ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ γίλεηαη πάληνηε κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (λ. 2472/1997, ΦΔΘ 50 Α ), φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, χζηεξα απφ εηδηθή επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα απαιεηθζνχλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.

3 Άξζξν 4 Νξηζκνί Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ηνπ λφκνπ λννχληαη σο: 1. «Φνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα», νη θξαηηθέο αξρέο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, νη Ν.Τ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ηα ινηπά λ.π.δ.δ., νη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ νξγαληζκνί δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη νη ελψζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αξρέο απηέο ή απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νξγαληζκνχο δεκφζηνπ δηθαίνπ. 2. «Νξγαληζκφο δεκφζηνπ δηθαίνπ», θάζε νξγαληζκφο πνπ: α) Έρεη ζπζηαζεί κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ δελ έρνπλ βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ραξαθηήξα. β) Έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. γ) Φξεκαηνδνηείηαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαηά θχξην ιφγν απφ ην Θξάηνο, ηνπο Ν.Τ.Α. ή άιινπο νξγαληζκνχο δεκφζηνπ δηθαίνπ, είηε ε δηαρείξηζή ηνπ ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ησλ αλσηέξσ είηε δηνηθείηαη, δηεπζχλεηαη ή επνπηεχεηαη απφ φξγαλν, ηνπ νπνίνπ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κειψλ δηνξίδεηαη απφ ην Θξάηνο, ηνπο Ν.Τ.Α. ή άιινπο νξγαληζκνχο δεκφζηνπ δηθαίνπ. 3. «Έγγξαθν πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε», θάζε έγγξαθν, ην νπνίν εθδίδεηαη ή θαηέρεηαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδίσο κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηνη νδεγίεο, απαληήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, γλσκνδνηήζεηο, απνθάζεηο, αλαθνξέο, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν απνηχπσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ. απνηχπσζε ζε ραξηί, απνζήθεπζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή ερεηηθή, νπηηθή, νπηηθναθνπζηηθή εγγξαθή), θαζψο θαη ηκήκα ηέηνηνπ εγγξάθνπ. Ωο «έγγξαθα», γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ λφκνπ ινγίδνληαη θαη ηα ηδησηηθά έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε αξρεία (θαθέινπο) θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο δξάζεο. 4. «Ξεξαηηέξσ ρξήζε», ε ρξήζε, απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, γηα εκπνξηθνχο ή κε ζθνπνχο, πέξαλ ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ ηεο εθπιήξσζεο δεκφζηαο απνζηνιήο, γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθαλ ηα έγγξαθα απηά. Ζ αληαιιαγή εγγξάθσλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο απνζηνιήο ηνπο δελ ζπληζηά πεξαηηέξσ ρξήζε.

4 Άξζξν 5 Ξξνζεζκία αηηήζεσλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ 1. Αηηήκαηα σο πξνο ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε ππνβάιινληαη εγγξάθσο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ππεξεζία, ε νπνία έρεη εθδψζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ην έγγξαθν. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 απηνχ ηνπ λφκνπ επεμεξγάδνληαη, κε ειεθηξνληθά κέζα φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη ελδεδεηγκέλν, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα θαη δηαζέηνπλ ην έγγξαθν πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε ζηνλ αηηνχληα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 2. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επεμεξγάδνληαη ηελ αίηεζε θαη παξαδίδνπλ ηα έγγξαθα πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε ζηνλ αηηνχληα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. Αλ δελ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία γηα ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ, νη παξαπάλσ θνξείο ρνξεγνχλ ην έγγξαθν κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη (20) είθνζη εξγάζηκεο, επηπιένλ, εκέξεο γηα ηηο πεξίπινθεο ή κεγάιεο θιίκαθαο αηηήζεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα, κέζα ζε ηξεηο (3) εβδνκάδεο απφ ηελ αξρηθή αίηεζε, φηη απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο. 3. Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο αίηεζεο πξνο παξνρή εγγξάθνπ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. Αλ ε απνξξηπηηθή απφθαζε νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη δηθαηνχρνο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο ή εθείλνλ απφ ηνλ νπνίν έιαβε ην ζρεηηθφ πιηθφ. 4. Θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ θνξέα επηηξέπεηαη ε άζθεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο (αίηεζε ζεξαπείαο) γηα επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ πξνζθπγή απηή αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Σηελ απνξξηπηηθή απφθαζε αλαθέξεηαη πάληνηε ε δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνζθπγήο θαη ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο. 5. Θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ θνξέα, πνπ απνξξίπηεη ηε δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ε άζθεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ν νπνίνο θξίλεη ζε δεχηεξν βαζκφ θαηά λφκo θαη θαη νπζία. Ζ πξνζθπγή απηή αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξψηεο πξνζθπγήο. 6. Κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ κπνξνχλ λα ζπληκεζνχλ νη πξνζεζκίεο απηνχ ηνπ άξζξνπ, φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.

5 Άξζξν 6 Κνξθέο δηάζεζεο ησλ εγγξάθσλ 1. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηαζέηνπλ ηα έγγξαθά ηνπο κε ηελ πθηζηάκελε κνξθή ή γιψζζα. Ζ δηάζεζή ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη ελδεδεηγκέλν, γίλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ ππνρξενχληαη λα δηακνξθψλνπλ ή λα πξνζαξκφδνπλ ηα έγγξαθα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην αίηεκα παξνρήο ηνπο, νχηε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απνζπάζκαηα εγγξάθσλ, φηαλ απηφ ζπλεπάγεηαη δπζαλάινγε πξνζπάζεηα θαη επεμεξγαζία πνπ ππεξβαίλεη έλαλ απιφ ρεηξηζκφ. 2. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ δελ παξέρνπλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εγγξάθσλ γηα ην ζθνπφ ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ηνπο. 3. Ζ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ φηη ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ πξέπεη λα αιινησζεί νχηε λα δηαζηξεβισζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, θαζψο θαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο θαη ζηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ εγγξάθνπ. 4. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε νξζήο πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ εγγξάθσλ. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 458 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα πεξί παξάβαζεο δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή απφ άιιεο δηαηάμεηο. Άξζξν 7 Άδεηεο θαη ινηπνί όξνη γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ 1. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ άλεπ φξσλ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ ή λα επηβάιινπλ φξνπο κέζσ αδεηνδφηεζεο, ή κε άιινπο ηξφπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηβνιήο ηειψλ. Ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ. Ξξνθεηκέλνπ γηα επνπηεπφκελνπο θνξείο, ε απφθαζε απηή εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ θνξέα. Νη φξνη πνπ επηβάιινληαη δελ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε πεξηνξηζκφ ή ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ ηειψλ, φπνπ απηά επηβάιινληαη. 2. Όπνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ πξνβιέπνληαη άδεηεο, νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, φπνπ ηνχην είλαη δπλαηφλ, ηε δηάζεζε ηππνπνηεκέλσλ αδεηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη κε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ηνπο. Νη άδεηεο

6 απηέο είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ αδεηνδφηεζεο. Άξζξν 8 Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επηβνιή ηειώλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ 1. Δθφζνλ επηβάιινληαη ηέιε, είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ είηε ζχκθσλα κε ήδε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην ζπλνιηθφ έζνδν απφ ηελ άδεηα πεξαηηέξσ ρξήζεο εγγξάθσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο ζπιινγήο, παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο θαη δηάδνζήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο εχινγεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο, ζηελ νπνία έρεη πξνβεί ν νηθείνο δεκφζηνο θνξέαο, αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ην πηζαλφ θφζηνο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 απηνχ ηνπ λφκνπ. Τα ηέιε πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 2. Όηαλ ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εθδίδεη ή θαηέρεη έγγξαθα, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, δελ κπνξεί λα επηβάιιεη ηέιε πςειφηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Άξζξν 9 Γηαθάλεηα σο πξνο ηνπο όξνπο ρνξήγεζεο ησλ εγγξάθσλ 1. Νη φξνη, θαζψο θαη ηα πάγηα ηέιε γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη δεκνζηνπνηνχληαη, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη ελδεδεηγκέλν. Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξεη ηε βάζε ππνινγηζκνχ γηα ην δεκνζηεπφκελν ηέινο, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή απνθαζίζεη λα κελ δηαζέηεη πιένλ νξηζκέλα έγγξαθα πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε ή λα ζηακαηήζεη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ απηά ηεξνχληαη, ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηεο απηή ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη, θαηά πξνηίκεζε, κε ειεθηξνληθά κέζα.

7 Άξζξν 10 Κέηξα δηεπθόιπλζεο ηεο αλαδήηεζεο εγγξάθσλ Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεξηκλνχλ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο εγγξάθσλ πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε, φπσο ε θαηάξηηζε θαη δηάζεζε θαηαιφγσλ ησλ θπξηφηεξσλ εγγξάθσλ κε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πνπ ζπλδένληαη κε απνθεληξσκέλνπο θαηαιφγνπο. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ιακβάλνπλ εηδηθή κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ αλαδήηεζε εγγξάθσλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. Άξζξν 11 Απνθπγή δηαθξίζεσλ 1. Νη φξνη πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ δελ επηηξέπεηαη λα επηθέξνπλ δηαθξίζεηο κεηαμχ φκνησλ θαηεγνξηψλ πεξαηηέξσ ρξήζεο. 2. Αλ ηα έγγξαθα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξαηηέξσ απφ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο αξρηθφ πιηθφ γηα νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο απνζηνιήο ηνπ, ηα έγγξαθα απηά παξέρνληαη κε ηα ίδηα ηέιε θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Άξζξν 12 Απαγόξεπζε απνθιεηζηηθώλ ξπζκίζεσλ 1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ, ζπκβάζεηο ή άιιεο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ θαηέρνπλ ηα έγγξαθα θαη ηξίησλ δελ ζεκειηψλνπλ απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα θαη δελ εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ. 2. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ε βαζηκφηεηα ηνπ ιφγνπ γηα ηε ρνξήγεζε απηή ππνβάιιεηαη ζε ηαθηηθή επαλεμέηαζε θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξηεηία. Σπκβαηηθέο ή άιιεο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ κεηά ηελ απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, δεκνζηνπνηνχληαη

8 3. Υθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ή άιιεο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ, παχνπλ λα ηζρχνπλ κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ή, κε ηε ιήμε ηνπ ηπρφλ ρξνληθνχ νξίνπ ηεο ξχζκηζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ Άξζξν 13 Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο Κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα, θαζψο θαη δεηήκαηα κε ραξαθηήξα ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ αλαθνξηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ εγγξάθσλ. Άξζξν 14 Θώδηθαο πξόζβαζεο ζηα δεκόζηα έγγξαθα 1. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γηθαηνζχλεο, θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν, ππφ ηνλ ηίηιν «Θψδηθαο πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα έγγξαθα», νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα, ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα έγγξαθα, νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θάζε άιιε ζπλαθήο δηάηαμε, ε νπνία εκκέζσο ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 2. Θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε απηή επηηξέπεηαη, ρσξίο αιινίσζε ηεο έλλνηαο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ, ε λέα δηάξζξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιηθνχ, φπσο ε δηάζπαζε ή ζπγρψλεπζε άξζξσλ ή πξνζζήθε λέσλ θαη ε λέα γεληθψο θαηάζηξσζε απηνχ, ε απάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ξεηψο ή ζησπεξψο θαηαξγεζεί, θαζψο θαη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, ε δηφξζσζε θξάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ θαλφλεο πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί, ε δηελέξγεηα δηνξζψζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ζηε θξαζηηθή δηαηχπσζε θαη ε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ ελ φςεη ηεο γεληθψο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

9 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΘΔΚΑΡΩΛ ΘΔΛΡΟΩΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΕΖΡΖΚΑΡΩΛ Άξζξν 15 Γηεύζπλζε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Θέληξσλ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ 1. Σηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Νξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ζπληζηάηαη Γηεχζπλζε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.), ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Θ.Δ.Ξ., κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 2. Ζ Γηεχζπλζε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Θ.Δ.Ξ. ζπ γθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο: α) Τκήκα Ιεηηνπξγίαο ησλ Θ.Δ.Ξ.. β) Δπηρεηξεζηαθφ Θέληξν Θ.Δ.Ξ.. γ) Τκήκα Ξιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Θ.Δ.Ξ.. 3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Θ.Δ.Ξ. θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Τκεκάησλ ηεο σο εμήο: α) Τκήκα Ιεηηνπξγίαο ησλ Θ.Δ.Ξ. κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α1) Κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ ίδξπζε ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο Θ.Δ.Ξ.. α2) Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Θ.Δ.Ξ. θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. α3) Σρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Θ.Δ.Ξ. σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα λέεο δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. α4) Κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Θ.Δ.Ξ., κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε Θέληξα Νινθιεξσκέλσλ Γηνηθεηηθψλ Σπλαιιαγψλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.

10 α5) Έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Θ.Δ.Ξ., ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο ζπλδέζκνπο ή ππεχζπλνπο Ξεξηθεξεηψλ. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηπρφλ απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ ησλ Θ.Δ.Ξ. ζε άιια θαζήθνληα. β) Δπηρεηξεζηαθφ Θέληξν Θ.Δ.Ξ.. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Θέληξνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Τκήκαηνο, είλαη νη αθφινπζεο: β1) Ζ παξαιαβή θαη δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο πνπ αθνξά ηα Θ.Δ.Ξ.. β2) Ζ ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ Θ.Δ.Ξ., ε παξνρή νδεγηψλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πάζεο θχζεσο δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη αθνξνχλ νηθνλνκηθά, ηερληθά, ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζέκαηα θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο κνλάδεο ηνπ Υπνπξγείνπ. γ) Τκήκα Ξιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Θ.Δ.Ξ., κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: γ1) Κέξηκλα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ησλ Θ.Δ.Ξ.. γ2) Έιεγρν θαη ζπληνληζκφ ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ησλ Θ.Δ.Ξ., θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνζπζηεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Θ.Δ.Ξ. θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ. γ3) Έιεγρνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ Θ.Δ.Ξ., ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ δπζιεηηνπξγηψλ ησλ Θ.Δ.Ξ. θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 4. Σηελ αλσηέξσ Γηεχζπλζε θαη ηα Τκήκαηα απηήο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΞΔ Γηνηθεηηθήο Νξγάλσζεο, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Τκήκαηνο Ξιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Θ.Δ.Ξ., ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο. Άξζξν 16 Απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Θ.Δ.Ξ. 1. Απφ ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ, νη κφληκνη ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ ππεξεηνχλ ζηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.) ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ ζην Θ.Δ.Ξ. ηνπνζέηεζήο ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία. 2. Απφζπαζε, κεηάηαμε ή κεηαθνξά ππαιιήισλ ησλ Θ.Δ.Ξ., ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε, γεληθή ή εηδηθή, πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο πεληαεηίαο, είλαη

11 απηνδηθαίσο άθπξε. Κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, επηηξέπεηαη, θαη εμαίξεζε θαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο, ε δηελέξγεηα εθνχζησλ ακνηβαίσλ κεηαηάμεσλ κεηαθνξψλ ή ακνηβαίσλ απνζπάζεσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Θ.Δ.Ξ.. 3. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ακνηβαία κεηάηαμε κεηαθνξά απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ζ αίηεζε κεηάηαμεο κεηαθνξάο ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Θ.Δ.Ξ. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηνλ νηθείν θνξέα. Ζ κεηάηαμε κεηαθνξά γίλεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν κεηαηαζζφκελνο κεηαθεξφκελνο θαη επηηξέπεηαη λα γίλεηαη θαη γηα ππαιιήινπο νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία. Ζ κεηάηαμε κεηαθνξά γίλεηαη θαη εμαίξεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ρσξίο γλψκε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ. Γηθαίσκα κεηάηαμεο κεηαθνξάο έρνπλ θαη νη ππάιιεινη, νη νπνίνη δηαλχνπλ ηε δνθηκαζηηθή ηνπο ππεξεζία 4(3). Νη ππνςήθηνη γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ησλ Θέληξσλ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.) ζηνπο Ν.Τ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδεημεο ηεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Υ, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ (18) κήλεο απαζρφιεζεο ζηα Θ.Δ.Ξ.. 5(4). Σην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3320/2005 (ΦΔΘ 48 Α ) ηίζεηαη θφκκα θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε «, κε εμαίξεζε ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ησλ Θ.Δ.Ξ. γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχνπλ νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 6(5). Σηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45 Α ), πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3242/2004 (ΦΔΘ 102 Α ), πξνζηίζεηαη εδάθην δ σο αθνινχζσο: «δ. Κε ηελ ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία νη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ππεξεζίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αλαδεηνχλ απηεπάγγειηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απφ ην εδάθην β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξνβιεπφκελε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πνιίηε. Τν παξφλ εδάθην ηζρχεη απφ » 7(6). Κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηηο εθδνζείζεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3242/2004.

12 Άξζξν 17 Βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο από ππαιιήινπο ησλ Θ.Δ.Ξ. Νη ππάιιεινη ησλ Θ.Δ.Ξ., αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηαθηηθψλ ή ππαιιήισλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, έρνπλ αξκνδηφηεηα λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη λα επηθπξψλνπλ αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Άξζξν 18 Ξξόζιεςε ζην Γεκόζην ζπγγελνύο απνβηώζαληνο θαηά ηελ εθηέιεζε ππεξεζηαθνύ θαζήθνληνο 1. Ζ παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2266/1994 (ΦΔΘ 218 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 17α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2349/1995 (ΦΔΘ 224 Α ) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2839/2000 (ΦΔΘ 196 Α ), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «20. Όηαλ εξγαδφκελνο ζην Γεκφζην ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο απηφο ηζρχεη, απνβηψζεη θαηά θαη εμαηηίαο ηεο εθηέιεζεο ππεξεζηαθνχ ηνπ θαζήθνληνο, ηφηε δχλαηαη έλα (1) κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλφληνο κέρξη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείαο κε απηφλ, ή αδειθφο ή αδειθή ή ζχδπγφο ηνπ λα δηνξίδεηαη ζην Γεκφζην ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ζε θελή νξγαληθή ζέζε αλάινγε ησλ πξνζφλησλ πνπ δηαζέηεη ν δηνξηδφκελνο. Ζ αίηεζε δηνξηζκνχ πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ή απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ λφκηκνπ νξίνπ ειηθίαο γηα δηνξηζκφ ή απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ακεηάθιεηε δήισζε παξαίηεζεο ησλ ινηπψλ δηθαηνχρσλ απφ ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ θαη ζπλεπάγεηαη, απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ, ηελ απηνδίθαηε θαη ακεηάθιεηε παξαίηεζε ηνπ δηνξηδνκέλνπ απφ ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν παξείρε ηελ εξγαζία ηνπ ή ήηαλ αζθαιηζκέλνο ν ζαλψλ, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο.» Ν δηνξηζκφο ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγνχ 2. Γηα φζνπο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, παξέρεηαη πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο δηνξηζκνχ.

13 Άξζξν 19 Θύξσζε Θώδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ Ξνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ παιιήισλ Τν ζρέδην ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ Ξνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ. 3242/ 2004 (ΦΔΘ 102 Α ) ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή πξνο θχξσζε θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 76 παξ. 6 ηνπ Σπληάγκαηνο. Άξζξν 20 Ξαξνρή ππεξεζηώλ πηζηνπνίεζεο Αξρέο Ξηζηνπνίεζεο 1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα, ε Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο Ξξνγξακκάησλ Θνηλνηηθψλ Ξιαηζίσλ Σηήξημεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΥΞ.ΔΣ.Γ.Γ.Α. (Ξξσηεχνπζα Αξρή Ξηζηνπνίεζεο) είλαη αξκφδηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Υπνθείκελεο Αξρέο Ξηζηνπνίεζεο), νη νπνίνη εθδίδνπλ ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηνπ δηθηχνπ «ΣΥΕΔΥΜΗΣ» ή άιισλ δεκφζησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ. Έσο φηνπ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο Ξξνγξακκάησλ Θνηλνηηθψλ Ξιαηζίσλ Σηήξημεο, ηηο αξκνδηφηεηεο αζθεί ε Υπεξεζία Αλάπηπμεο Ξιεξνθνξηθήο. 2. Κε απνθάζεηο ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Τ.Τ.), θπξψλνληαη Θαλνληζκνί Ξηζηνπνίεζεο ηεο Ξξσηεχνπζαο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο (Ξ.Α.Ξ.), κε ηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ηεο Ξ.Α.Ξ. θαη ησλ Υπνθείκελσλ Αξρψλ Ξηζηνπνίεζεο (Υπ.Α.Ξ.). Σηνπο παξαπάλσ Θαλνληζκνχο πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο ηδίσο γηα ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη Υπ.Α.Ξ., γηα ηελ έθδνζε, έιεγρν θαη αλάθιεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη δηαηάμεηο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 3. Κε απνθάζεηο ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Δ.Τ.Τ., θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο σο θαη δηαηάμεηο ηερληθνχ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην ησλ Θαλνληζκψλ Ξηζηνπνίεζεο ηεο Ξ.Α.Ξ., θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηελ έθδνζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηηο Υπ.Α.Ξ.. 4. Ν θαζνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο Υπνθεηκέλσλ Αξρψλ Ξηζηνπνίεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη

14 Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Ξ.Α.Ξ.. Κε ηελ ίδηα ή φκνηα απφθαζε νξίδνληαη θαη νη Αξρέο Δγγξαθήο πνπ ππάγνληαη ζηελ θάζε Υπνθείκελε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο. Ζ Υπνθείκελε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο παξέρεη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο (έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ) θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη δελ έρνπλ ή δελ ιεηηνπξγεί αθφκε δηθή ηνπο Υπνθείκελε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο. Νη θνξείο πνπ ζα ζπζηήζνπλ δηθή ηνπο Υπνθείκελε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο κπνξεί λα εμππεξεηνχληαη απφ ηηο Αξρέο Δγγξαθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Νη Ξξντζηάκελνη ησλ Υπνθείκελσλ Αξρψλ Ξηζηνπνίεζεο θαη ησλ Αξρψλ Δγγξαθήο κπνξνχλ κε απφθαζή ηνπο λα εθρσξνχλ ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ζε ππαιιήινπο ηεο νξγαληθήο ηνπο κνλάδαο 5. Κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, κπνξεί αξκνδηφηεηεο απηνχ ηνπ άξζξνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα, λα εθρσξνχληαη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο ηζρχεη, πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή θαη ηερλνγλσζία ή ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.. Κε φκνηα απφθαζε κπνξεί λα αλαηίζεηαη ε ππνζηήξημε ή ε παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη ζε ηξίηνπο θνξείο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ην λνκηθφ, ηερληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηεο Ξξσηεχνπζαο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο. Κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Υπνπξγνχ νξίδνληαη νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο γξαθεία ππνδνρήο (Δληεηαικέλα Γξαθεία) αηηήζεσλ ππαιιήισλ ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. Σηνπο θνξείο, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηθή ηνπο Υπνθείκελε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη εμππεξεηνχληαη απφ ηελ Υπνθείκελε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο γξαθεία ππνδνρήο (Δληεηαικέλα Γξαθεία) αηηήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Υπνπξγνχ. Κε απφθαζε ησλ νηθείσλ Λνκαξρψλ θαη Γεκάξρσλ νξίδνληαη νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο γξαθεία ππνδνρήο αηηήζεσλ ππαιιήισλ (Δληεηαικέλα Γξαθεία) ζηηο Λνκαξρίεο θαη ηνπο Γήκνπο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Υπεξεζίαο Αλάπηπμεο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο κπνξεί λα νξίδνληαη ηα Θ.Δ.Ξ., φια ή νξηζκέλα, σο γξαθεία ππνδνρήο (Δληεηαικέλα Γξαθεία) αηηήζεσλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ

15 Άξζξν 21 Οπζκίζεηο γηα ην Ξξόγξακκα «ΞΝΙΗΡΔΗΑ» θαη ινηπά δηνηθεηηθά δεηήκαηα 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2880/2001 (ΦΔΘ 9 Α ), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3345/2005 (ΦΔΘ 138 Α ), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Σην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΝΙΗΤΔΗΑ» πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, σο Ξξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο αλαπιεξσηή ηνπ, έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα απφ θάζε Υπνπξγείν, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο Ξεξηθεξεηψλ, ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Υ. σο κέιε. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΝΙΗΤΔΗΑ» ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ (1) κία θνξά ην ρξφλν. Σηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο ελεκεξψλεηαη επί ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, επί ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη κπνξεί λα απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΝΙΗΤΔΗΑ» απνηειεί ην φξγαλν δηαβνχιεπζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ γηα ηελ πνξεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΝΙΗΤΔΗΑ» παξέρεηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ εμαζθαιίδνπλ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.» 2. Ζ πεξίπησζε δ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2880/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3345/2005, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «δ) Φξεκαηνδφηεζε απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη εηδηθφηεξα απφ πφξνπο ηνπ Γ Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ Σηήξημεο θαη απφ ινηπά Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα.» 3. Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3320/2005 (ΦΔΘ 48 Α ) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Δηδηθά γηα ππαιιήινπο Ν.Τ.Α. πξψηνπ βαζκνχ θαη ησλ λ.π.δ.δ. απηψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε πξνβιεκαηηθή πεξηνρή, ζα πξέπεη ε θαηνηθία πνπ αγνξάδνπλ ή αλεγείξνπλ λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ή ηνπ λ.π.δ.δ. ησλ Ν.Τ.Α. φπνπ ππεξεηνχλ. Ζ ξχζκηζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.» 4. Σην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 2218/ 1994 (ΦΔΘ 90 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2880/2001 (ΦΔΘ 9 Α ) θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3051/2002 (ΦΔΘ 220 Α ), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ, ε νπνία έρεη σο εμήο: «γ. Νη ζέζεηο Γηεπζπληψλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Τακείσλ Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαιχπηνληαη θαη κε απνζπάζεηο ππαιιήισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Νη απνζπάζεηο δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, έρνπλ δηάξθεηα έσο δχν (2) έηε θαη κπνξεί λα

16 αλαλεψλνληαη γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Κε ηελ απφθαζε απφζπαζεο θαζνξίδεηαη ν θνξέαο πνπ θαηαβάιιεη ηηο απνδνρέο ηνπ απνζπαζκέλνπ ππαιιήινπ.» 5. Ζ πεξ. α ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 64/1990 (ΦΔΘ 30 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «α. Σην Τκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΤΔ Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη, ειιείςεη απηψλ, ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ.» 6. Ζ Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαηαξγείηαη. 7. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο νη είθνζη ελλέα (29) πθηζηάκελεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΓΔ ΓαθηπινγξάθσλΣηελνγξάθσλ ηνπ ηέσο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην π.δ. 49/1988 (ΦΔΘ 18 Α ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη πξνζηίζεληαη ζηνλ αληίζηνηρν ζπλνιηθφ αξηζκφ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ πνπ πξνβιέπεη ην αλσηέξσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Άξζξν 22 Οπζκίζεηο ζεκάησλ Ππλεγόξνπ ηνπ Ξνιίηε 1. Νη ππεξεηνχληεο ζε ζέζε βνεζνχ επηζηήκνλα ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Ξνιίηε θξίλνληαη, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, γηα ηελ εμέιημή ηνπο ζε ζέζε εηδηθνχ επηζηήκνλα, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνθήξπμε ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα νξηδφκελα ππφ ζηνηρ. α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3094/2003 (ΦΔΘ 10 Α ) πξνζφληα θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη σο βνεζνί επηζηήκνλεο ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε επδφθηκεο ππεξεζίαο. Τελ παξαπάλσ θξίζε δηελεξγεί ε Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ κεηά απφ δεκφζηα ζπλέληεπμε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηφλ ηεο. Ζ θξίζε απηή κπνξεί λα δηελεξγείηαη ηαπηνρξφλσο γηα φιεο ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ εληφο ηνπ απηνχ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 2. Νη θξηλφκελνη σο ηθαλνί γηα εμέιημε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εληάζζνληαη κε πξάμε ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Ξνιίηε ζε ζέζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ζηηο νπνίεο θαη κεηαηξέπνληαη νη ήδε θαηερφκελεο απφ απηνχο ζέζεηο βνεζψλ επηζηεκφλσλ. Λέα αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί γηα κία κφλν θνξά, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο θαη πάλησο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ απφξξηςε ηεο πξψηεο αίηεζεο. Νη ζέζεηο φζσλ ε αίηεζε γηα εμέιημε απνξξίπηεηαη γηα δεχηεξε θνξά ή δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα εμέιημε έσο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηξία (3) έηε ππεξεζίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κεηαηξέπνληαη εθεμήο ζε εηδηθέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο βνεζψλ επηζηεκφλσλ. 3. Νη ζέζεηο βνεζψλ επηζηεκφλσλ ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, πνπ παξακέλνπλ θελέο

17 θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ή θελψλνληαη εθεμήο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κεηαηξέπνληαη απηνδηθαίσο ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη πξνθεξχζζνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3094/2003. Άξζξν 23 Πύζηαζε Νκάδσλ Αλαγλώξηζεο Θπκάησλ Θαηαζηξνθώλ 1. Σηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπληζηψληαη εζληθέο νκάδεο κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Νκάδεο Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Θαηαζηξνθψλ», νη νπνίεο έρνπλ σο απνζηνιή ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ απφ αηπρήκαηα, θαηαζηξνθέο, θαζψο θαη εγθιεκαηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. 2. Νη Νκάδεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνηεινχληαη απφ εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, εκπεηξνγλψκνλεο θαη αμησκαηηθνχο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ζ ζπγθξφηεζή ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ζπληξέμνπλ πεξηζηαηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ε δηνίθεζή ηνπο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε αλψηεξν Αμησκαηηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηεο. Νη Νκάδεο Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Θαηαζηξνθψλ κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, λα απνζηέιινληαη ζηελ αιινδαπή, χζηεξα απφ ππνβνιή ζε απηφλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο. 3. Κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Υγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ Νκάδσλ Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Θαηαζηξνθψλ, ηα πξνζφληα ησλ κειψλ ηνπο, ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζπλδξνκή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα. Κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ Αξρεγνχ θαη ησλ κειψλ ησλ Νκάδσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο. Άξζξν 24 Θέκαηα ζηήξημεο ηνπ Θνηλσληθνύ Ξνιύθεληξνπ ηεο Α.Γ.Δ.Γ.. Τν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφ 22 Λνεκβξίνπ 2004 Ξξνγξακκαηηθή Σπκθσλία κεηαμχ ΥΞ.ΔΣ.Γ.Γ.Α., Α.Γ.Δ.Γ.Υ θαη Δ.Θ.Γ.Γ.Α., ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3345/2005 (ΦΔΘ 138 Α ), γηα ηε δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζηήξημε θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απηνηειείο δξάζεηο ηνπ Θνηλσληθνχ

18 Ξνιχθεληξνπ ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Υ., θαζψο θαη πνζά πνπ θαηαλέκνληαη θάζε θνξά απφ ηελ Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ Γξάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλνχκελσλ δξάζεψλ ηνπ δηαηίζεληαη απφ ην Δζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζην Θνηλσληθφ Ξνιχθεληξν, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε δηαρεηξίζεψο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3.2 (Φξεκαηνδφηεζε) ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Σπκθσλίαο. Άξζξν 25 Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Θσδηθνπνίεζεο 1. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3133/2003 (ΦΔΘ 85 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Ζ Θ.Δ.Θ. απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε. Ωο κέιε ηεο νξίδνληαη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, Λνκηθνί Σχκβνπινη θαη Ξάξεδξνη ηνπ Λνκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Ξξνζσπηθνχ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη δηθεγφξνη, ελ ελεξγεία ή κε.» 2. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3133/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Ν Ξξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Θ.Δ.Θ. νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Γξακκαηέαο ηεο Θ.Δ.Θ. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Θπβέξλεζεο.» 3. Έσο ηε λέα ζπγθξφηεζε ηεο Θ.Δ.Θ. ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3133/2003, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηα αλαπιεξσκαηηθά ηεο κέιε ζπκκεηέρνπλ σο ηαθηηθά. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΘΔΚΑΡΩΛ Ν.Ρ.Α. Άξζξν 26 Οπζκίζεηο ζεκάησλ Λνκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ 1. Δπηηξέπεηαη, θαη εμαίξεζε, ζηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο λα θαηαβάιινπλ απφ

19 ίδηνπο πφξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Θεληξηθψλ Απηνηειψλ Ξφξσλ, ηε κηζζνδνζία ηνπ απαζρνινχκελνπ ζε απηέο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ ζπλεξγαηψλ πνπ πξνζιακβάλνληαη πξνο πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ π.δ. 30/ Σπληζηάηαη ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ απηψλ, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηηο Υπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Υ.Γ.Δ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ π.δ.30/1996 (ΦΔΘ 21 Α ). Ζ Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ: α) Τνλ Λνκηθφ Σχκβνπιν ηνπ Θξάηνπο ή έλαλ πάξεδξν ηνπ Λ.Σ.Θ. ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, σο πξφεδξν, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. β) Τνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ Νξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. γ) Τνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ Νξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο Νηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο Νξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο. δ) Τνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σπληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο Σπληνληζκνχ ή ηνπ Τκήκαηνο Διέγρνπ ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο. ε) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηεο Έλσζεο Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο, πνπ νξίδνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο θαη ζη) Έλαλ Ξξντζηάκελν Υπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Υ.Γ.Δ.) Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ νξίδεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. Ωο κέιε ηεο γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη δχν (2) ππάιιεινη, κφληκνη ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηεγνξίαο ΞΔ, ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ Νξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΥΞ.ΔΣ.Γ.Γ.Α., κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο. Κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, θαζνξίδεηαη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο γξακκαηείαο ηεο. 3. Σηελ Δπηηξνπή γηα ηε ζχληαμε Θψδηθα Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ έρεη ζπζηαζεί

20 κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3274/2004 (ΦΔΘ 195 Α ), ζπκκεηέρεη θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ν νπνίνο, φηαλ παξίζηαηαη, πξνεδξεχεη απηήο, θαζψο θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Νκνζπνλδίαο Σπιιφγσλ Υπαιιήισλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο (Ν.Σ.Υ.Λ.Α.Δ.). 4. α. Νη άδεηεο δηακνλήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/2005 (ΦΔΘ 212 Α ), θαζψο θαη εθείλεο πνπ έιεμαλ κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο απηνχ ηνπ λφκνπ κέρξη θαη δελ έρνπλ αλαλεσζεί, παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο κέρξη , ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο. Κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/2005. Ζ πξνζεζκία ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ παξαηείλεηαη απφ ηφηε πνπ έιεμε κέρξη θαη Κέρξη παξαηείλεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην πέκπην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/2005. β. Νη άδεηεο δηακνλήο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ κέρξη θαη παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο έσο θαη αλαλεψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005. Άξζξν 27 Ούζκηζε ζεκάησλ γηα ην Ξξόγξακκα «ΘΖΠΔΑΠ» 1. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3274/2004 (ΦΔΘ 195 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Ζ Θεληξηθή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΘΖΣΔΑΣ» απνθαζίδεη γηα ηελ έληαμε έξγσλ, κειεηψλ θαη ελεξγεηψλ ζην Ξξφγξακκα «ΘΖΣΔΑΣ», χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» 2. Νη πιεξσκέο γηα έξγα, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δηδηθφ Ξξφγξακκα Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2539/1997 (ΦΔΘ 244 Α ) θαη γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαξηηζζεί νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ Ζ θαηαβνιή γίλεηαη ζε βάξνο ησλ πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΘΖΣΔΑΣ» ηνπ λ. 3274/04 (ΦΔΘ-195 Α ) ή θαη απφ άιινπο πφξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Άξζξν 28 Αθίλεηε πεξηνπζία Δπηηξνπήο Θήπσλ θαη Γελδξνζηνηρηώλ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα